Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Martes, 24 de xullo de 2018 Páx. 34791

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Emerxencias

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación do cadro de persoal desta axencia.

A Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, creou a Axencia Galega de Emerxencias configurándoa como unha entidade instrumental da Xunta de Galicia para o estudo e a execución da política autonómica en materia de protección civil e xestión de emerxencias, nos termos establecidos en dita lei.

Por Resolución do 5 de abril de 2011 ordenouse a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2011 polo que se aproba o cadro de persoal da Axencia Galega de Emerxencias (DOG nº 72, do 12 de abril).

O artigo 14 do Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Axencia Galega de Emerxencias dispón, ao respecto dos tipos de persoal da entidade, que estará constituido por:

a) Persoal contratado en réxime de dereito laboral pola Axencia Galega de Emerxencias.

b) Persoal laboral procedente da Dirección Xeral de Protección Civil en que a Axencia se subrogue na posición de empregadora.

c) Persoal funcionario da Dirección Xeral de Protección Civil que quede adscrito á Axencia, sen alteración da súa situación administrativa.

d) Calquera persoal funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia que se adscriba á Axencia a través dos sistemas de provisión de postos de traballo previstos na normativa vixente, sen alteración da súa situación administrativa.

No actual cadro de persoal, adscrito á Secretaría Xeral, figura o posto denominado Área de coordinación xurídico-administrativa e asuntos financeiros, co NRP 4020003, configurado para ser ocupado por titulado/a superior, laboral grupo I, coa categoría de xefatura de área, sinalándose como sistema de provisión o concurso-oposición.

Co obxectivo de acadar a maior eficacia e eficiencia no aparato administrativo da Axencia, a modificación proposta no cadro de persoal consiste en darlle unha nova configuración ao antedito posto de Xefatura de Área de coordinación xurídico-administrativa e asuntos financeiros, propóndose que se modifique o tipo de persoal, forma de provisión e relación laboral, pasando a recollerse no cadro a súa cobertura por persoal funcionario, atendendo ás funcións que ten atribuídas esta xefatura de área.

De conformidade co artigo 9.2.g) do Decreto 223/2007, do 5 de decembro, corresponde á Presidencia da Axencia Galega de Emerxencias propoñerlle ao Consello da Xunta de Galicia a aprobación da estrutura e cadro de persoal.

En consecuencia, por proposta da Presidencia da Axencia, previa obtención de informe conxunto favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos e da Dirección Xeral da Función Pública, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 12 de xullo de 2018, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Aprobar a modificación do cadro de persoal da Axencia Galega de Emerxencias en que se refire á relación laboral e forma de provisión do posto de Área de coordinación xurídico-administrativa e asuntos financeiros.

Segundo. Ordenar a publicación da modificación do cadro de persoal no Diario Oficial de Galicia, para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o Acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 12 de xullo de 2018, relativo á modificación do cadro de persoal da Axencia Galega de Emerxencias, coa finalidade de cumprir o dito acordo, dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2018

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente da Axencia Galega de Emerxencias

ANEXO

No vixente cadro de persoal da Axencia Galega de Emerxencias modifícase o posto «Área coordinación xurídico-administrativa e asuntos financeiros», quedando da seguinte forma:

NRP

Descrición posto

Grupo

Nivel

Categoría

Forma provisión

Relación laboral

Observacións

4020003

Área coordinación xurídico-administrativo e asuntos financeiros

A1/A2

Nivel 28A

Xefatura de servizo

Concurso específico

Funcionario

Corpo xeral/funcionario da AXG adscrito