Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Luns, 10 de setembro de 2018 Páx. 40468

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 9 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 5, do 8 de xaneiro).

O día 8 de xaneiro de 2018, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, a persoa beneficiaria e a cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 5 do artigo 18 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

De conformidade co establecido no artigo 41 da indicada Lei 39/2015, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos. Nesta notificación as persoas beneficiarias serán informadas de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo polo Feader, medida 8.3 ou 8.5 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos nas bases reguladoras.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Ordenación Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 9 de agosto de 2018 das axudas concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 13.02.713B.770.0.2016 00209 e 13.02.713B.770.0.2016 00210 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) nº 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, na cal se inclúen as medidas 8.3 (prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes) e 8.5 (investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos ecosistemas forestais). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención:

a) Liña I: (medida Feader 8.3) Axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, rareos, claras e podas) coa finalidade de prevención de incendios.

b) Liña II: (medida Feader 8.5) Axudas para realizar tratamentos silvícolas (claras, rareos, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II aquelas pertencentes á liña II que foron concedidas. No anexo III presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación, no anexo IV indícanse os criterios de priorización das solicitudes segundo as prioridades do artigo 10 da orde e no anexo V as axudas concedidas en superficies que se atopan en zonas incluídas na Rede Natura 2000, zona de protección lateral do Camiño de Santiago, ou afectadas pola normativa de patrimonio cultural de Galicia, conforme o Decreto 232/2008, do 2 de outubro, así como calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vixente en materias distintas da forestal, cuxa execución está supeditada ao informe do órgano administrativo correspondente segundo o caso.

3. As persoas beneficiarias das axudas concedidas, dispostas no anexo I e II, deberán:

Presentar a comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento antes do 15 de marzo de 2019, prazo máximo para rematar os traballos e xustificalos, excepto as axudas indicadas no anexo V, que terán un prazo de 9 meses contados desde o día seguinte a data de emisión do último informe vinculante, xunto coa comunicación de remate dos traballos, xuntando, segundo o disposto no artigo 21 da devandita orde de axudas, a seguinte documentación:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, da comunidades de bens, das entidades locais, e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por un enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os prezos das unidades de obra previstos no anexo VIII.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos). E, no caso de non telos, declaración expresa do beneficiario de non telos.

c) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos de subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no artigo 8.2.f).

d) De ser o caso, documentación da planta empregada de todas as especies incluídas no anexo I e XII do Real decreto 289/2003: pasaporte fitosanitario, etiquetas e documentos do provedor, consonte os modelos especificados nos anexos do Real decreto 289/2003, e dos requisitos de calidade exterior na maneira que sexan exixibles pola autoridade competente ás especificacións recollidas no Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, xa que as cotas mínimas de reinvestimento das CMVMC serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

g) As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e de pagamento indícanse no anexo XI da orde.

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda con un terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo IV da orde.

– Documento público ou privado orixinal polo cal se formalizou a cesión. Se o documento é privado, copia da declaración do imposto de actos xurídicos documentados. Ademais, o documento privado deberá asinarse en presenza dun funcionario público dunha oficina de asistencia en materia de rexistros, o cal deixará constancia dese acto no dito documento.

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

4. No caso de axudas concedidas con superficies que se atopen en zonas incluídas na Rede Natura 2000, zona de protección lateral do Camiño de Santiago, ou se está afectada pola normativa de patrimonio cultural de Galicia, conforme o Decreto 232/2008, do 2 de outubro, así como calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vixente en materias distintas da forestal (anexo V), a execución destas están supeditadas ao informe do órgano administrativo correspondente segundo o caso. Os traballos non poderán comezar ata o seu pronunciamento e o prazo de execución de cada expediente será de 9 meses contados desde a data do último informe vinculante.

5. Os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda rematan unha vez transcorridos 5 anos contados a partir da data da comprobación final.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen perxuizo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden pertinente.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2018

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda da liña I (medida Feader 8.3) Axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, rareos, claras e podas) coa finalidade de prevención de incendios, concedidas ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150002/2018

V15298516

CMVMC Barbanza, Enxa, Xián, Diordo, Costa de Abaixo Sob.

57.234,19

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:72:0:0:16:258:1

Porto do Son

4.15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,52

515,16

1.298,20

1.298,20

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,15

605,70

2.513,66

2.513,66

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,15

682,68

2.833,12

2.833,12

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,15

47,85

198,58

198,58

Total:

7.098,56

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:72:0:0:16:268:1

Porto do Son

6.81

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,81

515,16

3.508,24

3.508,24

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,81

605,70

4.124,82

4.124,82

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

6,81

682,68

4.649,05

4.649,05

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,81

47,85

325,86

325,86

Total:

12.607,97

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:72:0:0:16:268:2

Porto do Son

0.04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:72:0:0:16:268:4

Porto do Son

0.38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,38

515,16

195,76

195,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,38

605,70

230,17

230,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,38

682,68

259,42

259,42

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,38

47,85

18,18

18,18

Total:

703,53

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:72:0:0:16:9018:1

Porto do Son

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:72:0:0:23:126:1

Porto do Son

0.14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

259,20

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:72:0:0:23:9012:1

Porto do Son

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:72:0:0:23:135:10

Porto do Son

10.15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

10,15

515,16

5.228,87

5.228,87

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

10,15

605,70

6.147,86

6.147,86

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

10,15

682,68

6.929,20

6.929,20

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

10,15

47,85

485,68

485,68

Total:

18.791,61

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:72:0:0:27:700:1

Porto do Son

9.52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

9,52

515,16

4.904,32

4.904,32

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

9,52

605,70

5.766,26

5.766,26

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

9,52

682,68

6.499,11

6.499,11

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

9,52

47,85

455,53

455,53

Total:

17.625,22

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150005/2018

V15404288

CMVMC Grañas do Sor de Mañón

88.677,41

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:45:0:0:32:262:22

Mañón

48.72

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

45,27

515,16

23.321,29

23.321,29

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

48,72

605,70

29.509,70

29.509,70

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

48,72

682,68

33.260,17

33.260,17

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

48,72

47,85

2.331,25

2.331,25

Total:

88.677,41

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150008/2018

V15393234

CMVMC Colón de Mirón-Lesende-Lousame

12.256,22

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:22:151:1

Lousame

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:23:5:1

Lousame

0.29

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,29

515,16

149,40

149,40

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,29

605,70

175,65

175,65

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

536,91

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:43:0:0:23:5:2

Lousame

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:43:0:0:23:76:1

Lousame

4.36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,36

515,16

2.246,10

2.246,10

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,36

605,70

2.640,85

2.640,85

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,36

682,68

2.976,48

2.976,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,36

47,85

208,63

208,63

Total:

8.072,06

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:43:0:0:23:76:1

Lousame

0.05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,05

515,16

25,76

25,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,05

605,70

30,29

30,29

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

92,57

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:43:0:0:23:116:1

Lousame

0.08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:43:0:0:23:117:1

Lousame

0.16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:43:0:0:23:118:1

Lousame

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:43:0:0:23:120:1

Lousame

1.68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,68

515,16

865,47

865,47

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,68

605,70

1.017,58

1.017,58

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,68

682,68

1.146,90

1.146,90

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,68

47,85

80,39

80,39

Total:

3.110,34

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150009/2018

E15364680

CMVMC Fieitoso O Corneta de Taragoña

8.683,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:73:0:0:85:56:1

Rianxo

4.69

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,69

515,16

2.416,10

2.416,10

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,69

605,70

2.840,73

2.840,73

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,69

682,68

3.201,77

3.201,77

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,69

47,85

224,42

224,42

Total:

8.683,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150011/2018

33293385B

Castro Casanova, José Antonio

16.231,86

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:32:0:0:39:1717:1

Curtis

9

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

9,00

515,16

4.636,44

4.636,44

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

9,00

605,70

5.451,30

5.451,30

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

9,00

682,68

6.144,12

6.144,12

Total:

16.231,86

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150013/2018

V15257884

CMVMC Camboño

24.049,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:149:379:1

Lousame

0.37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,37

515,16

190,61

190,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,37

605,70

224,11

224,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,37

682,68

252,59

252,59

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,37

47,85

17,70

17,70

Total:

685,01

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:147:9002:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:43:0:0:136:316:1

Lousame

0.23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,23

47,85

11,01

11,01

Total:

425,83

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:43:0:0:137:8:1

Lousame

0.01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:43:0:0:137:9:1

Lousame

0.01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:43:0:0:136:318:1

Lousame

0.08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:43:0:0:136:319:1

Lousame

0.16

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,16

515,16

82,43

82,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,16

605,70

96,91

96,91

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

296,23

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:43:0:0:136:320:1

Lousame

0.14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

259,20

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:43:0:0:136:321:1

Lousame

0.23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,23

682,68

157,02

157,02

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,23

47,85

11,01

11,01

Total:

425,83

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:43:0:0:137:14:1

Lousame

0.01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:43:0:0:137:15:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:43:0:0:136:9001:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15:43:0:0:147:118:4

Lousame

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 14

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15:43:0:0:147:116:1

Lousame

1.57

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,57

515,16

808,80

808,80

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,57

605,70

950,95

950,95

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,57

682,68

1.071,81

1.071,81

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,57

47,85

75,12

75,12

Total:

2.906,68

Traballos parcela nº 15

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15:43:0:0:146:169:4

Lousame

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 16

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15:43:0:0:149:281:1

Lousame

0.39

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,39

515,16

200,91

200,91

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,39

605,70

236,22

236,22

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,39

682,68

266,25

266,25

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,39

47,85

18,66

18,66

Total:

722,04

Traballos parcela nº 17

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15:43:0:0:136:336:1

Lousame

9.69

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

9,69

515,16

4.991,90

4.991,90

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

9,69

605,70

5.869,23

5.869,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

9,69

682,68

6.615,17

6.615,17

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

9,69

47,85

463,67

463,67

Total:

17.939,97

Traballos parcela nº 18

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15:43:0:0:137:9011:1

Lousame

0.04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150016/2018

V15309750

CMVMC Aldariz Fruíme Lousame

33.065,82

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:98:65:1

Lousame

17.86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

17,86

515,16

9.200,76

9.200,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

17,86

605,70

10.817,80

10.817,80

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

17,86

682,68

12.192,66

12.192,66

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

17,86

47,85

854,60

854,60

Total:

33.065,82

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150017/2018

V15536527

CMVMC Dabaixo e Campo de Lamas

11.848,84

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:92:362:1

Lousame

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:92:380:1

Lousame

0.09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:43:0:0:92:449:1

Lousame

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:43:0:0:92:454:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:43:0:0:92:455:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:43:0:0:92:456:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:43:0:0:92:460:1

Lousame

0.94

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,94

515,16

484,25

484,25

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,94

605,70

569,36

569,36

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,94

682,68

641,72

641,72

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,94

47,85

44,98

44,98

Total:

1.740,31

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:43:0:0:92:464:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:43:0:0:92:471:1

Lousame

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:43:0:0:92:474:1

Lousame

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15:43:0:0:92:479:1

Lousame

4.34

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,34

515,16

2.235,79

2.235,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,34

605,70

2.628,74

2.628,74

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,34

682,68

2.962,83

2.962,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,34

47,85

207,67

207,67

Total:

8.035,03

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15:43:0:0:92:9002:1

Lousame

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15:43:0:0:93:205:1

Lousame

0.84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,84

515,16

432,73

432,73

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,84

605,70

508,79

508,79

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,84

682,68

573,45

573,45

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,84

47,85

40,19

40,19

Total:

1.555,16

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150019/2018

V15454614

CMVMC de Eiroa

6.683,51

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:54:0:0:36:48:1

Muros

1.58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,58

515,16

813,95

813,95

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,58

605,70

957,01

957,01

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,58

682,68

1.078,63

1.078,63

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,58

47,85

75,60

75,60

Total:

2.925,19

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:54:0:0:43:4:1

Muros

1.76

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,76

515,16

906,68

906,68

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,76

605,70

1.066,03

1.066,03

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,76

682,68

1.201,52

1.201,52

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,76

47,85

84,22

84,22

Total:

3.258,45

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:54:0:0:43:15:1

Muros

0.27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,27

515,16

139,09

139,09

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,27

605,70

163,54

163,54

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

499,87

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150020/2018

V15253925

CMVMC de Silvarredonda

18.662,01

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:105:22:1

Rois

10.08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

10,08

515,16

5.192,81

5.192,81

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

10,08

605,70

6.105,46

6.105,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

10,08

682,68

6.881,41

6.881,41

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

10,08

47,85

482,33

482,33

Total:

18.662,01

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150023/2018

V15573629

CMVMC de Montes Leiro

27.530,18

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:73:0:0:23:68:1

Rianxo

1.69

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,69

515,16

870,62

870,62

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,69

605,70

1.023,63

1.023,63

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,69

682,68

1.153,73

1.153,73

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,69

47,85

80,87

80,87

Total:

3.128,85

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:73:0:0:13:9014:1

Rianxo

0.01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:73:0:0:13:8241:1

Rianxo

0.01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:73:0:0:13:445:1

Rianxo

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:73:0:0:12:224:1

Rianxo

0.92

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,92

515,16

473,95

473,95

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,92

605,70

557,24

557,24

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,92

682,68

628,07

628,07

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,92

47,85

44,02

44,02

Total:

1.703,28

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:73:0:0:13:446:1

Rianxo

12.22

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

12,22

515,16

6.295,26

6.295,26

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

12,22

605,70

7.401,65

7.401,65

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

12,22

682,68

8.342,35

8.342,35

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

12,22

47,85

584,73

584,73

Total:

22.623,99

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150027/2018

V15461346

CMVMC de Ardeleiros

7.294,48

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:103:1:1

Lousame

3.94

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,94

515,16

2.029,73

2.029,73

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,94

605,70

2.386,46

2.386,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,94

682,68

2.689,76

2.689,76

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,94

47,85

188,53

188,53

Total:

7.294,48

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150035/2018

32753023B

García Abuelo, Mercedes Emilia

7.279,35

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:34:0:0:24:24:1

Dumbría

5.65

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,65

605,70

3.422,21

3.422,21

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

5,65

682,68

3.857,14

3.857,14

Total:

7.279,35

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150040/2018

V15543879

CMVMC da Pena-Rois

13.408,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:130:2173:1

Rois

0.92

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,92

1.031,41

948,90

948,90

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,92

682,68

628,07

628,07

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,92

47,85

44,02

44,02

Total:

1.620,99

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:153:135:1

Rois

0.05

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

0,05

1.031,41

51,57

51,57

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

88,09

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:75:0:0:153:135:2

Rois

3.56

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

3,56

1.031,41

3.671,82

3.671,82

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,56

682,68

2.430,34

2.430,34

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

3,56

47,85

170,35

170,35

Total:

6.272,51

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:75:0:0:153:135:2

Rois

3.08

Rareos en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M11

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio inferior a 15 cm, acadando unha densidade final entre 800 e 1.200 pés/ha

3,08

1.031,41

3.176,74

3.176,74

M12

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,08

682,68

2.102,65

2.102,65

M13

Tope €/ha proxecto en rareos coníferas

3,08

47,85

147,38

147,38

Total:

5.426,77

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150043/2018

V15407257

CMVMC Xestoso

9.145,87

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:46:0:0:142:63:1

Mazaricos

4.94

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,94

515,16

2.544,89

2.544,89

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,94

605,70

2.992,16

2.992,16

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,94

682,68

3.372,44

3.372,44

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,94

47,85

236,38

236,38

Total:

9.145,87

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150045/2018

V15587330

CMVMC Santa Uxía do Monte

84.849,20

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:84:0:0:501:1:1

Toques

45.83

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

45,83

515,16

23.609,78

23.609,78

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

45,83

605,70

27.759,23

27.759,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

45,83

682,68

31.287,22

31.287,22

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

45,83

47,85

2.192,97

2.192,97

Total:

84.849,20

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150046/2018

76332114J

Pais Silva, Sara

5.297,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:53:0:0:9:733:1

Muxía

3

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,78

515,16

1.432,14

1.432,14

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,00

605,70

1.817,10

1.817,10

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,00

682,68

2.048,04

2.048,04

Total:

5.297,28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150048/2018

V15205867

CMVMC Serres

8.204,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:54:0:0:34:1058:1

Muros

2.37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,37

605,70

1.435,51

1.435,51

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,37

682,68

1.617,95

1.617,95

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,37

47,85

113,40

113,40

Total:

3.166,86

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:54:0:0:34:1058:2

Muros

1.86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,86

605,70

1.126,60

1.126,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,86

682,68

1.269,78

1.269,78

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,86

47,85

89,00

89,00

Total:

2.485,38

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:54:0:0:34:1058:4

Muros

1.91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,91

605,70

1.156,89

1.156,89

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,91

682,68

1.303,92

1.303,92

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,91

47,85

91,39

91,39

Total:

2.552,20

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150052/2018

V15318165

CMVMC de Vilas

14.607,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:43:0:0:93:130:1

Lousame

3.39

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,39

515,16

1.746,39

1.746,39

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,39

605,70

2.053,32

2.053,32

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,39

682,68

2.314,29

2.314,29

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,39

47,85

162,21

162,21

Total:

6.276,21

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:43:0:0:93:178:1

Lousame

4.31

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,31

515,16

2.220,34

2.220,34

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,31

605,70

2.610,57

2.610,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,31

682,68

2.942,35

2.942,35

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,31

47,85

206,23

206,23

Total:

7.979,49

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:43:0:0:93:178:3

Lousame

0.01

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,01

515,16

5,15

5,15

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,01

605,70

6,06

6,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

18,52

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:43:0:0:93:178:4

Lousame

0.18

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,18

682,68

122,88

122,88

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,18

47,85

8,61

8,61

Total:

333,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150055/2018

79311158M

Villar Pérez, María Teresa

6.673,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:23:0:0:32:728:2

Cee

3

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,00

515,16

1.545,48

1.545,48

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,00

605,70

1.817,10

1.817,10

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,00

682,68

2.048,04

2.048,04

Total:

5.410,62

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:23:0:0:32:728:3

Cee

0.4

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,40

515,16

206,06

206,06

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,40

605,70

242,28

242,28

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,40

682,68

273,07

273,07

Total:

721,41

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:23:0:0:32:728:4

Cee

0.1

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,10

515,16

51,52

51,52

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,10

605,70

60,57

60,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

Total:

180,36

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:23:0:0:32:728:1

Cee

0.2

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

Total:

360,71

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150056/2018

V15651482

CMVMC de Villamor

76.606,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:84:0:0:9:600:23

Toques

41.24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

41,24

515,16

21.245,20

21.245,20

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

41,24

605,70

24.979,07

24.979,07

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

41,24

682,68

28.153,72

28.153,72

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

41,24

47,85

1.973,33

1.973,33

Total:

76.606,32

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150058/2018

V15335037

CMVMC San Miguel da Costa

12.071,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:155:19:1

Rois

1.62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,62

515,16

834,56

834,56

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,62

605,70

981,23

981,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,62

682,68

1.105,94

1.105,94

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,62

47,85

77,52

77,52

Total:

2.999,25

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:155:19:1

Rois

4.49

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,49

515,16

2.313,07

2.313,07

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,49

605,70

2.719,59

2.719,59

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,49

682,68

3.065,23

3.065,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,49

47,85

214,85

214,85

Total:

8.312,74

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:75:0:0:155:19:4

Rois

0.06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:75:0:0:155:19:5

Rois

0.35

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,35

515,16

180,31

180,31

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,35

605,70

212,00

212,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,35

682,68

238,94

238,94

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

648,00

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150059/2018

V15255821

CMVMC Beade e Porto

7.368,53

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:75:0:0:92:16:1

Rois

2.34

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,34

515,16

1.205,47

1.205,47

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,34

605,70

1.417,34

1.417,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,34

682,68

1.597,47

1.597,47

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,34

47,85

111,97

111,97

Total:

4.332,25

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:75:0:0:92:162:1

Rois

1.64

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,64

515,16

844,86

844,86

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,64

605,70

993,35

993,35

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,64

682,68

1.119,60

1.119,60

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,64

47,85

78,47

78,47

Total:

3.036,28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150061/2018

V15231657

CMVMC Retén de Iria

11.386,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:66:0:0:28:421:1

Padrón

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:66:0:0:28:421:2

Padrón

0.49

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,49

515,16

252,43

252,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,49

605,70

296,79

296,79

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,49

682,68

334,51

334,51

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,49

47,85

23,45

23,45

Total:

907,18

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:66:0:0:28:421:3

Padrón

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:66:0:0:50:762:1

Padrón

4.57

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,57

515,16

2.354,28

2.354,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,57

605,70

2.768,05

2.768,05

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,57

682,68

3.119,85

3.119,85

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,57

47,85

218,67

218,67

Total:

8.460,85

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:66:0:0:51:434:2

Padrón

0.32

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,32

515,16

164,85

164,85

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,32

605,70

193,82

193,82

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,32

682,68

218,46

218,46

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

592,44

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:66:0:0:51:963:1

Padrón

0.77

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,77

515,16

396,67

396,67

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,77

605,70

466,39

466,39

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,77

682,68

525,66

525,66

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,77

47,85

36,84

36,84

Total:

1.425,56

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150065/2018

E15648629

CMVMC Santa María de Ordes

11.698,42

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:84:0:0:17:473:1

Toques

3.75

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,75

605,70

2.271,38

2.271,38

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,75

682,68

2.560,05

2.560,05

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,75

47,85

179,44

179,44

Total:

5.010,87

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:84:0:0:17:470:2

Toques

3.96

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,71

515,16

1.396,08

1.396,08

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,96

605,70

2.398,57

2.398,57

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,96

682,68

2.703,41

2.703,41

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,96

47,85

189,49

189,49

Total:

6.687,55

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150067/2018

V15223787

CMVMC da Parroquia de Nebra

29.437,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:72:0:0:47:1476:5

Porto do Son

0.46

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,46

515,16

236,97

236,97

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,46

605,70

278,62

278,62

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,46

682,68

314,03

314,03

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,46

47,85

22,01

22,01

Total:

851,63

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:72:0:0:47:1476:36

Porto do Son

7.91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,91

515,16

4.074,92

4.074,92

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,91

605,70

4.791,09

4.791,09

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

7,91

682,68

5.400,00

5.400,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,91

47,85

378,49

378,49

Total:

14.644,50

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:72:0:0:47:1476:6

Porto do Son

0.57

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,57

515,16

293,64

293,64

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,57

605,70

345,25

345,25

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,57

682,68

389,13

389,13

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,57

47,85

27,27

27,27

Total:

1.055,29

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:72:0:0:47:1476:1

Porto do Son

3.12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,12

515,16

1.607,30

1.607,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,12

605,70

1.889,78

1.889,78

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,12

682,68

2.129,96

2.129,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,12

47,85

149,29

149,29

Total:

5.776,33

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15:72:0:0:20:1245:1

Porto do Son

0.52

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,52

515,16

267,88

267,88

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,52

605,70

314,96

314,96

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,52

682,68

354,99

354,99

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,52

47,85

24,88

24,88

Total:

962,71

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15:72:0:0:20:1245:3

Porto do Son

0.89

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,89

515,16

458,49

458,49

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,89

605,70

539,07

539,07

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,89

682,68

607,59

607,59

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,89

47,85

42,59

42,59

Total:

1.647,74

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15:72:0:0:47:1476:37

Porto do Son

0.04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15:72:0:0:47:1476:36

Porto do Son

0.38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,38

515,16

195,76

195,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,38

605,70

230,17

230,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,38

682,68

259,42

259,42

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,38

47,85

18,18

18,18

Total:

703,53

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15:72:0:0:20:1245:2

Porto do Son

1.68

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,68

515,16

865,47

865,47

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,68

605,70

1.017,58

1.017,58

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,68

682,68

1.146,90

1.146,90

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,68

47,85

80,39

80,39

Total:

3.110,34

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15:72:0:0:20:1245:30

Porto do Son

0.33

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,33

515,16

170,00

170,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,33

605,70

199,88

199,88

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,33

682,68

225,28

225,28

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,33

47,85

15,79

15,79

Total:

610,95

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150068/2018

V15282122

CMVMC de Oleiros

8.794,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:74:0:0:938:1701:6

Ribeira

0.13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

240,68

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:74:0:0:938:1701:1

Ribeira

4.62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,62

515,16

2.380,04

2.380,04

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,62

605,70

2.798,33

2.798,33

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,62

682,68

3.153,98

3.153,98

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,62

47,85

221,07

221,07

Total:

8.553,42

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14150070/2018

V15420938

CMVMC de Asados

18.180,65

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15:73:0:0:23:144:1

Rianxo

0.06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15:73:0:0:26:413:1

Rianxo

1.79

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,79

515,16

922,14

922,14

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,79

605,70

1.084,20

1.084,20

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,79

682,68

1.222,00

1.222,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,79

47,85

85,65

85,65

Total:

3.313,99

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15:73:0:0:23:68:1

Rianxo

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15:73:0:0:23:68:1

Rianxo

7.97

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,97

515,16

4.105,83

4.105,83

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,97

605,70

4.827,43

4.827,43

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

7,97

682,68

5.440,96

5.440,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,97

47,85

381,36

381,36

Total:

14.755,58

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270001/2018

V27339365

CMVMC Bustelo de Fisteus

21.706,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:50:0:0:13:22:1

Quiroga

13.38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,43

515,16

3.827,64

3.827,64

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

13,38

605,70

8.104,27

8.104,27

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

13,38

682,68

9.134,26

9.134,26

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

13,38

47,85

640,23

640,23

Total:

21.706,40

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270004/2018

76579212E

Seco Alvite, Carlos Alberto

3.390,66

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:44:0:7:10:10080:1

Pastoriza, A

1.88

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,88

515,16

968,50

968,50

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,88

605,70

1.138,72

1.138,72

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,88

682,68

1.283,44

1.283,44

Total:

3.390,66

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270005/2018

33788986P

Osorio González, Manuel

2.074,05

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:104:53:1

Fonsagrada, A

0.53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,53

515,16

273,03

273,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,53

605,70

321,02

321,02

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,53

682,68

361,82

361,82

Total:

955,87

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:18:0:0:104:53:2

Fonsagrada, A

0.09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

Total:

162,31

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:18:0:0:104:53:3

Fonsagrada, A

0.53

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,53

515,16

273,03

273,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,53

605,70

321,02

321,02

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,53

682,68

361,82

361,82

Total:

955,87

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270006/2018

33775001F

Cabanas Rey, Araceli

4.418,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:48:0:11:3:394:1

Pontenova, A

2.45

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,45

515,16

1.262,14

1.262,14

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,45

605,70

1.483,97

1.483,97

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,45

682,68

1.672,56

1.672,56

Total:

4.418,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270007/2018

V27179928

CMVMC Sampayo-Cangas-San Pedro Félix

28.826,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:41:0:0:80:523:2

Pantón

1.37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,37

515,16

705,75

705,75

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,37

605,70

829,81

829,81

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,37

682,68

935,27

935,27

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,37

47,85

65,55

65,55

Total:

2.536,38

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:41:0:0:80:523:5

Pantón

0.07

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,07

515,16

36,06

36,06

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,07

605,70

42,40

42,40

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

Total:

129,60

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:41:0:0:80:524:2

Pantón

0.85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,85

515,16

437,89

437,89

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,85

605,70

514,85

514,85

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,85

682,68

580,28

580,28

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,85

47,85

40,67

40,67

Total:

1.573,69

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:41:0:0:80:521:6

Pantón

0.14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,14

515,16

72,12

72,12

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,14

605,70

84,80

84,80

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

Total:

259,20

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:41:0:0:80:526:1

Pantón

0.09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:41:0:0:80:525:1

Pantón

0.11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,11

515,16

56,67

56,67

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,11

605,70

66,63

66,63

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,11

682,68

75,09

75,09

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

203,65

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:41:0:0:54:685:2

Pantón

0.98

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,98

515,16

504,86

504,86

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,98

605,70

593,59

593,59

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,98

682,68

669,03

669,03

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,98

47,85

46,89

46,89

Total:

1.814,37

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27:41:0:0:80:523:3

Pantón

1.92

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,92

515,16

989,11

989,11

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,92

605,70

1.162,94

1.162,94

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,92

682,68

1.310,75

1.310,75

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,92

47,85

91,87

91,87

Total:

3.554,67

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

27:41:0:0:80:521:3

Pantón

2.09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,09

515,16

1.076,68

1.076,68

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,09

605,70

1.265,91

1.265,91

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,09

682,68

1.426,80

1.426,80

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,09

47,85

100,01

100,01

Total:

3.869,40

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

27:41:0:0:80:523:1

Pantón

7.95

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,95

515,16

4.095,52

4.095,52

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,95

605,70

4.815,32

4.815,32

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

7,95

682,68

5.427,31

5.427,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,95

47,85

380,41

380,41

Total:

14.718,56

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270008/2018

33814184K

Pardo Torres, María Teresa

3.336,55

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:26:0:0:17:1253:1

Láncara

1.85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,85

515,16

953,04

953,04

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,85

605,70

1.120,55

1.120,55

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,85

682,68

1.262,96

1.262,96

Total:

3.336,55

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270009/2018

V27238476

CMVMC de Campos de Vila Revide A Toca e Lamela

9.368,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:50:0:0:59:46:2

Quiroga

4.82

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,82

515,16

2.483,07

2.483,07

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,82

605,70

2.919,47

2.919,47

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,82

682,68

3.290,52

3.290,52

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,82

47,85

230,64

230,64

Total:

8.923,70

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:50:0:0:59:46:1

Quiroga

0.24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,24

515,16

123,64

123,64

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,24

605,70

145,37

145,37

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

Total:

444,33

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270010/2018

33751754J

López Turia, Francisco

5.320,43

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:7:30:4

Fonsagrada, A

1.93

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,93

515,16

994,26

994,26

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,93

605,70

1.169,00

1.169,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,93

682,68

1.317,57

1.317,57

Total:

3.480,83

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:18:0:0:7:37:2

Fonsagrada, A

1.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,02

515,16

525,46

525,46

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,02

605,70

617,81

617,81

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,02

682,68

696,33

696,33

Total:

1.839,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270012/2018

76549240L

Gasalla Seoane, Emilio

2.344,59

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:61:0:18:5:384:1

Trabada

1.3

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,30

515,16

669,71

669,71

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,30

605,70

787,40

787,40

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

Total:

2.344,59

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270014/2018

33655416E

Gallego Díaz, Amable

2.074,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:46:0:0:32:311:1

Pol

1.15

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,15

515,16

592,43

592,43

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,15

605,70

696,56

696,56

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,15

682,68

785,08

785,08

Total:

2.074,07

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270015/2018

32349178T

Rego Yanes, María Carmen

21.235,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:61:0:18:1:6:1

Trabada

1.58

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,58

515,16

813,95

813,95

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,58

605,70

957,01

957,01

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,58

682,68

1.078,63

1.078,63

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,58

47,85

75,60

75,60

Total:

2.925,19

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:61:0:18:1:24:1

Trabada

5.3

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

5,30

515,16

2.730,35

2.730,35

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

5,30

605,70

3.210,21

3.210,21

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

5,30

682,68

3.618,20

3.618,20

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

5,30

47,85

253,61

253,61

Total:

9.812,37

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:61:0:18:1:25:1

Trabada

3.21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,21

515,16

1.653,66

1.653,66

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,21

605,70

1.944,30

1.944,30

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,21

682,68

2.191,40

2.191,40

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,21

47,85

153,60

153,60

Total:

5.942,96

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:61:0:18:1:7:1

Trabada

1.38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,38

515,16

710,92

710,92

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,38

605,70

835,87

835,87

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,38

682,68

942,10

942,10

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,38

47,85

66,03

66,03

Total:

2.554,92

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270018/2018

33771172L

Rodríguez Gómez, Laura

1.857,64

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:900:0:0:92:196:1

Lugo

1.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,03

515,16

530,61

530,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,03

605,70

623,87

623,87

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,03

682,68

703,16

703,16

Total:

1.857,64

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270020/2018

V27279090

CMVMC San Salvador

11.293,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:22:0:0:384:571:1

Guitiriz

6.1

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,10

515,16

3.142,48

3.142,48

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,10

605,70

3.694,77

3.694,77

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

6,10

682,68

4.164,35

4.164,35

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,10

47,85

291,89

291,89

Total:

11.293,49

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270023/2018

V27208529

CMVMC de Biscobio

44.884,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:50:0:0:23:115:1

Quiroga

18.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

11,43

515,16

5.888,28

5.888,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,59

605,70

3.991,56

3.991,56

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

11,43

605,70

6.923,15

6.923,15

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

6,59

682,68

4.498,86

4.498,86

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

11,43

682,68

7.803,03

7.803,03

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,59

47,85

315,33

315,33

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

11,43

47,85

546,93

546,93

Total:

29.967,14

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:50:0:0:23:9001:1

Quiroga

0.08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

137,80

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:50:0:0:22:9028:1

Quiroga

0.08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

137,80

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:50:0:0:22:59:1

Quiroga

8.27

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

0,00

255,00

0,00

0,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

6,97

515,16

3.590,67

3.590,67

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,30

605,70

787,41

787,41

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

6,97

605,70

4.221,73

4.221,73

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

6,97

682,68

4.758,28

4.758,28

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

6,97

47,85

333,51

333,51

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,30

47,85

62,21

62,21

Total:

14.641,29

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:50:0:0:85:1089:1

Quiroga

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:50:0:0:85:1092:1

Quiroga

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:50:0:0:85:9019:1

Quiroga

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27:50:0:0:85:1094:1

Quiroga

0

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,00

605,70

0,00

0,00

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,00

682,68

0,00

0,00

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,00

47,85

0,00

0,00

Total:

0,00

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270024/2018

V27206333

CMVMC de Val de Campelo

11.256,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:50:0:0:76:5:6

Quiroga

1.94

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,94

515,16

999,41

999,41

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,94

605,70

1.175,06

1.175,06

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,94

682,68

1.324,40

1.324,40

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,94

47,85

92,83

92,83

Total:

3.591,70

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:50:0:0:69:843:1

Quiroga

4.14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

4,14

515,16

2.132,76

2.132,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

4,14

605,70

2.507,60

2.507,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

4,14

682,68

2.826,30

2.826,30

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

4,14

47,85

198,10

198,10

Total:

7.664,76

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270025/2018

V27257518

CMVMC de Santa Cruz de Picato

18.088,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:36:0:0:44:165:1

Baralla

9.77

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

0,00

255,00

0,00

0,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

9,77

515,16

5.033,11

5.033,11

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

9,77

605,70

5.917,69

5.917,69

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

9,77

682,68

6.669,78

6.669,78

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

9,77

47,85

467,49

467,49

Total:

18.088,07

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270030/2018

V27171164

CMVMC de Martín

44.484,04

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:8:0:0:28:388:1

Bóveda

0.26

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,26

605,70

157,48

157,48

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

Total:

347,42

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:8:0:0:28:388:2

Bóveda

7.66

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,66

605,70

4.639,66

4.639,66

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

7,66

682,68

5.229,33

5.229,33

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,66

47,85

366,53

366,53

Total:

10.235,52

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:8:0:0:28:9020:1

Bóveda

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:8:0:0:31:122:1

Bóveda

8.88

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

0,00

255,00

0,00

0,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,88

515,16

4.574,62

4.574,62

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,88

605,70

5.378,62

5.378,62

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

8,88

682,68

6.062,20

6.062,20

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,88

47,85

424,91

424,91

Total:

16.440,35

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:8:0:0:31:122:3

Bóveda

0.59

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,59

605,70

357,36

357,36

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,59

682,68

402,78

402,78

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,59

47,85

28,23

28,23

Total:

788,37

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:8:0:0:31:122:7

Bóveda

2.79

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,00

515,16

0,00

0,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,79

605,70

1.689,90

1.689,90

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,79

682,68

1.904,68

1.904,68

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,79

47,85

133,50

133,50

Total:

3.728,08

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:8:0:0:31:218:1

Bóveda

2.76

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,76

515,16

1.421,84

1.421,84

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,76

605,70

1.671,73

1.671,73

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,76

682,68

1.884,20

1.884,20

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,76

47,85

132,07

132,07

Total:

5.109,84

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27:8:0:0:31:218:4

Bóveda

2.91

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,91

515,16

1.499,12

1.499,12

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,91

605,70

1.762,59

1.762,59

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,91

682,68

1.986,60

1.986,60

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,91

47,85

139,24

139,24

Total:

5.387,55

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

27:8:0:0:31:218:7

Bóveda

1.23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,23

515,16

633,65

633,65

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,23

605,70

745,01

745,01

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,23

682,68

839,70

839,70

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,23

47,85

58,86

58,86

Total:

2.277,22

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

27:8:0:0:31:218:8

Bóveda

0.04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

74,06

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

27:8:0:0:31:9028:1

Bóveda

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

55,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270031/2018

V27222397

CMVMC de Vilar de Lor

35.457,46

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:50:0:0:2:666:1

Quiroga

17.85

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

17,85

605,70

10.811,75

10.811,75

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

17,85

682,68

12.185,84

12.185,84

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

17,85

47,85

854,12

854,12

Total:

23.851,71

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:50:0:0:2:666:2

Quiroga

0.12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

160,34

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:50:0:0:2:9004:1

Quiroga

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:50:0:0:2:9007:1

Quiroga

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

40,09

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:50:0:0:4:5:1

Quiroga

1.79

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,79

605,70

1.084,20

1.084,20

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,79

47,85

85,65

85,65

Total:

1.169,85

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:50:0:0:4:4:1

Quiroga

0.09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,09

605,70

54,51

54,51

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

58,82

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:50:0:0:4:4:2

Quiroga

15.51

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

15,51

605,70

9.394,41

9.394,41

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

15,51

47,85

742,15

742,15

Total:

10.136,56

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270034/2018

76551772K

Pérez Álvarez, José María

8.224,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:129:17:1

Fonsagrada, A

2.05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,05

515,16

1.056,07

1.056,07

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,05

605,70

1.241,69

1.241,69

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,05

682,68

1.399,49

1.399,49

Total:

3.697,25

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:18:0:0:129:66:1

Fonsagrada, A

2.51

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,51

515,16

1.293,05

1.293,05

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,51

605,70

1.520,31

1.520,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,51

682,68

1.713,53

1.713,53

Total:

4.526,89

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270035/2018

B27468974

Sofor Santa Juliana, S.L.

22.401,82

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:287:506:5

Fonsagrada, A

3.74

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,74

515,16

1.926,70

1.926,70

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,74

605,70

2.265,32

2.265,32

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,74

682,68

2.553,22

2.553,22

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,74

47,85

178,96

178,96

Total:

6.924,20

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:18:0:0:287:306:4

Fonsagrada, A

8.36

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

0,00

255,00

0,00

0,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,36

515,16

4.306,74

4.306,74

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,36

605,70

5.063,65

5.063,65

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

8,36

682,68

5.707,20

5.707,20

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,36

47,85

400,03

400,03

Total:

15.477,62

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270036/2018

33311538V

Cuadrado Leiras, Jesús Marcos

5.500,79

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:61:0:18:2:96:1

Trabada

3.05

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,05

515,16

1.571,23

1.571,23

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,05

605,70

1.847,39

1.847,39

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,05

682,68

2.082,17

2.082,17

Total:

5.500,79

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270037/2018

V27152701

CMVMC de Corva

12.311,74

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:15:0:0:38:1:1

Cospeito

0.09

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,09

515,16

46,36

46,36

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,09

605,70

54,51

54,51

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

166,62

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:15:0:0:38:1:2

Cospeito

2.96

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,96

515,16

1.524,87

1.524,87

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,96

605,70

1.792,87

1.792,87

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,96

682,68

2.020,73

2.020,73

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,96

47,85

141,64

141,64

Total:

5.480,11

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:15:0:0:38:2:1

Cospeito

3.48

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,48

515,16

1.792,76

1.792,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,48

605,70

2.107,84

2.107,84

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,48

682,68

2.375,73

2.375,73

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

3,48

47,85

166,52

166,52

Total:

6.442,85

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:15:0:0:38:2:2

Cospeito

0.12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

222,16

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270038/2018

76528573Y

Lage Otero, María Luisa

5.410,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:46:0:3:4:331:1

Pol

1.86

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,86

515,16

958,20

958,20

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,86

605,70

1.126,60

1.126,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,86

682,68

1.269,78

1.269,78

Total:

3.354,58

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:46:0:3:4:336:3

Pol

1.14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,14

515,16

587,28

587,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,14

605,70

690,50

690,50

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,14

682,68

778,26

778,26

Total:

2.056,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270041/2018

V27135003

CMVMC de Xián

45.618,26

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:60:0:0:133:82:1

Taboada

2.24

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,24

515,16

1.153,96

1.153,96

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,24

605,70

1.356,77

1.356,77

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,24

682,68

1.529,20

1.529,20

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,24

47,85

107,18

107,18

Total:

4.147,11

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:60:0:0:133:83:3

Taboada

0.13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

240,68

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:60:0:0:151:142:2

Taboada

0.89

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,89

515,16

458,49

458,49

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,89

605,70

539,07

539,07

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,89

682,68

607,59

607,59

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,89

47,85

42,59

42,59

Total:

1.647,74

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:60:0:0:151:147:1

Taboada

14.96

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

14,96

515,16

7.706,79

7.706,79

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

14,96

605,70

9.061,27

9.061,27

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

14,96

682,68

10.212,89

10.212,89

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

14,96

47,85

715,84

715,84

Total:

27.696,79

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:60:0:0:151:148:1

Taboada

1.41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,41

515,16

726,38

726,38

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,41

605,70

854,04

854,04

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,41

682,68

962,58

962,58

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,41

47,85

67,47

67,47

Total:

2.610,47

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:60:0:0:151:149:1

Taboada

1.95

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,95

515,16

1.004,56

1.004,56

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,95

605,70

1.181,12

1.181,12

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,95

682,68

1.331,23

1.331,23

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,95

47,85

93,31

93,31

Total:

3.610,22

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

27:60:0:0:151:151:2

Taboada

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

27:60:0:0:151:200:1

Taboada

0.06

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,06

515,16

30,91

30,91

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,06

605,70

36,34

36,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

111,08

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

27:60:0:0:140:293:4

Taboada

2.98

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,98

515,16

1.535,18

1.535,18

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,98

605,70

1.804,99

1.804,99

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,98

682,68

2.034,39

2.034,39

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,98

47,85

142,59

142,59

Total:

5.517,15

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270042/2018

14474507D

Fernández Trashorras, Estrella

2.524,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:46:0:0:29:111:1

Pol

0.38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,38

515,16

195,76

195,76

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,38

605,70

230,17

230,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,38

682,68

259,42

259,42

Total:

685,35

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:46:0:0:29:111:5

Pol

0.03

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,03

515,16

15,45

15,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,03

605,70

18,17

18,17

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

Total:

54,10

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:46:0:0:29:111:4

Pol

0.12

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,12

515,16

61,82

61,82

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,12

605,70

72,68

72,68

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

Total:

216,42

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:46:0:0:29:112:1

Pol

0.04

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,04

515,16

20,61

20,61

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,04

605,70

24,23

24,23

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

Total:

72,15

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:46:0:0:32:316:2

Pol

0.83

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,83

515,16

427,58

427,58

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,83

605,70

502,73

502,73

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,83

682,68

566,62

566,62

Total:

1.496,93

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270043/2018

33780892X

Pol Pérez, María Julia

5.879,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:46:0:3:1:4:1

Pol

2.62

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,62

515,16

1.349,71

1.349,71

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,62

605,70

1.586,93

1.586,93

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,62

682,68

1.788,62

1.788,62

Total:

4.725,26

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:46:0:3:1:4:2

Pol

0.41

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,41

515,16

211,22

211,22

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,41

605,70

248,34

248,34

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,41

682,68

279,90

279,90

Total:

739,46

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:46:0:3:1:4:3

Pol

0.23

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,23

515,16

118,49

118,49

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,23

605,70

139,31

139,31

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,23

682,68

157,02

157,02

Total:

414,82

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270044/2018

V27482124

CMVMC Barrazoso e Fragavella

57.018,61

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:65:0:0:155:57:1

Vilalba

12.72

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

12,72

515,16

6.552,84

6.552,84

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

12,72

605,70

7.704,50

7.704,50

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

12,72

682,68

8.683,69

8.683,69

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

12,72

47,85

608,65

608,65

Total:

23.804,68

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:65:0:0:155:60:1

Vilalba

7.13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,13

515,16

3.673,09

3.673,09

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,13

605,70

4.318,64

4.318,64

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

7,13

682,68

4.867,51

4.867,51

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,13

47,85

341,17

341,17

Total:

13.200,41

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:65:0:0:155:256:1

Vilalba

1.21

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,21

515,16

623,34

623,34

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,21

605,70

732,90

732,90

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,21

682,68

826,04

826,04

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,21

47,85

57,90

57,90

Total:

2.240,18

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:65:0:0:155:256:3

Vilalba

1.76

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,76

515,16

906,68

906,68

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,76

605,70

1.066,03

1.066,03

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,76

682,68

1.201,52

1.201,52

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,76

47,85

84,22

84,22

Total:

3.258,45

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:65:0:0:155:260:1

Vilalba

7.84

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

7,84

515,16

4.038,85

4.038,85

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

7,84

605,70

4.748,69

4.748,69

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

7,84

682,68

5.352,21

5.352,21

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

7,84

47,85

375,14

375,14

Total:

14.514,89

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270046/2018

33643251R

López Fernández, Manuel

20.772,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:4:0:1:4:270:1

Baleira

11.22

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

11,22

515,16

5.780,10

5.780,10

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

11,22

605,70

6.795,95

6.795,95

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

11,22

682,68

7.659,67

7.659,67

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

11,22

47,85

536,88

536,88

Total:

20.772,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270047/2018

33837635N

Lodos Ferreiro, José Luis

5.590,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:48:0:5:1:11:1

Pontenova, A

3.1

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

3,10

515,16

1.597,00

1.597,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

3,10

605,70

1.877,67

1.877,67

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

3,10

682,68

2.116,31

2.116,31

Total:

5.590,98

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270049/2018

V27212133

CMVMC Os Prados

25.364,06

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:12:0:0:84:13:1

Cervantes

8.35

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M00

Cartel identificativo

0,00

255,00

0,00

0,00

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,35

515,16

4.301,59

4.301,59

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,35

605,70

5.057,60

5.057,60

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

8,35

682,68

5.700,38

5.700,38

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,35

47,85

399,55

399,55

Total:

15.459,12

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:12:0:0:84:7014:19

Cervantes

1.14

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,14

515,16

587,28

587,28

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,14

605,70

690,50

690,50

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,14

682,68

778,26

778,26

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,14

47,85

54,55

54,55

Total:

2.110,59

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:12:0:0:80:27:1

Cervantes

1.11

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,11

515,16

571,83

571,83

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,11

605,70

672,33

672,33

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,11

682,68

757,77

757,77

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,11

47,85

53,11

53,11

Total:

2.055,04

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:12:0:0:81:192:1

Cervantes

1.7

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,70

515,16

875,77

875,77

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,70

605,70

1.029,69

1.029,69

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,70

682,68

1.160,56

1.160,56

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,70

47,85

81,35

81,35

Total:

3.147,37

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:12:0:0:145:4:1

Cervantes

1.38

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,38

515,16

710,92

710,92

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,38

605,70

835,87

835,87

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,38

682,68

942,10

942,10

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

1,38

47,85

66,03

66,03

Total:

2.554,92

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

27:12:0:0:145:4:2

Cervantes

0.02

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,02

515,16

10,30

10,30

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,02

605,70

12,11

12,11

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

37,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270050/2018

33821198C

López Fernández, Emilio

2.795,49

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:18:0:0:130:21:1

Fonsagrada, A

0.18

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,18

515,16

92,73

92,73

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,18

605,70

109,03

109,03

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,18

682,68

122,88

122,88

Total:

324,64

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:18:0:0:130:21:3

Fonsagrada, A

1.37

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

1,37

515,16

705,77

705,77

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

1,37

605,70

829,81

829,81

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

1,37

682,68

935,27

935,27

Total:

2.470,85

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270053/2018

33756866L

Correa Fernández, María Consuelo Luz

4.454,75

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:36:0:1:3:155:1

Baralla

2.47

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,47

515,16

1.272,45

1.272,45

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,47

605,70

1.496,08

1.496,08

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,47

682,68

1.686,22

1.686,22

Total:

4.454,75

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270058/2018

V27268168

CMVMC Mudia

22.364,79

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:44:0:0:28:199:1

Pastoriza, A

8.78

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

8,78

515,16

4.523,10

4.523,10

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

8,78

605,70

5.318,05

5.318,05

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

8,78

682,68

5.993,93

5.993,93

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

8,78

47,85

420,12

420,12

Total:

16.255,20

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

27:44:0:0:28:199:7

Pastoriza, A

0.08

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,08

515,16

41,21

41,21

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,08

605,70

48,46

48,46

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

148,11

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

27:44:0:0:28:5011:1

Pastoriza, A

2.89

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

2,89

515,16

1.488,81

1.488,81

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

2,89

605,70

1.750,47

1.750,47

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

2,89

682,68

1.972,95

1.972,95

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

2,89

47,85

138,29

138,29

Total:

5.350,52

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

27:44:0:0:28:5011:5

Pastoriza, A

0.2

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,20

515,16

103,03

103,03

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,20

605,70

121,14

121,14

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

370,28

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

27:44:0:0:32:270:1

Pastoriza, A

0.13

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

0,13

515,16

66,97

66,97

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

0,13

605,70

78,74

78,74

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

0,13

682,68

88,75

88,75

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

240,68

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270060/2018

32814755B

Arias Graña, Ana María

25.401,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

27:11:0:1:11:764:1

Castroverde

13.72

Rozas e podas en masas de coníferas

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.

inv.

Imp.

subv.

M21

Rozas en masas de coníferas (poda)

13,72

515,16

7.068,00

7.068,00

M22

Primeiras podas en masas de coníferas, ata unha altura mínima de 2 m e máxima de 4 m e cunha densidade final máxima de 1.200 pés/ha

13,72

605,70

8.310,20

8.310,20

M24

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o

aproveitamento como biomasa

13,72

682,68

9.366,37

9.366,37

M25

Tope €/ha proxecto en podas coníferas

13,72

47,85

656,50

656,50

Total:

25.401,07

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

14270061/2018

V27283498

CMVMC de Vilasouto

14.015,02