Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Mércores, 26 de setembro de 2018 Páx. 43477

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 23 de maio de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 106, do 5 de xuño).

Mediante a Orde do 23 de maio de 2018 apróbanse as bases que regulan o concurso público de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG nº 106, do 5 de xuño).

Unha vez instruído o expediente, ao abeiro das bases da convocatoria, o servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, como órgano instrutor, á vista do expediente e do informe da comisión de valoración, con data 11 de setembro de 2018 formulou a súa proposta de resolución definitiva para a designación dos titulares e da lista de suplentes, así como dos desistentes e das solicitudes denegadas.

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, no uso das facultades que ten conferidas en virtude da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na base décimo segunda da convocatoria.

De acordo coa proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar en todo o seu contido a proposta presentada polo órgano instrutor –realizada con base no informe da comisión de valoración debidamente motivado– e conceder as dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ás persoas candidatas que se relacionan no anexo A desta resolución.

Ao abeiro da base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros brutos mensuais, nos cales van incluídos os custos da Seguridade Social (cota patronal e cota obreira), durante o período comprendido entre a data de incorporación ao centro (1.10.2018) e ata o 30.6.2020.

Segundo. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que a persoa seleccionada como titular non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renuncie a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

Terceiro. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido ou por desistimento propio, en aplicación do disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Cuarto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán os/as interesados/as interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o secretario xeral de Política Lingüística no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, segundo o disposto no artigo 3, punto c) da Orde do 25 de xaneiro de 2012 (DOG núm. 27, do 8 de febreiro), de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben presentar directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición presentado.

Quinto. Que se notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2018

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

Anexo I: Dicionario galego-italiano (Galita).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Freixeiro Ayo

Irina

76735404K

13,4450

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Barja López

Ana

33551155C

12,1138

Giunchi

Eleonora

Y4528377J

10,6200

Ginzo Escamilla

Sandra

33350400D

10,0419

Ferreira González

María Sandra

35573606N

9,4600

Oubiña Mariño

Leticia

35486244G

8,0230

España Ces

Nanci

53482865E

7,7700

Anexo II: Bibliografía da literatura galega.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Lema París

Ánxela

47365706N

14,3044

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Fernández Pazo

Noa

44839310M

12,4850

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

11,2200

Trueba Gil

Idoia

32718903T

10,4800

Vidal López

Clara

53306307N

10,0588

Mariño Gómez

Claudia

53795361V

9,3875

Pais Vilar

Xabier

45908935S

8,4183

Sotelo Domínguez

Helena

53197688E

7,9550

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

6,8675

Ares González

Vanesa

76583327C

6,8404

Anexo III: Fraseoloxía galega.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Villar Aira

Sara

44094476A

11,3950

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pernas Rubal

Cristian

34884455X

11,0650

Caamaño Pérez

Laura

78806166R

10,6400

Vidal López

Clara

53306307N

10,0588

Rico Alonso

Sonia

32712900T

9,4330

Mariño Gómez

Claudia

53795361V

9,3875

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

9,3675

Casal Munín

Sandra

45958076M

9,3488

Fernández Palomanes

Lucía

34628586G

8,9225

Regodeseves López

Sandra

76583712Z

8,8000

Soneira Sánchez

Alba María

78811086E

8,6863

Andrés Padín

Tamara

77419301J

8,6300

Pais Vilar

Xabier

45908935S

8,1683

García Alonso

Natalia

33349548P

8,0100

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

7,8815

Sotelo Domínguez

Helena

53197688E

7,8550

Vilar Millán

Paulo

36162763R

7,7266

Castro Lorenzo

Laura

79342931S

7,5163

Oubiña Mariño

Leticia

35486244G

7,4230

Pardo Álvarez

Héctor

33558597X

7,3138

García López

María

45909226F

7,3083

Porrit Marchena

Sara

34879728K

7,0725

Ares González

Vanesa

76583327C

6,8404

Cibes Rodríguez

Iria

45907763Q

6,7975

Anexo IV: Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Bujía Tourón

Bárbara

77409631A

11,0725

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rico Alonso

Sonia

32712900T

9,4330

Pais Vilar

Xabier

45908935S

9,1683

Casal Munín

Sandra

45958076M

8,8488

Alonso Morais

Alba

76909446E

8,7600

Andrés Padín

Tamara

77419301J

8,6300

Regodeseves López

Sandra

76583712Z

8,6000

Fernández Palomanes

Lucía

34628586G

8,5725

Pernas Rubal

Cristian

34884455X

8,5650

Castro Lorenzo

Laura

79342931S

8,5163

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

53302002P

8,2681

Pajón Soto

Sara

35590668P

8,2475

Caamaño Pérez

Laura

78806166R

8,2400

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

8,0200

Villar Aira

Sara

44094476A

7,8950

García Alonso

Natalia

33349548P

7,8600

Ares González

Vanesa

76583327C

7,8404

Vilar Millán

Paulo

36162763R

7,8266

Sotelo Domínguez

Helena

53197688E

7,8050

Vidal López

Clara

53306307N

7,6588

Ginzo Escamilla

Sandra

33350400D

7,5419

Oubiña Mariño

Leticia

35486244G

7,5230

Soneira Sánchez

Alba María

78811086E

7,4863

Pérez García

Trinidad

53171727M

7,3710

García López

María

45909226F

7,3083

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

7,2815

Porrit Marchena

Sara

34879728K

7,0725

Pardo Álvarez

Héctor

33558597X

7,0638

Mariño Gómez

Claudia

53795361V

6,8875

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

6,8675

Souto Taboada

Coromoto

34876191A

6,8132

Cibes Rodríguez

Iria

45907763Q

6,7975

Lameiro García

Elisabet

35487778C

6,5825

Anexo V: Cantigas de Santa María.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Alonso Morais

Alba

76909446E

12,9100

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Cadaveira López

Paula

54125870Q

12,1175

Coira Pociña

Juan

32708165A

11,4997

Camprubí Viñals

Adriana

47949384L

11,2500

Caamaño Pérez

Laura

78806166R

9,1400

Fernández Pérez

Iago

32686705W

8,5000

Vilar Millán

Paulo

36162763R

7,7266

Pérez García

Trinidad

53171727M

7,0710

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

6,9815

Anexo VI: Prosa literaria medieval.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Garzón Fernández

Marina Aurora

45847751B

13,4924

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Camprubí Viñals

Adriana

47949384L

12,5000

Cadaveira López

Paula

54125870Q

12,3675

Coira Pociña

Juan

32708165A

11,0997

Bouzón Custodio

Almudena

77012618Q

10,9925

Rico Alonso

Sonia

32712900T

9,4330

Alonso Morais

Alba

76909446E

8,9600

Fernández Pérez

Iago

32686705W

8,5000

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

53302002P

8,2681

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

8,0200

Vilar Millán

Paulo

36162763R

7,7266

Corral Hernández

Gonzalo

77417125E

7,2568

Pérez García

Trinidad

53171727M

7,0710

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

6,9815

Trueba Gil

Idoia

32718903T

6,8800

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

6,8675

Anexo VII: Terminoloxía científico-técnica.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pernas Rubal

Cristian

34884455X

11,0650

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rojo Mejuto

Natalia

47377431F

10,7644

Villaverde Barreiro

Marta

45906314Q

10,1085

Bujía Tourón

Bárbara

77409631A

9,8225

Rico Alonso

Sonia

32712900T

9,4330

Casal Munín

Sandra

45958076M

9,0988

Alonso Morais

Alba

76909446E

9,0600

Fernández Palomanes

Lucía

34628586G

8,7725

Regodeseves López

Sandra

76583712Z

8,7000

Andrés Padín

Tamara

77419301J

8,6300

Pais Vilar

Xabier

45908935S

8,4683

Caamaño Pérez

Laura

78806166R

8,1400

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

8,1315

García Alonso

Natalia

33349548P

8,0100

Sotelo Domínguez

Helena

53197688E

7,8550

Soneira Sánchez

Alba María

78811086E

7,6863

Souto Taboada

Coromoto

34876191A

7,6632

Vidal López

Clara

53306307N

7,5588

García López

María

45909226F

7,5583

Ginzo Escamilla

Sandra

33350400D

7,5419

Castro Lorenzo

Laura

79342931S

7,5163

Pardo Álvarez

Héctor

33558597X

7,3138

Porrit Marchena

Sara

34879728K

7,0725

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

6,8675

Ares González

Vanesa

76583327C

6,8404

Lameiro García

Elisabet

35487778C

6,5825

Anexo VIII: Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rico Alonso

Sonia

32712900T

9,4330

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Bujía Tourón

Bárbara

77409631A

9,8225

Casal Munín

Sandra

45958076M

9,0988

Alonso Morais

Alba

76909446E

9,0600

Fernández Palomanes

Lucía

34628586G

8,7725

Regodeseves López

Sandra

76583712Z

8,7000

Andrés Padín

Tamara

77419301J

8,6300

Pajón Soto

Sara

35590668P

8,2475

Caamaño Pérez

Laura

78806166R

8,1400

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

8,1315

García Alonso

Natalia

33349548P

8,0100

Sotelo Domínguez

Helena

53197688E

7,8550

Soneira Sánchez

Alba María

78811086E

7,6863

Souto Taboada

Coromoto

34876191A

7,6632

Vidal López

Clara

53306307N

7,5588

Ginzo Escamilla

Sandra

33350400D

7,5419

Pardo Álvarez

Héctor

33558597X

7,3138

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

6,8675

Cibes Rodríguez

Iria

45907763Q

6,7975

Anexo IX: Bases de datos do ALIR.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pajón Soto

Sara

35590668P

8,2475

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Vidal López

Clara

53306307N

7,5588

Ginzo Escamilla

Sandra

33350400D

7,5419

Castro Lorenzo

Laura

79342931S

7,5163

Porrit Marchena

Sara

34879728K

7,0725

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

6,8675

Lameiro García

Elisabet

35487778C

6,5825

Anexo X: Dicionarios de literatura.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rozados Lorenzo

Larisa

44837500N

16,1914

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rico Alonso

Sonia

32712900T

16,0830

Lema París

Ánxela

47365706N

15,6544

Fernández Pazo

Noa

44839310M

13,0850

Pernas Rubal

Cristian

34884455X

12,0650

Fernández Pérez

Iago

32686705W

11,7500

Pesado Rodríguez

Pablo

32707535V

11,3311

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

10,9815

Caamaño Pérez

Laura

78806166R

10,8900

Mariño Gómez

Claudia

53795361V

10,4875

Basanta Pin

Irene

34280634P

10,3700

Vidal López

Clara

53306307N

10,0588

Regodeseves López

Sandra

76583712Z

8,9500

Cochón Castro

Lorena

35480497F

8,7861

Villar Aira

Sara

44094476A

7,9950

Trueba Gil

Idoia

32718903T

7,8800

García Ferreiro

Héitor

44484917L

7,3050

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

6,8675

ANEXO B

Anexo I: Dicionario galego-italiano (Galita).

Excluídos por non cumprir os requisitos específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Gradín Martínez

Mario

53190608A

Non acredita C1 en lingua italiana

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

Non acredita C1 en lingua italiana

Vidal López

Clara

53306307N

Non acredita C1 en lingua italiana

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Otero Gómez

Ana

34274030M

Anexo II: Bibliografía da literatura galega.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Mosquera Calvo

Inés

78804399M

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Otero Gómez

Ana

34274030M

Excluídos por non cumprir os requisitos específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Ordóñez González

Diana

78802915Q

Non ten a titulación requirida

Anexo III: Fraseoloxía galega.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Veiga Rilo

Elena

47434812A

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Otero Gómez

Ana

34274030M

Anexo IV: Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Veiga Rilo

Elena

47434812A

Castro Ballester

Gloria

79337794F

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Corredoira López

Jesús

33545115Y

Otero Gómez

Ana

34274030M

Peiteado Alonso

Ariana

39468831A

Anexo V: Cantigas de Santa María.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Veiga Rilo

Elena

47434812A

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Corredoira López

Jesús

33545115Y

Otero Gómez

Ana

34274030M

Excluídos por non cumprir os requisitos específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Caballero Fernández

Damián

39464961C

Non acredita estudos medievais

Fernández Pazo

Noa

44839310M

Non acredita estudos de literatura medieval e de crítica textual

López Tuset

Julia

79337975G

Non acredita estudos medievais

Mariño Gómez

Claudia

53795361V

Non acredita estudos de crítica textual

Pérez Carou

Rita

76735652Q

Non acredita estudos de literatura medieval e de crítica textual

Regodeseves López

Sandra

76583712Z

Non acredita estudos de literatura medieval e de crítica textual

Rico Alonso

Sonia

32712900T

Non acredita estudos de crítica textual

Rodríguez Durán

Jorge

53199501H

Non acredita estudos de literatura medieval e de crítica textual

Salgueiro López

Noelia

34629795Y

Non acredita estudos de crítica textual

Trueba Gil

Idoia

32718903T

Non acredita estudos de crítica textual

Vidal López

Clara

53306307N

Non acredita estudos de crítica textual

Villar Aira

Sara

44094476A

Non acredita estudos de crítica textual

Anexo VI: Prosa literaria medieval.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Veiga Rilo

Elena

47434812A

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Corredoira López

Jesús

33545115Y

Otero Gómez

Ana

34274030M

Excluídos por non cumprir os requisitos específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Caballero Fernández

Damián

39464961C

Non acredita estudos medievais

Caamaño Pérez

Laura

78806166R

Non acredita estudos de crítica textual

Fernández Pazo

Noa

44839310M

Non acredita estudos medievais

López Tuset

Julia

79337975G

Non acredita estudos medievais

Mariño Gómez

Claudia

53795361V

Non acredita estudos de crítica medieval

Pérez Carou

Rita

76735652Q

Non acredita estudos de crítica textual

Pernas Rubal

Cristian

34884455X

Non acredita estudos de crítica textual

Regodeseves López

Sandra

76583712Z

Non acredita estudos de crítica textual

Vidal López

Clara

53306307N

Non acredita estudos de crítica textual medieval

Anexo VII: Prosa literaria medieval.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Castro Ballester

Gloria

79337794F

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Corredoira López

Jesús

33545115Y

Otero Gómez

Ana

34274030M

Peiteado Alonso

Ariana

39468831A

Anexo VIII: Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Veiga Rilo

Elena

47434812A

Castro Ballester

Gloria

79337794F

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Corredoira López

Jesús

33545115Y

Otero Gómez

Ana

34274030M

Peiteado Alonso

Ariana

39468831A

Anexo IX: Bases de datos do ALIR.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Castro Ballester

Gloria

79337794F

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Otero Gómez

Ana

34274030M

Excluídos por non cumprir os requisitos específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Ferreira González

María Sandra

35573606N

Non acredita francés

Anexo X: Dicionarios de literatura.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Veiga Rilo

Elena

47434812A

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Otero Gómez

Ana

34274030M

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Collazo Fondo

Susana

79337552H

Remate estudos anterior a 2008/2009

Fernández Santomé

Cecilia

76580438Y

Remate estudos anterior a 2008/2009

Lamoso Ferreira

Patricia

35306519R

Remate estudos anterior a 2008/2009

López Veleiro

Raquel

77401346K

Remate estudos anterior a 2008/2009

Malizia

María Luisa

X6006348J

Remate estudos anterior a 2008/2009

Quinteiro Suárez

Cristina

76827672J

Nota media inferior a 6,5

Vladu

Adina Ioana

Y3148408K

Remate estudos anterior a 2008/2009