Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Mércores, 26 de setembro de 2018 Páx. 43492

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 20 de setembro de 2018 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018.

A Orde do 28 de decembro de 2017 (publicada no DOG do 26 de xaneiro de 2018), establece as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e convoca as do exercicio orzamentario de 2018.

No seu artigo 26 «Financiamento» relativo ao financiamento destas axudas, detállase a aplicación orzamentaria utilizada así como o importe económico previsto para cada un dos exercicios orzamentarios establecidos. Neste artigo sinálase, ademais, que os importes indicados poderanse incrementar nos supostos previstos no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A existencia de remanentes doutras convocatorias permite a ampliación dos fondos inicialmente previstos, sendo ademais necesaria esta ampliación á vista das solicitudes de axuda presentadas. Trátase, polo tanto, dunha convocatoria de axudas aínda non resolta, e mediante esta orde de modificación dáse cumprimento ao requisito de publicidade do incremento do crédito orzamentario para o seu coñecemento polos posibles beneficiarios das axudas.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo 30.I.3º do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único

Amplíase a dotación orzamentaria que se establece na Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018, nos seguintes importes:

Concepto orzamentario

Codigo de proxecto

Anualidade 2018 (€)

Anualidade 2019 (€)

13.03.713D.770.0

201100766

1.000.000,00

200.000,00

Conforme a iso, a dotación orzamentaria total para o financiamento desta orde é a seguinte:

Concepto orzamentario

Codigo de proxecto

Anualidade 2018 (€)

Anualidade 2019 (€)

13.03.713D.770.0

201100766

2.500.000,00

1.250.000,00

Disposición adicional única

Esta modificación orzamentaria non afecta o prazo que se establece para a presentación de solicitudes de axuda na devandita Orde do 28 de decembro de 2017.

Disposición derradeira primeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira segunda

Contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición no prazo dun mes desde a súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, segundo o disposto no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contados partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2018

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural