Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Mércores, 3 de outubro de 2018 Páx. 44684

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2018 pola que se lles dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas por este organismo durante o primeiro trimestre de 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

O beneficiario está sometido ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, número 2.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro de 2013).

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Único. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o primeiro trimestre de 2018, que figura como anexo I.

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG nº 247, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 % e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible do beneficiario polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación 3.4.1.3; campo de intervención: CE001.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2016.1.96

Encapsulantes Valor Añadido, S.A.

5.3.2018

228.098,78

45.619,76

IG227.2016.1.103

Severiano Artesanía, S.A.

5.3.2018

178.794,00

14.303,52

IG227.2016.1.124

Industrias Guerra, S.A.

5.3.2018

180.000,00

14.400,00

IG227.2016.1.130

Mecanizados Compostela, S.L.L.

5.3.2018

208.501,48

31.275,22

IG227.2016.1.135

Visual Graphics Imagen y Publicidad, S.L.

5.3.2018

50.520,00

7.578,00

IG227.2016.1.138

Grupo Bermúdez & Solution, S.L.

5.3.2018

70.000,00

10.500,00

IG227.2016.1.153

Aplike Diez, S.L.

5.3.2018

75.000,00

11.250,00

IG227.2016.1.160

Panadería Giz, S.L.

5.3.2018

51.130,20

7.669,53

IG227.2016.1.165

Compostela Car Service, S.L.

5.3.2018

84.075,50

12.611,33

IG227.2016.1.174

Macoga, S.A.

22.3.2018

155.000,00

12.400,00

Norma reguladora: Resolución do 18 de maio de 2017 (DOG nº 103, do 31 de maio) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: mellora da competitividade empresarial mediante a formación do seu capital humano a través de proxectos propostos por organismos intermedios e dirixidos a colectivos de empresas galegas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-4450 e 09.A1-741A-4805 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase nun 80 % polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 1420. En particular: obxectivo temático 08, prioridade de investimento 08.05, obxectivo específico 08.05.01, categoría de intervención 106.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG229.2017.1.3

Asoc. Empres. Instalac. y Rep. Elec. Pontevedra

8.3.2018

4.600,00

3.220,00

IG229.2017.1.4

Asoc. Empres. Instalac. y Rep. Elec. Pontevedra

8.3.2018

6.050,00

4.235,00

IG229.2017.1.6

Asoc. Ingenieros Tec. Industriales de Pontevedra

8.3.2018

7.550,00

5.285,00

IG229.2017.1.7

Asoc. Ingenieros Tec. Industriales de Pontevedra

8.3.2018

6.720,00

4.704,00

IG229.2017.1.8

Asoc. Ingenieros Tec. Industriales de Pontevedra

8.3.2018

5.220,00

3.654,00

IG229.2017.1.9

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

8.3.2018

4.170,00

2.919,00

IG229.2017.1.10

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

8.3.2018

15.150,00

10.605,00

IG229.2017.1.11

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

8.3.2018

5.870,00

4.109,00

IG229.2017.1.12

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

8.3.2018

5.660,00

3.962,00

IG229.2017.1.13

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

8.3.2018

10.500,00

7.350,00

IG229.2017.1.14

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e I. de E. de Lugo

8.3.2018

14.550,00

10.185,00

IG229.2017.1.15

Conxemar

8.3.2018

50.000,00

35.000,00

IG229.2017.1.16

Asociación Cluster Alimentario de Galicia

8.3.2018

12.726,30

8.908,41

IG229.2017.1.17

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

8.3.2018

3.660,00

2.562,00

IG229.2017.1.18

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

8.3.2018

10.400,00

7.280,00

IG229.2017.1.19

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

8.3.2018

12.480,00

8.736,00

IG229.2017.1.20

Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños

8.3.2018

12.620,00

8.834,00

IG229.2017.1.21

Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños

8.3.2018

12.620,00

8.834,00

IG229.2017.1.22

Confederación Empresarial de Ourense

8.3.2018

3.580,80

2.506,56

IG229.2017.1.24

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

8.3.2018

19.650,00

13.755,00

IG229.2017.1.28

Fundación Cluster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

8.3.2018

13.675,50

9.572,85

IG229.2017.1.30

Fundación Cluster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

8.3.2018

35.675,50

24.972,85

IG229.2017.1.31

Fundación Cluster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

8.3.2018

14.575,50

10.202,85

IG229.2017.1.32

Cluster do Audiovisual Galego

8.3.2018

9.350,00

6.545,00

IG229.2017.1.33

Cluster do Audiovisual Galego

8.3.2018

14.000,00

9.800,00

IG229.2017.1.35

Clúster do Producto Gráfico e do Libro Galego

8.3.2018

18.720,00

13.104,00

IG229.2017.1.36

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

8.3.2018

36.124,85

25.287,40

IG229.2017.1.37

Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

8.3.2018

11.700,00

8.190,00

IG229.2017.1.38

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

8.3.2018

14.700,00

10.290,00

IG229.2017.1.39

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia

8.3.2018

26.724,85

18.707,40

IG229.2017.1.40

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

8.3.2018

11.700,00

8.190,00

IG229.2017.1.41

Asoc. Empr. Ferrolterra

8.3.2018

16.176,00

11.323,20

IG229.2017.1.44

Asociación Cluster da Madeira de Galicia

8.3.2018

9.064,00

6.344,80

IG229.2017.1.45

Anfaco

8.3.2018

31.200,00

18.720,00

IG229.2017.1.49

Cluster Tic Galicia

8.3.2018

16.640,00

11.648,00

IG229.2017.1.50

Cluster Tic Galicia

8.3.2018

20.275,00

14.192,50

Norma reguladora: Resolución do 27 de xuño de 2017 (DOG nº 129, do 7 de xullo) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.5), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-Acciona.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG190.2017.4.1.MXFPF

González Sánchez, María José

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.2.DPLN

Stilinea Cocinas, S.A.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.3.VISI

Stilinea Cocinas, S.A.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.4.APCC

Gestión y Asesoramiento Energético, S.L.

22.3.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.4.5.DPLN

Lemil, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.6.VISI

Lemil, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.8.OPCL

Calor Color, S.L.

22.3.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.4.9.MXFPF

Galicianet Servicios Tecnológicos y Comunicación, S.L.

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.10.DPLN

Fio Textil, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.4.11.VISI

Fio Textil, S.L.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.12.RCOM

Qubiotech Health Intelligence, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.13.DPLN

Nubeluna, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.4.14.VISI

Nubeluna, S.L.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.15.DPLN

Lhyp Aslym Limpieza e Higiene Profesional, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.16.VISI

Lhyp Aslym Limpieza e Higiene Profesional, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.17.VISI

Carmen Rey, S.L.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.18.OPCL

Alicatados Hnos Docampo, S.L.

22.3.2018

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.4.19.ASES

La Asesoría de Tita, S.L.

22.3.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.4.20.DPLN

Turbo 10, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.4.21.VISI

Turbo 10, S.L.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.24.APCP

Óptica y Audiología Martínez, S.L.

22.3.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.4.25.VISI

Consultora Digital Cuatro, S.L.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.26.DPLN

Consultora Digital Cuatro, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.4.27.VISI

Global Tendence, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.28.DPLN

Global Tendence, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.30.DPLN

Plaintec Obras y Servicios, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.31.VISI

Plaintec Obras y Servicios, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.33.DPLN

Marina Hispánica, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.34.VISI

Marina Hispánica, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.35.APCP

Fernández López, Pablo

22.3.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.4.36.OPCL

Disgalsur, S.L.

22.3.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.4.37.DPLN

Emwey Sport, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.4.38.VISI

Emwey Sport, S.L.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.39.CTRL

Hispaplasti, S.A.

22.3.2018

6.116,55

4.281,55

IG190.2017.4.40.RCOM

Rivadulla, S.L.

22.3.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.4.41.OPCL

Electro Galvez y Senabre, S.L.

22.3.2018

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.4.45.VISI

Demostra, S.L.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.46.APCLO

Pescados Orol, S.L.

22.3.2018

4.301,55

4.043,55

IG190.2017.4.47.DPLN

Nutrigas, S.A.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.48.RCOM

Esquío Soluciones Digitales, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.49.APCP

Glass Concepto Spain, S.L.U.

22.3.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.4.50.RCOM

Esedegal, S.L.U.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.51.RCOM

Confecciones Iglemar, S.L.

22.3.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.4.52.IMAX

Óptica y Audiología Martínez, S.L.

22.3.2018

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.4.53.RCOM

Insega Energía, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.54.IMAX

Cámara Oficial Minera de Galicia

22.3.2018

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.4.55.CTRL

Urben Consultores, S.L.

22.3.2018

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.4.56.IMAX

Urben Consultores, S.L.

22.3.2018

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.4.57.OPCL

Biscuits Galicia, S.L.

22.3.2018

5.999,18

4.217,18

IG190.2017.4.58.RCOM

Kaptia Systems, S.L.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.59.MXFPF

Grelo Comunicaciones S, L

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.60.OPCL

Mecanizados Oliveira, S.L.

22.3.2018

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.4.61.ASES

Alkanatur Drops, S.L.U.

22.3.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.4.62.RCOM

Xaniño, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.63.VISI

Panadería Copena Pastelería, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.64.DPLN

Panadería Copena Pastelería, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.65.IMAX

Álvarez Real, S.L.

22.3.2018

4.918,05

3.197,05

IG190.2017.4.66.DPLN

Talleres Meleiro, S.A.

22.3.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.4.67.VISI

Talleres Meleiro, S.A.

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.68.MXFPF

De Andrade Silva, Gilgleide

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.69.DPLN

Celularnet, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.70.VISI

Celularnet, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.71.DPLN

Talleres Fariñas, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.72.VISI

Talleres Fariñas, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.75.DPLN

Transportes Atlas, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.76.VISI

Transportes Atlas, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.77.APCP

Neomek Aplicaciones Industriales, S.L.

22.3.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2017.4.79.MXFPF

Hume Ingeniería, S.L.

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.80.OPCL

Carrocerías Hermanos Rega, S.L.

22.3.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.4.81.OPCL

Lago Aves, Huevos y Caza, S.A.

22.3.2018

5.999,18

3.920,18

IG190.2017.4.82.OPCL

Logística Integral del Noroeste, S.L.

22.3.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2017.4.83.RCOM

Corporación Laber Microal, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2017.4.84.OPCL

Embutidos Obradoiro, S.L.

22.3.2018

5.999,18

5.009,18

IG190.2017.4.85.ASES

Trabazos Servicios y Eventos, S.L.

22.3.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2017.4.86.IMAX

Trabazos Servicios y Eventos, S.L.

22.3.2018

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.4.87.IMAX

Sampayo y Carreira Asesores, S.L.

22.3.2018

4.918,05

4.057,05

IG190.2017.4.88.RCOM

Trabazos Servicios y Eventos, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.89.APCLO

Trabazos Servicios y Eventos, S.L.

22.3.2018

4.301,55

4.172,55

IG190.2017.4.90.MXFPF

Trabazos Servicios y Eventos, S.L.

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.91.COOP

Trabazos Servicios y Eventos, S.L.

22.3.2018

4.537,50

4.060,50

IG190.2017.4.92.MXFPF

Suministros San Ciprián, S.L.

22.3.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2017.4.93.CTRL

Axiored Networks, S.L.

22.3.2018

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.4.94.RCOM

Grupo Reacteda, S.L.

22.3.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2017.4.95.RCOM

Mouriño, S.A.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.96.APCP

Productos Disiclín, S.A.

22.3.2018

3.164,15

2.906,15

IG190.2017.4.97.RCOM

Kalekói, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.98.MXFPF

Grúas Novo Lucense, S.L.

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.99.DPLN

Vigo Casa y Hogar, S.L.

22.3.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2017.4.101.VISI

Vigo Casa y Hogar, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2017.4.102.ASES

Grupo Reacteda, S.L.

22.3.2018

5.898,75

4.600,75

IG190.2017.4.103.MXFPF

Coverwind Solutions, S.L.

22.3.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2017.4.105.MXFPF

Menkeeper, S.L.

22.3.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2017.4.108.APCC

Mariscos Camino, S.L.

22.3.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.4.109.DPLN

Alro Maquinaria, S.L.

22.3.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2017.4.110.RCOM

Alro Maquinaria, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.112.CTRL

Pichel Hermanos, S.L.

22.3.2018

6.116,55

4.892,55

IG190.2017.4.113.CTRL

Mejuto Industria de Refigeración, S.L.U.

22.3.2018

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.4.114.CTRL

Megodeza, S.L.

22.3.2018

6.116,55

3.669,55

IG190.2017.4.115.COOP

Movex Vial, S.L.

22.3.2018

4.537,50

3.584,50

IG190.2017.4.116.VISI

Rebolo Constenla, Rebeca

22.3.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2017.4.118.MXFPF

Softwhisper, S.L.

22.3.2018

4.356,00

3.310,00

IG190.2017.4.119.RCOM

Cti Tegnix, S.L.

22.3.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2017.4.120.APCC

Barro Salgado, Marcos

22.3.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.4.121.APCC

Vivero López, Silvia

22.3.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.4.122.APCC

Veiga González, Fabián

22.3.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.4.124.APCC

González Castro, José Luis

22.3.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2017.4.128.APCC

Muñoz González, María de la Luz

22.3.2018

2.964,50

2.835,50

Norma reguladora: Resolución do 15 de setembro de 2017 (DOG nº 182, do 25 de setembro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportacións galegas (Plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, en particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, campo de intervención 066, liña de actuación 15.

Nº expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG202.2017.1.64

Cámara Of. Comercio. Industria y Naveg. A Coruña

22.3.2018

20.400,00

18.360,00

IG202.2017.1.6

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

23.3.2018

46.200,00

41.580,00

IG202.2017.1.22

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

23.3.2018

24.000,00

21.600,00

IG202.2017.1.42

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía

23.3.2018

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.59

Cámara Of. Comercio. Industria y Naveg. A Coruña

23.3.2018

7.000,00

6.300,00

IG202.2017.1.68

Cámara Of. Comercio. Industria y Naveg. A Coruña

23.3.2018

29.000,00

26.100,00

Norma reguladora: Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao crédito a aqueles proxectos economicamente viables dos sectores vinculados coa estratexia do programa operativo Feder 2014-2020, como son o fomento de investimentos en innovación e investigación, a promoción do espírito empresarial, o aproveitamento económico de novas ideas e o impulso da creación de novas empresas, así como a promoción do crecemento e consolidación das pemes nos mercados rexionais, nacionais e internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta axuda finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular:

Préstamos IFI Industria 4.0-IG244: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.d, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3.b), campo de intervención CE001.

Préstamos IFI Innova-IG246: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.b, obxectivo específico 01.02.01, actuación 1.2.1.3., campo de intervención CE064.

Nº expediente

Nome/razón social

Data concesión

Préstamo concedido (€)

Axuda implícita (€)

IG244.2017.1.3

Cristalería Pontevedresa, S.L.

25.1.2018

225.000,00

7.453,96

IG246.2017.1.4

Redegal, S.L.

22.2.2018

308.462,00

49.172,33