Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45091

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais dirixido ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña.

De conformidade co artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e en cumprimento da obriga de protección en materia de riscos laborais, «o empresario deberá garantir que cada traballador reciba unha formación teórica e práctica, suficiente e adecuada, en materia preventiva».

Así, en cumprimento desta obriga imposta pola citada lexislación, a Escola Galega de Administración Pública (en diante, EGAP) convoca os cursos de prevención que se relacionan no anexo, destinados a aqueles/as funcionarios/as que prestan os seus servizos na Administración de xustiza en Galicia. Esta convocatoria, dirixida ao persoal que presta os seus servizos no partido xudicial da Coruña, así como as próximas convocatorias que se realicen nos restantes partidos xudiciais de Galicia, garantirán que os/as funcionarios/as dos corpos de médicos forenses, xestión administrativa e procesual, tramitación administrativa e procesual e auxilio xudicial posúan a preceptiva formación en materia de riscos laborais.

En vista do exposto e conforme os fins que lle asigna á EGAP a normativa que a regula (Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo)

RESOLVO:

Convocar un curso de formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas de tipo administrativo que figura no anexo II, que deberá desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2018

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos dos participantes

Deberá participar nas actividades formativas convocadas nesta resolución:

O persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña que estea en situación de servizo activo e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria.

Toda persoa solicitante que ao inicio do curso estea en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Esta incidencia deberá ser comunicada á EGAP con carácter inmediato.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

As actividades formativas realizaranse cos requirimentos, duración e condicións que para cada unha delas se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

3. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listas de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

4. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

5. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipo informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un ordenador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

6. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>

Cuarta. Criterios de selección

O curso convocado ten carácter obrigatorio para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que teña o seu destino no partido xudicial da Coruña, salvo para aqueles/as solicitantes que xa o realizasen coa EGAP con anterioridade a data desta resolución.

Quinta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de cinco días naturais desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria.

2. Transcorrido o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sexta. Cambios ou substitucións na selección, renuncia, seguimento das actividades de teleformación

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación mínima de tres días naturais anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto, poderase utilizar preferentemente o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Sétima. Realización de probas

1. Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que se realizará ao final delas.

2. Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A adecuada realización de todas as actividades que a titoría propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

As probas de avaliación finais serán en liña nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das modificacións das datas concretas e do horario da proba final.

Oitava. Certificado de aproveitamento

Para a obtención do certificado de aproveitamento, o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe declarando apto/a ou non apto/a a cada alumno/a en función do resultado da proba.

Novena. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que lle afecten á súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e o cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares da actividade formativa, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento da actividade serán anunciadas na páxina web da escola.

4. A EGAP garantirá na actividade derivada desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatario

Localidade/
modalidade

Datas

Data proba de avaliación

Horario

Coñecementos transversais

FX18032-T01

Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas de tipo administrativo

100

3

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña

Teleformación

22.10.2018

26.10.2018

26.10.2018

Proba de avaliación

a partir das 12.00 h.

FX18032-T02

Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas de tipo administrativo

100

3

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña

Teleformación

22.10.2018

26.10.2018

26.10.2018

Proba de avaliación

a partir das 12.00 h.

FX18032-T03

Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas de tipo administrativo

100

3

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña

Teleformación

22.10.2018

26.10.2018

26.10.2018

Proba de avaliación

a partir das 12.00 h.

FX18032-T04

Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas de tipo administrativo

100

3

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña

Teleformación

5.11.2018

9.11.2018

9.11.2018

Proba de avaliación

a partir das 12.00 h.

FX18032-T05

Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas de tipo administrativo

100

3

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña

Teleformación

5.11.2018

9.11.2018

9.11.2018

Proba de avaliación

a partir das 12.00 h.

FX18032-T06

Formación en prevención de riscos laborais para o persoal que realiza tarefas de tipo administrativo

100

3

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial da Coruña

Teleformación

5.11.2018

9.11.2018

9.11.2018

Proba de avaliación

a partir das 12.00 h.