Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 193 Martes, 9 de outubro de 2018 Páx. 45252

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria.

Os artigos 89 e 90 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, establecen que o concurso ordinario constitúe o sistema normal de provisión de postos polo persoal funcionario de carreira.

Na actualidade, existen na relación de postos de traballo da Consellería de Sanidade postos de traballo vacantes para ser desenvolvidos por funcionarios/as pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria, sendo a súa provisión necesaria para o bo funcionamento dos servizos.

Por Resolución do 13 de decembro de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, publicouse o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de decembro de 2013 que aproba o Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública desta consellería. Como consecuencia deste plan, produciuse a centralización dos laboratorios de saúde pública no laboratorio de Lugo. Esta reestruturación fixo necesaria unha reordenación dos recursos humanos e dos postos de traballo, coa adopción das medidas e previsións necesarias para axustar as situacións dos postos de traballo dos extintos servizos de laboratorio de saúde pública territoriais á nova estrutura e co compromiso de convocar un concurso de traslados das categorías de persoal funcionario das escalas sanitarias afectado polo citado plan.

Por outra parte, a base sétima da Resolución do 27 de xullo de 2010 pola que se convoca concurso-oposición libre para o ingreso en diversas clases de persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, materializa o mandato contido na disposición transitoria quinta da citada lei, e obriga os/as aspirantes seleccionados/as no dito proceso a ter que participar no concurso de traslados que se convoque con posterioridade ao seu ingreso, atendendo á orde de puntuación final que obtivesen no devandito concurso-oposición.

En virtude do anteriormente exposto, esta consellería, en uso das competencias atribuídas polo Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade, modificado polo Decreto 33/2014, do 6 de marzo, logo da negociación coa representación do persoal na Mesa Xeral de Empregados Públicos na súa reunión do 20 de xuño de 2018,

DISPÓN:

Primeiro.

Convocar concurso de traslados para a provisión dos postos de traballo vacantes que se relacionan no anexo III desta resolución, así como aprobar as bases e o baremo de méritos que rexerán a convocatoria contidos no anexo I e II desta.

Segundo.

1. Esta convocatoria e as súas bases vinculan á Administración e aos que participen nela.

2. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3. Así mesmo, cantos actos administrativos sexan ditados na tramitación deste procedemento poderán ser impugnados polas persoas interesadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Os recursos contencioso-administrativos que se interpoñan contra esta convocatoria ou calquera acto integrante do concurso de traslados serán anunciados no Diario Oficial de Galicia ou, segundo o caso, notificados individualmente a cantos aparezan como interesados, para os efectos do seu emprazamento.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Bases

Primeira. Convócanse para a súa provisión, con carácter definitivo, os postos de traballo vacantes que se especifican no anexo III desta resolución.

O concurso rexerase por estas bases así como polo disposto con carácter xeral na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.

Segunda. O proceso de provisión, para as clases de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública, inspector/a farmacéutico/a, inspector/a médico/a, e subinspector/a sanitario/a, constará de dúas fases que se desenvolverán consonte estas bases. Os/as concursantes só poderán participar nunha delas.

Para as restantes clases obxecto de convocatoria, a provisión constará unicamente da primeira fase.

I. Primeira fase.

Terceira. Requisitos de participación

1. Poderán participar nesta fase do concurso:

a) O persoal funcionario incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, que pertenza á escala de saúde pública e administración sanitaria na respectiva clase, que no último día do prazo de presentación de instancias reúna os requisitos exixidos para desempeñar os postos aos que opta conforme o especificado en cada caso no anexo III desta convocatoria, agás aqueles que leven menos de dous anos desempeñando un posto definitivo obtido por concurso.

b) Os funcionarios da escala de saúde pública e administración sanitaria en situación de excedencia voluntaria por interese particular, unha vez transcorrido o período mínimo de permanencia nesta situación.

c) Os funcionarios da escala de saúde pública e administración sanitaria en situación de excedencia por prestación de servizos no sector público.

d) Os funcionarios da escala de saúde pública e administración sanitaria en situación de excedencia por violencia de xénero.

2. Están obrigados a participar nesta fase do concurso:

a) Os/as funcionarios/as da escala de saúde pública e administración sanitaria das clases convocadas, agás os de novo ingreso, que reúnan os requisitos exixibles nesta convocatoria e anexos correspondentes con adscrición provisional nun posto de traballo como consecuencia do reingreso ao servizo activo procedente da situación de excedencia ou rehabilitación da condición de funcionario.

b) Os/as funcionarios/as da escala de saúde pública e administración sanitaria das clases convocadas, agás os de novo ingreso, que reúnan os requisitos exixibles nesta convocatoria e anexos correspondentes que se encontren á disposición do órgano competente ou adscritos provisionalmente por cese nun posto de traballo provisto por libre designación ou por supresión do posto que ocupase con carácter definitivo ou por alteración do contido del na relación de postos de traballo, ou por ter sido removido dun posto obtido por concurso, de conformidade co previsto no artigo 97 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

De conformidade co artigo 97.5 e disposición transitoria quinta.3) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, o persoal funcionario de carreira que se encontre ao dispor do órgano competente ou adscrito provisionalmente a un posto de traballo estará obrigado a solicitar todos os postos situados en localidades que se atopen a unha distancia de 30 quilómetros en relación coa localidade do último posto que ocupou con carácter definitivo ou da localidade do posto a que está adscrito provisionalmente. O incumprimento desta obriga determinará a declaración da situación de excedencia voluntaria por interese particular.

Para estes efectos, tomarase como data de referencia da situación administrativa da persoa concursante a do día da publicación da convocatoria de concurso de traslados no Diario Oficial de Galicia.

Ao persoal funcionario de carreira que, cumprindo a obriga establecida no artigo 97.5 da LEPG, non obteña praza consecuencia da resolución do concurso seralle adxudicado de oficio e con carácter definitivo, un posto de traballo correspondente á súa escala de entre aqueles que queden vacantes.

c) O persoal funcionario de carreira que se encontre adscrito por motivo de saúde ou rehabilitación a un posto de traballo en distinta localidade daquela en que teña o seu destino definitivo estará, en aplicación do disposto no artigo 89 da LEPG, obrigado a participar no concurso e debe solicitar todos os postos situados na mesma localidade do posto a que figure adscrito provisionalmente.

O incumprimento desta obriga determinará o cesamento no posto no que figure adscrito por motivos de saúde ou rehabilitación.

d) Os excedentes forzosos.

Os funcionarios de carreira en situación de excedencia forzosa deberán solicitar, por orde de preferencia, todos os postos aos que poidan acceder pertencentes ao seu corpo, escala e clase que se oferten neste concurso. O incumprimento desta obriga determinará a declaración da situación de excedencia voluntaria por interese particular, nos termos do artigo 179 da Lei 2/2015, do 29 de abril.

Igualmente, poderán participar nesta fase da convocatoria e optar a postos reservados ao subgrupo A1, o persoal da Administración da Seguridade Social pertencentes á escala de inspectores médicos do corpo sanitario do extinguido Instituto Nacional de Previsión, inspectores médicos do corpo especial do Instituto Social da Mariña, e escala de farmacéuticos inspectores do corpo sanitario do extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Poderán participar nesta fase da convocatoria e optar a postos reservados ao subgrupo A2, o persoal da Administración da Seguridade Social pertencente á escala de ATS/visitadores do corpo sanitario do extinguido Instituto Nacional de Previsión.

3. Non poderán participar nesta fase do concurso os/as funcionarios/as de novo ingreso que accederon a dita condición mediante o proceso selectivo convocado pola Resolución do 27 de xullo de 2010 (DOG núm. 149, do 5 de agosto), pola que se convoca concurso-oposición libre para o ingreso en diversas clases de persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, calquera que sexa a situación administrativa na que se encontren.

4. Non poderán participar no concurso, os/as funcionarios/as da escala de saúde pública e administración sanitaria suspensos en firme, mentres dure a suspensión.

5. Os/as interesados/as en participar na convocatoria deberán posuír os requisitos especificados no anexo III desta orde para desempeñar a vacante á cal pretenden acceder.

Cuarta. Solicitudes de participación

1. As persoas que desexen tomar parte no concurso de traslados poderán solicitar por orde de preferencia os postos relacionados no anexo III, sempre que reúnan as condicións exixidas nel e deberán cubrir unha solicitude de participación, que estará dispoñible na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Cada aspirante só poderá presentar unha única instancia de participación.

2. No suposto de estaren interesados/as en participar neste concurso dous/dúas funcionarios/as poderán condicionar a súa solicitude de participación, por razóns de convivencia familiar, ao feito de que ambos/as os/as dous/dúas obteñan destino na mesma localidade, entendéndose, en caso contrario, anulada a petición efectuada por ambos os/as dous/dúas. Os/as funcionarios/as que se acollan a esta petición condicionada deberán concretalo na súa solicitude e achegar fotocopia da solicitude do outro/a funcionario/a.

3. Serán inadmitidas, constituíndo causa de exclusión, as solicitudes que conteñan algunha emenda, marca ou riscadura que a faga ilexible, tanto na instancia como en calquera documentación, que non se encontren salvadas baixo sinatura.

Quinta. Lugar de presentación

1. As solicitudes de participación así como a documentación acreditativa dos requisitos e méritos dirixiranse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, e deberán presentarse no Rexistro Xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. As solicitudes subscritas no estranxeiro poderanse cursar a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes, que as remitirán seguidamente ao organismo competente.

Sexta. Prazo de presentación

1. O prazo para a presentación das solicitudes de participación será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. No prazo de presentación de solicitudes, os/as concursantes poderán retirar ou modificar a súa solicitude mediante a presentación dunha nova instancia, que anulará totalmente a anterior. Transcorrido o dito prazo, non se admitirá nin a modificación de solicitudes nin a retirada do concurso, tendo, en consecuencia a dita solicitude carácter vinculante para o/a peticionario/a, e os destinos adxudicados serán irrenunciables salvo que se obtivese outro destino mediante convocatoria pública antes de rematar o prazo de toma de posesión, consonte o disposto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna de persoal funcionario.

Sétima. Selección de prazas ofertadas

1. Os/as concursantes deberán indicar, por orde de preferencia, as vacantes polas que opten que se inclúen como anexo III.1 desta resolución.

2. Así mesmo, os/as funcionarios/as que o desexen poderán solicitar os postos de traballo que puidesen resultar vacantes como consecuencia da adxudicación dos postos ofertados no anexo III.1, e que se detallan como destinos a resultas no anexo III.2.

Estes postos de traballo unicamente poderán ser adxudicados no caso de que o/a titular que os desempeñe con carácter definitivo obteña outro neste concurso. Consecuentemente, se o/a citado/a titular non participa nel ou, participando, non obtén destino, entenderase que o dito posto non foi convocado.

3. Os/as funcionarios/as só poderán ser adxudicatarios/as dos postos para cuxo desempeño reúnan os requisitos establecidos na correspondente relación de postos de traballo.

A adxudicación dun posto a resultas está condicionada a que o/a solicitante non obteña ningún dos postos convocados no anexo III.1 e a que dito posto sexa de necesaria cobertura. A adxudicación efectuarase segundo a orde de prelación que resulte da aplicación do baremo do concurso.

Oitava. Acreditación de requisitos e méritos

1. Os requisitos de participación neste concurso deberán reunirse dentro do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante a tramitación do procedemento ata a toma de posesión do destino adxudicado.

2. Os méritos a ter en conta valoraranse con referencia ao último día do prazo de presentación de instancias, este incluído.

3. Os requisitos de participación e méritos deberán ser acreditados pola persoa interesada, dentro do prazo de presentación de solicitudes.

4. Os méritos relativos a antigüidade, grao persoal recoñecido, traballo desenvolvido e permanencia acreditaranse mediante certificación orixinal, que se axustará ao modelo que consta no anexo IV que será expedido polas unidades seguintes, de acordo co destino definitivo de cada funcionario:

– Servizos centrais da Consellería de Sanidade ou do Servizo Galego de Saúde: Subdirección Xeral de Persoal e Réxime Retributivo da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

– Servizos periféricos: xefaturas territoriais da Consellería de Sanidade.

Co obxecto de simplificar tal trámite, o persoal funcionario interesado en participar no concurso deberá solicitar a expedición de tal certificado, ao enderezo de correo electrónico, en función do destino definitivo do/da profesional, que se indica no anexo VI. Os certificados serán expedidos pola unidade administrativa competente cos datos que consten o último día do prazo de presentación de instancias e serán remitidos ao profesional, para os efectos informativos, ao mesmo enderezo de correo electrónico da solicitude. Non será necesario que o/a profesional achegue o dito certificado xunto coa solicitude de participación no concurso.

No suposto de que se trate dun/dunha funcionario/a da escala de saúde pública e administración sanitaria que non preste actualmente servizos na Consellería de Sanidade ou no Servizo Galego de Saúde, tal certificación será expedida polo órgano responsable da xestión do persoal da Administración de pertenza do/da funcionario/a.

5. O/a profesional que participe no concurso deberá relacionar todos e cada un dos restantes méritos que posúa e que desexe achegar no concurso no modelo que para o efecto estará dispoñible na páxina web do Servizo Galego de Saúde, acompañando esta relación orixinal ou copia compulsada da documentación acreditativa de cada un deles.

Novena. Valoración de méritos

A valoración de méritos alegados polos/as concursantes para a adxudicación de destinos no concurso será efectuada, conforme o baremo que figura como anexo II desta resolución, de forma que a prioridade para a adxudicación de postos de traballo estará determinada pola puntuación total obtida por aplicación do mencionado baremo. En caso de empate na puntuación final, acudirase, para dirimilo, á maior puntuación obtida en cada epígrafe do baremo pola súa orde e, se este continúa, resolverase pola orde do primeiro apelido e, de ser igual, polo segundo, a partir da letra resultante no sorteo que tivo lugar o 17 de xaneiro de 2018 (DOG núm. 19, do 26 de xaneiro). En último lugar, o empate dirimirase por sorteo entre os profesionais empatados.

Para tales efectos, constituirase unha comisión de valoración en cuxa composición terá participación a representación legal dos/das traballadores/as. O seu funcionamento axustarase aos principios de imparcialidade e obxectividade.

Décima. Relación de persoas admitidas e excluídas e resolución da primeira fase do concurso

1. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes e de concorrer algún suposto de exclusión, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola cal se declaran con carácter provisional os/as concursantes admitidos/as e excluídos/as, con indicación do motivo da exclusión.

2. As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a súa exclusión, mediante escrito dirixido ao mencionado órgano, que poden presentar no rexistro xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos dispoñibles do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. A estimación ou desestimación das emendas solicitadas entenderanse implícitas na resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, que se publicará no Diario Oficial de Galicia, pola que se declaran, con carácter definitivo, os/as admitidos/as e excluídos/as para participar neste concurso e que fará públicas, así mesmo, as puntuacións e destinos provisionalmente asignados, con indicación dos lugares de exposición.

4. Os/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, para formular reclamación contra a dita resolución.

5. As citadas reclamacións serán rexeitadas ou admitidas na resolución definitiva que aprobará a autoridade convocante e que se publicará na mesma forma en que foi publicada a convocatoria do concurso. Esta publicación servirá de notificación aos/ás interesados/as. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

Décimo primeira. Prazos de cesamento e toma de posesión

Os prazos de cesamento no actual destino e de toma de posesión nos destinos adxudicados na primeira fase do concurso serán os establecidos no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, segundo a redacción efectuada polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro.

A toma de posesión dos postos de traballo de farmacéuticos inspectores de saúde pública, inspectores farmacéuticos, inspectores médicos e subinspectores sanitarios adxudicados como consecuencia da primeira fase do concurso, non se producirá mentres non sexan adxudicados os destinos definitivos aos funcionarios de novo ingreso seleccionados mediante o concurso-oposición convocado pola Resolución do 27 de xullo do 2010, na segunda fase deste concurso.

II. Segunda fase.

(De aplicación exclusiva ás clases de inspector médico, inspector farmacéutico, farmacéutico inspector de saúde pública e subinspector sanitario).

Décimo segunda

1. Unha vez publicada no Diario Oficial de Galicia a resolución definitiva da primeira fase do concurso, o órgano convocante ditará resolución, que se publicará neste mesmo periódico oficial, mediante a que se dará a oportuna publicidade aos postos vacantes que se ofertarán na segunda fase do proceso, e convocará a todos os aspirantes que superaron o concurso-oposición convocado por Resolución do 27 de xullo de 2010 (DOG núm. 149, do 5 de agosto), para que en único chamamento e acto, elixan obrigatoriamente destino definitivo entre os que se indiquen na citada resolución, pola orde de puntuación final obtida no concurso-oposición na clase correspondente, con preferencia a favor dos/das aspirantes que, de ser o caso, accedesen pola quenda de promoción interna.

2. A solicitude será vinculante e irrenunciable. Os/as aspirantes deberán ir provistos/as de documento nacional de identidade ou documento que acredite de modo fidedigno a súa identidade.

Os/as aspirantes que non comparezan persoalmente poderán ser representados por terceiras persoas provistas de poder notarial suficiente.

3. Non obstante o disposto nos parágrafos anteriores, non estarán obrigados a elixir destino definitivo nesta fase do concurso, os funcionarios de novo ingreso que se atopen desempeñando un posto de traballo de libre designación a través da correspondente convocatoria pública, nin os que sendo tamén de novo ingreso, se atopen na situación de excedencia voluntaria prevista no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

4. A correspondente resolución cos destinos definitivos da segunda fase do concurso será publicada no Diario Oficial de Galicia, indicando nela os prazos de cesamento no actual destino, independentemente da Administración onde se atope o/a concursante, se é o caso, e toma de posesión, tanto dos funcionarios aos que se lles adxudicou un novo posto no concurso de traslados, como dos funcionarios de novo ingreso.

III. Efectos derivados do concurso.

Décimo terceira.

1. Os destinos adxudicados no concurso serán irrenunciables, agás que, con anterioridade ao remate do prazo de toma de posesión, se obtivese outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, en que poderán optar por un dos dous, estando obrigados a comunicar por escrito, nos tres días seguintes, a opción realizada á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

2. O/a funcionario/a ao/á que por algún dos sistemas previstos nesta resolución se lle adxudique destino e non tome posesión dentro do prazo posesorio que para o efecto se estableza perderá os seus dereitos, pasando á situación administrativa que lle corresponda no seu corpo, escala e clase, con excepción daqueles que, no acto de toma de posesión soliciten e lles corresponda a pasaxe a outra situación administrativa.

3. Os traslados que deriven da resolución deste concurso terán a consideración de voluntarios e, en consecuencia, non xerarán dereito a ningunha indemnización.

Décimo cuarta

1. O persoal interino que non superou o concurso-oposición convocado pola Resolución do 27 de xullo de 2010 (DOG núm. 149, do 5 de agosto), ao que lle sexa de aplicación o disposto na disposición transitoria segunda da Lei 17/1989, do 23 de outubro, seralle adxudicado un posto de traballo dos que queden vacantes entre os que se ofertasen no concurso de traslados ou con posterioridade a este, logo da adxudicación dos destinos definitivos aos funcionarios nas dúas fases do concurso. A dita adxudicación será efectuada pola Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde en atención á maior antigüidade na prestación de servizos en postos de traballo da clase correspondente.

2. O resto do persoal interino ao que non lle sexa de aplicación o disposto na dita disposición transitoria segunda da Lei 17/1989, cesará automaticamente nos postos de traballo que viñesen desenvolvendo cando se incorporen a eles os funcionarios de carreira que obtivesen destino definitivo en ambas as dúas fases do concurso, ou o persoal interino ao que se refire o punto anterior.

ANEXO II

(Baremo)

A valoración de méritos para a adxudicación dos postos de traballo efectuarase conforme o seguinte baremo:

I. Antigüidade (máximo 7 puntos).

Servizos prestados nas administracións públicas:

Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de servizos prestados como funcionario/a: 0,175 puntos.

Para estes efectos, computaranse os servizos recoñecidos polo órgano competente de conformidade co establecido na Lei 70/1978, do 26 de decembro, de recoñecemento de servizos prestados na Administración pública.

II. Grao persoal consolidado (máximo 3 puntos).

Polo nivel 18 de grao consolidado: 1,20 puntos.

Por cada unidade de nivel que exceda o 18: 0,15 puntos.

Nos supostos en que os/as funcionarios/as non teñan consolidado grao persoal ningún computarase, para os efectos de puntuación nesta epígrafe, o nivel mínimo correspondente ao intervalo de niveis do grupo de cada corpo ou da escala a que pertenza o/a funcionario/a.

Se durante o tempo no que o funcionario desempeña un posto de traballo se modifica o nivel deste, o tempo de desempeño computarase no nivel máis alto con que tal posto estivese clasificado.

III. Traballo desenvolvido, permanencia e medidas de conciliación (máximo 6 puntos).

III.1. Traballo desenvolvido.

Soamente se computarán os servizos prestados como funcionario/a da escala de saúde pública e administración sanitaria en postos de traballo da citada escala.

En todo caso, queda excluído da valoración calquera outro tipo de posto de traballo desempeñado, incluídos os sanitarios que teñan como contido esencial o clínico-asistencial.

• Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desempeñado, sempre que o posto solicitado sexa inferior ao posto desempeñado en máis de dous niveis: 0,40 puntos.

• Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desempeñado, cando o posto desempeñado e o solicitado teñan igual nivel ou o posto solicitado sexa inferior ao posto desempeñado ata dous niveis: 0,30 puntos.

• Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desempeñado, sempre que o posto solicitado sexa de nivel superior ao desempeñado: 0,20 puntos.

Para os efectos do traballo desenvolvido, os servizos prestados en comisión de servizos puntuaranse como prestados no posto de orixe do/da funcionario/a.

Ao persoal funcionario ao dispor do órgano competente ou en adscrición provisional resultaralle de aplicación o disposto na disposición transitoria quinta.2) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

III.2. Permanencia.

Polo tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo da escala desde a que se participa: 0,15 puntos por cada ano ou fracción superior a 6 meses.

Exclúense da puntuación os dous anos de permanencia obrigatoria se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de concurso, e os dous primeiros anos se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de libre designación.

Norma específica: ao persoal que, en execución do Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública da Consellería de Sanidade (DOG núm. 241, do 18 de decembro de 2013), pasou voluntariamente a prestar servizos, tanto noutras unidades da Consellería de Sanidade como noutros departamentos das consellerías da Xunta de Galicia, computaráselle o tempo de servizos prestados desde a data en que tivese ocupado con carácter definitivo o posto de traballo de orixe.

III.3. Medidas de conciliación e de igualdade de xénero.

III.3.1. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o posto de traballo do cónxuxe ou parella de feito sempre que o solicitante non teña destino definitivo nesa mesma localidade.

Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos seguintes termos:

a) Certificado de matrimonio ou acreditación de ser parella de feito.

b.1) Administracións públicas:

Certificado expedido polo/a xefe/a de persoal do centro directivo onde o cónxuxe ou parella de feito preste servizos no cal conste que este/a é empregado/a público/a, o posto que ocupa e a localidade onde o posto radique (anexo V).

b.2) Empresas privadas:

Certificado de vida laboral e contrato de traballo por conta allea en vigor cun mínimo de tres meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de instancias.

b.3) Autónomos:

Certificado de vida laboral e documento de alta no réxime de autónomos da Seguridade Social con efectos dun mínimo de tres meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de instancias.

III.3.2. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o centro de estudos ou escola infantil en que estea matriculado un/unha ou máis fillos/as menores de doce anos, sempre que o/a solicitante non teña destino definitivo nesa mesma localidade.

Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos seguintes termos:

a) Certificado de nacemento do/da fillo/a menor de 12 anos ou fotocopia compulsada do libro de familia.

b) Certificado acreditativo da matrícula durante o curso escolar 2018/19.

A puntuación das alíneas III.3.1 e III.3.2 outorgarase con carácter alternativo e nunca acumulativo.

III.3.3. Outorgaranse 0,01 puntos por mes ou fracción de mes aos/ás funcionarios/as que estean gozando ou gozasen nos cinco anos anteriores ao remate do prazo de presentación de solicitudes unha excedencia para o coidado de fillos/as ou familiares.

A puntuación da alínea III.3.3 non poderá superar os 0,6 puntos.

Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso cunha copia compulsada da resolución de concesión da excedencia.

IV. Cursos de formación e perfeccionamento e titulación académica (máximo 4 puntos).

IV.1. Cursos de formación e perfeccionamento (máximo 2,5 puntos).

Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento convocados e impartidos pola Administración estatal, autonómica, universidades, colexios profesionais, Servizo Público Estatal de Emprego, sindicatos, sociedades científicas, Escola Galega de Administración Pública, Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento e Saúde, Instituto Nacional de Administración Pública, Academia Galega de Seguridade Pública, escolas oficiais de formación das restantes comunidades autónomas, sempre que o seu contido estea relacionado coas funcións propias da escala de saúde pública e administración sanitaria, segundo a seguinte valoración:

• Por cada crédito: 0,1 puntos.

• Por cada hora: 0,01 puntos.

Os cursos valoraranse polos créditos que consten nos seus certificados. De non constar os créditos, os cursos valoraranse polas horas que se especifiquen no certificado.

En todo caso, quedan excluídos do cómputo os cursos que non estean suficientemente acreditados, así como aqueles en que non conste o número de créditos ou de horas, a data de impartición, o contido do curso, así como o órgano convocante e impartidor.

No suposto de cursos acreditados pola comisión nacional ou autonómica de formación continuada deberá constar o logotipo da respectiva comisión e, ademais, o número de expediente se se trata de actividades formativas posteriores a abril de 2007.

Non se valorarán os diplomas relativos á realización de xornadas, congresos, seminarios, simposios ou similares, sempre que non estean debidamente acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión Autonómica. Así mesmo, non serán obxecto de valoración as materias/créditos que formen parte dunha titulación académica, os cursos de doutoramento nin os módulos ou partes integrantes dun curso.

Para todos os postos do concurso, os cursos de procedemento administrativo común, seguridade e saúde laboral, igualdade, prevención e loita contra a violencia de xénero, atención ao cidadán, protección de datos persoais, arquivo de documentación e informática a nivel de usuario: internet, correo electrónico, procesador de textos, folla de cálculo, bases de datos e deseño de presentacións serán valorados sempre que estean convocados e impartidos por algunha das administracións ou entidades anteriormente indicadas.

Así mesmo, valoraranse en calquera posto do concurso, os cursos de idiomas oficiais da Unión Europea, organizados e impartidos directamente polos organismos anteriormente indicados ou polas escolas oficiais de idiomas.

Valoraranse os cursos de perfeccionamento de xefes de sección para os postos solicitados de xefes de sección.

IV.2. Titulación académica (máximo 1,5 puntos).

– Profesións sanitarias de nivel diplomado (artigo 7 LOPS): 0,25 puntos.

– Profesións sanitarias de nivel licenciado (artigo 6 LOPS): 0,50 puntos.

– Pola realización de todos os cursos de doutoramento (sistema anterior ao Real decreto 185/1985) ou pola realización do programa de doutoramento ata o nivel de suficiencia investigadora segundo os reais decretos 185/1985 e 778/1998, ou pola obtención do diploma de estudos avanzados (DEA): 1 punto.

– Título de doutor: 1,50 puntos.

– Título de especialista en ciencias da saúde: 1 punto.

– Máster universitario oficial, máster universitario-título propio, experto universitario, especialista universitario no ámbito das ciencias da saúde:

– En caso de estar computado en créditos ECT:

– Título oficial: 0,05 puntos/crédito.

– Título propio: 0,025 puntos/crédito.

– En caso de estar computado só en horas:

– Título oficial: 0,005 puntos/hora.

– Título propio: 0,0025 puntos/hora.

Valorarase só unha titulación académica, sempre que sexa distinta á requirida para o acceso ao corpo, escala e clase desde o cal se concurse e de igual ou superior nivel académico. Non se terán en conta as titulacións que sirvan de base para a obtención doutra superior.

V. Grao de coñecemento do idioma galego (máximo 3 puntos).

– Curso de Celga 3 ou equivalente: 0,75 puntos.

– Curso de Celga 4 ou equivalente: 1,50 puntos.

– Curso de nivel medio de linguaxe administrativa galega, curso de nivel medio de linguaxe administrativa local galega, curso de linguaxe xurídica galega, ciclo superior do estudo de galego das escolas oficiais de idiomas ou Celga 5: 2,25 puntos.

– Curso de nivel superior de linguaxe administrativa galega ou curso de nivel superior de linguaxe xurídica galega: 3 puntos.

No caso de acreditar máis dun grao de coñecemento de galego, só se computará o superior.

Soamente se lles concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións homologadas polo órgano competente en materia de política lingüística.

O coñecemento do idioma galego só será obxecto de valoración nesta epígrafe.

VI. Polo grupo a que pertence o/a funcionario/a desde o que participa no concurso outorgaranse os seguintes puntos:

Subgrupo A1: 3 puntos.

Subgrupo A2: 2 puntos.

VII. Puntuación adicional Plan de ordenación dos laboratorios de saúde pública.

O persoal funcionario de carreira afectado polo Plan de ordenación de recursos humanos dos laboratorios de saúde pública da Consellería de Sanidade (DOG núm. 241, do 18 de decembro de 2013) que teña pasado a prestar servizos voluntariamente en unidades doutras consellerías e aqueloutro que non tivese oferta noutra consellería así como o que quede a dispor, gozará dunha puntuación adicional de 2 puntos cando o/s posto/s solicitado/s estea/n situado/s na mesma localidade que o destino de orixe afectado por este plan.

ANEXO III.1.

Destinos ofertados

Nº posto

Código do posto

Denominación do posto

Nivel

Grupo

Corpo/Escala/Clase*

Centro de destino

Localidade/Zona

A001

CSA992000332090005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona O Barco

Barco de

Valdeorras, O

A002

CSA991010227085002

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Burela

A003

CSA992000327085007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo de Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Burela

Burela

A004

CSA992000327085011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Burela

Burela

A005

CSA991000215001002

Sección de Ordenación Farmacéutica e Produtos Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

A006

CSA991000415001018

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

A007

CSA991000415001020

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

A008

CSA991000415001022

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

A009

CSA991000515001017

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Coruña, A

A010

CSA991010115001016

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A011

CSA991010115001019

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A012

CSA991010115001020

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A013

CSA991010115001021

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A014

CSA991010115001022

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A015

CSA991010115001025

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A016

CSA991010115001028

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A017

CSA991010115001029

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A018

CSA991010115001032

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A019

CSA992000315001005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

A020

CSA992000315001031

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

B001

CSA991000215001010

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

B002

CSA991000215001012

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

B003

CSA991000415001036

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

B004

CSA991000415001047

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

B005

CSA991000415001048

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

B006

CSA991000515001032

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Coruña, A

B007

CSA991010115001035

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

B008

CSA991010115001039

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

B009

CSA991010115001043

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

A021

CSA991010215350005

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Ferrol

A022

CSA992000315350011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

B010

CSA991010215350007

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Ferrol

A023

CSA992000336240005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lalín

Lalín

A024

CSA030020127001061

Titulado/a superior Laboratorio

22

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

A025

CSA991000527001003

Sección de Sanidade Ambiental

25

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Lugo

A026

CSA991010127001010

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A027

CSA991010127001011

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A028

CSA991010127001012

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A029

CSA991010127001013

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A030

CSA991010127001014

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A031

CSA991010127001015

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A032

CSA991010127001018

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A033

CSA992000327001007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

A034

CSA992000327001019

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

A035

CSA992000327001021

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

C001

CSA030020127001005

Sección da Área de Xestión e Calidade

25

A1-A2

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/2.2.1/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

C002

CSA030020127001006

Sección da Área Físico-Química

25

A1-A2

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/2.2.1/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

C003

CSA030020127001007

Sección da Área de Microbioloxía

25

A1-A2

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/2.2.1/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

B011

CSA030020127001081

Titulado/a medio Laboratorio

18

A2

2.2.1

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

B012

CSA991010127001024

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

A036

CSA991010227300001

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Monforte

de Lemos

A037

CSA992000327300009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Monforte

Monforte de Lemos

A038

CSA992000315560007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

A039

CSA991000432001007

Sección de Programas Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

A040

CSA991000432001014

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

A041

CSA991000432001015

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

A042

CSA991000432001016

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

A043

CSA991000532001003

Sección de Sanidade Ambiental

25

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

A044

CSA991000532001012

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

A045

CSA991000532001015

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

A046

CSA991010132001011

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A047

CSA991010132001012

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A048

CSA991010132001013

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A049

CSA991010132001015

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A050

CSA991010132001016

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A051

CSA991010132001020

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A052

CSA992000332001005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo de Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

A053

CSA992000332001009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

A054

CSA992000332001025

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

A055

CSA992000332001027

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo de Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

B013

CSA991000432001018

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

B014

CSA991010132001028

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

A056

CSA991000436001003

Sección de Epidemioloxía

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

A057

CSA991000436001020

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

A058

CSA991000436001021

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

A059

CSA991000436001024

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

A060

CSA991000536001003

Sección de Sanidade Ambiental

25

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Pontevedra

A061

CSA991010236001005

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Pontevedra

A062

CSA992000336001005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

A063

CSA992000336001007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

B015

CSA991000236001008

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Planific., Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Pontevedra

B016

CSA991010236001011

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Pontevedra

A064

CSA020000015770001

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Secretaria Xeral Técnica

Santiago de

Compostela

A065

CSA020000415770015

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

A066

CSA020000415770016

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

A067

CSA020000415770017

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

A068

CSA020000415770033

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

A069

CSA020000415770042

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

A070

CSA020000515770007

Sección de Planificación Sanitaria

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago

de Compostela

A071

CSA020000515770017

Sección de Aseguramento Sanitario

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago

de Compostela

A072

CSA020000515770027

Sección de Tarxeta Sanitaria

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago

de Compostela

A073

CSA030000015770018

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D.X. de Saúde Pública

Santiago

de Compostela

A074

CSA030000015770019

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D.X. de Saúde Pública

Santiago

de Compostela

A075

CSA030000115770011

Sección de Vixilancia Epidemiolóxica

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago

de Compostela

A076

CSA030000115770022

Sección de Prevención e Control da Sida

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago

de Compostela

A077

CSA030000215770010

Sección de Seguridade Alimentaria II

25

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

A078

CSA030000215770014

Sección de Sanidade Ambiental

25

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

A079

CSA030000215770031

Sección de Inspección de Saúde Pública

25

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.11/9

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

A080

CSA030000215770032

Sección de Calidade de Inspección de Saúde Pública I

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

A081

CSA030000215770033

Sección de Calidade de Inspección de Saúde Pública II

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

A082

CSA030000315770019

Sección de Programas Poboacionais de Cribado

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Programas de Fomento de estilos de Vida Saudables

Santiago

de Compostela

A083

CSA991010215770002

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

A084

CSA991010215770003

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

A085

CSA991010215770004

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

A086

CSA991010215770006

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

A087

CSA992000315770005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago

de Compostela

A088

CSA992000315770009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago

de Compostela

A089

SGS020000015770005

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde

Santiago

de Compostela

A090

SGS020000315770013

Sección de Avaliación de Atención Primaria

25

A1

1.2

Subd. Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade

Santiago

de Compostela

A091

SGS030000015770003

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D.X. de Asistencia Sanitaria

Santiago

de Compostela

A092

SGS030000015770010

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D.X. de Asistencia Sanitaria

Santiago

de Compostela

A093

SGS030000115770006

Sección de Calidade Asistencial

25

A1

1.2

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

A094

SGS030000115770032

Sección de

Drogodependencias

25

A1

1.2

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

C004

CSA020000415770055

Sección de Inspección

25

A1-A2

1.2/2.2/8

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

C005

CSA030000215770003

Asesor/a técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

C006

SGS020000315770011

Sección de Avaliación da Atención Especializada

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade

Santiago

de Compostela

C007

SGS020000415770005

Asesor/a técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde

Santiago

de Compostela

C008

SGS030000115770002

Asesor/a técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

C009

SGS030000115770011

Sección de Calidade en Atención Especializada

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral de Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

B017

CSA020000415770021

Subinspector/a sanitario/a do Equipo Central de Inspección

22

A2

2.2.2/8

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

B018

CSA020000415770028

Subinspector/a sanitario/a do Equipo Central de Inspección

22

A2

2.2.2/8

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

B019

CSA030000015770027

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

D.X. de Saúde Pública

Santiago

de Compostela

B020

CSA991010215770012

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

B021

CSA991010215770013

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

A095

CSA991010136560016

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A096

CSA991010136560020

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A097

CSA991010136560022

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A098

CSA991010136560023

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A099

CSA991010136560024

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A100

CSA991010136560027

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A101

CSA991010136560035

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

A102

CSA992000336560005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

A103

CSA992000336560007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

A104

CSA992000336560009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

A105

CSA992000336560025

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

A106

CSA992000336560027

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

B022

CSA991000436560006

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Vigo

B023

CSA991010136560048

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

ANEXO III.2

Destinos a resultas

Nº posto

Código do posto

Denominación do posto

Nivel

Grupo

Corpo/Escala/Clase*

Centro de destino

Localidade/Zona

RA001

CSA991010227085001

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Burela

RA002

CSA992000327085005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Burela

Burela

RA003

CSA992000327085009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Burela

Burela

RB001

CSA991010227085004

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Burela

RA004

CSA991000215001003

Sección de Planificación, Ordenación Sanitaria e Centros Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

RA005

CSA991000215001005

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Coruña, A

RA006

CSA991000415001003

Sección de Epidemioloxía

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA007

CSA991000415001007

Sección de Programas Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA008

CSA991000415001015

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA009

CSA991000415001016

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA010

CSA991000415001017

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA011

CSA991000415001021

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA012

CSA991000415001025

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA013

CSA991000415001026

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RA014

CSA991000515001003

Sección de Sanidade Ambiental

25

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Coruña, A

RA015

CSA991000515001020

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Coruña, A

RA016

CSA991000515001022

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Coruña, A

RA017

CSA991010115001017

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA018

CSA991010115001018

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA019

CSA991010115001023

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA020

CSA991010115001024

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA021

CSA991010115001026

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA022

CSA991010115001027

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA023

CSA991010115001031

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA024

CSA992000315001009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA025

CSA992000315001011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA026

CSA992000315001013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA027

CSA992000315001015

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA028

CSA992000315001017

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA029

CSA992000315001019

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA030

CSA992000315001021

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA031

CSA992000315001023

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RA032

CSA992000315001029

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona A Coruña

Coruña, A

RB002

CSA991000415001037

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RB003

CSA991000415001041

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Coruña, A

RB004

CSA991010115001036

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB005

CSA991010115001037

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB006

CSA991010115001038

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB007

CSA991010115001040

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB008

CSA991010115001041

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RB009

CSA991010115001042

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Coruña, A

RA033

CSA991010215350004

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Ferrol

RA034

CSA992000315350005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA035

CSA992000315350007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA036

CSA992000315350009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA037

CSA992000315350013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RA038

CSA992000315350015

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ferrol

Ferrol

RB010

CSA991010215350006

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Ferrol

RA039

CSA992000336240007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lalín

Lalín

RA040

CSA991000227001002

Sección de Ordenación Farmacéutica e Produtos Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Lugo

RA041

CSA991000227001003

Sección de Planificación, Ordenación Sanitaria e Centros Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Lugo

RA042

CSA991000427001003

Sección de Epidemioloxía

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Lugo

RA043

CSA991000427001007

Sección de Programas Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Lugo

RA044

CSA992000327001009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

RA045

CSA992000327001011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

RA046

CSA992000327001013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

RA047

CSA992000327001015

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

RA048

CSA992000327001017

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Lugo

Lugo

RB011

CSA991000427001020

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Lugo

RB012

CSA991000427001022

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Lugo

RB013

CSA991000427001023

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Lugo

RB014

CSA991000427001024

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Lugo

RB015

CSA991010127001020

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

RB016

CSA991010127001021

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

RB017

CSA991010127001022

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

RB018

CSA991010127001023

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Lugo

RC001

CSA030020127001020

Responsable de Área

22

A1-A2

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/2.2.1/9

Laboratorio de Saúde Pública de Galicia

Lugo

RB019

CSA991010227300004

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Monforte de Lemos

RA049

CSA992000327300005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Monforte

Monforte de Lemos

RA050

CSA992000327300007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Monforte

Monforte de Lemos

RA051

CSA992000315560005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

RA052

CSA992000315560009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

RA053

CSA992000315560011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

RA054

CSA992000315560013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Noia

Noia

RA055

CSA991000232001002

Sección de Ordenación Farmacéutica e Produtos Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Ourense

RA056

CSA991000232001003

Sección de Planificación, Ordenación Sanitaria e Centros Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Ourense

RA057

CSA991000232001008

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Ourense

RA058

CSA991000432001003

Sección de Epidemioloxía

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

RA059

CSA991000432001009

Xestor de Programas de Saúde Pública

22

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.7

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

RA060

CSA991000432001012

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

RA061

CSA991000432001025

Titulado Superior

Laboratorio

22

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

RA062

CSA991000532001013

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

RA063

CSA991010132001014

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

RA064

CSA992000332001011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RA065

CSA992000332001013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RA066

CSA992000332001015

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RA067

CSA992000332001017

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RA068

CSA992000332001019

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RA069

CSA992000332001021

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RA070

CSA992000332001023

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Ourense

Ourense

RB020

CSA991000432001020

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Ourense

RB021

CSA991000532001023

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Ourense

RB022

CSA991010132001025

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

RB023

CSA991010132001026

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

RB024

CSA991010132001027

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Ourense

RA071

CSA991000236001002

Sección de Ordenación Farmacéutica e Produtos Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Pontevedra

RA072

CSA991000236001003

Sección de Planificación, Ordenación Sanitaria e Centros Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria

Pontevedra

RA073

CSA991000436001007

Sección de Programas Sanitarios

25

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

RA074

CSA991000436001018

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

RA075

CSA991000436001022

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Pontevedra

RA076

CSA991000536001016

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Pontevedra

RA077

CSA991000536001018

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Pontevedra

RA078

CSA991000536001020

Titulado Superior de

Laboratorio

22

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Servizo Control de Riscos Ambientais

Pontevedra

RA079

CSA991010236001002

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Pontevedra

RA080

CSA991010236001003

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Pontevedra

RA081

CSA991010236001004

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Pontevedra

RA082

CSA991010236001007

Inspector/a farmacéutico/a

26

A1

1.2.10/6

Inspección Sanitaria

Pontevedra

RA083

CSA992000336001009

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA084

CSA992000336001011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA085

CSA992000336001013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA086

CSA992000336001015

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA087

CSA992000336001017

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA088

CSA992000336001019

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA089

CSA992000336001021

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RA090

CSA992000336001023

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Pontevedra

Pontevedra

RB025

CSA991010236001008

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Pontevedra

RB026

CSA991010236001009

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Pontevedra

RB027

CSA991010236001010

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Pontevedra

RA091

CSA020000415770036

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

RA092

CSA020000515770009

Sección de Programación Sanitaria

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Planificación Sanitaria e Aseguramento

Santiago

de Compostela

RA093

CSA030000015770013

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

D. X. de Saúde Pública

Santiago

de Compostela

RA094

CSA030000115770013

Sección de Sistemas de Información

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago

de Compostela

RA095

CSA030000115770018

Sección de Enfermidades Inmunoprevenibles

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago

de Compostela

RA096

CSA030000115770020

Sección de Prevención de Enfermidades Transmisibles

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago

de Compostela

RA097

CSA030000215770002

Sección de Laboratorios de Saúde Pública

25

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/9

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

RA098

CSA030000215770008

Sección de Seguridade Alimentaria I

25

A1

1.2.3/1.2.4/1.2.6/1.2.7/1.2.11/9

Subd. Xeral Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Santiago

de Compostela

RA099

CSA030000315770007

Sección de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables

25

A1

1.2/9

Subd. Xeral Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables

Santiago

de Compostela

RA100

CSA991010215770005

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

RA101

CSA991010215770007

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

RA102

CSA992000315770007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago

de Compostela

RA103

CSA992000315770011

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago

de Compostela

RA104

CSA992000315770013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago

de Compostela

RA105

CSA992000315770015

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago

de Compostela

RA106

CSA992000315770017

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Santiago

Santiago

de Compostela

RA107

SGS020000015770007

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Xerencia do Servizo Galego de Saúde

Santiago

de Compostela

RA108

SGS030000115770007

Sección de Ordenación da Atención Especializada

25

A1

1.2

Subd. Xeral Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

RA109

SGS030000115770009

Sección de Xestión da Atención Especializada

25

A1

1.2

Subd. Xeral Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

RA110

SGS030000115770021

Sección de Concertos

25

A1

1.2

Subd. Xeral Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

RA111

SGS030000415770010

Sección de Xestión, Avaliación e Control das Prestacións Farmacéuticas

25

A1

1.2

Subd. Xeral Farmacia

Santiago

de Compostela

RB028

CSA020000415770025

Subinspector/a sanitario/a do Equipo Central de Inspección

22

A2

2.2.2/8

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

RB029

CSA020000415770027

Subinspector/a sanitario/a do Equipo Central de Inspección

22

A2

2.2.2/8

Subd. Xeral Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios

Santiago

de Compostela

RB030

CSA991010215770010

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

RB031

CSA991010215770011

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Inspección Sanitaria

Santiago

de Compostela

RC002

CSA030000015770035

Sección de Avaliación

25

A1-A2

1.2/2.2/9

Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde

Santiago

de Compostela

RC003

CSA030000015770041

Sección de Coordinación e Control de Xestión

25

A1-A2

1.2/2.2/9

D. X. de Saúde Pública

Santiago

de Compostela

RC004

CSA030000115770004

Asesor técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Información sobre Saúde e Epidemioloxía

Santiago

de Compostela

RC005

SGS030000115770003

Asesor técnico/a sanitario/a

22

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

RC006

SGS030000115770012

Sección de Programas Asistenciais

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

RC007

SGS030000115770022

Sección de Prestacións

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Planificación e Programación Asistencial

Santiago

de Compostela

RC008

SGS030000215770005

Sección de Análise e Integración de Sistemas de Información

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Avaliación Asistencial e Garantías

Santiago

de Compostela

RC009

SGS030000215770012

Sección de Xestión, Avaliación e Control de Prestacións

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Avaliación Asistencial e Garantías

Santiago

de Compostela

RC010

SGS030000215770017

Sección de Estatística da Actividade Asistencial

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Avaliación Asistencial e Garantías

Santiago

de Compostela

RC011

SGS030000315770012

Sección de Coordinación Asistencial

25

A1-A2

1.2/2.2

Subd. Xeral Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa

Santiago

de Compostela

RA112

CSA992000332840005

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Verín

Verín

RA113

CSA992000332840007

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Verín

Verín

RA114

CSA991000436560001

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Vigo

RA115

CSA991010136560017

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA116

CSA991010136560018

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA117

CSA991010136560019

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA118

CSA991010136560021

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA119

CSA991010136560025

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA120

CSA991010136560026

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA121

CSA991010136560040

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA122

CSA991010136560041

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA123

CSA992000336560013

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA124

CSA992000336560015

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA125

CSA992000336560017

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA126

CSA992000336560019

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA127

CSA992000336560021

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA128

CSA992000336560023

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RA129

CSA992000336560029

Farmacéutico/a inspector/a de Saúde Pública

22

A1

1.2.11

Servizo Inspección Farmacéutica de Saúde Pública Zona Vigo

Vigo

RB032

CSA991000436560007

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Alertas Epidemiolóxicas

Vigo

RB033

CSA991010136560045

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RB034

CSA991010136560047

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RB035

CSA991010136560049

Subinspector/a sanitario/a

20

A2

2.2.2/8

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RB036

CSA991010136560055

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Servizo Inspección de Servizos Sanitarios

Vigo

RA130

CSA991000536590001

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Vilagarcía

de Arousa

RA131

CSA991000536590002

Técnico/a sanitario/a

22

A1

1.2

Servizo Control de Riscos Ambientais

Vilagarcía

de Arousa

RA132

CSA991010236590002

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Vilagarcía

de Arousa

RA133

CSA991010236590003

Inspector/a médico/a

26

A1

1.2.9/5

Inspección Sanitaria

Vilagarcía

de Arousa

RB037

CSA991010236590010

Xestor/a sanitario/a

18

A2

2.2

Inspección Sanitaria

Vilagarcía

de Arousa

missing image file
missing image file

ANEXO VI

Enderezos

Servizos centrais e periféricos

Enderezo electrónico

Servizos Centrais da Consellería de Sanidade ou Sergas

persoal.funcionario.laboral@sergas.es

Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade da Coruña

persoal.dlpc@sergas.es

Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de Lugo

xtlu_kronos@sergas.es

Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de Ourense

xefatura.territorial.ourense@sergas.es

Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de Pontevedra

xefatura.territorial.pontevedra@sergas.es