Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Mércores, 7 de novembro de 2018 Páx. 48207

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2018 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas durante o segundo trimestre de 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

Os beneficiarios das axudas cofinanciadas con fondos europeos están sometidos ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, número 2.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro).

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propor para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade da relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o segundo trimestre de 2018, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade da relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o segundo trimestre de 2018, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2018

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG nº 115, do 19 de xuño) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (Programa microcréditos).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia por parte das microempresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-7703 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2015.1.166

Perforaciones Trigas, S.C.

26.6.2018

14.508,00

2.092,00

IG206.2015.1.167

Perforaciones Trigas, S.C.

26.6.2018

18.750,00

4.452,91

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG nº 247, do 29 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible do beneficiario polo 20 % restante. En particular, obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.01; actuación 3.4.1.3; campo de intervención: CE001.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2016.1.122

Visecorsa, S.L.

2.4.2018

250.000,00

25.000,00

IG227.2016.1.129

Dimalnox, S.L.

2.4.2018

861.000,00

68.880,00

IG227.2016.1.150

Curvados Hermanos Tubio, S.L.

2.4.2018

160.000,00

24.000,00

IG227.2016.1.154

Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, S.L.

2.4.2018

143.076,00

21.461,40

IG227.2016.1.155

Acanor Acabados del Noroeste Vigo, S.L.

2.4.2018

358.000,00

53.700,00

IG227.2016.1.111

Euroroca, S.L.

19.4.2018

650.000,00

52.000,00

IG227.2016.1.172

Granitos del Louro, S.A.

19.4.2018

587.000,00

117.400,00

IG227.2016.1.187

Inyección Cordeiro, S.L.

19.4.2018

81.904,42

12.285,66

IG227.2016.1.162

Prelo, S.L.

15.5.2018

85.692,10

12.853,82

IG227.2016.1.176

Disul Montaje Industrial, S.L.

15.5.2018

61.000,00

9.150,00

IG227.2016.1.183

Fábrica de Muebles Gómez López, S.L.

15.5.2018

73.500,00

11.025,00

IG227.2016.1.194

Panadería Toñito, S.L.

15.5.2018

133.938,59

20.090,79

IG227.2016.1.196

Euroroca, S.L.

15.5.2018

565.000,00

45.200,00

IG227.2016.1.198

Formas Inoxman, S.L.

15.5.2018

875.000,00

70.000,00

IG227.2016.1.203

Mármoles Orosa Miguel, S.L.

15.5.2018

100.000,00

15.000,00

IG227.2016.1.177

Vigotec, S.L.

24.5.2018

51.560,00

7.734,00

IG227.2016.1.186

Steelcore, S.L.

24.5.2018

722.000,00

108.300,00

IG227.2016.1.204

Industrias Plásticas del Noroeste, S.L.

31.5.2018

307.820,00

61.564,00

IG228.2016.1.70

Seistag Innovación, S.L.

2.4.2018

215.000,00

49.579,00

IG228.2016.1.62

José Gayoso, S.L. (en constitución)

19.4.2018

211.496,70

46.635,02

IG228.2016.1.56

Ucalsa Industrial Vigo, S.L.

15.5.2018

266.061,17

62.604,19

IG228.2016.1.75

Manufacturas y Distribuciones Salnés, S.L.

15.5.2018

332.930,00

78.338,43

IG228.2016.1.86

Seistag Innovación, S.L.

24.5.2018

200.000,00

46.120,00

IG228.2016.1.21

Diagnóstiqa Consultoría Técnica, S.L.

31.5.2018

155.000,00

28.272,00

IG228.2016.1.83

Breogán Motor, S.L.

31.5.2018

178.070,58

33.530,69

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG nº 154, do 17 de agosto) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2016.1.54

Fontanería Vilco, S.L.

15.5.2018

30.000,00

2.964,25

IG204.2016.1.55

Bello Bergantiños, José Alberto

15.5.2018

36.750,00

3.914,11

IG204.2016.1.72

Álvarez Rodríguez, Felipe

15.5.2018

30.000,00

2.349,27

IG204.2016.1.76

Agrifor Freimer, S.L.

15.5.2018

60.000,00

5.236,13

IG204.2016.1.80

Gil Izco, María Victoria

15.5.2018

67.500,00

4.582,54

IG204.2016.1.85

Miño Rey, María Esther

15.5.2018

37.500,00

4.056,56

IG204.2016.1.89

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L.

15.5.2018

90.000,00

9.223,31

IG204.2016.1.91

Veloso Pérez, Celso

15.5.2018

52.500,00

5.448,14

IG204.2016.1.98

Mariscos A Insua, S.L.

15.5.2018

37.500,00

1.867,06

IG204.2016.1.120

Cristalería Ziralla, S.L.

15.5.2018

60.000,00

3.033,64

IG204.2016.1.121

Gráficas y Distribuciones Abalo, S.L.

15.5.2018

68.850,00

7.295,41

IG204.2016.1.122

Mociño Sobrado, Cristian

15.5.2018

22.500,00

2.299,27

IG204.2016.1.124

Juncal Núñez, Esteban

15.5.2018

40.000,00

3.113,22

IG204.2016.1.125

Fernández Villasol, María Teresa

15.5.2018

45.000,00

2.318,89

IG204.2016.1.126

Sobreira Martínez, Joaquín Antonio

15.5.2018

28.500,00

2.218,17

IG204.2016.1.127

Estación de Servicio Campos, S.L.

15.5.2018

37.500,00

1.380,31

IG204.2016.1.129

Torres Gómez, Antonio

15.5.2018

41.250,00

3.169,24

IG204.2016.1.49

Brigantium Lounge, S.L.

31.5.2018

112.500,00

12.496,93

IG204.2016.1.79

Pazo As Barreiras, S.L.

31.5.2018

112.500,00

6.868,09

IG204.2016.1.128

Vázquez Doval, Juan

31.5.2018

240.000,00

6.785,29

Norma reguladora: Resolución do 30 de marzo de 2017 (DOG nº 73, do 17 de abril) pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01 e obxectivo específico 03.01.02.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2017.3.2

Rodex Wire, S.L.

2.5.2018

207.952,40

62.385,72

IG107.2017.3.4

Xpack Galicia, S.L.

2.5.2018

500.000,00

150.000,00

IG107.2017.3.8

Estaciones de Servicio José Luis Low Cost, S.L.

2.5.2018

334.632,59

100.389,78

IG107.2017.3.10

Sanmartín y Ferreño, S.L. (en constitución)

2.5.2018

58.477,00

17.543,10

IG107.2017.3.11

Idimaut, S.L.

2.5.2018

74.922,94

22.476,88

IG107.2017.3.15

Tojo Salgado, Ana María

2.5.2018

28.567,73

8.570,32

IG107.2017.3.21

Varela Cruz, María

2.5.2018

205.554,47

61.666,34

IG107.2017.3.25

Harko Técnicas Constructivas, S.L. (en constitución)

2.5.2018

49.470,00

14.841,00

IG107.2017.3.26

Babupe Restauración, S.L.

2.5.2018

112.533,56

33.760,07

IG107.2017.3.27

Abilleira Crespo, Iván

2.5.2018

38.146,03

11.443,81

IG107.2017.3.29

Blanco Morales, Alberto

2.5.2018

65.289,42

19.586,83

IG107.2017.3.30

Rivas Noal, Carlos

2.5.2018

51.588,87

15.476,66

IG107.2017.3.32

Díaz Silveira, Yolanda

2.5.2018

62.646,74

18.794,02

IG107.2017.3.33

Netun Solutions, S.L.

2.5.2018

143.712,15

43.113,65

IG107.2017.3.36

Castro Vázquez, Elisabet

2.5.2018

87.872,97

26.361,89

IG107.2017.3.39

Villa Figueroa, Vanesa

2.5.2018

34.647,33

10.394,20

IG107.2017.3.40

Presas Calvo, Carlos

2.5.2018

54.300,56

16.290,17

IG107.2017.3.41

Diforlab, S.L.

2.5.2018

202.552,61

60.765,78

IG107.2017.3.43

Fogar Dental Galicia, S.L.U.

2.5.2018

172.114,86

51.634,46

IG107.2017.3.45

Entrepanas 17, S.L.L.

2.5.2018

81.034,21

24.310,26

IG107.2017.3.49

Lucus Aventur, S.L.

2.5.2018

347.230,59

104.169,18

IG107.2017.3.50

Fernández Domínguez, Ana

2.5.2018

71.272,63

21.381,79

IG107.2017.3.52

Coidando de Vós, S.L.

2.5.2018

170.934,03

51.280,21

IG107.2017.3.54

Borines López, José Luis

2.5.2018

37.192,00

11.157,60

IG107.2017.3.55

Buena Onda Estética, S.L.

2.5.2018

29.228,36

8.768,51

IG107.2017.3.56

Otero Mazoy, Iria

2.5.2018

54.812,00

16.443,60

IG107.2017.3.58

Bernárdez Fernández, Carlos

2.5.2018

32.587,90

9.776,37

IG107.2017.3.59

Galician Brew, S.L.

2.5.2018

262.661,50

78.798,45

IG107.2017.3.60

Pereira Fernández, Diego

2.5.2018

26.100,00

7.830,00

IG107.2017.3.61

Visegar Frouxeira, S.L.

2.5.2018

369.156,44

110.746,93

IG107.2017.3.64

Mitchell Marques Nogueira 92, S.L.

2.5.2018

42.411,55

12.723,47

IG107.2017.3.66

Esenciasteam, S.L.

2.5.2018

43.495,59

13.048,68

IG107.2017.3.68

Gazpara Restauración, S.L.

2.5.2018

431.901,14

129.570,34

IG107.2017.3.69

Montes Novoa, Óscar

2.5.2018

72.428,00

21.728,40

IG107.2017.3.70

Cristalería Avenida, Soc. Coop. Galega

2.5.2018

25.900,00

7.770,00

IG107.2017.3.71

Centro Médico Redondela, S.L.

2.5.2018

43.765,97

13.129,79

IG107.2017.3.72

Merca Casalnova, S.L.

2.5.2018

61.178,39

18.353,52

IG107.2017.3.73

Caballero Gaete, Paula Marcela

2.5.2018

45.852,65

13.755,79

IG107.2017.3.75

Portela Redondo, Sonia

2.5.2018

29.788,40

8.936,52

IG107.2017.3.79

Lidera Knowledge, S.L.

2.5.2018

55.450,00

16.635,00

IG107.2017.3.80

Lores Cores, Rubén

2.5.2018

88.307,79

26.492,34

IG107.2017.3.83

Tasende Leis, David Alberto

2.5.2018

57.716,45

17.314,94

IG107.2017.3.88

Luouren, S.L.

2.5.2018

208.566,26

62.569,88

IG107.2017.3.89

Vila Nicarane, S.L.U.

2.5.2018

82.642,61

24.792,78

IG107.2017.3.94

Folgueiras Rodríguez, Iván

2.5.2018

42.000,01

12.600,00

IG107.2017.3.97

Hervella Rodríguez, Susana

2.5.2018

28.661,74

8.598,52

Norma reguladora: Resolución do 27 de xuño de 2017 (DOG nº 129, do 7 de xullo) pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04 e obxectivo específico 03.04.01, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-acciona.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG190.2018.1.1.OPCL

T´uvento Ingeniería Minieólica, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.514,18

IG190.2018.1.2.OPCL

Uniter Etiquetas, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.3.RCOM

Cidadania Rede de Aplicacións Sociais, S. Coop. Galega

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.4.VISI

Bodegas As Laxas, S.A.

2.5.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2018.1.5.DPLN

Bodegas As Laxas, S.A.

2.5.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2018.1.12.OPCL

Alro Maquinaria, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.811,18

IG190.2018.1.13.OPCL

Talleres Arteijo, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.14.DPLN

Aguasana, S.L.

2.5.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2018.1.15.VISI

Aguasana, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2018.1.18.OPCL

Frutas Morriña, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.19.DPLN

Panadería El Trigal Celta, S.L.

2.5.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2018.1.20.VISI

Panadería El Trigal Celta, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2018.1.22.RCOM

Taste LAB, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.23.RCOM

Remote Consulting Services, S.L.

2.5.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2018.1.24.MXFPF

Remote Consulting Services, S.L.

2.5.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2018.1.25.APCP

Inprossec Auto, S.L.

2.5.2018

3.164,15

2.906,15

IG190.2018.1.26.RCOM

Sampayo y Carreira Asesores, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.27.APCC

López Súarez, Carolina

2.5.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2018.1.28.DPLN

Norperfil, S.L.

2.5.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2018.1.29.VISI

Norperfil, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2018.1.30.DPLN

Cerámica da Moura, S.L.

2.5.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2018.1.31.VISI

Cerámica da Moura, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2018.1.33.DPLN

Redisa Vigo, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2018.1.34.VISI

Redisa Vigo, S.L.

2.5.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2018.1.35.APCC

Grupo PS Veterinaria, S.C.

2.5.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2018.1.36.RCOM

Ledisson A&it, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.37.DPLN

Icoga, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2018.1.38.VISI

Icoga, S.L.

2.5.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2018.1.39.DPLN

Persa Materiales de Construcción, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2018.1.40.VISI

Persa Materiales de Construcción, S.L.

2.5.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2018.1.41.MXFPF

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

2.5.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2018.1.43.MXFPF

Mecanizados Castro Galicia, S.L.

2.5.2018

4.356,00

3.310,00

IG190.2018.1.44.VISI

Frutas Lourido, S.L.

2.5.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2018.1.46.IMAX

Zénit Multimedia

2.5.2018

4.918,05

3.627,05

IG190.2018.1.48.MXFPF

Xalo Obras y Servicios, S.L.

2.5.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2018.1.49.MXFPF

Jardincelas, S.L.

2.5.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2018.1.53.MXFPF

Electricidad Devesa, S.L.

2.5.2018

4.356,00

2.683,20

IG190.2018.1.56.CTRL

Vázquez y Arias Distribuciones, S.L.

2.5.2018

6.116,55

4.892,55

IG190.2018.1.57.CTRL

Extintores Exgal, S.L.

2.5.2018

6.116,55

4.892,55

IG190.2018.1.58.VISI

Sielvigo, S.L.

2.5.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2018.1.59.DPLN

Sielvigo, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2018.1.60.RCOM

CTGA Desarrollo y Gestión Documental, S.L.

2.5.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2018.1.61.ASES

Atendo Calidade, S.L.

2.5.2018

5.898,75

4.924,75

IG190.2018.1.62.MXFPF

Factoría de Software e Multimedia, S.L.

2.5.2018

4.356,00

3.519,60

IG190.2018.1.63.OPCL

AC Systems Atlantic, S.L.U.

2.5.2018

5.999,18

4.514,18

IG190.2018.1.64.DPLN

Soyfer, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.559,00

IG190.2018.1.65.VISI

Soyfer, S.L.

2.5.2018

5.808,00

5.024,00

IG190.2018.1.66.APCP

Protosolar, S.L.U.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.68.RCOM

Alonso Doldan Ingeniería y Servicios, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.69.APCC

Viajes Gastronómicos, S.L.

2.5.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2018.1.70.APCC

Radio Gastronómica, S.L.

2.5.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2018.1.71.RCOM

Bodegas Campante, S.A.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.73.DPLN

Alarcin, S.L.

2.5.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2018.1.74.MXFPF

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

2.5.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2018.1.75.VISI

Alarcin, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2018.1.76.DPLN

Gallega de Correctores Naya, S.L.

2.5.2018

5.808,00

3.311,00

IG190.2018.1.77.VISI

Gallega de Correctores Naya, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.240,00

IG190.2018.1.78.MXFPF

Bives Tour, S.A.L.

2.5.2018

4.356,00

2.962,00

IG190.2018.1.80.APCP

Orval Proyectos e Instalación, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.81.APCC

Boutique Productos, S.L.

2.5.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2018.1.83.APCP

Electro Gálvez y Senabre, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.84.VISI

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

2.5.2018

5.808,00

4.632,00

IG190.2018.1.85.OPCL

Aliusporta, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.217,18

IG190.2018.1.86.RCOM

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.88.CTRL

Cofer Equipamiento Industrial, S.L.

2.5.2018

6.116,55

3.669,55

IG190.2018.1.89.OPCL

Carpintería Metálica Galanas, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.90.RCOM

Queres Tecnologías, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.91.CTRL

Vinícola de Chantada, S.A.

2.5.2018

6.116,55

3.669,55

IG190.2018.1.92.CTRL

Terriña, S.L.

2.5.2018

6.116,55

4.892,55

IG190.2018.1.94.RCOM

Fiablone, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.96.OPCL

Internaco Medio Ambiente, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.99.IMAX

Empresa Montañesa, S.L.

2.5.2018

4.918,05

3.197,05

IG190.2018.1.100.OPCL

Vilela Ferreiro Roberto (Roberto Vilela y Otro, S.C.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.102.APCC

Benito Morcuende, Mireya

2.5.2018

2.964,50

2.835,50

IG190.2018.1.105.ASES

Ferretería Mato, S.L.

2.5.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2018.1.108.APCP

Vs Myr, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.109.RCOM

Ozona Consulting, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.112.IMAX

Vitralba, S.L.

2.5.2018

4.918,05

3.197,05

IG190.2018.1.113.APCP

Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras, S.L.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.115.OPCL

Grafoplas del Noroeste, S.A.

2.5.2018

5.999,18

4.514,18

IG190.2018.1.118.APCP

Novomar Arousa, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.119.RCOM

Imatia Innovation, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.120.RCOM

Servicio de Consultoría de Procesos Ozona, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.121.OPCL

Obras Decoración y Frío, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.122.OPCL

Aceuve, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.123.OPCL

Metalúrgica del Deza

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.124.ASES

Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L.

2.5.2018

5.898,75

4.600,75

IG190.2018.1.126.RCOM

Computer 3, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.127.ASES

Koremi Xestión Deportiva, S.L.U.

2.5.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2018.1.128.ASES

Bmc Reformas Obras y Rehabilitación, S.L.

2.5.2018

5.898,75

4.600,75

IG190.2018.1.130.APCP

Agencia Decesos Vilagarcía, S.L.

2.5.2018

3.164,15

2.906,15

IG190.2018.1.131.RCOM

Tarlogic Security, S.L.

2.5.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2018.1.132.CTRL

Cantería y Obras Manuel Vaqueiro, S.L.U.

2.5.2018

6.116,55

3.669,55

IG190.2018.1.134.CTRL

Aceesca Emprego, S.L.

2.5.2018

6.116,55

3.180,15

IG190.2018.1.135.APCP

Sapel Renovables, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.136.ASES

Revertía Reusing & Recycling, S.L.

2.5.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2018.1.138.APCP

Goncer Calefacción, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.139.MXFPF

Intermax Technology, S.L.

2.5.2018

4.356,00

3.659,00

IG190.2018.1.140.APCP

Bordercan, S.L.

2.5.2018

3.164,15

2.906,15

IG190.2018.1.141.RCOM

Álvarez Real, S.L.

2.5.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2018.1.142.CTRL

C.T.L., Sociedad Cooperativa Galega

2.5.2018

6.116,55

4.892,55

IG190.2018.1.143.RCOM

Landra Sistemas, S.L.

2.5.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2018.1.144.ASES

Portes Low Cost, S.L.

2.5.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2018.1.145.RCOM

Aacentia Multimedia

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.147.RCOM

Siotic Spain, S.L.

2.5.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2018.1.148.ASES

Élite Padrón, S.L.L.

2.5.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2018.1.150.ASES

Miguel Agrícola, S.L.

2.5.2018

5.898,75

5.249,75

IG190.2018.1.151.RCOM

Hifas da Terra, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.053,00

IG190.2018.1.153.ASES

Ledisson A&it, S.L.

2.5.2018

5.898,75

4.924,75

IG190.2018.1.154.OPCL

Bauer Gembrich Traders, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.155.OPCL

Centro Tecnológico de Energía Distribuida, S.L.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.157.APCP

Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.159.RCOM

Orballo Innovaciones Forestales, S.L.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.160.OPCL

Generadores Europeos, S.A.

2.5.2018

5.999,18

4.019,18

IG190.2018.1.161.APCP

Ienergal Instalaciones, S.L.

2.5.2018

3.164,15

3.035,15

IG190.2018.1.162.RCOM

Servicios de Marketing Promoción y Merchandising Reunidos, S.L.

2.5.2018

5.082,00

3.710,00

IG190.2018.1.163.APCP

P & J Carrasco, S.L.

2.5.2018

3.164,15

2.970,15

IG190.2018.1.165.RCOM

Nova Galicia Edicións, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.166.RCOM

Infonova Informática e Comunicacións, S.L.

2.5.2018

5.082,00

4.396,00

IG190.2018.1.167.IMAX

Infonova Informática e Comunicacións, S.L.

2.5.2018

4.918,05

4.057,05

Norma reguladora: Resolución do 15 de setembro de 2017 (DOG nº 182, do 25 de setembro) pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportacións galegas (plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e están cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, actuación 3.4.3.1, campo de intervención 066, liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG202.2017.1.3

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

2.5.2018

16.500,00

14.850,00

IG202.2017.1.11

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago de Compostela

2.5.2018

20.000,00

18.000,00

IG202.2017.1.14

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago de Compostela

2.5.2018

25.000,00

22.500,00

IG202.2017.1.19

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

2.5.2018

80.500,00

72.450,00

IG202.2017.1.41

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

2.5.2018

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.57

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

2.5.2018

10.500,00

9.450,00

IG202.2017.1.58

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

2.5.2018

29.000,00

26.100,00

IG202.2017.1.67

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

2.5.2018

5.000,00

4.500,00

IG202.2017.1.69

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

2.5.2018

71.900,00

64.710,00

IG202.2017.1.71

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

2.5.2018

17.000,00

15.300,00

IG202.2017.1.13

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago de Compostela

15.5.2018

12.000,00

10.800,00

IG202.2017.1.26

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

15.5.2018

20.500,00

18.450,00

IG202.2017.1.43

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago de Compostela

15.5.2018

9.000,00

8.100,00

IG202.2017.1.20

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.5.2018

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.24

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.5.2018

20.000,00

18.000,00

IG202.2017.1.29

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.5.2018

18.000,00

16.200,00

IG202.2017.1.30

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

23.5.2018

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.72

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

23.5.2018

24.000,00

21.600,00

IG202.2017.1.74

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

23.5.2018

15.000,00

13.500,00

IG202.2017.1.4

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.5.2018

20.000,00

18.000,00

IG202.2017.1.15

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago de Compostela

24.5.2018

20.000,00

18.000,00

IG202.2017.1.34

Cámara Oficial de Comercio, Ind. e Nav. de Santiago de Compostela

24.5.2018

20.000,00

18.000,00

IG202.2017.1.63

Cámara Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

24.5.2018

14.900,00

13.410,00

IG202.2017.1.73

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

24.5.2018

14.000,00

12.600,00

IG202.2017.1.81

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

24.5.2018

17.000,00

15.300,00

IG202.2017.1.82

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

24.5.2018

17.000,00

15.300,00

IG202.2017.1.49

Cámara Of. Comercio. Industria e Naveg. A Coruña

21.6.2018

46.185,07

41.566,56

Norma reguladora: Resolución do 18 setembro de 2017 (DOG nº 184, do 27 de setembro) pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma 17), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria.

Finalidade: aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape destinadas a incentivar a demanda de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño en Galicia, para persoas físicas, co fin de incrementar e incentivar a demanda interna e tratar de repercutir con ela nos sectores industriais e comerciais galegos, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7802 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG219.2017.1.63

Rodríguez García, Domitila

10.4.2018

2.484,09

496,82

IG219.2017.1.71

Rodríguez Braña, Pablo

10.4.2018

2.941,48

588,30

IG219.2017.1.72

Val Villamide, María Clara

10.4.2018

4.641,43

928,29

IG219.2017.1.86

Huertas Hermida, Mario

10.4.2018

4.989,48

997,90

IG219.2017.1.297

Rivas Seijo, Ildefonso

10.4.2018

3.837,50

767,50

IG219.2017.1.428

Álvarez Costa, Sara

10.4.2018

5.680,00

1.000,00

IG219.2017.1.491

Fuentes Castro, Isabel

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.852

De la Fuente Conde, Alicia

10.4.2018

1.074,89

214,98

IG219.2017.1.1107

Ulloa Pérez, Jacobo José

10.4.2018

1.088,56

217,71

IG219.2017.1.1162

González Caporale, Carlos Manuel

10.4.2018

5.300,00

1.000,00

IG219.2017.1.1327

Osorio Fernández, Sheila

10.4.2018

4.499,24

899,85

IG219.2017.1.1509

Aguiar Albor, Jesús

10.4.2018

4.676,02

935,20

IG219.2017.1.1554

López Asuero, Germán

10.4.2018

5.145,57

1.000,00

IG219.2017.1.1587

Rodríguez Pontones, María Lourdes

10.4.2018

8.727,27

1.000,00

IG219.2017.1.1609

Guimil Alba, Marcelino

10.4.2018

4.205,00

841,00

IG219.2017.1.1616

Sánchez Andrade Saavedra, Ana

10.4.2018

4.976,35

995,27

IG219.2017.1.1678

Pena Sánchez, Pedro

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.1724

Pérez Estévez, Ignacio

10.4.2018

2.760,00

552,00

IG219.2017.1.1852

Yáñez Prado, Genoveva

10.4.2018

1.572,84

314,57

IG219.2017.1.1855

Santín Velasco, Miguel Ángel

10.4.2018

3.838,39

767,68

IG219.2017.1.2010

Rodríguez Dafonte, María Helena

10.4.2018

1.370,50

274,10

IG219.2017.1.2014

López Castro, José Antonio

10.4.2018

1.351,61

270,32

IG219.2017.1.2022

Fernández Manso, José Manuel

10.4.2018

3.608,55

721,71

IG219.2017.1.2026

Alonso Pérez, Marisol

10.4.2018

1.427,00

285,40

IG219.2017.1.2068

Blanca Cores, María Cruz

10.4.2018

4.386,98

877,40

IG219.2017.1.2106

Picón Mariño, María de la Cruz

10.4.2018

1.932,36

386,47

IG219.2017.1.2224

Casas Esteiro, María Dolores

10.4.2018

1.805,81

361,16

IG219.2017.1.2286

Souto Lusquiños, Mª del Pilar

10.4.2018

5.055,80

1.000,00

IG219.2017.1.2305

Lomba Barbosa, María Graciela

10.4.2018

1.534,05

306,81

IG219.2017.1.2350

Rodríguez Piñeiro, María Teres

10.4.2018

3.274,28

654,86

IG219.2017.1.2351

Presas Rodríguez, Manuel

10.4.2018

1.346,52

269,30

IG219.2017.1.2377

Pérez Valle, Pedro

10.4.2018

4.031,10

806,22

IG219.2017.1.2409

Pérez Seijo, María Gloria

10.4.2018

1.038,00

207,60

IG219.2017.1.2443

Amaro Merelles, Ana

10.4.2018

11.371,50

1.000,00

IG219.2017.1.2482

Baloira Loureiro, Carmen

10.4.2018

4.999,86

999,97

IG219.2017.1.2563

González Blanco, Ángel

10.4.2018

1.016,90

203,38

IG219.2017.1.2576

Otero Pardo, María Teresa

10.4.2018

2.477,02

495,40

IG219.2017.1.2596

Senra Pérez, Santos

10.4.2018

3.073,00

614,60

IG219.2017.1.2605

Rodríguez Fernández, Isabel

10.4.2018

1.561,31

312,26

IG219.2017.1.2619

Bustaban Calvo, Zoraida

10.4.2018

1.766,91

353,38

IG219.2017.1.2640

Estévez Carrera, Manuel

10.4.2018

1.465,62

293,12

IG219.2017.1.2649

Gandarela Hermida, Dolores

10.4.2018

1.727,09

345,42

IG219.2017.1.2746

Casalderey Iglesias, Arturo

10.4.2018

5.005,90

1.000,00

IG219.2017.1.2876

González Valiña, María Esther

10.4.2018

1.404,29

280,86

IG219.2017.1.2883

Fernández Rodríguez, Juan Antonio

10.4.2018

1.315,72

263,14

IG219.2017.1.2889

Mariño Uzalo, Manuel

10.4.2018

3.646,00

729,20

IG219.2017.1.2932

Trigo Méndez, Francisco Javier

10.4.2018

2.002,62

400,52

IG219.2017.1.2967

García Rodríguez, José Luis

10.4.2018

2.243,32

448,66

IG219.2017.1.3076

Iglesias Lobato, María Carmen

10.4.2018

3.004,48

600,90

IG219.2017.1.3101

Ascariz Solla, Elena

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.3103

Caneiro Vigo, Dolores Mercedes

10.4.2018

4.533,87

906,77

IG219.2017.1.3123

García Agra, Laura María

10.4.2018

5.015,58

1.000,00

IG219.2017.1.3147

Pena Chao, Marina

10.4.2018

2.100,73

420,15

IG219.2017.1.3155

Liñares Gómez, María Sol

10.4.2018

4.766,00

953,20

IG219.2017.1.3161

García Iglesias, Susana

10.4.2018

2.512,39

502,48

IG219.2017.1.3163

Carballo Pérez, Juan Carlos

10.4.2018

4.987,38

997,48

IG219.2017.1.3183

García Gómez, María Verónica

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.3184

López Torres, Rita

10.4.2018

4.987,00

997,40

IG219.2017.1.3205

Ricoy González Moro, Rus María

10.4.2018

2.824,10

564,82

IG219.2017.1.3236

Dapena Alberte, Amelia

10.4.2018

1.607,00

321,40

IG219.2017.1.3242

Alonso Martínez, Eva María

10.4.2018

1.452,65

290,53

IG219.2017.1.3244

López López, Luz Eugenia

10.4.2018

2.130,04

426,01

IG219.2017.1.3248

Barreiro Barreiro, Manuel

10.4.2018

1.584,77

316,95

IG219.2017.1.3252

Fernández López, Alejandra

10.4.2018

2.212,66

442,53

IG219.2017.1.3303

Casas González, José

10.4.2018

3.677,86

735,57

IG219.2017.1.3336

Mouriño López, Diego

10.4.2018

5.143,59

1.000,00

IG219.2017.1.3418

Covelo Villar, Francisco

10.4.2018

3.489,00

697,80

IG219.2017.1.3447

Villaverde Hermida, Erundina

10.4.2018

5.250,00

1.000,00

IG219.2017.1.3492

Otero Fernández, Josefa

10.4.2018

3.003,33

600,67

IG219.2017.1.3505

Moreiro Conde, Marisa

10.4.2018

1.205,00

241,00

IG219.2017.1.3549

Salteiro Leis, Inés

10.4.2018

1.250,41

250,08

IG219.2017.1.3577

Rodríguez González, Castor

10.4.2018

1.975,00

395,00

IG219.2017.1.3685

Pérez Laso, Eulogio

10.4.2018

5.065,85

1.000,00

IG219.2017.1.3694

Alonso García, Sabela

10.4.2018

7.568,64

1.000,00

IG219.2017.1.3717

Álvarez Álvarez, Esther

10.4.2018

4.580,00

916,00

IG219.2017.1.3726

Riobó Juncal, Julio

10.4.2018

3.029,00

605,80

IG219.2017.1.3738

Domínguez Feijoo, Francisco

10.4.2018

3.986,20

797,24

IG219.2017.1.3742

Romero Casal, Alfonso

10.4.2018

1.551,13

310,23

IG219.2017.1.3748

Varela Campos, Antonio

10.4.2018

1.670,28

334,06

IG219.2017.1.3752

Crespo Basoa, Consuelo

10.4.2018

4.764,00

952,80

IG219.2017.1.3784

Martínez Martínez, Julio

10.4.2018

3.319,30

663,86

IG219.2017.1.3790

Cabanas Brea, María del Carmen

10.4.2018

3.642,28

728,46

IG219.2017.1.3839

Rodríguez Crespo, Iria

10.4.2018

1.770,00

354,00

IG219.2017.1.3894

Rodríguez Álvarez, Alberto

10.4.2018

1.455,78

291,16

IG219.2017.1.4003

Ramírez Mongil, María Nieves

10.4.2018

2.029,38

405,88

IG219.2017.1.4068

Del Huerto Ramos, Luzdivina

10.4.2018

2.593,02

518,60

IG219.2017.1.4121

López Díaz, María Gema

10.4.2018

1.901,31

380,26

IG219.2017.1.4127

Pardo López, Celestino

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.4165

Gil González, José Manuel

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.4172

Dios Diez, María de las Flores

10.4.2018

4.980,00

996,00

IG219.2017.1.4255

Soto Campos, María Teresa

10.4.2018

1.080,83

216,17

IG219.2017.1.4267

Calvar Martínez, Rocío

10.4.2018

2.495,09

499,02

IG219.2017.1.4315

Rial Fernández, Manuel

10.4.2018

4.910,33

982,07

IG219.2017.1.4336

Fernández Rodríguez, Rafael

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.4344

Alonso Toimil, Purificación

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.4368

Pérez Conde Conde, Jorge

10.4.2018

2.089,70

417,94

IG219.2017.1.4369

García Rodríguez, Eliseo Ramón

10.4.2018

1.361,16

272,23

IG219.2017.1.4409

Noguerol López, Teresa

10.4.2018

2.682,08

536,42

IG219.2017.1.4416

Arias Ferreiro, Lina

10.4.2018

5.000,00

1.000,00

IG219.2017.1.4418

Benavides Álvarez, Marcos A.

10.4.2018

1.248,00

249,60

IG219.2017.1.4429

Vas Fenández, María del Rocío

10.4.2018

4.987,90

997,58

IG219.2017.1.4437

Couso Cameselle, Mercedes

10.4.2018

2.917,50

583,50

IG219.2017.1.4438

Naveira Catoira, Pedro

10.4.2018

5.046,00

1.000,00

Norma reguladora: Resolución do 27 de setembro de 2017 (DOG nº 191, do 6 de outubro), pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas e sarabias, e as explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: adecuar e reforzar a estrutura financeira das explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas e sarabias, e as explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia, mediante dúas liñas de financiamento bonificado: liña de refinanciamento de pasivos e liña de apoio ao circulante.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG241.2017.1.1

Triay Adegas de Oímbra, S.L.

26.6.2018

11.438,08

1.359,61

IG241.2017.1.3

Solaina Minei, S.L.

26.6.2018

91.150,00

12.825,11

IG241.2017.1.5

Fernández Fernández, José Antonio

26.6.2018

40.000,00

5.515,73

IG241.2017.1.6

Adega Trasdovento, S.L.

26.6.2018

50.000,00

8.572,31

IG241.2017.1.8

Viña Campinas, S.L.

26.6.2018

40.000,00

4.694,16

IG241.2017.1.11

Adega Boo-Rivero, S.A.T.

26.6.2018

90.000,00

10.561,86

Norma reguladora: Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro) pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao crédito a aqueles proxectos economicamente viables dos sectores vinculados coa estratexia do programa operativo Feder 2014-2020, como son o fomento de investimentos en innovación e investigación, a promoción do espírito empresarial, o aproveitamento económico de novas ideas e o impulso da creación de novas empresas, así como a promoción do crecemento e consolidación das pemes nos mercados rexionais, nacionais e internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-8310 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. Esta axuda finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular para as distintas modalidades de préstamo:

Préstamos IFI Emprende-IG243: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.a, obxectivo específico 03.01.02, actuación 3.1.2.1.b), campo de intervención CE067.

Préstamos IFI Industria 4.0-IG244: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.d, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3.b), campo de intervención CE001.

Préstamos IFI Innova-IG246: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.b, obxectivo específico 01.02.01, actuación 1.2.1.3., campo de intervención CE064.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da concesión

Préstamo concedido (€)

Ayuda implícita (€)

IG243.2017.1.3

Autodeon, S.L.U.

26.4.2018

150.000,00

26.382,74

IG244.2017.1.6

Papelera de Brandía, S.A.

26.4.2018

487.500,00

11.206,31

IG244.2017.1.4

Anibal Metalmecánica Gallega, S.L.

29.5.2018

648.000,00

53.336,17

IG244.2017.1.7

Corporación Laber Microal, S.L.

29.5.2018

69.627,40

5.730,95

IG244.2017.1.8

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

29.5.2018

280.000,00

9.276,04

IG244.2017.1.11

Greenalia Logistics, S.L.U.

27.6.2018

1.000.000,00

82.308,90

IG246.2017.1.8

Auditoria y Gestión de Calidad, S.L.

27.6.2018

200.000,00

47.813,76

IG246.2017.1.13

Hércules Control, S.L.

27.6.2018

189.999,60

55.610,70

IG246.2017.1.18

Gato Salvaje, S.L.

27.6.2018

200.000,00

38.555,50

Norma reguladora: Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro) mediante a que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.

Finalidade: establecer as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro de 2017.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7706 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG247.2017.1.6

Rodríguez y Rodríguez, S.C.

12.4.2018

7.597,82

7.597,82

IG247.2017.1.9

Maderas Vial, S.L.

12.4.2018

689.000,00

600.000,00

IG247.2017.1.12

Alonso Groba, Félix

12.4.2018

115.288,22

102.288,23

IG247.2017.1.23

Pales y Sistemas de Embalajes Alba, S.L.

12.4.2018

118.091,33

29.847,93

IG247.2017.1.3

Cervigal, S.L.U.

18.4.2018

749.648,85

318.077,71

IG247.2017.1.28

Agra Fernández, M. Elena

18.4.2018

5.452,50

5.452,50

IG247.2017.1.24

Miudiño, Sociedade Cooperativa Galega

19.4.2018

1.929,98

1.929,98

IG247.2017.1.11

Xoamma Electricidad, S.L.

20.4.2018

13.500,00

13.500,00

IG247.2017.1.14

Lemmar Granite, S.L.

20.4.2018

248,06

248,06

IG247.2017.1.19

Fontán Rodríguez, Salvador

15.5.2018

43.666,61

43.666,61

IG247.2017.1.15

Iglesias Rocha, David

24.5.2018

1.990,84

1.990,84

IG247.2017.1.18

Núñez Álvarez, Manuel

31.5.2018

84.085,99

84.085,99

IG247.2017.1.1

Nefab Pontevedra, S.L.

26.6.2018

1.363.042,23

471.677,80

IG247.2017.1.16

Hierros y Metales Mos, S.L.

26.6.2018

489.554,04

215.277,08

Norma reguladora: Resolución do 21 de decembro de 2017 (DOG nº 244, do 28 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a formación do capital humano, favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas, mediante subvencións a fondo perdido a proxectos promovidos e desenvolvidos por organismos intermedios para mellorar a capacitación do equipo humano nas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-4805 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase nun 80 % polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 1420. En particular, obxectivo temático 08, prioridade de investimento 08.05, obxectivo específico 08.05.01, categoría de intervención 106.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG229.2018.1.3

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA)

31.5.2018

11.216,00

7.851,20

IG229.2018.1.4

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA)

31.5.2018

9.500,00

6.650,00

IG229.2018.1.6

Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

31.5.2018

18.720,00

13.104,00

IG229.2018.1.10

Fundación Cupa

31.5.2018

21.219,00

12.731,40

IG229.2018.1.11

Fundación Cupa

31.5.2018

14.146,00

8.487,60

IG229.2018.1.12

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

31.5.2018

17.800,00

12.460,00

IG229.2018.1.13

Asoc. Prov. Empres. Construcción Ourense

31.5.2018

18.780,00

13.146,00

IG229.2018.1.16

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

31.5.2018

44.100,00

30.870,00

Norma reguladora: Resolución do 21 de decembro de 2017 (DOG nº 245, do 28 de decembro) pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: impulsar o desenvolvemento de proxectos de conectividade de procesos de empresas vinculadas por unha cadea de valor. Estes proxectos terán por obxecto a implantación de solucións colaborativas de conexión e comunicación entre procesos de distintas empresas, e poderán comprender tamén as accións de deseño, desenvolvemento e adaptación das devanditas solucións.

Aplicación orzamentaria: os obradoiros serán financiados con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7810 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG239.2018.1.1

Asociación Clúster da Madeira de Galicia

31.5.2018

25.000,00

25.000,00

IG239.2018.1.2

Fundación Cupa

31.5.2018

25.000,00

25.000,00

IG239.2018.1.5

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

31.5.2018

20.610,00

20.610,00

IG239.2018.1.6

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

31.5.2018

20.610,00

20.610,00

IG239.2018.1.9

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

31.5.2018

20.610,00

20.610,00

IG239.2018.1.12

Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

31.5.2018

7.480,00

7.480,00

IG239.2018.1.13

Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

31.5.2018

8.770,00

8.770,00

IG239.2018.1.14

Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal

31.5.2018

24.800,00

24.800,00

IG239.2018.1.16

Asoc. Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos

31.5.2018

9.624,00

9.624,00

IG239.2018.1.17

Clúster do Audiovisual Galego

31.5.2018

2.700,00

2.700,00

IG239.2018.1.18

Clúster do Audiovisual Galego

31.5.2018

2.700,00

2.700,00

IG239.2018.1.19

Clúster do Audiovisual Galego

31.5.2018

2.700,00

2.700,00

IG239.2018.1.20

Clúster TIC Galicia

31.5.2018

23.000,00

23.000,00

IG239.2018.1.21

Clúster TIC Galicia

31.5.2018

22.000,00

22.000,00

IG239.2018.1.23

Clúster TIC Galicia

31.5.2018

15.500,00

15.500,00

Norma reguladora: Resolución do 29 de decembro de 2017 (DOG nº 20, do 29 de xaneiro de 2018) pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

A prestación destes servizos está cofinanciada ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.5.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-accionaTIC.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG236.2018.1.1.DIAGI40

Cofrico, S.L.

2.5.2018

4.356,00

4.056,00

IG236.2018.1.2.DIAGI40

T’uvento Ingeniería Minieólica, S.L.

2.5.2018

4.356,00

4.131,00

IG236.2018.1.3.DIAGI40

Uniter Etiquetas, S.L.

2.5.2018

4.356,00

4.056,00

IG236.2018.1.4.DIAGI40

Talleres Arteijo, S.L.

2.5.2018

4.356,00

4.056,00

IG236.2018.1.5.DIAGI40

Logística Integral del Noroeste, S.L.

2.5.2018

4.356,00

4.056,00

IG236.2018.1.6.DIAGI40

Inprossec Auto, S.L.

2.5.2018

4.356,00

4.056,00

IG236.2018.1.7.SOLI40

Técnicas de Seguridad Industrial y Naval, S.A.

2.5.2018

7.744,00

6.124,00

IG236.2018.1.8.DIAGI40

Grafoplas del Noroeste, S.A.

2.5.2018

4.356,00

4.131,00

Anexo II

Norma reguladora: Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG nº 115, do 19 de xuño) pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2015.1.1

Martínez y Villar, S.C.

8.6.2018

100.000,00

14.781,88

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG nº 154, do 17 de agosto) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2016.1.6

Pensión el Malecón, S.L.

8.6.2018

75.000,00

8.008,41

Norma reguladora: Resolución do 27 de xaneiro de 2017 (DOG nº 24, do 3 de febreiro) pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas aos proxectos Piloto industria 4.0 (II Piloto industria 4.0) en Galicia, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión dun premio a un máximo de seis proxectos que inclúan no seu desenvolvemento a implantación de equipamento e sistemas para a modernización dos procesos nun grupo de pemes, así como as axudas á devandita implantación para cada peme participante en cada un dos proxectos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7820 e 09.A1-741A-7706 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. As axudas ás pemes fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, e compútase como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, campo de intervención CE001, liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG223.2017.1.2

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

19.4.2018

0,00

25.000,00

IG223.2017.1.2.6

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

6.4.2018

276.809,00

100.258,15

IG223.2017.1.2.8

Ledisson A&it, S.L.

6.4.2018

82.537,99

32.638,30

IG223.2017.1.2.9

Enxenia, S.L.

6.4.2018

111.735,00

52.841,25

IG223.2017.1.2.10

Lupeon, S.L.

6.4.2018

157.500,00

55.125,00

IG223.2017.1.2.1

Distevi, S.L.

19.4.2018

58.272,00

20.395,20

IG223.2017.1.2.2

Densoplast, S.L.

19.4.2018

342.169,75

121.259,41

IG223.2017.1.2.5

Rotogal, S.L.

19.4.2018

595.118,00

148.779,50

IG223.2017.1.2.11

Europrecis Galicia, S.L.

19.4.2018

423.000,50

169.800,18

Norma reguladora: Resolución do 16 de febreiro de 2017 (DOG nº 42, do 1 de marzo) pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia rural emprende).

Finalidade: creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación e desenvolvemento de novas actividades económicas non agrarias viables, que contribúan á diversificación económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020, prioridade 6.A, medida 06, submedida 6.2.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG233.2017.1.154

Kasaka Sistemas Energético, S.L.

15.5.2018

45.000,00

45.000,00

IG233.2017.1.41

Tapoworld, S.L. (en constitución)

31.5.2018

70.000,00

70.000,00

IG233.2017.1.76

Blanco Pérez, Eloy Gonzalo

31.5.2018

60.500,00

60.500,00

IG233.2017.1.104

Carro López, Marta

31.5.2018

38.878,33

37.500,00

Norma reguladora: Resolución do 2 de marzo de 2017 (DOG nº 48, do 9 de marzo) pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia exporta empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG230.2017.1.155

Servicios Integrados Hermo, S.L.

23.5.2018

34.025,56

23.817,89

IG230.2017.1.168

Maslamas, S.L.

23.5.2018

31.440,00

22.008,00

Norma reguladora: Resolución do 30 de marzo de 2017 (DOG nº 73, do 17 de abril) pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica. A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01 e obxectivo específico 03.01.02.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2017.1.8

Moda Fútbol Galicia, S.L.

15.5.2018

28.546,45

9.991,26

IG107.2017.1.77

Rodríguez López, María del Sol

15.5.2018

86.330,61

30.215,71