Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 217 Mércores, 14 de novembro de 2018 Páx. 48930

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2018 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde de 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

O Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos (DOG núm. 102, do 30 de maio), na súa disposición adicional cuarta, establece que a Axencia Galega da Calidade Alimentaria asumirá, desde a súa constitución, as funcións e competencias atribuídas, en materia de formación, innovación e investigación e en materia de innovación tecnolóxica, á Dirección Xeral de Ordenación Forestal.

A Resolución do 30 de agosto de 2018 (DOG núm. 117, do 17 de setembro) dá publicidade ao acordo do Consello Reitor da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, adoptado o día 29 de agosto de 2018, polo que se declara formalmente constituído o Consello Reitor da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Segundo o disposto no artigo 18.1 da Orde do 20 de decembro de 2017, o órgano competente para ditar a resolución de concesión destas axudas é o conselleiro do Medio Rural. En virtude da disposición transitoria quinta do Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria, os expedientes iniciados polos órganos que se adscriben á Axencia, e non resoltos antes da súa posta en funcionamento, resolveraos o órgano competente da axencia pública autonómica Axencia Galega da Calidade Alimentaria, de acordo coa atribución de competencias establecidas polos estatutos.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se convocan para o ano 2018 as axudas a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea de Innovación (AEI) no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, que figuran no anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2018

Manuel Rodríguez Vázquez
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO

Convocatoria:

Orde do 20 de decembro de 2017 (DOG núm. 11, de 16 de xaneiro de 2018), da Consellería do Medio Rural, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Programa e crédito orzamentario:

Esta orde financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.561A770.0 por un valor total de 2.855.378,00 euros, distribuídos nas seguintes anualidades: 1.000.000,00 euros en 2018, 1.000.000,00 euros en 2019 e 855.378,00 euros no 2020. Financiarase integramente co cargo ao Programa de desenvolvemento rural de Galicia, cunha achega do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao 75 %, con fondos propios da Xunta de Galicia nun 22,5 % e con fondos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, nun 2,5 %.

Finalidade:

Execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI).

Beneficiarios, proxectos e contías:

Número de expediente

Título

Beneficiarios

CIF

Axuda concedida 2018

Axuda concedida 2019

Axuda concedida 2020

Axuda total

Feader 2018/001B

Redución da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino en ciclo industrial

Coporc, S.C.G.

F15083XXX

4.678,28

8.195,33

7.922,74

20.796,35

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

5.905,00

7.635,00

8.335,00

21.875,00

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

G70180XXX

5.150,00

10.950,00

13.760,00

29.860,00

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

7.162,00

8.063,00

12.100,00

27.325,00

Feader 2018/003B

Autoxestión e valorización «en bodega» de bagazo fresco e destilado (Bagaver)

Adegas Moure, S.A.

A27045XXX

9.150,00

12.925,00

12.925,00

35.000,00

C.R. Ribeira Sacra

G27196XXX

700,00

2.600,00

1.700,00

5.000,00

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

4.000,00

6.700,00

9.300,00

20.000,00

Universidade de Vigo

Q86500XXX

11.450,00

12.700,00

15.850,00

40.000,00

Feader 2018/007B

Ferviña

Viña Costeira, S.C.G.

F32002XXX

10.954,53

10.431,13

10.143,90

31.529,56

Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.

F36477XXX

10.004,65

12.255,53

13.722,99

35.983,17

Fundación Empresa Universidad Gallega

G15051XXX

2.699,52

2.364,57

2.660,14

7.724,23

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

Q15003XXX

485,74

8.703,26

9.859,50

19.048,50

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

358,91

1.053,00

4.302,63

5.714,54

Feader 2018/035B

Estudo de prácticas sustentables para a xestión de fertilizantes en explotacións agrarias eficientes

Coren

F32001XXX

5.880,00

5.500,00

5.300,00

16.680,00

Cetaca

G32273XXX

6.200,00

9.400,00

11.400,00

27.000,00

Adegal

G32440XXX

6.200,00

5.600,00

5.700,00

17.500,00

Celso Gómez Valencia y Otros, S.C.

J32236XXX

6.500,00

5.750,00

4.750,00

17.000,00

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

7.500,00

7.900,00

5.400,00

20.800,00

Feader 2018/033B

Efecto do sist. de cría e da idade de sacrificio sobre as caract. do canal e da carne de porco celta

Manuel Rouco Villares

333160XXX

7.500,00

5.800,00

3.800,00

17.100,00

Mario Rouco Rey

346374XXX

7.500,00

5.800,00

3.800,00

17.100,00

Asoporcel

G27243XXX

1.290,00

2.845,00

12.325,00

16.460,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

7.491,90

11.000,00

13.000,00

31.491,90

CMVMC de Carballo

V27139XXX

7.500,00

5.800,00

3.800,00

17.100,00

Feader 2018/050B

Vacún cervexeiro

Arturo Baqueiro Gabián

440848XXX

10.073,90

19.326,10

 

29.400,00

Ancora Bros Brewery, S.C.

J32445XXX

2.000,00

3.000,00

 

5.000,00

Agaca

F15156XXX

3.000,00

9.000,00

 

12.000,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

3.150,00

8.050,00

 

11.200,00

Universidade de Vigo

Q86500XXX

2.000,00

5.000,00

 

7.000,00

Feader 2018/054B

Identificación de marcadores específicos para garantir a calidade e autenticidade do mel de Galicia

Ingacal-Ciam

Q15003XXX

2.700,00

8.700,00

15.600,00

27.000,00

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

2.300,00

8.050,00

13.690,00

24.040,00

Universidade de Vigo

Q86500XXX

5.500,00

8.860,00

9.640,00

24.000,00

Consello Regulador IXP Mel de Galicia

V15211XXX

9.666,40

9.266,40

6.021,75

24.954,55

Feader 2018/025B

Extrapasto: estratexias para a competitividade e a sustentabilidade dos pastores de Galicia

Agaca

F15156XXX

7.500,00

6.175,00

6.989,85

20.664,85

Ovica

G15476XXX

10.974,61

10.147,13

17.852,88

38.974,62

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

8.575,00

9.500,00

11.910,75

29.985,75

Ana y Alejandro, S.C.

J27395XXX

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

As Sabugueiras, S.C.

J27454XXX

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

Feader 2018/024B

Esterilizador de castañas por métodos non convencionais

Agaca

F15156XXX

4.000,00

8.000,00

 

12.000,00

Amarelante, S. Coop. Galega

F32438XXX

19.090,91

16.909,09

 

36.000,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

3.000,00

23.000,00

 

26.000,00

Feader 2018/032B

Manexo sustentable da variedade tinta castañal: estratexias de manexo fronte ao oídio

Señorio de Rubios, S.L.

B36418XXX

4.648,38

6.015,55

17.632,58

28.296,51

Viñas e Terras do Pazo, S.L.

B94037XXX

7.876,57

13.387,20

22.271,77

43.535,54

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal)

Q15003XXX

510,00

7.412,00

7.102,00

15.024,00

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

500,00

7.000,00

5.000,00

12.500,00

Feader 2018/061B

Innovación na multifuncionalidade do monte galego: establecemento de granxa piloto de cervos en extensivo

Embutidos de la montaña Entrimo

B32250XXX

3.600,00

3.600,00

3.300,00

10.500,00

Técnicos en Sanidad y Gestión Cinegética de Galicia, S.L.

B32259XXX

18.000,00

17.000,00

14.200,00

49.200,00

CMVMC A Quinta a Abeleira e Chan do Forno

E32240XXX

5.000,00

5.000,00

4.100,00

14.100,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

5.000,00

9.000,00

12.000,00

26.000,00

Feader 2018/036B

Mellora de cultivos hortícolas locais e implantación de novos sistemas para aproveitamento de excedentes

Agaca

F15156XXX

11.200,00

11.200,00

10.000,00

32.400,00

Horsal, Soc. Coop. Productores de Hortalizas de Galicia

F36033XXX

7.050,00

7.050,00

6.074,84

20.174,84

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

6.200,00

8.050,00

8.850,00

23.100,00

Feader 2018/042B

Innovación na produción de viños de calidade no DOP Ribeiro mediante o uso de lévedos autóctonos

Bodegas O Ventosela, S.L.

B1544560

200,00

7.200,00

7.200,00

14.600,00

Priorato de Razamonde, S.L.

B32246XXX

200,00

4.700,00

4.700,00

9.600,00

Fundación Juana de Vega

G15050XXX

12.449,33

9.233,33

23.489,00

45.171,66

Ingacal-Evega

Q15003XXX

4.900,00

10.200,00

5.500,00

20.600,00

CSIC/Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino

Q28180XXX

2.800,00

3.600,00

3.600,00

10.000,00

Feader 2018/074B

Control de procesos usando tecnoloxías da internet para a conservación do leite nas explotacións

Grupo PS Vet Dairyquality, S.L.

B70437XXX

28.865,59

30.806,99

 

59.672,58

As Vacas da Ulloa, S. Coop. Galega

F27465XXX

3.726,26

4.561,86

 

8.288,12

2Xmil, S. Coop. Galega

F27471XXX

12.080,08

19.959,22

 

32.039,30

Feader 2018/039B

Plan mellora xenét. e manexo de pementos autóctonos co fin de ofertar unha gama de pementos de calidade

Agaca

F15156XXX

8.000,00

7.000,00

5.000,00

20.000,00

Horsal Soc. Coop. Productores de Hortalizas de Galicia

F36033XXX

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Ingacal

Q15003XXX

13.260,00

15.350,00

15.390,00

44.000,00

Feader 2018/019B

Redución do impacto ambiental dos xurros vacúns nas granxas galegas

Agaca

F15156XXX

9.575,00

7.895,60

8.965,00

26.435,60

Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética, Energylab

G27719XXX

12.070,04

12.875,66

10.655,46

35.601,16

Inxenium Sostible, S.C.P.

J27480XXX

5.006,81

12.436,99

16.151,99

33.595,79

SAT O Chope 1351 Xuga

V36520XXX

1.035,00

1.035,00

1.035,00

3.105,00

Feader 2018/011B

Optimización da produción de carne vacúa maior de calidade diferenciada grazas ao aproveitamento dos recursos propios

Frigoríficos Bandeira, S.L.

B36297XXX

10.000,00

8.800,00

7.300,00

26.100,00

Agrigga Carne, Sociedade Cooperativa Galega

F70490XXX

12.750,00

11.750,00

10.500,00

35.000,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

7.425,00

12.500,00

15.100,00

35.025,00

Feader 2018/044B

Cabras 4.0

Agaca

F15156XXX

1.799,50

3.999,45

 

5.798,95

Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética, Energylab

G27719XXX

9.464,40

14.750,60

 

24.215,00

Comunidade de Montes en Man Común de Meira

V36158XXX

15.692,31

16.307,69

 

32.000,00

Feader 2018/002B

Desenvolvemento de modelos de predición de orixe en viños de denominacións de orixe galegas

Fundación Empresa Universidad Gallega

G15051XXX

3.680,86

4.068,85

10.091,06

17.840,77

Ingacal-Evega

Q15003XXX

2.010,00

7.010,00

8.480,00

17.500,00

Consello Regulador Denominación de Orixe Valdeorras

Q82550XXX

767,50

2.067,50

2.067,50

4.902,50

Universidade de Vigo

Q86500XXX

14.050,00

21.850,00

23.850,00

59.750,00

Feader 2018/057B

Programa xenético para a produción de leite A2A2

Eva Varela Fontao

766180XXX

5.315,00

5.585,00

4.900,00

15.800,00

Embriovet

B70297XXX

13.500,00

17.700,00

20.800,00

52.000,00

Agaca

F15156XXX

775,00

1.950,00

4.275,00

7.000,00

Aula de produtos lácteos

Q15180XXX

8.500,00

9.000,00

7.500,00

25.000,00

Feader 2018/018B

Guisantex: mellora do sistema de produción integrada e estudo do uso comercial de chícharos de Xermade

Agaca

G15156XXX

4.000,00

3.500,00

3.000,00

10.500,00

Almoga, S.C.G.

F27430XXX

12.000,00

10.600,00

7.900,00

30.500,00

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

6.200,00

8.200,00

9.100,00

23.500,00

Feader 2018/013B

Mellora da xestión de fertilizantes en viveiro para incremento da produción de planta forestal

Cerna Ingeniería y Asesoría Medioambiental

B27284XXX

8.979,05

8.979,05

8.979,05

26.937,15

Seistag Innovación, S.L.

B70366XXX

5.944,41

5.944,41

5.944,41

17.833,23

Asimov Efficiency, S.L.

B70477XXX

6.323,35

6.323,35

6.323,35

18.970,05

Asociación Agraria de Galicia

G94114XXX

5.646,05

10.926,65

4.098,34

20.671,04

Universidade de Vigo

Q86500XXX

5.750,00

2.300,00

7.475,00

15.525,00

Feader 2018/012B

Contecad-Control ecolóxico de plantas adventicias en cultivos agrícolas en Galicia

Agricultura y Tecnología Agrotecnia, S.L. Agrotecnia

B27215XXX

 

5.955,20

14.040,16

19.995,36

Fundación Empresa Universidad Gallega

G15051XXX

5.005,97

3.453,35

11.242,73

19.702,05

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

9.239,07

25.345,01

25.210,01

59.794,09

Feader 2018/046B

Mostraxe forestal mediante parcelas dixitais de Bitterlich

Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

G15305XXX

16.200,00

21.600,00

16.200,00

54.000,00

Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega

G15917XXX

12.000,00

12.000,00

16.000,00

40.000,00

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

3.000,00

0,00

3.000,00

6.000,00

Feader 2018/031B

Optimización da ceba de vacas frisonas dentro da IXP Vaca e Boi de Galicia

Centro Tecnolóxico da Carne

G32273XXX

818,28

9.812,92

13.722,64

24.353,84

Ingacal

Q15003XXX

10.479,00

22.993,40

42.173,76

75.646,16

Feader 2018/066B

Novas tecnoloxías aplicadas ao aproveitamento resineiro do interior de Galicia

Roberto Alfonso Touza Rodríguez

360646XXX

5.200,00

5.250,00

4.750,00

15.200,00

Universidade de Santiago de Compostela

Q15180XXX

8.393,70

15.958,70

24.157,05

48.509,45

Consello Superior de Investigacións Científicas

Q28180XXX

4.402,72

7.986,65

14.152,13

26.541,50