Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 225 Luns, 26 de novembro de 2018 Páx. 50074

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 22 de novembro de 2018 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

A aprobación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza xustifícase polos cambios de estrutura que tiveron lugar desde a súa aprobación e as necesidades funcionais e organizativas actuais, así como na Orde da Consellería de Facenda do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia e se aproba o modelo e se ditan instrucións para cubrilo (DOG núm. 90, do 11 de maio do 2017).

En consecuencia, por proposta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 22 de novembro de 2018, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nos termos que se sinalan nos anexos a este acordo, como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Segundo. Clasifícanse de libre designación os postos que a seguir se relacionan en aplicación do criterio de excepcionalidade que á marxe se indica, de conformidade co previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e co disposto na Resolución do 25 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións para a tramitación de relacións de postos de traballo e a determinación dos criterios de excepcionalidade e funcións que definen as características que motivan a especial responsabilidade ou cualificación profesional dos postos de traballo de libre designación, de nivel 28 ou inferior, da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia:

Código do posto

Denominación do posto

Criterio

PR.V20.00.301.15770.001

Directora (Centro de recuperación integral para Mulleres que sofren violencia de xénero)

Especial responsabilidade por dirixir centros con características singulares.

Centro con competencias en materia de atención integral ás vítimas de violencia de xénero e ás persoas delas dependentes.

PR.C02.00.000.15770.010

Xefatura de Servizo Técnico-Normativo

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia:

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C02.00.003.15770.020

Xefatura Servizo Secretariado Goberno

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Responsable da preparación da orde do día e das convocatorias e documentación dos expedientes que se eleven ao Consello da Xunta e á Comisión de Secretarios Xerais Técnicos.

PR.C02.00.003.15770.022

Xefatura Sección I Secretariado Goberno

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Responsable da preparación da orde do día e das convocatorias e documentación dos expedientes que se eleven ao Consello da Xunta e á Comisión de Secretarios Xerais Técnicos.

PR.C02.00.003.15770.023

Xefatura Sección II Secretariado Goberno

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Responsable da preparación da orde do día e das convocatorias e documentación dos expedientes que se eleven ao Consello da Xunta e á Comisión de Secretarios Xerais Técnicos.

PR.C02.00.003.15770.025

Xefatura Negociado Secretariado Goberno

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Responsable da preparación da orde do día e das convocatorias e documentación dos expedientes que se eleven ao Consello da Xunta e á Comisión de Secretarios Xerais Técnicos.

PR.C03.00.000.15770.030

Xefatura Servizo de Coordinación Técnico-Admtva

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C04.00.002.15770.010

Xefat. Serv. Réx. Xuríd. Xestión Func. Habilit. Nacional

Especial responsabilidade por garantir a protección de datos persoais.

Responsabilidade directa sobre os sistemas de protección de datos persoais de niveis medio e alto segundo a clasificación establecida nos puntos 2 e 3 do artigo 81 do Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, aprobado polo Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro.

PR.C05.00.000.15770.025

Xefatura Servizo Seguimento Lexisl. Acordos Parlam

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C05.00.000.15770.040

Xefatura Servizo de Desenvolvemento Institucional

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C05.00.000.15770.045

Xefatura Servizo Coordinación

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C05.00.000.15770.050

Xefatura Servizo Seguimento e Análise Competencia

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C06.00.000.15770.050

Xefatura Servizo Planif. Económica e Coord. Admtva

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C06.00.001.15770.010

Xefatura Servizo de Prevención e Análise de Riscos

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C06.00.001.15770.020

Xefatura Servizo de Vixilancia Radiolóxica

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C06.00.001.15770.030

Xefatura Servizo de Protección Civil

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C06.00.002.15770.020

Xefatura Servizo de Seguridade

Especial responsabilidade por garantir a protección de datos persoais.

Responsabilidade directa no que atinxe ao control e uso dos datos, tanto persoais como económicos, do persoal policial da Unidade de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia, así como do seu armamento, uniformidade e medios técnicos.

PR.C07.00.000.15770.022

Xef. Servizo Xest. Eco., Admtva e de Insp. e Contr

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C07.00.000.15770.040

Secretario/a Delegación Xunta en Bos Aires

Especial responsabilidade por exercer a representación institucional da Xunta de Galicia.

Substitución da representación institucional da Xunta de Galicia en centros dependentes da Xunta de Galicia, fóra do ámbito territorial da Comunidade Autónoma.

PR.C07.00.000.15770.050

Secretario/a Delegación Xunta en Montevideo

Especial responsabilidade por exercer a representación institucional da Xunta de Galicia.

Substitución da representación institucional da Xunta de Galicia en centros dependentes da Xunta de Galicia, fóra do ámbito territorial da Comunidade Autónoma.

PR.C08.00.000.15770.040

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.041

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.042

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.043

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.044

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.045

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.046

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.047

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C08.00.000.15770.048

Analista de Xestión do Rendemento e Calidade

Especial responsabilidade por garantir o adecuado exercicio de autoridade e/ou inspección administrativa da Xunta de Galicia.

A realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos.

PR.C99.00.000.15001.005

Xefatura Sección Apoio Técnico e Coordin. Admtva

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C99.10.000.15001.240

Xefatura Servizo de Emerxencias

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.10.000.15001.246

Xefatura Área Técnica

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.20.000.15350.001

Xefatura Oficina Coordinadora

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C99.00.000.27001.005

Xefatura Sección Apoio Técnico e Coordin. Admtva

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C99.10.000.27001.160

Xefatura Servizo de Emerxencias

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.10.000.27001.161

Xefatura Área Técnica

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.00.000.32001.005

Xefatura Sección Apoio Técnico e Coordin. Admtva

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C99.10.000.32001.140

Xefatura Servizo de Emerxencias

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.10.000.32001.145

Xefatura Área Técnica

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.00.000.36001.005

Xefatura Sección Apoio Técnico e Coordin. Admtva

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C99.10.000.36001.170

Xefatura Servizo de Emerxencias

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.10.000.36001.175

Xefatura Área Técnica

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

PR.C99.00.000.36560.005

Xefatura Sección Apoio Técnico e Coordin. Admtva

Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia.

Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo.

PR.C99.40.000.36560.001

Xefatura Servizo Xestión Técnico-Administrativa

Especial responsabilidade por garantir unha adecuada toma de decisións que supoñen a limitación de dereitos en situacións de alerta sanitaria ou emerxencia.

Terceiro. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o Acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 22 de novembro de 2018, relativo á aprobación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2018

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 8.7.2013)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file