Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Luns, 31 de decembro de 2018 Páx. 55015

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2018.

Conforme ao disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, e 12 e 35 da Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, así como nos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela e no Acordo do Consello de Goberno do 20 de decembro de 2018 polo que se aprobou a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos, logo da negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos, e da resolución de autorización emitida pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da USC para o ano 2018, recollida nos anexos a esta resolución.

Segundo. Esta oferta de emprego inclúe as necesidades de recursos humanos con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla nos anexos, todo dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta as administracións públicas.

Terceiro. Para determinar a taxa de reposición e en aplicación do artigo 19 da Lei 6/2018, de orzamentos xerais do Estado, tívose en conta o número de xubilacións e falecementos producidos no ano 2017 e que non houbo neste período reingreso ningún.

Cuarto. Ademais, e en aplicación do artigo citado, incrementouse a taxa nun 8 %, utilizando esta porcentaxe adicional por darse as circunstancias previstas na lei debido á apertura de novos servizos e ao alto índice de xubilacións esperadas.

Quinto. Na presente oferta, de acordo co previsto no artigo 48 da xa citada Lei de emprego, establécense os criterios xerais, sen prexuízo das especificidades que se poidan establecer nas convocatorias respectivas.

Concíbese como un instrumento de programación das necesidades de persoal e de racionalización do emprego público e dos procesos de selección do persoal ao servizo das administracións públicas, nos cales deben primar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade.

Sexto. Para dar cumprimento ao previsto no artigo 70.3 do texto refundido do Estatuto básico do empregado público, e ao artigo 35.3 do Convenio colectivo para o persoal laboral da Universidade de Santiago, establécese como medida de planificación dos recursos humanos a promoción interna, que ten como principal obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos. Para tal efecto, a Administración facilitará a promoción interna como vía para a adquisición das correspondentes competencias e como requisito necesario para a progresión na carreira profesional.

Sétimo. Resérvase a cota do 7 % para persoas con discapacidade, de acordo co establecido nos anexos de prazas obxecto desta oferta. A reserva realízase naquelas escalas e categorías en que as actividades ou funcións que se realizan son compatibles, en maior medida, coa posible existencia dunha discapacidade. O número de prazas reservadas quedará recollido nas correspondentes bases das convocatorias.

As prazas reservadas para discapacidade poderán convocarse conxuntamente coas prazas ordinarias pero garantindo, en todo caso, o carácter individual do proceso.

Oitavo. Co obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 19.1 da Lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2018, así como aos acordos sobre o desenvolvemento da estabilidade no emprego dos servizos públicos, inclúese unha taxa adicional para a estabilización do emprego temporal, incorporando prazas dos servizos de administración e servizos xerais que responden a necesidades estruturais, que están dotadas orzamentariamente e ocupadas de forma temporal e ininterrompida nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2017.

Noveno. As convocatorias das probas selectivas de acceso libre derivadas da presente oferta publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2018

Antonio Javier Ferreira Fernández
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

Oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2018

ANEXO I

Oferta xeral

 

Promoción interna

Acceso libre

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Cota xeral

Cota xeral

Cota reserva persoas con discapacidade

Persoal funcionario

A1

Escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, esp. bibliotecas da USC

1

2

A2

Escala de xestión da USC

1

4

A2

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos; esp. bibliotecas

1

4

Total prazas persoal funcionario

3

10

Persoal laboral

III

Técnico especialista informática, esp. administración de sistemas

1

III

Técnico especialista de investigación, esp. bioloxía

1

IV.1

Oficial de servizos

3

2

IV.1

Condutor

1

1

Total prazas persoal laboral

6

1

2

Total prazas convocadas

9

11

2

ANEXO II

Oferta estabilización

 

Acceso libre

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Cota xeral

Cota reserva persoas con discapacidade

Persoal funcionario

A1

Escala técnica superior de administración da USC

7

A2

Escala de xestión da USC

3

C1

Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos

6

1

C2

Escala auxiliar

83

6

Total prazas persoal funcionario

99

7

Persoal laboral

I

Analista informático

1

II

Enxeñeiro técnico industrial

1

III

Técnico de investigación, área bioloxía-saúde

8

III

Técnico de investigación, área química-física

5

III

Técnico especialista de investigación, esp. química

1

III

Técnico de instalacións

1

IV.1

Oficial de servizos

12

3

IV.1

Especialista de oficios (xardineiro)

1

IV.1

Socorrista

2

Total prazas persoal laboral

32

3

Total prazas convocadas

131

10