Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Luns, 14 de xaneiro de 2019 Páx. 2083

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en prevención de riscos laborais, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

A base décima da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 22 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia núm. 6, do 10 de xaneiro de 2017) pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en prevención de riscos laborais do Servizo Galego de Saúde, establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino a aqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

De conformidade coa antedita base e co artigo 4 da Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia núm. 139, do 20 de xullo), esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en prevención de riscos laborais, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 22 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia núm. 6, do 10 de xaneiro de 2017).

Segundo. Nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, na categoría de técnico/a superior en prevención de riscos laborais, os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. No entanto, en casos de forza maior e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Relación definitiva de adxudicatarios/as e destinos

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

Localidade

Persoal técnico superior en prevención de riscos laborais

*117G

Besteiro Eguia, Ana

74813220

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

*235X

Cores Calvo, Juan

74813220

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

*862D

Cuevas Raposo, Alejandro

74913220

EOXI de Vigo

EOXI de Vigo

Vigo

*861P

Cuevas Raposo, José

74913220

EOXI de Vigo

EOXI de Vigo

Vigo

*212P

Dosil Caamaño, Alicia

74813220

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

*655D

Fernández García, José Luis

271613220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

Burela

*658P

Fernández Teijeiro, Marta

320413220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

*528P

Folgar Galán, Carmen Elvira

74513220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lugo

*021R

Godoy Trillo, José Rogelio

74413220

EOXI de Ferrol

EOXI de Ferrol

Ferrol

*373N

González Iglesias, Marta Clara

74813220

EOXI de Santiago de Compostela

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

*337B

González Nores, María

271713220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

Monforte de Lemos

*592Y

Lago Taboada, María Dolores

74713220

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

*016H

Martín Lancharro, Pablo

74313220

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

Coruña, A

*263S

Miraz Novas, Carolina

74313220

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

Coruña, A

*615E

Muñiz Saborido, José Ramón

159913220

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

Ribeira

*095F

Pallares Martínez, Eliseo

74513220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lugo

*980T

Pérez Albarellos, Luis Alberto

74713220

EOXI de Pontevedra e O Salnés

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

*998J

Robla Santos, Diana

74413220

EOXI de Ferrol

EOXI de Ferrol

Ferrol

*741L

Sáez Taboada, Carlos Alberto

74413220

EOXI de Ferrol

EOXI de Ferrol

Ferrol

*195G

Seoane Rosende, Juan Antonio

74313220

EOXI da Coruña

EOXI da Coruña

Coruña, A

*662V

Vilariño Varela, José Antonio

74913220

EOXI de Vigo

EOXI de Vigo

Vigo

* O número do DNI dos/das profesionais relacionados/as amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal.