Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2019 Páx. 2575

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 81, do 26 de abril).

O día 26 de abril de 2018, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 5 do artigo 20 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 12.

De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Ordenación Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 30 de novembro de 2018 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 13.02.713B.770.0.2016.00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020. O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención, as cales se corresponden coa medida 8.1 (axuda para a reforestación/creación de superficies forestais), prioridade 4, do PDR 2014-2020:

a) Axudas á primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo I.

b) Axudas á primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo II.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas, o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación e o anexo III informa sobre a orde de prioridade. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar, por escrito, antes do 15 de outubro de 2019, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación, segundo o disposto no artigo 23 punto 3 da devandita orde de axudas:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais, e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por un enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal, ou titulado universitario de grao ou posgrao en materia forestal

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos na anexo III.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos), no cal deberá figurar a sinatura do solicitante ou representante da axuda.

c) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo VII.

d) Documentación da planta empregada de todas as especies incluídas nos anexos I e XII do Real decreto 289/2003: pasaporte fitosanitario, etiquetas e documentos do provedor conforme os modelos especificados no anexo IX do Real decreto 289/2003, e dos requisitos de calidade exterior na maneira en que sexan elixibles pola autoridade competente as especificacións recollidas no Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, recórdase, que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

g) As instrucións para a presentación dos xustificantes de gasto e pagamento indícanse no anexo VIII da orde.

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda a un terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo XII da orde.

– Documento público ou privado orixinal polo cal se formalizou a cesión.

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3. O titular comprométese a manter a forestación, incluído o cartel informativo, se for o caso, conforme as condicións de comprobación e a conservar a masa creada durante a quenda da especie, ou ao menos 20 anos.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020,
e se convocan para o ano 2018

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150007/2018

33209696L

*******

9.915,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:46:0:0:33:26:1

Mazaricos

2,49

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,49

474,76

1.182,15

1.182,15

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.771,00

0,24

665,04

665,04

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

2,49

410,87

1.023,07

1.023,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.771,00

0,46

1.274,66

1.274,66

Total:

4.144,92

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:46:0:0:33:26:2

Mazaricos

0,90

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,90

474,76

427,28

427,28

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.004,00

0,24

240,96

240,96

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,90

410,87

369,78

369,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.004,00

0,46

461,84

461,84

Total:

1.499,86

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:46:0:0:33:55:1

Mazaricos

0,72

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,72

474,76

341,83

341,83

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

809,00

0,24

194,16

194,16

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,72

410,87

295,83

295,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

809,00

0,46

372,14

372,14

Total:

1.203,96

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:46:0:0:33:55:2

Mazaricos

0,31

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,31

474,76

147,18

147,18

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

349,00

0,24

83,76

83,76

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,31

410,87

127,37

127,37

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

349,00

0,46

160,54

160,54

Total:

518,85

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:46:0:0:54:3:1

Mazaricos

0,90

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,90

474,76

427,28

427,28

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.002,00

0,24

240,48

240,48

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,90

410,87

369,78

369,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.002,00

0,46

460,92

460,92

Total:

1.498,46

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:46:0:0:54:4:1

Mazaricos

0,63

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,63

474,76

299,10

299,10

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

702,00

0,24

168,48

168,48

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,63

410,87

258,85

258,85

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

702,00

0,46

322,92

322,92

Total:

1.049,35

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150010/2018

V15339740

*******

6.248,09

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:73:0:0:84:89:1

Rianxo

2,60

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.455,00

0,24

589,20

589,18

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.455,00

0,51

1.252,05

1.252,05

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.455,00

0,46

1.129,30

1.129,30

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,39

616,30

240,36

240,36

F89

Tope €/ha proxecto

2,60

47,85

124,41

124,41

Total:

3.335,30

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:73:0:0:84:83:1

Rianxo

0,50

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

333,00

0,24

79,92

79,92

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

333,00

0,51

169,83

169,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

333,00

0,46

153,18

153,18

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,20

616,30

123,26

123,26

F89

Tope €/ha proxecto

0,50

47,85

23,93

23,93

Total:

550,12

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:73:0:0:84:83:1

Rianxo

1,88

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.700,00

0,24

408,00

408,00

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.700,00

0,51

867,00

867,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.700,00

0,46

782,00

782,00

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,35

616,30

215,71

215,71

F89

Tope €/ha proxecto

1,88

47,85

89,96

89,96

Total:

2.362,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150011/2018

76497684Y

*******

4.679,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:46:0:0:33:57:1

Mazaricos

0,80

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,80

474,76

379,81

379,81

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

894,00

0,24

214,56

214,56

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,80

410,87

328,70

328,70

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

894,00

0,46

411,24

411,24

Total:

1.334,31

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:46:0:0:54:2:1

Mazaricos

0,91

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,91

474,76

432,03

432,03

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.012,00

0,24

242,88

242,88

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,91

410,87

373,89

373,89

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.012,00

0,46

465,52

465,52

Total:

1.514,32

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:46:0:0:54:5:1

Mazaricos

0,61

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,61

474,76

289,60

289,60

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

680,00

0,24

163,20

163,20

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,61

410,87

250,63

250,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

680,00

0,46

312,80

312,80

Total:

1.016,23

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:46:0:0:33:52:1

Mazaricos

0,49

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,49

474,76

232,63

232,63

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

544,00

0,24

130,56

130,56

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,49

410,87

201,33

201,33

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

544,00

0,46

250,24

250,24

Total:

814,76

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150013/2018

V70233747

*******

21.171,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:20:0:0:5:428:1

Carnota

7,79

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

7.546,00

0,24

1.811,04

1.811,04

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

7.546,00

0,46

3.471,16

3.471,16

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,29

616,30

178,73

178,73

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,64

364,48

233,27

233,27

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

7.546,00

1,05

7.923,30

7.923,30

F89

Tope €/ha proxecto

0,29

47,85

13,88

13,88

F89

Tope €/ha proxecto

0,64

47,85

30,62

30,62

F89

Tope €/ha proxecto

6,86

47,85

328,25

328,25

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

795,00

7,58

6026,10

5.999,60

Total:

19.989,85

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:20:0:0:5:493:1

Carnota

0,70

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

550,00

0,24

132,00

132,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

550,00

0,46

253,00

253,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

72,90

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

550,00

1,05

577,50

577,50

F89

Tope €/ha proxecto

0,50

47,85

23,93

23,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

15,00

7,58

113,70

113,20

Total:

1.182,10

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150014/2018

33226123R

*******

4.017,72

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:43:0:0:64:37:1

Lousame

0,60

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,60

227,71

136,63

136,63

F26

Ude. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

381,00

2,13

811,53

811,53

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,60

410,87

246,52

246,52

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

381,00

0,63

240,03

240,03

Total:

1.434,71

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:43:0:0:63:9000:1

Lousame

0,17

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,17

227,71

38,71

38,71

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

292,00

0,43

125,56

125,56

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,17

410,87

69,85

69,85

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

292,00

0,46

134,32

134,32

Total:

368,44

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:43:0:0:63:9000:1

Lousame

0,17

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

193,00

0,66

127,38

127,38

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,17

227,71

38,71

38,71

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,17

410,87

69,85

69,85

F53

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

193,00

0,86

165,98

165,98

Total:

401,92

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:43:0:0:63:9000:4

Lousame

0,01

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

13,00

0,66

8,58

7,87

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,09

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,01

410,87

4,11

3,77

F53

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

13,00

0,86

11,18

10,25

Total:

23,98

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:43:0:0:63:92:1

Lousame

0,13

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

143,00

0,66

94,38

94,38

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,13

227,71

29,60

29,60

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,13

410,87

53,41

53,41

F53

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

143,00

0,86

122,98

122,98

Total:

300,37

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:43:0:0:63:92:1

Lousame

0,14

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,14

227,71

31,88

31,88

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

233,00

0,43

100,19

100,19

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,14

410,87

57,52

57,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

233,00

0,46

107,18

107,18

Total:

296,77

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:43:0:0:63:92:2

Lousame

0,02

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

22,00

0,66

14,52

14,52

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,71

4,55

4,55

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,02

410,87

8,22

8,22

F53

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

22,00

0,86

18,92

18,92

Total:

46,21

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:43:0:0:63:12:1

Lousame

0,24

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,24

227,71

54,65

54,65

F26

Ude. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 primavera

153,00

2,13

325,89

325,88

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,24

410,87

98,61

98,60

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

153,00

0,63

96,39

96,39

Total:

575,52

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:43:0:0:63:12:1

Lousame

0,24

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,24

227,71

54,65

54,65

F2

Ha de roza mecanizada

0,24

474,76

113,94

113,94

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

340,00

0,43

146,20

146,20

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,24

410,87

98,61

98,61

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

340,00

0,46

156,40

156,40

Total:

569,80

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150016/2018

V15282122

*******

4.218,19

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:74:0:0:938:1556:1

Ribeira

3,49

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

2,65

345,13

914,59

914,59

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,65

227,71

603,43

603,43

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.944,00

0,24

706,56

706,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.944,00

0,46

1.354,24

1.354,24

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,66

616,30

406,76

406,76

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,18

364,48

65,61

65,61

F89

Tope €/ha proxecto

3,49

47,85

167,00

167,00

Total:

4.218,19

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270002/2018

V27133677

*******

24.059,40

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:23:0:0:16:98:1

Guntín

5,29

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

7.300,00

0,23

1.679,00

1.679,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,29

227,71

1.204,59

1.204,59

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

7.300,00

0,24

1.752,00

1.752,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

5,29

410,87

2.173,50

2.173,49

F89

Tope €/ha proxecto

5,29

47,85

253,13

253,13

Total:

7.062,21

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:23:0:0:16:98:3

Guntín

0,39

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

538,00

0,23

123,74

123,74

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,39

227,71

88,81

88,81

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

538,00

0,24

129,12

129,12

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,39

410,87

160,24

160,24

F89

Tope €/ha proxecto

0,39

47,85

18,66

18,66

Total:

520,57

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:23:0:0:16:247:1

Guntín

0,67

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

925,00

0,23

212,75

212,75

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,67

227,71

152,57

152,57

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

925,00

0,24

222,00

222,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,67

410,87

275,28

275,28

F89

Tope €/ha proxecto

0,67

47,85

32,06

32,06

Total:

894,66

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:23:0:0:16:247:1

Guntín

0,93

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.283,00

0,23

295,09

295,09

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,93

227,71

211,77

211,77

F2

Ha de roza mecanizada

0,93

474,76

441,53

441,53

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.283,00

0,24

307,92

307,92

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,93

410,87

382,11

382,11

F89

Tope €/ha proxecto

0,93

47,85

44,50

44,50

Total:

1.682,92

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:23:0:0:16:247:4

Guntín

0,69

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

952,00

0,23

218,96

218,96

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,69

227,71

157,12

157,12

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

952,00

0,24

228,48

228,48

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,69

410,87

283,50

283,50

F89

Tope €/ha proxecto

0,69

47,85

33,02

33,02

Total:

921,08

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:23:0:0:16:247:4

Guntín

0,20

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

276,00

0,23

63,48

63,48

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,20

227,71

45,54

45,54

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

94,95

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

276,00

0,24

66,24

66,24

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,20

410,87

82,17

82,17

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

361,95

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:23:0:0:15:84:1

Guntín

0,66

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

911,00

0,23

209,53

209,53

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,66

227,71

150,29

150,29

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

911,00

0,24

218,64

218,64

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,66

410,87

271,17

271,17

F89

Tope €/ha proxecto

0,66

47,85

31,58

31,58

Total:

881,21

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:23:0:0:15:84:1

Guntín

0,43

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

594,00

0,23

136,62

136,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,43

227,71

97,92

97,92

F2

Ha de roza mecanizada

0,43

474,76

204,15

204,15

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

594,00

0,24

142,56

142,56

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,43

410,87

176,67

176,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,43

47,85

20,58

20,58

Total:

778,50

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:23:0:0:15:4:1

Guntín

3,00

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

4.140,00

0,23

952,20

952,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,00

227,71

683,13

683,13

F2

Ha de roza mecanizada

3,00

474,76

1.424,28

1.424,28

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

4.140,00

0,24

993,60

993,60

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

3,00

410,87

1.232,61

1.232,61

F89

Tope €/ha proxecto

3,00

47,85

143,55

143,55

Total:

5.429,37

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:23:0:0:15:4:1

Guntín

4,14

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

5.713,00

0,23

1.313,99

1.313,99

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,14

227,71

942,72

942,72

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

5.713,00

0,24

1.371,12

1.371,12

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

4,14

410,87

1.701,00

1.701,00

F89

Tope €/ha proxecto

4,14

47,85

198,10

198,10

Total:

5.526,93

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270003/2018

33752278P

*******

10.003,72

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:0:21:524:4

Baleira

3,32

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

2,31

345,13

797,25

797,25

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.122,00

0,23

258,06

258,06

F18

Unidade aburatamento de 60×60×60 cm mecanizado con escavadora

1.122,00

1,06

1.189,32

1.189,32

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,31

227,71

526,01

526,01

F2

Ha de roza mecanizada

1,01

474,76

479,51

479,51

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.688,00

0,24

885,12

885,12

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.566,00

0,46

1.180,36

1.180,36

Total:

5.315,63

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:0:21:524:3

Baleira

2,53

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.811,00

0,23

646,53

550,89

F18

Unidade aburatamento de 60×60×60 cm mecanizado con escavadora

2.811,00

1,06

2.979,66

2.538,89

F2

Ha de roza mecanizada

2,53

474,76

1.201,14

1.023,47

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.811,00

0,24

674,64

574,84

Total:

4.688,09

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270007/2018

33340723S

*******

2.334,78

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:6:0:0:61:4:1

Becerreá

0,31

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

345,00

0,24

82,80

78,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

345,00

0,46

158,70

150,99

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

345,00

1,05

362,25

344,66

Total:

574,43

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:6:0:0:61:5:1

Becerreá

0,95

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.055,00

0,24

253,20

241,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.055,00

0,46

485,30

462,72

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.055,00

1,05

1.107,75

1.056,21

Total:

1.760,35

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270011/2018

33324074H

*******

4.465,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:36:0:0:60:82:1

Baralla

2,41

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.677,00

0,24

642,48

612,44

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.677,00

0,46

1.231,42

1.173,85

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.677,00

1,05

2.810,85

2.679,44

Total:

4.465,73

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270014/2018

76567652P

*******

3.569,41

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:89:275:1

Fonsagrada, A

0,27

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,27

227,71

61,48

61,44

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

169,00

0,43

72,67

72,62

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

169,00

1,53

258,57

258,39

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

169,00

0,46

77,74

77,69

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

169,00

1,05

177,45

177,32

Total:

647,46

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:89:275:13

Fonsagrada, A

1,15

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,15

227,71

261,87

261,87

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

719,00

0,43

309,17

309,17

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

719,00

1,53

1.100,07

1.100,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

719,00

0,46

330,74

330,74

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

719,00

1,05

754,95

754,95

Total:

2.756,80

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:89:275:33

Fonsagrada, A

0,05

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,71

11,39

11,39

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

31,00

0,43

13,33

13,33

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

31,00

1,53

47,43

47,43

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

31,00

0,46

14,26

14,26

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

31,00

1,05

32,55

32,55

Total:

118,96

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:89:275:26

Fonsagrada, A

0,02

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,71

4,55

4,55

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

12,00

0,43

5,16

5,16

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

12,00

1,53

18,36

18,36

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

12,00

0,46

5,52

5,52

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

12,00

1,05

12,60

12,60

Total:

46,19

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270016/2018

V27271865

*******

9.211,39

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:52:0:0:22:854:1

Ribas de Sil

4,40

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,56

227,71

810,65

810,65

F2

Ha de roza mecanizada

3,56

474,76

1.690,15

1.690,15

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

2.225,00

0,48

1.068,00

1.068,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

3,56

410,87

1.462,70

1.462,70

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.225,00

0,63

1.401,75

1.401,75

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,56

616,30

345,13

345,13

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,28

364,48

102,05

102,05

F54

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

2.225,00

0,86

1.913,50

1.913,50

F89

Tope €/ha proxecto

4,40

47,85

210,54

210,54

Total:

9.004,47

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:52:0:0:22:854:1

Ribas de Sil

0,00

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,07

2.956,07

206,92

206,92

Total:

206,92

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270017/2018

V27264555

*******

50.000,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:8:0:0:38:789:1

Bóveda

10,91

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

10,91

345,13

3.765,37

3.765,37

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

10,91

225,45

2.459,66

2.459,66

F2

Ha de roza mecanizada

10,91

474,76

5.179,63

5.179,63

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

12.121,00

0,19

2.302,99

2.302,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

12.121,00

0,46

5.575,66

5.575,66

F89

Tope €/ha proxecto

10,91

47,85

522,04

522,04

Total:

19.805,35

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:8:0:0:38:789:1

Bóveda

14,52

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

14,52

345,13

5.011,29

5.011,29

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

14,52

225,45

3.273,53

3.273,53

F2

Ha de roza mecanizada

14,52

474,76

6.893,52

6.893,52

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

16.132,00

0,19

3.065,08

3.065,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

16.132,00

0,46

7.420,72

7.420,72

F89

Tope €/ha proxecto

14,52

47,85

694,78

694,78

Total:

26.358,92

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:8:0:0:38:789:1

Bóveda

1,14

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,14

616,30

702,58

702,58

Total:

702,58

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:8:0:0:38:789:1

Bóveda

0,00

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

1,82

2.956,07

5.380,05

3.133,43

Total:

3.133,43

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270018/2018

V27184472

*******

5.487,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:41:0:0:67:297:1

Pantón

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

4,12

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:41:0:0:67:298:1

Pantón

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

8,25

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:41:0:0:67:300:1

Pantón

0,48

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,38

345,13

131,15

131,15

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

434,00

0,23

99,82

99,82

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,38

227,71

86,53

86,53

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

434,00

0,24

104,16

104,16

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,07

616,30

43,14

43,14

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,48

47,85

22,97

22,97

Total:

498,70

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:41:0:0:67:301:1

Pantón

0,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,03

345,13

10,35

10,35

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

34,00

0,23

7,82

7,82

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,03

227,71

6,83

6,83

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

34,00

0,24

8,16

8,16

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

42,84

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:41:0:0:67:302:1

Pantón

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,15

345,13

51,77

51,77

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

171,00

0,23

39,33

39,33

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,15

227,71

34,16

34,16

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

171,00

0,24

41,04

41,04

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

173,48

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:41:0:0:67:303:1

Pantón

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,12

345,13

41,42

41,42

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

137,00

0,23

31,51

31,51

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,12

227,71

27,33

27,33

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

137,00

0,24

32,88

32,88

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

138,88

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:41:0:0:67:304:1

Pantón

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,17

345,13

58,67

58,67

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

194,00

0,23

44,62

44,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,17

227,71

38,71

38,71

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

194,00

0,24

46,56

46,56

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

196,69

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:41:0:0:67:305:1

Pantón

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,07

345,13

24,16

24,16

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

80,00

0,23

18,40

18,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,07

227,71

15,94

15,94

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

80,00

0,24

19,20

19,20

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,05

616,30

30,82

30,82

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

114,26

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:41:0:0:67:306:1

Pantón

0,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,19

345,13

65,57

65,57

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

217,00

0,23

49,91

49,91

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,19

227,71

43,26

43,26

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

217,00

0,24

52,08

52,08

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

226,55

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:41:0:0:67:307:1

Pantón

0,26

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,26

345,13

89,73

89,73

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

297,00

0,23

68,31

68,31

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,26

227,71

59,20

59,20

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

297,00

0,24

71,28

71,28

F89

Tope €/ha proxecto

0,26

47,85

12,44

12,44

Total:

300,96

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:41:0:0:67:308:1

Pantón

0,36

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,36

345,13

124,25

124,25

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

411,00

0,23

94,53

94,53

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,36

227,71

81,98

81,98

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

411,00

0,24

98,64

98,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

17,23

Total:

416,63

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:41:0:0:67:309:1

Pantón

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,16

345,13

55,22

55,22

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

183,00

0,23

42,09

42,09

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,16

227,71

36,43

36,43

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

183,00

0,24

43,92

43,92

F89

Tope €/ha proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

185,32

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:41:0:0:67:310:1

Pantón

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,16

345,13

55,22

55,22

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

183,00

0,23

42,09

42,09

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,16

227,71

36,43

36,43

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

183,00

0,24

43,92

43,92

F89

Tope €/ha proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

185,32

Traballos parcela nº 14


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:41:0:0:67:311:1

Pantón

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,16

345,13

55,22

55,22

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

183,00

0,23

42,09

42,09

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,16

227,71

36,43

36,43

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

183,00

0,24

43,92

43,92

F89

Tope €/ha proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

185,32

Traballos parcela nº 15


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:41:0:0:67:920:1

Pantón

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

26,56

Traballos parcela nº 16


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:41:0:0:67:1059:1

Pantón

1,85

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

1,56

345,13

538,40

538,40

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.783,00

0,23

410,09

410,09

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,56

227,71

355,23

355,23

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.783,00

0,24

427,92

427,92

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,29

616,30

178,73

178,73

F89

Tope €/ha proxecto

1,85

47,85

88,52

88,52

Total:

1.998,89

Traballos parcela nº 17


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

27:41:0:0:67:1554:1

Pantón

0,78

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,54

345,13

186,37

186,37

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

617,00

0,23

141,91

141,91

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,54

227,71

122,96

122,96

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

617,00

0,24

148,08

148,08

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,24

616,30

147,91

147,91

F89

Tope €/ha proxecto

0,78

47,85

37,32

37,32

Total:

784,55

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270019/2018

V27166461

*******

6.472,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:13:0:0:33:76:1

Cervo

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,00

0,00

Total:

7,29

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:13:0:0:33:76:3

Cervo

4,68

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

3,50

345,13

1.207,96

1.207,96

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

4.001,00

0,23

920,23

920,23

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,50

227,71

796,99

796,99

F2

Ha de roza mecanizada

3,50

474,76

1.661,66

1.661,66

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

4.001,00

0,24

960,24

960,24

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,80

616,30

493,04

493,04

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,38

364,48

138,50

138,50

F89

Tope €/ha proxecto

4,68

47,85

223,94

223,94

Total:

6.402,56

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:13:0:0:33:76:2

Cervo

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,01

345,13

3,45

3,45

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

11,00

0,23

2,53

2,53

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

11,00

0,24

2,64

2,64

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,07

616,30

43,14

43,14

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

62,62

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270020/2018

V27189539

*******

35.346,63

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:49:0:0:58:5:2

Portomarín

0,06

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

69,00

0,24

16,56

16,55

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

69,00

0,51

35,19

35,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

69,00

0,46

31,74

31,74

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total:

86,35

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:49:0:0:58:4:2

Portomarín

0,21

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

241,50

0,24

57,96

57,96

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

241,50

0,51

123,17

123,17

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

241,50

0,46

111,09

111,09

F89

Tope €/ha proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

Total:

302,27

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:49:0:0:58:3:27

Portomarín

0,21

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

92,00

0,24

22,08

22,08

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

92,00

0,51

46,92

46,92

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

92,00

0,46

42,32

42,32

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,09

616,30

55,47

55,47

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

191,42

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:49:0:0:58:3:11

Portomarín

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

23,00

0,24

5,52

5,52

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

23,00

0,51

11,73

11,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

23,00

0,46

10,58

10,58

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

28,79

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:49:0:0:58:154:1

Portomarín

1,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.069,50

0,24

256,68

256,68

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.069,50

0,51

545,45

545,45

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.069,50

0,46

491,97

491,97

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,10

364,48

36,45

36,45

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

F89

Tope €/ha proxecto

0,93

47,85

44,50

44,50

Total:

1.393,13

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:49:0:0:59:72:1

Portomarín

1,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.230,50

0,24

295,32

295,32

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.230,50

0,51

627,56

627,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.230,50

0,46

566,03

566,03

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,11

364,48

40,09

40,09

F89

Tope €/ha proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

F89

Tope €/ha proxecto

1,07

47,85

51,20

51,20

Total:

1.585,46

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:49:0:0:58:3:18

Portomarín

3,24

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.001,50

0,24

720,36

720,36

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.001,50

0,51

1.530,77

1.530,77

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.001,50

0,46

1.380,69

1.380,69

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,60

616,30

369,78

369,78

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Tope €/ha proxecto

2,61

47,85

124,89

124,89

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

F89

Tope €/ha proxecto

0,60

47,85

28,71

28,71

Total:

4.167,57

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:49:0:0:58:145:1

Portomarín

3,75

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.622,50

0,24

869,40

869,40

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.622,50

0,51

1.847,48

1.847,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.622,50

0,46

1.666,35

1.666,35

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,45

616,30

277,34

277,34

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,15

364,48

54,67

54,67

F89

Tope €/ha proxecto

3,15

47,85

150,73

150,73

F89

Tope €/ha proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

4.894,68

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:49:0:0:58:51:7

Portomarín

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

57,50

0,24

13,80

13,80

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

57,50

0,51

29,33

29,33

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

57,50

0,46

26,45

26,45

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,12

616,30

73,96

73,96

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

Total:

151,67

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:49:0:0:58:54:15

Portomarín

8,88

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

9.211,50

0,24

2.210,76

2.210,76

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

9.211,50

0,51

4.697,87

4.697,86

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

9.211,50

0,46

4.237,29

4.237,28

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,74

616,30

456,06

456,06

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,13

364,48

47,38

47,38

F89

Tope €/ha proxecto

0,74

47,85

35,41

35,41

F89

Tope €/ha proxecto

8,01

47,85

383,28

383,28

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

12.074,25

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:49:0:0:59:88:1

Portomarín

7,81

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

8.119,00

0,24

1.948,56

1.948,56

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

8.119,00

0,51

4.140,69

4.140,68

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

8.119,00

0,46

3.734,74

3.734,73

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,75

364,48

273,36

273,36

F89

Tope €/ha proxecto

7,06

47,85

337,82

337,82

F89

Tope €/ha proxecto

0,75

47,85

35,89

35,89

Total:

10.471,04

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270021/2018

76579600L

*******

2.077,36

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:335:125:1

Fonsagrada, A

1,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

1,01

345,13

348,58

348,58

F2

Ha de roza mecanizada

1,01

474,76

479,51

479,51

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.123,00

0,24

269,52

269,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.123,00

0,46

516,58

516,58

Total:

1.614,19

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:335:125:2

Fonsagrada, A

0,29

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

0,29

345,13

100,09

100,09

F2

Ha de roza mecanizada

0,29

474,76

137,68

137,68

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

322,00

0,24

77,28

77,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

322,00

0,46

148,12

148,12

Total:

463,17

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270026/2018

V27229640

*******

15.491,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:55:0:0:18:82:19

Samos

8,32

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

9.016,00

0,24

2.163,84

2.040,22

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

9.016,00

0,46

4.147,36

3.910,43

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,48

364,48

174,95

164,96

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

9.016,00

1,05

9.466,80

8.925,98

F89

Tope €/ha proxecto

7,84

47,85

375,14

353,71

F89

Tope €/ha proxecto

0,48

47,85

22,97

21,66

Total:

15.416,96

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:55:0:0:18:82:15

Samos

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

46,00

0,24

11,04

9,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

46,00

0,46

21,16

19,03

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

46,00

1,05

48,30

43,44

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,72

Total:

74,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270027/2018

V27432095

*******

84.980,56

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:49:0:0:75:257:1

Portomarín

9,66

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

8,72

474,76

4.139,91

4.139,91

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

10.028,00

0,24

2.406,72

2.406,72

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

391,00

0,24

93,84

93,84

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

10.028,00

0,51

5.114,28

5.114,28

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

391,00

0,51

199,41

199,41

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

10.028,00

0,46

4.612,88

4.612,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

391,00

0,46

179,86

179,86

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,60

616,30

369,78

369,78

F89

Tope €/ha proxecto

0,60

47,85

28,71

28,71

F89

Tope €/ha proxecto

8,72

47,85

417,25

417,25

F89

Tope €/ha proxecto

0,34

47,85

16,27

16,27

Total:

17.578,91

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:49:0:0:74:1:1

Portomarín

2,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,68

474,76

797,60

797,60

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.932,00

0,24

463,68

463,68

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

425,50

0,24

102,12

102,12

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

425,50

0,51

217,01

217,01

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.932,00

0,51

985,32

985,32

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.932,00

0,46

888,72

888,72

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

425,50

0,46

195,73

195,73

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Tope €/ha proxecto

0,37

47,85

17,70

17,70

F89

Tope €/ha proxecto

1,68

47,85

80,39

80,39

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

3.764,76

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:49:0:0:75:8:1

Portomarín

9,67

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F1

Ha de roza manual

1,28

1.195,84

1.530,68

1.426,89

F2

Ha de roza mecanizada

7,70

474,76

3.655,65

3.407,81

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

8.855,00

0,24

2.125,20

1.981,12

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.472,00

0,24

353,28

329,33

F4

Apertura manual dun compartimento picado de 30 cm de diámetro e profundidade mínima de 30 cm

1.472,00

1,04

1.530,88

1.427,09

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

8.855,00

0,51

4.516,05

4.209,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.472,00

0,46

677,12

631,21

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

8.855,00

0,46

4.073,30

3.797,14

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,18

616,30

110,93

103,41

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,51

364,48

185,88

173,28

F89

Tope €/ha proxecto

7,70

47,85

368,45

343,47

F89

Tope €/ha proxecto

1,28

47,85

61,25

57,10

F89

Tope €/ha proxecto

0,51

47,85

24,40

22,75

F89

Tope €/ha proxecto

0,18

47,85

8,61

8,03

Total:

17.918,51

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:49:0:0:74:1:8

Portomarín

12,44

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F1

Ha de roza manual

1,42

1.195,84

1.698,09

1.698,09

F2

Ha de roza mecanizada

5,74

474,76

2.725,12

2.725,12

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

6.601,00

0,24

1.584,24

1.584,24

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.633,00

0,24

391,92

391,92

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

5.807,50

0,24

1.393,80

1.393,80

F4

Apertura manual dun compartimento picado de 30 cm de diámetro e profundidade mínima de 30 cm

1.633,00

1,04

1.698,32

1.698,32

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.601,00

0,51

3.366,51

3.366,51

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.807,50

0,51

2.961,83

2.961,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.633,00

0,46

751,18

751,18

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

5.807,50

0,46

2.671,45

2.671,45

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

6.601,00

0,46

3.036,46

3.036,46

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,23

364,48

83,83

83,83

F89

Tope €/ha proxecto

0,23

47,85

11,01

11,01

F89

Tope €/ha proxecto

5,05

47,85

241,64

241,64

F89

Tope €/ha proxecto

1,42

47,85

67,95

67,95

F89

Tope €/ha proxecto

5,74

47,85

274,66

274,66

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

23.213,01

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:49:0:0:75:8:17

Portomarín

2,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,81

474,76

384,56

384,56

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

931,50

0,24

223,56

223,56

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.207,50

0,24

289,80

289,80

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.207,50

0,51

615,83

615,83

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

931,50

0,51

475,07

475,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

931,50

0,46

428,49

428,49

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.207,50

0,46

555,45

555,45

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,42

616,30

258,85

258,85

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,81

47,85

38,76

38,76

F89

Tope €/ha proxecto

0,42

47,85

20,10

20,10

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

F89

Tope €/ha proxecto

1,05

47,85

50,24

50,24

Total:

3.348,96

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:49:0:0:76:32:5

Portomarín

0,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

45,96

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

115,00

0,24

27,60

26,72

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

115,00

0,51

58,65

56,77

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

115,00

0,46

52,90

51,21

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,64

Total:

185,30

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:49:0:0:75:229:5

Portomarín

3,62

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,99

474,76

1.419,53

1.419,53

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.438,50

0,24

825,24

825,24

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.438,50

0,51

1.753,64

1.753,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.438,50

0,46

1.581,71

1.581,71

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,44

616,30

271,17

271,17

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,19

364,48

69,25

69,25

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

F89

Tope €/ha proxecto

0,44

47,85

21,05

21,05

F89

Tope €/ha proxecto

2,99

47,85

143,07

143,07

Total:

6.093,75

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:49:0:0:75:231:1

Portomarín

4,48

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

4.646,00

0,24

1.115,04

1.082,24

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

4.646,00

0,46

2.137,16

2.074,28

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,19

616,30

117,10

113,65

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,25

364,48

91,12

88,44

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.646,00

1,05

4.878,30

4.734,78

F89

Tope €/ha proxecto

0,25

47,85

11,96

11,61

F89

Tope €/ha proxecto

4,04

47,85

193,31

187,62

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

8,82

Total:

8.301,44

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:49:0:0:75:257:11

Portomarín

2,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,83

474,76

394,05

394,05

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

954,50

0,24

229,08

229,08

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.311,00

0,24

314,64

314,64

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

954,50

0,51

486,80

486,80

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.311,00

0,51

668,61

668,61

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

954,50

0,46

439,07

439,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.311,00

0,46

603,06

603,06

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,33

616,30

203,38

203,38

F89

Tope €/ha proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

F89

Tope €/ha proxecto

0,83

47,85

39,72

39,72

F89

Tope €/ha proxecto

1,14

47,85

54,55

54,55

Total:

3.448,75

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:49:0:0:75:224:8

Portomarín

0,66

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

540,50

0,24

129,72

129,72

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

540,50

0,51

275,66

275,66

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

540,50

0,46

248,63

248,63

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,19

616,30

117,10

117,10

F89

Tope €/ha proxecto

0,47

47,85

22,49

22,49

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

802,69

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:49:0:0:75:257:12

Portomarín

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

14,24

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

34,50

0,24

8,28

8,28

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

34,50

0,51

17,60

17,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

34,50

0,46

15,87

15,87

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,08

616,30

49,30

49,30

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

110,56

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:49:0:0:75:220:2

Portomarín

0,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

14,24

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

34,50

0,24

8,28

8,28

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

34,50

0,51

17,60

17,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

34,50

0,46

15,87

15,87

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

65,68

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:49:0:0:75:218:1

Portomarín

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

474,76

37,98

36,77

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

92,00

0,24

22,08

21,37

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

92,00

0,51

46,92

45,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

92,00

0,46

42,32

40,97

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,71

Total:

148,24

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270029/2018

V27452580

*******

34.491,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:65:0:0:155:183:3

Vilalba

2,55

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

3.519,00

0,23

809,37

809,37

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,55

227,71

580,66

580,66

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.519,00

0,24

844,56

844,56

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

2,55

410,87

1.047,72

1.047,72

F89

Tope €/ha proxecto

2,55

47,85

122,02

122,02

Total:

3.404,33

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:65:0:0:155:183:1

Vilalba

10,19

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

13.258,00

0,23

3.049,34

3.049,34

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

10,19

227,71

2.320,36

2.320,36

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

13.358,00

0,24

3.205,92

3.205,92

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

10,19

410,87

4.186,77

4.186,77

F89

Tope €/ha proxecto

10,19

47,85

487,59

487,59

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,61

2.956,07

1.803,20

1.803,20

Total:

15.053,18

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:65:0:0:155:262:1

Vilalba

9,42

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

13.000,00

0,23

2.990,00

2.990,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

9,42

227,71

2.145,03

2.145,03

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

13.000,00

0,24

3.120,00

3.120,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

9,42

410,87

3.870,40

3.870,40

F89

Tope €/ha proxecto

9,42

47,85

450,75

450,75

Total:

12.576,18

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:65:0:0:155:256:1

Vilalba

2,59

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

3.574,00

0,23

822,02

822,02

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,59

227,71

589,77

589,77

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.574,00

0,24

857,76

857,76

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

2,59

410,87

1.064,15

1.064,15

F89

Tope €/ha proxecto

2,59

47,85

123,93

123,93

Total:

3.457,63

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270030/2018

B27468974

*******

18.018,89

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:285:115:1

Fonsagrada, A

7,18

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

7.514,00

0,23

1.728,22

1.728,22

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,04

227,71

1.603,08

1.603,08

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

7.514,00

0,24

1.803,36

1.803,36

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,34

364,48

123,92

123,92

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

3.246,00

0,83

2.694,18

2.694,18

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.268,00

1,05

4.481,40

4.481,40

F89

Tope €/ha proxecto

7,18

47,85

343,56

343,56

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

Total:

12.777,72

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:287:509:1

Fonsagrada, A

3,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.838,00

0,23

652,74

652,74

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,58

227,71

587,49

587,49

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.838,00

0,24

681,12

681,12

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

104,77

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,25

364,48

91,12

91,12

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.838,00

1,05

2.979,90

2.979,90

F89

Tope €/ha proxecto

3,01

47,85

144,03

144,03

Total:

5.241,17

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270034/2018

V27226059

*******

56.463,33

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:47:0:0:86:398:5

Pobra do Brollón, A

9,80

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

10.637,50

0,24

2.553,00

2.389,03

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

10.637,50

0,46

4.893,25

4.578,94

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,48

616,30

295,82

276,82

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

23,87

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

10.637,50

1,05

11.169,38

10.451,94

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,13

F89

Tope €/ha proxecto

0,48

47,85

22,97

21,49

F89

Tope €/ha proxecto

9,25

47,85

442,61

414,18

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

18.414,40

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:47:0:0:86:399:1

Pobra do Brollón, A

6,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

6.865,50

0,24

1.647,72

1.647,72

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.865,50

0,51

3.501,41

3.501,41

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

6.865,50

0,46

3.158,13

3.158,13

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,13

364,48

47,38

47,38

F89

Tope €/ha proxecto

5,97

47,85

285,66

285,66

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

Total:

8.646,52

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:47:0:0:86:404:1

Pobra do Brollón, A

8,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

6,96

474,76

3.304,33

3.304,33

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

724,50

0,24

173,88

173,88

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

8.004,00

0,24

1.920,96

1.920,96

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

724,50

0,51

369,50

369,50

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

8.004,00

0,51

4.082,04

4.082,04

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

724,50

0,46

333,27

333,27

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

8.004,00

0,46

3.681,84

3.681,84

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,46

364,48

167,66

167,66

F89

Tope €/ha proxecto

0,46

47,85

22,01

22,01

F89

Tope €/ha proxecto

0,63

47,85

30,15

30,15

F89

Tope €/ha proxecto

6,96

47,85

333,04

333,04

Total:

14.418,68

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:47:0:0:86:399:3

Pobra do Brollón, A

3,56

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

4.094,00

0,24

982,56

982,56

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

4.094,00

0,51

2.087,94

2.087,94

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

4.094,00

0,46

1.883,24

1.883,24

F89

Tope €/ha proxecto

3,56

47,85

170,35

170,35

Total:

5.124,09

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:47:0:0:86:399:2

Pobra do Brollón, A

2,83

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.082,00

0,24

739,68

739,68

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.082,00

0,51

1.571,82

1.571,82

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.082,00

0,46

1.417,72

1.417,72

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,15

364,48

54,67

54,67

F89

Tope €/ha proxecto

2,68

47,85

128,24

128,24

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

3.919,31

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:47:0:0:86:405:2

Pobra do Brollón, A

2,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,96

474,76

930,53

930,43

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.254,00

0,24

540,96

540,90

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

11,50

0,24

2,76

2,76

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.254,00

0,51

1.149,54

1.149,42

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

11,50

0,51

5,87

5,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.254,00

0,46

1.036,84

1.036,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

11,50

0,46

5,29

5,29

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F89

Tope €/ha proxecto

1,96

47,85

93,79

93,78

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

3.798,65

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:47:0:0:86:426:1

Pobra do Brollón, A

0,97

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

977,50

0,24

234,60

234,60

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

977,50

0,51

498,53

498,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

977,50

0,46

449,65

449,65

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,12

364,48

43,74

43,74

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

F89

Tope €/ha proxecto

0,85

47,85

40,67

40,67

Total:

1.272,93

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:47:0:0:86:423:1

Pobra do Brollón, A

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

11,50

0,24

2,76

2,76

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

11,50

0,51

5,87

5,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

11,50

0,46

5,29

5,29

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

22,65

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:47:0:0:86:405:5

Pobra do Brollón, A

0,25

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,21

474,76

99,70

99,70

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

241,50

0,24

57,96

57,96

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

241,50

0,51

123,17

123,17

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

241,50

0,46

111,09

111,09

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

F89

Tope €/ha proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

Total:

418,46

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:47:0:0:86:405:3

Pobra do Brollón, A

0,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,16

474,76

75,96

75,96

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

184,00

0,24

44,16

44,16

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

184,00

0,51

93,84

93,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

184,00

0,46

84,64

84,64

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,16

47,85

7,66

7,66

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

314,51

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:47:0:0:86:426:2

Pobra do Brollón, A

0,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

80,50

0,24

19,32

19,32

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

80,50

0,51

41,06

41,06

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

80,50

0,46

37,03

37,03

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

113,13

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270035/2018

V27144377

*******

59.761,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:1:0:0:18:493:1

Abadín

6,25

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

6.534,00

0,24

1.568,16

1.568,16

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.534,00

0,51

3.332,34

3.332,34

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

6.534,00

0,46

3.005,64

3.005,64

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,85

616,30

523,86

523,86

F89

Tope €/ha proxecto

6,25

47,85

299,06

299,06

Total:

8.729,06

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:1:0:0:18:493:2

Abadín

0,17

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

104,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

112,90

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:1:0:0:18:382:1

Abadín

16,43

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

17.412,00

0,24

4.178,88

4.178,88

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

17.412,00

0,51

8.880,12

8.880,12

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

17.412,00

0,46

8.009,52

8.009,52

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

2,04

616,30

1.257,25

1.257,25

F89

Tope €/ha proxecto

16,43

47,85

786,18

786,18

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

23.366,95

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:1:0:0:71:242:1

Abadín

0,20

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

88,56

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

242,00

0,24

58,08

54,17

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

242,00

0,51

123,42

115,11

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

242,00

0,46

111,32

103,83

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

8,93

Total:

370,60

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:1:0:0:71:241:1

Abadín

2,12

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,12

474,76

1.006,49

938,75

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.565,20

0,24

615,65

574,22

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.565,20

0,51

1.308,25

1.220,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.565,20

0,46

1.179,99

1.100,58

F89

Tope €/ha proxecto

2,12

47,85

101,44

94,61

Total:

3.928,36

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:1:0:0:71:260:1

Abadín

9,94

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

9,18

474,76

4.358,30

4.282,98

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

11.107,80

0,24

2.665,87

2.619,79

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

11.107,80

0,51

5.664,98

5.567,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

11.107,80

0,46

5.109,59

5.021,28

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,76

616,30

468,39

460,29

F89

Tope €/ha proxecto

9,94

47,85

475,63

467,41

Total:

18.418,82

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:1:0:0:71:243:1

Abadín

2,64

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,33

474,76

1.106,19

1.106,19

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.819,30

0,24

676,63

676,63

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.819,30

0,51

1.437,84

1.437,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.819,30

0,46

1.296,88

1.296,88

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,31

616,30

191,05

191,05

F89

Tope €/ha proxecto

2,64

47,85

126,32

126,32

Total:

4.834,91

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270037/2018

V27133172

*******

20.995,91

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:22:0:0:33:723:1

Guitiriz

6,29

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

6.831,00

0,24

1.639,44

1.639,42

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

6.831,00

0,51

3.483,81

3.483,81

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

6.831,00

0,46

3.142,26

3.142,26

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,35

616,30

215,71

215,71

F89

Tope €/ha proxecto

0,35

47,85

16,75

16,75

F89

Tope €/ha proxecto

5,94

47,85

284,23

284,23

Total:

8.782,18

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:22:0:0:33:539:1

Guitiriz

0,99

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,71

474,76

337,08

337,08

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

816,50

0,24

195,96

195,96

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

816,50

0,51

416,42

416,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

816,50

0,46

375,59

375,59

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,28

616,30

172,56

172,56

F89

Tope €/ha proxecto

0,71

47,85

33,97

33,97

F89

Tope €/ha proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

1.544,98

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:22:0:0:34:292:1

Guitiriz

1,36

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.564,00

0,24

375,36

375,36

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.564,00

0,51

797,64

797,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.564,00

0,46

719,44

719,44

F89

Tope €/ha proxecto

1,36

47,85

65,08

65,08

Total:

1.957,52

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:22:0:0:45:58:1

Guitiriz

4,93

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

4,39

474,76

2.084,20

2.084,20

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

5.048,50

0,24

1.211,64

1.211,64

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

5.048,50

0,51

2.574,74

2.574,74

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

5.048,50

0,46

2.322,31

2.322,31

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,34

616,30

209,54

209,54

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

72,90

F89

Tope €/ha proxecto

0,34

47,85

16,27

16,27

F89

Tope €/ha proxecto

4,39

47,85

210,06

210,06

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total:

8.711,23

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270038/2018

V27134147

*******

91.589,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:196:19:2

Fonsagrada, A

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,11

2.956,07

325,17

325,17

Total:

325,17

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:196:19:2

Fonsagrada, A

0,35

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,35

364,48

127,57

127,57

F89

Tope €/ha proxecto

0,35

47,85

16,75

16,75

Total:

144,32

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:196:19:1

Fonsagrada, A

0,00

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,78

2.956,07

2.305,73

2.305,73

Total:

2.305,73

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:196:19:5

Fonsagrada, A

3,18

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.498,00

0,24

839,52

788,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.498,00

0,46

1.609,08

1.511,33

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.498,00

1,05

3.672,90

3.449,77

F89

Tope €/ha proxecto

3,18

47,85

152,16

142,92

Total:

5.892,54

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:18:0:0:195:18:2

Fonsagrada, A

5,37

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

5.907,00

0,24

1.417,68

1.331,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

5.907,00

0,46

2.717,22

2.552,15

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

5.907,00

1,05

6.202,35

5.825,56

F89

Tope €/ha proxecto

5,37

47,85

256,95

241,34

Total:

9.950,61

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:18:0:0:196:19:1

Fonsagrada, A

0,06

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,56

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

37,00

0,43

15,91

15,80

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

37,00

1,53

56,61

56,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

37,00

0,46

17,02

16,90

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

37,00

1,05

38,85

38,57

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,85

Total:

143,88

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:18:0:0:196:19:13

Fonsagrada, A

0,64

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,64

227,71

145,73

142,97

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

400,00

0,43

172,00

168,74

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

400,00

1,53

612,00

600,41

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

400,00

0,46

184,00

180,51

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

400,00

1,05

420,00

412,05

F89

Tope €/ha proxecto

0,64

47,85

30,62

30,04

Total:

1.534,72

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:18:0:0:196:19:2

Fonsagrada, A

1,78

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,78

227,71

405,32

397,48

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

1.113,00

0,43

478,59

469,34

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

1.113,00

1,53

1.702,89

1.669,96

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.113,00

0,46

511,98

502,08

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.113,00

1,05

1.168,65

1.146,06

F89

Tope €/ha proxecto

1,78

47,85

85,17

83,52

Total:

4.268,44

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:18:0:0:196:19:11

Fonsagrada, A

2,27

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,27

227,71

516,90

507,03

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

1.419,00

0,43

610,17

598,52

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

1.419,00

1,53

2.171,07

2.129,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.419,00

0,46

652,74

640,27

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.419,00

1,05

1.489,95

1.461,49

F89

Tope €/ha proxecto

2,27

47,85

108,62

106,55

Total:

5.443,46

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:18:0:0:196:18:1

Fonsagrada, A

0,02

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,02

227,71

4,55

4,55

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

12,00

0,43

5,16

5,16

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

12,00

1,53

18,36

18,36

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

12,00

0,46

5,52

5,52

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

12,00

1,05

12,60

12,60

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

47,15

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:18:0:0:257:79:3

Fonsagrada, A

6,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

6.617,00

0,24

1.588,08

1.487,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

6.617,00

0,46

3.043,82

2.851,74

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

6.617,00

1,05

6.947,85

6.509,41

F89

Tope €/ha proxecto

6,00

47,85

287,10

268,98

Total:

11.118,00

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:18:0:0:258:22:1

Fonsagrada, A

1,34

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.474,00

0,24

353,76

332,27

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.474,00

0,46

678,04

636,85

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.474,00

1,05

1.547,70

1.453,68

F89

Tope €/ha proxecto

1,34

47,85

64,12

60,22

Total:

2.483,02

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:18:0:0:258:107:3

Fonsagrada, A

5,44

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

5.984,00

0,24

1.436,16

1.348,91

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

5.984,00

0,46

2.752,64

2.585,42

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

5.984,00

1,05

6.283,20

5.901,50

F89

Tope €/ha proxecto

5,44

47,85

260,30

244,49

Total:

10.080,32

Traballos parcela nº 14


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:18:0:0:196:19:1

Fonsagrada, A

1,09

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.199,00

0,24

287,76

270,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.199,00

0,46

551,54

518,03

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.199,00

1,05

1.258,95

1.182,47

F89

Tope €/ha proxecto

1,09

47,85

52,16

48,99

Total:

2.019,77

Traballos parcela nº 15


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:18:0:0:196:19:12

Fonsagrada, A

0,61

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

671,00

0,24

161,04

151,26

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

671,00

0,46

308,66

289,91

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

671,00

1,05

704,55

661,74

F89

Tope €/ha proxecto

0,61

47,85

29,19

27,42

Total:

1.130,33

Traballos parcela nº 16


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:18:0:0:196:19:13

Fonsagrada, A

0,14

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

154,00

0,24

36,96

34,71

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

154,00

0,46

70,84

66,54

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

154,00

1,05

161,70

151,88

F89

Tope €/ha proxecto

0,14

47,85

6,70

6,29

Total:

259,42

Traballos parcela nº 17


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

27:18:0:0:196:19:14

Fonsagrada, A

0,19

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

209,00

0,24

50,16

47,11

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

209,00

0,46

96,14

90,30

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

209,00

1,05

219,45

206,12

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

8,54

Total:

352,07

Traballos parcela nº 18


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

27:18:0:0:195:18:1

Fonsagrada, A

1,80

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.980,00

0,24

475,20

446,33

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.980,00

0,46

910,80

855,47

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.980,00

1,05

2.079,00

1.952,70

F89

Tope €/ha proxecto

1,80

47,85

86,13

80,90

Total:

3.335,40

Traballos parcela nº 19


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

27:18:0:0:196:19:2

Fonsagrada, A

16,46

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

18.106,00

0,24

4.345,44

4.081,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

18.106,00

0,46

8.328,76

7.822,79

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

18.106,00

1,05

19.011,30

17.856,37

F89

Tope €/ha proxecto

16,46

47,85

787,61

739,76

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

30.755,38

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270039/2018

V27111822

*******

6.027,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:23:0:0:40:218:1

Guntín

1,59

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

1,59

345,13

548,76

548,76

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,59

227,71

362,06

362,06

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.767,00

0,24

424,08

424,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.767,00

0,46

812,82

812,82

F89

Tope €/ha proxecto

1,59

47,85

76,08

76,08

Total:

2.223,80

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:23:0:0:40:221:13

Guntín

2,72

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun ripper

2,72

345,13

938,75

938,75

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,72

227,71

619,37

619,37

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.022,00

0,24

725,28

725,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.022,00

0,46

1.390,12

1.390,12

F89

Tope €/ha proxecto

2,72

47,85

130,15

130,15

Total:

3.803,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270040/2018

V27488709

*******

99.870,16

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:0:11:548:1

Baleira

3,51

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,51

227,71

799,26

784,04

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

2.194,00

0,43

943,42

925,45

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

2.194,00

1,53

3.356,82

3.292,89

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.194,00

0,46

1.009,24

990,02

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.194,00

1,05

2.303,70

2.259,83

F89

Tope €/ha proxecto

3,51

47,85

167,95

164,75

Total:

8.416,98

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:0:11:548:1

Baleira

0,41

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,41

616,30

252,68

252,68

F89

Tope €/ha proxecto

0,41

47,85

19,62

19,62

Total:

272,30

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:4:0:0:21:428:3

Baleira

0,01

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,01

227,71

2,28

2,28

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

6,00

0,43

2,58

2,58

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

6,00

1,53

9,18

9,18

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

6,00

0,46

2,76

2,76

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

6,00

1,05

6,30

6,30

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

23,58

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:4:0:0:21:428:1

Baleira

5,02

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,02

227,71

1.143,10

1.121,28

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

3.138,00

0,43

1.349,34

1.323,59

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

3.138,00

1,53

4.801,14

4.709,51

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.138,00

0,46

1.443,48

1.415,93

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.138,00

1,05

3.294,90

3.232,02

F89

Tope €/ha proxecto

5,02

47,85

240,21

235,63

Total:

12.037,96

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:4:0:0:21:369:1

Baleira

8,31

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

8,31

227,71

1.892,27

1.856,34

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

5.194,00

0,43

2.233,42

2.191,01

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

5.194,00

1,53

7.946,82

7.795,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

5.194,00

0,46

2.389,24

2.343,87

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

5.194,00

1,05

5.453,70

5.350,15

F89

Tope €/ha proxecto

8,31

47,85

397,63

390,08

Total:

19.927,38

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:4:0:0:21:367:1

Baleira

0,85

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,85

227,71

193,55

189,96

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

531,00

0,43

228,33

224,10

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

531,00

1,53

812,43

797,37

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

531,00

0,46

244,26

239,73

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

531,00

1,05

557,55

547,22

F89

Tope €/ha proxecto

0,85

47,85

40,67

39,92

Total:

2.038,30

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:4:0:0:21:332:1

Baleira

23,65

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

23,65

227,71

5.385,34

5.283,39

F33

Ude. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

14.781,00

0,43

6.355,83

6.235,51

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

14.781,00

1,53

22.614,93

22.186,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

14.781,00

0,46

6.799,26

6.670,54

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

14.781,00

1,05

15.520,05

15.226,23

F89

Tope €/ha proxecto

23,65

47,85

1.131,65

1.110,23

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

56.967,70

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:4:0:0:21:369:1

Baleira

0,28

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,28

616,30

172,56

172,56

F89

Tope €/ha proxecto

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

185,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270042/2018

V27236132

*******

16.914,71

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:55:0:0:19:2803:1

Samos

0,15

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

172,50

0,40

69,00

68,56

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

172,50

0,13

22,43

22,29

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

172,50

1,05

181,13

179,97

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,13

Total:

277,95

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:55:0:0:19:2804:1

Samos

0,19

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

218,50

0,40

87,40

86,84

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

218,50

0,13

28,41

28,23

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

218,50

1,05

229,43

227,97

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

9,03

Total:

352,07

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:55:0:0:19:2805:1

Samos

0,12

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

138,00

0,40

55,20

54,85

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

138,00

0,13

17,94

17,83

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

138,00

1,05

144,90

143,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,70

Total:

222,36

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:55:0:0:19:2806:1

Samos

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

80,50

0,40

32,20

31,99

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

80,50

0,13

10,47

10,40

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

80,50

1,05

84,53

83,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,33

Total:

129,71

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:55:0:0:19:2807:1

Samos

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

80,50

0,40

32,20

31,99

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

80,50

0,13

10,47

10,40

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

80,50

1,05

84,53

83,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,33

Total:

129,71

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:55:0:0:19:2808:1

Samos

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

57,50

0,40

23,00

22,86

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

57,50

0,13

7,48

7,43

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

57,50

1,05

60,38

59,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,37

Total:

92,65

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:55:0:0:19:2809:1

Samos

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

57,50

0,40

23,00

22,86

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

57,50

0,13

7,48

7,43

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

57,50

1,05

60,38

59,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,37

Total:

92,65

Traballos parcela nº 8


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:55:0:0:19:2810:1

Samos

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

80,50

0,40

32,20

31,99

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

80,50

0,13

10,47

10,40

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

80,50

1,05

84,53

83,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,33

Total:

129,71

Traballos parcela nº 9


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:55:0:0:19:2811:1

Samos

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

80,50

0,40

32,20

31,99

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

80,50

0,13

10,47

10,40

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

80,50

1,05

84,53

83,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,33

Total:

129,71

Traballos parcela nº 10


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:55:0:0:19:2812:1

Samos

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

92,00

0,40

36,80

36,57

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

92,00

0,13

11,96

11,88

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

92,00

1,05

96,60

95,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,81

Total:

148,24

Traballos parcela nº 11


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:55:0:0:19:2813:1

Samos

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

92,00

0,40

36,80

36,57

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

92,00

0,13

11,96

11,88

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

92,00

1,05

96,60

95,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,81

Total:

148,24

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:55:0:0:19:2814:1

Samos

0,19

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

218,50

0,40

87,40

86,84

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

218,50

0,13

28,41

28,23

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

218,50

1,05

229,43

227,97

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

9,03

Total:

352,07

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:55:0:0:19:2815:1

Samos

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

92,00

0,40

36,80

36,57

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

92,00

0,13

11,96

11,88

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

92,00

1,05

96,60

95,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,81

Total:

148,24

Traballos parcela nº 14


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:55:0:0:19:2816:1

Samos

0,09

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

103,50

0,40

41,40

41,14

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

103,50

0,13

13,46

13,37

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

103,50

1,05

108,68

107,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,28

Total:

166,77

Traballos parcela nº 15


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:55:0:0:19:2817:1

Samos

0,09

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

34,50

0,40

13,80

13,80

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

34,50

0,13

4,49

4,49

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

36,98

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

34,50

1,05

36,23

36,23

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

95,81

Traballos parcela nº 16


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:55:0:0:19:4930:24

Samos

1,53

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

1.529,50

0,40

611,80

611,80

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

1.529,50

0,13

198,84

198,84

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

72,90

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.529,50

1,05

1.605,98

1.605,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

F89

Tope €/ha proxecto

1,33

47,85

63,64

63,64

Total:

2.562,73

Traballos parcela nº 17


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

27:55:0:0:19:4930:28

Samos

1,89

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

2.070,00

0,40

828,00

828,00

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

2.070,00

0,13

269,10

269,10

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.070,00

1,05

2.173,50

2.173,50

F89

Tope €/ha proxecto

1,80

47,85

86,13

86,13

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total:

3.393,84

Traballos parcela nº 18


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

27:55:0:0:19:4930:56

Samos

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

26,56

Traballos parcela nº 19


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

27:55:0:0:19:4930:93

Samos

4,53

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

5.083,00

0,40

2.033,20

2.033,20

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

5.083,00

0,13

660,79

660,79

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,11

616,30

67,79

67,79

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

5.083,00

1,05

5.337,15

5.337,15

F89

Tope €/ha proxecto

4,42

47,85

211,50

211,50

F89

Tope €/ha proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total:

8.315,69

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270045/2018

V27498674

*******

16.447,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:47:0:0:61:480:1

Pobra do Brollón, A

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

6,64

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:47:0:0:40:240:3

Pobra do Brollón, A

1,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,06

474,76

503,25

503,25

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.219,00

0,24

292,56

292,56

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.219,00

0,51

621,69

621,69

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.219,00

0,46

560,74

560,74

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F89

Tope €/ha proxecto

1,14

47,85

54,55

54,55

Total:

2.061,95

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:47:0:0:61:896:1

Pobra do Brollón, A

7,97

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,64

474,76

1.253,37

1.253,37

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

7.820,00

0,24

1.876,80

1.876,80

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.036,00

0,51

1.548,36

1.548,36

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

7.820,00

0,46

3.597,20

3.597,20

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,08

616,30

665,60

665,60

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.784,00

1,05

5.023,20

5.023,20

F89

Tope €/ha proxecto

7,97

47,85

381,36

381,36

Total:

14.378,69

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270050/2018

V27257989

*******

18.418,82

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:12:0:0:131:152:1

Cervantes

0,32

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

368,00

0,24

88,32

79,44

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

368,00

0,46

169,28

152,24

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

368,00

1,05

386,40

347,51

F89

Tope €/ha proxecto

0,32

47,85

15,31

13,77

Total:

592,96

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:12:0:0:131:123:1

Cervantes

0,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

80,00

0,24

19,20

17,37

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

80,00

0,46

36,80

33,30

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

80,00

1,05

84,00

76,01

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,03

Total:

129,71

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:12:0:0:131:123:2

Cervantes

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

23,00

0,24

5,52

4,97

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

23,00

0,46

10,58

9,51

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

23,00

1,05

24,15

21,72

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,86

Total:

37,06

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:12:0:0:131:125:1

Cervantes

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

92,00

0,24

22,08

19,86

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

92,00

0,46

42,32

38,06

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

92,00

1,05

96,60

86,88

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,44

Total:

148,24

Traballos parcela nº 12


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:12:0:0:131:158:1

Cervantes

1,92

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.208,00

0,24

529,92

476,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.208,00

0,46

1.015,68

913,46

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.208,00

1,05

2.318,40

2.085,08

F89

Tope €/ha proxecto

1,92

47,85

91,87

82,62

Total:

3.557,76

Traballos parcela nº 13


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:12:0:0:131:158:1

Cervantes

6,44

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

7.406,00

0,24

1.777,44

1.598,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

7.406,00

0,46

3.406,76

3.063,91

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

7.406,00

1,05

7.776,30

6.993,71

F89

Tope €/ha proxecto

6,44

47,85

308,15

277,14

Total:

11.933,32

Traballos parcela nº 14


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:12:0:0:131:159:1

Cervantes

0,21

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

241,00

0,24

57,84

52,13

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

241,00

0,46

110,86

99,90

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

241,00

1,05

253,05

228,04

F89

Tope €/ha proxecto

0,21

47,85

10,05

9,06

Total:

389,13

Traballos parcela nº 15


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:12:0:0:131:175:1

Cervantes

0,49

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

563,50

0,24

135,24

121,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

563,50

0,46

259,21

233,12

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

563,50

1,05

591,68

532,13

F89

Tope €/ha proxecto

0,49

47,85

23,45

21,09

Total:

907,97

Traballos parcela nº 16


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:12:0:0:131:211:1

Cervantes

0,39

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

448,50

0,24

107,64

96,81

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

448,50

0,46

206,31

185,55

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

448,50

1,05

470,93

423,53

F89

Tope €/ha proxecto

0,39

47,85

18,66

16,78

Total:

722,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270053/2018

V27166644

*******

6.607,43

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:41:0:0:20:204:23

Pantón

0,18

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

106,25

0,51

54,19

36,69

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

106,25

1,53

162,56

110,08

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

106,25

0,63

66,94

45,33

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

4,17

F85

Ude. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 2 primaveras

106,25

3,19

338,94

229,53

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,33

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

5,51

Total:

431,64

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:41:0:0:20:204:23

Pantón

1,20

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

543,75

0,51

277,31

277,31

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

56,25

0,51

28,69

28,69

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

545,25

1,53

834,23

834,23

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

543,75

0,63

342,56

342,56

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

56,25

0,63

35,44

35,44

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,24

616,30

147,91

147,91

F54

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

56,25

1,26

70,88

70,88

F54

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

543,75

1,26

685,13

685,13

F89

Tope €/ha proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

F89

Tope €/ha proxecto

0,87

47,85

41,63

41,63

Total:

2.479,57

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:41:0:0:20:204:12

Pantón

1,35

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

725,00

0,51

369,75

369,75

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

725,00

0,63

456,75

456,75

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,19

616,30

117,10

117,10

F54

Ude. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

725,00

1,26

913,50

913,50

F89

Tope €/ha proxecto

1,16

47,85

55,51

55,51

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

1.921,70

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:41:0:0:20:204:12

Pantón

0,74

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

462,50

0,51

235,88

152,44

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

462,50

1,53

707,63

457,34

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

462,50

0,63

291,38

188,32

F85

Ude. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 2 primaveras

462,50

3,19

1.475,38

953,53

F89

Tope €/ha proxecto

0,74

47,85

35,41

22,89

Total:

1.774,52

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270056/2018

V27233469

*******

10.691,81

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:34:0:0:39:1:4

Navia de Suarna

5,77

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

6.111,00

0,24

1.466,64

1.416,69

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

6.111,00

0,46

2.811,06

2.715,33

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,27

364,48

98,41

95,06

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

6.111,00

1,05

6.416,55

6.198,04

F89

Tope €/ha proxecto

5,77

47,85

276,09

266,69

Total:

10.691,81

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270057/2018

V27242916

*******

15.208,38

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:34:0:0:71:13:3

Navia de Suarna

0,04

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

23,00

0,13

2,99

2,99

F47

Plantación dunha conífera a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

23,00

0,63

14,49

14,49

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

23,00

1,05

24,15

24,15

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

50,84

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:34:0:0:71:21:1

Navia de Suarna

2,98

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,74

474,76

1.300,84

1.263,04

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

3.151,00

0,13

409,63

397,73

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

103,50

0,13

13,46

13,07

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.151,00

0,51

1.607,01

1.560,31

F47

Plantación dunha conífera a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.151,00

0,63

1.985,13

1.927,44

F47

Plantación dunha conífera a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

103,50

0,63

65,21

63,31

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,00

616,30

0,00

0,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,16

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,11

364,48

40,09

38,92

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

103,50

1,05

108,68

105,52

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,18

F89

Tope €/ha proxecto

0,00

47,85

0,00

0,00

F89

Tope €/ha proxecto

2,74

47,85

131,11

127,30

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,11

47,85

5,26

5,11

Total:

5.521,94

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:34:0:0:71:18:1

Navia de Suarna

2,29

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

2.587,50

0,13

336,38

297,04

F47

Plantación dunha conífera a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.587,50

0,63

1.630,13

1.439,40

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,00

616,30

0,00

0,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

12,87

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.587,50

1,05

2.716,88

2.399,00

F89

Tope €/ha proxecto

0,00

47,85

0,00

0,00

F89

Tope €/ha proxecto

0,00

47,85

0,00

0,00

F89

Tope €/ha proxecto

2,25

47,85

107,66

95,06

Total:

4.243,37

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:34:0:0:71:19:1

Navia de Suarna

2,91

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F23

Ude. conífera 1 primavera a raíz núa

3.185,50

0,13

414,12

374,91

F47

Plantación dunha conífera a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.185,50

0,63

2.006,87

1.816,90

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,00

616,30

0,00

0,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,14

364,48

51,03

46,20

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.185,50

1,05

3.344,78

3.028,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,00

47,85

0,00

0,00

F89

Tope €/ha proxecto

0,14

47,85

6,70

6,07

F89

Tope €/ha proxecto

2,77

47,85

132,54

119,99

Total:

5.392,23

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270059/2018

V27325075

*******

15.467,08

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:21:30:1

Quiroga

9,47

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

9.465,72

0,23

2.177,12

2.177,12

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

8,52

227,71

1.940,09

1.940,09

F2

Ha de roza mecanizada

8,52

474,76

4.044,96

4.044,96

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

9.465,72

0,24

2.271,77

2.271,77

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

8,52

410,87

3.500,61

3.500,61

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,95

616,30

585,49

585,49

F89

Tope €/ha proxecto

9,47

47,85

453,14

453,14

Total:

14.973,18

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:21:33:3

Quiroga

0,37

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

277,75

0,23

63,88

63,88

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,25

227,71

56,93

56,93

F2

Ha de roza mecanizada

0,25

474,76

118,69

118,69

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

277,75

0,24

66,66

66,66

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ripper

0,25

410,87

102,72

102,72

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,11

616,30

67,79

67,79

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

17,23

Total:

493,90

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270062/2018

V27123587

*******

16.750,56

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:22:0:0:277:20:4

Guitiriz

1,98

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.277,00

0,24

546,48

491,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.277,00

0,46

1.047,42

942,01

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.277,00

1,05

2.390,85

2.150,24

F89

Tope €/ha proxecto

1,98

47,85

94,74

85,21

Total:

3.668,94

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:22:0:0:277:24:1

Guitiriz

0,70

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

782,00

0,24

187,68

187,68

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

782,00

0,51

398,82

398,82

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

782,00

0,46

359,72

359,72

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,68

47,85

32,54

32,54

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

987,01

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:22:0:0:277:24:4

Guitiriz

0,53

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

609,50

0,24

146,28

146,28

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

609,50

0,51

310,85

310,85

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

609,50

0,46

280,37

280,37

F89

Tope €/ha proxecto

0,53

47,85

25,36

25,36

Total:

762,86

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:22:0:0:277:24:7

Guitiriz

0,38

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

437,00

0,24

104,88

104,88

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

437,00

0,51

222,87

222,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

437,00

0,46

201,02

201,02

F89

Tope €/ha proxecto

0,38

47,85

18,18

18,18

Total:

546,95

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:22:0:0:278:593:1

Guitiriz

4,82

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.392,50

0,24

814,20

814,20

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.104,50

0,24

505,08

505,08

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

2.104,50

0,51

1.073,30

1.073,30

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

2.104,50

0,46

968,07

968,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.392,50

0,46

1.560,55

1.560,55

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.392,50

1,05

3.562,13

3.562,13

F89

Tope €/ha proxecto

1,83

47,85

87,57

87,57

F89

Tope €/ha proxecto

2,95

47,85

141,16

141,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

8.728,55

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:22:0:0:278:594:1

Guitiriz

0,56

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

644,00

0,24

154,56

154,56

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

644,00

0,51

328,44

328,44

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

644,00

0,46

296,24

296,24

F89

Tope €/ha proxecto

0,56

47,85

26,80

26,80

Total:

806,04

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:22:0:0:278:594:2

Guitiriz

0,89

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

989,00

0,24

237,36

237,36

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

989,00

0,51

504,39

504,39

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

989,00

0,46

454,94

454,94

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,86

47,85

41,15

41,15

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

1.250,21

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270064/2018

33837635N

*******

3.854,24

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:48:0:5:1:21:1

Pontenova, A

2,08

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.288,00

0,23

526,24

513,30

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,08

227,71

473,64

461,99

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

2.288,00

0,24

549,12

535,62

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.288,00

1,05

2.402,40

2.343,33

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

0,00

Total:

3.854,24

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270066/2018

V27487073

*******

11.162,29

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:31:0:0:131:22:1

Monforte de Lemos

2,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,65

474,76

783,35

783,35

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

1.897,50

0,24

455,40

455,40

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

1.897,50

0,51

967,73

967,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

1.897,50

0,46

872,85

872,85

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,30

616,30

184,89

184,89

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,13

364,48

47,38

47,38

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,22

F89

Tope €/ha proxecto

1,65

47,85

78,95

78,95

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

Total:

3.411,13

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:31:0:0:132:34:1

Monforte de Lemos

4,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,24

474,76

1.538,22

1.538,22

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.726,00

0,24

894,24

894,24

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

805,00

0,24

193,20

193,20

F40

Apertura mecanizada dun burato con buldózer

3.726,00

0,51

1.900,26

1.900,26

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

3.726,00

0,46

1.713,96

1.713,96

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con buldózer

805,00

0,46

370,30

370,30

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,21

364,48

76,54

76,54

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

805,00

1,05

845,25

845,25

F89

Tope €/ha proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

F89

Tope €/ha proxecto

0,70

47,85

33,50

33,50

F89

Tope €/ha proxecto

3,24

47,85

155,03

155,03

Total:

7.751,16

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270067/2018

V27122712

*******

24.458,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:298:117:1

Fonsagrada, A

5,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

5.412,00

0,23

1.244,76

1.244,76

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,92

227,71

1.120,33

1.120,33

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

5.412,00

0,24

1.298,88

1.298,88

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,17

364,48

61,96

61,96

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

1.639,00

0,83

1.360,37

1.360,37

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.773,00

1,05

3.961,65

3.961,65

F89

Tope €/ha proxecto

5,09

47,85

243,56

243,56

Total:

9.291,51

Traballos parcela nº 2


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:298:117:8

Fonsagrada, A

2,91

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

3.201,00

0,23

736,23

723,02

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,91

227,71

662,64

650,75

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

3.201,00

0,24

768,24

754,46

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

803,00

0,83

666,49

654,53

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.398,00

1,05

2.517,90

2.472,73

F89

Tope €/ha proxecto

2,91

47,85

139,24

136,74

Total:

5.392,23

Traballos parcela nº 3


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:298:117:9

Fonsagrada, A

0,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

99,00

0,23

22,77

21,66

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

19,50

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

99,00

0,24

23,76

22,61

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

99,00

1,05

103,95

98,90

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,10

Total:

166,77

Traballos parcela nº 4


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:298:120:1

Fonsagrada, A

0,81

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

715,00

0,23

164,45

164,45

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,65

227,71

148,01

148,01

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

715,00

0,24

171,60

171,60

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,16

364,48

58,32

58,32

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

715,00

0,83

593,45

593,45

F89

Tope €/ha proxecto

0,81

47,85

38,76

38,76

Total:

1.174,59

Traballos parcela nº 5


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:18:0:0:298:120:2

Fonsagrada, A

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

88,00

0,23

20,24

20,24

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

227,71

18,22

18,22

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

88,00

0,24

21,12

21,12

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

88,00

0,83

73,04

73,04

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

136,45

Traballos parcela nº 6


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:18:0:0:299:23:15

Fonsagrada, A

0,06

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp.
subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

66,00

0,23

15,18

14,75

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,27

F31

Ude. conífera, 1 primavera con terrón

66,00

0,24

15,84

15,39

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

11,00

0,83

9,13

8,87

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

55,00

1,05

57,75

56,11

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,79

Total:

111,18

Traballos parcela nº 7


parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:18:0:0:299:23:17

Fonsagrada, A

0,35

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.