Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Luns, 25 de febreiro de 2019 Páx. 11111

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 2843/2018).

Tipo e número de recurso: RSU recurso de suplicación 2843/2018 CRS

Xulgado de orixe/autos: Seguridade Social 220/2017 Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

Recorrente: Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo

Avogada: Ana María Lois Gómez

Impugnados: Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social Seguridad Social, Thenaisie Provote, S.A., Ana Beatriz Lorenzo Blanco

Avogados: letrado da Seguridade Social, Ana Isabel Lorenzo Fraga

Eu, María Isabel Freire Corzo, letrada da Administración de Xustiza da sección número 1 da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento recurso de suplicación 2843/2018 desta sección, seguido por instancia de Ana Beatriz Lorenzo Branco contra o Instituto Nacional da Seguridade Social, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Thenaisie Provote, S.A., Mutua Gallega, sobre dereitos da Seguridade Social, ditouse a seguinte resolución:

«Decidimos que estimamos o recurso de suplicación formulado por Mutua Gallega contra a sentenza ditada o 12.3.2018 polo Xulgado do Social número 4 de Pontevedra en autos número 220-2017 sobre prótese biónica seguidos por instancias de Ana Beatriz Lorenzo Branco contra a recorrente, o Instituto Nacional da Seguridade Social e Thenaise Provote, S.L., e con revogación da devandita resolución desestimamos a demanda reitora dos autos.

En canto a depósito de aseguramento e custas estéase ao razoado.

Modo de impugnación. Fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 35 seguida de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 35, ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “observacións ou concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ó 35 **** ++).

Unha vez firme, expídase certificación para constancia na peza que se arquivará neste tribunal incorporándose o orixinal ao correspondente libro de sentenzas, logo da devolución dos autos ao xulgado do social de procedencia.

Así, por esta a nosa sentenza, pronunciámolo, mandamos e asinamos.

E para que sirva de notificación en legal forma a Thenaisie Provote, S.A., con último domicilio coñecido na Estrada de Chan das Pipas, Louredo, 23, Mos, Pontevedra, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese a destinataria de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 23 de xaneiro de 2019

A letrada da Administración de xustiza