Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Luns, 18 de marzo de 2019 Páx. 14526

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 19/2019).

Eu, Marina Pilar García de Evan, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 19/2019 deste xulgado do social, seguidos por instancia de María Guadalupe Maneiro Castro contra a empresa María Isabel Paiva Silva, sobre despedimento, se ditaron as seguintes resolucións, cuxa parte dispositiva se xunta:

«Parte dispositiva:

Dispoño despachar orde xeral de execución do título indicado a favor da executante María Guadalupe Maneiro Castro fronte a María Isabel Paiva Silva, parte executada.

Notifíquese ás partes e fáiselles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da Lei reguladora da xurisdición social (LXS), no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin, fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similar, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición a interpoñer no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da/s infracción/s cometida/s na resolución, cumprimento ou incumprimento de orzamentos e requisitos procesuais exixidos e/ou oposición á execución despachada nos termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora da xurisdición social, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución impugnada.

Así o acorda e asina SSª. Dou fe.

A maxistrada. A letrada da Administración de xustiza».

Dilixencia de ordenación:

Letrada da Administración de xustiza, Marina Pilar García de Evan.

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2019.

Presentando a traballadora María Guadalupe Maneiro Castro demanda en que exixe o cumprimento pola empresaria María Isabel Paiva Silva da obrigación de readmisión, e despachándose auto de execución de título xudicial, de conformidade ao artigo 280 da LXS, acordo:

1. Citar de comparecencia ás partes e ao Fondo de Garantía Salarial coas advertencias legais e facéndolles saber que deben asistir cos medios de proba de que tenten valerse, e fixo o próximo día 24.4.2019 ás 9.20 horas para a celebración da comparecencia.

2. A parte executante e o Fogasa entenderanse citados coa notificación desta resolución ás súas respectivas representacións procesuais.

3. Así mesmo, acordo a citación da executada por medio de edictos, tendo en conta que se atopa en ignorado paradoiro.

4. De non asistir a traballadora ou persoa que a represente, teráselle por desistida na súa solicitude; se non o fixesen o empresario ou o seu representante, celebrarase o acto sen a súa presenza.

Notifíquese ás partes e fágaselles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin, fornecerán plenos efectos e as notificacións neles tentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax,enderezo electrónico ou similar, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición a interpoñer ante quen dita esta resolución, no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción que a xuízo do recorrente contén esta, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución impugnada.

A letrada da Administración de xustiza.

E para que sirva de notificación e citación en legal forma a María Isabel Paiva Silva, en ignorado paradoiro, expido a presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese a destinataria de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019

A letrada da Administración de xustiza