Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Mércores, 20 de marzo de 2019 Páx. 14598

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 18 de marzo de 2019 polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 21 de marzo de 2019.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG núm. 116, do 20 de xuño).

A organización sindical Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) comunicou unha convocatoria de folga para todos/as os/as traballadores/as temporais das distintas administracións públicas de todo o Estado, así como o funcionariado de carreira que queira sumarse, que se desenvolverá desde as 00.00 horas do 21 de marzo ata as 24.00 do mesmo día.

Así pois, a necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan nesta orde.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos na presente orde tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, do 14 de novembro de 2012 e do 8 de marzo de 2018.

Aínda que é certo que o dito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que as ditas sentenzas viñeron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Ademais da xustificación concreta e pormenorizada que se establece nos parágrafos seguintes, debe sinalarse que, con carácter residual e atendendo ás circunstancias particulares concorrentes en que se desenvolve esta convocatoria de folga, determínanse nalgún caso como servizos mínimos aqueles que non exceden o número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanezan pechados, caso en que se terá que atender ás quendas establecidas para os sábados. Este criterio é incorporado e tido en conta, como xa se sinalou, con carácter residual en ámbitos concretos de actividade á hora de garantir os servizos esenciais para o vindeiro 21 de marzo, tal e como se particulariza e xustifica en relación cos servizos fixados a través desta norma reguladora.

Tense en conta, igualmente, o feito de que a folga se desenvolverá unicamente durante un período dun día.

No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, e dependendo da Secretaría Xeral para o Deporte, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva encóntranse diariamente 94 deportistas residentes menores de idade e baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia. Entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoita. Xunto a estes/as deportistas tamén comen no CGTD 60 deportistas externos, 12 deportistas residentes maiores de 18 anos e 21 adestradores/as.

A atención indispensable que é debida a estes/estas residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, a preparación do almorzo, xantar e cea e o coidado dos/das menores polo menos fóra do horario de clase.

O Centro é unha instalación deportiva de máis de 30.000 metros cadrados, con tres edificios ben diferenciados e instalacións deportivas exteriores que non se poden pechar polo seu propio funcionamento interno.

De acordo coa actividade desenvolvida os xoves durante todo o día é preciso establecer efectivos, xa que é preciso a supervisión das actividades e que asinen as saídas dos bolseiros.

No ámbito da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza cómpre a fixación de servizos mínimos no funcionamento dos rexistros administrativos, tanto nos servizos centrais como nos servizos periféricos, garantindo as actuacións da cidadanía cuxo incumprimento pode supor a perda ou prexuízo dos seus dereitos. Considérase, así mesmo, esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puideren acontecer.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Así mesmo, a Administración ten en conta igualmente, para a fixación dos servizos mínimos, os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa.

Para garantir a prestación dos anteditos servizos esenciais, por tanto, establécense os servizos mínimos que se concretan no articulado, para o que se ten en conta a extensión territorial e temporal da folga convocada, as distintas funcións dos distintos corpos, así como a existencia de órganos especializados nalgunhas cidades, entre outros.

Así mesmo, debe terse en conta que, de producirse durante a xornada de folga algunha das actuacións urxentes ou esenciais das establecidas polo artigo 42 do Regulamento 1/2005, do Consello Xeral do Poder Xudicial, dos aspectos accesorios para as actuacións xudiciais ou pola normativa procesual correspondente, estas non poderían ser atendidas polo xulgado de garda, dado que o xulgado competente está en horas de audiencia, motivo este polo que é preciso dispoñer dun mínimo de persoal nos distintos órganos xudiciais que figuran no articulado para atender as actuacións urxentes e inaprazables, sen vulnerar a atribución de competencias previstas nas correspondentes leis procesuais e no citado Regulamento 1/2005. Cómpre sinalar, a modo de exemplo, as seguintes: autorización de medias precautorias ou de permisos extraordinarios polo Xulgado de Menores; medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno polos xulgados do contencioso-administrativo; a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, e as actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial polos xulgados do social.

Por outra banda, e na determinación do concreto número de efectivos de servizos mínimos que se establecen no articulado, téñense en conta as distintas funcións que corresponden a cada corpo funcionarial, establecidas polos artigos 476 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que fan necesaria, na determinación dos efectivos que deben atender os servizos esenciais en cada órgano, a concorrencia de persoal dos distintos corpos, imprescindible para garantir estes servizos esenciais.

Neste sentido, o persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, polas súas funcións, non se considera preciso para garantir os servizos esenciais en determinados órganos, como no caso do Imelga ou rexistros civís principais ou delegados, ou ben esta Administración entende suficiente, noutros supostos, que a persoa funcionaria designada servizo mínimo sexa compartida por distintos xulgados ou seccións dos tribunais. Só naquel suposto en que exista un único órgano por xurisdición, como sucede nos xulgados exclusivos de violencia sobre a muller, se considera necesaria a fixación dun auxilio xudicial en cada órgano.

Por outra banda, e para a maior protección do dereito fundamental de folga, esta Administración considera, con respecto ao persoal funcionario do corpo de xestión e tramitación, que os servizos esenciais que se produzan nesta única xornada de folga poden ser atendidos coa presenza dunha única persoa funcionaria, que poderá designarse, en consecuencia, tanto dun corpo como doutro.

Respecto dos órganos xudiciais que estean de garda, e polo carácter esencial do servizo prestado nas citadas circunstancias, esta Administración entende que a dotación mínima necesaria é o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

En conclusión, por tanto, no ámbito da Administración de xustiza, como regra xeral, e en prol da protección do dereito de folga, non se fixan servizos mínimos naqueles órganos que non atenden servizos esenciais nesta xornada única de folga, e si se establecen naqueles que si os atenden, as dotacións mínimas de persoal necesario para que os poidan garantir e, neste sentido, non se designa persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial nalgúns órganos nin comparten estas persoas funcionarias dos distintos órganos xudiciais e, con respecto ao persoal funcionario dos corpos de xestión ou tramitación, establécese a suficiencia dunha persoa funcionaria dos citados corpos por órgano, de forma alternativa. Finalmente, nesta mesma liña, naqueles órganos que prestan servizo de garda estableceuse que sexan estes equipos de garda os que atendan tamén os servizos mínimos.

Entrando xa na concreta xustificación que motiva o número de efectivos establecidos para cada tipo de órgano ou xurisdición, sinálase que:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, a xustificación da necesidade de establecer servizos mínimos radica, particularmente, no feito de ser o órgano que se encarga das apostilas. Polo que respecta ao número de efectivos establecido, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial, unha única persoa funcionaria, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación.

Polo que respecta ás seccións penais e mixtas das audiencias provinciais, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable e preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, atención de sala en causas con preso, medidas cautelares (prisión provisional, liberdade provisional...), en materia de dereito de familia, incluídas as derivadas dos xulgados de violencia sobre a muller, ou actuacións en execución de sentenza que afecten dereitos fundamentais (liberdades...).

No caso dos xulgados do penal, a xustificación fundaméntase na necesidade de garantir, entre outras, as actuacións que se describen a seguir a título exemplificativo: a celebración de xuízos orais en causas con preso, asegurando deste xeito as vistas con preso sinaladas, así como atender aquelas actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos cidadáns, dilixencias urxentes e asuntos de violencia de xénero.

O número de efectivos establecido, tanto nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais como nos xulgados do penal, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por sección/xulgado, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación, e unha persoa funcionaria de auxilio, compartido, por cada dúas seccións/dous xulgados.

Nos xulgados de menores, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos menores, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes (internamentos de menores…), celebración de vistas con un/unha menor suxeita a medida de internamento ou tramitación de permisos extraordinarios. Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos, establécese neste suposto a dotación mínima: 1 persoa funcionaria, que ben pode ser de xestión ou ben de tramitación.

Nos xulgados de violencia sobre a muller, a xustificación fundaméntase na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se describen a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia ou de violencia sobre a muller, ou causas con detido na materia. O número de efectivos establecido é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, dado que se designa unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nos xulgados de instrución de garda, así como nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda, establécese que os servizos mínimos estarán atendidos polo equipo de persoal que presta o servizo de garda, dado que a xustificación estriba precisamente na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a modo de exemplo: actuacións con detido ou actuacións inaprazables, como a adopción de medidas cautelares urxentes.

Nos xulgados do contencioso-administrativo, a motivación reside na necesidade de atender, entre outras, as seguintes cuestións que se relacionan a modo de exemplo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, adopción de medidas cautelares ou provisionais urxentes como medidas sanitarias urxentes de saúde pública, medidas precautorias en materia de estranxeiría, asilo político e refuxiado que impliquen expulsión, devolución ou retorno, procesos de tramitación preferente ou en materia de dereitos fundamentais.

Nos xulgados do social, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, asegurando desta forma a celebración de vistas que poidan afectar os dereitos dos traballadores e das traballadoras, tales como as demandas de tutela de dereitos fundamentais e liberdades públicas, actuacións declaradas urxentes pola lexislación procesual, tales como medidas cautelares necesarias para asegurar a efectividade da tutela xudicial.

Nos xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia, a motivación descansa na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título exemplificativo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, internamentos urxentes, medidas cautelares ou outras actuacións inaprazables, como as medidas de protección de menores.

Nos xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil, a xustificación radica na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir sen ánimo exhaustivo: rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos á cidadanía, actuacións en que venza un prazo improrrogable preestablecido na lei cuxo incumprimento poida afectar a tutela xudicial efectiva, tales como medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia mercantil, embargos preventivos de buques, medidas cautelares cuxa demora dificulte a efectividade da tutela xudicial, tales como en materia de patentes e relacionadas coa propiedade intelectual e industrial, ou despedimentos colectivos en sede concursal.

Respecto da concreta dotación dos servizos mínimos dos anteditos xulgados do contencioso-administrativo, do social, de familia exclusivos e de primeira instancia con competencia en materia de familia, así como os mercantís exclusivos ou xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil, a dotación establecida é a mínima de que se parte naqueles órganos que atenden servizos esenciais: un funcionario por órgano, que ben pode ser de xestión ou ben de tramitación, para garantir o dereito de folga do persoal, e un auxilio xudicial compartido por cada dous xulgados ou fracción.

Nos xulgados de vixilancia penitenciaria, a xustificación estriba na necesidade de atender, entre outras, as cuestións que se relacionan a seguir a título non exhaustivo: actuacións en que venza un prazo preestablecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos aos internos, tutelar os dereitos das persoas presas, administración forzosa de medicación ou alimentación, intervencións corporais coactivas, permisos extraordinarios ou liberdade condicional en caso de perigo de morte. Respecto do número de efectivos establecido, é o mínimo indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial, unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación e, no tocante ao persoal funcionario de auxilio xudicial, establécese unha persoa funcionaria como servizo mínimo, dado que non existe máis dun xulgado deste tipo na mesma localidade.

Nas oficinas de fiscalías, así como nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, a dotación que prestarán os servizos mínimos serán os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda. No caso das oficinas de fiscalías, esta decisión fundaméntase na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a título de exemplo: garantir as medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia, de menores, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional. No caso das subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, fundaméntase na necesidade de garantir o servizo que lles é propio na materia, a prestación do servizo de garda, a asistencia médico-forense ao xulgado de garda, o levantamento de cadáveres, a asistencia a detidos e a vítimas de violencia de xénero ou asistir nos internamentos, entre outros.

Nos rexistros civís principais e delegados, e coa finalidade de atender as actuacións que teñan carácter esencial, como as que se describen a seguir a título exemplificativo: as inscricións de defunción, inscricións de nacemento en prazo perentorio ou os certificados de defuncións; establécese o número de efectivos mínimo indispensable, designando unha única persoa funcionaria por órgano, que ben pode ser do corpo de xestión ou ben de tramitación.

Por último, e tanto nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións, como nos servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, establécese que atenderá os servizos mínimos a dotación mínima indispensable para garantir a atención do servizo esencial nun órgano xudicial: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a. A xustificación nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións radica no feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da recepción de demandas e escritos dirixidos a todos os órganos xudiciais do partido xudicial, o que podería afectar a tutela xudicial efectiva, especialmente se se trata do vencemento dun prazo preestablecido na lei. No caso dos servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima, a decisión vén motivada polo feito de que se trata dun servizo que ten encomendada, entre outras funcións principais, a da asistencia ás vítimas de delitos.

Posto que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior presta servizo ao Centro de Atención ás Emerxencias 112, os mínimos propostos establécense coa mesma intensidade ca un domingo ou festivo.

Na Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa permanecerá 1 auxiliar administrativo/a para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

No ámbito da Consellería de Facenda a designación de servizos mínimos no Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) vén exixido pola necesidade de poder solucionar posibles incidencias técnicas co suficiente grao de eficacia, permitindo o mantemento básico dos servizos.

O Cixtec é o órgano encargado de prestar apoio informático aos servizos da Consellería de Facenda e, especialmente, ten asignadas a funcións de xestión dos procesos de natureza informática, tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira.

Todos os sistemas de información deben ser mantidos operativos as 24 horas do día, pero especialmente críticos son os de natureza tributaria xa que no caso de que se paralizasen, repercutiría moi gravosamente na cidadanía, que se vería impedida para presentar dentro dos prazos establecidos calquera escrito, alegación ou recurso ante os órganos tributarios da Comunidade Autónoma.

Isto implicaría un grave prexuízo para a cidadanía xa que afectaría o seu dereito fundamental de defensa, que repercutiría, así mesmo, na responsabilidade patrimonial da Administración ante as posibles reclamacións dos usuarios.

De igual forma, é imprescindible que o Sistema informático de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex), como medio necesario para a presentación de propostas nos expedientes de contratación que xestiona a Xunta de Galicia, estea en todo momento en condicións óptimas de funcionamento, xa que os licitadores poderían verse afectados por incidencias nos trámites de prazos preclusivos, que afectarían de forma grave e irrecuperable á presentación das ofertas.

De acordo co exposto, os servizos mínimos do Cixtec establécense para dar o máis esencial cumprimento ás posibles incidencias nos diferentes sistemas de información da Consellería de Facenda, de tal xeito que se poidan atender os requirimentos máis básicos respectando o dereito á folga dos traballadores.

Neste sentido cabe indicar que os servizos mínimos establecidos supoñen un 0,9% respecto ao total de traballadores do centro.

No marco das competencias atribuídas á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no ámbito de competencias da conservación da natureza, cómpre fixar uns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais e cinexéticos, considerando indispensable a presenza de persoal dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos. Así mesmo, tamén se tiveron en conta as necesidades mínimas de funcionamento, sen colapso, dos centros de recuperación da fauna salvaxe, piscifactorías e demais centros de fauna. Constitúe esta proposta o persoal mínimo para poder cubrir as continxencias que poidan acontecer en cada distrito, parque natural e nos centros de traballo da dirección xeral que, polas súas características especiais, precisen dunha atención instantánea.

No que atinxe ao ámbito concreto do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, cómpre fixar uns servizos mínimos que poidan atender unha eventual situación de urxencia nas illas, tendo en conta que son catro arquipélagos (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).

No ámbito da Consellería de Economía, Emprego e Industria tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza efectiva que garanta a seguridade e saúde laboral do persoal empregado no ámbito da prevención de riscos laborais.

En consecuencia, no que atinxe á seguridade e saúde laboral, o mínimo imprescindible para cubrir as necesidades urxentes é contar con 1 técnico/a de prevención de riscos laborais por cada un dos centros provinciais do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.

No ámbito da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente, xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado dos nenos e nenas, menores de idade, que acoden aos centros docentes públicos, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG do 15 de xullo), dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Por tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente. Como servizo mínimo para garantilos establécese que os centros docentes permanezan abertos no seu horario habitual, coa necesaria presenza nos ditos centros do/a director/a, ou, de ser o caso, doutro membro do equipo directivo que o/a substitúa, xa que tales membros do equipo directivo teñen a representación do centro e garanten o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes, como sinalan as alíneas a) e d) do artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, publicada no BOE do 4 de maio, e por tanto están capacitados e facultados para resolver calquera incidencia respecto da seguridade dos menores de idade. Así mesmo, consonte a normativa citada, o director tamén está facultado e capacitado para resolver calquera incidencia que se poida producir respecto do conxunto dos bens que integran un centro docente.

A presenza dun subalterno ou subalterna deriva das funcións que a este tipo de persoal compete respecto do coidado e vixilancia das instalacións e do control de entrada e saída do centro educativo, tanto para evitar a entrada de persoas alleas ao centro como para evitar a saída dos menores de idade cando non corresponda.

Dentro do deber de outorgar protección básica ao menor de idade debemos incluír a súa alimentación; así, cando un servizo público asume esta responsabilidade, non pode desatendela, o que motiva que unha persoa con funcións de cociña deba permanecer nos centros educativos ordinarios con servizo de comedor.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores que, como se dixo, non pode ser paralizado, inclúe a actividade básica de coidar a integridade física e hixiene daqueles que, por ter diminuídas as súas capacidades, necesitan unha constante vixilancia e atención (artigo 49 da Constitución) por parte de coidadores de alumnado con necesidades educativas especiais presentes nos centros docentes ordinarios. O alumnado dos centros de educación especial ten unhas necesidades relativas á súa atención aínda máis reforzadas, polo que debe haber unha presenza mínima de persoal sanitario, persoal coidador, de comedores e de limpeza. A determinación dos anteditos servizos mínimos por porcentaxes nos centros de educación especial considérase como criterio máis apropiado para fixar o persoal que debe prestalos, dada a diversidade existente na dimensión e tamaño dos diferentes centros desa tipoloxía que hai na nosa comunidade.

Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo, para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que esas actividades non se poidan ver alteradas con risco ou desatención para os usuarios do servizo; trátase de garantir minimamente a hixiene, a alimentación e a seguridade, razón pola cal resulta necesaria a presenza dun membro do equipo directivo, así como de parte do persoal de limpeza, de comedor e subalternos.

Polo que se refire ás universidades, cos servizos mínimos que se fixan garántase a asistencia do alumnado e do persoal que non exerza o seu dereito á folga. A presenza mínima do persoal de conserxaría resulta precisa para a seguridade das instalacións. O persoal previsto para os rexistros busca garantir a actuación das persoas que o poidan necesitar e cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo nos seus dereitos.

No eido da Consellería de Sanidade, os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta esta consellería, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Estes servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación que, baixo ningún concepto, poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcadamente preventivo, e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente, no contexto europeo, nacional ou autonómico, establece en materia ambiental e alimentaria co obxectivo de protexer a saúde da cidadanía. No ámbito sanitario, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental ou alimentaria.

En canto aos/ás inspectores/as veterinarios/as oficiais de saúde pública de comarca, cubriranse as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das competencias da Consellería de Sanidade.

Os/as inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiro cubrirán as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se atopan as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

Os/as inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de lonxa asegurarán a calidade sanitaria dos produtos que son obxecto de inspección.

Os/as inspectores/as farmaceúticos/as de saúde pública cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas, casos illados de lexionela, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das súas competencias.

En canto ás alertas epidemiolóxicas, o obxectivo principal é o de detectar rapidamente aquelas ameazas e situacións que poidan ter un impacto grave na saúde da poboación e que requiran a toma de medidas de xeito rápido, coa finalidade de dar una resposta de saúde pública adaptada á situación, polo que a persoa que estea de garda nesta data cubrirá os servizos mínimos.

No ámbito da Consellería de Política Social tómase en consideración para determinar os servizos mínimos a necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia para os centros asistenciais o número de efectivos presentes nun domingo ou nun día festivo por seren estes os días en que a prestación de servizos e realización de actividades, así como o número de usuarios, acada os seus niveis mínimos, limitándose ao mantemento básico e esencial dos centros, o cal non pode ser desatendido. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais considéranse imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

No que respecta á Consellería do Medio Rural e debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, redúcense os servizos mínimos fixando unicamente como imprescindible o persoal previsto para un domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios. O dito dispositivo comprende tanto os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

Os servizos fixados na Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias permitirán responder á necesidade imperiosa de manter activo o sistema de alerta sanitaria veterinaria e son os determinados no menor grao posible para asegurar a sanidade animal.

Así, nos servizos de sanidade de servizos centrais, a presenza dun veterinario/a para realizar os labores de coordinación no casos de aparición dunha grave epizootia, tanto cos servizos provinciais como co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Unha única persoa veterinaria nos servizos provinciais, con ámbito de actuación provincial para, de ser o caso, realizar a oportuna coordinación a nivel provincial tanto cos servizos veterinarios comarcais como cos servizos centrais. Un/unha veterinario/a por área para, de ser o caso, realizar as oportunas actuacións nas explotacións afectadas. Así mesmo, é necesario unha persoa veterinaria no Laboratorio de Sanidade e Produción Animal para cubrir a necesidade de recibir mostras que puidesen existir nunha alerta sanitaria e, no caso de urxente necesidade, se fose preciso, derivalas aos laboratorios nacionais de referencia.

En todos os centros de formación da dita Consellería do Medio Rural se designa un efectivo para a apertura dos centros que imparten formación regrada. Naqueles centros que, polo seu carácter, teñen gando ao seu coidado, para non desatendelo, desígnase o persoal necesario para o mantemento de cultivos e gando; manteranse así os servizos dun domingo.

Así mesmo, no caso dos centros de formación de Sergude e Lourizán, que teñen réxime de internado, desígnanse os servizos que permiten atender minimamente os seus usuarios e que se prestan en domingo, polo que se establece un cociñeiro de primeira.

En relación cos centros de investigación, naqueles centros que, polo seu carácter, teñen gando ao seu coidado, para non desatendelo, desígnase o persoal necesario para o mantemento de cultivos e gando; desta forma mantéñense así os servizos dun domingo.

Respecto da Consellería do Mar, nos centros educativos con alumnado en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar aos/ás residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería nos cales se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol, teñen durante os días lectivos da semana servizo de residencia e comedor, pero os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas os domingos e os festivos que son vésperas de días lectivos que ten como misión abrir o centro e permanecer nel para recibir os/as residentes mentres non empeza a quenda do/a educador/a.

Os/as educadores/as (persoal laboral) desenvolven o seu traballo a quendas, de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia faise necesario garantir que polo menos un/unha educador/a estea presente de maneira permanente para o control e servizo do alumnado residente.

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola transcendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto do días laborables. As emerxencias, de se produciren, poden ser atendidas garantindo unha tripulación (composta por un patrón/oa, un mecánico/a e un/unha vixilante mariñeiro/a) por provincia, nas bases operativas da Coruña, Celeiro e Vigo.

Portos de Galicia non ten servizos ordinarios (nin de oficinas nin nos portos) os sábados e domingos; aínda que para casos de incidencias nos portos en días de festivo, sábado ou domingo si se acostuma actuar desde os cargos de goberno do organismo, a través de instrucións aos tres xefes/as de zona territorial de Portos, que pola súa vez dispoñen a actuación dos/das gardapeiraos adscritos/as a cada zona de Portos.

Finalmente, o feito de garantir a apertura dos centros de traballo obedece exclusivamente á necesidade de posibilitar que aqueles traballadores que así o desexen poidan acudir libremente a traballar. Non obstante, non será necesaria a apertura daqueles centros en que, non tendo fixados servizos mínimos, todos os traballadores exerzan o dereito á folga.

En consecuencia, por proposta da Comisión de Secretarios, e logo de intentada sen efecto a negociación dos servizos mínimos co Comité de Folga, en virtude das facultades que me confire o artigo 1 do Decreto 233/2012, do 5 de decembro, polo que se determinan a organización, funcións e competencias da Vicepresidencia da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

Secretaría Xeral para o Deporte. Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra):

1 garda/ordenanza na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 20 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 05.30 horas.

1 preceptor/a na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 20 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 05.30 horas.

1 garda/ordenanza na quenda de mañá de 07.30 a 15.00 horas.

1 oficial de cociña na quenda de mañá de 08.00 a 15.30 horas.

1 camareiro/a-limpador/a na quenda de mañá de 08.00 a 15.30 horas.

1 preceptor/a na quenda de mañá de 08.00 a 15.30 horas.

1 garda/ordenanza na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1 oficial de cociña na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1 camareiro/a-limpador/a na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1 preceptor/a na quenda de tarde de 14.30 a 22.00 horas.

1.2. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

1.2.1. Servizos centrais:

1.2.1.1. Secretaría Xeral Técnica:

1 funcionario/a da Oficina Técnica.

1 persoa no Rexistro Xeral.

1.2.1.2. Dirección Xeral de Xustiza:

Na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais e nos xulgados do penal: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dúas seccións ou xulgados.

Nos xulgados de menores: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos xulgados de violencia sobre a muller: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio.

Nos xulgados de instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Xulgados do contencioso-administrativo: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do social: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de familia exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia de familia: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados do mercantil exclusivos e xulgados de primeira instancia con competencia en materia mercantil: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio por cada dous xulgados ou fracción.

Xulgados de vixilancia penitenciaria: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 auxilio.

Nas oficinas de fiscalías: os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda.

Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

Nos rexistros civís principais e delegados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nas oficinas de rexistro e repartición e nos decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

Nos servizos comúns de atención ao cidadán e á vítima: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

1.2.1.3. Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: 2 técnicos/as do sistema integrado de protección civil e emerxencias con tarefas de garda do sistema.

1.2.1.4. Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa: 1 auxiliar administrativo/a para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

1.2.2. Servizos periféricos:

1.2.2.1. Delegación Territorial da Coruña.

1 funcionario/a para o Rexistro Xeral do Edificio Administrativo da Coruña.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo da Coruña.

1 funcionario/a para o Rexistro da Oficina de Ferrol.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Ferrol.

1.2.2.2. Delegación Territorial de Lugo.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Lugo.

1.2.2.3. Delegación Territorial de Ourense.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Ourense.

1.2.2.4. Delegación Territorial de Pontevedra.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Pontevedra.

1.2.2.5. Delegación Territorial de Vigo.

1 funcionario/a no Rexistro Xeral.

1 persoa para o mantemento do Edificio Administrativo de Vigo.

1.3. Consellería de Facenda.

1.3.1. Servizos centrais:

1.3.1. a) Cixtec.

1 analista-programador/a.

1.4. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Servizos mínimos en materia de conservación da natureza:

Servizos mínimos en materia de conservación da natureza:

a) A Coruña:

1 axente por distrito en quenda de mañá e outro/a en quenda de tarde:

Distrito ambiental I - Ferrol.

Distrito ambiental II - Bergantiños/As Mariñas Coruñesas.

Distrito ambiental III - Santiago/Meseta Interior.

Distrito ambiental IV - Noia.

Distrito ambiental V - Fisterra.

Parque Natural Fragas do Eume:

Un/unha vixilante en quenda de mañá e un/unha axente en quenda de tarde.

Parque Natural Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán:

Un/unha vixilante en quenda de mañá e un/unha axente en quenda de tarde.

Centro de Recuperación de Fauna en Oleiros:

Un/unha vixilante en quenda de mañá e 1 peón/oa en quenda de tarde.

b) Lugo.

1 axente por distrito en quenda de mañá e outra en quenda de tarde.

Distrito ambiental VI - A Mariña Lucense.

Distrito ambiental VII - A Fonsagrada/Os Ancares.

Distrito ambiental VIII - Terra de Lemos.

Distrito ambiental - Sarria/Lugo.

Distrito ambiental X - A Terra Chá.

Complexo Ambiental O Veral:

1 capataz e 1 peón/oa.

c) Ourense.

1 axente por distrito en quenda de mañá:

Distrito ambiental XI - Ribeiro/Arenteiro.

Distrito ambiental XII - Miño/Arnoia.

Distrito ambiental XIII - Valdeorras/Trives

Distrito ambiental XIV - Verín/Viana

Distrito ambiental XV - A Limia: 1 axente en quenda de mañá e 1 axente na de tarde.

Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés: 1 axente.

Parque Natural da Serra da Enciña e da Lastra: 1 axente.

Parque Natural do Invernadeiro: 1 axente.

Piscifactoría Carballiño: 1 capataz e 1 peón/oa.

Centro de Recuperación da Fauna Rodicio: 1 capataz e 1 peón/oa.

d) Pontevedra:

1 axente ou vixilante por distrito en quenda de mañá e outro/a en quenda de tarde.

Distrito ambiental XVI - Deza/Tabeirós.

Distrito ambiental XVII - Condado/A Paradanta.

Distrito ambiental XVIII - Vigo/Baixo Miño.

Distrito ambiental XIX - Caldas/O Salnés.

Parque Natural Monte Aloia - LIC Gándaras de Budiño.

1 axente ou vixilante.

Centro Piscifactoría Carballedo:

1 capataz e 1 peón/oa.

Complexo Ambiental Coutorredondo:

1 capataz e 1 peón/oa.

e) Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

4 axentes.

1 mecánico/a (tripulación).

1 patrón/patroa (tripulación).

1 mariñeiro/a (tripulación).

1.5. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

1.5.1. Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga na Coruña.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Lugo.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Ourense.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Pontevedra.

1.5.2. Outros centros de traballo da consellería.

– Nos demais centros de traballo de consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes dela quedará garantida a apertura e peche de todos os centros de traballo mediante a designación dun/dunha traballador/a na súa quenda habitual.

1.6. Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

1.6.1. Servizos centrais da Consellería: 1 funcionario/a da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

1.6.2. Servizos periféricos da Consellería: 1 funcionario/a da unidade de persoal da xefatura territorial correspondente.

1.6.3. Centros docentes non universitarios de titularidade pública:

– A Dirección ou membro do equipo da Dirección e un subalterno ou subalterna en cada centro escolar. Nos centros de menos de 6 unidades o/a director/a poderá ser substituído/a por un membro do equipo docente. En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros.

– Unha persoa de cociña nos centros ordinarios con comedor escolar de xestión directa. Un encargado do cátering en cada un dos comedores de xestión indirecta.

– 1 auxiliar coidador/a en cada centro educativo que non sexa centro de educación especial e que neste curso teña asignado persoal desa categoría.

– O 20 % do persoal de comedores, limpeza e subalternos nos centros residenciais docentes.

– O 20 % do persoal de comedores, ATS, limpeza, coidadores e persoal médico dos centros de educación especial.

A designación nominal do persoal que deberá cubrir os distintos servizos relacionados neste punto realizaraa a Dirección do centro respectivo e publicarase no taboleiro de anuncios do centro.

1.6.4. Universidades galegas:

– 1 empregado/a da área de conserxaría por quenda de traballo en cada facultade, escola, centro de investigación e demais centros administrativos.

– 1 funcionario/a no rexistro oficial de cada campus.

– 1 empregado/a do persoal de secretaría do reitor e dos vicerreitores/as dos campus onde non estea a sede reitoral.

1.7. Consellería de Sanidade.

1.7.1. Servizos de inspección veterinaria de saúde pública:

1.7.1.a) Para os inspectores/as veterinarios/as oficiais de saúde pública de comarca, os mínimos estarán compostos por catro inspectores/as nas zonas veterinarias da Coruña, tres inspectores/as nas zonas veterinarias de Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra e dous inspectores/as nas zonas de Ferrol, Santiago de Compostela, Noia, Burela, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras, O Porriño e Lalín.

Estes inspectores/as cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas de nivel I, intoxicacións alimentarias e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das súas competencias.

Os servizos mínimos desenvolveranse en quendas de mañá e tarde, tal e como se prestan os servizos na actualidade.

1.7.1.b) Os inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiro cubrirán as situacións especiais derivadas das urxencias que se poidan producir, entre as cales se encontran as de benestar animal, as de desabastecemento que se poidan producir por festividades locais, no día anterior ou posterior ao día da folga, e outras de semellante natureza.

Os servizos mínimos estarán compostos por 1 veterinario/a de matadoiro por zona, excepto na Coruña e O Porriño, onde estarán compostos por 2 veterinarios/as.

1.7.1.c) Para os inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de lonxa debe quedar, cando menos, un por cada lonxa o día da folga, co fin de asegurar a calidade sanitaria dos produtos que son obxecto de inspección.

1.7.2. Servizos de inspección farmacéutica de saúde pública:

1.7.2.a) Para os farmacéuticos/as inspectores/as de saúde pública, os mínimos estarán compostos por 2 inspectores/as nas zonas veterinarias da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e 1 inspector/a no resto das zonas de Ferrol, Santiago de Compostela, Noia, Burela, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras e Lalín.

Estes inspectores/as cubrirán as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas, casos illados de lexionela, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das súas competencias.

Os servizos mínimos desenvolveranse en quendas de mañá, tal e como se prestan os servizos na actualidade.

1.7.3. Servizos periféricos:

1.7.3.a) Xefatura Territorial da Coruña.

– Zona da Coruña: 4 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona; 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiros, 1 inspector/a de lonxa e 2 inspectores/as farmacéuticos/as de saúde pública.

– Zona de Ferrol: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona; 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico/a de saúde pública.

– Zona de Santiago de Compostela: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico de saúde pública.

– Zona de Noia: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico/a de saúde pública.

1.7.3.b) Xefatura Territorial de Lugo.

– Zona de Lugo: 3 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona ou directores/as técnicos/as de industrias alimentarias, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 2 inspectores/as farmacéuticos/as de saúde pública.

– Zona de Burela: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico/a de saúde pública.

– Zona de Monforte de Lemos: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico/a de saúde pública.

1.7.3.c) Xefatura Territorial de Ourense.

– Zona de Ourense: 3 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 2 inspectores/as farmacéuticos/as de saúde pública.

– Zona de Verín: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico/a de saúde pública.

– Zona do Barco de Valdeorras: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico/a de saúde pública.

1.7.3.d) Xefatura Territorial de Pontevedra.

– Zona de Pontevedra: 3 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 2 inspectores/as farmacéuticos/as de saúde pública.

– Zona de Vigo: 3 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a de lonxa e 2 inspectores/as farmacéuticos/as de saúde pública.

– Zona de Lalín: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona, 1 inspector/a veterinario/a de saúde pública de matadoiros e 1 inspector/a farmacéutico/a de saúde pública.

– Zona de O Porriño: 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de comarca, xefe/a de zona e 2 inspectores/as veterinarios/as de saúde pública de matadoiros.

1.7.4. Servizo de alerta epidemiolóxica de Galicia (SAEG):

1 técnico/a de saúde pública localizable durante todo o día.

1.8. Consellería de Política Social.

1.8.1. A Coruña.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Complexo Xuvenil As Mariñas.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

– Centro de Menores San Xosé de Calasanz.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

2 camareiro/a limpadora/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

– Complexo de Atención de Menores Ferrol.

3 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial/a 1º de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1º de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

- Centro de Atención a Persoas con Discapacidade.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

15 auxiliares coidadores en quenda de mañá.

15 auxiliares coidadores en quenda de tarde.

5 auxiliares coidadores en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores Torrente Ballester da Coruña.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Carballo.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores de Ferrol.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Oleiros.

1 médico/a.

1 subgobernante.

1 coordinador/a.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

34 auxiliares de clínica en quenda de mañá.

17 auxiliares de clínica en quenda de tarde.

8 auxiliares de clínica en quenda de noite.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/a limpadores/as en quenda de tarde.

2 oficiais/alas 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores da Pobra do Caramiñal.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Santiago de Compostela (Porta do Camiño).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Residencia Asistida de Maiores Volta do Castro.

1 médico/a.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de mañá.

1 coordinador/a de enfermaría en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

18 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

12 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1.8.2. Lugo.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia de Maiores Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 enfermeiro/a en quenda de tarde.

1 enfermeiro/a en quenda de noite.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

– Residencia de Maiores de Monforte de Lemos.

1 ordenanza en quenda en noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores A Milagrosa.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de tarde.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de Maiores das Gándaras.

1 gobernante/a ou subgobernante/a en quenda de mañá.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña ou oficial 1ª en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a 2ª en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

8 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Casa do Mar de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Celeiro.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

2 ATS-DUE en quenda de mañá.

1 ATS-DUE en quenda de tarde.

1 ATS-DUE en quenda de noite.

20 coidadores/as en quenda de mañá.

18 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª ou xefe/a de cociña) en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª) en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

– CS Milagrosa.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro Santo Anxo de Rábade.

4 educadores/as en quenda de mañá.

1 educador/a en quenda de noite

4 educadores/as en quenda tarde/ noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda tarde/noite

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

1.8.3. Ourense.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia do Carballiño para Maiores con Autonomía.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Centro de Menores A Carballeira.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

2 coidadores.

– Residencia de Maiores Nosa Señora dos Milagres.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

11 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores de Castro Caldelas.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1.8.4. Pontevedra.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Centro de Menores Avelino Montero.

4 educadores/as en quenda de mañá.

4 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante en quenda de noite.

– Residencia de Maiores de Pontevedra.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a en quenda de tarde.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores da Estrada.

1 oficial/a 1ª de cociña en xornada partida.

1 axudante/a de cociña en xornada partida.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Residencia de Maiores de Marín.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo I).

1 médico/a en quenda de mañá.

1 ATS/DUE con funcións de coordinación en quenda de mañá.

5 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

39 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

31 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

8 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

2 ordenanzas en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

2 axudantes/as de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

17 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes (Vigo II).

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a ou 1 subgobernante/a en quenda de mañá.

10 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidades de Redondela.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

22 coidadores/as en quenda de mañá.

18 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Vigo.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1.8.5. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia:

1. Centros residenciais:

– Vivenda Comunitaria de Vilasantar.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

– Vivenda Comunitaria de A Pontenova.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

– Vivenda Comunitaria de Riotorto.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

– Vivenda Comunitaria/Centro de Día de Vilar de Santos

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Fogar Residencial/Centro de Día de Taboadela.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar Residencial/Centro de Día de Cerdedo.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar Residencial/Centro de Día de Cerceda.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Minirresidencia/Vivenda Comunitaria/Centro de Día de Melide.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– Residencia/Centro de Día de Ortigueira.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– Cemvi.

1 educadora social en quenda de mañá.

1 educadora social en quenda de tarde.

1 PSX en quenda de noite.

2. Centros de día.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

1 xerocultor/a en quenda de tarde.

3. Outros centros de traballo do Consorcio: 1 traballador/a na súa quenda habitual para garantir a apertura e peche dos centros.

1.8.6. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas.

Os servizos mínimos que se propoñen para a Funga serían:

– 2 traballadores/as sociais.

– 2 asesores/as xurídicos/as.

– 2 administrativos/as.

– 1 representante da dirección.

1.8.7. Outros centros de traballo da Consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes.

En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros de traballo mediante a designación dun/dunha traballador/a na súa quenda habitual.

1.9. Consellería do Medio Rural.

1.9.1. Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais:

– Debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, redúcense os servizos mínimos fixando os efectivos de persoal previstos para un domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios. Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

– A empresa UTE Inaer Galicia, S.L.-Consultoría Natutecnia, S.L. deberá garantir que as aeronaves afectas ao Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais prestarán os servizos contratados axustados aos servizos mínimos fixados pola Xunta de Galicia neste ámbito durante a xornada de folga.

1.9.2. Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

– Servizo de Sanidade Animal: 1 veterinario/a.

– Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (Lugo): 1 veterinario/a.

– Servizos provinciais de Gandaría: 1 veterinario/a en cada servizo.

– Áreas veterinarias: 1 veterinario/a en cada área.

1.9.3. Centros de formación:

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña): 1 responsable de apertura do centro.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña): 1 responsable de apertura do centro, 1 oficial/a 2ª agrario/a e 1 cociñeiro/a 1ª.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Becerreá (Lugo): 1 responsable de apertura do centro.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos (Lugo): 1 responsable de apertura do centro.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo-Lugo): 1 responsable de apertura do centro, 1 oficial/a 2ª agrario/a.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra): 1 responsable de apertura do centro e 1 cociñeiro/a 1ª.

1.9.4. Centros de investigación:

– Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña): 1 capataz agrícola e 2 oficiais 2ª agrarios/as, na quenda de mañá, e 1 capataz agrícola e 1 oficial 2ª agrario/a na quenda de tarde.

– Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra (Monfero-A Coruña): 1 capataz agrícola.

– Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón (Lugo): 1 capataz agrícola.

– Centro de Investigación Forestal de Lourizán: 1 auxiliar de laboratorio, 1 axente coordinador de predio e 1 garda.

1.10. Consellería do Mar.

1.10.1. Centros de ensino.

a) Provincia da Coruña:

Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol:

– 1 educador/a.

b) Provincia de Pontevedra:

Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo:

– 1 educador/a.

1.10.2. Servizo de Gardacostas de Galicia.

Bases de vixilancia da Coruña, Celeiro e Vigo. En cada unha das bases:

– 1 patrón/oa.

– 1 mecánico/a.

– 1 vixilante mariñeiro/a.

1.10.3. Ente público Portos de Galicia.

– 1 auxiliar administrativo/a nas oficinas da zona (Zona Sur - Pontevedra).

– 1 xefe/a de zona (Zona Centro - A Coruña).

– 1 xefe/a de zona (Zona Norte - Lugo).

– 2 gardapeiraos (Zona Sur - Pontevedra).

– 2 gardapeiraos (Zona Centro - A Coruña).

– 1 gardapeiraos (Zona Norte - Lugo).

2) En todo caso, quedará garantida a apertura e o peche de todos os centros de traballo.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2019

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza