Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55 Mércores, 20 de marzo de 2019 Páx. 14730

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, letra b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Segundo o artigo 19 da Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (DOG núm. 54, do 16 de marzo):

«Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións de concesión ou denegación da axuda, producindo esta publicación os efectos das notificacións (...)».

Así mesmo, serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Consellería do Medio Rural www.mediorural.xunta.gal.

De acordo co establecido, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, a publicación deberá conter os mesmos elementos que o artigo 40.2 da dita lei exixe respecto das notificacións. Nos supostos de publicacións de actos que conteñan elementos comúns, poderán publicarse de forma conxunta os aspectos coincidentes e especificaranse soamente os aspectos individuais de cada acto.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2018

O conselleiro
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Sección primeira.

Convocatoria: Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (DOG núm. 54, do 16 de marzo).

Aplicación orzamentaria: 13.03.712B.772.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, dotada cun crédito total de 2.000.000 euros para o ano 2018; 10.000.000 euros para o ano 2019 e 8.000.000 euros para o ano 2020. En total 20.000.000 euros.

Finalidade: creación de empresas para agricultores mozos.

Consideracións legais e técnicas:

I) Orde do 9 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.

II) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

III) Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

IV) Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias no director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Ao importe admisible dos gastos aprobados de acordo co especificado na notificación de resolución que se realiza nesta publicación aplicáronselle os módulos previstos na orde de axudas e a moderación de custos previstos na normativa comunitaria, coa finalidade de optimizar a utilización dos fondos e adaptalos aos prezos de mercado. Os investimentos solicitados que non se atopen entre os aprobados entenderanse denegados por criterios de admisibilidade.

De acordo con todo o indicado, e vistas as propostas de aprobación e denegación do 27 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro do Medio Rural, en virtude da Orde do 17 de novembro de 2015 (DOG núm. 223, do 23 de novembro) resolveu o 31 de decembro de 2018 aprobar e denegar aos solicitantes propostos a axuda nas condicións sinaladas na dita proposta.

Contra a presente resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Esta axuda está cofinanciada nun 2,5 % pola Administración xeral do Estado, nun 22,5 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia para o período 2014-2020, dentro da medida 6, Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas, submedida 6.1 Axudas destinadas á creación de empresas para a creación de empresas para os agricultores mozos.

O transcurso dos 9 meses desde a concesión da axuda, prazo establecido para o inicio das actuacións incluídas no plan empresarial, sen a correspondente acreditación e solicitude de pagamento comportará, tras o preceptivo requirimento, a perda do dereito ao cobramento da subvención. O mesmo ocorre coa correcta execución do plan aos 24 meses contados a partir da data de instalación e a presentación da documentación acreditativa; neste caso pode supoñer a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia. Ao mesmo tempo, tamén suporá a perda do dereito ao cobramento da axuda, o non mantemento do número das UTA ou o feito de non acadar a puntuación mínima exixida para a aprobación (establecida en 10,00 puntos) no momento da solicitude de pagamento da axuda.

Así mesmo, lémbraselle que os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda rematan una vez transcorridos 5 anos desde a data de instalación.

Axudas aprobadas. Beneficiarios/as e subvención:

Os conceptos incluídos nas táboas correspóndense cos campos da base de datos, cuxo desenvolvemento se publicou na orde da convocatoria.

Exp.: 27/50179/18. *3549***. Abuín Corredoira, Monserrat. Data de solicitude: 10.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xuríd

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

21.000,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

4

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50152/18. 33*43***. Acebedo Costa, Beatriz. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

21.150,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 32/50097/18. 44**0*8*. Afonso Ferreira, Eva. Data de solicitude: 9.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 32/50063/18. *6734***. Afonso Rodríguez, Víctor. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 32/50073/18. 44*94***. Aguiar Rivela, Manuel. Data de solicitude: 6.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

30.000,00 €

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

18.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

12.000,00 €

Subvención total

30.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 30.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 32/50003/18. 44**1*0*. Aguiar Rivela, Sandra. Data de solicitude: 6.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

30.000,00 €

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

18.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

12.000,00 €

Subvención total

30.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 30.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 25,00

Exp.: 15/50132/18. *2703***. Alba Abeledo, Alejandro. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 15/50056/18. 45*70***. Allo Dubra, Francisco. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Puntuación total: 19,00

Exp.: 15/50030/18. 32**6*3*. Alonso López, José Ángel. Data de solicitude: 27.3.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

56.500,00 €

67.436,91

31.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

33.900,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

22.600,00 €

Subvención total

56.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

6198

M2 Nave Polos/outr Av+ins

1.120,00

67.436,91 €

67.436,91 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 67.436,91 €. Subvención directa: 56.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50067/18. *7435***. Álvarez Cadenas, Tatiana. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

33.208,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

200,00

12.600,00 €

12.000,00 €

4311

Ud. Colmea (Con 1/2 Alza)

200,00

11.240,00 €

11.200,00 €

4312

Ud. Media Alza

200,00

3.700,00 €

3.600,00 €

4315

Ud. Alimentador Apícola

60,00

141,00 €

120,00 €

4316

Ud. Afumador Apícola

2,00

30,00 €

28,00 €

4317

Ud. Banco De Desopercular (1,5m)

1,00

505,00 €

480,00 €

4319

Ud. Tanque De Maduración Apícola (400 Kg)

3,00

495,00 €

480,00 €

8027

Ud. Desbrozadora De Man

1,00

1.015,25 €

600,00 €

8098

Ud. Remolque Vehículo Apícola/ovino/cabrún

1,00

4.020,00 €

4.000,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 33.208,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 15/50019/18. 47*73***. Álvarez Varela, Óscar Santiago. Data de solicitude: 5.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

31.050,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

23,00

35.650,00 €

31.050,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 31.050,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 32/50025/18. 44**4*0*. Álvarez Vázquez, Iago. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

52.750,00 €

98.555,31

20.250,00

2.500,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

31.650,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

21.100,00 €

Subvención total

52.750,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

98.555,31 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

8.698,31 €

8.698,31 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

9.000,00 €

9.000,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

2.750,00 €

2.750,00 €

6195

M2 oficina

40,00

5.169,00 €

4.520,00 €

6231

M2 plat. formigón/soleira

936,00

20.601,27 €

16.848,00 €

6316

M2 Estercoleiro

225,00

8.939,00 €

8.100,00 €

6337

M Cerca Tu-mai Con Zocl

1.413,00

22.608,00 €

22.608,00 €

9330

Ha Desbroce De Matagueira

15,00

3.900,00 €

3.615,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

6.900,00 €

6.900,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

5.300,00 €

5.300,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

4,00

9.516,00 €

9.516,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 98.555,31 €. Subvención directa: 52.750,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

4

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 29,00

Exp.: 27/50089/18. *4273***. Álvarez Vázquez, David. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 15/50124/18. 44*28***. Alvite Villar, Constantino. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 36/50028/18. 33**9*7*. Amor Méndez, Silvana. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

44.665,08

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

5.790,00 €

5.395,08 €

1310

Ml Pozo De Barrena

180,00

7.200,00 €

7.200,00 €

5107

Outros Investimentos Porcino

1,00

450,00 €

450,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

270,00

4.320,00 €

4.320,00 €

8170

Ud. Bomba De Auga.......

1,00

1.500,00 €

1.500,00 €

8201

Equipo Informático

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

3.700,00 €

3.200,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

2.700,00 €

2.700,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

4,00

10.000,00 €

10.000,00 €

9523

Ud. Depósito De Auga.....

4,00

8.000,00 €

8.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 44.665,08 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 15/50126/18. 3*69**4*. Anca Lagoa, Mónica. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

31.050,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

23,00

31.050,00 €

31.050,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 31.050,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 36/50090/18. 4*090***. Andújar Trigo, Jesús. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 32/50083/18. 44*99***. Araújo Valencia, José Manuel. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

55.000,00 €

118.604,00

22.500,00

2.500,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

33.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

22.000,00 €

Subvención total

55.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

18.882,00 €

18.882,00 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

118.604,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

10.105,00 €

10.105,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

50.870,00 €

50.870,00 €

6171

Ud.Silo 25 M3 Avicola

3,00

7.650,00 €

7.137,00 €

6234

M2. Alm Pechado C/Portas

347,53

8.450,00 €

8.450,00 €

6316

M2 Estercoleiro

225,00

8.140,00 €

8.100,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

400,00

4.810,00 €

4.810,00 €

8201

Equipo Informatico

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

9242

Ud Grupo Electrox 30-40Kw

1,00

3.800,00 €

2.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 118.604,00 €. Subvención directa: 55.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 25,00

Exp.: 32/50082/18. 4*49**4*. Araújo Valencia, Óscar. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

55.000,00 €

118.604,00

22.500,00

2.500,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

33.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

22.000,00 €

Subvención total

55.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

18.882,00 €

18.882,00 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

118.604,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

10.105,00 €

10.105,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

50.870,00 €

50.870,00 €

6171

Ud.silo 25 M3 Avicola

3,00

7.650,00 €

7.137,00 €

6234

M2. Alm Pechado C/ Portas

347,53

8.450,00 €

8.450,00 €

6316

M2 Estercoleiro

225,00

8.140,00 €

8.100,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

400,00

4.810,00 €

4.810,00 €

8201

Equipo Informatico

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

9242

Ud Grupo Electrox 30-40kw

1,00

3.800,00 €

2.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 118.604,00 €. Subvención directa: 55.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 25,00

Exp.: 32/50001/18. 4*706***. Arcila Vélez, Dennis Eliana. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

13.500,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4515

Ud Ovino/cabr 6 M - 3 A

150,00

13.500,00 €

13.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 13.500,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 27/50198/18. 33*58***. Ares Liz, Alberto. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 15/50101/18. 7*32**4*. Ares Pérez, Esther. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50199/18. 3*290***. Arias Rodríguez, Juan. Data de solicitude: 9.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50014/18. 54*27***. Arrais Luaces, Laura. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

63.169,95

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

63.169,95 €

2620

Ha. Framboesa Ou Arandos

4,71

63.169,95 €

63.169,95 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 63.169,95 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50195/18. 3*27**0*. Arza Fernández, Noelia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 15/50137/18. 7*811***. Añón Otero, José Carlos. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 32/50006/18. 76*09***. Ballesteros Sousa, Diego. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

0

0

3

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50148/18. 3*53**7*. Barja Carreiras, Antonio. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 27/50161/18. 3*348***. Barral Miragaya, Cristina. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 15/50100/18. 32*98***. Barro Mouriño, Teolindo Pablo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 15/50109/18. 3*70**5*. Bellas Castro, Ignacio. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 15/50110/18. 4*355***. Bello Mirás, Aida. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 15/50020/18. 53*05***. Bello Vázquez, Lucía. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50070/18. 3*35**8*. Blanco Escarcega, Javier. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 15/50043/18. 4*818***. Blanco Pena, María Teresa. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 32/50012/18. 44*71***. Blanco Pousadas, Miguel. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

9.435,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

1130

Ha. Rego Localizado

0,40

470,00 €

470,00 €

1493

M2. Malla Antiherba

1.500,00

997,50 €

997,50 €

5102

Outros Investimentos Hortofloricultura

1,00

7.267,50 €

7.267,50 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 9.435,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50033/18. 3*54**2*. Bouso Fraga, Azucena. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

15,00

30.000,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 27/50120/18. 3*271***. Bravo Díaz, José Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

1

Puntuación total: 13,00

Exp.: 15/50108/18. 35*74***. Brea Méndez, Eva. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50202/18. 3*34**0*. Buide Lage, Laura. Data de solicitude: 6.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

45.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

27.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

18.000,00 €

Subvención total

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 45.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50112/18. **560*6*. Busto Río, Jennifer. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 15/50070/18. **8*8*45. Caamaño Fernández, Miguel Ángel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

56.500,00 €

60.750,00

31.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

33.900,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

22.600,00 €

Subvención total

56.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

45,00

60.750,00 €

60.750,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 60.750,00 €. Subvención directa: 56.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 15/50156/18. *483**3*. Cabado Miguelez, María Trinidad. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

45.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

27.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

18.000,00 €

Subvención total

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,50. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 45.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50162/18. **542*0*. Cabarcos Cabarcos, Marta Isabel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

31.050,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

31.050,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

23,00

31.050,00 €

31.050,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 31.050,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 15/50147/18. **3*2*01. Cal Pico, Alba. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 27/50172/18. *692**1*. Campos Lale, Lucía. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

23.346,04

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

60,00

3.272,40 €

3.272,40 €

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

250,00

14.000,00 €

14.000,00 €

4318

Ud. Extractor Apícola (36 Cadros) Automático

1,00

4.100,00 €

4.100,00 €

4319

Ud. Tanque De Maduración Apícola (400 Kg)

5,00

800,00 €

800,00 €

4320

Outra Maquinaria Apícola

1,00

810,00 €

810,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

363,64 €

363,64 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 23.346,04 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 15/50148/18. **024*2*. Candamio Freire, Manuel. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

65.500,00 €

81.000,00

40.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

39.300,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

26.200,00 €

Subvención total

65.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

81.000,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

60,00

81.000,00 €

81.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 6,00. Investimento total: 81.000,00 €. Subvención directa: 65.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 14,00

Exp.: 15/50107/18. **8*0*77. Canosa Fernández, María Andrea. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 16,00

Exp.: 15/50067/18. *967**1*. Cao Grobas, Santiago. Data de solicitude: 14.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 15/50117/18. **625*2*. Cao Rodríguez, Aida. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50187/18. **5*9*09. Carballes López, Jordi. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 32/50077/18. *673**5*. Carballo Ferreiro, Yago. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.658,79

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

1.000,00 €

1.000,00 €

0121

Compra De Terra

1,00

9.266,79 €

9.266,79 €

8207

Ud Remolque Esparexedor Esterco ( 5-10 Tm)

1,00

9.692,00 €

9.692,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.658,79 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50116/18. **556*2*. Carballo Rodríguez, Alberto. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 27/50154/18. **5*0*57. Carballo Romero, Rocío. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

45.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

27.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

18.000,00 €

Subvención total

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 45.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

4

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 32,00

Exp.: 32/50024/18. *497**4*. Carballo Suárez, Cayetano. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

52.750,00 €

98.555,31

20.250,00

2.500,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

31.650,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

21.100,00 €

Subvención total

52.750,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

98.555,31 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

8.698,31 €

8.698,31 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

9.000,00 €

9.000,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

2.750,00 €

2.750,00 €

6195

M2 .oficina

40,00

5.169,84 €

4.520,00 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

936,00

20.601,27 €

16.848,00 €

6316

M2 Estercoleiro

225,00

8.939,90 €

8.100,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

1.413,00

22.608,00 €

22.608,00 €

9330

Ha.desbroce De Matagueira

15,00

3.900,00 €

3.615,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

6.900,00 €

6.900,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

5.300,00 €

5.300,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

4,00

9.516,00 €

9.516,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 98.555,31 €. Subvención directa: 52.750,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

4

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 29,00

Exp.: 15/50065/18. **714*0*. Carbón Sabín, María. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

1

0

1

Puntuación total: 17,00

Exp.: 15/50141/18. **8*4*52. Caridad Regueiro, José Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

65.500,00 €

84.000,00

40.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

39.300,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

26.200,00 €

Subvención total

65.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

5104

Outros Investimentos Vacun

1,00

84.000,00 €

84.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 84.000,00 €. Subvención directa: 65.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 36/50004/18. *319**2*. Caride Puga, Adrián. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 27/50102/18. **560*0*. Carreira Trinidad, José Miguel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

40.500,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

30,00

40.500,00 €

40.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 40.500,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50042/18. **3*5*58. Castedo López, Alejandro. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

22.500,00 €

0,00

0,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

13.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

9.000,00 €

Subvención total

22.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 22.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50043/18. *355**2*. Castedo López, Marcos. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

22.500,00 €

0,00

0,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

13.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

9.000,00 €

Subvención total

22.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 22.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 15/50017/18. **152*4*. Castiñera Canedo, Adrián. Data de solicitude: 2.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 15/50059/18. **0*3*79. Castro Cancela, Tania. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

0

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50017/18. *354**7*. Castro Ferreiro, Marcos. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

700,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,50. Investimento total: 700,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50027/18. **347*1*. Castro Graña, Silvia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

1

Puntuación total: 15,00

Exp.: 15/50016/18. **6*2*44. Casás Pombo, José. Data de solicitude: 6.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

1

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50121/18. *428**8*. Cela Valcarcel, María José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

4

4

0

3

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 36/50074/18. **091*0*. Cibeira Moure, Alba. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

62.500,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

62.500,00 €

6312

M3. Fosa Purin Formigon.

1.680,00

66.754,32 €

62.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 62.500,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 15/50125/18. **80**24. Cives Figueira, Jonathan. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

22.500,00 €

0,00

0,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

13.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

9.000,00 €

Subvención total

22.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 22.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 15/50161/18. ***60*90. Codesal Barral, Javier. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

45.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

27.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

18.000,00 €

Subvención total

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 45.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

4

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 32/50047/18. 76*1***6. Coello Fernández, Monserrat. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

62.500,00 €

34.604,02

17.500,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

37.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

25.000,00 €

Subvención total

62.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

13.325,07 €

13.325,07 €

6316

M2 Estercoleiro

144,00

16.284,79 €

5.184,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

525,00

8.394,95 €

8.394,95 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

2.000,00 €

2.000,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

5.000,00 €

5.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 34.604,02 €. Subvención directa: 62.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 27,00

Exp.: 32/50005/18. **49**13. Collada Gómez, Analía. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

56.500,00 €

73.806,26

31.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

33.900,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

22.600,00 €

Subvención total

56.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

2.000,00 €

2.000,00 €

0121

Compra De Terra

1,00

2.606,26 €

2.606,26 €

1310

Ml. Pozo De Barrena

125,00

5.000,00 €

5.000,00 €

8013

Ud. Tractor 60-100 Cv

1,00

33.000,00 €

33.000,00 €

8082

Ud. Segadora Rotativa....

1,00

8.000,00 €

8.000,00 €

8088

Ud. Rotoempacadora

1,00

16.000,00 €

16.000,00 €

8093

Ud. Pala Tractor

1,00

5.000,00 €

5.000,00 €

8170

Ud. Bomba De Auga.......

1,00

1.500,00 €

1.500,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 73.806,26 €. Subvención directa: 56.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 15/50021/18. **33**11. Collazo Martínez, Sonia. Data de solicitude: 28.3.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 36/50034/18. 7**2**33. Conde Lamela, María del Mar. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

45.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

27.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

18.000,00 €

Subvención total

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 45.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 27,00

Exp.: 27/50025/18. **55**63. Conde Rivas, Víctor. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 14,00

Exp.: 15/50046/18. **91**27. Corral Castro, Áurea. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 32/50059/18. 3**3**29. Cortes Mancebo, Raúl. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 27/50080/18. **57**53. Cortés Prieto, Josefa. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 15/50011/18. **79**29. Costa Martínez, José. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 10,00

Exp.: 36/50020/18. 4**8**35. Couto González, María Cristina. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 27/50171/18. **34**55. Cupeiro Blanco, Marcos Antonio. Data de solicitude: 3.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

62.500,00 €

31.588,00

17.500,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

37.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

25.000,00 €

Subvención total

62.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

6171

Ud.silo 25 M3 Avicola

2,00

4.766,00 €

4.758,00 €

6316

M2 Estercoleiro

180,00

6.480,00 €

6.480,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

500,00

8.000,00 €

8.000,00 €

9243

Ud Grupo Electroxeno>40kw

1,00

3.375,00 €

3.350,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

6.000,00 €

3.000,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

3.000,00 €

6.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 31.588,00 €. Subvención directa: 62.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 15/50069/18. **71**43. De Bernardo Iglesias, Sergio. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

15,00

30.000,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50096/18. 9**9**9D. Deremetz, Jonathan Francois. Data de solicitude: 21.3.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50075/18. **58**08. Deus Vila, Juan. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50083/18. **27**00. Díaz Díaz, Rodrigo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50192/18. 3**4**11. Díaz Iglesia, Nuria. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

57.500,00 €

28.284,00

12.500,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

34.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

23.000,00 €

Subvención total

57.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

27.584,00 €

6316

M2 Estercoleiro

225,00

8.100,00 €

8.100,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

574,00

9.184,00 €

9.184,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

4.032,36 €

4.032,36 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

6.267,64 €

6.267,64 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 28.284,00 €. Subvención directa: 57.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50105/18. **55**50. Díaz Méndez, Amparo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

1

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50109/18. **28**16. Díaz Otero, Lidia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 32/50050/18. 7**1**76. Díaz Pacios, Eliseo. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

54.500,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

40,00

54.000,00 €

54.000,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

500,00 €

500,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 54.500,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 36/50076/18. **40**36. Diéguez Alonso, Iago. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

24.900,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

100,00

7.000,00 €

6.000,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

14,00

18.900,00 €

18.900,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 24.900,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 36/50015/18. **92**43. Diéguez García, Ana. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

113.483,43

45.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

7.200,00 €

7.200,00 €

5100

Outros Investimentos

1,00

500,00 €

500,00 €

6183

Ud Sist Dosif Medicinas

1,00

1.538,00 €

1.538,00 €

6195

M2 .oficina

25,35

3.000,00 €

2.512,43 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

500,00

9.000,00 €

9.000,00 €

6312

M3. Fosa Purin Formigon.

1.134,00

66.906,00 €

66.906,00 €

6313

M2. Cubricion Fosa Xurro

378,00

11.058,00 €

11.058,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

175,83

2.813,00 €

2.813,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

600,00 €

600,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

1.410,00 €

1.410,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

2.946,00 €

2.946,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

2,00

5.000,00 €

5.000,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

1,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 113.483,43 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 15/50002/18. 4**0**96. Docampo Noya, Alba. Data de solicitude: 10.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 9,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 15/50128/18. **33**91. Domínguez Gerpe, Silvia. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

22.500,00 €

0,00

0,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

13.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

9.000,00 €

Subvención total

22.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 22.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 15/50054/18. *586***6. Domínguez Porteiro, Marcos. Data de solicitude: 12.4.2018

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 18,00

Exp.: 32/50091/18. **73**50. Domínguez Vello, Brusli. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

47.950,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

35,00

47.250,00 €

47.250,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 47.950,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 15/50144/18. 4**07**9. Domínguez Otero, Diego. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50197/18. **34**72. Doval López, Roberto. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50117/18. **17**20. Escobal Fernández, Aitziber. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 15/50129/18. 3*69***2. Espantoso Grueiro, Telmo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 15/50057/18. **80**25. Espasandín Pereira, Marta. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

1

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50208/18. **26**06. Expósito Vázquez, Patricia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

91.200,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

6312

M3. Fosa Purin Formigon.

1.920,00

76.800,00 €

76.800,00 €

6313

M2. Cubricion Fosa Xurro

480,00

14.400,00 €

14.400,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 91.200,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50046/18. 3*34***0. Expósito Folgueiro, María. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 15/50027/18. **36**04. Fandiño Leira, Virino. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50180/18. **28**68. Fariñas Freire, Yago. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 32/50054/18. 9*14***H. Fernandes Santos, Eugenia. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50061/18. **54**08. Fernández Alonso, Juan José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

27.000,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 32/50065/18. **73**92. Fernández Blanco, Daniel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 25,00

Exp.: 27/50074/18. 3*56***2. Fernández Cabaleiro, Diego. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 27/50076/18. **58**47. Fernández Fernández, Carlos. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 27/50212/18. **55**20. Fernández Lamas, Eva. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 32/50043/18. 3*63***4. Fernández López, Jose Ignacio. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50044/18. **29**31. Fernández López, Martín. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

1

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50122/18. **55**38. Fernández López, Miguel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50024/18. 3*34***5. Fernández Otero, Diego. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

102.581,40

45.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

101.881,40 €

5100

Outros Investimentos

6,00

12.000,00 €

12.000,00 €

6113

M2. Est. Cebo Xatos

702,00

73.710,00 €

66.690,00 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

500,00

10.000,00 €

9.000,00 €

8170

Ud. Bomba De Auga.......

1,00

1.500,00 €

1.500,00 €

8200

Potabilizadora

1,00

2.900,00 €

2.800,00 €

9243

Ud Grupo Electroxeno>40kw

1,00

3.350,00 €

3.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

2.000,00 €

2.000,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

2.270,70 €

2.270,70 €

9521

Ud. Mangada Manexo (fixa Ou Móbil)

1,00

2.270,70 €

2.270,70 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 102.581,40 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 32/50020/18. **62**50. Fernández Rodríguez, Roberto. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

44.932,50

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

300,00

16.800,00 €

16.800,00 €

4312

Ud. Media Alza

300,00

5.400,00 €

5.400,00 €

4313

Ud. Nucleos Apícolas

300,00

18.000,00 €

18.000,00 €

4314

Ud. Excluidor Apícola

300,00

1.200,00 €

1.200,00 €

4315

Ud. Alimentador Apícola

300,00

412,50 €

412,50 €

4319

Ud. Tanque De Maduración Apícola (400 Kg)

2,00

320,00 €

320,00 €

8098

Ud. Remolque Vehículo Apícola/ovino/cabrún

1,00

2.100,00 €

2.100,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 44.932,50 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 27/50058/18. **55**84. Fernández Salgado, Susana. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50151/18. 3*56***3. Fernández Sanjurjo, Pedro. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 32/50002/18. **73**98. Fernández Toro, Roberto. Data de solicitude: 9.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

2.187,60

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

8026

Ud. Desbrozadora

1,00

1.487,60 €

1.487,60 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 2.187,60 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 32/50096/18. *4628***. Fernández Varela, Susana. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

45.169,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

300,00

18.000,00 €

18.000,00 €

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

300,00

16.800,00 €

16.800,00 €

4312

Ud. Media Alza

300,00

5.400,00 €

5.400,00 €

5100

Outros Investimentos

1,00

4.269,00 €

4.269,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 45.169,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 15/50007/18. 7*77***3. Fernández Vicente, Vanessa. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 14,00

Exp.: 27/50119/18. 3*28***0. Fernández López, Adrián. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

31.050,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

31.050,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

23,00

32.200,00 €

31.050,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 31.050,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 15/50103/18. 4590****. Fernández Méndez, Martín Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

56.700,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

56.700,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

42,00

84.000,00 €

56.700,00 €

Nº de UTA aprobación: 8,00. Investimento total: 56.700,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 32/50088/18. 4*49***0. Fernández Villar, José Antonio. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

24.300,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

18,00

24.300,00 €

24.300,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 24.300,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 36/50023/18. 4*87***2. Ferradas Fernández, Jorge. Data de solicitude: 2.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50182/18. 3354****. Ferreiro López, Diego. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50073/18. 3*35***9. Filgueiras Paz, Juan Carlos. Data de solicitude: 23.3.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

57.500,00 €

27.812,00

12.500,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

34.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

23.000,00 €

Subvención total

57.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

6171

Ud.silo 25 M3 Avicola

2,00

5.000,00 €

4.758,00 €

6316

M2 Estercoleiro

112,00

4.153,00 €

4.032,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

417,00

6.672,00 €

6.672,00 €

9243

Ud Grupo Electroxeno>40kw

1,00

3.500,00 €

3.350,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

6.000,00 €

6.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 27.812,00 €. Subvención directa: 57.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 25,00

Exp.: 36/50038/18. 4*09***5. Fondevila Pichel, Olivia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50166/18. 5316****. Fontela Deibe, Berta. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

1

0

1

Puntuación total: 25,00

Exp.: 32/50068/18. 5*17***9. Fontelo Rodríguez, Lorena. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

32.500,00 €

0,00

0,00

2.500,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

19.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

13.000,00 €

Subvención total

32.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 32.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 27,00

Exp.: 15/50077/18. 4*90***4. Freire Pérez, Xacobe. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 27/50173/18. 3354****. Freire Seijo, Alicia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 7,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50077/18. 7*51***2. Frey Castro, Pilar. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 27,00

Exp.: 27/50048/18. 3*55***0. Frey Estebaranz, Elena. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

3

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 19,00

Exp.: 15/50133/18. 7881****. Gallardo Carreira, Adrián. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50088/18. 3*34***1. Gallo Comendeiro, Belén. Data de solicitude: 5.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 32/50071/18. 4*48***8. Gándara Antoñón, Manuel. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 15/50123/18. 3271****. García Candales, Dway. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50190/18. 3*56***3. García Fernández, Marcos. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 36/50042/18. 4*09***2. García Fraga, Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 27/50045/18. 3354****. García García, Pablo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50145/18. 3*35***8. García Lamela, José. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

22.500,00 €

0,00

0,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

13.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

9.000,00 €

Subvención total

22.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 22.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

1

Puntuación total: 23,00

Exp.: 27/50082/18. 7*57***5. García López, Arturo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 15/50145/18. 7879****. García Mosteiro, Óscar Manuel. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

48.401,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

6.606,00 €

6.606,00 €

6313

M2. Cubricion Fosa Xurro

525,00

17.325,00 €

17.325,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

495,00

7.920,00 €

7.920,00 €

9241

Ud Grupo Electroxeno<30kw

1,00

1.450,00 €

1.450,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

2.700,00 €

2.700,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

2.700,00 €

2.700,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

2,00

5.000,00 €

5.000,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

2,00

4.000,00 €

4.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 48.401,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 15/50003/18. 3*53***9. García Veiga, Lucía. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

0

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 27/50100/18. **5**147. García Fraga, Jessica. Data de solicitude: 28.3.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 18,00

Exp.: 15/50162/18. 4*9***47. García García, David. Data de solicitude: 9.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

30.000,00 €

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

18.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

12.000,00 €

Subvención total

30.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 11,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 30.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 15/50163/18. 4**1**46. García García, Martín. Data de solicitude: 9.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

30.000,00 €

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

18.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

12.000,00 €

Subvención total

30.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 11,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 30.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 27/50099/18. **5**372. Geada Eiroa, José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 15/50155/18. 4*3***37. Gómez Grobas, Rubén. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 32/50055/18. 3*9***80. Gómez Nieves, Daniel. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

4.850,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

60,00

3.600,00 €

3.600,00 €

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

10,00

550,00 €

550,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 4.850,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 13,00

Exp.: 27/50207/18. **2**723. Gómez Pardellas, José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50060/18. 3*2***59. Gómez Rodríguez, Alberto. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 32/50066/18. 4*6***64. Gómez Villarino, Adrián. Data de solicitude: 9.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

112.900,00

45.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

112.900,00 €

6311

M3. Fosa Purin Engrellada

1.800,00

90.600,00 €

90.600,00 €

6313

M2. Cubricion Fosa Xurro

600,00

20.000,00 €

19.800,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

1,00

2.550,00 €

2.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 112.900,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 32/50046/18. **1**672. González Álvarez, Miguel. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

44.015,91

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0130

G. Notariais-rexistro

1,00

774,37 €

774,37 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

35.341,54 €

1310

Ml. Pozo De Barrena

140,00

5.900,00 €

5.600,00 €

6171

Ud.silo 25 M3 Avicola

2,00

4.440,00 €

4.440,00 €

6195

M2 .oficina

16,00

1.800,00 €

1.800,00 €

6196

M2. Aseo

58,00

8.785,91 €

7.540,00 €

6316

M2 Estercoleiro

416,00

7.853,88 €

7.853,88 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

400,00

8.196,30 €

6.400,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

7.200,00 €

7.200,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

1,00

1.707,66 €

1.707,66 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 44.015,91 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 25,00

Exp.: 27/50016/18. 3*2***07. González Barrio, Alejandro. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50020/18. 3*2***65. González Bodelle, Roberto. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50185/18. **5**692. González Díaz, José Luis. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 36/50075/18. 4*0***57. González Diéguez, Diego. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

102.759,94

45.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

5.137,34 €

5.137,34 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

102.059,94 €

5107

Outros Investimentos Porcino

1,00

650,00 €

650,00 €

6183

Ud Sist Dosif Medicinas

1,00

1.600,00 €

1.550,00 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

1.071,00

22.800,00 €

19.278,00 €

6312

M3. Fosa Purin Formigon.

1.080,00

48.600,00 €

44.732,60 €

6313

M2. Cubricion Fosa Xurro

360,00

12.500,00 €

11.880,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

402,00

6.633,00 €

6.432,00 €

9242

Ud Grupo Electrox 30-40kw

1,00

2.460,00 €

2.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

1.850,00 €

1.850,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

2,00

5.000,00 €

5.000,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

1,00

2.400,00 €

2.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 102.759,94 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 27/50156/18. 3*5***95. González Fernández, José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

40.500,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

30,00

40.800,00 €

40.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 40.500,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

2

2

1

0

1

Puntuación total: 28,00

Exp.: 15/50146/18. **3**165. González Gende, Ángel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

57.500,00 €

27.000,00

12.500,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

34.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

23.000,00 €

Subvención total

57.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

0,00 €

0,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

20,00

27.600,00 €

27.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 27.000,00 €. Subvención directa: 57.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50006/18. 3*5***06. González López, Alba. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

57.420,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

9.600,00 €

9.600,00 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

56.720,00 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

500,00

9.000,00 €

9.000,00 €

6336

M.cerca Tu-maia S/zocalo

1.490,00

19.370,00 €

19.370,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

6.250,00 €

6.250,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

12.500,00 €

12.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 57.420,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 30,00

Exp.: 32/50101/18. 7*7***01. González Martínez, David. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 36/50058/18. **5**546. González Nogueira, Eduardo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 15/50106/18. 4*9***37. González Rodríguez, Moises. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50062/18. 3*3***36. González Rojo, José Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 17,00

Exp.: 32/50053/18. **6**312. González Fernández, Adrián. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 32/50013/18. 4*1***16. González Pedrouzo, Dolores. Data de solicitude: 12.4.2018

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

94.497,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

10.107,00 €

10.107,00 €

5100

Outros Investimentos

1,00

56.120,00 €

56.120,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

450,00 €

450,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

5108

Outros Investimentos Avicultura

1,00

400,00 €

400,00 €

6183

Ud Sist Dosif Medicinas

1,00

1.550,00 €

1.550,00 €

6316

M2 Estercoleiro

120,00

4.320,00 €

4.320,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

150,00

2.400,00 €

2.400,00 €

8201

Equipo Informatico

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

9243

Ud Grupo Electroxeno>40kw

1,00

3.350,00 €

3.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

1.850,00 €

1.850,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

1.850,00 €

1.850,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

2,00

5.000,00 €

5.000,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

2,00

4.000,00 €

4.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 94.497,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 27,00

Exp.: 32/50026/18. 7*3***78. González Pereda, Álvaro. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

47.080,76

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

770,00 €

770,00 €

4310

Ud. Enxames

250,00

15.000,00 €

15.000,00 €

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

250,00

14.000,00 €

14.000,00 €

4312

Ud. Media Alza

628,00

11.291,44 €

11.291,44 €

4317

Ud. Banco De Desopercular (1,5m)

1,00

480,00 €

480,00 €

4318

Ud. Extractor Apícola (36 Cadros) Automático

1,00

4.100,00 €

4.100,00 €

4319

Ud. Tanque De Maduración Apícola (400 Kg)

1,00

160,00 €

160,00 €

4320

Outra Maquinaria Apícola

1,00

579,32 €

579,32 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 47.080,76 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50098/18. **9**263. González Pereira, Arthur José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

45.000,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4515

Ud Ovino/cabr 6 M - 3 A

180,00

45.000,00 €

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 45.000,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 32/50022/18. 7*7***10. González Rivera, Montserrat. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

23.850,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

18,00

23.850,00 €

23.850,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 23.850,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50146/18. 3*5***94. González Rodríguez, Zeltia. Data de solicitude: 12.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

22.500,00 €

0,00

0,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

13.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

9.000,00 €

Subvención total

22.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 22.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

1

Puntuación total: 23,00

Exp.: 15/50087/18. **3**61R. Goranov., Krasimir Vasilev. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 9,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 14,00

Exp.: 32/50102/18. 7*1***40. Goñi Alonso, Elisa. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

41.850,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

41.850,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

31,00

68.200,00 €

41.850,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 41.850,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 36/50024/18. *4**905*. Gracía García, Luis. Data de solicitude: 2.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

55.518,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

10.510,00 €

10.510,00 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

54.818,00 €

5100

Outros Investimentos

1,00

700,00 €

700,00 €

6183

Ud Sist Dosif Medicinas

1,00

1.550,00 €

1.550,00 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

6,00

108,00 €

108,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

500,00

8.000,00 €

8.000,00 €

8201

Equipo Informatico

1,00

1.200,00 €

1.200,00 €

9242

Ud Grupo Electrox 30-40kw

1,00

2.350,00 €

2.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

1.700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

1.700,00 €

1.700,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

1.700,00 €

1.700,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

6,00

15.000,00 €

15.000,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

6,00

12.000,00 €

12.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 55.518,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50055/18. *3**080*. Grandio López, José Ángel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

31.480,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

170,00

10.200,00 €

10.200,00 €

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

200,00

11.200,00 €

11.200,00 €

4312

Ud. Media Alza

250,00

4.500,00 €

4.500,00 €

4313

Ud. Nucleos Apícolas

50,00

3.000,00 €

3.000,00 €

4314

Ud. Excluidor Apícola

200,00

800,00 €

800,00 €

4315

Ud. Alimentador Apícola

250,00

500,00 €

500,00 €

4317

Ud. Banco De Desopercular (1,5m)

1,00

480,00 €

480,00 €

4319

Ud. Tanque De Maduración Apícola (400 Kg)

5,00

800,00 €

800,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 31.480,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 36/50010/18. *4**18*6. Granja Fondevila, Aurora. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

35.000,00 €

44.900,28

12.500,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

21.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

14.000,00 €

Subvención total

35.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

8.172,00 €

8.172,00 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

44.200,28 €

5100

Outros Investimentos

1,00

1.000,00 €

1.000,00 €

6183

Ud Sist Dosif Medicinas

1,00

1.600,00 €

1.550,00 €

6195

M2 .oficina

38,40

4.400,00 €

3.510,00 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

300,00

5.400,00 €

5.400,00 €

6316

M2 Estercoleiro

117,73

4.300,00 €

4.238,28 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

330,00

5.300,00 €

5.280,00 €

9243

Ud Grupo Electroxeno>40kw

1,00

3.400,00 €

3.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

900,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

1.700,00 €

1.700,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

2,00

5.000,00 €

5.000,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

1,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 44.900,28 €. Subvención directa: 35.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 36/50008/18. *4**167*. Granja Fondevila, Carmen. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

35.000,00 €

44.900,28

12.500,00

2.500,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

21.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

14.000,00 €

Subvención total

35.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

8.172,00 €

8.172,00 €

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

44.200,28 €

5100

Outros Investimentos

1,00

1.000,00 €

1.000,00 €

6183

Ud Sist Dosif Medicinas

1,00

1.600,00 €

1.550,00 €

6195

M2 .oficina

38,40

4.400,00 €

3.510,00 €

6231

M2.plat.formigon/soleira

300,00

5.400,00 €

5.400,00 €

6316

M2 Estercoleiro

117,73

4.300,00 €

4.238,28 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

330,00

5.300,00 €

5.280,00 €

9243

Ud Grupo Electroxeno>40kw

1,00

3.400,00 €

3.350,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

900,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

1.700,00 €

1.700,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

2,00

5.000,00 €

5.000,00 €

9523

Ud. Deposito De Auga.....

1,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 44.900,28 €. Subvención directa: 35.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50064/18. *5**029*. Guerra Blanco, Serafín José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 15/50157/18. *2**65*6. Guijarro Ferreiro, Iván. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 15/50040/18. *8**419*. Gómez Líbano, Valeria. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

33.255,50

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0110

G. Diversos 1ª Instalac.

1,00

150,00 €

150,00 €

8013

Ud. Tractor 60-100 Cv

1,00

27.405,50 €

27.405,50 €

8093

Ud. Pala Tractor

1,00

7.989,79 €

5.000,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 33.255,50 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

4

4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 18,00

Exp.: 27/50153/18. *4**683*. Hurtado Meléndez, Mayra Alejandra. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

65.500,00 €

81.000,00

40.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

39.300,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

26.200,00 €

Subvención total

65.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

81.000,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

60,00

81.600,00 €

81.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 81.000,00 €. Subvención directa: 65.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

1

0

1

Puntuación total: 25,00

Exp.: 27/50009/18. *5**20*6. Iglesias Barca, Danisa. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

57.500,00 €

20.098,00

12.500,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

34.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

23.000,00 €

Subvención total

57.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.098,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

303,00

6.600,00 €

4.848,00 €

8200

Potabilizadora

1,00

2.800,00 €

2.800,00 €

9241

Ud Grupo Electroxeno<30kw

1,00

7.200,00 €

1.450,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

2.800,00 €

2.800,00 €

9522

Ud. Silo Penso..........

3,00

7.500,00 €

7.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 20.098,00 €. Subvención directa: 57.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 15/50138/18. *8**136*. Lamas García, José Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 27/50158/18. *4**791*. Lamas López, Iván. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 25,00

Exp.: 27/50183/18. *3**19*7. Lamas Seren, María José. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 15/50154/18. *8**192*. Liste Otero, Ricardo Antonio. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

56.500,00 €

67.500,00

31.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

33.900,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

22.600,00 €

Subvención total

56.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

67.500,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

50,00

100.000,00 €

67.500,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 67.500,00 €. Subvención directa: 56.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50205/18. *4**274*. Liz Fernández, Miguel Ángel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50204/18. *3**73*1. López Andrade, Sonia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 17,00

Exp.: 32/50017/18. *6**584*. López Baños, María. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 15/50134/18. *3**197*. López Cabana, Felipe. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

60.463,80

30.000,00

0,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

60.463,80 €

1130

Ha. Rego Localizado

3,00

25.200,00 €

25.200,00 €

1493

M2. Malla Antiherba

20.000,00

18.000,00 €

18.000,00 €

5100

Outros Investimentos

1,00

2.900,00 €

2.900,00 €

6333

M. Cerca Con Malla

918,00

5.140,80 €

5.140,80 €

9330

Ha.desbroce De Matagueira

3,00

723,00 €

723,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

3.900,00 €

3.900,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

3.900,00 €

3.900,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 60.463,80 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50013/18. *6**19*9. López Fente, Christian. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

33.750,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

25,00

33.750,00 €

33.750,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 33.750,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 32/50064/18. *6**474*. López García, Alejandro. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 27/50085/18. *4**082*. López García, Magdalena. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 25,00

Exp.: 27/50124/18. *4**63*8. López López, Alejandro. Data de solicitude: 2.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

1

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50125/18. *6**024*. López López, Antonio. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 17,00

Exp.: 27/50126/18. *3**953*. López López, Eva. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 27,00

Exp.: 27/50165/18. *3**00*3. López López, José Ángel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

22.800,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50127/18. *3**986*. López Macia, Jesús. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

21.750,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 27/50128/18. *4**512*. López Martínez, Adán. Data de solicitude: 9.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

65.500,00 €

88.200,00

40.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

39.300,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

26.200,00 €

Subvención total

65.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

88.200,00 €

6312

M3. Fosa Purin Formigon.

1.260,00

74.340,00 €

74.340,00 €

6313

M2. Cubricion Fosa Xurro

420,00

13.860,00 €

13.860,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 88.200,00 €. Subvención directa: 65.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 15/50045/18. *3**35*2. López Núñez, Marina. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

0

3

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 29,00

Exp.: 27/50019/18. *4**907*. López Parada, Daniel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

700,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 700,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

4

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50131/18. *4**240*. López Pérez, Pablo. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50095/18. *4**61*1. López Sobrado, Lucía. Data de solicitude: 10.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

45.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

27.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

18.000,00 €

Subvención total

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 8,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 45.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

4

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 20,00

Exp.: 27/50132/18. 3**4*1*3. López Teijeiro, Daniel. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50134/18. 7**8**72. López Varela, Eva. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50084/18. *6*8**35. López Vázquez, Darío. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,50. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

0

0

0

1

0

1

Puntuación total: 26,00

Exp.: 36/50006/18. 7**0*4*2. Lorenzo Lema, Damián. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 27/50007/18. 4**7**80. Lorenzo Rey, María. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.624,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

300,00

18.000,00 €

18.000,00 €

5103

Outros Investimentos Apicultura

150,00

1.924,00 €

1.924,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.624,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 15/50135/18. *4*2**31. Lorenzo Rodríguez, José Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

53.431,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

6195

M2 .oficina

39,00

4.407,00 €

4.407,00 €

6196

M2. Aseo

6,00

780,00 €

780,00 €

6235

M2. Alm Pech C/p Comp Cer

70,00

4.550,00 €

4.550,00 €

6320

M2.camiño De Explotacion

250,00

5.250,00 €

5.250,00 €

6336

M.cerca Tu-maia S/zocalo

248,00

3.224,00 €

3.224,00 €

6337

M. Cerca Tu-mai Con Zocl

1.120,00

17.920,00 €

17.920,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

9509

Honorarios Dirección De Obra

1,00

8.300,00 €

8.300,00 €

9510

Honorarios Prox, Anteprox

1,00

8.300,00 €

8.300,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 53.431,00 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50026/18. 3**3*5*4. Lozano Burgo, Ana María. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

27.000,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

27.000,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

20,00

27.000,00 €

27.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 27.000,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

4

4

0

3

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50086/18. 7**2**64. López López, Manuel. Data de solicitude: 12.4.2018

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50115/18. *3*4**75. López Martínez, José Manuel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

3

0

0

0

0

0

1

Puntuación total: 17,00

Exp.: 27/50133/18. 7**8*8*1. López Torres, Óscar. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

0170

Aport. Econom A Ent Xurid

1,00

1,00 €

20.250,00 €

4415

Ud. Vaca Leite 18m-3anos

15,00

30.000,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 36/50003/18. 7**6**99. López Varela, Andrea. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 32/50057/18. *4*6**59. López Vázquez, Lucía. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

41.050,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

30,00

40.500,00 €

40.500,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

550,00 €

550,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 41.050,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 24,00

Exp.: 32/50086/18. 7**3*8*7. Manso Álvarez, Raúl. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 15/50118/18. 7**0**20. Marcote Barreiro, Tania. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

0

1

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 27/50159/18. *3*5**34. Martínez Barreiro, Alba. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 15/50140/18. 4**2*1*0. Martínez Fidalgo, Sonia. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 24,00

Exp.: 27/50181/18. 3**4**78. Martínez Martínez, Mª de los Ángeles. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 3,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

2

0

2

1

0

1

Puntuación total: 19,00

Exp.: 36/50056/18. *5*8**98. Martínez Rodríguez, Lara. Data de solicitude: 13.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

20.000,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

12.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

8.000,00 €

Subvención total

20.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 20.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 36/50072/18. 4**9*4*9. Martínez Rozas, Yésica. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 5,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

3

2

0

0

1

0

0

Puntuación total: 27,00

Exp.: 36/50021/18. 3**5**03. Martínez Santamaría, José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

70.000,00 €

46.299,70

25.000,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

42.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

28.000,00 €

Subvención total

70.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

5107

Outros Investimentos Porcino

1,00

12.167,60 €

12.167,60 €

5107

Outros Investimentos Porcino

50,00

20.000,00 €

20.000,00 €

8198

Ud. Bebedoiro Portatil

313,00

5.823,00 €

5.823,00 €

8199

Ud. Comedoiro Portatil

7,00

7.359,10 €

7.359,10 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

800,00 €

700,00 €

9526

Ud. Pastor Electrico.....

1,00

360,29 €

250,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 46.299,70 €. Subvención directa: 70.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

4

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 16,00

Exp.: 27/50057/18. *3*3**47. Martínez Seijas, José. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

40.273,20

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

200,00

12.500,00 €

12.000,00 €

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

360,00

15.440,40 €

15.440,40 €

4312

Ud. Media Alza

720,00

11.606,40 €

11.606,40 €

4315

Ud. Alimentador Apícola

360,00

626,40 €

626,40 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

600,00 €

600,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 40.273,20 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 32/50023/18. ***5*42. Martín San Juan, José Luis. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 12,00

Exp.: 32/50044/18. 4**48**P. Martíns Santos, Benigna Magdalena. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

50.000,00 €

50.700,00

25.000,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

30.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

20.000,00 €

Subvención total

50.000,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4515

Ud Ovino/cabr 6 M - 3 A

200,00

50.000,00 €

50.000,00 €

9508

Honorarios Plan Empresarial/viabilidade

1,00

700,00 €

700,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 50.700,00 €. Subvención directa: 50.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50147/18. *3*5**79. Maseda Domínguez, Marcos. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

23.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

0

6

0

4

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 15,00

Exp.: 27/50135/18. *3*5**58. Maside Rodríguez, Constantino. Data de solicitude: 11.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

37.500,00 €

20.250,00

12.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

22.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

15.000,00 €

Subvención total

37.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

15,00

20.250,00 €

20.250,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 20.250,00 €. Subvención directa: 37.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Puntuación total: 21,00

Exp.: 15/50035/18. 4**4*4*5. Mato Cabo, Marta María. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

45.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

20.000,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

27.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

18.000,00 €

Subvención total

45.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 4,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 45.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

Puntuación total: 26,00

Exp.: 27/50072/18. **901*6*. Mato Gómez, María Vanesa. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

42.500,00 €

30.800,00

17.500,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

25.500,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

17.000,00 €

Subvención total

42.500,00 €

Clave

Concepto

Unidades

Orzamento

Investimento auxiliable

4310

Ud. Enxames

80,00

4.800,00 €

4.800,00 €

4311

Ud. Colmea (con 1/2 Alza)

250,00

14.000,00 €

14.000,00 €

4414

Ud. Vaca Carne 18m-6anos

8,00

10.800,00 €

10.800,00 €

8199

Ud. Comedoiro Portatil

1,00

1.230,00 €

1.200,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 30.800,00 €. Subvención directa: 42.500,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

2

0

0

0

0

0

Puntuación total: 23,00

Exp.: 27/50136/18. **861*7*. Mato Valiño, José Luis. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

1

Puntuación total: 22,00

Exp.: 36/50055/18. **481**6. Meaño Cores, Andrés. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 1,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Puntuación total: 20,00

Exp.: 36/50067/18. **093*3*. Meijome Pereira, Daniel. Data de solicitude: 16.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento

Tr_invest

Tr_desfav

Tr_UTA

25.000,00 €

0,00

0,00

5.000,00

0,00

1º pagamento do 60 % nos primeiros 9 meses

15.000,00 €

2º pagamento do 40 % aos 24 meses da instalación

10.000,00 €

Subvención total

25.000,00 €

Nº de UTA aprobación: 2,00. Investimento total: 0,00 €. Subvención directa: 25.000,00.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

8

6

0

4

0

3

0

0

0

2

1

0

1

Puntuación total: 25,00

Exp.: 36/50035/18. **088*8*. Mejuto Agra, José Ramón. Data de solicitude: 14.4.2018.

Condicións da axuda

Axuda

Investimento