Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 12 de abril de 2019 Páx. 18614

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA do 28 de marzo de 2019 pola que se notifica o acordo de inicio de procedemento administrativo sancionador do expediente 12-03-19-01.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), notifícaselle ao denunciado cuxos datos persoais se mencionan no anexo, mediante a publicación no Boletín Oficial del Estado, o acordo de inicio do procedemento administrativo sancionador por presunta infracción do Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, en relación co Regulamento de servizo e policía dos portos aprobado pola Orde ministerial do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a notificación no domicilio.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

O órgano competente para a resolución do expediente é o director do ente público, de acordo coa tipificación e coa contía da sanción, e en virtude do disposto no artigo 39.1.a) do Decreto 227/1995, do 20 de xullo, que aproba o Regulamento do ente público Portos de Galicia.

De acordo co artigo 64.2.f) da LPAC, dispón dun prazo de quince (15) días contado desde o día seguinte ao da publicación do presente acordo para formular alegacións e, de ser o caso, propoñer proba ante o instrutor, concretando os medios de que se pretenda valer e citando o número de expediente.

Así mesmo, e con anterioridade ao trámite de audiencia, poderanse formular alegacións e achegar os documentos que se consideren convenientes.

De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, este acordo, por aplicación do establecido no artigo 62.2.f) da LPAC, será considerado proposta de resolución.

De acordo co artigo 56 da LPAC adóptase a medida provisional de aplicación inmediata de prohibición de circulación do vehículo que se identifica no anexo en zona portuaria. No caso de que o denunciado acredite nun prazo de quince (15) días dispor da documentación en regra para o vehículo denunciado alzarase a medida provisional e condonarase parcialmente a multa que se reducirá nun 50 por cento, dita condonación parcial aplicarase igualmente se o denunciado acredita ter dado de baixa o vehículo ante Tráfico no mesmo prazo.

Se recoñece voluntariamente a súa responsabilidade, resolverase o procedemento coa imposición da sanción que proceda.

Poderase pagar voluntariamente a multa cunha redución do 20 por cento sobre o importe da sanción proposta, mediante o ingreso en calquera oficina das entidades de depósito colaboradoras (Banco Sabadell/Gallego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BSCH e Abanca), utilizando o modelo de impreso que se facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia e presentándoo en calquera entidade bancaria; o pagamento reducido comporta a renuncia a formular alegacións, a terminación do procedemento sen necesidade de ditar resolución e a imposibilidade de interposición de recurso en vía administrativa.

Por outra parte, dispón dun prazo máximo de 10 días contado desde a publicación do presente acordo para identificar, no caso de que non fose vostede o condutor do vehículo na data e na hora da denuncia, e indicar o nome do condutor, apelidos e documento nacional de identidade, así como o domicilio para os efectos de notificacións. Responderá vostede persoalmente cando non sexa posible a dita notificación por algunha causa que lle sexa imputable e, igualmente, cando se oculte información ou a facilitada sexa falsa ou deliberadamente incorrecta.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2019

José Ignacio Villar García
Director xeral de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

DNI denunciado

Feito denunciado

Data-hora-porto

Precepto infrinxido

Precepto sancionador

Sanción proposta

Sanc. 12-03-19-01

C-6657-AP

Garda Civil

B-15398837

Actividade non autorizada

25.2.2019; 11.45 horas

Cariño (A Coruña)

Art. 131.p) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG), en relación co artigo 14 do Regulamento de servizo e policía

Art. 137 da LPG

200 €