Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Martes, 7 de maio de 2019 Páx. 21826

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 17 de abril de 2019 pola que se procede á primeira convocatoria do procedemento TR301K pola que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2019 e 2020.

Mediante a Orde do 17 de abril de 2019, a Consellería de Economía, Emprego e Industria estableceu as bases reguladoras, con vixencia 2019-2021, das subvencións para accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas, procedemento TR301K, de tal maneira que concretaba os principios xerais contidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo ás axudas para os cursos de formación profesional para o emprego, que teñen por obxecto a cualificación profesional das persoas traballadoras. Ao abeiro das ditas bases reguladoras, aprobaranse as sucesivas convocatorias, como acontece nesta ocasión.

Esta orde de convocatoria axústase aos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade na concesión das axudas e subvencións, así como ao establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Consecuentemente con todo o anterior, logo de consultar a Federación Galega de Municipios e Provincias, o Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO ÚNICO

Primeira convocatoria do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) para os exercicios 2019 e 2020 (procedemento TR301K)

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Con esta orde procédese á primeira convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, para o financiamento das accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria a través das súas xefaturas territoriais para o período 2019/2020 (procedemento TR301K).

Artigo 2. Financiamento, orzamento, reservas de crédito e custos unitarios

1. A esta convocatoria destínase un crédito por importe total de 36.000.000 €, distribuído en dúas anualidades, que se imputarán ás aplicacións orzamentarias seguintes, co código de proxecto 2013 00545:

Aplicación orzamentaria

Código do proxecto

Anualidade 2019

Anualidade 2020

Importe total

09.41.323A.460.1

2013 00545

600.000 €

2.130.000 €

2.730.000 €

09.41.323A.471.0

2013 00545

3.600.000 €

21.870.000 €

25.470.000 €

09.41.323A.481.0

2013 00545

1.800.000 €

6.000.000 €

7.800.000 €

Total

6.000.000 €

30.000.000 €

36.000.000 €

2. En cada unha das provincias galegas, a repartición dos anteditos importes por aplicación orzamentaria e anualidade realizarase en atención ás seguintes porcentaxes:

A Coruña

33 %

Lugo

17 %

Ourense

17 %

Pontevedra

33 %

3. Os créditos orzamentarios a que se refire este artigo poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

Poderá ampliarse a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento de crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación, incorporación de crédito ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Todo o anterior quedará condicionado ao cumprimento dos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, segundo o previsto na disposición adicional primeira da presente orde.

4. Reservarase o 5 % de cada unha das anteriores contías por aplicación orzamentaria ás solicitudes de financiamento para accións formativas en competencias clave e outro 5 % para especialidades formativas da familia profesional de edificación e obra civil.

Ademais, haberá unha reserva equivalente, do 25 % de cada unha das referidas aplicacións orzamentarias, para especialidades formativas vinculadas cos sectores do metal, do naval e da automoción, e outra reserva dun 15 % das mesmas aplicacións orzamentarias para especialidades formativas de informática e comunicacións, vinculadas coas competencias dixitais.

Todas as especialidades formativas obxecto de reserva de crédito están detalladas no anexo II desta orde de convocatoria.

Se, unha vez concedidas as subvencións para as accións formativas que contan con reserva de crédito, resultan remanentes nas reservas de crédito establecidas, as contías sobrantes poderán utilizarse para o financiamento das restantes actividades formativas solicitadas.

5. O custo unitario aplicable a esta convocatoria de subvencións é o mesmo que figura, para cada especialidade formativa, no seu anexo I.

Para os custos adicionais de adaptación da acción formativa á participación do alumnado con discapacidade establécese un custo unitario de 16 euros por hora lectiva.

Para o módulo de prácticas non laborais en empresas, establécese un custo unitario de 3 euros por hora de prácticas e por persoa alumna, que se destinarán ao financiamento dos custos da actividade do titor das prácticas.

Artigo 3. Solicitudes, prazo e límite de edicións

1. As solicitudes axustaranse ao establecido nos artigos 4, 5 e 6 das bases reguladoras, contidas na Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

Deste xeito, a presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes mediante a aplicación SIFO, ou na ligazón directa https://sede.xunta.gal.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día da súa entrada en vigor. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da súa entrada en vigor. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

3. Para cada número de censo poderanse solicitar, como máximo, dúas edicións dunha mesma especialidade, agás naqueles supostos en que se trate de accións formativas incluídas no anexo II desta convocatoria, que se refire a especialidades obxecto de reserva de crédito, caso en que poderán solicitarse ata catro edicións.

De se tratar de especialidades formativas recollidas no anexo III desta convocatoria, especialidades formativas vinculadas coa Industria 4.0 e competencias dixitais, e no anexo IV desta convocatoria, especialidades formativas máis demandadas ou con maiores perspectivas de emprego, poderán solicitarse até tres edicións.

No caso de especialidades formativas incluídas en máis dun anexo, o límite de edicións será o do anexo que permita un maior número.

As anteriores limitacións ás edicións das especialidades formativas deberán respectar, en calquera caso, o número máximo de horas por aula permitido no artigo 7.6 das bases reguladoras.

A aplicación informática SIFO conterá as correspondentes restricións para garantir o cumprimento das limitacións de número de edicións solicitadas a que se refire este punto.

Artigo 4. Comezo e remate das accións formativas

As accións formativas correspondentes á presente convocatoria non poderán comezar antes do 1 de setembro de 2019, polo que non se admitirá calquera solicitude que formule datas anteriores.

A data límite para o remate das accións formativas que se desenvolvan exclusivamente durante a anualidade 2019 será o 20 de decembro de 2019.

Para cursos que se desenvolvan durante as anualidades 2019 e 2020 ou exclusivamente durante a anualidade 2020, a data límite para o remate das accións formativas será o 30 de setembro de 2020.

En calquera caso, o inicio das accións formativas requirirá a validación previa de cumprimento de requisitos e condicións, a través da aplicación informática SIFO, por parte de persoal técnico da unidade administrativa competente.

Artigo 5. Prazo de xustificación

1. Os prazos para a xustificación dos gastos axustaranse ao límite máximo dun mes desde a finalización da acción formativa, consonte o artigo 19 das bases reguladoras e os seguintes límites:

a) Nas accións formativas que rematen ata o 30 de novembro de 2019, a data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 14 de decembro de 2019.

b) Nas accións formativas que rematen despois do 30 de novembro de 2019, a data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 15 de novembro de 2020.

No caso das accións formativas que rematen despois do 30 de novembro de 2019 deberá facerse unha xustificación parcial da actividade realizada ata o 30 de novembro de 2019. A data límite para a presentación desta xustificación parcial dos cursos será o 31 de marzo de 2020.

2. Se a documentación presentada fose insuficiente para considerar correctamente xustificada a subvención concedida, a xefatura territorial poñerá en coñecemento da entidade beneficiaria afectada as insuficiencias detectadas para que no prazo de 10 días hábiles as emende.

3. No caso de concesión de anticipos, os gastos realizados con cargo a eles deberán referirse á anualidade orzamentaria para a cal foron concedidos e deberán xustificarse antes do 1 de abril de 2020, para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2019, e antes do 31 de outubro de 2020, para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2020.

Artigo 6. Criterios de avaliación

1. As solicitudes presentadas avaliaranse tendo en conta os criterios do artigo 8 da Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

2. En virtude do parágrafo terceiro do artigo 8.1.8º das bases reguladoras, na seguinte convocatoria poderase incluír unha puntuación negativa de -15 puntos para cada unha das accións formativas das entidades que renuncien, expresa ou tacitamente, a accións formativas que se lles subvencionen no marco da convocatoria regulada nesta orde.

Artigo 7. Anexos

1. Por aplicación do artigo 36.3 das bases reguladoras, nesta convocatoria inclúense os seguintes anexos:

• Anexo I: módulos económicos por hora e alumno das especialidades formativas.

• Anexo II: especialidades formativas con reserva de créditos orzamentarios.

• Anexo III: especialidades formativas vinculadas coa Industria 4.0 e competencias dixitais.

• Anexo IV: especialidades formativas máis demandadas ou con maiores perspectivas de emprego.

• Anexo V: especialidades formativas priorizadas en virtude da Lei 30/2015, do 9 de setembro.

2. Así mesmo, para os únicos efectos informativos, publicaranse os anexos VI (solicitude) e VII (datos de identificación do curso), que fan mención á información que as entidades e centros solicitantes atoparán no formulario electrónico a que se refiren o artigo 3 desta convocatoria e o artigo 4 das bases reguladoras.

Disposición adicional primeira. Modificación da resolución en caso de alteración das condicións

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Disposición adicional segunda. Resolucións complementarias

Poderán ditarse resolucións complementarias cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas, de redistribución de fondos, de incrementos das cantidades asignadas á comunidade autónoma pola Administración do Estado, ou doutros remanentes dos módulos. Neste caso, agás que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes nin outras inscricións/acreditacións distintas ás tidas en conta para a resolución inicial.

Disposición adicional terceira. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria nas persoas titulares das xefaturas territoriais provinciais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no ámbito das súas respectivas competencias, para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento das subvencións reguladas nesta orde, así como para resolver a concesión, denegación, modificación, reintegro ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde.

De igual xeito, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para tramitar e resolver os expedientes de redistribución dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

Disposición adicional cuarta. Normativa de aplicación supletoria

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no que sexa de aplicación, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, que a desenvolve.

Será igualmente de aplicación o establecido na Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e no Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, que a desenvolve.

Ademais, resultarán de aplicación a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, o Real decreto 34/2008 e a Orde ESS/1897/2013.

Disposición adicional quinta. Resolución para o establecemento de criterios para o cumprimento de obxectivos do Servizo Público de Emprego de Galicia

Mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral poderanse establecer, en canto aos colectivos prioritarios, os criterios necesarios para que se poidan cumprir os obxectivos establecidos polo Servizo Público de Emprego de Galicia, de acordo coas directrices de emprego e as que poidan emanar do diálogo social e institucional en Galicia e a demais normativa e acordos que, se é o caso, resulten de aplicación.

Disposición adicional sexta. Información sobre a xestión de subvencións

1. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto desta convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS), nos termos do Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas.

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da correspondente convocatoria para a súa publicación.

2. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Disposición adicional sétima. Información básica sobre protección de datos persoais

1. Os datos persoais obtidos neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia-Consellería de Economía, Emprego e Industria, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

2. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, e reflectirase esta circunstancia no devandito formulario.

3. Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

4. A fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

5. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Disposición derradeira primeira. Autorización para ditar resolucións e instrucións

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e a execución desta disposición.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2019

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

ANEXO I

Código de

especialidade

Nome da especialidade

Módulo
económico por
hora e alumno

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

5,6700

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

5,7200

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

5,3900

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

5,6600

ADGF01

Inglés financeiro

5,64

ADGG0108

Asistencia á dirección

5,6800

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

5,7100

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

6,1600

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

5,3300

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

5,3600

ADGN0108

Financiamento de empresas

5,7000

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

5,7000

AFDA0110

Acondicionamento físico en grupo con soporte musical

5,7450

AFDA0210

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente

5,7450

AFDA0211

Animación físico-deportiva e recreativa

5,7450

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

5,9300

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

5,5600

AGAF0108

Froitocultura

7,0400

AGAJ0108

Actividades auxiliares en floraría

6,6500

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

6,8300

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

6,5100

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

5,8500

AGAR0109

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

5,8800

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

5,5600

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

6,0600

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

8,0000

AGAU0108

Agricultura ecolóxica

6,6100

AGAU0110

Produción de sementes e plantas en viveiros

6,6100

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

6,6500

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

6,6500

ARGG0110

Deseño de produtos gráficos

7,23

ARGN0110

Deseño de produtos editoriais multimedia

5,8700

ARTB0211

Reparación de xoiaría

6,0100

COML01

Márketing dixital e-commerce para a automoción

5,7000

COML0109

Tráfico de mercadorías por estrada

5,9200

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

5,7000

COML02

Transformación loxística nunha contorna de Industria 4.0

5,7000

COML0209

Organizacion do transporte e a distribución

5,0200

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

4,5400

COML0309

Organización e xestión de almacéns

5,2200

COMM0110

Márketing e compravenda internacional

5,6100

COMM0112

Xestión de márketing e comunicación

5,6100

COMP0108

Implantación e animación de espazos comerciais

5,1750

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

5,9200

COMT0112

Actividades de xestión de pequeno comercio

5,0550

COMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

4,9300

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

5,0550

COMT04

Asesoramento de imaxe no sector téxtil

5,3900

COMT0411

Xestión comercial de vendas

5,1800

COMV0108

Actividades de venda

5,3900

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

7,6200

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctrica de baixa tensión

6,8100

ELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios

6,7200

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

7,7400

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

7,7400

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

7,7400

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

7,7400

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

7,7400

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

7,7400

ELEQ0111

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos (nivel 1)

7,9550

ELEQ0311

Mantemento de equipamentos electrónicos

7,2300

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

7,6400

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios

7,8000

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunic. en edificios

8,0000

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

7,4700

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

8,0000

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e no mantemento de instalacións de enerxías renovables (nivel 1)

7,83

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

8,0000

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

7,4500

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

7,83

ENAE0508

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas

7,83

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

7,4500

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

8,0000

ENAT0108

Montaxe e mantemento de redes de auga

8,0000

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

7,4400

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

7,3200

EOCB0110

Pintura decorativa en construción

7,4400

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

7,6800

EOCB0209

Operacións auxiliares de acabamentos ríxidos e urbanización

7,4700

EOCB0210

Revestimentos con pastas e morteiros en construción

7,4700

EOCB0311

Pintura industrial en construción

7,4700

EOCE0109

Levantamentos e implantacións

7,7500

EOCE0111

Armaduras pasivas para formigón

7,7500

EOCE0211

Encofrados

7,7500

EOCH0108

Operacións de formigón

7,7500

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

7,3200

EOCJ0110

Instalacións de placas de xeso laminado e falsos teitos

7,3200

EOCJ0111

Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

7,3200

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

7,3200

EOCO0108

Representación de proxectos de edificación

6,6700

EOCO0112

Control de execución de obras de edificación

7,0800

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

7,4800

FCOV02

Comunicación en lingua castelá N3

5,75

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

5,97

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

5,97

FCOV12

Competencia matemática N3

5,71

FCOV22

Comunicación en lingua castelá N2

6,64

FCOV23

Competencia matemática N2

6,6560

FCOV32

Competencias clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego: comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática

6,1980

FCOV33

Competencias clave nivel 3 para certificados de profesionalidade con idioma galego: comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática

7,01

FCOVXX01

Comunicación en lingua galega N2

7

FCOVXX02

Comunicación en lingua galega N3

6,24

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

7,0900

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

7,0900

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

6,7800

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

7,52

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

7,9400

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

7,52

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

7,52

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

7,8300

FMEC0309

Deseño da industria naval

7,52

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica (nivel 1)

7,0900

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

7,0900

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

7,0900

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

5,8100

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

5,8100

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

5,8100

FMEH0309

Tratamentos superficiais

5,8100

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

5,8100

FMEM01

Industria 4.0 no sector da automoción

7,09

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

7,09

FMEM02

Managers de automoción 4.0: estratexia e coñecemento da transformación dixital

7,09

FMEM0209

Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánico

7,09

FMEM0211

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento

7,09

HOTA0108

Operacións básicas de pisos e aloxamentos

5,5000

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

5,4500

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

5,5300

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

6,2300

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

5,8700

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

6,5400

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

6,2300

HOTR0408

Cociña

6,8700

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

5,2500

HOTR0608

Servizos de restaurante

6,3800

IEXD0109

Deseño e coordinación de proxectos en pedra natural

6,4850

IEXD0409

Colocación de pedra natural

7,9900

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

6,6900

IFCD0111

Programación de linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

6,2900

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

6,2900

IFCD02

Administración de business intelligence e datawarehousing

13,0000

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

5,8800

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

5,8800

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade con Oracle Solaris

13,0000

IFCD16

Administración avanzada de Oracle Database: alta dispoñibilidade na nube

13,0000

IFCD20

Implementación de solucións Microsoft Azure en infraestruturas TI

13,0000

IFCD21

Desenvolvemento de solucións Microsoft Azure

13,0000

IFCD23

Big data developer con Cloudera Apache Hadoop

13,0000

IFCD25

Desenvolvedor spark big data Cloudera

13,0000

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos

5,7700

IFCM0210

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións

5,7700

IFCT01

Analista de big data e científico de datos

13,0000

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

6,6400

IFCT0109

Seguridade informática

6,4300

IFCT0110

Operación de redes departamentais

6,3920

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

5,6400

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

6,4100

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

7,0600

IFCT0310

Administración de bases de datos

6,3920

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza, e videovixilancia

6,3920

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

6,3920

IFCT0509

Administración de servizos da internet

6,5400

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

6,5800

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

6,6400

IFCT0610

Admón. e prog. en sistemas de planif. de recursos empres. e de xest. de relac. con clientes

5,7700

IFCT07

Administración e xestión de business intelligence datawarehouse con IBM

13,0000

IFCT10

Arquitecto de cloud

13,0000

IFCT33

Administración de clouds privadas con Windows Server

13,0000

IFCT34

Administrador big data Cloudera

13,0000

IFCT35

Analista de datos big data Cloudera

13,0000

IFCT45

Competencias dixitais básicas

6,43

IFCT46

Competencias dixitais avanzadas

6,43

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

7,7900

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

6,8100

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

6,8100

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción

5,7100

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

5,7100

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

6,8100

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

6,8100

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

5,7100

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

5,7100

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e da supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

5,7100

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

6,8100

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

5,7100

IMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e da supervisión da montaxe de instalacións caloríficas

5,7100

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

7,5000

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

7,5000

IMPE0110

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas

7,5000

IMPE0209

Maquillaxe integral

7,5000

IMPE0210

Tratamentos estéticos

7,5000

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

7,2500

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

6,3600

IMPP0308

Hidrotermal

7,5000

IMPQ0108

Servizos auxiliares de peiteado

7,8900

IMPQ0208

Peiteado

8,0000

IMSD0108

Asistencia á realización en televisión

7,1600

IMSE0109

Luminotecnia para o espectáculo en vivo

7,1600

IMSV0109

Montaxe e posprodución de audiovisuais

7,7800

IMSV0208

Asistencia á produción en televisión

7,1600

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos multimedia interactivos

6,5400

IMSV0308

Cámara de cine, vídeo e televisión

7,1600

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

6,5600

INAF0108

Panadaría e bolaría

6,0700

INAF0109

Pastelaría e confeitaría

6,0700

INAI0108

Carnizaría de elaboración de produtos cárnicos

6,0700

INAI0208

Sacrificio, preparación e despezamento de animais

5,8200

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

5,9450

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

6,1500

MAMD0209

Traballos de carpintaría e moble

7,2440

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

6,8800

MAMR0208

Acabamento de carpintaría e moble

7,3100

MAMR0308

Mecanizado de madeira e derivados

8,0000

MAMR0408

Instalación de mobles

6,7900

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

6,9800

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

5,8000

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

7,1100

QUIA0108

Ensaios físicos e fisicoquímicos

7,13

QUIA0110

Organización e control de ensaios non destrutivos

7,13

QUIA0111

Análise biotecnolóxica

7,13

QUIA0112

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos

7,13

QUIA0208

Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

7,13

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora

7,13

QUIE0111

Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos

7,13

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

7,13

QUIE0308

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos (nivel 1)

7,13

QUIE0408

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

7,13

SANP0108

Tanatopraxia

7,4340

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

8,0000

SANT0208

Transporte sanitario

8,0000

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

7,79

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

7

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

7

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais de apoio a continxencias do medio natural e rural

7

SEAG0108

Xestión de residuos urbanos e industriais

4,7500

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

6,0800

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

4,7500

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

7,2300

SEAG0211

Xestión ambiental

6,0800

SEAG0212

Mant. hix.-san. de instal. suscept. de prolif. de microorg. nociv. e a súa disemin. por aerosolización

4,8800

SEAG0309

Control e protección do medio natural

6,0800

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

6,0800

SSCB0109

Dinamización comunitaria

5,0000

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

5,8000

SSCB0111

Prestación de servizos bibliotecarios

5,0300

SSCB0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

7,3400

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

5,8900

SSCE01

Inglés A1

6

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

5,8200

SSCE0111

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade

5,8200

SSCE02

Inglés A2

6,02

SSCE03

Inglés B1

5,9

SSCE04

Inglés B2

5,9

SSCE05

Inglés C1

5,9

SSCE06

Alemán A1

6

SSCE07

Alemán A2

6,02

SSCE08

Alemán B1

5,9

SSCE09

Alemán B2

5,9

SSCE10

Alemán C1

5,9

SSCE11

Portugués A1

6

SSCE12

Francés A1

6

SSCE13

Francés A2

6,02

SSCG0109

Inserción laboral para persoas con discapacidade

4,6500

SSCG0111

Xestión de chamadas de teleasistencia

5,1450

SSCG0112

Promoción e participación da comunidade xorda

5,1450

SSCG0209

Mediación comunitaria

5,6400

SSCI0109

Emprego doméstico

6,3800

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

7,3400

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

5,5200

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

5,8700

TCPF0109

Arranxos e adaptacións de roupas e pezas en téxtil e pel

6,6500

TCPF0309

Cortinaxe e complementos de decoración

6,6500

TCPF0412

Asistencia técnica na loxística dos procesos de externalización da produción téxtil, pel e confección

7,0800

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

6,3500

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

6,3950

TMVG02

Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

6,3950

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

6,4400

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

6,4400

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

6,4400

TMVI0108

Condución de autobuses

6,7500

TMVI0112

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas

6,7500

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

7,1100

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

6,7900

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

6,9300

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

6,9300

TMVL0409

Envellecemento e decoración de superficies de vehículos

6,9300

TMVL0509

Pintura de vehículos

6,9300

TMVL0609

Planificación e control da área de carrozaría

6,3950

TMVO0109

Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico

6,5700

TMVU0210

Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de emb.

6,1900

ANEXO II

Especialidades con reserva de financiamento

5 % para as seguintes competencias clave

FCOV02

Comunicación en lingua castelá N3

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

FCOV12

Competencia matemática N3

FCOV22

Comunicación en lingua castelá N2

FCOV23

Competencia matemática N2

FCOVXX01

Comunicación en lingua galega N2

FCOVXX02

Comunicación en lingua galega N3

FCOV32

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N2

FCOV33

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N3

5 % para as seguintes especialidades da familia profesional de edificación
e obra civil

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

EOCB0110

Pintura decorativa en construción

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

EOCB0209

Operacións auxiliares de acabamentos ríxidos e urbanización

EOCB0210

Revestimentos con pastas e morteiros en construción

EOCB0311

Pintura industrial en construción

EOCE0109

Levantamentos e reformulacións

EOCE0111

Armaduras pasivas para formigón

EOCE0211

Encofrados

EOCH0108

Operacións de formigón

EOCJ0109

Montadores de estadas tubulares

EOCJ0110

Instalacións de placas de xeso laminado e falsos teitos

EOCJ0111

Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

EOCO0108

Representación de proxectos de edificación

EOCO0112

Control de execución de obras de edificación

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

25 % para as seguintes especialidades do metal, naval e automoción

Certificados de profesionalidade.

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de automatización industrial

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEC0309

Deseño da industria naval

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

FMEH0309

Tratamentos superficiais

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

FMEM0209

Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánico

FMEM0211

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánicos de equipamento industrial

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

IMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caloríficas

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

TMVG0209

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

TMVL0609

Planificación e control da área de carrozaría

TMVO0109

Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico

Outra formación.

COML01

Márketing dixital e-commerce para a automoción

FMEM01

Industria 4.0 no sector da automoción

FMEM02

Managers de automoción 4.0: estratexia e coñecemento da transformación dixital

TMVG02

Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos

15 % para as seguintesespecialidades de informática e comunicacións,
vinculadas coas competencias dixitais

Certificados de profesionalidade.

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

IFCD0111

Programación de linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCD0211

Sistemas de xestión da información

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0210

Operacións de sistemas informáticos

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

Outra formación.

IFCD02

Administración de business intelligence e datawarehousing

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade Oracle Solaris

IFCD16

Administración avanzada de Oracle Database: alta dispobililidade na nube

IFCD20

Implementación de solucións Microsoft Azure en infraestruturas TI

IFCD21

Desenvolvemento de solucións Microsoft Azure

IFCD23

Big data developer con cloudera Apache Hadoop

IFCD25

Desenvolvedor spark big data Cloudera

IFCT01

Analista de big data e científico de datos

IFCT07

Administración e xestión de business intelligence data warehouse con IBM

IFCT10

Arquitecto de cloud

IFCT33

Administración de clouds privadas con Windows Server

IFCT34

Administrador big data Cloudera

IFCT35

Analista de datos big data Cloudera

IFCT45

Competencias dixitais básicas

IFCT46

Competencias dixitais avanzadas

ANEXO III

Especialidades vinculadas coa Industria 4.0 e competencias dixitais

Comercio e márketing.

Loxística comercial e xestión do transporte.

COML0209

Organización do transporte e da distribución

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

COML0309

Organización e xestión de almacéns

Márketing.

COMM0110

Márketing e compravenda internacional

COMM0112

Xestión de márketing e comunicación

Electricidade e electrónica.

Máquinas electromecánicas.

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automación industrial

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

Equipamentos electrónicos.

ELEQ0311

Mantemento de equipamentos electrónicos

Instalacións de telecomunicación.

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no entorno de edificios

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicación en edificios (nivel 1)

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

Enerxía e auga.

Enerxías renovables.

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables (nivel 1)

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

ENAE0508

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas

Fabricación mecánica.

Aeronáutica.

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

Construcións metálicas.

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEC0309

Deseño da industria naval

Fabricación electromecánica.

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

Operacións mecánicas.

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

FMEH0309

Tratamentos superficiais

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

Produción mecánica.

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

FMEM0209

Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánica

FMEM0211

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento

Informática e comunicacións.

Desenvolvemento informático.

IFCD0111

Programación de linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCD0211

Sistemas de xestión da información

Sistemas e telemática.

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza, e videovixilancia

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes

Instalación e mantemento.

Maquinaria e equipamento industrial.

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánicos de equipamento industrial

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción

Frío e climatización.

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

Química.

Análise e control.

QUIA0108

Ensaios físicos e fisicoquímicos

QUIA0110

Organización e control de ensaios non destrutivos

QUIA0111

Análise biotecnolóxica

QUIA0112

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos

QUIA0208

Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

Proceso químico.

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora

QUIE0111

Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos

QUIE0308

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos (nivel 1)

QUIE0408

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

Téxtil, confección e pel.

Confección en téxtil e pel.

TCPF0412

Asistencia técnica na loxística dos procesos de externalización da produción téxtil, pel e confección

Transporte e mantemento de vehículos.

Electromecánica de vehículos.

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

TMVG0209

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0409

Mantemento do motor e dos seus sistemas auxiliares

Outra formación.

COML02

Transformación loxística nunha contorna de Industria 4.0

COMT04

Asesoramento de imaxe no sector téxtil

ANEXO IV

Especialidades formativas máis demandadas
ou con maiores perspectivas de emprego

Necesidades formativas individuais.

Habilitacións profesionais.

AFDP0109

Socorrismo en instalación acuáticas

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánicos de equipamento industrial

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

IMPE0209

Maquillaxe integral

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

SANP0108

Tanatopraxia

SANT0208

Transporte sanitario

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

SEAG0212

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosolización

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0409

Mantemento do motor e dos seus sistemas auxiliares

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

Outra formación requirida polos demandantes.

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais de apoio a continxencias do medio natural e rural

Sectores con maiores perspectivas de emprego.

Certificados de nivel 2 e 3.

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

AFDA0110

Acondicionamento físico en grupo con soporte musical

AFDA0210

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

COMT0411

Xestión comercial de vendas

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

HOTR0408

Cociña

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

HOTR0608

Servizos de restaurante

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánico de equipamento industrial

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

IMPQ0208

Peiteado

INAF0108

Panadaría e bolaría

INAF0109

Pastelaría e confeitaría

INAI0108

Carnizaría de elaboración de produtos cárnicos

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCE0110

Docencia da formación para o emprego

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVG0409

Mantemento do motor e dos seus sistemas auxiliares

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVI0108

Condución de autobuses

TMVI0112

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

Certificados de nivel 1.

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

HOTA0108

Operacións básicas de pisos e aloxamentos

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

IMPQ0108

Servizos auxiliares de peiteado

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

Fomento do autoemprego.

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

COMT0112

Actividades de xestión do pequeno comercio

ANEXO V

Áreas prioritarias segundo a disposición transitoria segunda da Lei 30/2015,
do 9 de setembro

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGF01

Inglés financeiro

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

ADGN0108

Financiamento de empresas

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0110

Operación de redes departamentais

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

SSCE01

Inglés A1

SSCE02

Inglés A2

SSCE03

Inglés B1

SSCE04

Inglés B2

SSCE05

Inglés C1

SSCE06

Alemán A1

SSCE07

Alemán A2

SSCE08

Alemán B1

SSCE09

Alemán B2

SSCE10

Alemán C1

SSCE11

Portugués A1

SSCE12

Francés A1

SSCE13

Francés A2

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file