Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Mércores, 5 de xuño de 2019 Páx. 27163

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019 pola que se publica a oferta de emprego público de prazas de persoal de administración e servizos para o ano 2019.

A letra I) da terceira epígrafe do punto un do artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, respectando en calquera caso as dispoñibilidades do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, fixa unha taxa de reposición máxima do 100 % en determinados sectores e administracións entre os cales se atopan os corpos de catedráticos, profesores titulares e persoal de administración e servizos das universidades.

As prazas poderán convocarse sempre que o autorice a Administración pública de que dependan as universidades e logo de acreditar que a oferta de emprego público non afecta nin o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para elas nin os demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Na epígrafe 7 do punto un do artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, que ten carácter básico, establécese que non se computarán dentro do límite máximo de prazas derivado da taxa de reposición de efectivos aquelas que se convoquen para a súa provisión mediante procesos de promoción interna. En calquera caso, os devanditos procesos tamén requiren da aprobación da oferta de emprego público correspondente, que, de acordo co citado precepto, debe respectar as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo 1 dos orzamentos de gastos correspondentes.

Así mesmo, na letra b) do punto un do artigo 18 da mencionada lei, disponse con carácter básico que, para os efectos do establecido no capítulo sobre «gastos de persoal ao servizo do sector público», se considera sector público as administracións das comunidades autónomas, os organismos delas dependentes e as universidades da súa competencia.

A disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, establece que a oferta de emprego se adaptará aos límites máximos e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.

Pola súa parte, o artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, establece a oferta de emprego público como o mecanismo de planificación das necesidades de selección de persoal nas administracións públicas.

En todo caso, a execución desta oferta de emprego público deberá desenvolverse dentro do prazo improrrogable de tres anos, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación nos diarios oficiais.

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, indica no seu artigo 48 os criterios xerais en que se deben enmarcar as ofertas de emprego público, sen prexuízo das especificidades que se poidan establecer nas convocatorias respectivas. Concíbense estas como instrumento de programación das necesidades de persoal e de racionalización do emprego público, ademais dos procesos de selección do persoal ao servizo das administracións públicas, en que deben primar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade.

A oferta de emprego público para 2019 da Universidade da Coruña inclúe as necesidades de recursos humanos, con asignación orzamentaria, que se deben prover mediante a incorporación de persoal de novo ingreso tendo en conta o número de xubilacións, excedencias, baixas definitivas e reingresos producidos durante o ano 2018; as prazas especifícanse no anexo I desta resolución. Así mesmo, inclúense no anexo II as prazas para cubrir polo sistema de promoción interna, a cal se realizará en convocatorias independentes das correspondentes ás prazas de novo ingreso.

O artigo 59 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e o artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, prevén a reserva dunha cota non inferior ao 7 % das prazas convocadas para seren cubertas por persoas con discapacidade, de maneira que cando menos o 2 % das prazas ofertadas o sexa para ocupalas persoas que acrediten discapacidade intelectual e o resto das prazas ofertadas o sexa para cubrilas persoas que acrediten calquera outro tipo de discapacidade.

Considéranse persoas con discapacidade as definidas no número 2 do artigo 4 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Deben superar as probas selectivas e acreditar non só a súa discapacidade, senón tamén a compatibilidade desta co desempeño das tarefas e funcións da praza, de xeito que se alcance progresivamente o 2 % dos efectivos totais de cada Administración pública.

De acordo con todo o exposto e logo da negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos, emitida a preceptiva autorización pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e conforme o Acordo do Consello de Goberno do 30 de abril de 2019, polo que se aproba a oferta de emprego público de prazas de persoal funcionario de administración e servizos para o ano 2019, a Reitoría da Universidade da Coruña, no uso das atribucións conferidas no artigo 36 dos Estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio, modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público das prazas de persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2019 que constan nos anexos I (acceso libre) e II (promoción interna).

Segundo. As prazas ofertadas pola quenda libre constan como vacantes na relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos desta universidade.

Terceiro. As convocatorias dos procesos selectivos e as súas bases publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.

A Coruña, 22 de maio de 2019

Julio Ernesto Abalde Alonso
Rector da Universidade da Coruña

ANEXO I

Acceso libre:

Escala

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Escala técnica de grado medio

I+D

A2

1

Deportes

A2

1

Escala técnica de especialistas

Actividades culturais

C1

1

Química

C1

1

Informática

C1

3

Escala administrativa da Universidade da Coruña

-

C1

6

ANEXO II

Promoción interna:

Escala

Subescala

Nº de prazas

Escala técnica de grao medio (subgrupo A2)

Bioloxía

2

Electricidade

5

Física

2

Mecánica

4

Mecánica/eléctrica

1

Química

22

Sanitaria

1