Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Mércores, 5 de xuño de 2019 Páx. 27159

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019 pola que se publica a oferta de emprego público de estabilización de prazas de persoal de administración e servizos para o ano 2019.

A letra I) da terceira epígrafe do punto un do artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, respectando en calquera caso as dispoñibilidades do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, fixa unha taxa de reposición máxima do 100 % en determinados sectores e administracións entre os cales se atopan os corpos de catedráticos, profesores titulares e persoal de administración e servizos das universidades.

As prazas poderán convocarse sempre que o autorice a Administración pública de que dependan as universidades e logo de acreditarse que a oferta de emprego público non afecta nin o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para elas nin os demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Na letra b) do punto un do artigo 18 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, que ten carácter básico, disponse que, para os efectos do establecido no capítulo sobre «gastos de persoal ao servizo do sector público», se considera sector público as administracións das comunidades autónomas, os organismos delas dependentes e as universidades da súa competencia.

A disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, establece que a oferta de emprego se adaptará aos límites máximos e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.

Pola súa parte, o artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, establece a oferta de emprego público como o mecanismo de planificación das necesidades de selección de persoal nas administracións públicas.

En todo caso, a execución desta oferta de emprego público deberá desenvolverse dentro do prazo improrrogable de tres anos, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación nos diarios oficiais.

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, indica no seu artigo 48 os criterios xerais en que se deben enmarcar as ofertas de emprego público, sen prexuízo das especificidades que se poidan establecer nas convocatorias respectivas. Concíbense estas como instrumento de programación das necesidades de persoal e de racionalización do emprego público, amais dos procesos de selección do persoal ao servizo das administracións públicas, en que deben primar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade.

O artigo 59 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e o artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, prevén a reserva dunha cota non inferior ao 7 % das prazas convocadas para seren cubertas por persoas con discapacidade, de maneira que cando menos o 2 % das prazas ofertadas sexa para ocupalas persoas que acrediten discapacidade intelectual e o resto das prazas ofertadas sexa para cubrilas persoas que acrediten calquera outro tipo de discapacidade.

Considérase persoas con discapacidade as definidas no número 2 do artigo 4 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Deben superar as probas selectivas e acreditar non só a súa discapacidade, senón tamén a compatibilidade desta co desempeño das tarefas e funcións da praza, de xeito que se alcance progresivamente o 2 % dos efectivos totais de cada Administración pública.

Co obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 19.1 da Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, así como aos acordos sobre o desenvolvemento da estabilidade no emprego dos servizos públicos, inclúese unha taxa adicional para a estabilización do emprego temporal, incorporando prazas de persoal de administración e servizos que responden a necesidades estruturais, que están dotadas orzamentariamente e ocupadas de forma temporal e ininterrompida nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2017.

De acordo con todo o exposto e logo da negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos, emitida a preceptiva autorización pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e conforme o Acordo do Consello de Goberno do 30 de abril de 2019, polo que se aproba a oferta de emprego público de prazas de persoal funcionario de administración e servizos para o ano 2019, a Reitoría da Universidade da Coruña, no uso das atribucións conferidas no artigo 36 dos Estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio, modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público das prazas de persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña para o ano 2019 que constan no anexo (Oferta estabilización).

Segundo. Estas prazas ofertadas constan como vacantes na relación de postos de traballo do persoal funcionario de administración e servizos desta universidade.

Terceiro. As convocatorias dos procesos selectivos e as súas bases publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.

A Coruña, 22 de maio de 2019

Julio Ernesto Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Oferta estabilización

Acceso libre:

Escala

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Escala técnica de grado medio

Microscopia

A2

1

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña

-

A2

2

Escala técnica de especialistas

Informática

C1

3

Electricidade e electrónica

C1

1

Mecánica

C1

1

Mantementos

C1

1

Medios audiovisuais

C1

1

Cooperación e voluntariado

C1

1

Delineante

C1

1

Escala administrativa da Universidade da Coruña

-

C1

22

Escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña

-

C1

6

Escala técnica auxiliar

Auxiliar de servizos

C2

10

Correos

C2

1