Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Martes, 2 de xullo de 2019 Páx. 31079

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021 e se establecen as bases reguladoras das subvencións correspondentes ás áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas (códigos de procedemento VI408F e VI408G).

No Boletín Oficial del Estado núm. 61, do 10 de marzo de 2018, publicouse o Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan de vivenda 2018-2021, o cal prevé un programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural, que en Galicia se xestiona a través da figura das áreas de rehabilitación integral.

A área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago na Comunidade Autónoma de Galicia foi declarada o 17 de decembro de 2010, no seo da Comisión Bilateral de Seguimento do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012, e ampliada o 12 de abril de 2019, mediante Acordo da Comisión Bilateral de Seguimento do Plan de vivenda 2018-2021, co obxecto de incluír no seu ámbito de aplicación dous novos camiños: o Camiño de Inverno e o Camiño Portugués pola costa. Coa inclusión destes dous novos camiños, o ámbito de actuación desta área afecta 662 parroquias de 126 concellos dentro das catro provincias galegas.

A área de rehabilitación integral do Parque Nacional das Illas Atlánticas foi declarada mediante resolución ditada o 23 de xaneiro de 2019 pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo. O ámbito desta área de rehabilitación correspóndese co do Parque Nacional das Illas Atlánticas, integrado polo espazo mariño e terrestre dos arquipélagos das Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada e afecta 4 concellos (Vigo, Bueu, Ribeira e Vilagarcía de Arousa).

As áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas son áreas xestionadas directamente pola Comunidade Autónoma de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo, polo que cómpre regular especificamente a participación das persoas e entidades interesadas no ámbito destas áreas e, así mesmo, ditar unhas bases reguladoras para a concesión das correspondentes axudas.

Así mesmo, de conformidade co previsto no artigo 49 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, o financiamento deste programa exixe a subscrición dun acordo no seo da Comisión Bilateral de Seguimento do Plan de vivenda 2018-2021 entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia. Para estes efectos, o pasado 12 de abril de 2019 asináronse os correspondentes acordos específicos de financiamento das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional da Illas Atlánticas.

As actuacións que afectan estas áreas intégranse dentro do eixe 2º do programa 3º do Plan RehaVita: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020, aprobado o 12 de febreiro de 2015 polo Consello da Xunta. A área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago intégrase, ademais, no Plan do Camiño de Santiago en Galicia 2015-2021, aprobado o 24 de setembro de 2015 polo Consello da Xunta.

No marco deste programa poderanse financiar as actuacións de rehabilitación e renovación de edificios e vivendas que se realicen no ámbito destas dúas áreas de rehabilitación integral. Ademais, para o caso da área de rehabilitación integral do Parque Nacional das Illas Atlánticas, financiaranse obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano.

Para participar neste Programa de rexeneración e renovación urbana e rural é necesario obter a cualificación provisional da actuación e, unha vez rematadas as obras, a cualificación definitiva. Posteriormente, ao abeiro da normativa pola cal se realizan as convocatorias correspondentes a estas áreas de rehabilitación, poderán solicitarse as respectivas axudas.

Por outra banda, as solicitudes de cualificación provisional ou definitiva presentadas ao abeiro da normativa que regulaba a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e que estean pendentes de resolver tramitaranse de conformidade co establecido nesta resolución.

Á vista do anterior e para dar cumprimento aos compromisos asumidos con base nos acordos de financiamento asinados co Ministerio de Fomento o 12 de abril de 2019, en virtude das atribucións que me confire o artigo 4 do Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo,

RESOLVO:

I. Disposicións xerais.

Primeiro. Obxecto

1. Esta resolución ten por obxecto regular o procedemento para participar no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021), abrindo o prazo para solicitar a participación neste programa (códigos de procedemento VI408F e VI408G).

2. Así mesmo, por medio desta resolución apróbanse as bases reguladoras que rexerán na Comunidade Autónoma de Galicia a concesión das subvencións previstas nos acordos asinados entre o Ministerio de Fomento e o Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS) para o financiamento da área de rehabilitación integral (en diante, ARI) dos Camiños de Santiago e da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas (código de procedemento VI408H).

Segundo. Definicións

Para os efectos da aplicación desta resolución, os termos incluídos neste ordinal interpretaranse co significado e alcance seguintes:

a) Edificio de tipoloxía residencial colectiva: edificio composto por máis dunha vivenda, cuxo uso predominante sexa o residencial e onde cada vivenda conte coa correspondente referencia catastral.

b) Vivenda unifamiliar: vivenda situada nun edificio independente, cuxo uso predominante sexa o residencial e no cal non existe ningunha outra vivenda, e que conte coa correspondente referencia catastral. As vivendas unifamiliares poden ser illadas ou agrupadas en fila.

c) Residencia habitual e permanente dunha unidade de convivencia: domicilio en que constan empadroadas as persoas integrantes da correspondente unidade.

d) Unidade de convivencia da persoa beneficiaria: conxunto de persoas que habitan e gozan dunha vivenda de forma habitual e permanente e con vocación de estabilidade, con independencia da relación que exista entre todas elas. Unha unidade de convivencia pode estar composta por varias unidades familiares. A composición da unidade familiar será a que se estableza na normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas (en diante, IRPF).

e) Persoa maior de 65 anos: aquela que na data de presentación da solicitude teña 65 ou máis anos.

f) Persoa menor de 35 anos: aquela que na data de presentación da solicitude non teña feitos os 35 anos.

g) Persoa con discapacidade: interpretarase de conformidade co Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

h) Agrupación de persoas propietarias: é a agrupación, formalmente constituída, de persoas propietarias de edificios de tipoloxía residencial colectiva que reúnen os requisitos establecidos polo artigo 396 do Código civil e que non outorgasen o título constitutivo da propiedade horizontal. Estas agrupacións deberán dispoñer do seu correspondente número de identificación fiscal.

i) Indicador público de renda de efectos múltiples (en diante, IPREM): é o indicador definido no Real decreto lei 3/2004, do 25 de xuño, para a racionalización da regulación do salario mínimo interprofesional e para o incremento da súa contía; considerarase unha unidade de medida para a determinación da contía dos ingresos familiares, no seu cómputo anual, incluídas dúas pagas extras. Para os efectos destas axudas, tomarase en consideración o IPREM do ano que se especifique na correspondente convocatoria.

Terceiro. Recursos contra esta resolución

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as persoas ou entidades interesadas poidan presentar calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da presidencia do IGVS no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG), segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

b) Recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, de acordo co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Cuarto. Remisión normativa

En todo o non recollido nesta resolución aplicarase o disposto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no seu regulamento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan as especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

Quinto. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, o IGVS practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Sexto. Habilitación para o desenvolvemento

Habilítase a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS para ditar as resolucións que sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplicación desta resolución, así como para adoptar os acordos, instrucións e aclaracións que sexan precisos para a xestión deste programa. 

Sétimo. Eficacia

Esta resolución producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG.

II. Participación no Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito das ARI dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Oitavo. Ámbito dos programas

1. ARI dos Camiños de Santiago.

1.1. As actuacións de rehabilitación e renovación deberán realizarse en edificios e vivendas que estean situados no ámbito desta ARI, de acordo coa relación de parroquias que figuran no anexo I, que comprende o trazado das nove rutas do Camiño en Galicia, que son as seguintes:

Francés: desde Pedrafita do Cebreiro ata Santiago de Compostela.

Da Prata I e da Prata II: desde A Mezquita ou Verín ata Ourense e desde Ourense ata Santiago de Compostela, respectivamente.

Inglés: desde Ferrol ou A Coruña, xuntándose en Mesía ata Santiago de Compostela.

Primitivo: desde A Fonsagrada ata Melide, onde conecta co Camiño Francés.

Norte: desde Ribadeo ata Arzúa, onde conecta co Camiño Francés.

Fisterra-Muxía: desde Santiago de Compostela ata Fisterra con desvío Muxía.

Portugués polo interior: desde Tui a Santiago de Compostela.

Portugués pola costa: desde A Guarda ata Redondela onde conecta co Camiño Portugués polo interior.

Camiño de Inverno: desde Carballeda de Valdeorras ata Lalín onde conecta co Camiño da Prata ou Sanabrés.

1.2. Non obstante o anterior, nas conexións coas cidades e vilas importantes, o ámbito das actuacións limítase exclusivamente ás vivendas e edificios situados no trazado do camiño.

1.3. Non poderán acollerse a este programa as actuacións de rehabilitación ou renovación realizadas en edificios e vivendas situados en parroquias de concellos que estean integradas nos ámbitos doutras ARI xa declaradas pola Xunta de Galicia.

2. ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

2.1. As actuacións de rehabilitación e renovación e de obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano deberán realizarse, respectivamente, en edificios e vivendas e en espazos públicos situados no ámbito desta ARI, integrado polos arquipélagos das Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada e que afecta os concellos de Vigo, Bueu, Ribeira e Vilagarcía de Arousa.

2.2. Non obstante o anterior, só poderán acollerse a este programa as actuacións de rehabilitación e renovación en edificios e vivendas, así como as correspondentes a obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano, que non estean integradas nos ámbitos doutras ARI xa declaradas pola Xunta de Galicia.

Noveno. Actuacións obxecto de cualificación

De conformidade co artigo 51 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, consideraranse actuacións obxecto de cualificación as seguintes:

1. Na ARI dos Camiños de Santiago:

a) As previstas no artigo 36 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o Programa do fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, con redución da demanda enerxética nos termos establecidos no citado artigo.

b) As previstas no artigo 43 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, para o fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.

c) A execución de obras e/ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos edificios, mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin de adecualos aos estándares previstos pola normativa vixente.

d) As obras de demolición de edificios e de vivendas e as obras de construción de edificios de vivendas e vivendas de nova construción. Os novos edificios e vivendas deberán ter unha cualificación enerxética mínima B e cumprir, en todo caso, coas exixencias do Código técnico da edificación.

2. Na ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, ademais das previstas no punto anterior considérase subvencionable a execución das seguintes obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano:

a) As de urbanización e reurbanización material dos espazos públicos, tales como consolidación, pavimentación, xardinaría, infraestruturas, instalacións, servizos de abastecemento de auga, saneamento, subministración enerxética, iluminación, recollida, separación e xestión de residuos, telecomunicacións e utilización do subsolo.

b) As de mellora da accesibilidade dos espazos públicos.

c) As de mellora da eficiencia ambiental nas seguintes materias:

– En materia de auga, as de redución do uso de auga potable e de rega, as de xestión sustentable das escorregas urbanas, as augas pluviais e residuais e as de xestión de depuración e o seu retorno adecuado ao medio.

– En materia de enerxía, as de mellora da eficiencia enerxética en edificación e en servizos urbanos, as de implantación de enerxías renovables e sistemas de climatización centralizada ou de distrito, considerados eficientes segundo a Directiva 2012/27/UE, as de fomento da mobilidade sustentable e, en xeral, todas aqueloutras destinadas a reducir a demanda enerxética, as emisións de gases contaminantes e a aumentar o uso de enerxías renovables.

– En materia de xestión de residuos e uso de materiais, as de mellora da reciclaxe dos materiais, conforme os plans nacionais ou autonómicos de recollida de residuos, as de uso, tanto de materiais reciclados ou renovables en edificacións e en urbanizacións como de materiais locais, ligados a estratexias de promoción dunha xestión sustentable do territorio.

– En materia de protección e mellora da biodiversidade, as infraestruturas verdes urbanas, como as propostas de conectividade de espazos verdes, de promoción de cubertas verdes ou de implantación de especies adecuadas ao medio.

3. As actuacións deberán estar entre as comprendidas no catálogo de actuacións que se incorpora como anexo II.

Décimo. Requisitos das actuacións

1. As actuacións deberán dispor de licenza municipal ou, se é o caso, someterse ao réxime de intervención municipal de comunicación previa, así como dispoñer de todas as autorizacións sectoriais preceptivas.

2. As actuacións deberán axustarse ao proxecto de execución das obras subscrito polo/a técnico/a competente, presentado coa solicitude de cualificación provisional ou, de ser o caso, á memoria elaborada para a súa execución.

O proxecto ou a memoria técnica deberá conter todas as especificacións que xustifiquen as actuacións que se pretende executar, así como un resumo en capítulos dos tipos de obra que se vaian executar, sinalando o seu importe. No suposto de que as obras supoñan unha mellora da eficiencia enerxética, deberá especificarse a porcentaxe da dita mellora respecto da situación de partida.

As actuacións que se vaian executar deberán especificarse de conformidade coa desagregación establecida no modelo de solicitude de cualificación provisional.

3. As actuacións de rehabilitación e renovación realizaranse de conformidade cos criterios fixados na Guía de cor e materiais elaborada pola Xunta de Galicia.

4. No caso de realizarse actuacións en edificios de tipoloxía residencial colectiva, será requisito necesario o acordo validamente adoptado, da comunidade de persoas propietarias ou da agrupación de comunidades de persoas propietarias, de executar as obras.

5. As actuacións non poderán estar iniciadas antes do 1 de xaneiro do ano en que se presente a solicitude de cualificación provisional e non poderán en ningún caso estar finalizadas na data da presentación da dita solicitude.

6. O prazo máximo de execución da actuación virá determinado na resolución de cualificación provisional.

7. O custo de todas as actuacións subvencionables incluirá tamén os honorarios das persoas profesionais que interveñan, o custo da redacción dos proxectos, direccións técnicas ou facultativas, os informes técnicos e certificados necesarios, os gastos derivados da tramitación administrativa e calquera outro gasto similar, derivado da actuación, sempre que estean debidamente xustificados. No custo total das obras non se incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e tributos.

8. O custo subvencionable das obras, incluídos os gastos sinalados no punto anterior, non poderá superar os custos medios do mercado que correspondan a tales actuacións, os cales se determinarán de conformidade coa última edición publicada da base de prezos da construción de Galicia ou normativa que a substitúa.

Décimo primeiro. Procedemento de cualificación das actuacións

1. Para participar neste programa, as persoas ou entidades interesadas deberán solicitarlle á correspondente área provincial do IGVS a cualificación provisional das actuacións de rehabilitación e/ou renovación e, de ser o caso, das obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano (código de procedemento VI408F).

2. A cualificación provisional é a resolución administrativa que contén a identificación da persoa ou entidade solicitante, o tipo de actuación que se pretende executar, o seu prazo de execución, o orzamento máximo protexible e, de ser o caso, o número de vivendas e locais que comprenda a actuación, así como a relación das persoas propietarias partícipes nas obras.

3. A cualificación provisional pode solicitarse en calquera momento anterior á finalización das obras.

4. No prazo máximo dun mes, que se empezará a contar desde a data de remate das obras e, en todo caso, desde a data de cumprimento do prazo máximo de execución fixado na resolución de cualificación provisional, a persoa ou entidade promotora deberá solicitarlle á correspondente área provincial do IGVS a cualificación definitiva das actuacións (código de procedemento VI408G).

5. A cualificación definitiva é a resolución administrativa que constata a realización das actuacións e na cal se expresa o tipo de actuación realizada e o importe do orzamento protexible, así como o gasto efectivamente xustificado.

6. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se as solicitudes de cualificación, provisional ou definitiva, ou a documentación presentada xunto con elas non reunisen os requisitos exixidos, requirirase a persoa solicitante para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa indicación de que, si así non o fixer, se terá por desistida da súa petición.

O IGVS poderá realizar en calquera momento as comprobacións e as inspeccións técnicas que considere oportunas, co obxecto de verificar o cumprimento das condicións que servirán de base para o outorgamento da correspondente cualificación, así como a comprobación material do investimento, para os efectos previstos nos números 2 e 3 do artigo 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

7. A competencia para instruír os procedementos de cualificación provisional e definitiva correspóndelles ás áreas provinciais do IGVS onde se atope o edificio, vivenda ou espazo público obxecto das actuacións; as resolucións de cualificación provisional e definitiva serán ditadas pola persoa titular da Xefatura Territorial do IGVS.

8. O prazo para ditar e notificar as resolucións sobre cualificación, provisional ou definitiva, será de dous meses, que se contarán desde a data da presentación da solicitude da cualificación provisional ou, de ser o caso, definitiva. Transcorrido o dito prazo sen que se notifique a resolución expresa, esta entenderase denegada. Contra as resolucións de cualificación provisional ou definitiva poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS, no prazo dun (1) mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa notificación.

9. Serán causas de denegación da cualificación provisional, entre outras, as seguintes:

a) Que o edificio ou vivenda que se pretende rehabilitar e/ou renovar ou, de ser o caso, o espazo público en que se vaian realizar obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano, non se atope no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, segundo o establecido no ordinal oitavo.

b) Que a actuación prevista non se atope entre as actuacións de rehabilitación, renovación ou, de ser o caso, de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano recollidas neste programa.

c) Que a obra obxecto de execución xa estivese rematada na data da presentación da solicitude de cualificación.

d) Que a solicitude se presentase fóra de prazo.

e) Que a actuación non se axuste ás determinacións do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

10. Serán causas de denegación da cualificación definitiva, entre outras, as seguintes:

a) Que non se executen as obras de conformidade co previsto na resolución de cualificación provisional, executalas parcialmente ou executar obras distintas das previstas na citada resolución de cualificación provisional.

b) Que se incumpra o prazo de execución previsto na resolución de cualificación provisional.

c) Que a solicitude se presentase fóra de prazo.

d) Que non se executen as obras de conformidade coa licenza de obras ou non se cumpran as condicións recollidas nela ou coa comunicación previa, no caso de que a actuación non estivese sometida a licenza.

Décimo segundo. Persoas ou entidades solicitantes da cualificación

1. No ámbito da ARI dos Camiños de Santiago poderán solicitar a cualificación provisional:

a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas propietarias constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

b) As agrupacións de persoas propietarias.

c) As persoas físicas propietarias de edificios ou vivendas.

2. No ámbito da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, ademais das recollidas no punto anterior, tamén poderán solicitar a cualificación provisional:

– As persoas físicas con algún dereito real sobre un edificio ou vivenda situada neste ámbito.

– As persoas titulares dunha concesión sobre un edificio ou vivenda situada neste ámbito.

– As administracións públicas con competencias neste ámbito.

3. Para solicitar a cualificación definitiva será requisito necesario estar en posesión da cualificación provisional.

4. A obtención da cualificación provisional ou definitiva non xera para a súa persoa titular o dereito á concesión da subvención nin comporta a súa consideración de persoa beneficiaria da axuda.

Décimo terceiro. Prazo de presentación de solicitudes de cualificación

O prazo de presentación de solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva das actuacións abrirase o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e finalizará, en todo caso, o 31 de decembro de 2021.

Sen prexuízo do anterior, mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS poderase pechar o prazo para a presentación das solicitudes de cualificación provisional e cualificación definitiva, en atención ao financiamento previsto nos correspondentes acordos específicos asinados no seo da Comisión Bilateral. A resolución de peche do prazo de presentación de solicitudes publicarase no DOG e na páxina web do IGVS.

Décimo cuarto. Forma de presentación das solicitudes de cualificación.

1. As solicitudes para as cualificacións provisional e definitiva realizaranse mediante a presentación dos modelos que se incorporan, respectivamente, como anexo III (código de procedemento VI408F) e anexo IV (código de procedemento VI408G) a esta resolución. Deberán dirixirse á Área Provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou edificio ou o espazo público en que se vaian realizar as obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano.

2. As persoas físicas presentarán as solicitudes preferiblemente por vía electrónica, a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderán presentar as solicitudes de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. As persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica, así como quen actúe na súa representación, deberán presentar as solicitudes obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. No caso de presentar a súa solicitude de forma presencial, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Nestes casos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

4. Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

Décimo quinto. Documentación necesaria para a solicitude de cualificación provisional

1. Coa solicitude de cualificación provisional deberá achegarse a seguinte documentación:

a) De ser o caso, documentación acreditativa da representación da persoa que actúe no nome da persoa ou entidade solicitante. A representación deberá acreditarse a través do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou por calquera outro medio válido en dereito. O modelo normalizado pódese descargar na seguinte ligazón:

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos

b) Documentación acreditativa da titularidade do inmoble, no caso de persoas físicas solicitantes, de agrupacións de persoas propietarias e das administracións públicas e outras entidades con competencias neste ámbito.

c) Acta de constitución da comunidade de persoas propietarias ou documento de constitución como agrupación de comunidades de persoas propietarias.

d) Certificado da comunidade de persoas propietarias, da agrupación de comunidades de persoas propietarias ou da agrupación de persoas propietarias, en que se recolla, tanto o acordo de participar neste programa, coma o nomeamento da persoa que represente na tramitación do expediente a comunidade ou a agrupación de comunidades de persoas propietarias ou a agrupación de persoas propietarias, conforme o modelo que se xunta como anexo V.

e) Proxecto asinado por persoa técnica competente ou, se non é preciso para a autorización das obras, memoria descritiva das actuacións que se van realizar, que deberán identificar o edificio ou a vivenda, incluír fotografías onde se amosen os elementos que se rehabilitarán, así como o orzamento desagregado e detallado do investimento. Ademais, deberán incorporar, se for o caso, a xustificación do cumprimento da súa adecuación ao Código técnico da edificación e demais normativa de aplicación.

f) Certificado do inicio das obras, emitido pola persoa técnica responsable da obra ou, de ser o caso, pola empresa contratista, no caso de obras iniciadas con anterioridade á data da publicación desta resolución no DOG.

g) Licenza municipal de obras, no caso de que sexa necesaria pola actuación que se pretende realizar. No suposto de non contar aínda coa licenza, achegarase a correspondente solicitude de licenza.

h) Comunicación previa ao Concello, cando a actuación non estea sometida a licenza. No caso de ter transcorridos máis de quince días hábiles contados desde a data da presentación da comunicación previa ao concello, esta deberá vir acompañada dunha declaración responsable da actuación de non ter sido requirido para a súa emenda.

i) Plano de situación da vivenda ou edificio ou, de ser o caso, do espazo público en que se vaian realizar obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano.

j) No caso de edificios ou vivendas declarados ben de interese cultural, catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente, documentación xustificativa destas circunstancias.

k) Certificación da demanda enerxética ou do consumo de enerxía non renovable previa á actuación ou, de ser o caso, dos demais documentos xustificativos da situación previa para as actuacións previstas no artigo 36 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, do programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas.

2. No caso de que a solicitante sexa unha persoa física propietaria dunha vivenda unifamiliar ou dunha vivenda en edificio de tipoloxía residencial colectiva ou unha comunidade ou agrupación de comunidades de persoas propietarias ou agrupación de persoas propietarias, deberán presentar, ademais, o anexo VI, debidamente cuberto, en que se relacionen as vivendas e locais do edificio, partícipes nas actuacións de rehabilitación e renovación.

Décimo sexto. Documentación complementaria para a solicitude de cualificación definitiva

Coa solicitude de cualificación definitiva deberá achegarse a seguinte documentación:

a) Reportaxe fotográfica que amose as obras realizadas.

b) Memoria en que se describan as actuacións realizadas e en que se xustifique, de ser o caso, o aforro enerxético derivado da actuación.

c) Facturas das persoas provedoras que participaron na execucións das obras, que deberán reflectir de xeito desagregado o seu importe e a súa descrición, conforme o anexo VII.

d) Documentos bancarios acreditativos do pagamento das facturas presentadas. Non se admitirán pagamentos en efectivo, nin se admitirán como xustificantes os obtidos a través da internet, se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen de códigos de verificación na sede electrónica da dita entidade bancaria. Excepcionalmente, admitirase o recibo da persoa provedora para gastos por importes inferiores a 1.000 euros.

e) Licenzas e/ou autorizacións preceptivas, no caso de non telas achegado con anterioridade.

f) Certificado do inicio das obras, emitido polo/a técnico/a responsable da obra ou, de ser o caso, pola empresa contratista, no caso de non ter iniciado as obras con anterioridade á publicación desta resolución no DOG.

g) Certificado do remate das obras, en que se faga constar que as actuacións realizáronse conforme os criterios fixados na Guía de cor e materiais elaborada pola Xunta de Galicia.

h) Copia de, polo menos, tres ofertas de diferentes provedores, no suposto de que o importe do custo que se pretende executar supere a contía de 40.000 euros. A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa, nos termos establecidos no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

i) Para as actuacións previstas no artigo 36 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, do programa do fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, de ser o caso:

– Certificado de eficiencia enerxética obtido unha vez realizadas as actuacións, en que se acredite a redución da demanda ou de consumo, emitido por técnico/a competente.

– Acta de medición que acredite a mellora das condicións de protección fronte ao ruído, se non se xustifica previamente mediante as opcións recollidas no documento básico de protección fronte ao ruído do CTE.

– Acta de medición da situación unha vez finalizadas as obras, que acredite o cumprimento da redución de forma efectiva da concentración da media anual do radon no interior da vivenda, de non utilizar as solucións que recolla o documento básico de salubridade-protección fronte ao radon do CTE.

Décimo sétimo. Forma de presentación da documentación complementaria

1. As persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica, así como quen actúe na súa representación, deberán presentar a documentación complementaria a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. No caso de que se presentase a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emenden a través da súa presentación electrónica. Nestes casos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

2. As persoas físicas presentarán a documentación complementaria preferiblemente por vía electrónica. Tamén poderán presentala en formato papel, por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Para o caso de que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. As persoas e as entidades solicitantes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais, sempre que exista constancia de que sexan auténticas. Excepcionalmente, o IGVS poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o seu cotexo coa copia electrónica presentada.

5. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial, sen prexuízo dos requirimentos que, para estes efectos, lle poida realizar o órgano instrutor.

A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Décimo oitavo. Trámites posteriores á presentación de solicitudes

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas e ás entidades interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á carpeta de cidadá da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación electrónica das solicitudes tamén poderán tramitarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Décimo noveno. Comprobación de datos

1. Para a tramitación da cualificación provisional (procedemento VI408F) consultaranse os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) Documento nacional de identidade (DNI) ou número de identidade de estranxeiro/a (NIE) da persoa solicitante.

b) Número de identificación fiscal (NIF) da entidade solicitante.

c) DNI ou NIE da persoa física representante.

d) NIF da entidade representante.

e) Certificación catastral de titularidade correspondente á persoa ou entidade solicitante ou, de ser o caso, ás persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

f) Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais da vivenda ou vivendas en que se van levar a cabo as actuacións, que acredite o seu uso para as actuacións promovidas pola persoa ou entidade solicitante.

2. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa ou entidade interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas ou entidades interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

3. Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa ou entidade interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Vixésimo. Tramitación das solicitudes de cualificación presentadas en virtude da normativa anterior.

As solicitudes de cualificación provisional ou definitiva presentadas ao abeiro da normativa que regulaba a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e que estean pendentes de resolver, tramitaranse de conformidade co establecido nesta resolución.

III. Bases reguladoras das subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago e da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas (código de procedemento VI408H).

Vixésimo primeiro. Obxecto e réxime das axudas

1. A concesión das subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural, previstas nos acordos asinados entre o Ministerio de Fomento e o IGVS para o financiamento da ARI dos Camiños de Santiago e da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, rexeranse polo establecido nestas bases reguladoras (código de procedemento VI408H).

2. De conformidade co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, estas subvencións concederanse polo procedemento de concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible previsto na resolución de convocatoria pública.

Vixésimo segundo. Persoas ou entidades beneficiarias

1. No ámbito da ARI dos Camiños de Santiago poderán ser persoas ou entidades beneficiarias destas subvencións:

a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de persoas propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

b) As agrupacións de persoas propietarias.

c) As persoas físicas propietarias de edificios ou vivendas.

2. No ámbito da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, ademais das recollidas nos puntos anteriores, tamén poderán ser persoas beneficiarias das subvencións:

– As persoas físicas con algún dereito real sobre o edificio ou vivenda situada neste ámbito.

– As persoas titulares dunha concesión sobre un edificio ou vivenda situada neste ámbito.

– As administracións públicas con competencias neste ámbito.

3. Para que as persoas físicas sexan beneficiarias deberán posuír a nacionalidade española ou, no suposto das persoas estranxeiras, ter a residencia legal en España.

4. Non poderán obter a condición de persoas ou entidades beneficiarias aquelas que estean incursas nalgunha das causas previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, ou a quen se lle revogase algunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda por causas imputables á persoa ou á entidade solicitante.

5. No caso de que a solicitante sexa unha comunidade ou agrupación de comunidades de propietarios/as ou agrupación de persoas propietarias, os requisitos sinalados nos números anteriores deberán cumprilos todos os seus membros.

6. Cando a execución da actuación corresponda a varias persoas beneficiarias, a axuda distribuirase en proporción ao custo asumido por cada unha delas. As persoas beneficiarias destinarán o importe íntegro da axuda ao pagamento das correspondentes actuacións. Cando se trate de comunidades ou agrupación de comunidades de persoas propietarias, esta regra resultará igualmente de aplicación, con independencia de que tanto o importe dela coma o custo das obras deba repercutirse nas persoas propietarias e, de ser o caso, nos locais comerciais ou predios doutros usos compatibles, de conformidade coas regras previstas na lexislación de propiedade horizontal.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando algún dos membros da comunidade ou da agrupación de comunidades de persoas propietarias incorra nunha ou varias das prohibicións establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, non se atribuirá á dita propietaria a parte proporcional que lle correspondería da axuda recibida, que se rateará entre as restantes persoas membros da comunidade ou agrupación.

7. As agrupacións de persoas propietarias non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición de 4 anos, contados desde que venceu o prazo para presentar a xustificación da subvención por parte da entidade beneficiaria.

8. Os concellos poderán ser beneficiarios das subvencións previstas para obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano. Para estes efectos, será requisito necesario que o Concello presentase no Consello de Contas as contas xerais do exercicio inmediatamente anterior ao da correspondente convocatoria, conforme o artigo 208 e seguintes do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Vixésimo terceiro. Determinación da contía da subvención

1. A contía máxima das axudas determinarase atendendo ao custo total da intervención, reflectido na cualificación definitiva, que incluirá, de ser o caso, os custos desagregados da actuación de rehabilitación, renovación ou, de ser o caso, das obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano.

2. O gasto subvencionable fixado na cualificación definitiva determinarase logo da comprobación da execución de todas as obras e da emisión do informe favorable dos servizos técnicos das áreas provinciais do IGVS, en atención ás facturas e aos documentos bancarios de pagamento que se presenten como xustificación destas.

Vixésimo cuarto. Subvencións estatais

1. A contía máxima das axudas previstas no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, non poderá exceder, de forma individualizada, o 40 % do custo subvencionable da actuación.

No caso de actuacións en vivendas unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva, esta porcentaxe máxima poderá ser do 75 %, se os ingresos da unidade de convivencia da persoa propietaria, promotora da actuación e residente na vivenda, son inferiores a tres veces o IPREM. Esta mesma porcentaxe aplicarase cando se acometan actuacións para a mellora da accesibilidade e se acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria, promotora da actuación e residente na vivenda, que existen persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos.

2. A contía máxima calcularase multiplicando o número de vivendas polas axudas unitarias establecidas a continuación:

a) Ata 12.000 euros, por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, para actuacións de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, con redución da demanda enerxética, nos termos establecidos no artigo 36 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva, incrementaranse estas contías con 120 euros por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou outros usos. Ademais, poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada metro cadrado de superficie construída de uso comercial ou outros usos, nos edificios e vivendas declaradas ben de interese cultural, catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente.

Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial ou outros usos, será necesario que os predios correspondentes participen nos custos de execución da actuación.

b) Ata 8.000 euros, por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de tipoloxía residencial colectiva, para actuacións de conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, nos termos establecidos no artigo 43 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva, incrementaranse estas contías con 80 euros por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou outros usos. Ademais, poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada metro cadrado de superficie construída de uso comercial ou outros usos, nos edificios e vivendas declaradas ben de interese cultural, catalogados ou que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente.

Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial ou outros usos, será necesario que os predios correspondentes participen nos custos de execución da actuación.

c) Ata 30.000 euros, por cada vivenda construída en substitución doutra previamente demolida.

d) Ata 2.000 euros, por cada vivenda obxecto de rehabilitación, renovación e/ou por cada vivenda construída, para as actuacións de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano.

3. Así mesmo, de conformidade co artigo 61 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, as axudas unitarias previstas no número 2 deste ordinal incrementaranse nun 25 %, cando as persoas beneficiarias sexan menores de 35 anos e as actuacións se realicen en concellos de menos de 5.000 habitantes.

Vixésimo quinto. Subvencións autonómicas

O IGVS, con cargo aos seus orzamentos, subvencionará as actuacións nas ARI do Camiño de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas, coa contía máxima seguinte:

– Ata 4.000 euros, por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación e/ou renovación, sen que a subvención poida exceder o 10 % do orzamento protexido de actuación da vivenda ou do edificio.

– Ata 1.000 euros, por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación e/ou renovación, se se adapta á Guía de cores e materiais aprobada pola Xunta de Galicia.

Vixésimo sexto. Solicitudes e documentación complementaria. Forma de presentación

1. As persoas físicas presentarán as solicitudes preferiblemente por vía electrónica, a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderán presentar as solicitudes de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica, así como quen actúe na súa representación, deberán presentar as solicitudes obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, htpps://sede.xunta.gal. No caso de presentar a súa solicitude de forma presencial, serán requiridas para que a emenden a través da súa presentación electrónica. Nestes casos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

3. Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

4. As persoas físicas presentarán a documentación complementaria preferiblemente por vía electrónica. Tamén poderán presentala en formato papel, por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

5. As persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica, así como quen actúe na súa representación, deberán presentar a documentación complementaria a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. No caso de que se presentase a documentación complementaria presencialmente, serán requiridas para que a emenden a través da súa presentación electrónica. Nestes casos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

6. Para o caso de que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

7. As persoas e as entidades solicitantes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais, sempre que exista constancia de que sexan auténticas. Excepcionalmente, o IGVS poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o seu cotexo coa copia electrónica presentada.

8. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial, sen prexuízo dos requirimentos que, para estes efectos, poida realizar o órgano instrutor.

A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Vixésimo sétimo. Órganos competentes para instruír e resolver o procedemento

1. A instrución do procedemento e a formulación da proposta de concesión da subvención correspóndelles ás areas provinciais do IGVS onde se atope o edificio ou a vivenda obxecto da actuación de rehabilitación e/ou renovación ou, de ser o caso, o espazo público das obras de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano.

2. A resolución de concesión será ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.

Vixésimo oitavo. Procedemento de concesión das subvencións

1. O procedemento iniciase de oficio, en réxime de concorrencia non competitiva, mediante a publicación da resolución de convocatoria no DOG.

2. O prazo de presentación de solicitudes será o establecido na correspondente convocatoria.

3. De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, se as solicitudes non reúnen algún dos requisitos exixidos nestas bases reguladoras ou na correspondente convocatoria, requirirase a persoa solicitante para que no prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixese, se considerará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución, nos termos do artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

4. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, a persoa ou entidade solicitante poderá ser requirida para que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento.

5. O órgano instrutor, logo da comprobación do cumprimento dos requisitos exixidos, elevará a proposta de resolución de concesión de cada expediente á persoa titular da Dirección Xeral do IGVS. Esta proposta conterá a identificación da persoa beneficiaria, o tipo de actuación, o orzamento protexido, o gasto subvencionable e a subvención máxima que lle corresponde.

6. A persoa titular da Dirección Xeral do IGVS, á vista da proposta efectuada e tendo en conta a dispoñibilidade orzamentaria, resolverá o que en dereito proceda.

Vixésimo noveno. Resolución e recursos

1. A resolución estimará, desestimará ou declarará a inadmisión da axuda solicitada.

2. A resolución estimatoria acordara o outorgamento da subvención, con indicación do gasto subvencionable e do importe da subvención concedida.

3. O prazo para resolver e notificar a concesión será de dous meses, contados desde a data de presentación da solicitude. Finalizado o prazo máximo establecido sen que se dite e notifique a resolución, as persoas ou entidades solicitantes poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

4. A resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS é susceptible de recurso de alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS, nun prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación.

Trixésimo. Modificación da resolución

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Trixésimo primeiro. Causas de denegación

1. Será causa de denegación da subvención o incumprimento dalgún dos requisitos exixidos nestas bases ou no resto da normativa que resulte de aplicación.

2. Así mesmo, serán denegadas aquelas solicitudes que non dispoñan de cobertura orzamentaria no momento da súa resolución. Para estes efectos, o criterio que se utilizará para a súa tramitación será o da maior antigüidade da data de resolución da cualificación definitiva. No caso de igualdade da data de resolución da cualificación definitiva, atenderase á orde cronolóxica de entrada da solicitude completa no correspondente rexistro da área provincial do IGVS. Para tal fin, considerarase data de presentación da solicitude aquela en que esta quedase validamente presentada, por terse cuberto na forma correcta e ir acompañada da totalidade dos documentos exixidos na resolución de convocatoria.

Trixésimo segundo. Xustificación e pagamento da subvención

1. A resolución da cualificación definitiva da actuación de rehabilitación, renovación e, de ser o caso, de mellora da calidade e sustentabilidade do medio urbano terá a consideración de memoria de actuación e memoria económica para os efectos do previsto no artigo 48 do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como de comprobación material do investimento para os efectos previstos no artigo 30, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. O pagamento realizarase por transferencia bancaria na conta sinalada para o efecto pola persoa ou entidade beneficiaria.

Trixésimo terceiro. Obrigas das persoas e das entidades beneficiarias

Ademais das recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, serán obrigas das persoas e das entidades beneficiarias:

a) Facilitarlles aos órganos competentes toda a información necesaria para asegurar o cumprimento da finalidade da axuda concedida, particularmente a que sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

b) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

c) Destinar a axuda á finalidade para a cal se concede.

d) Dar a axeitada publicidade de que as actuacións están subvencionadas no marco do Plan 2018-2021, polo Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia, a través do IGVS.

e) As demais que deriven desta resolución e do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

Trixésimo cuarto. Perda e reintegro da subvención

1. Poderán ser causa de perda e posterior reintegro da subvención, ademais dos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os seguintes:

a) O incumprimento das obrigas recollidas no ordinal anterior.

b) A falta de comunicación ao órgano instrutor de calquera modificación das circunstancias determinantes do recoñecemento da subvención.

2. O incumprimento ou a falsidade nas condicións requiridas para o outorgamento da subvención comportará, ademais das sancións que poidan corresponder, o reintegro da subvención percibida, incrementada co xuro legal correspondente desde o seu pagamento, máis o 25 %, segundo establece o artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 xuño, salvo que a Lei de orzamentos xerais do Estado estableza outro diferente.

3. O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito de cobramento da subvención e, de ser o caso, para facer efectiva a devolución, será o establecido no título II da Lei 9/2007, do 13 xuño.

Trixésimo quinto. Compatibilidades e incompatibilidades

1. As subvencións deste programa son compatibles con calquera outra axuda pública, sempre e cando a suma do importe de todas elas non supere o custo total da actuación concreta.

2. Non poderán ser beneficiarias deste programa as persoas beneficiarias das axudas do Programa de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, do Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, do Programa de fomento do parque de vivenda en alugueiro e do Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade, do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

Trixésimo sexto. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, o IGVS publicará na súa páxina web oficial a relación de persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias das subvencións están obrigadas a subministrar ao IGVS, logo de requirimento, toda a información necesaria para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte,  transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información necesaria, de conformidade co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Trixésimo sétimo. Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Os datos persoais obtidos neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, a través do IGVS, coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas,  circunstancia que se reflectirá no dito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para tramitar e resolver os seus procedementos ou para que a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito nesta norma reguladora, a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente, nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2019

Mª Ángeles Vázquez Mejuto
Presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO I

Traxecto

Provincia

Concello

Parroquia afectada

Ámbito específico

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

Elviña (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

A Coruña

Oza (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Cos (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Cullergondo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Folgoso (Santa Dorotea)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Leiro (Santaia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Limiñón (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Meangos (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Montouto (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Presedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Sarandós (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Vilacova (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Viós (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Abegondo

Vizoño (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Agrón (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Ames (San Tomé)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Ames

Biduído (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Covas (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Lens (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Ames

Transmonte (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

A Mella (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Boente (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Burres (San Vicezo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

A Castañeda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Figueiroa (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Lema (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Rendal (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Arzúa

Dodro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Oíns (San Cosme)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

San Martiño de Calvos de Sobrecamiño

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Viladavil (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Campo (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Arzúa

Arzúa (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Betanzos

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Requián (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Betanzos

Tiobre (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Andavao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Boimil (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Boimorto (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Brates (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Cardeiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Mercurín (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Os Ánxeles (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Boimorto

Sendelle (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Boqueixón

Lestedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Boqueixón

Sergude (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Cabanas (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Irís (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

Laraxe (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cabanas

San Martiño de Porto (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

Anceís (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

Sigrás (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Cambre

O Temple

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Beira (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Cañás (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Sergude (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Carral

Tabeiao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Ameixenda (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

A Pereiriña (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Toba (Santo Adrán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Brens (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Cee (Santa María da Xunqueira)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Cee

Lires (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Corcubión

Corcubión (San Marcos)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Corcubión

Redonda (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Almeiras (San Xián)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Culleredo (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

O Burgo (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Culleredo

Rutis (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Dodro

Dodro (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Buxantes (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Dumbría (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

O Ézaro (Santa Uxía)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Olveira (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Olveiroa (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Dumbría

Salgueiros (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Barallobre (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Fene (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Magalofes (San Xurxo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Fene

Perlío (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Ferrol

Ferrol

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Duio (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Duio (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Fisterra (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Fisterra

Sardiñeiro (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Os Vaos (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Corzón (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

As Maroñas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Mazaricos

Mazaricos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Abeancos (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

O Barreiro (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Campos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Furelos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

O Meire (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Melide (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Santa María de Melide (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

Melide

O Leboreiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Os Ánxeles (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Melide

Melide (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Melide

Vitiriz (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Mesía

Bruma (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Castro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Leiro (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Miño (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Miño

Vilanova (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Bardullas (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Santiso de Vuiutrón (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Caberta (San Fins)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Frixe (Santa Locacia)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Moraime (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Morquintián (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Muxía (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Nemiña (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Touriñán (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

San Martiño de Ozón (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Vilastose (San Cibrán)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Muxía

Coucieiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Nosa Señora dos Desamparados)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Santa Rita)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Narón

Xuvia (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Neda

Neda (San Nicolás)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Neda

Santa María de Neda (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

A Pena (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Aro (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Broño (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Bugallido (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Gonte (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Landeira (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Logrosa (Santo Eleuterio)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Negreira

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Portor (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Negreira

Zas (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Arca (Santaia)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Castrofeito (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Cerceda (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Ferreiros (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

San Mamede de Ferreiros (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

O Pino

Gonzar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

O Pino

Medín (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

Pereira (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

A Coruña

O Pino

O Pino (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Ardemil (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Buscás (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Leira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Santa Cruz de Montaos (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Pereira (Santaia)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Ordes

Poulo (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

Deixebre (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

A Gándara (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

Oroso (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Paderne

Souto (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Paderne

Viñas (San Pantaleón)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Cruces (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Iria Flavia (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Padrón

Padrón (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Andrade (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Breamo (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Pontedeume (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Pontedeume

Vilar (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Rois

Ribasar (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santa Comba

Fontecada (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

A Barciela (Santo André)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

A Enfesta (San Cristovo)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Aríns (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Bando (Santa Eulalia)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Conxo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Conxo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Figueiras (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Laraño (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Laraño (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Marantes (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Sabugueira (San Paio)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

San Paio (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Inglés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago (San Caetano)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago (San Lázaro)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Francés

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Vidán (Divino Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

A Coruña

Santiago de Compostela

Vidán (Divino Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Fisterra e Muxía

A Coruña

Santiago de Compostela

Villestro (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

O Eixo (San Cristovo)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

A Coruña

Santiago de Compostela

Marrozos (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

A Ciadella (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

A Porta (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Carelle (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Codesoso (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Cumbraos (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Folgoso (Santa Cristina)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Grixalba (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Nogueira (San Xurxo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Sobrado

Roade (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

A Coruña

Teo

Calo (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Mangoeiro (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

San Martiño de Oleiros (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Vilamor (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

A Coruña

Toques

Vilouriz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Toques

Santa Mariña de Brañas

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

A Ponte Ulla (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

Santa Cruz de Ribadulla (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

San Fins de Sales (San Fins)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

San Xián de Sales (San Xián)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

A Coruña

Vedra

San Pedro de Vilanova (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Vilasantar

Présaras (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

A Coruña

Vilasantar

Vilariño (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Bastida (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Fonsagrada (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

A Proba de Burón (Santa Mª Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Bruicedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Cuíñas (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Fonfría (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Monteseiro (San Bartolo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

O Padrón (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Pacios (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Paradavella (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

San Martín de Suarna (San Martín)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

A Fonsagrada

Vieiro (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Abadín (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Candia (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Castromaior (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Fanoi (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Fraiás (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Galgao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Quende (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Abadín

Romariz (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

As Nogais

Nullán (San Cosmede)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Degolada (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Esperela (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Fontaneira (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Baleira

A Lastra (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

Cabarcos (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

San Xusto de Cabarcos (San Xusto)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Barreiros

Vilamartín Pequeno (San Xoán Degolado)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

Baamonde (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

Bóveda (Santalla)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Begonte

San Martiño de Pacios

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

A Frairía (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Moreira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Paderne (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Recesende (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

San Miguel do Camiño (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Souto de Torres (San Tomé)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Soutomerille (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilabade (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilalle (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Vilariño (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Castroverde

Bolaño (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Anafreita (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Anxeriz (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Carballo (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Miraz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Nodar (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Friol

O Pacio (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Seixón (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Friol

Silvela (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

As Negradas (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Mariz (Santa Eulalia)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Parga (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Pígara (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Roca (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

San Breixo de Parga (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Santa Locaia de Parga

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Guitiriz

Vilar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Guntín

San Romao da Retorta

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Guntín

Santa Cruz da Retorta

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

Lourenzá (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

San Tomé de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

San Xurxo de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Lourenzá

Santo Adrao de Lourenzá

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Alto (San Xoán)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Bacurín (San Miguel)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Bascuas (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

O Burgo (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Carballido (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Gondar (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

San Pedro de Mera (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

O Veral (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Pedreda (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Poutomillos (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Prógalo (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Romeán (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Orbazai (San Miguel)

Trazado do Camiño

Camiño Primitivo

Lugo

Lugo

Lugo

Trazado do camiño

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Lindín (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

O Carme (Nosa Señora do Carme)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Os Remedios (Nosa Señora dos Remedios)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

San Vicente de Trigás

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Santiago de Mondoñedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Sasdónigas (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Vilamor (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Mondoñedo

Mondoñedo (Nosa Señora do Carme)

Trazado do Camiño

Camiño Francés

Lugo

Monterroso

Ligonde (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Monterroso

Salgueiros (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

Augas Santas (San Xurxo)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

San Martiño de Ferreira de Negral

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Fontecuberta (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Lestedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Meixide (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Primitivo

Lugo

Palas de Rei

Merlán (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

O Carballal (San Sebastián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

O Mato (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Orosa (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Palas de Rei (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

San Xiao do Camiño (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Palas de Rei

Vilar de Donas (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

A Laxe (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

As Cortes (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Ferreiros (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Francos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Paradela

Loio (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Fonfría (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Hospital (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Liñares (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Louzarela (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

O Cebreiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Padornelo (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Pedrafita do Cebreiro

Veiga de Forcas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Caborrecelle (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Castromaior (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Cortapezas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Gonzar (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Narón (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Nespereira (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Portomarín (San Nicolao)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

San Mamede de Belaz (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

San Mamede do Río (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Portomarín

Vedro (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Arante (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Cedofeita (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Covelas (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Ove (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Ribadeo (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Norte

Lugo

Ribadeo

Vilaselán

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Castroncán (Santa Marta)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Estraxiz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Formigueiros (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Frollais (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Loureiro (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Lousada (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Montán (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Pascais (Santalla)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Reiriz (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Renche (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Romelle (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Samos (Santa Xertrude)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Cristovo do Real (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Mamede do Couto (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Martiño do Real (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

San Xil de Carballo (San Xil)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Teibilide (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Samos

Zoó (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Barbadelo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Belante (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Biville (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Calvor (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Castelo dos Infantes (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Farbán (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Fontao (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Lier (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Loureiro (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Maside (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Meixente (San Xulián)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

O Camiño (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Ortoá (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

A Pinza (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Sarria

Trazado do Camiño

Camiño Francés

Lugo

Sarria

Vilar de Sarria (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

A Ría de Abres (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Sante (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

Trabada (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Trabada

A Valboa (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

A Balsa (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Lamas do Biduedo (Santo Isidro)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Triacastela (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Francés

Lugo

Triacastela

Vilavella (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

A Torre (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Alba (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Boizán (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Carballido (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Corvelle (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Goiriz (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Insua (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Mourence (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Sancovade (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Norte

Lugo

Vilalba

Vilalba (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

A Gudiña (San Martiño e San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Carracedo da Serra (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

O Canizo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Parada da Serra (San Lucas)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

Pentes (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Gudiña

San Lourenzo de Pentes (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

A Vilavella (Santa María da Cabeza)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

O Pereiro (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

A Mezquita

A Canda

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Allariz (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Allariz (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Augas Santas (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Coedo (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Folgoso (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Meire (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Os Espiñeiros (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Allariz

Torneiros (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Amoeiro

Bóveda de Amoeiro (San Paio)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Amoeiro

Rouzós (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Baños de Molgas

Cantoña (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Baños de Molgas

Coucieiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo do Val

Campobecerros (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo do Val

Nocedo do Val (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo do Val

Parada da Serra (San Lucas)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Castrelo do Val

Portocamba (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Coles

Cambeo (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Coles

Gustei (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Cualedro

Atás (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Cualedro

Rebordondo (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

A Alberguería (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Laza (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Matamá (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

O Castro de Laza (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Retorta (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Laza

Trez (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Albarellos (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Estevesiños (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Infesta (San Vicenzo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Monterrei (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Monterrei

Vences (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Oimbra

Rabal (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Beiro (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Ourense

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Rairo

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Ourense

Seixalbo

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Tramo saída Ourense cara a Santiago

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Vilar de Astrés (Purísima Concepción)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Ourense

Cudeiro (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Paderne de Allariz

Cantoña (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Paderne de Allariz

Coucieiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

A Canda (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Barrán (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

Carballeda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Piñor

A Corna (Santa María do Desterro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Fumaces e Trepa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

O Navallo (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Riós (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Riós

Trasestrada (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

San Cibrao das Viñas

Noalla (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

San Cibrao das Viñas

Santa Cruz da Rabeda (Santa Cruz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Castrelo (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Cea (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Covas (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Pereda (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Souto (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Vilaseco (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Viña (San Román)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

San Cristovo de Cea

Mandrás (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Couso de Limia (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Piñeira de Arcos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sandiás

Sandías (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sarreaus

Codosedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Sarreaus

Paradiña (Santa María Madanela)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Taboadela

Santiago da Rabeda (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Abavides (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Lobaces (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Trasmiras (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Vila de Rei (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Trasmiras

Zos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

A Rasela (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Ábedes (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Cabreiroá (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Feces de Abaixo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Mandín (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Mourazos (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Pazos (San Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Queirugás (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Tamagos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Tamaguelos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Verín

Verín

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Boimorto (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Sobreira (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Ourense

Vilamarín

Tamallancos (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Bóveda (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Padreda (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio (San Pedro Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilardevós

Fumaces e Trepa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Vilariño de Conso

Veigas de Camba

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xinzo de Limia

Boado (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Trazado do Camiño

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

A Abeleda (San Vicente)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Armariz (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Bobadela A Pinta (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Sobradelo (San Román)

Toda a parroquia

Camiño da Prata I

Ourense

Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía (Santa María a Real)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Arnois (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

San Miguel de Castro (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Loimil (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Oca (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

A Estrada

Orazo (San Pedro)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Agudelo (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Barro (San Breixo)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Perdecanai (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Barro

Portela (San Mamede)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Arcos da Condesa (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Bemil (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Caldas de Reis (San Tomé e Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Caldas de Reis (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Carracedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

San Clemente de Cesar (San Clemente)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Caldas de Reis

Santo André de Cesar (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Maceiras (San Remixio)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

O Castro (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Sanguiñedo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Dozón

Bidueiros (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Bendoiro (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Botos (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Catasós (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Donsión (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Filgueira (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Moneixas (Santo Adrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Prado (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Soutolongo (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

Vilanova (San Xoán)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Lalín

A Xesta (San Fiz)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Guizán (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Louredo (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Mos (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Petelos (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Sanguiñeda (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Mos

Torroso (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

Atios (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

O Porriño (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

O Porriño

San Salvador de Budiño (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontecesures

Pontecesures (San Xulián)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

A Canicouva (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

A Virxe do Camiño (Virxe do Camiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Alba (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Cerponzóns (San Vicente)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Lérez (San Salvador)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Ponte Sampaio (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Salcedo (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Pontevedra

Tomeza (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Portas

Briallos (San Cristovo)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Cedeira (Santo André)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Cesantes (San Pedro)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

O Viso (Santa María)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Quintela (San Mamede)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Redondela (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Saxamonde (San Román)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Redondela

Vilar de Infesta (San Martiño)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Chapa (San Cibrao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Cira (Santa Baia)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Dornelas (San Martín)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Lamela (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Margaride (San Fiz)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Manduas (San Tirso)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Negreiros (San Martín)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Piñeiro (San Xiao)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Rellas (San Martiño)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Siador (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Silleda (Santa Baia)

Trazado do Camiño

Camiño da Prata II

Pontevedra

Silleda

Taboada (Santiago)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Soutomaior

Arcade (Santiago)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Randufe (Santa María da Guía)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Rebordáns (San Bartolomeu)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Ribadelouro (Santa Comba)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Tui

Tui (O Sagrario)

Trazado do Camiño

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Xanza (Santa María)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Setecoros (San Salvador)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Valga

Valga (San Miguel)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Figueirido (Santo André)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Santa Comba de Bértola (Santa Comba)

Toda a parroquia

Camiño Portugués

Pontevedra

Vilaboa

Vilaboa (San Martiño)

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

A Pobra de Brollón (San Pedro)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Abrence (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Barxa de Lor (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Castroncelos (Santiago)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Cereixa (San Pedro)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

A Pobra do Brollón

Fornelas (Santa Comba)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

A Laxe (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Argozón (San Vicente)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Belesar (San Bartolomeu)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Camporramiro (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Chantada (Santa Mariña)

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

Chantada

Líncora (San Pedro)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Mariz (San Martiño)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Muradelle (San Paio)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

O Mato (San Xillao)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

O Monte (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

Requeixo (Santiago)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

San Salvador de Asma (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Chantada

San Xurxo de Asma (San Xurxo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

A Parte (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

A Vide (San Cibrao)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Chavaga (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Moreda (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Reigada (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Monforte de Lemos

Seoane (San Salvador)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Diomondi (San Paio)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Fión (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Mourelos (San Xulián)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

O Saviñao

Rosende (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Pantón

San Vicente de Castillón (San Vicente)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Pantón

Santalla de Toiriz (Santalla)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Pantón

Santo Estevo do Mato (Santo Estevo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Bendilló (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Bendollo (Santa Baia)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Montefurado (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Nocedo (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Paradaseca (San Marcos)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Quintá de Lor (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Quiroga (San Martiño)

Trazado do Camiño

Inverno

Lugo

Quiroga

Sequeiros (Santa Mariña)

Toda a parroquia

Inverno

Lugo

Quiroga

Vilaster (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

A Rúa

A Rúa de Valdeorras (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Inverno

Ourense

A Rúa

Roblido (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Carballeda de Valdeorras

Pumares (San Martiño)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Carballeda de Valdeorras

Sobradelo (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Carballeda de Valdeorras

Vila (Santa María Madalena)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

O Barco de Valdeorras

A Proba (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

O Barco de Valdeorras

Éntoma (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

O Barco de Valdeorras

O Barco (San Amaro)

Trazado do Camiño

Inverno

Ourense

Rubiá

Quereño (San Cristovo)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

Arcos (San Lourenzo)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

San Miguel do Outeiro (Santo Antonio)

Toda a parroquia

Inverno

Ourense

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras (San Xurxo)

Trazado do Camiño

Inverno

Pontevedra

Lalín

Bendoiro (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Donramiro (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Donsión (Santa Baia)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Filgueira (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Goiás (San Miguel)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Lalín

Lalín (Santa María das Dores)

Trazado do Camiño

Inverno

Pontevedra

Lalín

Maceira (San Martiño)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Álceme (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Camba (San Xoán)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Negrelos (San Cibrao)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Pedroso (San Xiao)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Río (Santa María)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Rodeiro (San Vicente)

Toda a parroquia

Inverno

Pontevedra

Rodeiro

Santa Baia de Camba (Santa Baia)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

A Guarda

A Guarda (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

A Guarda

Camposancos (Santa Isabel)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

A Guarda

Salcidos (San Lourenzo)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Baiona (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Baíña (Santa Mariña)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Baredo (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Baiona

Santa Cristina da Ramallosa (Santa Cristina)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Nigrán

A Ramallosa (San Pedro)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Nigrán

Nigrán (San Fiz)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Nigrán

Priegue (San Mamede)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Mougás (Santa Uxía)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

O Rosal

O Rosal (Santa Mariña)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Oia (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Pedornes (San Mamede)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

Oia

Viladesuso (San Miguel)

Toda a parroquia

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Cedeira (Santo André)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Chapela (San Fausto)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Redondela (Santiago)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Redondela

Trasmañó (San Vicente)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Beade (Santo Estevo)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Castrelos (Santa María)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Coruxo (San Salvador)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Matamá (San Pedro)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Navia (San Paio)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Oia (San Miguel)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Saiáns (San Xurxo)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Santo André de Comesaña (Santo André)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Teis (San Salvador)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Valadares (Santo André)

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Vigo

Trazado do Camiño

Portugués pola costa

Pontevedra

Vigo

Zamáns (San Mamede)

Trazado do Camiño

ANEXO II

Catálogo de actuacións protexibles

1

Obras de mantemento co fin de adecuar os edificios á normativa vixente.

1.1

Actuacións destinadas a garantir a seguridade.

1.1.1

As actuacións necesarias de reforzo, reparación ou consolidación da estrutura portante do edificio para garantir as condicións de seguridade necesarias e para evitar deformacións na estrutura que produzan danos noutros elementos da edificación.

1.1.2

As actuacións necesarias para eliminar, reparar ou substituír aqueles elementos construtivos que, polo seu estado de conservación ou polas súas características, poidan supor un risco para os usuarios do edificio ou producir danos nos edificios ou espazos contiguos.

1.1.3

As actuacións necesarias para garantir a protección dos edificios fronte ao lume e garantir a seguridade en caso de incendio. Inclúense nesta epígrafe as actuacións dirixidas a evitar a propagación do lume en caso de incendio, instalar ou reparar os sistemas de protección contra incendios, illar a estrutura do edificio para garantir a súa resistencia en caso de incendio, así como as actuacións necesarias para facilitar a evacuación do edificio en caso de incendio.

1.1.4

A execución das obras precisas para garantir a utilización do edificio en condicións de seguridade eliminando o risco de caídas, de danos por impacto, atrapamento ou aprisonamento.

1.1.5

A protección do edificio fronte á acción do raio.

1.2

Actuacións destinadas a garantir a protección fronte á auga e á humidade.

1.2.1

As actuacións sobre as fachadas, carpintaría exterior e cubertas das edificacións que teñan por obxecto protexer o edificio fronte á auga de chuvia.

1.2.2

As actuacións que teñan por obxecto protexer o edificio fronte á auga proveniente do terreo.

1.2.3

As actuacións que teñan por obxecto evitar a condensación da auga nos paramentos ou elementos construtivos da vivenda mediante a eliminación de pontes térmicas, o establecemento de elementos ou sistemas de ventilación, o incremento do illamento térmico, a colocación de barreiras fronte ao vapor de auga, etc.

1.3

Actuacións destinadas a garantir as condicións de salubridade da vivenda.

1.3.1

Establecemento de sistemas de ventilación, activa ou pasiva que garantan a calidade do ar exterior.

1.3.2

Execución de medidas para evitar a entrada no edificio do gas radon ou adopción de medidas para garantir a súa eliminación do interior das vivendas.

1.3.3

Actuacións de reparación ou dotación das instalacións axeitadas de subministración de auga.

1.3.4

Actuacións de reparación ou dotación das instalacións axeitadas de evacuación de augas residuais.

1.4

Actuacións destinadas a adecuar, total ou parcialmente, á normativa vixente as instalacións dos edificios e vivendas.

Estas actuacións inclúen as de reparación, actualización, mellora ou substitución das instalacións indicadas a continuación co fin de garantir as súas adecuadas prestacións ou adaptalas total ou parcialmente á normativa específica de aplicación:

1.4.1

Instalacións de abastecemento de auga.

1.4.2

Instalacións de evacuación de augas residuais.

1.4.3

Instalacións de electricidade.

1.4.4

Instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións.

1.4.5

Instalacións de ascensores.

1.4.6

Instalacións de auga quente sanitaria.

1.4.7

Instalacións térmicas dos edificios.

1.4.8

Instalacións de subministración e almacenamento de combustibles.

1.5

Actuacións destinadas a mellorar a protección fronte ao ruído (cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do Código técnico da edificación DB-HR).

Incluirán as intervencións necesarias sobre os elementos construtivos (na envolvente do edificio e nos elementos de separación entre usuarios), encamiñados á mellora do illamento a ruído aéreo e ruído de impacto.

1.6

Actuacións destinadas a garantir que as edificacións cumpran as condicións de ornato público, adecuación ao contorno e de protección do patrimonio cultural ou paisaxístico.

1.6.1

Obras destinadas á reparación ou adecuación das edificacións para garantir o ornato público exixible.

1.6.2

O remate de fachadas con materiais axeitados ao contorno cando aquelas teñan á vista elementos concibidos para ser revestidos.

1.6.3

A eliminación e substitución de materiais, elementos ou sistemas construtivos das edificacións que non resulten congruentes co seu contorno.

1.6.4

As obras de reparación, rehabilitación e/ou conservación de fachadas, carpintaría exterior ou cuberta das edificacións mediante o emprego de materiais que polas súas características e cores resulten acordes cos das edificacións tradicionais do contorno e coa paisaxe en que estean situadas.

1.6.5

En xeral, todas aquelas destinadas a garantir a harmonización das edificacións coas edificacións tradicionais ou históricas do seu contorno e co medio natural onde estean situadas.

1.6.6

As actuacións que teñan por obxecto adecuar os edificios ás exixencias derivadas da normativa sobre protección do patrimonio cultural ou paisaxístico.

2

Obras para a mellora da eficiencia enerxética do edificio e vivenda.

2.1

Actuacións destinadas a reducir a demanda enerxética dos edificios e vivendas e reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro.

2.1.1

A execución de obras destinadas a reducir a demanda enerxética da vivenda, mediante o incremento do illamento térmico, a colocación de dobre carpintaría ou substitución da existente por outra de maiores prestacións térmicas ou calquera outra medida que teña por obxecto a redución da demanda enerxética.

2.1.2

As obras ou actuacións destinadas a mellorar o rendemento das instalacións térmicas dos edificios e vivendas.

2.1.3

A substitución dos sistemas de produción de enerxía térmica por outros que impliquen unha menor emisión de gases de efecto invernadoiro ou que utilicen enerxías renovables.

2.1.4

A colocación, reparación ou mellora dos sistemas de captación da enerxía solar para produción de auga quente sanitaria.

2.1.5

As actuacións tendentes a mellorar a eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

3

Obras para mellorar as condicións de accesibilidade aos edificios e os accesos ás vivendas e locais.

3.1

Actuacións destinadas a garantir a accesibilidade dos edificios e vivendas e a súa correcta utilización por persoas con limitacións sensoriais ou motrices.

Considéranse protexibles as seguintes actuacións cando teñan por obxecto garantir a accesibilidade aos edificios e vivendas ou facilitar a súa utilización por persoas con limitacións sensoriais ou motrices:

3.1.1

A eliminación das barreiras arquitectónicas que poidan supor un atranco para a súa utilización.

3.1.2

A execución de obras ou instalacións, así como a súa adecuación para a utilización por estas persoas.

3.1.3

A instalación de mobiliario de cociña adaptado.

3.1.4

A execución de baños e aseos ou a adaptación destes ou dos seus elementos.

3.1.5

A adecuación dos espazos da vivenda co obxecto de permitir ou facilitar a súa correcta utilización.

3.1.6

A adición e acondicionamento á vivenda de espazos que tivesen un uso distinto ao de vivenda cando aquela non reunise os requisitos de accesibilidade precisos.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file