Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Venres, 5 de xullo de 2019 Páx. 31722

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se actualiza con efectos do 1 de xullo de 2019 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica.

A disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da comunidade autónoma de Galicia para o ano 2019, establece que as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público serán obxecto de adecuación ao previsto no II Acordo Goberno Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (BOE do 26.3.2018), no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.

O Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público (BOE do 27.12.2018), establece que, para o ano 2019, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 2,25 % respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2018, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2018 alcanzara ou superara o 2,5 % engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2019, outro 0,25 % de incremento salarial.

Con data do 5 de xuño de 2019 o Instituto Nacional de Estadística certifica que o valor da taxa de variación interanual do PIB a prezos de mercado correspondente ao ano 2018 acadou o 2,58 %, en consecuencia, con data do 21 de xuño de 2019 o Consello de Ministros aprobou a aplicación desde o 1 de xullo de 2019 do incremento adicional de retribucións do 0,25 % sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2018.

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o incremento adicional de retribucións do 0,25 % disposto no antedito Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, segundo o previsto na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, do 26 de decembro, e no Acordo do Consello de Ministros con data do 21 de xuño de 2019

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019, para a súa actualización conforme o establecido no Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, segundo o previsto na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, do 26 de decembro, e no Acordo do Consello de Ministros con data do 21 de xuño de 2019.

Primeira. Contía das retribucións dos altos cargos e das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior.

1. Con efectos do 1 de xullo de 2019, as contías das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, dos membros do Consello da Cultura Galega, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia aprobadas no artigo 18 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, tendo en conta o establecido no Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, e na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018 e no Acordo do Consello de Ministros con data do 21 de xuño de 2019 son as que se reflicten no anexo I desta orde, sen prexuízo da percepción da retribución por antigüidade e da retribución adicional ao complemento de destino previsto no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social), que lles poida corresponder pola súa previa condición de empregados públicos.

2. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, tendo en conta o establecido no Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, e na disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018 e no Acordo do Consello de Ministros con data do 21 de xuño de 2019, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, con efectos do 1 de xullo, son as que se reflicten no anexo I desta orde.

As retribucións a que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente.

Segunda. Contía das retribucións dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

1. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2019, os funcionarios públicos que desempeñen postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e a paga extraordinaria correspondente ao mes de decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

2. A contía mensual do complemento específico, incrementárase con efectos do 1 de xullo de 2019 nun 2,5 % respecto da vixente en 31 de decembro de 2018 resultando o importe que se detalla no anexo IV desta orde.

3. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2019, os funcionarios públicos aos cales se lles recoñeza a retribución adicional ao complemento de destino previsto no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social) percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual
(xullo a decembro)

A1

68,44 €

A2

47,90 €

B

51,25 €

C1

46,38 €

C2

39,37 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

31,81 €

4. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006, do 13 de setembro de 2018, e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son con efectos do 1 de xullo de 2019 as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

Terceira. Contía das retribucións do persoal ao servizo do Servizo Galego de Saúde e das institucións sanitarias.

1. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2019, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo VII desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en ciencias da saúde, serán as que se detallan no anexo VII, con efectos do 1 de xullo de 2019.

2. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados sanitarios) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, con efectos do 1 de xullo de 2019, incrementaranse no 2,5 % respecto das contías vixentes en 31 de decembro de 2018.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados sanitarios) que se perciban no ano 2019, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo do 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, con efectos do 1 de xullo de 2019 aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,5 %, cos seguinte importes por grao:

Contía mensual por grao: 159,58 euros.

Contía mensual por grao persoal de cota: 157,92 euros.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitaria de formación profesional) que se perciban no ano 2019, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, con efectos do 1 de xullo de 2019 aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,5 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual

(xullo a decembro)

A1

205,53 €

A2

143,84 €

C1

92,76 €

C2

78,73 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

63,62 €

3. O persoal recollido na Orde do 28 de outubro de 2008, para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira recoñecidos en anos anteriores os seguintes importes con efectos do 1 de xullo de 2019:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2018 por complementos de carreira experimentarán un incremento do 2,5 %.

b) O persoal diplomado sanitario, percibirá como complemento de carreira no ano 2019 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,5 %, coa contía de 153,20 euros/mes por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional, percibirá como complemento de carreira, as contías vixentes en 31 de decembro do ano 2018, incrementadas no 2,5 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual

(xullo a decembro)

A1

201,71 €

A2

141,29 €

C1

88,94 €

C2

75,75 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

61,44 €

4. Os complementos de carreira previstos na Orde do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Sergas e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo (DOG do 30.7.2018) percibiranse con efectos do 1 de xullo de 2019 cos seguintes importes:

a) Os complementos de carreira correspondentes a categoría de licenciados sanitarios, contía mensual con efectos do 1 de xullo como consecuencia de novos recoñecementos: 153,20 euros.

b) Os complementos de carreira correspondentes a categoría de diplomados sanitarios, contía mensual con efectos do 1 de xullo como consecuencia de novos recoñecementos: 95,75 euros.

c) Os complementos de carreira correspondentes ás categorías de xestión e sanitario de formación profesional terán as seguintes contías mensuais para o ano 2019 como consecuencia de novos recoñecementos:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual

(xullo a decembro)

A1

123,32 €

A2

86,30 €

C1

55,66 €

C2

47,24 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

38,17 €

5. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao cal lle resulte de aplicación o acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado pola Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá con efectos do 1 de xullo de 2019 o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de desenvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %, cos importes que figuran no anexo VIII.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo 3) da devandita disposición, percibirase con efectos do 1 de xullo de 2019 nas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo IX.

6. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá con efectos do 1 de xullo de 2019, ademais das retribucións recollidas no anexo VII, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %, e cos importes que figuran no anexo X.

Os médicos de familia, pediatras, odontólogos, diplomados en Enfermaría e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros profesionais percibirán con efectos do 1 de xullo de 2019 como contía complementaria, os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

7. Os médicos de urxencias hospitalarias percibirán con efectos do 1 de xullo de 2019 como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regula a xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, as contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %, cos importes que se recollen no anexo XI.

8. As retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada, conforme o disposto no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en Enfermaría dos puntos de atención continuada, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán con efectos do 1 de xullo de 2019 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %, cos importes que se recollen no anexo XII.

9. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención ás características dos postos de traballo de PAC, serán con efectos do 1 de xullo de 2019 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %, cos importes que se recollen no anexo XIII.

10. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota incrementárase con efectos do 1 de xullo de 2019 no 2,5 % respecto das contías que se viñan percibindo no mes de decembro do ano 2018. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte á data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

11. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e do Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo e trienios con efectos do 1 de xullo de 2019 que se recolle no anexo II desta orde e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

12. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e do Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, incrementáranse con efectos do 1 de xullo de 2019 no 2,5 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2018, coas contías que se recollen no anexo XIV.

13. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios locais (APD), o persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, o persoal residente en formación, así como o persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará no mes de decembro unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, percibidas no período en que se devindica a paga extra do mes de decembro, excluídos, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional.

14. O importe da paga extraordinaria do mes de decembro do persoal non recollido nos puntos anteriores, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, percibidas no período en que se devindica a paga extra do mes de decembro, excluídas, de ser o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre as ditas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

15. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como o resto de persoal a que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e do Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, percibirá adicionalmente no mes de decembro os importes de complemento específico, produtividade fixa e PRD, que se recollen no anexo XV.

O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá adicionalmente no mes de decembro, ademais dos importes recollidos no anexo XV, conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria; a media mensual de produtividade fixa que perciba entre os meses de xullo a decembro.

Cuarta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

1. De acordo co disposto no artigo 24 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, os funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia, percibirán as retribucións previstas no Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, e na restante normativa que lles sexa de aplicación.

2. No anexo XVI recóllense as contías das retribucións básicas, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.

3. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2019 un incremento do 2,5 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2018.

Quinta. Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único.

1. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2019 o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VI.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

2. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2019 o persoal laboral fixo incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único, que fose encadrado no grao I do réxime extraordinario de carreira profesional logo de ter optado de maneira expresa por acollerse ao proceso de funcionarización, segundo o previsto no artigo 6 do Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, aprobado no Consello da Xunta do 28 de marzo de 2019, percibirá ademais do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VI, a retribución adicional prevista no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social).

Esta retribución percibirase logo do oportuno recoñecemento, agás os casos en que o dito recoñecemento só teña efectos administrativos, realizado pola Dirección Xeral da Función Pública, e co importe que corresponda segundo o grupo/subgrupo de persoal funcionario en que se estableza a equivalencia do correspondente grupo e categoría do persoal laboral.

Este complemento percibirase en 12 mensualidade e imputarase ao subconcepto 130.43.

3. Con efectos económicos do 1 de xullo de 2019, o persoal laboral fixo do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que non poida acollerse ao proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira segundo o previsto no Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o 28 de marzo de 2019, logo do oportuno recoñecemento do dereito a percepción dun complemento equivalente á retribución adicional prevista no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social), agás os casos en que o dito recoñecemento só teña efectos administrativos, percibirá ademais do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VI, un complemento coas seguintes contías mensuais por grupo:

Grupo

Importe mensual
(xullo a decembro)

I. Titulados superiores

68,44 €

II. Titulados de grao medio

47,90 €

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

46,38 €

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en diante)

46,38 €

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

39,37 €

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos especificos non titulados

31,81 €

Este complemento denominarase «Complemento de carreira persoal laboral non funcionarizado», percibirase en 12 mensualidade e imputarase ao subconcepto 130.43.

Sexta. Outras instrucións.

1. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, experimentarán un incremento con efectos do 1 de xullo de 2019 do 2,5 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

2. De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 22 da mencionada lei, estas experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2019 un incremento do 2,5 %, respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

3. A contía das retribucións que vaian percibir o persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e do persoal non recollido nos puntos anteriores experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2019 un incremento do 2,5 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

4. A contía das retribucións que vaian percibir o persoal eventual de gabinete no período de xullo a decembro do ano 2019 experimentarán con efectos do 1 de xullo de 2019 un incremento do 2,5 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2018.

5. Continúan en vigor as restantes instrucións recollidas na Orde do 10 de xaneiro de 2019 e na Orde do 8 de abril de 2019 sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019 que non son obxecto de actualización na presente orde.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2019

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

Contía mensual soldo
(xullo a decembro)

Contía adicional Disposición adicional décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Contía adicional

artigos 12.dous, 15 e 21 da Lei 16/2007, do 26 de decembro

Decembro

Decembro

Presidente

6.379,89

 

 

Vicepresidente e conselleiros

5.568,16

 

 

Secretarios xerais, directores xerais, delegados territoriais e asimilados

4.531,47

1.209,67

890,79

Contía mensual soldo
(xullo a decembro)

Delegado da Xunta de Galicia en Bos Aires

4.881,53

Delegado da Xunta de Galicia en Montevideo

4.146,65

b) Consello de Contas de Galicia:

Contía mensual soldo
(xullo a decembro)

Conselleiro maior

5.925,54

Conselleiros

5.568,16

c) Consello Consultivo de Galicia:

Contía mensual soldo
(xullo a decembro)

Presidente

5.925,54

Conselleiros

5.568,16

d) Consello da Cultura Galega:

Contía mensual soldo
(xullo a decembro)

Presidente

5.925,54

ANEXO II

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Funcionarios réxime retributivo previsto na Lei 2/2015:

Grupo/subgrupo de clasificación

Retribucións básicas

Contía mensual (xullo a decembro)

Paga extraordinaria decembro

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.179,96

45,41

728,13

28,02

A2

1.020,28

37,03

744,11

27,00

B

891,86

32,49

770,83

28,09

C1

766,06

28,02

662,10

24,20

C2

637,57

19,07

631,76

18,89

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

583,54

14,36

583,54

14,36

A paga extraordinaria do mes de decembro aboarase nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicarase conforme o disposto no número 4 da instrución terceira da Orde do 14 de xaneiro de 2019, pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.

ANEXO III

Funcionarios que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

30

1.030,69

29

924,48

28

885,63

27

846,72

26

742,86

25

659,07

24

620,19

23

581,36

22

542,45

21

503,63

20

467,83

19

443,95

18

420,05

17

396,15

16

372,32

15

348,39

14

324,54

13

300,62

12

276,72

11

252,82

10

228,97

Complemento de destino. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

15

363,02

14

338,16

13

313,22

12

288,33

11

263,44

10

238,56

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

30

1.598,10

29

1.406,31

28(A)

1.214,51

28(B)

1.109,85

27

1.055,64

26

1.001,42

25

894,88

24

809,62

23

735,04

22

660,45

21

599,90

20

539,36

19

514,66

18

489,98

17

482,70

16

475,43

15

464,77

14

454,10

13

443,45

12

432,80

11

422,14

10

411,47

Complemento específico. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

14

468,28

12

446,33

10

424,34

Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse con efectos do 1 de xullo de 2019 nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de decembro de 2009 non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20, que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores, senón que se lles aplicará a seguinte táboa:

Nivel de complemento de destino

Contía mensual (xullo a decembro)

20

532,61

16

468,67

14

447,35

ANEXO V

Inspectores de educación, profesorado dos centros de ensino básico,
bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas

1º. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico:

Grupo/ subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico €/mes (xullo a decembro)

Inspectores de educación

A1

26

721,72

Catedráticos de música e artes escénicas e catedráticos de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

662,36

Profesores de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

609,18

Profesores técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

609,18

Mestres

A2

21

609,18

2º. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación
secundaria, formación
profesional e asimilados €/mes
(xullo a decembro)

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados
€/mes (xullo a decembro)

Director

A

675,46

553,57

B

581,80

501,10

C

526,68

362,66

D

476,79

268,14

Vicedirector

A

297,15

 

B

291,39

 

C

210,03

 

D

180,99

 

Xefe de estudos

A

297,15

192,62

B

291,39

180,99

C

210,03

175,19

D

180,99

128,72

Secretario

A

297,15

192,62

B

291,39

180,99

C

210,03

175,19

D

180,99

128,72

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

€/mes
(xullo a decembro)

Institutos de educación secundaria e centros públicos integrados:

Xefatura de departamento

70,60

Coordinador de formación en centros de traballo

70,60

Centros integrados de formación profesional:

Xefatura de departamento

70,60

Coordinador de formación en centros de traballo

70,60

Coordinador de emprendemento

70,60

Coordinador de programas internacionais

70,60

Coordinador de tecnoloxías da información e comunicación

70,60

Coordinador de innovación e formación do profesorado

70,60

Coordinador de biblioteca de centro integrado

70,60

Coordinador de residencia

70,60

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria:

Xefatura de departamento de orientación

70,60

Escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e conservatorios de música e danza:

Xefatura de departamento

70,60

Centros residenciais docentes:

Xefatura de residencias

297,15

Director de residencias

70,60

Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

70,60

Membros dos equipos de orientación específicos

297,15

CAFI e CEFORES:

Dirección

581,80

Asesor

297,15

Asesor técnico docente

297,15

Profesor de colexios rurais agrupados

70,60

Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

70,60

Coordinador do equipo de dinamización da lingua galega

70,60

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

€/mes (xullo a decembro)

Inspector xefe provincial

997,03

Inspector coordinador de sector

778,16

Inspector de Educación

746,19

3º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos funcionarios de carreira docentes é o seguinte:

€/mes (xullo a decembro)

1º período

63,00

2º período

81,00

3º período

108,02

4º período

153,00

5º período

44,99

4º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes é o seguinte:

€s/mes (xullo a decembro)

Titoría e outras funcións docentes

46,41

5º. Consolidación parcial do complemento específico dos directores dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto, será, de forma acumulativa a seguinte:

– Primeiros catro anos de permanencia: 25 %.

– Segundos catro anos de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro anos de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes.

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2018, serán con efectos do 1 de xullo de 2019 as mesmas que en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,5 %.

ANEXO VI

Persoal laboral acollido ao V Convenio colectivo único

Táboa salarial por grupos:

Grupo

Contía soldo
mensual
(xullo a decembro)

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Contía adicional equivalente ao complemento
específico

Decembro

Decembro

I. Titulados superiores

1.899,99

467,83

521,89

II. Titulados de grao medio

1.586,32

372,32

460,03

III. Especialistas e encargados (categorías 1 a 59)

1.332,74

372,32

460,03

III. Especialistas e encargados (categorías 60 en adiante)

1.273,69

324,54

439,38

IV. Oficiais de 2ª administrativos e oficiais de 2ª

1.079,26

276,72

418,79

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

967,36

228,97

398,15

Complementos salariais (xullo a decembro):

Trienio

30,36 €/mes

Especial dedicación

44,50 €/mes

Complemento de perigosidade

83,57 €/mes

Complemento de toxicidade

83,57 €/mes

Complemento de penosidade

83,57 €/mes

Complemento de dispoñibilidade horaria

417,87 €/mes

Complemento de funcións

164,73 €/mes

Persoal directivo: retribucións mensuais fixas máximas por niveis no período xullo a decembro:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Grupo 1

6.404,03

5.589,23

4.900,00

4.384,69

3.788,99

Grupo 2

5.589,23

4.900,00

4.384,69

3.788,99

 

Grupo 3

4.900,00

4.384,69

3.788,99

 

 

Grupo 4

4.384,69

3.788,99

 

 

 

ANEXO VII

Contías mensuais que se percibirán no período de xullo a decembro

Categoría

Grupo

Nivel

Soldo

Compl. destino

Compl. específico

Produtividade

PRD

Compl. de grao

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

1.179,96

885,63

2.540,09

0,00

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

1.179,96

846,72

2.116,65

0,00

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

1.179,96

885,63

2.538,84

0,00

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

1.179,96

924,48

2.716,68

0,00

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

1.179,96

924,48

2.194,41

0,00

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.179,96

846,72

1.812,71

0,00

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

1.179,96

924,48

2.194,41

0,00

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

1.179,96

924,48

2.219,84

0,00

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.179,96

846,72

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.179,96

885,63

2.062,40

0,00

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.179,96

846,72

2.062,40

0,00

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.179,96

846,72

2.062,40

0,00

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.179,96

885,63

1.971,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.179,96

885,63

1.971,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.179,96

885,63

1.971,47

0,00

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.179,96

742,86

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.179,96

846,72

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.179,96

846,72

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.179,96

742,86

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.179,96

742,86

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.179,96

846,72

1.083,14

0,00

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.179,96

742,86

1.059,92

0,00

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.020,28

742,86

1.647,48

0,00

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.020,28

659,07

1.324,82

0,00

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

1.020,28

659,07

688,05

0,00

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.020,28

742,86

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.020,28

742,86

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.020,28

742,86

1.739,72

0,00

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.020,28

742,86

1.059,92

0,00

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.020,28

742,86

1.647,48

0,00

0,00

0,00

PERSOAL RESIDENTE EN FORMACIÓN

M-A1-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-1º

A1

SN

1.173,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A1-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-2º

A1

SN

1.173,73

0,00

0,00

0,00

0,00

93,90

M-A1-03

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-3º

A1

SN

1.173,73

0,00

0,00

0,00

0,00

211,28

M-A1-04

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-4º

A1

SN

1.173,73

0,00

0,00

0,00

0,00

328,65

M-A1-05

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-5º

A1

SN

1.173,73

0,00

0,00

0,00

0,00

446,01

M-A2-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-1º

A2

SN

996,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A2-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-2º

A2

SN

996,15

0,00

0,00

0,00

0,00

79,69

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

1.179,96

742,86

749,32

185,23

0,00

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

1.179,96

620,19

616,56

166,69

0,00

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

1.179,96

581,36

469,10

157,42

0,00

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

1.179,96

581,36

502,30

157,42

0,00

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

1.179,96

581,36

469,10

157,42

0,00

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

1.179,96

581,36

469,10

157,42

0,00

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

1.179,96

581,36

469,10

157,42

0,00

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

1.179,96

581,36

469,10

157,42

0,00

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

1.179,96

581,36

469,10

157,42

0,00

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

1.020,28

742,86

749,32

226,41

0,00

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

1.020,28

620,19

616,56

207,89

0,00

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

1.020,28

503,63

251,47

125,02

0,00

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

1.020,28

503,63

251,47

125,02

0,00

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

1.020,28

503,63

251,47

125,02

0,00

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

1.020,28

503,63

472,74

134,82

0,00

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

1.020,28

503,63

417,39

134,82

0,00

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

1.020,28

503,63

251,47

125,02

0,00

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

1.020,28

503,63

251,47

125,02

0,00

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

1.020,28

503,63

251,47

125,02

0,00

0,00

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

1.020,28

503,63

251,47

125,02

0,00

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

298,47

0,00

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

298,47

0,00

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

298,47

0,00

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

220,48

0,00

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

220,48

0,00

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

220,48

0,00

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

181,46

0,00

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

181,46

0,00

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

181,46

0,00

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

142,46

0,00

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

142,46

0,00

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

1.020,28

503,63

0,00

142,46

0,00

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

(*)

0,00

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

583,54

338,16

379,58

100,26

0,00

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

583,54

338,16

301,64

100,26

0,00

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

583,54

338,16

246,63

100,26

0,00

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

583,54

338,16

261,16

100,26

0,00

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

583,54

363,02

297,28

92,24

0,00

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

583,54

313,23

308,99

143,25

0,00

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

583,54

313,23

222,45

100,26

0,00

0,00

N-AP-08

FOGOEIRO/A

AP

13

583,54

313,23

222,45

100,26

0,00

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

583,54

313,23

222,45

100,26

0,00

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

583,54

313,23

222,45

100,26

0,00

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

583,54

313,23

222,45

100,26

0,00

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

583,54

313,23

222,45

100,26

0,00

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

583,54

313,23

222,45

100,26

0,00

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

766,06

620,19

543,54

207,89

0,00

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

766,06

467,83

366,55

138,92

0,00

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

766,06

443,95

316,57

111,13

0,00

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTIVA.

C1

18

766,06

420,05

169,10

111,13

0,00

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

766,06

420,05

341,97

138,92

0,00

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

766,06

420,05

169,10

166,69

0,00

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

766,06

420,05

249,29

111,13

0,00

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

766,06

420,05

335,03

138,92

0,00

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

766,06

420,05

169,10

111,13

0,00

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

766,06

420,05

169,10

111,13

0,00

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

766,06

620,19

543,54

207,89

0,00

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

766,06

467,83

352,05

138,92

0,00

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

637,57

467,83

344,05

138,92

0,00

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

637,57

443,95

314,82

166,69

0,00

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

637,57

443,95

275,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

637,57

420,05

319,44

138,92

0,00

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

637,57

420,05

319,44

138,92

0,00

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

637,57

396,15

281,38

166,69

0,00

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

637,57

372,32

205,01

101,86

0,00

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

637,57

372,32

233,76

101,86

0,00

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

637,57

372,32

229,20

101,86

0,00

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

637,57

372,32

268,43

101,86

0,00

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

637,57

372,32

252,78

101,86

0,00

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

637,57

372,32

191,86

101,86

0,00

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

637,57

420,05

261,50

138,92

0,00

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

637,57

372,32

205,01

101,86

0,00

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

637,57

372,32

300,98

101,86

0,00

0,00

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

1.020,28

620,19

489,75

166,69

0,00

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

1.020,28

620,19

550,30

166,69

0,00

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

1.020,28

581,36

466,74

162,04

0,00

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

1.020,28

581,36

434,45

162,04

0,00

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

1.020,28

581,36

279,20

157,42

0,00

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

1.020,28

581,36

434,45

166,69

0,00

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

1.020,28

542,45

280,73

143,53

0,00

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

1.020,28

542,45

270,12

143,53

0,00

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

1.020,28

542,45

270,12

143,53

0,00

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

1.020,28

542,45

250,38

183,91

0,00

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

1.020,28

542,45

270,12

162,04

0,00

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

1.020,28

542,45

270,12

143,53

0,00

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

1.020,28

542,45

191,15

143,53

0,00

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

1.020,28

542,45

205,11

143,53

0,00

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

1.020,28

581,36

269,02

111,24

0,00

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

1.020,28

581,36

382,03

153,35

0,00

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

1.020,28

581,36

498,91

153,35

0,00

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

1.020,28

542,45

290,74

143,53

0,00

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

1.020,28

542,45

269,02

165,24

0,00

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

1.020,28

581,36

279,20

157,42

0,00

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

356,26

0,00

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

356,26

0,00

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

356,26

0,00

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

278,26

0,00

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

278,26

0,00

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

278,26

0,00

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

239,25

0,00

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

239,25

0,00

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

239,25

0,00

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

200,25

0,00

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

200,25

0,00

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

200,25

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

1.020,28

581,36

165,95

46,32

0,00

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

1.020,28

581,36

0,00

(**)

0,00

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

1.020,28

542,45

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

1.020,28

581,36

279,20

157,42

0,00

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

1.020,28

581,36

279,20

157,42

0,00

0,00

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

1.020,28

581,36

0,00

46,32

0,00

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

1.020,28

542,45

276,37

206,19

0,00

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

1.020,28

542,45

463,49

206,19

0,00

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

1.020,28

542,45

290,09

143,53

0,00

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

1.020,28

542,45

276,37

206,19

0,00

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

1.020,28

542,45

280,74

46,32

0,00

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

1.020,28

542,45

270,12

143,53

0,00

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

766,06

420,05

177,28

111,13

0,00

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

766,06

443,95

177,28

165,08

0,00

0,00

S-C2-01

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO. ESPECIALISTA

C2

18

637,57

420,05

174,28

101,86

0,00

0,00

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

637,57

372,32

191,86

101,86

0,00

0,00

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

637,57

372,32

191,86

101,86

0,00

0,00

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

637,57

372,32

169,95

101,86

0,00

0,00

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

637,57

372,32

191,86

101,86

0,00

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

637,57

396,15

191,86

155,90

0,00

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

637,57

372,32

191,86

101,86

0,00

0,00

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.179,96

885,63

1.014,17

1.304,65

91,12

0,00

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.179,96

885,63

1.014,17

1.304,65

91,12

0,00

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C.E.

A1

28

1.179,96

885,63

1.014,17

1.304,65

91,12

0,00

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C.E.

A1

28

1.179,96

885,63

0,00

1.304,65

91,12

0,00

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.179,96

885,63

1.014,17

1.304,65

91,12

0,00

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

1.179,96

742,86

921,97

1.025,40

89,42

0,00

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

1.179,96

742,86

921,97

1.025,40

89,42

0,00

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C.E.

A1

26

1.179,96

742,86

921,97

1.025,40

89,42

0,00

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C.E.

A1

26

1.179,96

742,86

0,00

1.025,40

89,42

0,00

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

729,56

85,17

0,00

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

0,00

729,56

85,17

0,00

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

729,56

85,17

0,00

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

0,00

729,56

85,17

0,00

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

729,56

85,17

0,00

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

0,00

729,56

85,17

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.179,96

742,86

921,97

291,68

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.179,96

742,86

1.627,28

291,68

0,00

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.179,96

742,86

1.944,35

291,68

0,00

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.179,96

620,19

1.208,96

291,68

0,00

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.179,96

620,19

1.526,03

291,68

0,00

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

1.179,96

742,86

2.161,76

291,68

0,00

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.179,96

742,86

1.454,53

291,68

0,00

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

1.179,96

620,19

745,40

291,68

0,00

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

85,17

0,00

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

1.179,96

620,19

0,00

527,19

85,17

0,00

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

1.179,96

620,19

0,00

527,19

85,17

0,00

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

729,56

85,17

0,00

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

85,17

0,00

SF-A1-95

MÉDICO/A PAC CON C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

829,78

291,68

0,00

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A PAC SEN C.E.

A1

24

1.179,96

620,19

0,00

291,68

0,00

0,00

ANEXO VIII

PRD quendas

Importes correspondentes ao período xullo a decembro:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Quenda rot.

simple

Quenda rot.

completa

A2

28,24 €/mes

56,48 €/mes

C1

22,18 €/mes

44,36 €/mes

C2

20,18 €/mes

40,36 €/mes

A. Prof.

16,66 €/mes

33,32 €/mes

ANEXO IX

Importes correspondentes ao período xullo a decembro:

Código

Denominación

Quenda

PRD

S-A2-25

Enfermeiro/a Consulta ext. Hospital

R. simple

28,24 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a Consulta II.AA.

R. simple

28,24 €/mes

ANEXO X

Importes correspondentes ao período xullo a decembro

Modalidade

Factores

Médico xeral

Pediatra

Odontólogo

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente social

A

Ordinaria

0,319807 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

77,99 €/mes

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

234,01 €/mes

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

312,02 €/mes

 

 

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

390,02 €/mes

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

77,99 €/mes

77,99 €/mes

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

156,01 €/mes

156,01 €/mes

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

195,00 €/mes

195,00 €/mes

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

234,01 €/mes

234,01 €/mes

B

Ordinaria

0,319807 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

156,01 €/mes

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

195,00 €/mes

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

234,01 €/mes

 

 

C

 

0,116973 €/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

 

(Dif. con 1.050×0,3198073 €/mes/aseg.)

 

 

 

 

 

 

 

 

E

I

40 % da mod. A

163,46 €/mes

 

40 % da mod. A

 

 

II

50 % da mod. A

305,25 €/mes

 

50 % da mod. A

 

 

III

60 % da mod. A

384,68 €/mes

 

60 % da mod. A

 

 

1 municipio

 

 

 

 

39,00 €/mes

70,20 €/mes

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

77,99 €/mes

109,21 €/mes

Máis de 3 municipios

 

 

 

156,01 €/mes

187,21 €/mes

F

156,01 €/mes

156,01 €/mes

 

77,99 €/mes

 

 

G

 

234,01 €/mes

 

 

117,01 €/mes

 

 

H

Xefe de Unidade

77,99 €/mes

77,99 €/mes

 

 

 

 

Xefe de Servizo

234,01 €/mes

234,01 €/mes

234,01 €/mes

 

 

 

Coord. de Área

195,00 €/mes

195,00 €/mes

195,00 €/mes

77,99 €/mes

77,99 €/mes

77,99 €/mes

Coord. de Servizo

 

 

 

117,01 €/mes

117,01 €/mes

 

I

 

234,01 €/mes

92,39 €/mes

 

 

 

J

 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño, e o Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado pola Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XI

Retribucións complementarias dos médicos de urxencias hospitalarias

(período xullo a decembro)

Traballo a quendas

76,86 €/mes

Nocturnidade

5,07 €/hora

Festividade

12,07 €/hora

Xornada complementaria

27,71 €/hora

Atención urxente

168,10 €/mes

ANEXO XII

Retribucións adicionais dos médicos dos puntos de atención continuada
(período xullo a decembro)

Nocturnidade

4,07 €/hora

Festividade

9,65 €/hora

Xornada complementaria

25,56 €/hora

ANEXO XIII

Retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada

(período xullo a decembro)

Nocturnidade

2,60 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

7,75 €/hora

Festividade

7,75 €/hora

Xornada complementaria

16,74 €/hora

ANEXO XIV

Atención continuada

Gardas médicas servizos xerarquizados:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Período xullo a decembro

Valor módulo €

€/hora

Presenza física

17 horas

403,92

23,76

Presenza física

24 horas

570,24

23,76

Localizada

17 horas

201,45

11,85

Localizada

24 horas

284,40

11,85

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemodi. e his.:

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Módulo horario

Valor módulo €/mes

Presenza física

67 horas/mes

707,89

Localizada

134 horas/mes

707,89

Atención continuada urxencias extrahospitalarias:

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Valor módulo €/hora

Presenza física persoal facultativo

23,76

Localizada persoal facultativo

11,85

Presenza física enfermeiro/a

18,91

Localizada enfermeiro/a

9,45

Atención continuada residentes en formación.

Residentes licenciados:

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Módulo horario

Importe €

Presenza física: 

Primeiro ano

Hora garda

13,09

17 horas

222,53

24 horas

314,16

Segundo ano

Hora garda

14,99

17 horas

254,83

24 horas

359,76

Terceiro ano

Hora garda

16,88

17 horas

286,96

24 horas

405,12

Cuarto e quinto ano

Hora garda

18,69

17 horas

317,73

24 horas

448,56

Residentes diplomados:

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Módulo horario

Importe €

Enfermeira/o en formación 1º ano

Hora garda

10,68

17 horas

181,56

24 horas

256,33

Enfermeira/o en formación 2º ano

Hora garda

11,79

17 horas

200,56

24 horas

283,14

Atención continuada persoal non facultativo:

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Período xullo a decembro

Valor módulo €

€/hora

A: serv. noite (10 horas)

A2

40,70

4,07

A: serv. noite (10 horas)

C1

33,10

3,31

A: serv. noite (10 horas)

C2 e A. Prof.

29,10

2,91

B: serv. domingos e festivos (7 horas)

A2

67,83

9,69

B: serv. domingos e festivos (7 horas)

C1

53,20

7,60

B: serv. domingos e festivos (7 horas)

C2 e A. Prof.

48,37

6,91

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

67,70

6,77

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

53,40

5,34

C: serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e A. Prof.

48,50

4,85

Módulos atención continuada facultativos exentos de gardas de atención especializada:

Modalidade prest. de servizo

Período xullo a decembro

Módulo horario

Valor módulo
Importe €

Presenza física

4 horas

168,28

ANEXO XV

Contía adicional que se percibirá no mes de decembro

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. específico

Produtividade

PRD

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

2.540,09

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

2.116,65

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

2.538,84

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

2.716,68

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE DA AXENCIA

A1

29

2.194,41

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.812,71

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

2.194,41

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

2.219,84

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE EXECUTIVO/A

A1

27

1.739,72

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

2.062,40

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

2.062,40

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

2.062,40

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.971,47

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.971,47

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.971,47

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.739,72

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.739,72

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.739,72

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.739,72

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.739,72

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.083,14

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.059,92

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.647,48

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.324,82

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

688,05

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.739,72

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.739,72

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.739,72

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.059,92

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.647,48

0,00

0,00

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

749,32

185,23

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

616,56

166,69

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

469,10

157,42

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

502,30

157,42

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

469,10

157,42

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

469,10

157,42

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

469,10

157,42

0,00

N-A1-08

TCO. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

469,10

157,42

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

469,10

157,42

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

749,32

226,41

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

616,56

207,89

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

251,47

125,02

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO

A2

21

251,47

125,02

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTIVA.

A2

21

251,47

125,02

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

472,74

134,82

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

417,39

134,82

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

251,47

125,02

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

251,47

125,02

0,00

N-A2-15

TCO. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

251,47

125,02

0,00

N-A2-16

TCO. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

251,47

125,02

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

0,00

298,47

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

0,00

298,47

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

0,00

298,47

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

0,00

220,48

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

0,00

220,48

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

0,00

220,48

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

0,00

181,46

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

0,00

181,46

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

0,00

181,46

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

0,00

142,46

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

0,00

142,46

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

0,00

142,46

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

0,00

(*)

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

379,58

100,26

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

301,64

100,26

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

246,63

100,26

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

261,16

100,26

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

297,28

92,24

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

308,99

143,25

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

222,45

100,26

0,00

N-AP-08

FOGOEIRO/A

AP

13

222,45

100,26

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

222,45

100,26

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

222,45

100,26

0,00

N-AP-11

PEÓN

AP

13

222,45

100,26

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

222,45

100,26

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

222,45

100,26

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

543,54

207,89

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

366,55

138,92

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

316,57

111,13

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTIVA.

C1

18

169,10

111,13

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

341,97

138,92

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

169,10

166,69

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

249,29

111,13

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

335,03

138,92

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

169,10

111,13

0,00

N-C1-12

TCO. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

169,10

111,13

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

543,54

207,89

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

352,05

138,92

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

344,05

138,92

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

314,82

166,69

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

275,95

101,86

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

319,44

138,92

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

319,44

138,92

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

281,38

166,69

0,00

N-C2-07

ALBANEL

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

205,01

101,86

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

233,76

101,86

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

229,20

101,86

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

268,43

101,86

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

252,78

101,86

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

191,86

101,86

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

261,50

138,92

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

169,95

101,86

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

205,01

101,86

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

300,98

101,86

0,00

(*) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. específico

Produtividade

PRD

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

489,75

166,69

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

550,30

166,69

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

466,74

162,04

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

434,45

162,04

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

279,20

157,42

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

434,45

166,69

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

280,73

143,53

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

270,12

143,53

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

270,12

143,53

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

250,38

183,91

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

270,12

162,04

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

270,12

143,53

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

191,15

143,53

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

205,11

143,53

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

269,02

111,24

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

382,03

153,35

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

498,91

153,35

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

290,74

143,53

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

269,02

165,24

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

279,20

157,42

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

0,00

356,26

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

0,00

356,26

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

0,00

356,26

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

0,00

278,26

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

0,00

278,26

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

0,00

278,26

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

0,00

239,25

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

0,00

239,25

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

0,00

239,25

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

0,00

200,25

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

0,00

200,25

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

0,00

200,25

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

165,95

46,32

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

0,00

(**)

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

0,00

46,32

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

279,20

157,42

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

279,20

157,42

0,00

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

0,00

46,32

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

276,37

206,19

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

463,49

206,19

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

290,09

143,53

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

276,37

206,19

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

280,74

46,32

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

270,12

143,53

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

177,28

111,13

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

177,28

165,08

0,00

S-C2-01

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO.ESPECIALSTA

C2

18

174,28

101,86

0,00

S-C2-02

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

169,95

101,86

0,00

S-C2-03

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

191,86

101,86

0,00

S-C2-04

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

191,86

101,86

0,00

S-C2-05

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

169,95

101,86

0,00

S-C2-06

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

191,86

101,86

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

191,86

155,90

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

191,86

101,86

0,00

(**) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. específico

Produtividade

PDR

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.014,17

1.304,65

91,12

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.014,17

1.304,65

91,12

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C.E.

A1

28

1.014,17

1.304,65

91,12

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C.E.

A1

28

0,00

1.304,65

91,12

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.014,17

1.304,65

91,12

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

921,97

1.025,40

89,42

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

921,97

1.025,40

89,42

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C.E.

A1

26

921,97

1.025,40

89,42

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C.E.

A1

26

0,00

1.025,40

89,42

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C.E.

A1

24

829,78

729,56

85,17

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C.E.

A1

24

0,00

729,56

85,17

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

829,78

729,56

85,17

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

0,00

729,56

85,17

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

829,78

729,56

85,17

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

0,00

729,56

85,17

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

921,97

291,68

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.627,28

291,68

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.944,35

291,68

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.208,96

291,68

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.526,03

291,68

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

2.161,76

291,68

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.454,53

291,68

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

745,40

291,68

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

829,78

291,68

85,17

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

0,00

527,19

85,17

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

0,00

527,19

85,17

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

829,78

729,56

85,17

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

829,78

291,68

85,17

SF-A1-95

MÉDICO/A PAC CON C.E.

A1

24

829,78

291,68

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A PAC SEN C.E.

A1

24

0,00

291,68

0,00

ANEXO XVI

Funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Corpo ou escala

Contía mensual (xullo a decembro)

Médicos forenses

1.365,92

Xestión procesual e administrativa

1.179,48

Tramitación procesual e administrativa

969,45

Auxilio xudicial

879,33

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos con efectos do 1 de xullo na contía mensual de 56,96 euros.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida con efectos do 1 de xullo a contía mensual que se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual
(xullo a decembro)

Oficiais

47,24

Auxiliares

36,42

Axentes xudiciais

31,46

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

53,14

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores queda fixado con efectos do 1 de xullo como se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual
(xullo a decembro)

Médicos forenses

68,31

Xestión procesual e administrativa

58,98

Tramitación procesual e administrativa

48,47

Auxilio xudicial

43,97

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Paga extraordinaria

Contía mensual
período xullo a decembro

Contía paga decembro

III

 

Director do Imelga

1.624,50

835,07

Subdirector do Imelga

756,75

Xefatura de servizo do Imelga

756,75

Xefatura de sección do Imelga

717,53

Médico forense

600,01

III

A

Xestor procesual

311,17

388,09

IV

C

Xestor procesual xulgados de paz

297,19

374,16

D

Xestor procesual secretarios xulgados de paz

311,20

III

A

Tramitador procesual

264,55

350,68

B

Tramitador procesual Imelga

333,25

IV

C

Tramitador xulgado de paz

250,58

336,70

III

A

Auxilio xudicial

198,79

294,47

B

Auxilio xudicial Imelga

267,51

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

184,81

280,46

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios paz municipios máis de 7.000 habitantes

450,94

467,62

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto coa paga extraordinaria é o que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía paga decembro

Director do Imelga

753,07

Subdirector do Imelga

726,16

Xefatura de servizo do Imelga

726,16

Xefatura de sección do Imelga

726,16

Médico forense

672,36

Xestión procesual e administrativa

424,94

Tramitación procesual e administrativa

371,16

Auxilio xudicial

346,95

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

424,94

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) Con efectos do 1 de xullo a contía mensual do complemento específico é a que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico mensual período xullo a decembro

Director do Imelga (III)

901,21

Subdirector do Imelga (III)

787,83

Xefatura de servizo do Imelga (III)

759,50

Xefatura de sección do Imelga (III)

702,81

Médico forense (III)

569,31

Coordinador responsable I (A2)

815,17

Coordinador responsable II (A2)

792,45

Coordinador responsable III (A2)

769,73

Responsable estatística, rexistro e calidade I (A2)

746,99

Responsable estatística, rexistro e calidade I (C1)

740,43

Responsable estatística, rexistro e calidade III (A2)

701,54

Responsable estatística, rexistro e calidade III (C1)

694,99

Xestor procesual fiscalía (III-A)

565,21

Tramitador procesual fiscalía (III-A)

558,64

Tramitador procesual e adm. Imelga (III-B)

558,64

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

554,54

Auxilio xudicial Imelga (III-B)

554,54

b) A contía mensual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a seguir para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe mensual
período xullo a decembro

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes (IV)

565,21

Xestor procesual (III-A)

565,21

Xestor procesual servizo común de apoio (III-A)

664,40

Xestor procesual S.C.N.E.(III-A)

706,90

Xestor procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

585,63

Xestor procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

565,21

Xestor procesual xulgado de paz (IV-C)

565,21

Tramitador procesual (III-A)

558,64

Tramitador procesual servizo común de apoio (III-A)

657,84

Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)

615,33

Tramitador procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

579,06

Tramitador procesual xulgado de paz (IV-C)

558,64

Auxilio xudicial (III-A)

554,54

Auxilio xudicial servizo común de apoio (III-A)

653,74

Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A)

696,24

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

574,96

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

554,54

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda, contías para o período xullo a decembro.

Partido xudicial/órgano

Concepto

Importe da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (artigo 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

251,86

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (artigo 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia para axuizamento
inmediato de faltas

149,24

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia de 8 días

307,76

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

153,92

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.2, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

223,92

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 7.2, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días, apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

112,00

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 8.1, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

139,92

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (artigo 8.1, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días, apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

70,00

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (artigo 9, parágrafo 1, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

56,00

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (artigo 9, parágrafo 2, da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

28,00

Fiscalías Menores capitais de provincia (artigo 12.b) da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

112,00

b) Programa de actuación de fomento da produtividade, contías con efectos do 1 de xullo.

Corpo

Contía mensual
período xullo a decembro

Médicos forenses

10,22

Xestión procesual e administrativa

10,22

Tramitación procesual e administrativa

10,22

Auxilio xudicial

10,22

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios, contías con efectos do 1 de xullo.

Corpo

Contía mensual período xullo a decembro

Xestión procesual e administrativa

68,74

Tramitación procesual e administrativa

60,32

Auxilio xudicial

51,90

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza, contías con efectos do 1 de xullo.

Corpo

Contía mensual período xullo a decembro

Xestión procesual e administrativa

280,55

Tramitación procesual e administrativa

224,44

Auxilio xudicial

168,33

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra, contías con efectos do 1 de xullo.

Xornada

Contía diaria período xullo a decembro

Vespertina de luns a venres

49,03

Sábado

81,71

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial, contías con efectos do 1 de xullo: 102,00 euros por cada período de 15 días.

7. En aplicación do Acordo do 23 de maio de 2018 (DOG do 30 de maio) establécese con efectos do 1 de maio o seguinte complemento retributivo por obxectivos ao persoal funcionario destinado nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller:

a) Xulgados exclusivos violencia sobre a muller: 102,50 euros/mes.

b) Xulgados de instrución que asumen a materia de violencia sobre a muller: 76,88 euros/mes.

c) Xulgados de primeira instancia e instrución do resto dos partidos xudiciais que asumen a materia de violencia sobre a muller (que incoasen polo menos 75 dilixencias no ano anterior): 51,25 euros/mes.