Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Mércores, 17 de xullo de 2019 Páx. 33474

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 12 de xullo de 2019 pola que se convocan para a elección de destino provisional as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidade de bioloxía, convocado pola Orde do 12 de abril de 2016.

Mediante a Orde do 12 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 4 de maio) convocouse o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de ciencias, especialidade de bioloxía.

O tribunal nomeado pola Orde do 17 de novembro de 2017 (DOG número 227, do 29 de novembro), modificada pola Orde do 22 de decembro de 2017 (DOG número 2, do 3 de xaneiro de 2018) acordou facer pública e elevar á Dirección Xeral da Función Pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo por medio da Resolución do 10 de decembro de 2018 (DOG número 240, do 18 de decembro).

Unha vez acreditado o cumprimento dos requisitos exixidos na convocatoria por parte das persoas aspirantes, e co obxecto de que poidan ser nomeadas persoal funcionario de carreira, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Convocar as persoas aspirantes que superaron este proceso selectivo, pola orde que se relaciona no anexo I, ao acto de elección de destino provisional que terá lugar no salón de actos número 2 (pequeno) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela) o día 24 de xullo de 2019, ás 9.30 horas.

Segundo. As persoas aspirantes poderán elixir entre os postos que se relacionan no anexo II desta orde, sempre que reúnan os requisitos exixidos nel.

Os/as aspirantes que pretendan optar aos postos para cuxo desempeño é preciso estar en posesión dun doutoramento ou acreditar experiencia en investigación deberán presentar certificación acreditativa no acto de elección de destino. A dita certificación será expedida pola Secretaría Xeral Técnica da consellería en que figure adscrita a dita praza.

Terceiro. As persoas aspirantes deberán ir provistas de DNI ou outro documento que acredite fidedignamente a súa identidade; no caso de non comparecer persoalmente, poderán ser representadas por terceiras persoas con poder notarial suficiente.

Cuarto. Ás persoas aspirantes que non comparezan persoalmente ou por medio de representantes seranlles adxudicados en destino provisional os postos que lles correspondan atendendo á orde de publicación destes e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación dos postos ás persoas aspirantes presentes ou representadas, entre os que quedasen sen adxudicar.

Quinto. As persoas aspirantes poderán solicitar ser declaradas en excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público ou por interese particular reguladas, respectivamente, nos artigos 174 e 173.3.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. Nestes supostos deberán presentarse ao chamamento cun certificado do/da responsable da súa unidade de persoal en que conste a condición con que prestan servizos na actualidade.

Sexto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2019

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

Nº de orde

DNI

Apelidos e nome

1

***7172**

Oti Cabanelas, José Emilio

2

***4762**

Mejuto Pérez del Molino, María

3

***0272**

Maroñas Lorenzo, Cristina

4

***1191**

De Novoa Fernández, Diego

5

***7393**

Carrera Pérez, Noela

6

***3694**

Castro Fernández, Álvaro

7

***7040**

García Tasende, Manuel Antonio

8

***2719**

Rodríguez Rodríguez, José Manuel

9

***4208**

Villada Pillado, Antía

10

***2621**

Nieto Fernández Vicente

11

***7036**

Lombao Vázquez, Alba

ANEXO II

Núm.

Código do posto

Cons.

Denominación

Subgrupo

Nivel

Centro directivo

Centro destino

Concello

Titulación

Formación

Observacións

1

PEC030000015770007

PE

TÉCNICO/A

A1

22

DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TÉCNOLÓXICA

D. X. DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TÉCNOLÓXICA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

2

PEC030000215770072

PE

XEFATURA SECCIÓN PRODUCIÓN PESQUEIRA E ACUÍCOLA

A1

25

DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TÉCNOLÓXICA

S. X. DE PESCA E MERCADOS DA PESCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

3

PEC030000215770075

PE

TÉCNICO/A ANALISTA (GABINETE ESTATÍSTICA)

A1

22

DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TÉCNOLÓXICA

S. X. DE PESCA E MERCADOS DA PESCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

4

PEC030000315770052

PE

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN DA ACUICULTURA

A1

25

DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TÉCNOLÓXICA

S. X. DE ACUICULTURA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

5

PEC040000015770004

PE

TÉCNICO/A

A1

22

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

D. X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

6

PEC040000115770008

PE

TÉCNICO/A DIVULGACIÓN PESQUEIRA

A1

22

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

S. X. DE XESTIÓN, ENSINO E RELACIÓNS SECTORIAIS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

7

PEC040000215770043

PE

XEFATURA SECCIÓN DE MARISQUEO

A1

25

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

S. X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

8

PEC040000315770073

PE

TÉCNICO/A

A1

22

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

S. X. DE INVESTIGACIÓN E APOIO CIENTÍFICO-TÉCNICO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

OCUPADO POR PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO.

9

PEC991090227650005

PE

XEFATURA SECCIÓN MARISQUEO E ACUICULTURA

A1

25

SERVIZOS PERIFÉRICOS

SERVIZO DE RECURSOS MARIÑOS CELEIRO

VIVEIRO

10

PEC993000015350004

PE

TÉCNICO/A

A1

22

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA COMARCAL FERROL

FERROL

11

PEC993000015720005

PE

TÉCNICO/A

A1

22

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA COMARCAL RIBEIRA

RIBEIRA

12

PEC993000015720006

PE

TÉCNICO/A

A1

22

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA COMARCAL RIBEIRA

RIBEIRA

13

PEC993000015720028

PE

TÉCNICO/A EN ZONAS E INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN

A1

22

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA COMARCAL RIBEIRA

RIBEIRA

14

PEC993000036590010

PE

TÉCNICO/A

A1

22

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA COMARCAL VILAGARCÍA

VILAGARCÍA DE AROUSA

15

PEC993000036590011

PE

TÉCNICO/A

A1

22

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA COMARCAL VILAGARCÍA

VILAGARCÍA DE AROUSA

16

PEC993000036590012

PE

TÉCNICO/A

A1

22

SERVIZOS PERIFÉRICOS

XEFATURA COMARCAL VILAGARCÍA

VILAGARCÍA DE AROUSA

17

PEC994020136600007

PE

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A

A1

24

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA

VILANOVA DE AROUSA

EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN TOXICOLOXÍA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).

18

PEC994020136600013

PE

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A

A1

24

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA

VILANOVA DE AROUSA

EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN ACUICULTURA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).

19

PEC994020136600018

PE

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A

A1

24

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA

VILANOVA DE AROUSA

EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN TOXICOLOXÍA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).

20

PEC994020136600019

PE

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A

A1

24

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA

VILANOVA DE AROUSA

EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN ACUICULTURA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).

21

PEC994020136600028

PE

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A

A1

24

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA

VILANOVA DE AROUSA

EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN PATOLOXÍA OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).

22

PEC994020136600029

PE

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A

A1

24

SERVIZOS PERIFÉRICOS

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS CORÓN-VILANOVA DE AROUSA

VILANOVA DE AROUSA

EXPERIENCIA INVESTIGADORA SUPERIOR A DOUS ANOS EN RECURSOS MARIÑOS OU DOUTOR EN MATERIAS RELACIONADAS CO MEDIO MARIÑO (R.I.).

23

PEE010000036590024

PE

TÉCNICO/A EN PATOLOXÍA

A1

22

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO

VILAGARCíA DE AROUSA

EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOUS ANOS EN PROGRAMAS DE CONTROL E TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MICROBIOLOXÍA E PATOLOXÍA DE MOLUSCOS E PEIXES (R.I.).

24

MAC030000115770028

MA

XEFATURA UNIDADE INTERVENCIÓN AMBIENTAL IV

A1

25

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

S. X. DE COORDINACIÓN AMBIENTAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

MAC040000015770007

MA

POSTO BASE SUBGRUPO A1

A1

20

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA

OCUPADO POR PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO.

26

MAC991000232001009

MA

XEFATURA SECCIÓN CAZA E PESCA FLUVIAL

A1

25

SERVIZOS PERIFÉRICOS

SERVIZO PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA (OURENSE)

OURENSE

27

MR3010050115010038

MR

XEFATURA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN X

A1

25

SECRETARÍA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO (A CORUÑA)

ABEGONDO

LICENCIADO/A EN VETERINARIA // LICENCIADO/A EN BIOLÓXICAS // ENXEÑARÍA AGRÓNOMA

DOUTORAMENTO EN MATERIA AGRARIA (R.I.) / PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.).

28

MR3010050115010041

MR

XEFATURA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN XII

A1

25

SECRETARÍA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO (A CORUÑA)

ABEGONDO

LICENCIADO/A EN VETERINARIA // LICENCIADO/A EN BIOLÓXICAS // ENXEÑARÍA AGRÓNOMA

DOUTORAMENTO EN MATERIA AGRARIA (R.I.). / PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.).

29

MR3010050532400003

MR

XEFATURA SECCIÓN VITICULTURA

A1

25

SECRETARÍA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES

ESTACIÓN DE VITICULTURA E ENOLOXÍA DE GALICIA (LEIRO-OURENSE)

LEIRO

LICENCIADO/A EN BIOLÓXICAS // ENXEÑARÍA AGRÓNOMA

DOUTORAMENTO EN VITICULTURA (R.I.).

30

MR3010050836001003

MR

TÉCNICO/A APOIO Á DIVULG. E INVESTIG. FORESTAL A1 I

A1

20

SECRETARÍA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA)

PONTEVEDRA

LICENCIADO/A EN BIOLÓXICAS

31

MR3010050836001004

MR

TÉCNICO/A APOIO Á DIVULG. E INVESTIG. FORESTAL A1 II

A1

20

SECRETARÍA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA)

PONTEVEDRA

LICENCIADO/A EN BIOLÓXICAS

32

MR3010050836001022

MR

XEFATURA DEPARTAMENTO PROTECCIÓN FORESTAL

A1

26

SECRETARÍA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN (PONTEVEDRA)

PONTEVEDRA

LICENCIADO/A EN BIOLÓXICAS // ENXEÑARÍA DE MONTES

DOUTORAMENTO EN MATERIA FORESTAL (R.I.).