Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Xoves, 18 de xullo de 2019 Páx. 33656

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 163/2018).

Eu, María Iria Román Vidarte, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 163/2018 deste xulgado do social, seguido por instancia de Jorge Mosquera Domínguez contra Three Compliance, S.L., sobre despedimento, se ditou o Decreto de insolvencia do 26 de xuño de 2019 cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

«Acordo:

a) Declarar a executada, Three Compliance, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 652,27 euros en concepto de principal e de 65,22 euros en concepto provisional de xuros, gastos e custas, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Remitir mandamento ao Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela co obxecto de anotar a insolvencia total da executada.

c) Recibida cédula de notificación negativa do Servizo Común de Actos de Comunicación e Execución (SCACE) pola que se notificaba a dilixencia de ordenación do 22 de maio de 2019 ao executado, notificar esta resolución a través de edictos, dado que no domicilio da executada agora está outra empresa.

d) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reabrir a execución se no sucesivo se coñecen novos bens da executada.

e) Inscribilo no rexistro correspondente.

Notifíqueselles ás partes e fágaselles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da Lei reguladora da xurisdición social, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións tentadas neles sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similar, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que se deberá interpor ante o presente órgano xudicial no prazo de tres días hábiles. Se o recorrente non ten a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para interpor recurso, na conta de consignacións do Xulgado do Social número 3 aberta no Banco Santander, conta nº 5076 0000 64 0163 18. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberase ingresar na conta número 000493569920005001274 e no campo “Concepto” deberá indicar o número de conta 5076 0000 64 0163 18. Se efectúa diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, e indicar no campo “Observacións” a data da resolución impugnada utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

Así o acordo e asino. Dou fe.

A letrada da Administración de xustiza».

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial.

Para que sirva de notificación a Three Compliance, S.L., expido este edicto.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2019

A letrada da Administración de xustiza