Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Luns, 9 de setembro de 2019 Páx. 39057

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 24 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2019 (SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2019, a través da Resolución do 24 de xuño de 2019 (DOG núm. 127, do 5 de xullo) as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e axuda complementaria: a) liña Emprende; b) liña Innova; c) liña Activa; d) Liña ITEF; e) axuda complementaria Concilia. Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 11 da Resolución do 24 de xuño de 2019. Así mesmo, no artigo 12 determínase a documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos.

O parágrafo segundo do artigo 15.1 da Resolución do 24 de xuño de 2019 dispón que por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Así mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes obxecto de requirimento por non estar debidamente cubertas e/ou non achegar a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación-SI429A 2019).

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o facer, teranse por desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 da dita lei.

3. Informar ás persoas interesadas que, de acordo co establecido no artigo 12.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación requirida debe ser realizada electronicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI429A&ano=2019&numpub=1&lang=gl) están dispoñibles os modelos normalizados dos anexos relativos a este procedemento (SI429A). Na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-apoio-ao-emprendemento-feminino-programa-emega-ano-2019) están dispoñibles os modelos dos plans de negocio empresarial correspondentes ás Liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF.

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade, a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal, no teléfono indicado no artigo 28 da convocatoria (981 54 53 74), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2019

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI429A 2019)

Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación:

Nº de expte.

Solicitante

(por orde alfabética)

NIF

Documentación que se require

SI429A 2019/000350-0

Acerico, C.B.

E94191970

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000075-0

Adriano Ferreira, Sandra

4444****

Aclaración sobre a actividade económica que desenvolve e para a cal solicita a axuda, xa que na resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos figura a actividade 6920, pero no informe de vida laboral figura outra, a 4752; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000254-0

Advise Aora, S.L.

B70582465

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A 2019/000201-0

Agulla Menduiña, Beatriz

5311****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000027-0

Agullo Sueiro, María Ángeles

****2243

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2019/000154-0

Alfaro, Paola Alejandra

X874****

Aclaración sobre a forma xurídica e sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa, xa que non o indicou no anexo I; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000329-0

Alfaya Pérez, Ana María

****1745

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000191-0

Alira Salón, S.L.

B70587878

Aclaración sobre se as promotoras están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado figura unha representante distinta á persoa que asina o anexo e á que se lle outorgou a representación para actuar en nome da solicitante); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000319-0

Allegro III Escola de Estudios Musicais, S.L.

B70561915

Aclaración sobre se a promotora Mª Leticia está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II debidamente cuberto (os datos relativos ás promotoras e aos postos de traballo por conta allea deben estar contidos nun único anexo, ademais de que no punto 1 non están relacionadas todas as promotoras da sociedade); copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de todas as promotoras, tendo en conta ademais que a presentada correspondente á promotora Verónica non é válida posto que se trata dunha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade; informe de vida laboral das promotoras Mª Mercedes e Mª Leticia; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000229-0

Alonso Costa, María Julia

4445****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000094-0

Alonso Gándara, Celeste

****1063

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000098-0

Alonso Lorenzo, Elia

3269****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2019/000275-0

Alonso Ortiz, Dolores

****1654

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000437-0

Álvarez Diéguez, María de la Soledad

7670****

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria, xa que non o indicou no anexo I; anexo II.

SI429A 2019/000056-0

Álvarez Fernández, María José

****7501

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade.

SI429A 2019/000048-0

Álvarez García, Eva

4449****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000107-0

Alves Pereira, Nascirene

****7836

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000194-0

Ameneiro Toimil, Berta María

3269****

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada non autoriza á entidade/persoa xurídica que figura na solicitude, senón a unha persoa física que actúa en representación de dita persoa xurídica); informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000431-0

Amoedo Asesores, S.L.

B94140514

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación nos termos establecidos no artigo 12.1.n).

SI429A 2019/000123-0

Amor Varela, Ana Isabel

3282****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000074-0

Andújar Rodríguez, Ana María

****3482

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000387-0

Annie Novia, S.L.U.

B27780543

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade.

SI429A 2019/000068-0

Araújo Ferreira, Aurora

****8038

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000083-0

Ares Cabado, Tania

5330****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000063-0

Armada Aragoneses, María Flores

****7178

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000410-0

Arranz Carrera, Maialen

7248****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado é ilexible).

SI429A 2019/000407-0

Arte y Comunicaciones Avanzadas, S.L.

B32423485

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000323-0

Asenova Krasteva, Iskra

X921****

Anexo I (debe reformular a solicitude, xa que solicitou a liña Innova pero só pode acceder á liña Activa); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000002-0

Atlanta Foreign Trade S.L.

B27773506

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A 2019/000313-0

Aurecamp, S.R.L.

B27867233

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A 2019/000253-0

Baamonde Canella, Beatriz

****1493

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000436-0

Badel Rodríguez, Nubia del Carmen

3292****

Aclaración sobre as liñas de axuda solicitadas (solicitou a liña Emprende, pero segundo os datos do informe de vida laboral só podería acollerse á liña Activa; tamén presentou copia incompleta do libro de familia pero non solicitou a liña Concilia-promotoras); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para esta convocatoria 2019 correspondente á liña pola que solicite a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña Concilia relacionada no artigo 12.1 da convocatoria; copia completa do libro de familia.

SI429A 2019/000346-0

Balboa Alfaya, Diana

****4547

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A 2019/000287-0

Baldomir Regueira, Lorena

7933****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000385-0

Balea, C.B.

E94189065

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE.

SI429A 2019/000266-0

Baltar Rodríguez, María Dolores

3399****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000003-0

Barbeyto López, Sabela

****1036

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto (no presentado non están cubertos os apartados 7 e 8).

SI429A 2019/000140-0

Barreiro Peón, Yaiza

5382****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000051-0

Barreiro Varela, Sara

****4480

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000168-0

Barrio Soto, Estela

4444****

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda, xa que non o indicou no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para esta convocatoria 2019 correspondente á liña pola que solicita a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicita a axuda relacionada no artigo 12.1 da convocatoria; ademais, para a liña Activa, deberá aclarar se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A 2019/000265-0

Barrios Azuaje, Leivicen Alejandra

****8288

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia.

SI429A 2019/000426-0

Barros Romero, Silvia

3557****

Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I (a entidade pública concedente que indica non é a entidade que tramita a axuda de promoción do emprego autónomo).

SI429A 2019/000386-0

Bello y Martínez, S.C.

J70446059

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A 2019/000251-0

Bernaola Mayta, Talía

Y520****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000125-0

Bernárdez Iglesias, Jennifer

****3890

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000335-0

Bernárdez Míguez, María del Carmen

4447****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000261-0

Besada Valence, María Isabel

****3797

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000067-0

Blanco Busto, Lucía

3354****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000091-0

Blanco Pereira, María Dolores

****7456

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000359-0

Bouzada Novoa, Sara Violeta

3616****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; copia do DNI; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000078-0

Bravo Figueira, María de la Cruz

****8177

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000408-0

Burgos Sánchez, Detsy Katyuska

4811****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; copia do DNI; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000237-0

Cabaleiro Carreira, Ana Isabel

****1672

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000055-0

Cachafeiro Blanco, Fátima

7740****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto (no presentado non están cubertos todos os datos do apartado 3); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000095-0

Calo Toro, Milena

****5321

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación de estar ao día no pagamento das obrigas coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000381-0

Calvo Caaveiro, María Verónica

3268****

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000143-0

Calvo González, S.C.

J70570882

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do apartado 1); anexo III (un anexo por cada promotora); copia do documento de constitución da S.C.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2019/000347-0

Calvo Labandeira, María José

7931****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000160-0

Camacho Hellin, Warda

****8740

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000336-0

Cancela Martínez, Tania

3489****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000376-0

Candal Ferreiro, Paula

****9044

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000211-0

Carballa Pereira, Elisa

7746****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2019/000100-0

Carballo Nogueira, Raquel

****9636

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000301-0

Carro Crespo, Alicia

7932****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000092-0

Casaldarnos Piñeiro, Ana María

****1223

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000242-0

Casas Amor, Teresa

7759****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000205-0

Cascallar Torres, María Celia

****7165

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000429-0

Castro Ferreiro, Mariana

4738****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000108-0

Castro Iglesias, María Monica

****3483

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000170-0

Cela Valcárcel, Yésica

3355****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000076-0

Cerreduela Touza, Bárbara

****4027

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000314-0

Chitigoiu, Mihaela

X981****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); copia do NIE.

SI429A 2019/000090-0

Chouciño Muñiz, María Carmen

****0669

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A 2019/000174-0

Chouza Pacheco, Yolimar Carolin

5504****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000332-0

Cid Rodríguez, Erika

****7674

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000182-0

Coachella Nigrán, S.C.

J27870484

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras (as presentadas son altas previas pendentes de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora Jesica.

SI429A 2019/000312-0

Coira Ferrant, Mercedes

****0200

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000132-0

Constenla Fontenla, Lorena

4584****

Anexos I e II (nos presentados consta unha entidade representante, pero os anexos están asinados pola propia solicitante); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña ITEF para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000089-0

Consultoría y Formación Progreso, S.L.

B32500696

Aclaración sobre o posto de traballo por conta allea que se compromete a crear, dado que no anexo II non indicou a denominación deste posto; copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente Réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000008-0

Contex, S.C.

J94188000

Anexo III por cada unha das promotoras (os presentados están sen asinar).

SI429A 2019/000133-0

Correa, Natalia

****4241

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000183-0

Cosme de Souza, Nancy Marlene

Y690****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000300-0

Covadanca, S.C.

J70348594

Anexo I (debe reformular a solicitude, xa que solicitou a liña Emprende pero só pode acceder á liña Activa); anexo II debidamente cuberto (no presentado non está cuberto o apartado 1); anexo III (un anexo por cada promotora); informe de vida laboral actualizado da promotora Amagoya; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2019/000371-0

CQ Asociados, S.C.

J70577663

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000306-0

Culturalia Iniciativas Culturales y Pedagógicas, S.L.

B94130515

Aclaración sobre se a promotora Laura Villanueva está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado non están relacionadas todas as promotoras da S.L.); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Laura; informe de vida laboral actualizado da promotora Laura; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019 (no presentado hai texto sobreimpreso que dificulta a súa lectura).

SI429A 2019/000292-0

Cuñarro Méndez, Beatriz

7740****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos (hai apartados sen cubrir e, ademais, o total dos gastos de investimento non coincide co total do financiamento).

SI429A 2019/000214-0

De León Ramos de Altieri, Marcela Beatriz

****0320

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; copia do NIE da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000176-0

De Luxán Vázquez, Idoia

4448****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000016-0

De Oliveira Barros, Cristina

****7262

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000268-0

De Sousa Nascimento, Lucilene

Y088****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000277-0

Diego Correa, Rocío

****5162

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000404-0

Diéguez Estévez, Tamara

3427****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Innova para esta convocatoria 2019; memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora; no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio.

SI429A 2019/000026-0

Doallo Álvarez, Rita

****4563

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (o arquivo presentado non recolle a imaxe completa da resolución); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000278-0

Domínguez Carrera, Beatriz

3487****

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000373-0

Domínguez Vicente, Olalla

****1078

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000113-0

Dos Santos Gómez, María Elena

4465****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; se é o caso, a documentación específica relacionada no artigo 12.1 das bases reguladoras para a Liña complementaria Concilia; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000231-0

Duyos Castro, Raquel

****9860

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000249-0

E-Lingua Language & Comunication, S.L.

B27869247

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A 2019/000060-0

El Pasaje Administración de Fincas, S.C.

J70582036

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000297-0

Encabeza Ferrol, S.L.

B70586219

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000236-0

Esezobor, Betty

****6953

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; copia do libro de familia.

SI429A 2019/000269-0

Espiña Comesaña, Raquel

5318****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000112-0

Feijoo Ocaña, Diana

****8298

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000344-0

Fernández Alonso, Lucía

7759****

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos consta a alta no colectivo 521 (socia sociedade civil); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000177-0

Fernández Castro, Alejandra

****9523

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000388-0

Fernández Fernández, Rosa María

7873****

Aclaración sobre a pertenza a algún dos colectivos previstos no artigo 17.1.3 de dúas das traballadoras por conta allea (no anexo II indicou «SI» pero non especificou o colectivo); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000161-0

Fernández Ferreiro, Aurelia

****7527

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000035-0

Fernández González, Sandra

3547****

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000082-0

Fernández Mira, Noelia

****5633

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000158-0

Fernández Mosquera, Marta

4480****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000227-0

Fernández Pose, Ana Isabel

****0043

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A 2019/000150-0

Fernández Veira, Ana Margaret

4691****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000355-0

Ferradáns Rodríguez, Laura

****7587

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente Réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000109-0

Fidalgo Pérez, Natalia

4514****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000274-0

Figueroa Alonso, Patricia

****5643

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000284-0

Floristería Bambú Carballo, S.C.

J70593520

Anexo III a nome da promotora Mª Concepción (o presentado está sen asinar); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C. (segundo a escritura de constitución a representación é mancomunada); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A 2019/000093-0

Fontán Riveiro, Nuria

****4055

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000394-0

Formagal Formación y Servicios, S.L.

B36477677

Aclaración sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa, xa que no anexo I non declara o 100 % e na documentación presentada non consta ningunha outra promotora; copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. (a presentada non está asinada pola administradora da S.L.); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; por outro lado, deberá ter en conta que no caso de que no capital social da empresa participe outra persoa, deberá reformular os anexos I e II relacionando a todas as promotoras da empresa e, así mesmo, presentar a documentación relativa a esta promotora (copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos e informe de vida laboral actualizado); copia do libro de familia da promotora con fillos/as menores de 3 anos; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000173-0

Forox Innovación, S.L.

B27742014

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000430-0

Freire Rodríguez, Noelia

4738****

Aclaración sobre a xornada de traballo do posto por conta allea que se compromete a crear; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; copia do/s acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante nos termos establecidos no artigo 12.1.ñ).

SI429A 2019/000193-0

Fuente Torrado, María Pilar

****1097

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000131-0

Galia Gallego Asesores, S.L.

B27845957

Anexo II (no presentado non consta o posto por conta allea obrigatorio vinculado ao proxecto de mellora); copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente Réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Innova para esta convocatoria 2019; memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora; no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación nos termos establecidos no artigo 12.1.n).

SI429A 2019/000392-0

Galytska Dikaya, Alina

****8871

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do libro de familia.

SI429A 2019/000252-0

García Calvar, Andrea

7699****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000187-0

García Dios, María Pilar

****9902

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000037-0

García Fernández, Elena

7673****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000023-0

García Ferro, María Sol

****7288

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000228-0

García Fidalgo, Laura

3463****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000283-0

García García, María del Pilar

****1633

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000246-0

García García, Natalia

7662****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000427-0

García González, María del Valle

****1114

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 19.4.2018).

SI429A 2019/000169-0

García Lamazares, María

3549****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000412-0

García Pérez, Marisa Julia

****0302

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000137-0

García Vázquez, Eva

7740****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000009-0

García Villar, María Isabel

****5506

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000250-0

García-Boente Carro, Aurora

3386****

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada non autoriza á entidade/persoa xurídica que figura na solicitude, senón a unha persoa física que actúa en representación de dita persoa xurídica); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000145-0

Garea Ures, Jessica

****0116

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000190-0

Garnica Porco, Maritza

3430****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000115-0

Garrido Caramés, Rocío

****4706

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000398-0

Gero Sonajero, C.B.

E27439686

Anexo III (un anexo por cada promotora); copia do documento de constitución da C.B.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da C.B.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; aclaración sobre se a promotora Vanesa está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que segundo consta no informe de vida laboral o 31.8.2015 causou baixa na actividade económica para a cal solicita a axuda (CNAE 4779); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2019/000337-0

Gestión Inmobiliaria Tucasa, S.L.

B94127826

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 05.5.2017); a persoa que figura no anexo I como titular da conta bancaria non é a sociedade solicitante da axuda, polo que deberá rectificar este punto; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000395-0

Giadáns Garrido, María Aparecida

2654****

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa e o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa, xa que no anexo I non declara o 100 % e na documentación presentada non consta ningunha outra promotora; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; por outro lado, no caso de que a actividade empresarial sexa realizada por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome desta e presentar a documentación relacionada no artigo 12.1 que lle sexa de aplicación a nome da sociedade, así como presentar a documentación correspondente ao resto de promotoras da sociedade (copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos e informe de vida laboral actualizado).

SI429A 2019/000328-0

Gil Rey, Cristina

****4239

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2019/000207-0

Gil Rodríguez, Noelia

5361****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000235-0

Gil Vicente, María Fe

****3639

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000420-0

Giráldez Casal, Paula

3614****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000428-0

Glamping do Mar, S.L.

B27864735

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000085-0

GM Nails, S.C.

J70563481

Aclaración sobre se a promotora Nurettin está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (no presentado non están relacionadas todas as promotoras da S.C.); Anexo III a nome da promotora Joana; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Nurettin; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á promotora Nurettin; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á S.C.

SI429A 2019/000111-0

Goas Cordal, María Carmen

****7205

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 25.9.2018 e no informe de vida laboral consta que causou baixa na actividade 52420 o 31.12.2007); aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos consta a alta no colectivo 522; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000012-0

Gobe Decaba, S.L.

B27856780

Anexo I (no presentado non están relacionadas todas as socias da S.L.); anexo II (no presentado non están relacionadas todas as socias da S.L); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da socia Begoña Romero; informe de vida laboral actualizado da socia Begoña Romero; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000348-0

Gómez Fernández, Almudena

****7348

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia (a presentada está incompleta e a imaxe está cortada).

SI429A 2019/000327-0

Gómez García, Amalia

3275****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000391-0

Gómez Pardo, Rebeca

****4958

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019 (no presentado o proxecto de reactivación non está descrito de forma detallada).

SI429A 2019/000114-0

Gómez Rodríguez, Silvia

4447****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000233-0

Gómez Sueiras, María Elena

****7998

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000079-0

Gómez Villar, María Belén

3494****

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000034-0

González Parapar, María Lucía

****1705

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000421-0

González Pereira, Raquel

3463****

Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 9.5.2018); copia do acordo/pacto de conciliación que sexa único para todo o persoal asalariado da empresa (presentou acordos individuais e ademais non están subscritos con todo o persoal).

SI429A 2019/000245-0

González Solla, Nilsa Jacquelin

****4334

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000062-0

Gradín Martínez, Catuxa

7687****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000121-0

Granja Corzo, Melania

****1065

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000151-0

Gregue Rey, Vanessa María

5330****

Anexo II (o presentado está sen cubrir); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; copia do libro de familia.

SI429A 2019/000030-0

Grela Fariña, Laura María

****5497

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000342-0

Guerrero Prieto, Cristina

3332****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000058-0

Guillamet Suárez, Raquel

****5417

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000425-0

Gulín Bejarano, Zoila

3334****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de viabilidade económica e financeira (o arquivo presentado corresponde a unha páxina en branco).

SI429A 2019/000279-0

Gutiérrez Amorós, María

****4605

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000195-0

Guzmán Mercedes, Pascuala

Y613****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000185-0

Hermanas Arias Buján

E27507367

Anexo III por cada unha das promotoras (os presentados están sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta da entidade no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras (as presentadas son altas previas pendentes de consolidar ata a data de inicio da actividade); copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación na empresa nos termos establecidos no artigo 12.1.n); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2019/000230-0

Hermanas Souto, S.C.

J70575972

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2019/000070-0

Hernández Batle, Nuria

****8395

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000042-0

Hernández Tellez, Laura

2897****

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2019/000015-0

Iglesias Campos, María Jesús

****3632

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II debidamente cuberto (no presentado non están cubertos os datos do apartado 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000189-0

Iglesias Cao, María Isabel

3546****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000097-0

Iglesias Casas, Rosario

****3653

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (a presentada non corresponde á solicitante); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non corresponde á solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma (as presentadas non corresponden á solicitante).

SI429A 2019/000234-0

Iglesias Cimadevila, Sofía

4587****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000384-0

Iglesias Nogueira, Andrea

****8407

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000196-0

Iglesias Penedo, Fátima

7641****

Aclaración sobre a pertenza a algún dos colectivos previstos no artigo 17.1.3 de dúas das traballadoras por conta allea (no anexo II indicou «SI» pero non especificou o colectivo).

SI429A 2019/000130-0

Iglesias Rodríguez, Andrea

****1373

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000340-0

Instituto para el Desarrollo Educativo y Cultural, S.L.

B36598613

Anexo I (no presentado non están relacionadas todas as socias da S.L.); anexo II (no presentado non están relacionadas todas as socias da S.L.); aclaración sobre se a promotora Berta Ana está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente Réxime da Seguridade Social da socia Berta Ana; informe de vida laboral actualizado da socia Berta Ana.

SI429A 2019/000077-0

Ipanema Estética y Salud, S.C.

J70590690

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora Kelly Cristina; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000007-0

Iriarte López, Mari Carmen

3488****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II debidamente cuberto (no presentado non están cubertos os datos do apartado 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000260-0

Jariod Gómez-Aller, Ana

****1356

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000378-0

Juárez Nava, Rosangel

X193****

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000352-0

La Particular BV Innova, S.L.

B70589130

Os datos persoais da representante/promotora que figuran nos anexos I e II non coinciden cos datos do certificado dixital da persoa que os asina, polo que deberá aclarar esta circunstancia; presentou dous anexos II, nun inclúense 3 postos de traballo por conta allea e noutro ningún, polo que deberá aclarar cal destes dous anexos é o correcto; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000309-0

Lago Alvite, Raquel

4690****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000365-0

Lago Rodríguez, María Pía de las Mercedes

****1485

Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000406-0

Laotong, S.L.

B70558440

Anexo III (debe presentar unha nova declaración de axudas, xa que no anexo I non especificou de forma completa a axuda de minimis que ten solicitada); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras (as presentadas son altas previas pendentes de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000281-0

Leiro Duarte, María

****6212

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000375-0

Loira García, María José

5311****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade; copia do libro de familia.

SI429A 2019/000318-0

Lojo Rodríguez, Ana Luz

****5079

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000036-0

López Abelleira, María Minerva

3332****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000307-0

López Almonte, Maribel

****8192

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000296-0

López Fernández, Sandra María

7931****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000004-0

López Pan, Eva

****0643

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II debidamente cuberto (no presentado non están cubertos os datos do apartado 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000243-0

López Recarey, María del Carmen

7932****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000255-0

López Rivas, Begoña

****6960

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000223-0

López Rodríguez, Patricia

3284****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000120-0

Lorson Audiología, S.L.

B32496671

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2019/000248-0

Lubián Castro, Beatriz

7740****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000104-0

Lucero dos Reis, Elisabeth

****7687

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); aclaración sobre a actividade económica para a cal solicita a axuda, pois a indicada no anexo I non coincide coa que consta na resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000358-0

Malagueta Inversiones XXI, S.L.

B93486868

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000208-0

Mariño Sampayo, María Jesús

****7700

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000293-0

Marlau, S.C.

J32491318

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000040-0

Márquez Añez, Gabriela Isabel

****8966

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II debidamente cuberto (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000325-0

Martín Funes, María Mercedes

5075****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000197-0

Martínez del Carmen, Sonia

****5048

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000022-0

Martínez López, Yoamih

5150****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000434-0

Martínez Vecoña, Rosa Erika

****8990

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000147-0

Maruxaina, S.C.

J27864164

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C. (segundo a escritura de constitución, a representación é mancomunada); aclaración sobre se a promotora Mª Carmen Iglesias está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo III a nome da promotora Ana Elvira (no presentado os datos da promotora non son correctos).

SI429A 2019/000159-0

Maylacor, S.C.

J36518868

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A 2019/000403-0

Melero Porven, María Olga

3277****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000258-0

Méndez López, Sara

****5530

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000017-0

Méndez Taboada, María Filomena

3385****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000186-0

Míguez Tojo, Inés

****1881

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000073-0

Milkovska, Martina Iliyanova

X674****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000353-0

Mizabel Aquariums, S.L.

B27511476

A persoa que figura no anexo I como titular da conta bancaria non é a sociedade que solicita a axuda, polo que deberá rectificar este punto; anexo II (no presentado a persoa que figura como solicitante non é a sociedade limitada que solicita a axuda); copia do NIE da promotora; copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 (no presentado a persoa que figura como solicitante non é a sociedade limitada que solicita a axuda).

SI429A 2019/000321-0

Moa Cagiao, Milagros Guaitinema

7933****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000291-0

Mojón Suárez, Belén

****0125

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000338-0

Morandeira Díaz, María del Carmen

3334****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000006-0

Moreira López, Noemi

****1110

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000180-0

Murias Taladriz, María Encarnación

0980****

Co obxecto de acreditar o período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación, e tendo en conta a aclaración presentada relativa á epígrafe do IAE, deberá presentar a certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondentes aos exercicios 2017 e 2016.

SI429A 2019/000069-0

Murillo Cañaveral, Maricel

****9864

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000399-0

Naranjo Pérez, Luz Myriam

3431****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000433-0

Natural Smart Beauty, S.L.

B32460925

Copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente Réxime da Seguridade Social da promotora Sofía; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000271-0

Naveira González, María del Pilar

3280****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000046-0

Neira Ben, Paula

****5966

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000356-0

Nieto Pérez, Lucía

4483****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que non o indicou no anexo I.

SI429A 2019/000057-0

Nogueira Rodríguez, María Ángeles

****1071

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000149-0

Nude Color, S.L.

B70583638

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. (segundo a escritura de constitución, a representación é mancomunada).

SI429A 2019/000308-0

Núñez Fernández, Jennifer

****7702

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000126-0

O Faiado da Loba, S.C.

J94184298

Anexos I, II, II bis e III (nos presentados, os apelidos da socia Paula non coinciden cos que figuran na escritura de constitución da S.C. nin na documentación da Seguridade Social); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000330-0

Oposiciones y Cualificaciones, S.L.U.

B70433503

Copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Innova para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000041-0

Orosa Maseda, Cristina

3353****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000324-0

Ortiz Rodríguez, Mireil

****0304

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; se é o caso, a documentación específica da liña Concilia relacionada no artigo 12.1 da convocatoria; copia do NIE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000032-0

Otero Carlotta, Andrea Beatriz

7693****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000122-0

Otero García, Esther

****0432

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos (ademais de que hai apartados que non están cubertos, o proxecto empresarial no está descrito de forma detallada).

SI429A 2019/000218-0

Otero González, Marta

7641****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000141-0

Otero Torreiro, Luisa

****9585

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000405-0

Outeda Táboas, Rocío

7682****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000339-0

Outón Suárez, Dolores

****1154

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000361-0

Outón Suárez, María del Pilar

7878****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000139-0

Ozores Nine, Rebeca María

****3056

Aclaración sobre se o cambio de localización da actividade é o realizado o 6.4.2018 para a avenida Constitución, 25 (tal e como consta no certificado de situación no censo de actividades económicas da AEAT).

SI429A 2019/000351-0

Padarogo, S.L.

B27859164

Copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Innova para esta convocatoria 2019; memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora; no caso de estar xa contratada ou seleccionada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio.

SI429A 2019/000411-0

Palomar Manzanares, Susana

****7581

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000178-0

Pardal Seoane, Ivana

4484****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000414-0

Pardiño Orol, Clara

****0615

Aclaración sobre a titularidade do negocio e sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa, xa que no anexo I non declara o 100 %.

SI429A 2019/000423-0

Parga Amado, Tamara

7933****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000409-0

Pazos Baena, María Isabel

****5596

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000212-0

Pazos López, Leonor

3945****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000295-0

Pazos Martínez, Natalia

****7868

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000029-0

Pedreira Regueiro, Cristina

5316****

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000298-0

Penas García, María Jesús

****7264

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000226-0

Pérez Aguiar, Josefa

7657****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos (ademais de que non están cubertos todos os apartados, o proxecto empresarial no está descrito de forma detallada).

SI429A 2019/000138-0

Pérez Barciela, Ariana

****7289

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000199-0

Pérez Botana, Silvia María

4736****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000334-0

Pintos Veiga, Cristina

****6920

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000101-0

Piñeiro González, María Jesús

3544****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000418-0

Piñeiro Rego, Melisa

****6423

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000019-0

Podgoreanu, Liliana

X900****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000280-0

Popa, Ioana Irina

****0711

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000322-0

Porto Corujo, María

4484****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000370-0

Portomeñe López, Laura

****1676

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000081-0

Prada Remeseiro, Elena

4448****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000294-0

Prado Bernárdez, Sandra

****3030

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000364-0

Prieto Purriños, Concepción

3276****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000184-0

Profocus Imagen Ecommerce y Publicidad, S.L.

B32493512

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); ademais, co obxecto de acreditar a categoría de pequena empresa, deberá presentar o seguinte: informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade e declaración sobre o volume de negocio anual ou balance xeral anual; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000206-0

Prol Oreiro, Venecia

7933****

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000366-0

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

B70265392

Aclaración sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa, xa que non o indicou no anexo I; copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000310-0

Quinn, Michelle Anne

X173****

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda, xa que non o indicou no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para esta convocatoria 2019 correspondente á liña pola que solicita a axuda; se é o caso, a documentación específica da liña pola que solicita a axuda relacionada no artigo 12.1 da convocatoria.

SI429A 2019/000209-0

Quinteiro Crespo, Carmen

****6294

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000360-0

Quintero Pascual, Lucía de Fátima

4894****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; copia do libro de familia; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000119-0

Quiroga Vidal, Ana

****4676

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000080-0

Quiza Fernández, Elvira

7641****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000304-0

R. Buján, S.C.

J94188745

Anexo III (un anexo por cada promotora, xa que os presentados están sen asinar); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras (as presentada son altas previas pendentes de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2019/000341-0

Rafer Consulting Empresarial, S.L.

B15045933

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (a presentada está sen asinar).

SI429A 2019/000044-0

Ramil Millarengo, María José

****8010

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000402-0

Ramilo Iglesias, Mª Araceli

3595****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000134-0

Raviña Ferreiro, María Beatriz

****6381

Anexo III (debe presentar unha nova declaración de axudas, xa que no anexo I indicou que ten solicitadas e/ou concedidas outras axudas, pero non cubriu o cadro correspondente); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2019.

SI429A 2019/000382-0

Reboredo Marzo, María

3354****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000311-0

Reiriz Pérez, María Esther

****8679

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000096-0

Rengel Urbaneja, Geneisa Karina

Y627****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; copia do NIE en vigor; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000369-0

Retnova Proxectia Consulting, S.L.

B70470737

Anexo I (no presentado non están relacionadas todas as socias da S.L. e a persoa que figura como titular da conta bancaria non é a sociedade limitada que solicita a axuda); anexo II (no presentado non están relacionadas todas as socias da S.L.); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente Réxime da Seguridade Social da socia Mª Josefa; informe de vida laboral actualizado da socia Mª Josefa.

SI429A 2019/000290-0

Rocha Iglesias, Ana Belén

3612****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000099-0

Rodríguez Caeiro, María Eugenia

****6995

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000087-0

Rodríguez Cruz, Nuria

3426****

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea.

SI429A 2019/000071-0

Rodríguez Díaz, Eva

****9912

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000272-0

Rodríguez Domínguez, Nilda Josefina

3558****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000202-0

Rodríguez González, Sandra

****2917

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000213-0

Rodríguez Martínez, Alba

4595****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000383-0

Rodríguez Nimo, María José

****4736

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos consta a alta no colectivo 521 (socia sociedade civil); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019 (no presentado o proxecto de reactivación non está descrito de forma detallada); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000247-0

Rodríguez Ríos, María Luz

4735****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000221-0

Rodríguez Roca, Alba

****6816

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000014-0

Rodríguez Romero, Rosa Aricia

4444****

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000305-0

Rodríguez Villadoniga, Sonia Beatriz

****1115

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000239-0

Roel Rilo, María Victoria

3281****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000424-0

Rueda Ibáñez, Silvia

****2966

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que non o indicou no anexo I; presentou dous anexos II, nun inclúense 2 postos de traballo por conta allea con unha xornada de traballo completa e no outro con xornada parcial, polo que deberá aclarar cal destes dous anexos é o correcto; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000106-0

Salazar Rodríguez, Claudia Milena

4516****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000362-0

Salorio Estrada, Ana

****4383

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000345-0

Sambade Domínguez, María Carmen

7636****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000136-0

Sánchez Méndez, María Luisa

****0214

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000192-0

Sánchez Núñez, María Elena

Y190****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000368-0

Sánchez Rivas, María Carmen

****4519

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada non é para o programa Emega); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000064-0

Sangiao Díaz, María José

3532****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000153-0

Sanmartín González, Fátima

****4410

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000401-0

Santalices Araujo, Montserrat

7671****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000257-0

Santiago Nores, María Dolores

****7097

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000204-0

Santiso Castiñeira, Mariana

4691****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2019/000066-0

Seco Carrera, Mónica

****5415

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000025-0

Seco Fernández, Josefa Orlanda

3334****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000171-0

Sendón Veloso, Marta

****9183

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000238-0

Seoane Castromil, Mónica

3329****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2019/000380-0

Seyba Rodríguez, Fiordaliza

****2723

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000162-0

Shanks, Catherine Anne

X240****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000417-0

Siempre con Estilo, C.B.

E27469675

Anexo III (un anexo por cada promotora).

SI429A 2019/000219-0

Sola Rodríguez, Susana

3272****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade e ademais está incompleta); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000155-0

Solange Capristrano, María

****6968

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000124-0

Solma Estética, S.C.

J70592746

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000416-0

Soto Touriño, María Isabel

****1888

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019 (presentou o da liña Emprende); copia do acordo/pacto de conciliación (o presentado non está formalizado con todo o persoal da empresa).

SI429A 2019/000047-0

Suárez Fandiño, Sandra

4737****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000038-0

Suárez Palmeiro, María Isabel

****7926

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000263-0

Suena Insua, Matilde

1191****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2019/000165-0

Taboada López, Andrea

****3041

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000331-0

Tecymak Galicia de Maquinaria y Accesorios, S.L.

B32497265

Aclaración sobre a liña pola que solicita a axuda, xa que non o indicou no anexo I; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para esta convocatoria 2019 correspondente á liña pola que solicita a axuda.

SI429A 2019/000267-0

Teijeiro Soto, Ana María

****8927

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000299-0

Tobares Quevedo, Gemma María

0541****

Anexo III (debe presentar unha declaración de axudas, xa que non o fixo no anexo I); aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000393-0

Tomé Vieito, Anabel

****9463

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000432-0

Torrente Cabanas, Laura

5412****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019 debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado o total dos gastos de investimento non coincide co total do financiamento).

SI429A 2019/000289-0

Touceda Rey, Sara

****3191

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000039-0

Un Par de 2, S.C.

J94186178

Anexo III (un anexo por cada promotora); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2019/000270-0

Unidade de Memoria Lémbrate, S. Coop. Galega

F70406152

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (ademais, deberá ter en conta que a persoa que figura como titular da conta bancaria non é a sociedade cooperativa solicitante); anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da sociedade cooperativa; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da sociedade cooperativa; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade cooperativa; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade cooperativa no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da/das promotoras; informe de vida laboral actualizado da/das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2019/000400-0

Urdampilleta Pérez, Iria

3945****

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000088-0

Varela Álvarez, Ana María

****5691

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000303-0

Varela Queipo, Leticia

3334****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos (no presentado os datos persoais da solicitante non son correctos); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000116-0

Vázquez Álvarez, Graciela Noemi

****0905

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A 2019/000059-0

Vázquez García, Melisa

5379****

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000422-0

Vázquez López, Ana María

****1496

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000256-0

Vega Domínguez, María Luz

3498****

Anexos I e II (nos presentados consta unha persoa representante, pero os anexos están asinados pola propia solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.1.2018 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2019/000163-0

Veiga Brea, Eva Paula

****9770

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2019/000288-0

Veiga García, Alejandra

7699****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2019/000224-0

Veiga Pisos, Elena

****4125

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000013-0

Veites Pérez, María Mercedes

7673****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000262-0

Veterinaria La Guardia, S.L.

B94093341

Copia do documento de constitución da S.L.; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Activa para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000216-0

Vidal Grande, María Dolores

3497****

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2019/000052-0

Videira Estévez, Nerea

****5751

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000435-0

Vila Nicarane, S.L.

B94158250

Copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000326-0

Vilar Bello, María Elena

****5265

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade); informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2019/000302-0

Vilariño Iglesias, Jessyca

5361****

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000102-0

Villaverde Mezquita, Amaya

****3293

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2019/000084-0

Viña y Garrido, S.L.

B70584156

Copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras (as presentada son unha alta previa pendente de consolidar ata a data de inicio da actividade).

SI429A 2019/000005-0

Weber Krause, Monika

****1743

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000031-0

Xerontoloxía Verín, S.L.

B32495871

Copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña Emprende para esta convocatoria 2019.

SI429A 2019/000217-0

Xiaina Cerviño Aguiar, S.L.

B32492167

Aclaración sobre o grao de participación (% capital ou participacións) da promotora na empresa, xa que no anexo I non declara o 100 % e na documentación presentada non consta ningunha outra promotora; copia do documento de constitución da S.L.; se é o caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do libro de familia da promotora con fillos/as menores de 3 anos; por outro lado, deberá ter en conta que no caso de que no capital social da empresa participe outra persoa, deberá reformular os anexos I e II relacionando a todas as promotoras da empresa e, así mesmo, presentar a documentación relativa a esta promotora (copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos e informe de vida laboral actualizado).

SI429A 2019/000210-0

Yaniz Feijoo, Patricia

4448****

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.