Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Luns, 9 de setembro de 2019 Páx. 39546

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2019 pola que se convocan probas selectivas para o ingreso nas distintas escalas de funcionarios polo sistema de promoción interna.

Ao existiren prazas de adscrición indistinta a grupos das diferentes escalas de funcionarios da Universidade da Coruña ocupadas por funcionarios/as do grupo anterior, e co fin de posibilitar a promoción deste persoal aínda mantendo os seus propios postos de traballo, de acordo coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, así como atender as necesidades de persoal de administración e servizos en cumprimento da Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se publica a oferta de emprego público de prazas de persoal de administración e servizos para o ano 2018 (DOG núm. 165, do 30 de agosto), modificada pola Resolución do 14 de novembro de 2018 (DOG núm. 229, do 30 de novembro).

Esta xerencia, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e en virtude da delegación de competencias operada pola Resolución reitoral do 12 de xaneiro de 2016, resolve convocar probas selectivas para o ingreso nas escalas da Universidade da Coruña que constan nos anexos I, II, III e IV polo sistema de promoción interna, coa indicación do número de prazas, de acordo coas seguintes bases:

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. A presente convocatoria non xerará prazas vacantes no corpo ou na escala de que procedan as persoas aspirantes.

Ás persoas aspirantes que superen o proceso de promoción interna adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñan desempeñando con carácter definitivo.

Neste proceso selectivo, e na fase de concurso, considerarase especificamente, entre outros méritos, a valoración da experiencia acreditada polos candidatos que, con carácter laboral fixo, temporal ou interino, desempeñasen funcións análogas.

1.2. Á realización destas probas selectivas seralle de aplicación o Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; o Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado; o Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna; os estatutos da Universidade da Coruña e o disposto na presente convocatoria.

2. Solicitudes.

2.1. Para tomar parte nestas probas selectivas deberán cubrir a solicitude que figura como anexo A. As solicitudes dirixiranse ao xerente da Universidade da Coruña no prazo de 20 días hábiles contado a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Xunto co modelo de solicitude achegarase fotocopia compulsada do título exixido para acceder ás probas, no caso de que non conste no expediente da persoa interesada, e, de ser o caso, a fotocopia validada do Celga ou equivalente correspondente ao grupo que se acceda debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo co establecido na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, agás que estea acreditado no seu expediente.

A presentación das solicitudes farase nos rexistros da Universidade da Coruña ou nas restantes formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A non presentación da solicitude en tempo e forma suporá a inadmisión do aspirante.

2.2. As persoas aspirantes que aleguen méritos na fase de concurso deberanos acreditar mediante a presentación dos documentos xustificativos orixinais ou das copias compulsadas no prazo de 5 días hábiles dende a publicación da puntuación do último exercicio da fase de oposición. Os servizos prestados na Universidade da Coruña acreditaranse mediante unha certificación expedida pola Xerencia da Universidade, referida á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

2.3. Para quedaren exentos/as da realización do primeiro exercicio, os/as aspirantes deberán posuír, na data da fin de prazo de presentación de solicitudes, o Celga ou equivalente correspondente ao grupo que se acceda debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo co establecido na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, agás que estea acreditado no seu expediente.

2.4. A Xerencia expedirá, de oficio, unha certificación que acreditará: a antigüidade recoñecida referida á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, o grao persoal consolidado e o nivel de complemento de destino do posto que se desempeñe con carácter definitivo na referida data.

2.5. As persoas aspirantes que padezan algunha discapacidade poderán indicalo no recadro correspondente da solicitude e solicitar, se for o caso, as posibles adaptacións de tempos e de medios para a realización dos exercicios en que esta adaptación sexa necesaria, xunto coa indicación do tipo de discapacidade: xeral ou intelectual. Quen solicite participar pola cota de reserva de persoas con discapacidade, sexa a xeral sexa a intelectual, unicamente poderá presentarse por esa cota. No suposto de que estas prazas non sexan cubertas, excluiranse das cotas de reserva e pasarán a acumularse ás restantes prazas. Así mesmo, no suposto de que algún aspirante con discapacidade, que se presentase pola cota de reserva de persoas con discapacidade, supere os exercicios correspondentes, pero non obteña praza e a súa puntuación sexa superior á obtida por outros aspirantes do sistema de acceso xeral, será incluído pola súa orde de puntuación no sistema de acceso xeral.

2.6. As persoas aspirantes quedan vinculadas aos datos que fagan constar nas súas solicitudes, e poden demandar a súa modificación dentro do prazo establecido na base 2.1 para a presentación de solicitudes. Tras transcorrer ese prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, agás causa excepcional sobrevida e xustificada, e discrecionalmente apreciada pola Xerencia.

3. Listaxes de persoas admitidas e excluídas.

Tras rematar o prazo de presentación de solicitudes, no prazo dun mes, o xerente da Universidade ditará unha resolución en que declarará aprobadas as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas, que serán publicadas na sede electrónica da UDC, con mención expresa do nome, dos apelidos e, se for o caso, das causas de exclusión.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, contado a partir do día seguinte ao da publicación da referida resolución, para emendar o defecto que motivou a exclusión. Tras transcorrer o devandito prazo, o xerente ditará resolución en que declarará aprobada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, que será publicada na Sede Electrónica da UDC, contra a que as persoas interesadas poderán interpor un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses ou un recurso potestativo de reposición ante o reitor no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución.

4. Tribunais cualificadores.

4.1 Os órganos encargados da selección destes procesos selectivos serán 4 tribunais cualificadores, un para cada unha das seguintes escalas:

– Un para a escala de técnicos de xestión (subgrupo A1).

– Un para a escala de xestión (subgrupo A2).

– Un para a escala técnica superior (subgrupo A1).

– Un para a escala técnica de grao medio (subgrupo A2).

Os tribunais terán a categoría que lles corresponda segundo o Decreto 144/2008, do 26 de xuño, polo que se modifica o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Correspóndelles aos tribunais a consideración, verificación e apreciación das incidencias que puidesen xurdir no desenvolvemento dos exercicios e adoptar ao respecto as decisións que coiden pertinentes.

4.2. A composición dos tribunais cualificadores destas probas será publicada na sede electrónica da UDC cunha antelación de, polo menos, un mes respecto da data de inicio do primeiro exercicio.

4.3. Os tribunais na súa constitución, na súa composición e no seu funcionamento observarán o que dispón o Real decreto 364/1995, o artigo 59 da Lei emprego público de Galicia, e o artigo 60 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

4.4. Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir, notificándollo ao xerente da Universidade da Coruña, cando neles concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, ou se realizaron tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. O presidente solicitará dos membros do tribunal unha declaración expresa de non estaren incursos nas circunstancias de abstención ou recusación, así como de non teren realizado tarefas de preparación de aspirantes nos cinco anos anteriores.

Así mesmo, as persoas aspirantes poderán recusar os membros dos tribunais cando concorra algunha das circunstancias previstas no parágrafo anterior.

4.5. Logo da convocatoria do presidente, constituirase o correspondente tribunal coa asistencia do presidente e do secretario ou, de ser o caso, de quen os substitúan, e da metade, polo menos, dos seus membros. Os respectivos tribunais terán a súa sesión de constitución cunha antelación mínima de dez días antes da realización do primeiro exercicio. Na devandita sesión, cada tribunal acordará as decisións que lle correspondan no tocante ao correcto desenvolvemento das probas selectivas.

4.6. A partir da súa constitución, os tribunais, para actuar validamente, requirirán a presenza da metade, polo menos, dos seus membros, titulares ou suplentes e, en todo caso, a do secretario e presidente (titulares ou suplentes).

4.7. Os tribunais, de acordo co previsto no Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, adoptarán as medidas oportunas que permitan aos aspirantes con discapacidade, que así o indicasen na solicitude, poder participar nas probas do proceso selectivo en igualdade de condicións que o resto de participantes.

4.8. Os tribunais non poderán propoñer o acceso á nova escala ou subescala dun número superior de persoas aprobadas ao de prazas convocadas; malia o anterior, e co fin de asegurar a cobertura das prazas convocadas, cando se produzan renuncias das persoas seleccionadas antes da toma de posesión, ou non acrediten os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano convocante poderá requirir do órgano de selección unha relación complementaria das persoas aprobadas que sigan ás persoas propostas para o seu posible nomeamento como persoal funcionario de carreira.

4.9. Os tribunais poderán dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores especialistas no número que se xulgue necesario.

4.10. Para os efectos de comunicacións e demais incidencias, o tribunal terá a súa sede na Reitoría da Universidade da Coruña.

5. Calendario das probas.

5.1. O lugar e a data do primeiro exercicio publicarase na resolución que aprobe as listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas. O primeiro dos exercicios non terá lugar antes de seis meses desde a publicación desta convocatoria.

5.2. A publicación dos sucesivos anuncios de realización dos restantes exercicios será efectuada polo tribunal na sede electrónica e por calquera outro medio que se xulgue conveniente para facilitar a súa máxima divulgación, con vinte e catro horas, polo menos, de antelación á sinalada para o seu inicio.

A duración máxima das probas selectivas será dun ano desde a data de publicación da presente convocatoria.

5.3. A orde de actuación dos opositores iniciarase alfabeticamente por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra Q, de conformidade coa resolución da Consellería de Facenda, do 24 de xaneiro de 2019, pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal de Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

5.4. As persoas aspirantes serán convocadas para a realización das probas selectivas nun único chamamento e deberán ir provistas de DNI ou acreditación equivalente; aquelas que non comparezan serán excluídas do proceso de provisión, agás nos casos de forza maior, debidamente xustificados e libremente considerados polo tribunal.

6. Listaxes de persoas aprobadas.

6.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de oposición, o tribunal cualificador publicará na sede electrónica da Universidade da Coruña, así como naqueles outros lugares que coide oportuno, a relación das persoas aspirantes que o superaron, con indicación da puntuación que obtiveron en cada unha das probas.

6.2. O tribunal publicará a valoración dos méritos da fase de concurso unha vez realizado o último exercicio da fase de oposición.

6.3. A cualificación final realizarase de acordo co previsto nos anexos da presente convocatoria.

6.4. O tribunal publicará a relación das persoas aspirantes que superaron as probas selectivas, constituída por aquelas que, en número non superior ao das prazas convocadas, obtivesen a maior puntuación nelas.

6.5. Finalizado o proceso selectivo o tribunal remitiralle ao xerente a relación de persoas aspirantes aprobadas por orde de puntuación, en que constarán as cualificacións que se obtiveron nos exercicios da fase de oposición e na fase de concurso.

7. Nomeamento de funcionarios/as e toma de posesión.

7.1. Unha vez que as persoas aspirantes que superaron as probas selectivas cumpran debidamente os trámites de presentación de documentos, serán nomeadas funcionarios/as da escala correspondente, mediante resolución do xerente que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

7.2. Dadas as peculiaridades deste proceso de promoción interna, exclúese nel a adxudicación de destino de acordo coa orde de puntuación que se obtivo no proceso selectivo e adscribiranse as persoas aspirantes ao mesmo posto que veñan desempeñando como titulares.

7.3. A toma de posesión das persoas aspirantes aprobadas efectuarase no prazo dun mes, contado desde a data de publicación do seu nomeamento no DOG.

8. Embarazo de risco ou parto.

Se algunha das aspirantes non puider completar o proceso selectivo a causa de embarazo de risco ou parto, debidamente acreditados, a súa situación quedará condicionada á finalización deste e á superación das fases que quedasen aprazadas, sen que se poidan aprazar estas de xeito que se menoscabe o dereito do resto dos aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables, o cal deberá ser valorado polo tribunal cualificador e, en todo caso, a realización destas terá lugar antes da publicación da listaxe de aspirantes que superasen o proceso selectivo.

9. Norma derradeira.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderase interpoñer recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 27 de agosto de 2019

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 12.1.2016)
Ramón del Valle López
Xerente da Universidade da Coruña

Anexo 1

Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala de técnicos de xestión da UDC (subgrupo A1)

1. Convócanse probas selectivas para cubrir pola quenda de promoción interna, e mediante o sistema de concurso-oposición, 7 prazas da escala de técnicos de xestión da UDC (subgrupo A1), das cales 1 está reservada para ser cuberta con persoas con discapacidade xeral, segundo o establecido no artigo 48.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala de xestión (subgrupo A2) e na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e subescala, e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión do título de doutor, de licenciado, de grao, de arquitecto, de enxeñeiro ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición (100 puntos máx.).

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario tipo test constituído por 125 preguntas (máis 6 de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta; o cuestionario estará baseado no temario do programa que figura no anexo correspondente desta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma puntuación e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

A puntuación será de 0 a 50 puntos e para aprobar será necesario obter un mínimo de 25 puntos.

3.1.3. Terceiro exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en resolver por escrito dous supostos prácticos para elixir de entre catro propostos polo tribunal baseados no temario do programa que figura no anexo correspondente desta convocatoria.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 240 minutos.

A puntuación será de 0 a 50 puntos, e será necesario obter un mínimo de 25 puntos en total para poder superar o exercicio, cun mínimo de 10 puntos en cada un dos supostos.

No momento de realización do terceiro exercicio o tribunal dará a coñecer os criterios de valoración.

3.2. Fase de concurso (40 puntos máx.).

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes, valorarase ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira, ou funcionario/a interino/a, contratado/a laboral fixo ou contratado/a laboral temporal.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

28...........................................................................8

27...........................................................................7,5

26.............................................................................7

25.............................................................................6,5

24.............................................................................6

23.............................................................................5,5

22.............................................................................5

21.............................................................................4,5

20.............................................................................4

19.............................................................................3,5

18.............................................................................3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado a/o funcionaria/o o día de remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte xeito:

Nivel

Puntos

28...........................................................................10

27...........................................................................9,5

26.............................................................................9

25.............................................................................8,5

24.............................................................................8

22.............................................................................7,5

21.............................................................................7

20.............................................................................6,5

19.............................................................................6

18.............................................................................5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia: 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillos/as e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Anexo 1.1

Temario da escala de técnicos de xestión da UDC, subgrupo A1

I. Dereito administrativo e comunitario

1. As fontes do dereito administrativo. As fontes do dereito. Concepto. Clases de fontes: A xerarquía das fontes. A lei: leis orgánicas e leis ordinarias. Reserva de lei. Disposicións do Goberno con forza de lei: decreto lei e decreto lexislativo. O regulamento: concepto, clases e límites. Procedemento de elaboración de regulamentos. O control da potestade regulamentaria. O costume. Os principios xerais do dereito.

2. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos.

3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común; título V: Da revisión dos actos en vía administrativa e título VI : Da iniciativa lexislativa e da potestade para ditar regulamentos e outras disposicións.

4. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar: Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público; título I: da Administración xeral do Estado.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título II: Organización e funcionamento do sector público institucional; título III: Relacións interadministrativas.

6. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título I: A orde xurisdicional contencioso-administrativa: ámbito, órganos e competencias, competencia territorial dos xulgados e tribunais, constitución e actuación das salas do contencioso-administrativo e distribución de asuntos.

7. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título II: As partes: capacidade procesual, lexitimación, representación e defensa das partes. Título III: Obxecto do recurso contencioso-administrativo.

8. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título IV: Procedemento contencioso-administrativo: Procedemento en primeira ou única instancia, procedemento abreviado, recurso ordinario de apelación, recurso de casación, revisión de sentenzas, execución de sentenzas. Título V: Procedementos especiais: procedemento para a protección dos dereitos fundamentais da persoa.

9. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: título I. Disposicións xerais. Título II. Principios de protección de datos. Título III. Dereitos das persoas: Transparencia e información. Exercicio dos dereitos.

10. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: título IV. Disposicións aplicables a tratamentos concretos. Título V. Responsable e encargado do tratamento. Título VI. Transferencias internacionales de datos. Título VII. Autoridades de protección de datos. Título VIII. Procedementos en caso de posible vulneración da normativa de protección de datos.

11. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: título IX. Réxime sancionador. Título X. Garantía dos dereitos dixitais

12. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno

13. Dereito comunitario: dereito orixinario, dereito derivado, acervo comunitario e control de cumprimento do dereito comunitario.

14. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

15. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

II. Xestión académica e universitaria.

16. Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades: Das funcións e autonomía das universidades. Da natureza, creación, recoñecemento e réxime xurídico das universidades. Da estrutura das universidades. Do goberno e representación das universidades. Coordinación, cooperación e colaboración universitaria.

17. Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades: Da avaliación e acreditación. Das ensinanzas e títulos. Da investigación na universidade e da transferencia do coñecemento. Dos estudantes. Do profesorado. Do persoal de administración e servizos das universidades públicas.

18. Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades: Do réxime económico e financeiro das universidades públicas. Dos centros no estranxeiro ou que impartan ensinanzas de acordo con sistemas educativos estranxeiros. Espazo europeo de ensino superior. Do deporte e da extensión universitaria.

19. Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de arquitecto, enxeñeiro, licenciado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico e diplomado.

20. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia: título preliminar: Disposicións xerais; título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia; título II: Da coordinación e a colaboración; título III: Da garantía da calidade universitaria; título IV: Dos consellos sociais das universidades; título V: Da comunidade universitaria; título VI: Da actividade universitaria: a docencia, a investigación e a transferencia de coñecementos; e título VII: Do financiamento das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia.

21. Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

22. Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, e polo Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

23. Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

24. Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2019/2020.

25. Orde do 28 de setembro de 1984, do Ministerio de Educación e Ciencia, sobre o réxime de simultaneidade de estudos universitarios nos distintos centros.

26. Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (modificado polo Real decreto 534/2013, do 12 de xullo, e polo Real decreto 43/2015, do 2 de febreiro).

27. Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior. Orde EDC/760/2013, do 26 de abril, que establece os requisitos de expedición do título do programa Erasmus Mundus.

28. Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo personalizadas.

29. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

III. Recursos humanos.

30. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

31. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

32. Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios.

33. Normativa da UDC que regula os concursos de acceso a corpos de funcionarios docentes universitarios (aprobada polo Acordo do Consello de Goberno do 10 de decembro de 2008 e modificada polo Acordo do 28 de febreiro de 2018).

34. Real decreto 898/1985, do 30 de abril (BOE do 19 de xuño), sobre réxime de profesorado universitario, modificado polo Real decreto 1200/1986 do 13 de xuño (BOE do 25 de xuño), polo Real decreto 554/1991, do 12 de abril (BOE do 19 de abril), e polo Real decreto 70/2000, do 21 de xaneiro.

35. Normativa da UDC pola que se regula o procedemento para a selección de persoal docente e investigador interino, laboral contratado e contratado doutor.

36. Convenio colectivo vixente para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

37. Real decreto 1086/1989, do 28 de agosto, sobre retribucións do profesorado universitario.

38. Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical.

39. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Réxime xeral da Seguridade Social: campo de aplicación. Inscrición de empresas e normas sobre afiliación, cotización e recadación. Aspectos comúns da acción protectora. Normas xerais en materia de prestacións.

40. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Réxime xeral da Seguridade Social: Incapacidade temporal. Incapacidade permanente contributiva. Lesións permanentes non incapacitantes. Xubilación na súa modalidade contributiva. Morte e supervivencia.

41. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Réxime xeral da Seguridade Social: Nacemento e coidado do menor. Corresponsabilidade no coidado do lactante. Risco durante o embarazo. Risco durante a lactancia natural. Coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

42. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación: título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

43. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

IV. Xestión financeira

44. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: A Facenda da comunidade, Os orzamentos da comunidade autónoma, Control orzamentario: o Consello de Contas.

45. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Libro I: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos. Libro segundo. Dos contratos das administracións públicas: título I. Disposicións xerais. Capítulo I. Das actuacións relativas á contratación das administracións públicas: Da preparación dos contratos das administracións públicas. Da adxudicación dos contratos das administracións públicas. Dos efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos.

46. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Libro segundo. Dos contratos das administracións públicas: título II. Dos distintos tipos de contratos das administracións públicas: Contrato de obras. Contrato de concesión de obras.

47. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Libro segundo. Dos contratos das administracións públicas: título II. Dos distintos tipos de contratos das administracións públicas: Contrato de concesión de servizos. Contrato de subministración. Contrato de servizos.

48. Modificacións orzamentarias: créditos extraordinarios e suplementos de crédito. Transferencias. Outras modificacións orzamentarias.

49. Procedemento de pagamento. O pagamento directo polo Tesouro Público. Pagamentos a través de habilitados: anticipos de caixa fixa e pagamentos que xustificar.

50. Xestión dos gastos de persoal: retribucións dos empregados públicos. Devindicación e liquidación. Os gastos de clases pasivas.

51. Xestión dos gastos contractuais: tipos de contratos, autorización e compromiso de gastos contractuais. Recoñecemento da obriga e pagamento. Control dos gastos contractuais.

52. Xestión dos gastos de transferencias. As subvencións: procedemento da concesión. O recoñecemento da obriga e o pagamento das subvencións: reintegro e control.

53. O control da actividade económica-financeira do sector público. O control orzamentario: concepto, natureza e ámbito de aplicación. Control interno e externo. A intervención xeral. O Tribunal de Contas. Control da legalidade e control da eficiencia.

54. O orzamento da Universidade da Coruña.

55. Os ingresos públicos: concepto, clases. Efectos económicos. Taxas e prezos públicos.

56. O gasto público: concepto, natureza e clases. A incidencia do gasto público.

57. Procedemento común de execución do gasto público.

58. Réxime económico e financeiro da Universidade da Coruña.

59. O patrimonio universitario: titularidade, administración e disposición: a xestión patrimonial.

V. Prevención de riscos laborais.

60. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

61. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

62. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 2

Normas específicas da convocatoria de probas selectivas para o ingreso
na escala de xestión da UDC (subgrupo A2)

1. Convócanse probas selectivas para cubrir, pola quenda de promoción interna e mediante o sistema de concurso-oposición, 25 prazas da escala de xestión da UDC (subgrupo A2), das cales 3 están reservadas para ser cubertas con persoas con discapacidade xeral e 2 para ser cubertas con persoas con discapacidade intelectual, segundo o establecido no artigo 48.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala administrativa (subgrupo C1) e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e subescala, e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión do título de grao, de diplomado, de arquitecto técnico, de enxeñeiro técnico ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: (60 puntos máx.).

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba na que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase como apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario tipo test constituído por 120 preguntas (máis 6 de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta; o cuestionario estará baseado no temario do programa que figura no anexo correspondente desta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma puntuación e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

A puntuación será de 0 a 30 puntos e para aprobar será necesario obter un mínimo de 15 puntos.

3.1.3. Terceiro exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en resolver dous supostos prácticos para elixir de entre catro propostos polo tribunal, baseados no temario do programa que figura no anexo correspondente desta convocatoria.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 180 minutos.

A puntuación será de 0 a 30 puntos, e será necesario obter un mínimo de 15 puntos en total para poder superar o exercicio, cun mínimo de 6 puntos en cada un dos supostos.

No momento de realización do terceiro exercicio o tribunal dará a coñecer os criterios de valoración.

3.2. Fase de concurso: (40 puntos máx.).

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou funcionario/a interino/a, contratado/a laboral fixo ou contratado laboral temporal.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

25...........................................................................10

24...........................................................................7,40

23...........................................................................6,85

22...........................................................................6,30

21...........................................................................5,75

20...........................................................................5,20

19...........................................................................4,65

18...........................................................................4,10

17...........................................................................3,55

16...........................................................................3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

25...........................................................................10

24...........................................................................9,5

23...........................................................................9

22...........................................................................8,5

21...........................................................................8

20...........................................................................7,5

19...........................................................................7

18...........................................................................6,5

17...........................................................................6

16 ou inferior..........................................................5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación, e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Anexo 2.1

Temario da escala de xestión da UDC, subgrupo A2

I. Dereito administrativo.

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

2. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar: capítulo I: Disposicións xerais; capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV (só a sección 2ª); capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público; e capítulo VI: Dos convenios. Título III: Relacións interadministrativas: capítulo I: Principios xerais das relacións interadministrativas e capítulo II: Deber de colaboración.

3. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título I: A orde xurisdicional contencioso-administrativa: ámbito, órganos e competencias, competencia territorial dos xulgados e tribunais, constitución e actuación das salas do contencioso-administrativo e distribución de asuntos.

4. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título II: As partes: capacidade procesual, lexitimación, representación e defensa das partes. Título III: Obxecto do recurso contencioso-administrativo.

5. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título IV: Procedemento contencioso-administrativo: Procedemento en primeira ou única instancia, procedemento abreviado, recurso ordinario de apelación, recurso de casación, revisión de sentenzas, execución de sentenzas. Título V: Procedementos especiais: procedemento para a protección dos dereitos fundamentais da persoa.

6. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Títulos I, II, III e IX.

7. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: cap. I e IV.

8. Tratado da Unión Europea: título III: Disposicións sobre as institucións.

9. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte: título I: Disposicións institucionais: cap. II: sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

II. Xestión académica.

10. Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de arquitecto, enxeñeiro, licenciado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico e diplomado.

11. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia: título preliminar: Disposicións xerais; título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia; título II: Da coordinación e a colaboración; título III: Da garantía da calidade universitaria; título IV: Dos consellos sociais das universidades; título V: Da comunidade universitaria; título VI: Da actividade universitaria: a docencia, a investigación e a transferencia de coñecementos; e título VII: Do financiamento das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia.

12. Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

13. Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, e polo Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

14. Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

15. Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2019/20: matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES, Réxime de cambio de universidade e/ou estudos universitarios oficiais españois, Admisión e matrícula nos estudos de grao dos titulados na ordenación universitaria anterior, Réxime de avaliacións, Inscrición e matrícula nas ensinanzas oficiais de mestrado, Procedemento de matrícula e documentación que hai que entregar.

16. Orde do 28 de setembro de 1984, do Ministerio de Educación e Ciencia, sobre o réxime de simultaneidade de estudos universitarios nos distintos centros.

17. Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (modificado polo Real decreto 534/2013, do 12 de xullo, e polo Real decreto 43/2015, do 2 de febreiro).

18. Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior. Orde EDC/760/2013, do 26 de abril, que establece os requisitos de expedición do título do programa Erasmus Mundus.

19. Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo personalizadas e as súas modificacións.

20. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

III. Recursos humanos.

21. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos do I ao IX.

22. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

23. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Título I: cap. II: Campo de aplicación e estrutura do sistema da Seguridade Social; cap. III: sección 1ª: Afiliación ao sistema de altas, baixas e variacións de datos nos réximes que o integran; sección 2ª: Cotización á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta; cap. IV: Acción protectora.

24. Real decreto 898/1985, do 30 de abril (BOE do 19 de xuño), sobre réxime de profesorado universitario, modificado polo Real decreto 1200/1986, do 13 de xuño (BOE do 25 de xuño), polo Real decreto 554/1991, do 12 de abril (BOE do 19 de abril), e polo Real decreto 70/2000, do 21 de xaneiro.

25. Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios.

26. Convenio colectivo vixente para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

27. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación: título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

28. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

IV. Xestión financeira.

29. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: A Facenda da comunidade, Os orzamentos da comunidade autónoma, Control orzamentario: o Consello de Contas.

30. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: título preliminar: capítulos I e II.

31. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: libro I: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos; libro segundo-título I-capítulo I-sección 3ª: Dos efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos; Libro IV: Organización administrativa para a xestión da contratación (título I: capítulos I e II).

32. Modificacións orzamentarias: créditos extraordinarios e suplementos de crédito. Transferencias. Outras modificacións orzamentarias.

33. Procedemento de pagamento. O pagamento directo polo Tesouro Público. Pagamentos a través de habilitados: anticipos de caixa fixa e pagamentos que xustificar.

34. Xestión dos gastos de persoal: retribucións dos empregados públicos. Devindicación e liquidación. Os gastos de clases pasivas.

35. Xestión dos gastos contractuais: tipos de contratos, autorización e compromiso de gastos contractuais. Recoñecemento da obriga e pagamento. Control dos gastos contractuais.

36. Xestión dos gastos de transferencias. As subvencións: procedemento da concesión. O recoñecemento da obriga e o pagamento das subvencións: reintegro e control.

37. O control da actividade económico-financeira do sector público. O control orzamentario: concepto, natureza e ámbito de aplicación. Control interno e externo. A intervención xeral. O Tribunal de Contas. Control da legalidade e control da eficiencia.

38. O orzamento da Universidade da Coruña.

39. Os ingresos públicos: concepto, clases. Efectos económicos. Taxas e prezos públicos.

40. O gasto público: concepto, natureza e clases. A incidencia do gasto público.

41. Procedemento común de execución do gasto público.

42. Réxime económico e financeiro da Universidade da Coruña.

43. O patrimonio universitario: titularidade, administración e disposición: a xestión patrimonial.

V. Prevención de riscos laborais.

44. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

45. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

46. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 3

Normas específicas da convocatoria de probas selectivas para o ingreso
na escala técnica superior, subescalas do subgrupo A1,
da Universidade da Coruña (UDC)

1. Convócanse probas selectivas para cubrir pola quenda de promoción interna, e mediante o sistema de concurso-oposición, as seguintes prazas da escala técnica superior, subescalas do subgrupo A1 da UDC:

Escala técnica superior

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Requisito 2.1.a)

Deportes

A1

2

Escala técnica de grao medio, subescala deportes, subgrupo A2

Normalización lingüística

A1

2

Escala técnica de grao medio, subescala normalización lingüística, subgrupo A2

Secretario técnico (UTC)

A1

1

Escala técnica de grao medio, subescala secretario técnico (UTC), subgrupo A2

Superior (relacións laborais e acción social)

A1

1

Escala técnica de grao medio, relacións laborais e acción social, subgrupo A2

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica de grao medio, nas subescalas e subgrupos indicados na táboa destas normas (requisito 2.1.a) e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e subescala, e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión do título de doutor, de licenciado, de grao, de arquitecto, de enxeñeiro ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: (100 puntos máx.)

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas de carácter teórico-prácticas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha é a correcta, baseado no contido completo do programa que, para cada subescala, figura no anexo correspondente desta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

A puntuación será de 0 a 50 puntos e para aprobar será necesario obter un mínimo de 25 puntos.

3.1.3. Terceiro exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en resolver por escrito dous supostos prácticos para elixir de entre catro propostos polo tribunal baseados no temario específico do programa que para cada subescala figura no anexo correspondente desta convocatoria.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 240 minutos.

A puntuación será de 0 a 50 puntos, e será necesario obter un mínimo de 25 puntos en total para poder superar o exercicio, cun mínimo de 10 puntos en cada un dos supostos.

No momento de realización do terceiro exercicio o tribunal dará a coñecer os criterios de valoración.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a ou contratado/a laboral fixo ou contratado/a laboral temporal .

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20...........................................................................8

19...........................................................................7,15

18...........................................................................6,32

17...........................................................................5,49

16...........................................................................4,66

15...........................................................................3,83

14...........................................................................3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20...........................................................................10

19...........................................................................9,25

18...........................................................................8,15

17...........................................................................7,75

16...........................................................................7

15...........................................................................6,25

14...........................................................................5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

- Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Anexo 3.1

Temario da escala técnica superior, subescala deportes, subgrupo A1

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios. Capítulo III: Dereitos dos interesados. Capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. O marco constitucional do deporte.

16. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

17. O CSD (Consello Superior de Deportes). Natureza, estrutura e competencias.

18. Lexislación e titulacións deportivas (réxime especial). TAFAD, diplomados, licenciados e exercicio profesional actual.

19. Comisión nacional antidopaxe (Lei antidopaxe). Comisión nacional contra a violencia nos espectáculos deportivos.

20. Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte. Principios xerais.

21. Distribución das competencias en materia deportiva entre o Estado e as comunidades autónomas.

22. O Estatuto de autonomía e a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

23. Lei reguladora das bases de réxime local: competencias en materia de deporte.

24. Exercicio profesional: expectativas sociais e marco legal. Ensino, rendemento deportivo, xestión deportiva, saúde, ocio e recreación.

25. Planificación do adestramento deportivo desde a iniciación ao alto nivel. Capacidades condicionais, coordinativas e aprendizaxe motora (modelos, principios, método e ciclos).

26. Control, análise e avaliación da capacidade motriz (condicional e coordinativa) e do adestramento deportivo (medios, métodos, elementos).

27. Actividade física, deporte e saúde. Función social, hábitos deportivos e nutricionais, práctica deportiva e lesións, sobreadestramento, dóping, apoio farmacolóxico, axuda ergoxénica, etc.

28. Actividade física e disfuncións sociais, orgánicas e/ou psíquicas. Intervención e programas.

29. Actividades recreativas e actividades de tempo libre: situación actual, organización e avaliación.

30. Avaliación da calidade en programas de actividades vinculados ao ensino dos deportes, ao rendemento deportivo, á xestión deportiva, á condición física e ao ocio e a recreación.

31. Ciencias do deporte. Investigación e áreas científicas na actividade física e no deporte.

32. A Federación Internacional do Deporte Universitario (FISU). O Comité Español do Deporte Universitario (CEDU).

33. A educación física e o deporte universitario na LOU 6/2001 e na Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a anterior. PDI, PAS e estudantes.

34. Ordenación da oferta deportiva universitaria. Ámbitos, priorización e aplicación.

35. Modelos de calidade na dotación de servizos universitarios. Modelo FQM.

36. O deporte no Sistema universitario galego (SUG).

37. Organización, estrutura e regulamentos da Área de Deportes na Universidade da Coruña.

38. Entidades privadas deportivas: asociacións, clubs, SAD, federacións, ligas.

39. Fórmulas e modelos de xestión deportiva. Características básicas.

40. O márketing deportivo e a xestión eficiente do patrocinio.

41. Planificación estratéxica na organización deportiva. Metodoloxía DAFO.

42. Dirección de recursos humanos en organizacións deportivas.

43. O papel do xestor deportivo. Competencias, funcións e tarefas.

44. A organización de eventos deportivos (ctos. universitarios, cursos, deporte para todos, eventos de longa duración, etc.).

45. As TIC como recurso na xestión e organización deportiva. A informática aplicada á organización da actividade física e do deporte: medios e aplicacións.

46. Contidos básicos en primeiros auxilios. Actuación primaria ante accidentes.

47. Deseño de instalacións deportivas. Tipoloxía e conceptos básicos.

48. As novas tecnoloxías na xestión publica do deporte.

49. Hixiene e seguridade en instalacións deportivas (Lei de prevención de riscos laborais). Fases de intervención: deseño, mantemento, funcionamento...

50. Planificación estratéxica de uso e distribución dos equipamentos e materiais deportivos.

51. Mantemento de instalacións deportivas. Planificación e xestión do mantemento.

52. As instalacións deportivas da UDC. Optimización, reserva e uso das instalacións deportivas.

53. As actividades deportivas na Universidade. Ligas internas, deporte federado e campionatos universitarios.

54. Información e atención ao público.

55. Ferramentas e aplicacións informáticas para a xestión de actividades deportivas. O programa DeporXest.

56. Protocolo e comunicación na organización de eventos e competicións deportivas universitarias.

57. Organización e xestión do deporte universitario en España.

58. Propiedades dos servizos de deportes nas universidades. Estruturas e modelos.

59. Estruturas internacionais do deporte universitario. Universiadas.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 3.2

Temario da escala técnica superior,
subescala normalización lingüística, subgrupo A1

Bloque I. Temario xeral.

2. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

3. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

4. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

5. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

6. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

7. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios, capítulo III: Dereitos dos interesados, capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

8. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

9. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

10. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

11. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

12. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

13. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

14. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

15. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

16. Historia externa da lingua galega I. Idade Media e Moderna.

17. Historia externa da lingua galega II. Idade Contemporánea.

18. Situación sociolingüística galega (I): bilingüismo, diglosia, conflito, substitución, normalización lingüística.

19. Situación sociolingüística galega (II): factores sociais (lealdade lingüística, cambio lingüístico, prestixio, promoción social).

20. Situación sociolingüística galega (III): coñecemento e usos da lingua galega; actitudes lingüísticas.

21. A lexislación lingüística. O marco europeo e estatal. A Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos.

22. O marco lexislativo galego. A Lei de normalización lingüística. Outros desenvolvementos normativos.

23. Dereitos lingüísticos en Galicia.

24. Linguas minorizadas e minorías lingüísticas. A Europa multilingüe. A Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias. O caso español.

25. O proceso de normalización lingüística nos ámbitos educativo, institucional, socioeconómico e da comunicación en Galicia.

26. Os plans de normalización lingüística. Definición, obxectivos, criterios de elaboración. O Plan xeral de normalización da lingua galega.

27. Os plans de normalización lingüística das universidades galegas. Outros plans de normalización lingüística relevantes en Galicia. A planificación lingüística no ámbito da Administración local. O caso das cidades.

28. Axentes da política lingüística: entidades públicas, organizacións sociais e individuos. Intervención e participación. O caso galego.

29. A formación lingüística en Galicia. Niveis de competencia en lingua galega. O ensino non regulado da lingua. Situación actual. Os cursos Celga.

30. Os servizos de normalización lingüística (SNL): definición, organización e funcións.Principais recursos para o traballo dun SNL.

31. A dinamización lingüística desde un SNL. Liñas de traballo e evolución da dinamización lingüística en Galicia. Obxectivos principais. As campañas de dinamización lingüística.

32. Os traballos de asesoramento e formación desde un SNL. Evolución do labor de asesoramento lingüístico en Galicia. Ferramentas principais e retos de futuro.

33. A terminoloxía e a terminografía. A terminoloxía como ferramenta para a normalización lingüística. Elaboración e difusión de terminoloxía. A terminoloxía en Galicia. O traballo terminolóxico desde un SNL.

34. Lingua galega (I): fonoloxía, fonética e ortografía.

35. Lingua galega (II): o substantivo, o adxectivo, o artigo e os pronomes determinantes.

36. Lingua galega (III): o pronome persoal. Relativos, interrogativos e exclamativos.

37. Lingua galega (IV): o verbo. Uso de tempos e modos verbais. O infinitivo flexionado. As perífrases verbais. Tipos de predicado.

38. Lingua galega (V): o adverbio. A preposición e a conxunción.

39. Lingua galega (VI): sintaxe e estilística. Unidades e funcións sintácticas. Cláusulas e oracións. A orde de elementos no enunciado.

40. Lingua galega (VII): semántica e lexicografía. Campos semánticos e relacións semánticas (antonimia, sinonimia, hiponimia, meronimia, etc.). Criterios e métodos no traballo lexicográfico. Os problemas léxicos e o manexo de dicionarios.

41. Lingua galega (VIII): léxico. Mecanismos de formación de palabras: derivación, composición e outros. A renovación do léxico galego.

42. A constitución do estándar do galego: traxectoria histórica e situación actual. O estándar e as variedades do galego.

43. Dialectoloxía: bloques e áreas dialectais do galego. Principais fenómenos lingüísticos que os caracterizan.

44. Modalidades de galego. As interferencias na oralidade e na escrita. Os castelanismos: definición e clasificación. O perigo da hibridación.

45. A lingüística textual. A tipoloxía de textos. A organización da información.

46. Os mecanismos de cohesión textual. Os marcadores discursivos.

47. Variedades estilísticas, rexistros e tecnolectos.

48. A linguaxe xurídica. A linguaxe científica. A formación dos modelos galegos.

49. A linguaxe administrativa (I). Establecemento e difusión do modelo galego.

50. A linguaxe administrativa (II). Propostas de renovación e de modernización da linguaxe administrativa.

51. A linguaxe administrativa (III). Erros frecuentes e pautas de mellora.

52. Técnicas de redacción dos documentos administrativos. Tipos. Criterios lingüísticos e formais. Manuais de estilo.

53. A calidade lingüística. Caracterización, relevancia e utilidade como ferramenta de normalización da lingua galega.

54. As tecnoloxías da información e a comunicación: incidencia no proceso de normalización. Perspectivas.

55. A presenza do galego nos medios de comunicación: presente e futuro. O seu papel no prestixio da lingua.

56. Situación sociolingüística da Universidade da Coruña.

57. O marco lexislativo na Universidade da Coruña. Dereitos lingüísticos na UDC.

58. O Regulamento de usos da lingua galega (UDC).

59. Planificación lingüística na Universidade da Coruña. O Plan de normalización lingüística da UDC.

60. O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña. Accións.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 3.3

Temario da escala técnica superior,
subescala secretario técnico (UTC), subgrupo A1

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios. Capítulo III: Dereitos dos interesados. Capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. Converxencia europea: fundamentos. Proxecto Tuning. Criterios ECTS. Suplemento europeo ao título. Organización das ensinanzas universitarias.

16. Criterios e directrices para a garantía de calidade das universidades no EEES. Proceso de Bolonia. Normas e directrices da ENQA. Garantía de calidade interna das institucións de educación superior. Garantía de calidade externa da educación superior. Garantía de calidade das axencias de avaliación da calidade.

17. A calidade nas entidades públicas I: situación actual. Modelos de calidade no sector público: Cartas de servizos, Normas ISO, modelo EFQM.

18. Modelo EFQM I: fundamentos. Concepto da excelencia. Estrutura do modelo. Criterios do modelo. Esquema lóxico REDER. Semellanzas e diferenzas coas normas da familia ISO 9000.

19. Modelo EFQM II: Axentes facilitadores. Criterios e subcriterios.

20. Modelo EFQM III: Resultados. Criterios e subcriterios.

21. Normas ISO da familia 9000. ISO 9001, ISO 9004 e ISO 14000. Aplicación e desenvolvemento. Etapas de implantación.

22. Proceso de mellora continua. A roda de Deming: aplicación segundo os diferentes modelos de calidade actuais: lSO 9001, modelo EFQM.

23. A norma ISO 9004: aplicación na mellora dos servizos públicos.

24. Liderado nos sistemas de calidade. Políticas de calidade. Establecemento de obxectivos e seguimento. A revisión dos sistemas pola dirección: información que se debe empregar, periodicidade, difusión dos resultados. A responsabilidade da calidade: figuras principais e funcións a desenvolver.

25. Xestión por procesos. Tipos de procesos. Organización por procesos. Identificación de procesos. Xestión por funcións fronte á xestión por procesos. Mapa de procesos.

26. Medida dos procesos: análise e mellora. Reinxeñaría de procesos. Indicadores. Definición. Tipos. Cadro de mando integral.

27. Indicadores de calidade. Definición. Tipos: cualitativos e cuantitativos. Implantación dun sistema de indicadores nun sistema de xestión da calidade.

28. Proceso de deseño: conceptos clave. Planificación do deseño dos servizos. Diferenzas cos produtos. Realización do deseño, desenvolvemento e prestación de servizos. Revisión, verificación, validación e cambios no proceso de deseño.

29. Análise das necesidades e expectativas dos usuarios. Emprego da información de retroalimentación.

30. Enquisas de satisfacción. Deseño. Tipos de cuestionarios. Tipos de preguntas. Tipos de escala e estrutura. Conceptos estatísticos básicos na análise das enquisas de satisfacción.

31. Modelo de análise das deficiencias: explicación e razóns clave que producen os GAP.

32. Sistemas de información nas entidades públicas. Comunicación interna e externa nunha entidade pública. A atención cidadá. A Administración electrónica.

33. A xestión do cambio. O clima e a satisfacción laboral. Xestión do coñecemento. Conceptos de formación. Planos de formación. Avaliación da formación.

34. Documentación dos sistemas de calidade. Estrutura da documentación segundo o modelo ISO 9000. Xestión documental. Ciclo de vida dos documentos dos sistemas de calidade. Os rexistros: necesidade e funcións.

35. Traballo en equipo. Metodoloxías de traballo. Vantaxes e desvantaxes. Fomento da participación na mellora da calidade. Ciclo de vida dun equipo de traballo.

36. Benchmarking: definición, tipos e beneficios.

37. Identificación dos procesos clave: metodoloxía dos factores críticos de éxito (FCE).

38. Técnicas de xestión e mellora da calidade non baseadas en normas: Seis Sigma, 5S, Kanban, metodoloxía Lean.

39. Ferramentas da calidade I: ferramentas para a detección de problemas, ferramentas para a priorización dos problemas, ferramentas para a análise, agrupación e relación de causas (métodos cualitativos e métodos cuantitativos).

40. Ferramentas da calidade II: ferramentas para a solución e a mellora. Implantación das solucións: proceso de mellora.

41. Avaliación interna. Auditorías e supervisión da calidade do servizo. Realización de auditorías: planificación, desenvolvemento, resultados. As non conformidades.

42. Custos de calidade. Custo do ciclo de vida. Proceso de implantación da análise de valor. A calidade do deseño e a calidade de conformidade. Clasificación de custos.

43. Ferramentas TIC de apoio á xestión da calidade. Requisitos dos sistemas TIC empregados na xestión da calidade. Ferramentas BPM e CRM: vantaxes.

44. Planificación estratéxica nas universidades. Misión, visión, valores. Definición de eixes estratéxicos. Análise DAFO. Definición de obxectivos.

45. A avaliación de servizos universitarios. Perspectiva histórica e actual. Certificación de servizos universitarios.

46. A avaliación institucional para o cambio e a mellora en institucións de ensino superior: modelos, obxectivos e procedementos.

47. Panorama histórico da avaliación institucional nas universidades. Antecedentes, Plan nacional de avaliación da calidade das universidades (PNECU), Plan de calidade das universidades (PCU), Programa de avaliación institucional (PEI).

48. Métodos e técnicas da avaliación do ensino, da investigación e da xestión dos servizos das institucións de educación superior en España.

49. Avaliación do profesorado universitario: modelos, tipos e métodos. O programa PEP. O programa Academia.

50. As axencias nacionais e estatais de calidade no sistema universitario español. Programas institucionais. O papel da ACSUG no Sistema universitario galego.

51. A responsabilidade social nas institucións públicas: RSC, RSU, Axenda 21.

52. Cartas de servizo na UDC. Ferramentas e metodoloxía.

53. Planificación estratéxica na UDC. Ferramentas e metodoloxía. Áreas estratéxicas. Composición dos grupos de traballo. Misión, visión e valores.

54. Planos de mellora na UDC. Ferramentas e metodoloxía.

55. Sistemas de garantía interna de calidade nos centros da UDC. O programa Verifica: criterios e valoracións. Sistemas de acreditación de títulos universitarios.

56. O programa FIDES-AUDIT. Principios básicos, ciclo de implantación, desenvolvemento do modelo, fases operativas.

57. O programa Docentia: fundamentos e metodoloxías. O autoinforme. A avaliación interna. A avaliación externa.

58. Seguimento e renovación dos títulos oficiais (graos, mestrados e doutoramentos). Documentos e guías da REACU e da CURSA.

59. A avaliación de servizos na UDC. Ferramentas e metodoloxías.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 3.4

Temario da escala técnica superior,
subescala superior (relacións laborais e acción social), subgrupo A1

Boque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios. Capítulo III: Dereitos dos interesados. Capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. Organización de emprego público. Estrutura, ordenación e planificación dos recursos humanos nas administracións públicas. A oferta de emprego público. Instrumentos de clasificación dos postos de traballo nunha Administración: o cadro de persoal e a relación de postos de traballo. Normativa básica estatal e lexislación autonómica.

16. Órganos competentes en materia de persoal. Clases de persoal. Adquisición da condición de empregado público: principios reguladores. Requisitos de acceso. Sistemas selectivos. Adquisición e perda da relación de servizo. Normativa básica estatal e lexislación autonómica.

17. Dereitos e deberes dos empregados públicos. Promoción profesional e avaliación do desempeño. Mobilidade do persoal funcionario. Xornada de traballo, permisos, licenzas e vacacións. Dereitos económicos e protección social. Dereitos de exercicio colectivo dos empregados públicos. O código de conduta dos empregados públicos. Normativa básica estatal e lexislación autonómica.

18. Provisión de postos de traballo. Situacións administrativas. Réxime disciplinario. Normativa básica estatal e lexislación autonómica.

19. Cobertura temporal de postos de traballo de PAS funcionario na UDC.

20. Retribucións do persoal de administración e servizos. A nómina: elementos e cálculo.

21. Representación e participación institucional do empregado público. A negociación colectiva na Administración pública. Normativa estatal e autonómica.

22. Acceso funcionarios docentes universitarios. Habilitación nacional. Acreditación nacional. Concursos de acceso.

23. Acceso persoal docente contratado.

24. Promoción do persoal docente e investigador.

25. Complementos retributivos do persoal docente investigador. A nómina: elementos e cálculo.

26. Convenio colectivo vixente para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

27. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación: título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

28. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

29. Lei 7/2004 do 16 de xullo, para a igualdade de homes e mulleres.

30. Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade.

31. Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

32. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: obxecto, ámbito de aplicación, definicións e política en materia de prevención de riscos.

33. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas. Responsabilidades e sancións.

34. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Servizos de prevención. Consulta e participación dos traballadores.

35. Acción social na Administración pública.

36. Acción social na UDC.

37. Texto refundido da Lei xeral da seguridade social. A estrutura do sistema da Seguridade Social. A súa organización en réximes.

38. Ámbito subxectivo de aplicación do réxime xeral: regra xeral, inclusións e exclusións. Sistemas especiais.

39. Inscrición de empresas, afiliación, altas e baixas de traballadores no réxime xeral da Seguridade Social. Procedemento e efectos. Variacións de datos dos traballadores. Situacións asimiladas á alta.

40. A cotización á Seguridade Social: Normas comúns do sistema. Elementos da obrigación de cotizar. Nacemento e duración da obrigación de cotizar.

41. Bases de cotización no réxime xeral. Determinación das bases de cotización. Cotización nas situacións de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, permanencia de alta sen percepción de retribución, pluriemprego e xornada reducida por garda legal.

42. Tipos de cotización. Bases e tipos de cotización por desemprego, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional. Cotización nos contratos para a formación e a aprendizaxe.

43. Liquidación e ingreso das cotas da Seguridade Social e demais recursos. Tipos de liquidacións. Recadación en período voluntario. Falta de cotización en período voluntario. Adiamentos e fraccionamentos de pagamento.

44. Acción protectora do sistema público da Seguridade Social. Contido e clasificación das prestacións. Incompatibilidades. Prescrición e caducidade.

45. Requisitos xerais do dereito das prestacións. Responsabilidades en relación coas prestacións por incumprimento das obrigas de afiliación, altas, baixas e cotización. Automaticidade e extinción do dereito. Recarga na contía das prestacións nos casos de falta de medidas de seguridade e saúde no traballo.

46. Asistencia sanitaria. Beneficiarios. Modalidades. Prestacións farmacéuticas.

47. A protección por incapacidade temporal: concepto, beneficiarios e contía. Nacemento, duración e extinción.

48. A protección por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural. A prestación económica polo coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

49. A protección por incapacidade permanente: graos. Nacemento, duración e extinción. Contía. Lesións permanentes non invalidantes. A cualificación e a revisión da incapacidade permanente.

50. A protección por xubilación: continxencia protexida. Xubilación ordinaria. Feito causante. Requisitos de acceso á prestación. Contía. Compatibilidades e incompatibilidades. Suspensión e extinción da pensión.

51. A protección por xubilación. Modalidades de xubilación anticipada. A xubilación parcial. A xubilación flexible. Incentivos no atraso voluntario no acceso á xubilación.

52. A protección por morte e supervivencia. Requisitos para as prestacións por viuvez, orfandade e en favor de familiares. A contía das prestacións. Compatibilidade e extinción.

53. A protección á familia: normativa vixente. Beneficiarios das prestacións. Contía das prestacións. Protección en supostos especiais.

54. O accidente de traballo e a enfermidade profesional. As mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

55. A protección por desemprego. Concepto e clases. Campo de aplicación. Acción protectora. Requisitos e beneficiarios da prestación por desemprego no seu nivel contributivo. Duración, contía, continuación e extinción do dereito.

56. A protección por desemprego no seu nivel asistencial: o subsidio por desemprego. Beneficiarios e requisitos para o nacemento do dereito. Duración e contía do subsidio. Renda activa de inserción.

57. Os réximes especiais externos ao sistema institucional da Seguridade Social. A Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado. A Seguridade Social das Forzas Armadas e da Administración de xustiza.

58. O sistema de liquidación directa. O intercambio de ficheiros coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social e co Instituto Nacional da Seguridade Social.

59. Infraccións en materia de Seguridade Social. Infraccións dos empresarios. Sancións aos empresarios en materia de emprego e Seguridade Social. As actas de liquidación.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4

Normas específicas da convocatoria de probas selectivas para o ingreso
na escala técnica de grao medio, subescalas do subgrupo A2,
da Universidade da Coruña (UDC)

1. Convócanse probas selectivas para cubrir, pola quenda de promoción interna e mediante o sistema de concurso-oposición, as seguintes prazas da escala técnica de grao medio, subescalas do subgrupo A2 da UDC:

Escala técnica de grao medio

Subescala

Subgrupo

Nº de prazas

Requisito 2.1.a)

Actividades culturais

A2

2

Escala técnica de especialistas, subescala actividades culturais, subgrupo C1

Calidade

A2

1

Escala técnica de especialistas, subescala calidade, subgrupo C1

Cooperación e voluntariado

A2

1

Escala técnica de especialistas, subescala cooperación e voluntariado, subgrupo C1

Deseño gráfico (Unidade de Comunicacións e Medios Audiovisuais)

A2

1

Escala técnica de especialistas, subescala deseño gráfico (UCMA), subgrupo C1

Equipamentos e almacéns

A2

1

Escala técnica de especialistas, subescala equipamentos e almacéns, subgrupo C1

Secretario técnico (centros tecnolóxicos)

A2

1

Escala técnica de especialistas, subescala secretario técnico (centros tecnolóxicos), subgrupo C1

Secretario técnico (unidade coordinación laboratorios)

A2

1

Escala técnica de especialistas, subescala secretario técnico (unidade coordinación laboratorios), subgrupo C1

Grao medio (actividades institucionais)

A2

2

Escala técnica de especialistas, actividades institucionais, subgrupo C1

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica de especialistas, nas subescalas e subgrupos indicados na táboa do punto 1 destas normas (requisito 2.1.a) e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e subescala, e non exceder, de ser o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión do título de grao, de diplomado, de arquitecto técnico, de enxeñeiro técnico ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: (60 puntos máx.).

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba na que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario tipo test constituído por 120 preguntas (máis 6 de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta; o cuestionario estará baseado no temario completo do programa que para cada subescala figura no anexo correspondente desta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma puntuación e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

A puntuación será de 0 a 30 puntos e para aprobar será necesario obter un mínimo de 15 puntos.

3.1.3. Terceiro exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en resolver dous supostos prácticos para elixir de entre catro propostos polo tribunal, baseados no temario específico do programa que para cada subescala figura no anexo correspondente desta convocatoria. No caso de que o temario non conte cunha parte específica, os supostos poderán estar baseados en todo o temario.

O tempo máximo de realización deste exercicio será de 180 minutos.

A puntuación será de 0 a 30 puntos, e será necesario obter un mínimo de 15 puntos en total para poder superar o exercicio, cun mínimo de 6 puntos en cada un dos supostos.

No momento de realización do terceiro exercicio o tribunal dará a coñecer os criterios de valoración.

3.2. Fase de concurso: (40 puntos máx.).

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou funcionario/a interino/a, contratado/a laboral fixo ou contratado laboral temporal.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

25...........................................................................8

24...........................................................................7,40

23...........................................................................6,85

22...........................................................................6,30

21...........................................................................5,75

20...........................................................................5,20

19...........................................................................4,65

18...........................................................................4,10

17...........................................................................3,55

16 ou inferior..........................................................3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

25...........................................................................10

24...........................................................................9,5

23...........................................................................9

22...........................................................................8,5

21...........................................................................8

20...........................................................................7,5

19...........................................................................7

18...........................................................................6,5

17...........................................................................6

16..........................................................................5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación, e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Anexo 4.1

Temario da escala técnica de grao medio,
subescala actividades culturais, subgrupo A2

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios. Capítulo III: Dereitos dos interesados. Capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

16. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público: nocións sobre os contratos de servizos e de subministracións. Particularidades da contratación aplicables á xestión cultural.

17. A xestión de gasto na Universidade da Coruña.

18. Real decreto 393/2007, do 23 de marzo, polo que se aproba a norma básica de autoprotección dos centros, establecementos e dependencias dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia.

19. Lei orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá.

20. Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas: ámbito de aplicación, título II: organización de espectáculos e actividades recreativas, capítulo IV: elementos persoais que interveñen nos espectáculos ou actividades recreativas. Capítulo V: a celebración dos espectáculos.

21. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Lexislación sobre propiedade intelectual e dereitos de autor. Creative Commons.

22. Programa Europa Creativa da Unión Europea.

23. A Lei orgánica 6/2001 de universidades (LOU) e os estatutos da Universidade da Coruña: contexto legal e administrativo das actividades culturais.

24. Extensión universitaria en España. Orixe, concepto e evolución histórica.

25. O concepto de cultura e desenvolvemento cultural. O valor da cultura.

26. A xestión cultural: concepto. Técnicas e métodos. O xestor cultural: perfil profesional e formativo. Código deontolóxico.

27. A intervención na cultura dos poderes públicos. Principios que deben rexer as políticas públicas. Rendibilidade económica vs. rendibilidade cultural.

28. Os proxectos culturais: coñecemento das fases da súa elaboración, xestión e avaliación. Técnicas de traballo en equipo.

29. Programación cultural: elaboración e fases.

30. A avaliación e a xestión económica de proxectos culturais: análise de resultados.

31. A xestión cultural ante os retos das novas tecnoloxías da comunicación. Recursos dispoñibles na internet.

32. Difusión cultural universitaria. Fases, clases e plan de comunicación. Presentación dun plan de comunicación. Problemas e retos.

33. Residencias culturais: bases e convocatorias.

34. Orzamentos participativos: xestión por parte do alumnado.

35. Programas culturais da Universidade da Coruña e outras universidades españolas. Produción cultural e distribución.

36. Asociacións universitarias e asociacións culturais: lexislación, situación e perspectivas.

37. Apoio á produción e á creación de públicos. Programas.

38. A comunidade universitaria: demandas e usos culturais. Infraestruturas culturais da UDC.

39. Infraestruturas culturais na UDC. Outros espazos para a cultura.

40. As áreas de actuación cultural nas universidades de Galicia: artes escénicas, musicais e audiovisuais, artes expositivas, a intervención e a creación múltiple, as letras e a divulgación patrimonial.

41. Xestión e montaxe de exposicións. Tipoloxías e recursos.

42. Obradoiros de lectura, difusión do libro, edición, maquetación. Outros obradoiros ao redor da literatura.

43. O espazo escénico universitario. Modelos de xestión e produción.

44. Programación musical na UDC: recursos e programas.

45. Aula de danza: programación, proxección e recursos.

46. Artes vivas na universidade: concepto, obxectivos e estratexias.

47. Financiamento cultural. Fontes de financiamento propias, convenios e vías de financiamento externo.

48. Cooperación e interrelación das entidades locais e a UDC en materia de cultura. Cooperación e convenios con outras universidades españolas e estranxeiras.

49. O espazo europeo de educación superior (EEES): programas culturais e oportunidades.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4.2

Temario da escala técnica de grao medio, subescala calidade, subgrupo A2

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios. Capítulo III: Dereitos dos interesados. Capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. Converxencia europea: fundamentos. Proxecto Tuning. Criterios ECTS. Suplemento europeo ao título. Organización das ensinanzas universitarias.

16. Criterios e directrices para a garantía de calidade das universidades no EEES. Proceso de Bolonia. Normas e directrices da ENQA. Garantía de calidade interna das institucións de educación superior. Garantía de calidade externa da educación superior. Garantía de calidade das axencias de avaliación da calidade.

17. A calidade nas entidades públicas I: situación actual. Modelos de calidade no sector público: cartas de servizos, Normas ISO, modelo EFQM.

18. Modelo EFQM I: fundamentos. Concepto da excelencia. Estrutura do modelo. Criterios do modelo. Esquema lóxico REDER. Semellanzas e diferenzas coas normas da familia ISO 9000.

19. Modelo EFQM II: Axentes facilitadores. Criterios e subcriterios.

20. Modelo EFQM III: Resultados. Criterios e subcriterios.

21. Normas ISO da familia 9000. ISO 9001, ISO 9004 e ISO 14000. Aplicación e desenvolvemento. Etapas de implantación.

22. Proceso de mellora continua. A roda de Deming: aplicación segundo os diferentes modelos de calidade actuais: lSO 9001, modelo EFQM, Seis Sigma.

23. A norma ISO 9004: aplicación na mellora dos servizos públicos.

24. Xestión por procesos. Tipos de procesos. Organización por procesos. Identificación de procesos. Xestión por funcións fronte á xestión por procesos.

25. Indicadores de calidade. Definición. Tipos: cualitativos e cuantitativos. Implantación dun sistema de indicadores nun sistema de xestión da calidade.

26. Análise das necesidades e expectativas dos usuarios. Emprego da información de retroalimentación.

27. Enquisas de satisfacción. Deseño. Tipos de cuestionarios. Tipos de preguntas. Tipos de escala e estrutura. Conceptos estatísticos básicos na análise das enquisas de satisfacción.

28. Sistemas de información nas entidades públicas. Comunicación interna e externa nunha entidade pública.

29. Documentación dos sistemas de calidade. Estrutura da documentación segundo o modelo ISO 9000. Xestión documental. Ciclo de vida dos documentos dos sistemas de calidade. Os rexistros: necesidade e funcións.

30. Traballo en equipo. Metodoloxías de traballo. Vantaxes e desvantaxes. Fomento da participación na mellora da calidade. Ciclo de vida dun equipo de traballo.

31. Benchmarking: definición, tipos e beneficios.

32. Identificación dos procesos clave: metodoloxía dos factores críticos de éxito (FCE).

33. Ferramentas da calidade I: ferramentas para a detección de problemas, ferramentas para a priorización dos problemas, ferramentas para a análise, agrupación e relación de causas (métodos cualitativos e métodos cuantitativos).

34. Ferramentas da calidade II: ferramentas para a solución e a mellora. Implantación das solucións: proceso de mellora.

35. Avaliación interna. Auditorías e supervisión da calidade do servizo. Realización de auditorías: planificación, desenvolvemento, resultados. As non conformidades.

36. Ferramentas TIC de apoio á xestión da calidade. Requisitos dos sistemas TIC empregados na xestión da calidade. Ferramentas BPM e CRM: vantaxes.

37. Planificación estratéxica nas universidades. Misión, visión, valores. Definición de eixes estratéxicos. Análise DAFO. Definición de obxectivos. Establecemento de plans operativos.

38. A avaliación de servizos universitarios. Perspectiva histórica e actual. Certificación de servizos universitarios.

39. A avaliación institucional para o cambio e a mellora en institucións de ensino superior: modelos, obxectivos e procedementos.

40. Panorama histórico da avaliación institucional nas universidades. Antecedentes, Plan nacional de avaliación da calidade das universidades (PNECU), Plan de calidade das universidades (PCU), Programa de avaliación institucional (PEI).

41. Avaliación do profesorado universitario: modelos, tipos e métodos. O programa PEP. O programa Academia.

42. Cartas de servizo na UDC. Ferramentas e metodoloxía.

43. Planificación estratéxica na UDC. Ferramentas e metodoloxía. Áreas estratéxicas. Composición dos grupos de traballo. Misión, visión e valores.

44. Planos de mellora na UDC. Ferramentas e metodoloxía.

45. Sistemas de garantía interna de calidade nos centros da UDC. O programa Verifica: criterios e valoracións. Sistemas de acreditación de títulos universitarios.

46. O programa FIDES-AUDIT. Principios básicos, ciclo de implantación, desenvolvemento do modelo, fases operativas.

47. O programa Docentia: fundamentos e metodoloxías. O autoinforme. A avaliación interna. A avaliación externa.

48. Seguimento e renovación dos títulos oficiais (graos, mestrados e doutoramentos). Documentos e guías da REACU e da CURSA.

49. A avaliación de servizos na UDC. Ferramentas e metodoloxías.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4.3

Temario da escala técnica de grao medio,
subescala coorperación e voluntariado, subgrupo A2

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios, capítulo III: Dereitos dos interesados, capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: capítulo II, sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. Concepto de educación ao desenvolvemento, a súa evolución, fases e dimensións.

16. A evolución histórica do terceiro sector en España.

17. Contexto legal da acción voluntaria e da cooperación ao desenvolvemento en Galicia. Referencia normativa á participación cidadá e á cooperación ao desenvolvemento na Constitución española, no Estatuto de autonomía de Galicia e nos estatutos da Universidade da Coruña.

18. A Lei de acción voluntaria de Galicia. Concepto. As entidades de acción voluntaria e as súas relacións coas persoas voluntarias. O estatuto da persoa voluntaria. As persoas destinatarias da acción voluntaria. O fomento da acción voluntaria en Galicia.

19. O código ético das entidades de voluntariado.

20. Obxecto, natureza, estrutura e características do Rexistro Galego de Entidades de Acción Voluntaria.

21. Clasificación das entidades de acción voluntaria no Rexistro Galego de Entidades de Acción Voluntaria.

22. Sección de experiencias e certificación das persoas voluntarias no Rexistro Galego de Entidades de Acción Voluntaria.

23. A Lei de cooperación ao desenvolvemento de Galicia. Concepto, obxectivos, principios, criterios e prioridades da política galega en cooperación para o desenvolvemento.

24. Órganos competentes na política de cooperación para o desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia.

25. Mecanismos de participación social e axentes da cooperación para o desenvolvemento.

26. Infraccións e sancións en materia de cooperación para o desenvolvemento.

27. Programas e proxectos de voluntariado da Universidade da Coruña.

28. Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.

29. Xestión de axudas e subvencións en materia de cooperación para o desenvolvemento e acción humanitaria.

30. Código de conduta das universidades sobre cooperación para o desenvolvemento.

31. O Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento.

32. Responsabilidade social corporativa (empresas e voluntariado).

33. Ámbitos estratéxicos da cooperación galega 2018-2021.

34. Prioridades xeográficas, transversais e colectivos prioritarios da cooperación galega 2018-2021.

35. Modalidades e instrumentos da axuda da cooperación galega 2018-2021.

36. Os obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS).

37. Principais características dos ODS.

38. Metas sobre a educación de calidade nos ODS.

39. Metas sobre a igualdade de xénero nos ODS.

40. A axuda oficial ao desenvolvemento en España.

41. Cooperación universitaria para o desenvolvemento. Tipos, principios e ámbitos de actuación.

42. Declaración das universidades españolas en favor do comercio xusto e o consumo responsable.

43. Cooperación universitaria para o desenvolvemento na UDC.

44. Cidadanía global. Características.

45. O Observatorio Galego de Acción Voluntaria. Funcións, composición e membros.

46. Aprendizaxe e servizo na Universidade da Coruña. Concepto e ferramentas para a súa promoción na UDC.

47. O Consello Galego de Acción Voluntaria. Composición e funcións.

48. Funcionamento do Consello Galego de Acción Voluntaria.

49. Protocolo de actuación das universidades fronte a situacións de crise humanitaria.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4.4

Temario da escala técnica de grao medio, subescala deseño gráfico
(Unidade de Comunicacións e Medios Audiovisuais), subgrupo A2

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios, capítulo III: Dereitos dos interesados, capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: capítulo II, sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. Concepto de deseño: deseño, arte e tecnoloxía. Teoría e metodoloxía do deseño. Deseño, ideoloxía e sociedade industrial. As áreas do deseño. A actividade profesional.

16. Deseño gráfico e comunicación visual: teorías máis importantes. A linguaxe icónica e a cultura de masas. A socioloxía e a psicoloxía da imaxe.

17. O deseño gráfico e a sociedade. Actitude e responsabilidade do deseñador gráfico ante a sociedade. A influencia social do deseño. Ética profesional. Consideracións sobre ecoloxía e ambiente.

18. Procesos e métodos de deseño: metodoloxía do deseño. Os procesos creativos, os procesos de produción. Organización, planificación e xestión total dun proxecto de deseño gráfico. A valoración do traballo.

19. A percepción visual. Teorías psicofísicas e psicolóxicas. Influencias cognitivas e emocionais na percepción. A psicoloxía da arte e a súa aplicación ao deseño gráfico e á publicidade.

20. A imaxe: natureza e clasificación. Criterios e métodos de análise. A lectura das imaxes. Connotación e denotación. Iconicidade e abstracción. A imaxe: factores estéticos, éticos e cognitivos. Funcións da imaxe no deseño gráfico e a publicidade.

21. A cor: fundamentos físicos. Teoría da cor, principais conceptos. A significación da cor. A cor na publicidade e no deseño gráfico. Reprodución e normalización da cor.

22. Historia do deseño gráfico (I): do movemento Arts & Crafts ao Werkbund Institut. O Art Nouveau e as súas diferentes versións. As vangardas artísticas e a súa relación co deseño gráfico e a publicidade: futurismo, vangarda rusa, Dadá, Stijl, cubismo, surrealismo, etc.

23. Historia do deseño gráfico (II): a Bauhaus e a súa relación coa imaxe: a importancia do deseño gráfico na Bauhaus. O paradigma da racionalidade xeométrica. A publicidade e a fotografía. O ensino do deseño gráfico na Bauhaus. Outras escolas relacionadas co deseño. Deseño en Europa ata os anos 60.

24. Historia do deseño gráfico (III): os deseñadores e ilustradores norteamericanos da primeira metade do século XX. A consolidación do estilo americano: o papel das axencias, os estudios, o deseño editorial e a fotografía e ilustración no desenvolvemento do deseño. O deseño gráfico nos Estados Unidos desde os anos 60 ata a actualidade. Evolución. Acontecementos profesionais e figuras máis destacables.

25. Historia do deseño gráfico (IV): o deseño gráfico en Europa desde os anos 60 á actualidade: evolución. Acontecementos profesionais e figuras máis destacables. Deseño gráfico en España.

26. A ilustración. Antecedentes históricos e figuras destacables. Os xéneros e estilos. O oficio de ilustrador. Ilustración e deseño gráfico.

27. A infografía. Deseño e tratamento gráfico da información. A gráfica didáctica. A gráfica funcional. Deseño de instrucións de uso. Deseño de interfaces gráficas.

28. A fotografía: a linguaxe fotográfica. Os xéneros fotográficos e os seus principais representantes. A fotografía no deseño gráfico e a publicidade. A importancia da imaxe. A relación entre a imaxe e o texto. A selección de fotografías: aspectos comunicativos e técnicos. A fotografía aplicada aos produtos editoriais.

29. A publicidade como proceso de comunicación: fundamentos teóricos da publicidade. Deseño gráfico e publicidade. Tipoloxía xeral da publicidade. Os estilos publicitarios. Ética e publicidade.

30. A creación da mensaxe publicitaria. Aspectos sociolóxicos e psicolóxicos. Técnicas de persuasión. A investigación. A etapa creativa e os seus métodos. A mensaxe lingüística e a mensaxe icónica. As fórmulas clásicas. O departamento creativo.

31. A campaña publicitaria. Obxectivos, estratexias e planificación. Uso, características e selección dos distintos medios de comunicación como soportes publicitarios. A avaliación da eficacia publicitaria.

32. Deseño gráfico para a internet. Formatos de banners e estandarización de tamaños. O GIF animado. Animacións básicas. Campañas de pagamento por clic. Redes display e remarketing.

33. Deseño gráfico e tecnoloxías dixitais: a influencia das novas tecnoloxías no deseño gráfico. Sistemas e ferramentas de creación. Software de debuxo vectorial. Software de maquetación. Software de debuxo bitmap.

34. O papel e as tintas: composición e fabricación. Tipos e características. Formatos de papel. Outros soportes gráficos. Tipos de tintas, pigmentos aglutinantes e vernices. Características e uso segundo o sistema de impresión.

35. A tipografía: definición. Conceptos xerais. A importancia da tipografía no deseño gráfico: aspectos semánticos, aspectos funcionais e aspectos técnicos da tipografía. O uso da tipografía no deseño gráfico e a publicidade. Estilos e tendencias. Criterios para a elección.

36. A edición e o deseño editorial: función. Aspectos fundamentais. Fases do proxecto editorial: concepción, realización, comercialización. Aplicación a libros e prensa. Características do traballo nun medio editorial. O xornal. A revista de información xeral. A revista especializada. O libro. Tipos de libros. Opcións de autoedición. Plataformas de micro-mecenado.

37. Técnicas de impresión industrial. Características básicas de cada sistema. Offset, ocogravado, flexografía, serigrafía e impresión dixital. Elección de sistema de impresión segundo tiraxe, soporte e prezo.

38. Técnicas de post-impresión. Os acabamentos. Perforados e cuños. Vernices. Vernices selectivos. Pregados. Grampados. Encadernados. Plastificados. Acabamentos especiais.

39. Técnicas de maquetación dixital. Caixas de texto e imaxe. Axustes especiais de texto a imaxe. Traballo con columnas. Aliñación e xustificado. Paxinación e compaxinación. A partición de palabras. Principais programas de maquetación.

40. Produción e xestión dun proxecto editorial. Organización, planificación e xestión da produción dun libro. Traballo cos distintos profesionais que interveñen no proceso ata a distribución da publicación.

41. Identidade e imaxe corporativa. Deseño gráfico e identidade corporativa. O valor representativo da marca e os demais signos de identidade, as súas funcións. Deseño da marca, factores condicionantes. O manual de Identidade corporativa, estrutura. A aplicación dos signos de identidade.

42. O packaging: o valor do envase e embalaxe como contedor, comunicador e protector do produto. Características específicas do deseño gráfico aplicado ao packaging. Aspectos semánticos, económicos, ecolóxicos, ergonómicos e funcionais que cómpre ter en conta.

43. Sinalización: conceptos fundamentais. Antecedentes históricos. Deseño e avaliación dun sinal. Elementos básicos, criterios e materiais empregados nos deseños de sinalización. Usos tipográficos e iconográficos. A sinalización e a identidade corporativa.

44. Aplicacións gráficas ao espazo e ao produto. O deseño gráfico aplicado á arquitectura, o interiorismo e o produto industrial. A incorporación da tipografía e rotulación.

45. A promoción do deseño. Institucións internacionais e nacionais. Os centros de deseño. Os premios de deseño. As asociacións profesionais. A promoción pública do deseño en España.

46. O control de calidade en artes gráficas. Materiais e produtos acabados. Control de entrega e recepción de orixinais. Forma de entrega. Calidade do orixinal. Controis especiais ao longo de todo o proceso. A proba de cor e o seu valor contractual. A proba de pantalla. Certificación de probas. Simulación de resultados.

47. Perspectiva de xénero inclusiva no deseño gráfico. Iconografía non sexista. Linguaxe inclusiva. Igualdade e equidade en imaxes e mensaxes. Sociedade inclusiva e perspectiva gráfica LGTBI.

48. Invitacións a proxectos e concursos. Concepto. Contido dunha invitación a proxectos. Criterios de selección. Xurados e profesionais. Aspectos legais.

49. Aspectos legais do deseño gráfico. A propiedade intelectual: dereitos de texto e dereitos de imaxe: modalidades de cesión de dereitos. Contratos característicos. Contratos e relacións con colaboradores e empresas. Dereitos de reprodución. Os bancos de imaxe e as licenzas Creative Commons.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4.5

Temario da escala técnica de grao medio,
subescala equipamentos e almacéns, subgrupo A2

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios, capítulo III: Dereitos dos interesados, capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: capítulo II, sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico

15. Accesibilidade na edificación e o urbanismo. Características xerais da poboación e requirimentos relativos á deambulación, requirimentos relacionados coa utilización de cadeiras de rodas, características relativas á visión, á audición e a outras disfuncións.

16. Accesibilidade na edificación. Criterios xerais de deseño. Pavimentos, zonas de circulación, percorridos horizontais, ramplas, escaleiras e ascensores. Aproximación, alcance e manipulación de elementos da edificación e urbanismo. Iluminación, ambiente acústico, sinalización e información, e outros requisitos térmicos e de renovación de aire. Produtos de apoio para persoas con discapacidade.

17. Deseño e selección de mobiliario de oficina. Dimensións, requisitos de seguridade e aspectos construtivos. Materiais e solucións construtivas. Problemas de durabilidade asociados aos deseños actuais. Tipos de mobles de oficina. Cadeiras, cadeiras de brazos, mesos e mesas. Recomendacións de tipo ergonómico. Produtos de apoio para persoas con discapacidade.

18. Deseño e selección de mobiliario docente universitario. Introdución. Ergonomía no ámbito universitario. Características da poboación universitaria española. Actividades que se desenvolven nas aulas. Problemas ergonómicos asociados aos deseños actuais.

19. Aspectos construtivos do mobiliario docente. Materiais e solucións construtivas. Problemas de durabilidade asociados aos deseños actuais.

20. Tipos de mobles para a docencia universitaria. Conxunto cadeira-mesa. Pupitres. Cadeiras de pa. Recomendacións de tipo ergonómico.

21. Recomendacións dimensionais con respecto ao mobiliario universitario. Dimensións do asento. Dimensións do respaldo. Dimensións da mesa. Dimensións da pa.

22. Recomendacións construtivas con respecto ao mobiliario universitario. Material base e recubrimentos para asentos e respaldos. Material base e recubrimentos para taboleiros de mesas, estantes e pas. Materiais para estruturas, unións e mecanismos do mobiliario.

23. Mobiliario para persoas maiores. Ergonomía e terceira idade. Cambios asociados ao envellecemento. Dimensións antropométricas da poboación española. Aspectos construtivos do mobiliario para persoas maiores. Aspectos funcionais. Materiais e solucións construtivas. Tipos de mobles para persoas maiores. Recomendacións construtivas e dimensionais: camas, mesiñas, armarios, cadeiras e mesas multiúso e butacas.

24. O almacén. Concepto moderno e definición de almacén. Motivos para dispoñer de espazos de almacenaxe. Departamentos relacionados. Obxectivos para o deseño e organización do almacén. Actividades de almacenamento. Procesos e actividades que se desenvolven no almacén. Operacións nun almacén. Operacións especiais. Macro-operacións.

25. Tipos de almacéns e a súa función. Clasificacións en función do proceso operativo da empresa e dos produtos que fabrica ou que manexa, e en función do proceso operativo interno. Almacéns en propiedade ou en aluguer. A situación dos almacéns segundo a localización e tipo de clientes.

26. Deseño de almacéns. Lay-out do almacén. Análise das necesidades de espazo. Aspectos que cómpre ter en conta. Organización física do almacén. Zonas ou espazos que cómpre diferenciar. Plataformas e zona de manobra. Zona de recepción e control. Zona de stock-reserva. Zona de picking e preparación. Zona de saídas e verificación. Almacéns de nova construción. Fluxo de mercadorías.

27. Clasificación dos produtos para almacenaxe. Aproveitamento dos espazos e volumes do almacén. Sistemas de almacenamento: descrición e vantaxes de cada un deles. Medios e técnicas de almacenaxe. Protección física das mercadorías: empaquetado e embalaxe. O manexo dos materiais. Movemento do material. Circuítos do servizo e percorridos. Soportes de carga e colectores. Colocación Cross docking.

28. Normas específicas na planificación e manipulación de almacéns. Consideracións xerais. Variantes en procesos e actividades segundo o tipo e tamaño da empresa. Tipos de produtos e formas de almacenamento. Almacéns de libros. Almacéns de mobiliario. Almacéns de alimentos. Almacenaxe de produtos de limpeza e drogaría. Almacenaxe de roupa. Servizo de lenzaría. Simboloxía na etiquetaxe da roupa. Almacenamento de produtos químicos. Almacenamento de materiais e produtos perigosos.

29. Recursos humanos no almacén. O responsable do almacén. Maquinaria de almacén. Sistema de almacenamento en estantes: descrición e características. Métodos organizativos e de calidade no almacén: Que son e como aplicar a estratexia dos 5 «s» nunha empresa? Que é o sistema dos 9 «s»?.

30. Limpeza de almacéns. Aspectos ecolóxicos da limpeza. Limpeza de espazos, locais, e almacéns. Residuos sólidos urbanos. Tratamento e eliminación de residuos. Recollida de lixo.

31. Operatoria dos almacéns: fluxos de entrada e saída. Xestión de pedidos: preparación. A recepción das mercadorías. Problemática: o control da recepción.

32. Destino da mercadoría e das devolucións. Codificación: os códigos de barras e a orde de almacenamento. A distribución. O despacho ou subministración de mercadorías. Sistemas de localización, identificación e seguimento de operacións de almacenaxe.

33. Xestión do almacén. Sistema de xestión de almacéns. Organización. Principios de organización. O stock: Introdución e obxectivos. Nocións sobre a xestión de stocks. O concepto de stock. O nivel de stock. Rotura de stocks: repercusións comerciais. Concepto, custos e prazos. Rotación de stocks. Stocks de seguridade. Concepto e cálculo. A reposición. Stock óptimo. Modelo e fórmula de Wilson. O método Kanban. Periodicidade e métodos de punto de pedido. Planificación de necesidades.

34. Control de subministracións e existencias. O prazo de subministración. O inventario: finalidade. Tecnoloxías e variables de control. Sistemas de autocontrol. Rastrexabilidade. Control de roturas, rotación e caducidade dos artigos. Principios e métodos de valoración do inventario: LIFO e FIFO. Clasificación de existencias. Criterios de valoración de existencias. Métodos de valoración do prezo de adquisición ou do custo de produción.

35. Xestión de aprovisionamento. Formulación de pedidos: condicións e clases de pedidos. Formas de formular un pedido. Rexistro de información: etiquetas de produtos. Codificación e rastrexabilidade. Introdución. O código de barras. Significado dos códigos. Confección do código de barras. A cor do código de barras. Localización do código. Fases da codificación.

36. Xestións administrativas e documentación. Xestións administrativas: pedido, albará, factura, packing list, orde de traballo e folla de transporte. Rexistro da mercadoría. As fichas de control do almacén. Criterios de valoración das saídas de existencias (FIFO, LIFO e prezo medio ponderado). Factura (IVE): tipos impositivos. O inventario: tipos de inventario. Os rexistros e os impresos de recepción.

37. Ferramentas informáticas para a xestión do almacén. Introdución. Control de inventarios. Ratios de control de stocks. Categorías. O reconto de stocks. Niveis de informatización da xestión. Sistema de información de xestión. Áreas informáticas. Aspectos informáticos base.

38. O contrato de subministración. Regulación xurídica. Concepto. Procedemento de contratación. Execución do contrato de subministración. Modificación do contrato de subministración. Cumprimento do contrato de subministración. Resolución do contrato de subministración. Obrigas das empresas subministradoras. Os pactos de consumo e pactos de stocks.

39. A Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais. O traballo e a saúde. Factores de risco e condicións de traballo. Accidentes laborais, enfermidades profesionais e outras patoloxías asociadas. Métodos xerais de prevención. Orde e limpeza nos lugares de traballo. Xeneralidades sobre proteccións colectivas e individuais que se deben utilizar nos centros de traballo. Medios auxiliares e métodos de prevención. Factores que cómpre ter en conta na investigación de accidentes de traballo.

40. Dereitos e deberes básicos dos empresarios. Consulta e participación da empresa. Protección da saúde e da seguridade do usuario profesional de produtos ou máquinas: ab initio e durante a vida útil do utensilio ou maquinaria. O papel da empresa ou manipulador da máquina ou produto para asegurar e garantir a seguridade e saúde do usuario profesional. Obrigas dos fabricantes, importadores e subministradores.

41. Dereitos e deberes básicos dos traballadores. Dereitos de participación e representación. Consulta e participación da empresa e dos traballadores. Comités de empresa, delegados de persoal e representantes sindicais. Información e formación dos traballadores en materia preventiva. Vixilancia e control da saúde dos traballadores.

42. Xestión de riscos no almacén. Introdución e obxectivos. Os riscos laborais específicos nas funcións do almaceneiro. Seguridade laboral no almacén: principais riscos e medidas preventivas. Ergonomía no almacén: riscos laborais máis importantes.

43. Riscos relacionados coas condicións de seguridade en espazos, locais e almacéns. Introdución. Seguridade estrutural, espazos de traballo e zonas perigosas. Solos, aberturas e desniveis, varandas e vías de circulación, ramplas, escaleiras fixas e de servizo, escalas fixas e ferramentas. Riscos derivados da orde e limpeza de almacéns. Riscos derivados do emprego de máquinas e equipamentos de almacén. Servizos hixiénicos e locais de descanso.

44. Riscos asociados ao ambiente de traballo en espazos, locais e almacéns. Condicións ambientais. Riscos físicos: ruído, vibracións, iluminación, radiacións ionizantes e non ionizantes. Riscos biolóxicos. Exposición a substancias químicas.

45. Riscos ergonómicos e psicosociais asociados ao traballo en espazos, locais e almacéns. Introdución. A carga de traballo. Manipulación manual de cargas. A fatiga. Consellos prácticos: consideracións xerais sobre a prevención da fatiga. A insatisfacción laboral. Riscos derivados dos sistemas de almacenaxe mediante a utilización de estantes: descrición, características e prevención de riscos laborais.

46. Avaliación de riscos xerais e específicos e planificación da prevención de riscos en espazos, locais e almacéns. Introdución á avaliación de riscos: técnicas de identificación e valoración. Planificación da prevención de riscos laborais en almacéns. Fases que hai que seguir nun proceso de valoración das condicións de traballo.

47. Sistemas de prevención e protección laboral. Accións preventivas xerais e específicas que cómpre implantar en espazos, locais e almacéns: organización e planificación dos traballos. Procedementos de traballo. Proteccións colectivas e equipo de protección individual. Sinalización de riscos. Formación e información dos traballadores.

48. Equipamentos que inclúan pantallas de visualización de datos. Riscos, normas xerais e específicas. Normas de conduta: hábitos persoais e de traballo. Real decreto 488/1997, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipamentos que inclúen pantallas de visualización.

49. Procedemento documentado sobre actuación con equipos de traballo (máquinas e outros equipamentos) na UDC. Alcance e ámbito de actuación. Normativa aplicable. Metodoloxía de traballo e responsabilidades.

50. Seguridade e saúde en laboratorios da UDC. Equipamentos de protección colectiva: requisitos xerais, cabinas de extracción e extracción localizada. Equipamentos de protección individual: necesidades, criterios de selección, tipos utilizados. Equipamentos de traballo: neveiras, cámaras frigoríficas, conxeladores, dispositivos de calefacción, baños quentes, estufas, incubadoras, microondas, autoclaves, centrífugas, aparatos con chama e instrumental analítico.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4.6

Temario da escala técnica de grao medio,
subescala secretario técnico (centros tecnolóxicos), subgrupo A2

I. Dereito administrativo.

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

2. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar: capítulo I: Disposicións xerais; capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV (só a sección 2ª); capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público; e capítulo VI: Dos convenios. Título III: Relacións interadministrativas: capítulo I: Principios xerais das relacións interadministrativas e capítulo II: Deber de colaboración.

3. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título I: A orde xurisdicional contencioso-administrativa: ámbito, órganos e competencias, competencia territorial dos xulgados e tribunais, constitución e actuación das salas do contencioso-administrativo e distribución de asuntos.

4. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título II: As partes: capacidade procesual, lexitimación, representación e defensa das partes. Título III: Obxecto do recurso contencioso-administrativo.

5. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título IV: Procedemento contencioso-administrativo: Procedemento en primeira ou única instancia, procedemento abreviado, recurso ordinario de apelación, recurso de casación, revisión de sentenzas, execución de sentenzas. Título V: Procedementos especiais: Procedemento para a protección dos dereitos fundamentais da persoa.

6. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Títulos I, II, III e IX.

7. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: cap. I e IV.

8. Tratado da Unión Europea: título III: Disposicións sobre as institucións.

9. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte: título I: Disposicións institucionais: cap. II, sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

II. Xestión académica.

10. Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de arquitecto, enxeñeiro, licenciado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico e diplomado.

11. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia: título preliminar: Disposicións xerais; título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia; título II: Da coordinación e a colaboración; título III: Da garantía da calidade universitaria; título IV: Dos consellos sociais das universidades; título V: Da comunidade universitaria; título VI: Da actividade universitaria: a docencia, a investigación e a transferencia de coñecementos; e título VII: Do financiamento das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia.

12. Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

13. Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, e polo Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

14. Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

15. Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2019/20: Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES. Réxime de cambio de universidade e/ou estudos universitarios oficiais españois. Admisión e matrícula nos estudos de grao dos titulados na ordenación universitaria anterior. Réxime de avaliacións. Inscrición e matrícula nas ensinanzas oficiais de mestrado. Procedemento de matrícula e documentación que se debe entregar.

16. Orde do 28 de setembro de 1984, do Ministerio de Educación e Ciencia, sobre o réxime de simultaneidade de estudos universitarios nos distintos centros.

17. Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (modificado polo Real decreto 534/2013 do 12 de xullo, e polo Real decreto 43/2015, do 2 de febreiro).

18. Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior. Orde EDC/760/2013, do 26 de abril, que establece os requisitos de expedición do título do programa Erasmus Mundus.

19. Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo personalizadas e as súas modificacións.

20. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

III. Recursos humanos.

21. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos do I ao IX.

22. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

23. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Título I: cap. II: Campo de aplicación e estrutura do sistema da Seguridade Social; cap. III: sección 1ª: Afiliación ao sistema de altas, baixas e variacións de datos nos réximes que o integran; sección 2ª: Cotización á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta; cap. IV: Acción protectora.

24. Real decreto 898/1985, do 30 de abril (BOE do 19 de xuño), sobre réxime de profesorado universitario, modificado polo Real decreto 1200/1986, do 13 de xuño (BOE do 25 de xuño), polo Real decreto 554/1991, do 12 de abril (BOE do 19 de abril), e polo Real decreto 70/2000, do 21 de xaneiro.

25. Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios.

26. Convenio colectivo vixente para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

27. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación: título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

28. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

IV. Xestión financeira.

29. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: A Facenda da comunidade, Os orzamentos da comunidade autónoma. Control orzamentario: o Consello de Contas.

30. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: título preliminar: capítulos I e II.

31. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: Libro I: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos; Libro segundo-título I-capítulo I-sección 3ª: Dos efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos; Libro IV: Organización administrativa para a xestión da contratación (título I: capítulos I e II).

32. Modificacións orzamentarias: créditos extraordinarios e suplementos de crédito. Transferencias. Outras modificacións orzamentarias.

33. Procedemento de pagamento. O pagamento directo polo Tesouro Público. Pagamentos a través de habilitados: anticipos de caixa fixa e pagamentos que xustificar.

34. Xestión dos gastos de persoal: retribucións dos empregados públicos. Devindicación e liquidación. Os gastos de clases pasivas.

35. Xestión dos gastos contractuais: tipos de contratos, autorización e compromiso de gastos contractuais. Recoñecemento da obriga e pagamento. Control dos gastos contractuais.

36. Xestión dos gastos de transferencias. As subvencións: procedemento da concesión. O recoñecemento da obriga e o pagamento das subvencións: reintegro e control.

37. O control da actividade económica-financeira do sector público. O control orzamentario: concepto, natureza e ámbito de aplicación. Control interno e externo. A intervención xeral. O Tribunal de Contas. Control da legalidade e control da eficiencia.

38. O orzamento da Universidade da Coruña.

39. Os ingresos públicos: Concepto, clases. Efectos económicos. Taxas e prezos públicos.

40. O gasto público: Concepto, natureza e clases. A incidencia do gasto público.

41. Procedemento común de execución do gasto público.

42. Réxime económico e financeiro da Universidade da Coruña.

43. O patrimonio universitario: titularidade, administración e disposición: A xestión patrimonial.

V. Prevención de riscos laborais.

44. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

45. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

46. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4.7

Temario da escala técnica de grao medio, subescala secretario técnico
(unidade coordinación laboratorios), subgrupo A2

I. Dereito administrativo.

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

2. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título preliminar: capítulo I: Disposicións xerais; capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV (só a sección 2ª); capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público; e capítulo VI: Dos convenios. Título III: Relacións interadministrativas: capítulo I: Principios xerais das relacións interadministrativas e capítulo II: Deber de colaboración.

3. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título I: A orde xurisdicional contencioso-administrativa: ámbito, órganos e competencias, competencia territorial dos xulgados e tribunais, constitución e actuación das salas do contencioso-administrativo e distribución de asuntos.

4. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título II: As partes: capacidade procesual, lexitimación, representación e defensa das partes. Título III: Obxecto do recurso contencioso-administrativo.

5. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa: título IV: Procedemento contencioso-administrativo: Procedemento en primeira ou única instancia, procedemento abreviado, recurso ordinario de apelación, recurso de casación, revisión de sentenzas, execución de sentenzas. Título V: Procedementos especiais: Procedemento para a protección dos dereitos fundamentais da persoa.

6. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Títulos I, II, III e IX.

7. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: cap. I e IV.

8. Tratado da Unión Europea: título III: Disposicións sobre as institucións.

9. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte: título I: Disposicións institucionais: cap. II: sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

II. Xestión académica.

10. Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de arquitecto, enxeñeiro, licenciado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico e diplomado.

11. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia: título preliminar: Disposicións xerais; título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia; título II: Da coordinación e a colaboración; título III: Da garantía da calidade universitaria; título IV: Dos consellos sociais das universidades; título V: Da comunidade universitaria; título VI: Da actividade universitaria: a docencia, a investigación e a transferencia de coñecementos; e título VII: Do financiamento das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia.

12. Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

13. Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, e polo Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

14. Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

15. Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2019/20: Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES. Réxime de cambio de universidade e/ou estudos universitarios oficiais españois. Admisión e matrícula nos estudos de grao dos titulados na ordenación universitaria anterior. Réxime de avaliacións, Inscrición e matrícula nas ensinanzas oficiais de mestrado. Procedemento de matrícula e documentación que hai que entregar.

16. Orde do 28 de setembro de 1984, do Ministerio de Educación e Ciencia, sobre o réxime de simultaneidade de estudos universitarios nos distintos centros.

17. Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (modificado polo Real decreto 534/2013 do 12 de xullo, e polo Real decreto 43/2015, do 2 de febreiro).

18. Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior. Orde EDC/760/2013, do 26 de abril, que establece os requisitos de expedición do título do programa Erasmus Mundus.

19. Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo personalizadas e as súas modificacións.

20. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

III. Recursos humanos.

21. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos do I ao IX.

22. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

23. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Título I: cap. II: Campo de aplicación e estrutura do sistema da Seguridade Social; cap. III: sección 1ª: Afiliación ao sistema de altas, baixas e variacións de datos nos réximes que o integran; sección 2ª: Cotización á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta; cap. IV: Acción protectora.

24. Real decreto 898/1985, do 30 de abril (BOE do 19 de xuño), sobre réxime de profesorado universitario, modificado polo Real decreto 1200/1986, do 13 de xuño (BOE do 25 de xuño), polo Real decreto 554/1991, do 12 de abril (BOE do 19 de abril), e polo Real decreto 70/2000, do 21 de xaneiro.

25. Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios.

26. Convenio colectivo vixente para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

27. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación: título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

28. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

IV. Xestión financeira.

29. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: A Facenda da comunidade. Os orzamentos da comunidade autónoma. Control orzamentario: o Consello de Contas.

30. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: título preliminar: capítulos I e II.

31. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: Libro I: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos; Libro segundo-título I-capítulo I-sección 3ª: Dos efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos; Libro IV: Organización administrativa para a xestión da contratación (título I: capítulos I e II).

32. Modificacións orzamentarias: créditos extraordinarios e suplementos de crédito. Transferencias. Outras modificacións orzamentarias.

33. Procedemento de pagamento. O pagamento directo polo Tesouro Público. Pagamentos a través de habilitados: anticipos de caixa fixa e pagamentos que xustificar.

34. Xestión dos gastos de persoal: retribucións dos empregados públicos. Devindicación e liquidación. Os gastos de clases pasivas.

35. Xestión dos gastos contractuais: tipos de contratos, autorización e compromiso de gastos contractuais. Recoñecemento da obriga e pagamento. Control dos gastos contractuais.

36. Xestión dos gastos de transferencias. As subvencións: procedemento da concesión. O recoñecemento da obriga e o pagamento das subvencións: reintegro e control.

37. O control da actividade económico-financeira do sector público. O control orzamentario: concepto, natureza e ámbito de aplicación. Control interno e externo. A intervención xeral. O Tribunal de Contas. Control da legalidade e control da eficiencia.

38. O orzamento da Universidade da Coruña.

39. Os ingresos públicos: Concepto, clases. Efectos económicos. Taxas e prezos públicos.

40. O gasto público: Concepto, natureza e clases. A incidencia do gasto público.

41. Procedemento común de execución do gasto público.

42. Réxime económico e financeiro da Universidade da Coruña.

43. O patrimonio universitario: titularidade, administración e disposición: A xestión patrimonial.

V. Prevención de riscos laborais.

44. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

45. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

46. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

Anexo 4.8

Temario da escala técnica de grao medio, subescala grao medio
(actividades institucionais), subgrupo A2

Bloque I. Temario xeral.

1. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

2. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

3. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

4. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

5. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

6. Regulamento da UE 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Capítulo I: Disposicións xerais. Capítulo II: Principios, capítulo III: Dereitos dos interesados, capítulo VIII: Recursos, responsabilidade e sancións.

7. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: cap. I, II, IV e V; e título IV: cap. I e II.

8. O Plan de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

9. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

10. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

11. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: capítulo II, sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

12. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: concepto de accidente de traballo e artigo 157: concepto de enfermidade profesional.

14. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

Bloque II. Temario específico.

15. O protocolo: concepto, clases, regras e funcións. Tipo de actos.

16. Historia do cerimonial e do protocolo.

17. Etiqueta, cerimonial e usos sociais interculturais. A xestualidade. Xestión da imaxe persoal. As comidas institucionais. Os regalos.

18. O protocolo nos distintos tipos de mesas.

19. Protocolo nas presidencias de actos. Cesión. Tratamentos.

20. Preparación de eventos: programas, cronogramas e convites.

21. O protocolo oficial: os recibimentos, as recepcións, as audiencias, as inauguracións e as efemérides.

22. Protocolo e cerimonial militar.

23. O protocolo na Casa Real. Precedencias e símbolos.

24. Protocolo relixioso. Principais celebracións da Igrexa católica.

25. Protocolo oficial internacional e cerimonial diplomático.

26. Protocolo deportivo. Orde de precedencias. Acontecementos habituais.

27. O protocolo empresarial. Concepto xeral e particularidades.

28. Protocolo e comunicación institucional.

29. Clasificación e presidencia de actos e normas de precedencia no ordenamento xeral de precedencias no Estado: o título primeiro do Real decreto 2099/1983.

30. A precedencia de autoridades en actos organizados en Galicia pola Coroa, polo Goberno ou pola Administración xeral do Estado.

31. Organización protocolaria de institucións e corporacións nos actos oficiais de carácter xeral organizados en Galicia pola Coroa, polo Goberno ou pola AXE.

32. A evolución da heráldica e da vexiloloxía en España.

33. Principios básicos para a colocación das bandeiras.

34. Contidos da Lei de símbolos de Galicia.

35. Os símbolos: bandeiras e escudos de Galicia e de España.

36. Organización do protocolo nas institucións galegas: Xunta, Parlamento e deputacións.

37. A identidade corporativa. A identidade corporativa da UDC.

38. O Regulamento de símbolos, honras e protocolo da UDC.

39. Protocolo universitario: elementos, uso e cores dos traxes académicos. As medallas.

40. Protocolo universitario: a organización da apertura de curso.

41. Protocolo universitario: a organización dos honoris causa.

42. Protocolo universitario: a organización das graduacións.

43. Protocolo universitario: a organización das tomas de posesión de decanos/as e directores/as.

44. Protocolo universitario: a toma de posesión do/da reitor/a.

45. Protocolo universitario: a festa de San Tomé de Aquino.

46. Protocolo universitario: organización de visitas a centros científicos. Programa. Normas. Regalos.

47. Protocolo universitario: organización e entrega de premios en actos deportivos.

48. Protocolo universitario: organización de actos para os medios e atención aos xornalistas: roldas de prensa e almorzos de traballo.

49. Protocolo universitario en actos lutuosos: falecemento do/da reitor/a, homenaxes académicos. Xornadas de loito.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

missing image file