Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Luns, 16 de setembro de 2019 Páx. 40294

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 13 de agosto de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR820D).

BDNS (Identif.): 472755.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Requisitos das persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas, nos termos recollidos na presente orde, as persoas traballadoras que reúnan os seguinte requisitos:

a) Que estean ou estivesen afectadas por un procedemento de regulación de emprego de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior durante o período subvencionable que se establece nesta orde. Considérase que a persoa traballadora está afectada cando teña ou tiver o seu contrato suspendido no período subvencionable, en polo menos unha xornada laboral completa. Poderanse beneficiar das axudas as persoas con contrato de traballo a tempo completo e a tempo parcial.

b) Que o procedemento de regulación de emprego afecte, dentro do período subvencionable, algún centro de traballo da empresa situado na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Que a causa de forza maior derive de acontecementos catastróficos, imprevisibles ou que, sendo previstos, fosen inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, inundacións, pragas, explosións, tormentas de vento e mar, sempre que supoñan a destrución total ou parcial das instalacións do centro de traballo situado na Comunidade Autónoma de Galicia, impedindo a continuidade total ou parcial da actividade empresarial.

d) Que a causa de forza maior for constatada por resolución da autoridade laboral competente.

e) Que os seus ingresos brutos mensuais, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias, non superen 2.000 euros ou a cantidade proporcional nos supostos de persoas traballadoras vinculadas á empresa por contrato de traballo a tempo parcial.

2. Non poderán ser beneficiarias as persoas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, ou algunha das prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Segundo. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a convocatoria pública das axudas para compensar a perda de poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego de suspensión de contratos por causa de forza maior, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (TR820D).

2. Así mesmo, xunto con esta orde, procédese á convocatoria das citadas axudas para o ano 2019.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 13 de agosto de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de regulación de emprego de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR820D).

Cuarto. Período subvencionable

A convocatoria para o ano 2019 afecta as persoas traballadoras que teñan o seu contrato suspendido, en polo menos unha xornada laboral completa, entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de outubro de 2019 (ambos inclusive), por un procedemento de regulación de emprego no cal a autoridade laboral competente constate a causa de forza maior.

Quinto. Importe

Para a convocatoria destas axudas para o ano 2019 destínanse cincuenta mil euros (50.000 €).

Sexto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da Orde do 13 de agosto de 2019 xunto coa convocatoria para cada exercicio 2019 e permanecerá aberto ata o 31 de outubro de 2019.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2019

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria