Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Venres, 18 de outubro de 2019 Páx. 45875

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

A base novena da Resolución do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 50, do 12 de marzo) pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria do Servizo Galego de Saúde dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación definitiva de aspirantes seleccionados/as, as prazas que se lles ofertan e o procedemento e prazo para que estes manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

Finalizado o prazo de presentación de documentación, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar, como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria do Servizo Galego de Saúde, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018.

Segundo. Aprobar a relación de prazas que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as no proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

As prazas que se ofertan corresponden sempre a prazas básicas da correspondente categoría, de conformidade co establecido no artigo 17 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo.

Terceiro. Convocar os/as aspirantes seleccionados/as que se indican no anexo I desta resolución para que en único chamamento e acto e pola orde que nel se establece, en aplicación das bases da convocatoria, elixan destino definitivo.

O acto de elección de destino terá lugar o día 26 de outubro de 2019, no salón de actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, na hora que para cada unha das persoas aspirantes convocadas se indica no anexo I desta resolución.

O acto de elección desenvolverase consonte o seguinte procedemento:

a) As persoas aspirantes deberán comparecer provistas de documento nacional de identidade ou outro documento que acredite de modo fidedigno a súa identidade.

b) A solicitude que formulen as persoas aspirantes será vinculante e irrenunciable.

c) Os/as aspirantes que non comparezan persoalmente poderán ser representados/as por terceiras persoas provistas de poder suficiente.

d) O/a aspirante seleccionado/a que non opte por un destino, na data e de acordo o procedemento establecido, non poderá ser nomeado/a, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. En todo caso, non serán tidas en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non elección de destino.

e) Por razóns organizativas e de limitación da capacidade do recinto, poderase limitar a presenza de persoas que acompañen ao/á aspirante no acto de elección.

Cuarto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposicion ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

Médico/a de familia de atención primaria

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Investigación e

innovación sanitaria

Total

Data

Hora

1

***9973**

Quintáns Carballo, María del Rosario

PI

45,000

14,000

20,520

0,000

79,520

26.10.2019

10.00

2

***5191**

Pardo García, Nuria

PI

46,250

14,000

19,100

0,000

79,350

26.10.2019

10.00

3

***5440**

García Sanz, María Teresa

PI

44,375

14,000

13,760

3,710

75,845

26.10.2019

10.00

4

***2066**

Lorenzo Carrero, Jorge

PI

43,125

14,000

5,840

1,200

64,165

26.10.2019

10.00

5

***1645**

Serantes Pombo, Francisco Javier

PI

39,625

14,000

8,890

0,300

62,815

26.10.2019

10.00

6

***3353**

Cartelle Pérez, Teresa de Jesús

PI

35,500

14,000

12,140

0,150

61,790

26.10.2019

10.00

7

***0576**

Besada Hermida, María José

PI

35,750

14,000

11,230

0,000

60,980

26.10.2019

10.00

8

***8734**

Colino Nevot, Rosa María

PI

35,750

14,000

10,720

0,170

60,640

26.10.2019

10.00

9

***9711**

Quintela Martínez, José

PI

42,000

12,771

4,970

0,300

60,041

26.10.2019

10.00

10

***3410**

Herrero González, Ana

PI

39,000

14,000

7,040

0,000

60,040

26.10.2019

10.00

11

***2052**

Castelo Villanueva, José Ignacio

PI

37,000

14,000

8,360

0,000

59,360

26.10.2019

10.00

12

***4403**

Gracia Gutiérrez, Nuria

PI

36,250

14,000

8,360

0,300

58,910

26.10.2019

10.00

13

***7921**

Villena García del Real, Henrique

PI

36,875

14,000

6,150

0,400

57,425

26.10.2019

10.00

14

***9468**

Díaz Jullien, Carlota

PI

35,625

14,000

7,120

0,000

56,745

26.10.2019

10.00

15

***7968**

Balado López, Ana María

PI

35,250

14,000

6,480

0,900

56,630

26.10.2019

10.00

16

***4326**

López López, Susana

PI

36,375

14,000

6,160

0,050

56,585

26.10.2019

10.00

17

***7505**

Vicente Sendín, María Cristina

PI

35,125

14,000

7,150

0,300

56,575

26.10.2019

10.00

18

***8598**

González Estévez, María José

PI

35,750

2,570

10,160

0,000

48,480

26.10.2019

10.00

19

***7665**

Vérez Souto, Paula

L

43,750

14,000

22,000

0,770

80,520

26.10.2019

10.00

20

***5100**

Cascudo Rasilla, María José

L

43,125

14,000

22,000

0,000

79,125

26.10.2019

10.00

21

***7733**

Seoane Mato, Paulo

L

49,625

14,000

14,100

0,000

77,725

26.10.2019

10.00

22

***1927**

Freire Domínguez, Sara

L

41,375

14,000

22,000

0,000

77,375

26.10.2019

10.00

23

***6705**

Martínez Calvo, Laura

L

51,250

14,000

11,250

0,460

76,960

26.10.2019

10.00

24

***4440**

Naveira Seoane, Laura

L

47,000

14,000

15,900

0,000

76,900

26.10.2019

10.00

25

***2324**

Rodríguez Barros, Emma

L

48,875

14,000

13,950

0,000

76,825

26.10.2019

10.00

26

***0854**

Vivas Rovira, María Aranzazu

L

41,250

14,000

21,300

0,000

76,550

26.10.2019

10.00

27

***7332**

Pita Babío, Marta

L

40,250

14,000

22,000

0,000

76,250

26.10.2019

10.00

28

***9288**

Leiro Manso, Almudena María

L

45,875

14,000

16,300

0,000

76,175

26.10.2019

10.00

29

***0027**

Vecino Trigo, Olalla

L

47,750

14,000

13,620

0,700

76,070

26.10.2019

10.00

30

***2431**

Galiano Leis, María Ángeles

L

46,250

14,000

15,750

0,020

76,020

26.10.2019

10.00

31

***0655**

Rey Tristán, María Jesús

L

40,625

14,000

21,125

0,000

75,750

26.10.2019

10.00

32

***2143**

López Sánchez, Miguel

L

39,750

14,000

22,000

0,000

75,750

26.10.2019

10.00

33

***9668**

Estrada Montes, Raisa

L

47,875

14,000

13,200

0,500

75,575

26.10.2019

10.00

34

***1274**

Da Costa Otero, María Fátima

L

39,250

14,000

22,000

0,000

75,250

26.10.2019

10.00

35

***9922**

Verea Argibay, Francisco Javier

L

44,625

14,000

16,560

0,000

75,185

26.10.2019

10.00

36

***7890**

Rivera Rojo, Óscar

L

51,500

14,000

9,360

0,300

75,160

26.10.2019

10.00

37

***9371**

Coucheiro Vilar, Santiago

L

42,500

14,000

18,390

0,050

74,940

26.10.2019

10.00

38

***6346**

Rey Charlo, Manuela

L

38,625

14,000

22,000

0,150

74,775

26.10.2019

10.00

39

***2805**

Irayzoz Monera, Berenguer

L

42,875

14,000

17,800

0,000

74,675

26.10.2019

10.00

40

***6010**

Pereira Garrido, María José

L

47,625

14,000

12,950

0,000

74,575

26.10.2019

10.00

41

***5710**

Varela Estévez, María José

L

43,625

14,000

16,900

0,050

74,575

26.10.2019

10.00

42

***1508**

Ramírez Rojas, Peggy Carolina

L

44,375

14,000

15,900

0,100

74,375

26.10.2019

10.00

43

***6860**

López Alvarez, Verónica

L

45,125

14,000

15,090

0,000

74,215

26.10.2019

10.00

44

***2452**

López Rego, Lucía

L

43,875

14,000

16,100

0,200

74,175

26.10.2019

10.00

45

***6508**

García Mata, Olga

L

38,000

14,000

22,000

0,000

74,000

26.10.2019

10.00

46

***3960**

Silva Araujo, Laura

L

39,625

14,000

20,300

0,000

73,925

26.10.2019

10.00

47

***0475**

Pérez Cachafeiro, Santiago

L

38,750

14,000

16,980

4,000

73,730

26.10.2019

10.00

48

***0418**

De Bernardo Roca, Daniel

L

53,125

14,000

6,450

0,000

73,575

26.10.2019

10.00

49

***8776**

Puga Barrau, Laura

L

45,375

14,000

13,950

0,100

73,425

26.10.2019

10.00

50

***1997**

Rodríguez Castro, Eva María

L

43,000

14,000

16,320

0,000

73,320

26.10.2019

10.00

51

***3526**

Jimenez Fraga, María Noelia

L

43,500

14,000

15,750

0,000

73,250

26.10.2019

10.00

52

***2390**

Iglesias Simón, María Josefa

L

42,750

14,000

16,340

0,000

73,090

26.10.2019

10.00

53

***6006**

Carballo Vicente, Ana

DI

36,250

14,000

22,000

0,750

73,000

26.10.2019

10.00

54

***2313**

Maquieira Gómez, Nuria

L

36,750

14,000

22,000

0,000

72,750

26.10.2019

10.00

55

***2859**

Reinoso Hermida, Santiago

L

43,875

14,000

14,300

0,500

72,675

26.10.2019

10.00

56

***6442**

García Seijo, Paula

L

43,000

14,000

15,650

0,000

72,650

26.10.2019

10.00

57

***4141**

Maceira Castiñeira, María Matilde

L

45,000

14,000

12,900

0,400

72,300

26.10.2019

10.00

58

***2828**

Rodríguez Penas, Ruth

L

44,500

14,000

13,750

0,000

72,250

26.10.2019

10.00

59

***3750**

González Lema, Iria

L

49,750

14,000

8,450

0,000

72,200

26.10.2019

10.00

60

***4651**

Oves Costales, Cristina

L

47,750

14,000

10,350

0,000

72,100

26.10.2019

10.00

61

***8927**

Fernández Díaz, Margarita María

L

36,000

14,000

22,000

0,000

72,000

26.10.2019

10.00

62

***6821**

Fito Egea, Irma

L

45,125

14,000

12,750

0,000

71,875

26.10.2019

10.00

63

***2947**

Pérez García, Ana María

L

35,750

14,000

22,000

0,100

71,850

26.10.2019

10.00

64

***2958**

Sánchez Campos, Verónica

L

49,625

14,000

8,100

0,100

71,825

26.10.2019

10.00

65

***9763**

Domínguez Fernández, Montserrat

L

43,875

14,000

13,950

0,000

71,825

26.10.2019

10.00

66

***9748**

Núñez Fernández, María del Mar

L

42,375

14,000

15,450

0,000

71,825

26.10.2019

10.00

67

***1477**

Matías González, Eva

L

43,875

14,000

13,930

0,000

71,805

26.10.2019

10.00

68

***9349**

Rodríguez López, Verónica

L

43,750

14,000

14,000

0,050

71,800

26.10.2019

10.00

69

***2063**

Pazos Crespo, Patricia

L

38,875

14,000

18,890

0,000

71,765

26.10.2019

10.00

70

***9382**

Carballo Rúa, María Bernarda

L

35,750

14,000

22,000

0,000

71,750

26.10.2019

10.00

71

***2535**

González García, José Ramón

L

43,750

14,000

13,900

0,000

71,650

26.10.2019

10.00

72

***6181**

Dafonte Liñeira, María José

DI

35,625

14,000

22,000

0,000

71,625

26.10.2019

10.00

73

***9247**

Romero Pita, Juana María

L

42,250

14,000

15,150

0,150

71,550

26.10.2019

10.00

74

***8350**

González Souto, Marta

L

35,875

14,000

21,650

0,000

71,525

26.10.2019

10.00

75

***6625**

Freire López, Victoria Eugenia

L

43,250

14,000

14,250

0,000

71,500

26.10.2019

10.00

76

***3690**

Casas García, María

L

43,375

14,000

14,050

0,000

71,425

26.10.2019

10.00

77

***5446**

Frade Fernández, Ana María

L

47,000

14,000

10,300

0,100

71,400

26.10.2019

10.00

78

***5947**

Castro Lago, Ana

L

34,750

14,000

22,000

0,400

71,150

26.10.2019

10.00

79

***8170**

Beiro Piñeiro, Ana Isabel

L

36,500

14,000

20,640

0,000

71,140

26.10.2019

10.00

80

***6678**

Abuín Seoane, María Mar

L

45,250

14,000

11,570

0,100

70,920

26.10.2019

10.00

81

***5291**

García López, Francisco José

L

37,375

14,000

19,500

0,000

70,875

26.10.2019

10.00

82

***8328**

Rivera Vázquez, Walfrido

L

36,625

14,000

19,800

0,000

70,425

26.10.2019

10.00

83

***7940**

Bermúdez Souto, María Isabel

L

40,375

14,000

15,900

0,000

70,275

26.10.2019

10.00

84

***6036**

Vieiro Tafalla, Catalina María

L

45,875

14,000

10,390

0,000

70,265

26.10.2019

10.00

85

***3897**

Iglesias Collazo, Marta

L

45,000

14,000

11,250

0,000

70,250

26.10.2019

10.00

86

***3121**

Monteagudo Fontán, Tania

L

44,250

14,000

11,850

0,000

70,100

26.10.2019

10.00

87

***2523**

Fernández de Cordoba Alonso, Inés María

L

43,125

14,000

12,720

0,000

69,845

26.10.2019

10.00

88

***4435**

Bermúdez Fernández, Sandra

L

47,000

14,000

8,230

0,550

69,780

26.10.2019

10.00

89

***8938**

Velasco Prieto, María Luisa

L

44,375

14,000

11,390

0,000

69,765

26.10.2019

10.00

90

***2198**

Robles Castiñeiras, Aida

L

41,625

14,000

13,650

0,450

69,725

26.10.2019

10.00

91

***8908**

Gutiérrez Molina, Ana María

L

39,750

14,000

15,420

0,470

69,640

26.10.2019

10.00

92

***8156**

Santiago Santiago, Patricia

L

42,500

14,000

12,600

0,300

69,400

26.10.2019

10.00

93

***2079**

Casal Fernández, Amelia

L

40,375

14,000

15,000

0,000

69,375

26.10.2019

10.00

94

***8003**

Torres Fernández, María

L

37,750

14,000

17,550

0,000

69,300

26.10.2019

10.00

95

***7267**

Fernández García, Carmen Luisa

L

39,375

14,000

15,750

0,000

69,125

26.10.2019

10.00

96

***4382**

Pérez Amor, Rocío

L

47,500

14,000

7,370

0,000

68,870

26.10.2019

10.00

97

***6444**

Somoza Fares, Susana

L

34,375

14,000

20,450

0,000

68,825

26.10.2019

10.00

98

***8054**

Ríos Lage, Paula Josefina

L

40,750

14,000

13,200

0,550

68,500

26.10.2019

10.00

99

***6946**

Rey Garea, Natalia

L

38,000

14,000

16,400

0,000

68,400

26.10.2019

10.00

100

***3441**

Barca Romero, Antonio Roberto

L

32,375

14,000

22,000

0,000

68,375

26.10.2019

10.00

101

***8942**

Fandiño Carrillo, María José

L

32,250

14,000

22,000

0,000

68,250

26.10.2019

10.00

102

***0083**

López Torres, Leticia

L

43,625

14,000

10,330

0,100

68,055

26.10.2019

10.00

103

***3554**

Piñón Díaz, Carmen

L

39,750

10,225

18,000

0,000

67,975

26.10.2019

10.00

104

***7966**

Arjiz Cao, Olga María

L

41,125

14,000

12,750

0,000

67,875

26.10.2019

10.00

105

***6561**

Del Valle Fraile, Julio

L

31,875

14,000

22,000

0,000

67,875

26.10.2019

10.00

106

***2697**

Mejuto Carril, Sonia

L

44,000

14,000

9,750

0,100

67,850

26.10.2019

10.00

107

***5467**

Suárez Abelenda, Sandra

L

44,000

14,000

9,600

0,100

67,700

26.10.2019

10.00

108

***4261**

Souto Pedrouzo, Soraya María

L

45,750

14,000

7,860

0,000

67,610

26.10.2019

10.00

109

***3567**

Lago Alonso, Iván

L

47,500

14,000

6,000

0,000

67,500

26.10.2019

10.00

110

***1931**

Fernández Cardama, Eduardo

L

39,500

14,000

14,000

0,000

67,500

26.10.2019

10.00

111

***7168**

Méndez Fabeiro, Marta Isabel

L

44,875

14,000

8,600

0,000

67,475

26.10.2019

10.00

112

***0638**

Orge Amoedo, Mar

L

44,125

14,000

9,100

0,100

67,325

26.10.2019

10.00

113

***0621**

Osorio López, Jesús

L

35,750

14,000

16,875

0,700

67,325

26.10.2019

10.00

114

***5643**

Nieto Paredes, Beatriz

L

44,125

14,000

9,150

0,000

67,275

26.10.2019

10.00

115

***5341**

Carbone Gromas, Nicolás

L

39,875

14,000

13,400

0,000

67,275

26.10.2019

10.00

116

***4316**

Vila Pérez, María Begoña

L

35,875

9,391

22,000

0,000

67,266

26.10.2019

10.00

117

***7044**

Alfaya García, Lourdes

L

50,000

14,000

3,150

0,000

67,150

26.10.2019

10.00

118

***5244**

Gómez Fernández, Paula María

L

43,125

14,000

9,250

0,700

67,075

26.10.2019

10.00

119

***5134**

Miguel Carrera, Jonatan

L

41,125

14,000

11,450

0,400

66,975

26.10.2019

10.00

120

***3927**

Costas Mora, Rocio

L

45,000

14,000

7,970

0,000

66,970

26.10.2019

10.00

121

***5897**

Iscar Cifuentes, Lucía

L

45,125

14,000

7,670

0,000

66,795

26.10.2019

12.00

122

***1908**

García Pérez, María Sonia

L

30,750

14,000

22,000

0,000

66,750

26.10.2019

12.00

123

***5432**

Conde Díaz, Candelaria

L

39,375

14,000

13,360

0,000

66,735

26.10.2019

12.00

124

***2835**

Vela Flórez, Laura

L

48,250

14,000

4,160

0,200

66,610

26.10.2019

12.00

125

***1593**

González Bastos, Cristina

L

32,625

14,000

19,970

0,000

66,595

26.10.2019

12.00

126

***7796**

Pardo Planas, Irene

L

46,375

14,000

6,120

0,000

66,495

26.10.2019

12.00

127

***9562**

Chaves Mejuto, Diana

L

43,500

14,000

8,990

0,000

66,490

26.10.2019

12.00

128

***8920**

Da Costa Moure, Javier

L

36,625

14,000

15,800

0,000

66,425

26.10.2019

12.00

129

***6737**

Castro Vázquez, Paula

L

38,875

14,000

13,500

0,000

66,375

26.10.2019

12.00

130

***0489**

Moldovan, Andreea

L

41,375

14,000

10,950

0,000

66,325

26.10.2019

12.00

131

***8504**

Morado González, Catarina

L

44,375

14,000

7,880

0,000

66,255

26.10.2019

12.00

132

***9941**

Gómez Castro, Alba

L

47,250

12,670

6,300

0,000

66,220

26.10.2019

12.00

133

***2960**

Sanmarful Schwarz, Alexandra

L

38,250

14,000

13,950

0,000

66,200

26.10.2019

12.00

134

***4841**

Lago Mira, Francisco Javier

L

38,875

14,000

13,050

0,200

66,125

26.10.2019

12.00

135

***4549**

Viso Cirugeda, Ana

L

41,875

14,000

10,050

0,050

65,975

26.10.2019

12.00

136

***0179**

Gomis Sanchís, Isabel

L

43,250

14,000

8,700

0,000

65,950

26.10.2019

12.00

137

***4943**

Pazos del Olmo, Isabel

L

48,750

14,000

3,150

0,000

65,900

26.10.2019

12.00

138

***7010**

Arias Amorín, Iria

L

45,125

14,000

6,300

0,250

65,675

26.10.2019

12.00

139

***0883**

Espiñeira Brañas, María Isabel

L

41,875

14,000

9,450

0,300

65,625

26.10.2019

12.00

140

***3347**

Piñeiro Oviedo, María Esperanza

L

41,000

14,000

10,550

0,000

65,550

26.10.2019

12.00

141

***6582**

Barreiro Carreño, María

L

40,250

14,000

11,250

0,000

65,500

26.10.2019

12.00

142

***0376**

Pereda Moradiellos, Florinda

L

29,500

14,000

22,000

0,000

65,500

26.10.2019

12.00

143

***6659**

Cillero Pérez, Raquel

L

46,375

13,409

5,700

0,000

65,484

26.10.2019

12.00

144

***3234**

Castro Cageao, Sara

L

49,750

14,000

1,650

0,000

65,400

26.10.2019

12.00

145

***1820**

Feijoo Iglesias, Juan Antonio

L

36,750

6,600

22,000

0,000

65,350

26.10.2019

12.00

146

***6994**

López González, Laura

L

43,500

14,000

7,140

0,450

65,090

26.10.2019

12.00

147

***4521**

Díaz Fernández, Paula

L

46,875

14,000

4,200

0,000

65,075

26.10.2019

12.00

148

***5249**

Álvarez Sanz, Miguel

L

46,250

14,000

4,800

0,000

65,050

26.10.2019

12.00

149

***2815**

Ferreira Pardo, Jesús David

L

41,250

14,000

9,680

0,100

65,030

26.10.2019

12.00

150

***3943**

Blanco Río, Almudena

L

43,000

14,000

8,020

0,000

65,020

26.10.2019

12.00

151

***1539**

Crespo Martínez, Sabela

L

48,000

14,000

2,940

0,000

64,940

26.10.2019

12.00

152

***1762**

Rancaño Domínguez, Bárbara

L

36,250

14,000

14,250

0,300

64,800

26.10.2019

12.00

153

***9049**

Monteagudo Pousa, Inés

L

40,375

14,000

10,400

0,000

64,775

26.10.2019

12.00

154

***6645**

Cerrato Rodríguez, Juan

L

42,375

14,000

7,950

0,300

64,625

26.10.2019

12.00

155

***7992**

Díaz Otero, Arantxa

L

39,375

14,000

11,250

0,000

64,625

26.10.2019

12.00

156

***5121**

Fernández Rivas, María José

L

43,750

14,000

6,750

0,000

64,500

26.10.2019

12.00

157

***4897**

Rivera Figueiras, María Belén

L

37,750

14,000

12,500

0,000

64,250

26.10.2019

12.00

158

***3597**

Muñiz Mariño, María Vanesa

L

43,125

14,000

7,050

0,000

64,175

26.10.2019

12.00

159

***0194**

Martínez Rodríguez, Patricia

L

41,625

14,000

8,225

0,150

64,000

26.10.2019

12.00

160

***6013**

García Mur, Tamara

L

37,625

14,000

12,300

0,000

63,925

26.10.2019

12.00

161

***1559**

Vidal Orge, María Pilar

L

35,500

14,000

14,400

0,000

63,900

26.10.2019

12.00

162

***1573**

González Martínez, Susana

L

39,125

3,005

21,750

0,000

63,880

26.10.2019

12.00

163

***5973**

Lozano Guede, Laura

L

46,375

14,000

3,000

0,400

63,775

26.10.2019

12.00

164

***4377**

Pacín Cebral, Marta

L

41,125

14,000

8,550

0,000

63,675

26.10.2019

12.00

165

***2840**

García Moral, María del Pilar

L

40,125

14,000

9,420

0,100

63,645

26.10.2019

12.00

166

***7029**

Duarte Pérez, Ana

L

40,625

14,000

8,400

0,600

63,625

26.10.2019

12.00

167

***0090**

Liste Muíño, Rocío

L

48,250

14,000

1,350

0,000

63,600

26.10.2019

12.00

168

***0377**

Rodríguez Crespo, Pablo

L

44,750

14,000

4,800

0,000

63,550

26.10.2019

12.00

169

***4762**

Barreiro Cambeiro, Alicia

L

46,250

14,000

3,150

0,000

63,400

26.10.2019

12.00

170

***4368**

Varela Arias, Miguel Ángel

L

41,625

14,000

7,500

0,100

63,225

26.10.2019

12.00

171

***6114**

Carrodeguas Santos, Lucía

L

41,125

14,000

7,730

0,200

63,055

26.10.2019

12.00

172

***5900**

Palacio Díaz, Analia

L

41,125

14,000

7,920

0,000

63,045

26.10.2019

12.00

173

***4754**

Dacosta Balboa, Mónica

L

47,500

14,000

1,350

0,040

62,890

26.10.2019

12.00

174

***2508**

Caamaño Troitiño, Ana Belén

L

43,125

14,000

5,590

0,100

62,815

26.10.2019

12.00

175

***8226**

Blanco Romero, Sara

L

41,875

14,000

6,850

0,000

62,725

26.10.2019

12.00

176

***9009**

Ferrer Rubio, Cristina

L

43,750

14,000

4,820

0,000

62,570

26.10.2019

12.00

177

***3056**

Portela Velasco, Uxía

L

42,750

14,000

5,750

0,000

62,500

26.10.2019

12.00

178

***6378**

González Lemos, José Miguel

L

34,375

14,000

14,100

0,000

62,475

26.10.2019

12.00

179

***9674**

Roca Romero, Ana María

L

37,750

14,000

10,650

0,000

62,400

26.10.2019

12.00

180

***7934**

Rego Ojea, Otilia

L

45,750

13,515

2,910

0,000

62,175

26.10.2019

12.00

181

***6762**

Atanes Bonome, Antonio

L

41,500

14,000

6,300

0,350

62,150

26.10.2019

12.00

182

***3483**

Armas González, María

L

36,750

14,000

11,300

0,100

62,150

26.10.2019

12.00

183

***7607**

Vázquez Boan, Diego

L

41,625

14,000

6,450

0,000

62,075

26.10.2019

12.00

184

***3775**

Pérez Vázquez, Cristina

L

39,875

14,000

8,100

0,100

62,075

26.10.2019

12.00

185

***9387**

Abalde Castro, María Luz

L

46,625

14,000

1,350

0,000

61,975

26.10.2019

12.00

186

***6453**

Arteaga Salinas, Maite

L

37,250

14,000

10,700

0,000

61,950

26.10.2019

12.00

187

***9872**

Garrote Gómez, Berta María

L

43,000

14,000

4,800

0,100

61,900

26.10.2019

12.00

188

***0420**

Martínez Santos, Mónica

L

42,500

14,000

5,250

0,100

61,850

26.10.2019

12.00

189

***8341**

Fernández López, Elena

L

40,625

14,000

7,200

0,000

61,825

26.10.2019

12.00

190

***3342**

Ferrín Boquete, Fátima

L

37,250

14,000

10,550

0,000

61,800

26.10.2019

12.00

191

***2372**

Quiroga Luis, Alba

L

44,500

14,000

3,150

0,100

61,750

26.10.2019

12.00

192

***2109**

Soneira Aguin, Iria

L

39,500

13,670

8,400

0,000

61,570

26.10.2019

12.00

193

***1580**

Mayo Martínez, David

L

39,875

14,000

7,550

0,000

61,425

26.10.2019

12.00

194

***6572**

De Castro Ríos, María

L

43,125

14,000

4,200

0,000

61,325

26.10.2019

12.00

195

***7402**

Fraga Doce, Matilde

L

40,750

14,000

6,530

0,000

61,280

26.10.2019

12.00

196

***0177**

Monteagudo Varela, Lara

L

38,250

14,000

8,300

0,700

61,250

26.10.2019

12.00

197

***1829**

Arequipa Benavides, Juan Pablo

L

41,250

14,000

5,850

0,000

61,100

26.10.2019

12.00

198

***4464**

Abarca Esperón, Eva

L

39,250

14,000

7,850

0,000

61,100

26.10.2019

12.00

199

***3321**

Ayude Díaz, Sandra María

L

44,375

14,000

2,700

0,000

61,075

26.10.2019

12.00

200

***9791**

Regal Faraldo, María Izaskun

L

42,000

14,000

4,950

0,070

61,020

26.10.2019

12.00

201

***7688**

Espantoso Romero, Maite

L

40,250

14,000

6,300

0,450

61,000

26.10.2019

12.00

202

***0829**

Lichtenstein Redivo, Gretel

L

29,500

14,000

17,350

0,100

60,950

26.10.2019

12.00

203

***1553**

Paz Martínez, Carmen

L

42,000

14,000

4,900

0,000

60,900

26.10.2019

12.00

204

***4549**

Domínguez Mariño, Lía

L

45,125

14,000

1,550

0,000

60,675

26.10.2019

12.00

205

***1068**

Romero Mosquera, Marta

L

39,375

14,000

7,000

0,000

60,375

26.10.2019

12.00

206

***7682**

Tejada Fuentes, Jessica

L

37,375

14,000

9,000

0,000

60,375

26.10.2019

12.00

207

***4297**

Novo Porto, Javier

L

41,250

12,770

6,300

0,000

60,320

26.10.2019

12.00

208

***5725**

Romero Fresco, Gabriela

L

42,875

14,000

3,300

0,020

60,195

26.10.2019

12.00

209

***9072**

Pérez Val, Ana María

L

41,375

14,000

4,800

0,000

60,175

26.10.2019

12.00

210

***2810**

Rubio Montero, María del Rosario

L

38,250

12,765

9,150

0,000

60,165

26.10.2019

12.00

211

***8236**

Rodríguez Rodríguez, Marina

L

38,750

14,000

7,360

0,000

60,110

26.10.2019

12.00

212

***9080**

Vázquez Rodríguez, Tania

L

43,125

14,000

2,850

0,000

59,975

26.10.2019

12.00

213

***3506**

Cabrera Canosa, Raquel

L

40,625

14,000

5,250

0,100

59,975

26.10.2019

12.00

214

***0556**

Saavedra Martínez, Pablo

L

39,375

14,000

6,440

0,000

59,815

26.10.2019

12.00

215

***3178**

Noya Vázquez, Leticia

L

40,750

14,000

4,800

0,000

59,550

26.10.2019

12.00

216

***4908**

Vázquez Arias, Pablo

L

37,375

14,000

8,160

0,000

59,535

26.10.2019

12.00

217

***8407**

González Losada, Gabriela Alejandra

L

35,875

14,000

9,600

0,000

59,475

26.10.2019

12.00

218

***4066**

Castro Cives, Ana

L

44,250

14,000

1,200

0,000

59,450

26.10.2019

12.00

219

***9727**

Blanco Sio, Sonia

L

41,125

14,000

3,960

0,350

59,435

26.10.2019

12.00

220

***6878**

Schippers, Glenn

L

36,625

12,000

10,750

0,000

59,375

26.10.2019

12.00

221

***0078**

Fernández Souto, Fátima

L

34,000

14,000

11,250

0,100

59,350

26.10.2019

12.00

222

***5280**

Álvarez Fernández, Vanesa

L

43,875

14,000

1,350

0,000

59,225

26.10.2019

12.00

223

***7014**

Pérez Villar, María Vanessa

L

43,125

14,000

2,100

0,000

59,225

26.10.2019

12.00

224

***6010**

Martínez Boedo, Rubén

L

37,000

12,655

9,300

0,000

58,955

26.10.2019

12.00

225

***8758**

Guinda Giménez, María

L

35,125

14,000

9,550

0,250

58,925

26.10.2019

12.00

226

***9972**

Vázquez Hermida, Susana

L

39,125

14,000

5,680

0,000

58,805

26.10.2019

12.00

227

***2216**

Valdespino Páez, Ineyvis

L

37,750

14,000

7,000

0,050

58,800

26.10.2019

12.00

228

***6934**

Gómez Rodríguez, Laura

L

41,750

14,000

3,000

0,000

58,750

26.10.2019

12.00

229

***2795**

Ferrero Cabezas, María Teresa

L

31,250

14,000

13,500

0,000

58,750

26.10.2019

12.00

230

***0934**

Chorén Vázquez, Pablo Martín

L

38,375

13,564

6,600

0,100

58,639

26.10.2019

12.00

231

***7040**

Duran Rosende, Ana Belén

L

37,375

14,000

6,360

0,700

58,435

26.10.2019

12.00

232

***3814**

González García, Rebeca

L

36,250

14,000

8,070

0,000

58,320

26.10.2019

12.00

233

***7299**

Meis Blanco, Belinda

L

38,125

14,000

5,240

0,800

58,165

26.10.2019

12.00

234

***3488**

Sousa Cruz, Catarina

L

35,750

14,000

8,400

0,000

58,150

26.10.2019

12.00

235

***0175**

Alvar Pariente, Sara

L

42,750

14,000

1,350

0,000

58,100

26.10.2019

12.00

236

***8884**

Rodríguez Rivas, María Carmen

L

33,250

14,000

10,350

0,420

58,020

26.10.2019

12.00

237

***8094**

Justicia Grande, Rosa María

L

36,625

14,000

7,350

0,000

57,975

26.10.2019

12.00

238

***9506**

Fernández Domínguez, Nuria

L

41,000

14,000

2,850

0,050

57,900

26.10.2019

12.00

239

***6061**

Sánchez Nieto, Alba

DI

42,750

13,765

1,200

0,000

57,715

26.10.2019

12.00

240

***0160**

Martínez Veira, Ana Belén

DI

36,000

13,855

0,840

0,000

50,695

26.10.2019

12.00

241

***6061**

Rodríguez Gómez-Aller, Laura

DI

34,500

14,000

0,040

0,100

48,640

26.10.2019

12.00

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Médico/a de familia de atención primaria

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Localidade

Núm. prazas

EOXI A Coruña

A Cabana-Cesullas

Mañá

Cabana de Bergantiños

1

EOXI A Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

3

EOXI A Coruña

Arteixo PAC

-

Arteixo

2

EOXI A Coruña

Betanzos

Tarde

Betanzos

2

EOXI A Coruña

Camariñas

Mañá

Camariñas

1

EOXI A Coruña

Cambre

Tarde

Cambre

1

EOXI A Coruña

Carballo

Desprazable

Carballo

4

EOXI A Coruña

Carballo PAC

-

Carballo

3

EOXI A Coruña

Cee PAC

-

Cee

4

EOXI A Coruña

Fisterra

Mañá

Fisterra

2

EOXI A Coruña

Laracha PAC

-

Laracha, A

2

EOXI A Coruña

Laracha-Caión

Mañá

Laracha, A

1

EOXI A Coruña

Laxe

Mañá

Laxe

2

EOXI A Coruña

Malpica

Mañá

Malpica de Bergantiños

1

EOXI A Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

1

EOXI A Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

1

EOXI A Coruña

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

1

EOXI A Coruña

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

3

EOXI A Coruña

Sada

Tarde

Sada

2

EOXI A Coruña

Sada PAC

-

Sada

1

EOXI A Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

3

EOXI A Coruña

Zas

Mañá

Zas

2

EOXI A Coruña

Zas-Baio

Mañá

Zas

1

EOXI Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García

Rodríguez, As

2

EOXI Ferrol

Cedeira PAC

-

Cedeira

2

EOXI Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

3

EOXI Ferrol

Narón

Tarde

Narón

6

EOXI Ferrol

Narón PAC

-

Narón

1

EOXI Ferrol

Ortegal PAC

-

Cariño

1

EOXI Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira

3

EOXI Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

2

EOXI Ferrol

Pontedeume PAC

-

Pontedeume

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Becerreá PAC

-

Becerreá

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Burela PAC

-

Burela

2

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Chantada

Mañá

Chantada

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Chantada PAC

-

Chantada

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Cospeito-Muimenta

Mañá

Cospeito

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Foz

Mañá

Foz

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Foz

Tarde

Foz

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Lugo PAC

-

Lugo

2

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Meira PAC

-

Meira

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

4

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Navia de Suarna

Mañá

Navia de Suarna

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

O Vicedo

Mañá

Vicedo, O

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Outeiro de Rei PAC

-

Outeiro de Rei

2

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Palas de Rei PAC

-

Palas de Rei

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Quiroga PAC

-

Quiroga

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Sarria

Tarde

Sarria

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Viveiro

Mañá

Viveiro

2

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Viveiro

Tarde

Viveiro

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Viveiro PAC

-

Viveiro

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Xermade

Mañá

Xermade

1

EOXI Lugo-Cervo-Monforte

Xove

Mañá

Xove

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Mezquita

Mañá

Mezquita, A

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Avión

Mañá

Avión

2

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Cualedro

Mañá

Cualedro

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Lobios

Mañá

Lobios

2

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Maceda PAC

-

Maceda

2

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco PAC

-

Barco de Valdeorras, O

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

2

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

3

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Os Peares-A Peroxa

Mañá

Peroxa, A

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense PAC

-

Ourense

4

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verín PAC

-

Verín

3

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Viana do Bolo PAC

-

Viana do Bolo

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Viana do Bolo-Vilariño Conso

Mañá

Vilariño de Conso, Viana do Bolo

1

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

2

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

3

EOXI Pontevedra-Salnés

Bueu PAC

-

Bueu

2

EOXI Pontevedra-Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

1

EOXI Pontevedra-Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

5

EOXI Pontevedra-Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

1

EOXI Pontevedra-Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

5

EOXI Pontevedra-Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

1

EOXI Pontevedra-Salnés

Marín PAC

-

Marín

2

EOXI Pontevedra-Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

1

EOXI Pontevedra-Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

2

EOXI Pontevedra-Salnés

Ribadumia

Mañá

Ribadumia

1

EOXI Pontevedra-Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

1

EOXI Pontevedra-Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

2

EOXI Pontevedra-Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

3

EOXI Pontevedra-Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

2

EOXI Pontevedra-Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

7

EOXI Santiago

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

1

EOXI Santiago

A Pobra do Caramiñal

Tarde

Pobra do Caramiñal, A

2

EOXI Santiago

Arzúa

Mañá

Arzúa

1

EOXI Santiago

Boimorto

Mañá

Boimorto

1

EOXI Santiago

Boiro

Mañá

Boiro

1

EOXI Santiago

Boiro

Desprazable

Boiro

1

EOXI Santiago

Carnota

Mañá

Carnota

1

EOXI Santiago

Dozón

Mañá

Dozón

1

EOXI Santiago

Frades

Mañá

Frades

1

EOXI Santiago

Lalín

Mañá

Lalín

1

EOXI Santiago

Lalín

Tarde

Lalín

3

EOXI Santiago

Lalín PAC

-

Lalín

1

EOXI Santiago

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

1

EOXI Santiago

Melide

Mañá

Melide

2

EOXI Santiago

Muros

Mañá

Muros

1

EOXI Santiago

Noia

Mañá

Noia

2

EOXI Santiago

Noia

Tarde

Noia

1

EOXI Santiago

Noia PAC

-

Noia

1

EOXI Santiago

Ordes

Mañá

Ordes

1

EOXI Santiago

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

1

EOXI Santiago

Porto do Son

Desprazable

Porto do Son

1

EOXI Santiago

Rianxo

Mañá

Rianxo

1

EOXI Santiago

Rianxo

Tarde

Rianxo

2

EOXI Santiago

Ribeira

Mañá

Ribeira

2

EOXI Santiago

Ribeira

Tarde

Ribeira

2

EOXI Santiago

Ribeira PAC

-

Ribeira

1

EOXI Santiago

Rodeiro

Mañá

Rodeiro

1

EOXI Santiago

Santiso

Mañá

Santiso

1

EOXI Santiago

Silleda

Mañá

Silleda

1

EOXI Santiago

Toques

Mañá

Toques

1

EOXI Santiago

Trazo

Mañá

Trazo

1

EOXI Santiago

Valga-Pontecesures PAC

-

Valga

1

EOXI Vigo

A Cañiza PAC

-

Cañiza, A

2

EOXI Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

1

EOXI Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

2

EOXI Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

2

EOXI Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

2

EOXI Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

2

EOXI Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

1

EOXI Vigo

Coia

Tarde

Vigo

2

EOXI Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

1

EOXI Vigo

Gondomar

Desprazable

Gondomar

1

EOXI Vigo

Moaña

Tarde

Moaña

2

EOXI Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal, O

1

EOXI Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

1

EOXI Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

2

EOXI Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

3

EOXI Vigo

Porriño

Tarde

Porriño, O

1

EOXI Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

3

EOXI Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

2

EOXI Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

1

EOXI Vigo

Teis

Tarde

Vigo

1

EOXI Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

1

EOXI Vigo

Tui

Tarde

Tui

1

EOXI Vigo

Tui PAC

-

Tui

2

EOXI Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

3