Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Xoves, 21 de novembro de 2019 Páx. 49608

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019 pola que se nomea o tribunal cualificador das probas selectivas para cubrir catro prazas da categoría profesional de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios), grupo III, pola quenda de acceso libre.

Mediante a Resolución do 1 de outubro de 2019 (DOG do 15 de outubro) convócanse probas selectivas para cubrir catro prazas da categoría profesional de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios), grupo III, pola quenda de acceso libre, e no seu punto 5.1 establécese que o tribunal cualificador será nomeado mediante resolución reitoral que se publicará no DOG. De conformidade con isto, resolvo nomear o seguinte tribunal cualificador:

Tribunal titular.

Presidente:

– Miguel Antonio López Pérez, profesor titular de universidade da USC.

Vogais:

– José María Méndez Figueiras, persoal laboral fixo do grupo I da USC.

– María José Pazos Guldrís, persoal laboral fixo do grupo III da USC.

– Beatriz Barral Montaña, persoal laboral fixo do grupo III da USC.

Secretaria:

– María Obdulia Lareo Currás, funcionaria de carreira da escala administrativa da USC, que actuará con voz e voto.

Tribunal suplente.

Presidente:

– José Antonio Costoya Puente, profesor titular de universidade da USC.

Vogais:

– Manuel Pérez Calvelo, persoal laboral fixo do grupo III da USC.

– Verónica Piñeiro Gómez, persoal laboral fixo do grupo I da USC.

– Bruno da Cuña Mariño, persoal laboral fixo do grupo I da USC.

Secretario:

– José Manuel Caamaño Jerez, funcionario de carreira da escala administrativa da USC, que actuará con voz e voto.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, perante o órgano que a ditou. Neste caso, non se poderá interpor o dito recurso contencioso-administrativo mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro do artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2019

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela