Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Mércores, 27 de novembro de 2019 Páx. 50573

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 19 de novembro de 2019 pola que se fai pública a resolución da convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/20.

Con data do 29 de xullo de 2019, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 15 de xullo de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/20.

De acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, desde o día 27 de setembro ao 10 de outubro de 2019, expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación e, durante ese prazo, as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle a bolsa ao alumnado univeristario que participa nun programa de mobilidade con países extracomunitarios que se relaciona na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlle a bolsa a aqueles solicitantes que figuran na listaxe de seleccionados como suplentes do anexo II, e pola orde que nela aparecen.

O aboamento da bolsa farase nun pagamento único e directo na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria.

Artigo 3

Denegarlle a bolsa ao alumnado que se relaciona no anexo III como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte da persoa beneficiaria de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables, poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puideran corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Núm. expte.

Solicitante

Destino

Universid.

Cont.
adxudicada

Total

238.000,00

2019/000059-0

Abelaira Rodríguez, Julia María

Chile

USC

1.700,00

2019/000038-0

Aboy Campos, Paula Belén

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000019-0

Adeva Contreras, Lucía

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000054-0

Afonso Arévalo, Javier Eduardo

EEUU

UDC

1.700,00

2019/000098-0

Álvarez Millán, Tomás

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000176-0

Alves Silva Guerra Catarino, Claudia Patrici.

Brasil

USC

1.700,00

2019/000022-0

Amarelo Sampedro, Javier

EEUU

Uvigo

1.700,00

2019/000090-0

Antúnez Pena, Alba

Costa Rica

USC

1.700,00

2019/000026-0

Baamonde González, Sara

Canadá

Uvigo

1.700,00

2019/000109-0

Baba Chamah, Galia

Perú

Uvigo

1.700,00

2019/000023-0

Barca Pensado, María

Perú

Uvigo

1.700,00

2019/000151-0

Bartolomé López, Andrea

Chile

UDC

1.700,00

2019/000131-0

Bermejo Díez, Iago

Chile

USC

1.700,00

2019/000014-0

Blanco González, Raquel

México

USC

1.700,00

2019/000052-0

Brusco Passalacqua, Guido

Chile

USC

1.700,00

2019/000093-0

Cabrera Gómez, Judit

Costa Rica

USC

1.700,00

2019/000095-0

Caddeo S/S, Giorgia

Brasil

USC

1.700,00

2019/000058-0

Calvo Rivera, Erika

México

USC

1.700,00

2019/000165-0

Camacho Sierra, Tamara

Chile

USC

1.700,00

2019/000033-0

Capeáns Pérez, Christian

Suíza

USC

1.700,00

2019/000159-0

Carballeira Díaz, Andrea

Chile

UDC

1.700,00

2019/000117-0

Cardalda Mariño, Sara

Brasil

Uvigo

1.700,00

2019/000114-0

Caride Molares, Míriam

EEUU

Uvigo

1.700,00

2019/000001-0

Carrera de Oliveira, Ana Carolina

Brasil

Uvigo

1.700,00

2019/000042-0

Caruncho Freire, Mercedes

Perú

USC

1.700,00

2019/000073-0

Castro Corredoira, Andrea

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000164-0

Castro Martínez, Uxía

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000043-0

Castro Veiga, Alba

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000099-0

Cid Vázquez, Uxía

Brasil

Uvigo

1.700,00

2019/000102-0

Copena Amigo, Pablo

México

Uvigo

1.700,00

2019/000061-0

Crujeiras Fernández, Ana

México

Uvigo

1.700,00

2019/000122-0

Dacal Rodríguez, Adolfo

Arxentina

UDC

1.700,00

2019/000144-0

De Esteban Manciñeira, Enrique

Chile

UDC

1.700,00

2019/000063-0

Di John Portela, Iria Mariana

EEUU

USC

1.700,00

2019/000160-0

Docampo Gacio, Elba

Ecuador

USC

1.700,00

2019/000011-0

Domínguez Rodríguez, Yessica

México

USC

1.700,00

2019/000041-0

Duarte Araya, Javiera

Chile

UDC

1.700,00

2019/000055-0

Feas Pérez, Xoana

Canadá

USC

1.700,00

2019/000029-0

Fernández Ferreira, Marta

Corea del Sur

Uvigo

1.700,00

2019/000097-0

Fernández Iglesias, Ángel

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000067-0

García Aller, Pedro

México

UDC

1.700,00

2019/000004-0

García Lampón, Andrea

Chile

USC

1.700,00

2019/000108-0

García Moreira, Noemi

Colombia

USC

1.700,00

2019/000124-0

García Rey, Carmen

Uruguai

UDC

1.700,00

2019/000139-0

García Sande, María

EEUU

UDC

1.700,00

2019/000143-0

García Vázquez, María

Chile

UDC

1.700,00

2019/000134-0

Gil de Bernabé Márquez, Lucía

Corea del Sur

UDC

1.700,00

2019/000087-0

Gómez García, Diego

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000037-0

González Soñora, Raquel

México

Uvigo

1.700,00

2019/000007-0

Herbello Rodríguez, Isabel

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000170-0

Jiménez Blanco, Laura

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000031-0

Koukoulis Lorenzo, Adrián

Suíza

USC

1.700,00

2019/000089-0

Lamas Carballo, Damián

México

Uvigo

1.700,00

2019/000121-0

Ledo Fontán, Laura

Chile

USC

1.700,00

2019/000119-0

Leira Vidal, Andrea

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000040-0

Lemos Lemos, Laura

Canadá

Uvigo

1.700,00

2019/000125-0

Lijo Solla, Lía

Uruguai

UDC

1.700,00

2019/000104-0

López Martínez, Claudia

Brasil

USC

1.700,00

2019/000060-0

Lorenzo Casas, Emma

Chile

USC

1.700,00

2019/000096-0

Martínez Gómez, Pedro Xosé

Xapón

USC

1.700,00

2019/000045-0

Martínez Pérez, Rosalía

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000116-0

Martínez Tuñas, Olaya

Chile

USC

1.700,00

2019/000075-0

Mas Brautigam, Óscar

México

USC

1.700,00

2019/000078-0

Mascareñas García, Marta

Brasil

USC

1.700,00

2019/000025-0

Mascato Mirazo, Rubén

México

Uvigo

1.700,00

2019/000069-0

Meijome López, Alba

México

USC

1.700,00

2019/000163-0

Mesa Tauste, María

Uruguai

USC

1.700,00

2019/000118-0

Molina Calle, Brian José

Arxentina

Uvigo

1.700,00

2019/000082-0

Montenegro Viñas, Pedro

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000172-0

Moreno Camblor, Cristina

Chile

USC

1.700,00

2019/000101-0

Nieto Fernández, Irene

Uruguai

USC

1.700,00

2019/000065-0

Nieto Mena, María

Chile

USC

1.700,00

2019/000035-0

Noguerol Besteiro, Pol

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000005-0

Oitavén Pascual, Inés

Chile

UDC

1.700,00

2019/000150-0

Otero Dios, Vanessa

México

USC

1.700,00

2019/000129-0

Otero Otero, Daniel

Brasil

USC

1.700,00

2019/000016-0

Oubiña Castro, Nathalie

Chile

UDC

1.700,00

2019/000068-0

Pereira de Castro, Pablo

México

UDC

1.700,00

2019/000132-0

Pereira Nogueira, Manuel

Chile

USC

1.700,00

2019/000008-0

Pereira Rodríguez, Miguel

EEUU

USC

1.700,00

2019/000047-0

Pérez Fieiras, Uxía

Perú

USC

1.700,00

2019/000115-0

Pérez Santos, Carolina

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000066-0

Pérez Valcarce, Martín

México

UDC

1.700,00

2019/000157-0

Piñeiro Bugallo, Irene

Chile

USC

1.700,00

2019/000062-0

Pita Martínez, Andrés

Uruguai

Uvigo

1.700,00

2019/000032-0

Quiben Figueroa, Raúl

Xapón

Uvigo

1.700,00

2019/000148-0

Quintela Tizón, José María

Xapón

USC

1.700,00

2019/000168-0

Quiroga Vila, Rita

Chile

UDC

1.700,00

2019/000155-0

Ramos Cerdeira, David

México

Uvigo

1.700,00

2019/000161-0

Razzouki Rodríguez, Lucía

Canadá

USC

1.700,00

2019/000107-0

Reboreda Martínez, Zenaida

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000175-0

Ribeiro Pereira, Ana Rita

Brasil

USC

1.700,00

2019/000092-0

Rico Link, Judith

Chile

USC

1.700,00

2019/000028-0

Rivas García, Sara

Chile

USC

1.700,00

2019/000130-0

Rodríguez Abadín, Rocío

Colombia

USC

1.700,00

2019/000070-0

Rodríguez Ferreiro, Sara

Brasil

Uvigo

1.700,00

2019/000147-0

Rodríguez Iglesias, Alicia

Corea del Sur

UDC

1.700,00

2019/000077-0

Rodríguez Orol, Luis Alfonso

EEUU

UDC

1.700,00

2019/000094-0

Rodríguez San Blas, Antonio

México

USC

1.700,00

2019/000103-0

Rodríguez Vázquez, Ivonne

Colombia

Uvigo

1.700,00

2019/000044-0

Rojo Gavito, Jaime

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000006-0

Rosales Veiga, José María

EEUU

Uvigo

1.700,00

2019/000080-0

Ruibal Puertas, David

Chile

UDC

1.700,00

2019/000133-0

Sal Valiño, Javier

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000138-0

San Martín López, María

Chile

USC

1.700,00

2019/000084-0

Santas González, Emma

Corea del Sur

Uvigo

1.700,00

2019/000079-0

Seguín Otero, Sara

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000137-0

Seoane Rabanal, Iago

Uruguai

Uvigo

1.700,00

2019/000020-0

Sias Paramos, Natalia

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000076-0

Soto Formigo, Emilio

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000146-0

Souto González, Estefanía

Chile

UDC

1.700,00

2019/000083-0

Suárez Blanco, Carolina

Chile

USC

1.700,00

2019/000015-0

Suárez Cruz, Julián

México

USC

1.700,00

2019/000173-0

Suárez Vigil, Pablo

México

UDC

1.700,00

2019/000135-0

Teira Bustelo, Nerea

Chile

UDC

1.700,00

2019/000105-0

Triñanes García, Laura

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000002-0

Troca Silvera, Blanca

Canadá

USC

1.700,00

2019/000018-0

Troncoso Pastoriza, Antonio

EEUU

Uvigo

1.700,00

2019/000030-0

Ulloa Meijide, Javier

Canadá

Uvigo

1.700,00

2019/000169-0

Valdés Rey, Enol

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000149-0

Valladares González, Uxía

Uruguai

USC

1.700,00

2019/000086-0

Vaqueiro Pereira, Iria

México

Uvigo

1.700,00

2019/000017-0

Vaquero Cadenas, María

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000091-0

Varela Carril, Claudia

Chile

UDC

1.700,00

2019/000003-0

Varela Menéndez, Daniel

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000012-0

Varela Soñora, María Cristina

Corea del Sur

Uvigo

1.700,00

2019/000081-0

Vázquez Rodríguez, Isabel

México

UDC

1.700,00

2019/000106-0

Vázquez Tejerina, Ainara

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000085-0

Veloso Dasilva, Dalia

México

Uvigo

1.700,00

2019/000126-0

Vidal Rey, Iván

Chile

UDC

1.700,00

2019/000113-0

Videla Valenti, Isabela

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000174-0

Vieites Veiga, David

México

UDC

1.700,00

2019/000166-0

Vieito Pena, Irene

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000009-0

Villamuelas Castro, Ángela

Chile

USC

1.700,00

2019/000010-0

Villar Millán, Sara

Arxentina

USC

1.700,00

2019/000034-0

Villarino Gómez, Clara

Chile

Uvigo

1.700,00

2019/000128-0

Villaverde da Cruz, Christian

Brasil

USC

1.700,00

2019/000100-0

Viñal Álvarez, Gabriel

Perú

Uvigo

1.700,00

2019/000064-0

Viso Salas, Beatriz

México

USC

1.700,00

2019/000036-0

Vivas Lago, Alma

Malasia

Uvigo

1.700,00

ANEXO II

Listaxe de suplentes

Nº de orde

Núm. expte.

Solicitante

Destino

Universid.

1

2019/000021-0

Pazos Castiñeira, Adrián

México

UDC

2

2019/000158-0

Cueto López, Inés

Chile

UDC

3

2019/000167-0

Fernández Río, Silva

Chile

Uvigo

ANEXO III

Listaxe de denegadas

Núm. expte.

Solicitante

Universid.

Motivo da denegacion

2019/000142-0

Álvarez Undabeitia, Cristina

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000046-0

Álvarez-Campana Medina, José Miguel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000123-0

Botana Castro, Aynoa

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000071-0

Castro Fernández, Sara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000051-0

Del Monte Rodríguez, Laura

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000162-0

Ferreiro Barro, Lara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000048-0

Fonseca Caíño, Andrea

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000153-0

Francisco Martínez, Sofía

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000024-0

García García, Laura

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000145-0

Garrido Iglesias, Patricia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000013-0

González Fuentes, Francisco Andre

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000152-0

González García, Ángela

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000039-0

López Pedre, María del Mar

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000112-0

Lorenzo Pérez, Carlota

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000140-0

Menéndez Expósito, Eva

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000053-0

Otero Piñeiro, Javier

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000171-0

Penide Jane, Rafael

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000072-0

Peña Andrade, Juliana

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000141-0

Prieto Piñeiro, Julia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000074-0

Raposo Caulonga, Sara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000154-0

Reija Ares, Sara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000111-0

Sáez Cabrera, Raúl

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000110-0

Sáez Cabrera, Sergio

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000049-0

Seijo Rabina, Daniel Arturo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000136-0

Seoane Miras, Sonia

Uvigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000056-0

Silva Moreira, Marta

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000057-0

Suárez Terrón, Marina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000156-0

Urresti Martínez, Andoni

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000050-0

Vázquez López, Orlando Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria