Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 232 Xoves, 5 de decembro de 2019 Páx. 51975

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2019 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), convocadas pola Resolución do 17 de decembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 8, do 11 de xaneiro de 2019), novas adxudicacións da lista de suplentes.

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 17 de decembro de 2018 (DOG nº 8, do 11 de xaneiro de 2019) convocáronse as axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 18 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Valoración establecida no artigo 15 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme aos criterios establecidos no artigo 16.

A Comisión de Valoración, na súa sesión do 3 de xullo de 2019, informou favorablemente a elaboración dunha listaxe de agarda para as entidades cos restantes contratos solicitados segundo a orde establecida na convocatoria, de xeito que, en primeiro lugar, figuren por orde decrecente de puntuación os contratos solicitados que aínda non foron seleccionadas para acceder ao financiamento, e en segundo lugar, os restantes contratos solicitados por aquelas entidades que teñan solicitado máis de dúas contratacións, tendo en conta que a convocatoria non establece unha puntuación mínima para ser beneficiaria destas axudas.

De acordo con isto, tendo en conta as renuncias recibidas e resoltas ata esta data, esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo a esta resolución (agrupadas por aplicación e ordenadas por puntuación descendente).

2. Novas adxudicacións:

Aplicación orzamentaria

Ano 2019 (€)

09.A3.561A.470.0

140.000

09.A3.561A.480.0

20.000

Total

160.000

3. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 24 da resolución de convocatoria.

5. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 24 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

6. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2019

A directora da Axencia Galega de Innovación
P.A. (Resolución do 16.6.2014; DOG nº 127, do 7 de xullo)
Benito Fernández Rodríguez
Director da Área de Xestión

ANEXO

Relación de solicitudes concedidas (agrupadas por aplicación
e ordenadas por puntuación descendente)

Nº de expediente

Entidade solicitante

NIF

Trab. nº

Total punt.

Procedemento

Nº CT

Total axuda (€)

Aplicación orzamentaria

099_IN848C_2019_833833

Sdea Solutions, S.L.

B27828706

1

34 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

008_IN848C_2019_375084

Engtech Composites Lab, S.L.

B70518550

1

34 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

008_IN848C_2019_375084

Engtech Composites Lab, S.L.

B70518550

2

34 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

026_IN848C_2019_694538

Copcisa, S.A.

A08190696

2

34 (2º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

117_IN848C_2019_838033

Hacce Soluciones TIC, S.L.

B36989515

1

33 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

115_IN848C_2019_837201

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

B15986771

1

33 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

115_IN848C_2019_837201

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

B15986771

2

33 (2º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

119_IN848C_2019_838245

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

1

32 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

082_IN848C_2019_827684

Invidea As Pontes, S.L.

B70585377

1

32 (2º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

045_IN848C_2019_797027

Software 4 Science Developments, S.L.

B70393582

1

32 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

125_IN848C_2019_838375

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica

B15758717

2

31 (2º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

024_IN848C_2019_673493

It Fabricación Digital, S.L.

B70570197

1

31 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

104_IN848C_2019_836171

Tecalis Innovación, S.L.

B70279088

1

31 (2º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

069_IN848C_2019_824275

Alén Space, S.L.

B27867142

2

31 (2º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.470.0

Subtotal 09.A3.561A.470.0

140.000,00 €

111_IN848C_2019_836840

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

G27407212

2

34 (1º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

111_IN848C_2019_836840

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

G27407212

1

32 (2º contrato)

1ª concesión

1

10.000,00 €

09.A3.561A.480.0

Subtotal 09.A3.561A.480.0

20.000,00 €

Total (09.A3.561A.470.0 + 09.A3.561A.480.0 + 09.A3.561A.444.0 )

160.000,00 €