Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 13 de decembro de 2019 Páx. 52896

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2020 (código de procedemento TR301V).

Os puntos 1 e 2 do artigo 29 do Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado mediante a Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, atribúen á Comunidade Autónoma galega a execución da lexislación do Estado en materia laboral e de fondos de ámbito nacional e de emprego.

O Decreto 135/2017, do 28 de decembro, DOG núm. 18, do 25 de xaneiro de 2018, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria como órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dispón no seu artigo 1.b), relativo ao seu ámbito competencial, que lle corresponde, entre outras, o exercicio das competencias e funcións de proposta e execución das directrices xerais do Goberno no ámbito laboral, incluídas as políticas activas de emprego, política laboral e promoción laboral, de conformidade co Estatuto de autonomía e coa Constitución.

A Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, recolle a planificación e o financiamento do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, a programación e execución das accións formativas, o control, o seguimento e o réxime sancionador, así como o sistema de información, a avaliación, a calidade e a gobernanza do sistema.

O Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, completa este marco regulador e dedica o seu artigo 25 ás axudas e bolsas que poden percibir as persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas.

Así mesmo, a nova Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, regula, no seu capítulo IV, as diferentes tipoloxías de bolsas e axudas.

Neste sentido o artigo 23.2 da citada orde ministerial dispón que as administracións públicas competentes establecerán nos seus respectivos ámbitos as contías, prazos de solicitude e concesión das bolsas e axudas previstas, determinándose no seu anexo II as súas contías máximas.

O artigo 7.b) do Real decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero, establece que durante o tempo de participación nunha acción formativa a muller terá dereito a percibir unha bolsa por asistencia de 10 euros por día lectivo ata a finalización do curso.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece no seu artigo 5.2. que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, aos que se axusta esta disposición.

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, regula os requisitos de concesión e xustificación das subvencións concedidas na Administración do Estado. Nesta lei recóllense artigos que teñen carácter básico, polo que son de aplicación á normativa nesta comunidade autónoma e, consecuentemente, a esta orde de convocatoria.

O obxecto desta orde é concretar os principios xerais contidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo á concesión de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

A orde adecúa a tipoloxía de bolsas e axudas aos cambios normativos, reformula determinados procesos co obxecto de adaptalos ao propósito da administración electrónica e modifica aspectos do procedemento de concesión de subvencións co obxectivo de diminuír os tempos de tramitación e axilizar os pagamentos, establecendo un mínimo, respecto ao momento ao que se ten dereito a percibir a bolsa ou axuda, de 100 € acumulados.

Á vista do anterior, e logo de consultar ao Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. A presente orde ten por obxecto regular o réxime da concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego financiada pola referida consellería, código de procedemento TR301V, coa excepción da formación incluída en programas integrados de emprego e obradoiros de emprego.

2. Por medio desta orde convócanse as devanditas subvencións, referidas ás accións formativas que se inicien no período comprendido entre o día da entrada en vigor desta orde e o 31 de outubro de 2020 (ambos inclusive).

Artigo 2. Financiamento

1. A contía total prevista inicialmente para o período de vixencia da presente orde ascende a 6.500.000 euros, para o 2020, con cargo á aplicación orzamentaria 09 41 323 A 480.0 con código proxecto 2013 00 545, que figuran na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2020.

A presente orde tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, na redacción dada pola Orde de 27 do novembro de 2000, DOG núm. 231, do 29 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, e queda a concesión das subvencións sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.

2. A concesión das subvencións en concepto de bolsas e axudas previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario. De ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, publicarase, mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

3. Se o orzamento asignado non é suficiente para proceder ao pagamento de todas as axudas solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación. Para estes efectos, terase en conta a data en que a correspondente solicitude se presentase nalgún dos lugares previstos nesta orde ou, no caso de que a solicitude non estea completa, a data na que esta fose emendada. No caso de coincidencia na data de presentación entre dúas ou máis solicitudes presentadas, a orde de prioridade virá determinada pola hora de presentación.

4. Os créditos consignados nesta orde poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación profesional para o emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

5. Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento do crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Artigo 3. Persoas beneficiarias

1. Poderán obter a condición de persoas beneficiarias das subvencións en concepto de bolsas e axudas obxecto da presente convocatoria as persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas recollidas no artigo 1 e que reúnan os requisitos exixidos con carácter xeral nesta orde e nos artigos que se refiren a cada tipo de bolsa ou axuda, nos termos do disposto no capítulo IV e no anexo II da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

2. Para os efectos do anterior, terán a condición de persoas traballadoras desempregadas aquelas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na data de inicio da acción formativa ou no momento da súa incorporación á acción formativa.

Tamén poderán obter a condición de beneficiarias as persoas traballadoras que, tendo a condición laboral de ocupadas no momento da súa incorporación á acción formativa, nos supostos en que estea permitida a participación de persoas traballadoras ocupadas, adquiran a condición de persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia durante o período de desenvolvemento da acción formativa.

Neste caso, só terán dereito a percibir as axudas que lles poidan corresponder desde o primeiro día do mes seguinte a aquel en que adquiran a condición de persoa desempregada. No suposto de que desapareza o feito causante, perderase o dereito a percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar esta situación.

A persoa beneficiaria debe comprometerse a manter os requisitos que lle permiten o acceso á subvención durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito, de tal maneira que se deixa de cumprilos, estará obrigada a comunicalo por escrito ao órgano competente para resolver, no prazo de cinco días hábiles desde que se produza tal circunstancia.

3. Non poderán obter a condición de persoa beneficiaria das subvencións previstas nesta orde aquelas nas cales concorran algunhas das circunstancias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A xustificación polas persoas solicitantes de non estar incursas en ningunha das anteditas circunstancias realizarase mediante unha declaración responsable incluída no modelo de solicitude do anexo I (procedemento TR301V), referenciado no artigo 15 desta orde, e cuxo contido deberá respectar o que establece o artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. As referencias que nesta orde se contemplan con respecto ao momento a partir do cal se ten dereito a percibir a bolsa ou axuda refírense aos efectos do cómputo, pois a percepción do importe correspondente á subvención efectuarase no momento correspondente, logo da instrución, tramitación, proposta e resolución, nos termos desta mesma orde, e tendo en conta, especialmente, a necesidade de que exista un mínimo acumulado de 100 € ou fracción.

Artigo 4. Bolsas e axudas. Tipoloxía e réxime de concesión

1. As subvencións reguladas nesta orde son compatibles e acumulables entre si, agás a axuda por transporte público e a axuda por transporte en vehículo propio que son incompatibles entre elas.

As bolsas de asistencia para persoas cunha discapacidade recoñecida nun grao igual ou superior ao 33 % e para as persoas que participen nunha acción formativa solicitada desde o seu IPE non se poderán percibir simultánea e acumulativamente.

2. As subvencións reguladas por esta orde refírense ás bolsas de asistencia para persoas con discapacidade e persoas que participan nunha acción formativa incluída no seu itinerario persoal individualizado de emprego, ás axudas de transporte, ás axudas para manutención, ás axudas á conciliación e ás axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero, para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas.

O dereito do alumnado a percibilas referirase a cada día de asistencia na correspondente acción formativa e, en virtude do artigo 23.2 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, deberá existir un mínimo acumulado de 100 € por persoa desempregada participante nas accións formativas para proceder á tramitación das bolsas e axudas. Naqueles supostos en que, pola duración do curso ou do período de concorrencia do feito causante, os días de asistencia á formación non permitan chegar ao antedito mínimo de 100 € por persoa, a tramitación realizarase ao remate da acción formativa, pola fracción correspondente.

O sinalado no anterior parágrafo non impedirá que a xefatura de servizo competente na materia poida determinar a tramitación de bolsas e axudas por importes inferiores se as posibilidades de xestión e a carga de traballo da unidade administrativa o permiten.

3. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concesión directa, de acordo co establecido no artigo 19.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 6.5.d) da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

4. A Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia reserva para si o dereito a efectuar cantas comprobacións sexan oportunas coa finalidade de asegurar o cumprimento dos requisitos exixidos por parte das persoas que perciban as subvencións reguladas nesta orde e, de ser o caso, poderá iniciar os procedementos de reintegro e sancionador que sexan oportunos, segundo o establecido pola lexislación de subvencións aplicable.

5. Consonte o punto 4 do artigo 23 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, as bolsas e axudas á conciliación previstas nesta orde, non se computarán como renda para os efectos do establecido no artigo 275.4 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.

Artigo 5. Bolsas de asistencia para persoas con discapacidade e persoas que participan nunha acción formativa do seu itinerario persoal individualizado de emprego

1. Poderán percibir unha bolsa de 9 euros por día de asistencia as persoas traballadoras desempregadas que se atopen nalgún dos seguintes colectivos:

a) Ter recoñecida unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 % segundo o previsto no artigo 1 do Real decreto 1414/2006, do 1 de decembro.

b) Participar nunha acción formativa solicitada, e non caducada, desde o itinerario individual e personalizado de emprego (IPE), en coherencia co obxectivo profesional que nel se estableza e sempre que non se negasen a participar en actividades nel recollidas.

2. A contía máxima acumulable das bolsas de asistencia reguladas neste artigo será de 9 euros por día de asistencia, aínda que a persoa desempregada pertenza simultaneamente aos dous colectivos sinalados no punto 1 (persoas cunha discapacidade recoñecida nun grao igual ou superior ao 33 % e persoas que participen nunha acción formativa solicitada desde o seu IPE, nos termos indicados na letra b).

3. No caso das persoas pertencentes ao colectivo da letra a) do punto 1, no suposto de que o recoñecemento da discapacidade teña lugar con posterioridade ao inicio da acción formativa, terán dereito a percibir esta bolsa a partir do primeiro día do mes seguinte ao que teña lugar este recoñecemento, tendo que realizar a solicitude da axuda no prazo dun mes desde que ese recoñecemento tivo lugar.

4. Polo que se refire ás persoas que se engloban na letra b) do punto 1, para ter dereito a esta bolsa, a solicitude da acción formativa desde o itinerario individual e personalizado de emprego (IPE), ten que ser anterior á data que consta na carta de cita para a selección enviada pola oficina de emprego ou, no caso de selección directa ou convocatoria pública, anterior á data en que a entidade presenta a acta de selección na oficina de emprego correspondente.

5. Para ter dereito ás bolsas as que se refire o punto 1, o alumnado deberá carecer de rendas de calquera clase iguais ou superiores ao 75 % do indicador público de renda de efectos múltiples (no sucesivo, IPREM).

Entenderase cumprido este requisito sempre que a suma das rendas de todas as persoas integrantes da unidade familiar ou de convivencia, incluída a persoa solicitante, dividida polo número das persoas membros que a compoñen sexa inferior ao 75 % do IPREM.

Artigo 6. Axudas de transporte

1. O alumnado que asista ás accións formativas referidas nesta orde terá dereito a percibir unha axuda por transporte público, urbano ou interurbano, de 1,5 € por día de asistencia, consonte a contía máxima establecida no punto segundo do anexo II da Orde TMS/368/2019.

Para teren dereito á súa percepción deberán presentar unha declaración responsable, incluída no anexo I, na cal se expliciten a/as liña/s de transporte público que precisen utilizar para asistir á acción formativa.

2. De non existir medio de transporte público entre o enderezo de intermediación laboral das persoas traballadoras desempregadas que asistan á acción formativa e o lugar en que esta se desenvolva ou, no caso de existir, se o horario regular do transporte público non permite compatibilizalo co horario da acción formativa, terán dereito a percibir un axuda por transporte en vehículo propio consistente en 0,19 € por quilómetro e día de asistencia, cun máximo de 15 euros diarios.

Para teren dereito á súa percepción deberán presentar unha declaración responsable, incluída no anexo I, de que non existe medio de transporte público entre o enderezo de intermediación laboral e o lugar en que a acción formativa se desenvolva ou, caso de existir este, que o horario regular do trasporte público non permite compatibilizalo co horario de realización da acción formativa. A dita declaración deberá incluír o total diario de quilómetros que deban realizar.

A presentación da declaración responsable non eximirá as persoas beneficiarias da axuda da obriga de gardar, para o caso dunha posterior comprobación por parte da Administración, toda aquela documentación xustificativa de que se cumpren os requisitos establecidos no parágrafo anterior para ter dereito a percepción desta axuda.

Para o cálculo da cantidade a aboar terase en conta a distancia en quilómetros existente entre o enderezo habitual da persoa solicitante desempregada e o do establecemento formativo onde teña lugar a realización da acción formativa ou o módulo de prácticas. Para os efectos do disposto nesta orde, entenderase como enderezo habitual o enderezo de intermediación que figure rexistrado no Servizo Público de Emprego de Galicia no momento de inicio da actividade formativa.

A comprobación da exactitude dos quilómetros declarados como realizados diariamente poderase efectuar, sen prexuízo da posible utilización doutros medios de control, mediante o uso de sistemas informáticos que permitan determinar a distancia existente entre os puntos de orixe e destino.

Artigo 7. Axudas de manutención

1. Se o horario de impartición da acción formativa é de mañá e de tarde, e a distancia entre o enderezo de intermediación laboral da persoa traballadora desempregada rexistrado no Servizo Público de Emprego de Galicia e o lugar en que se desenvolve aquela acada ou supera os 20 quilómetros, poderase ter dereito a unha axuda de manutención por importe máximo de 12 euros diarios, conforme a contía máxima establecida no punto segundo do anexo II da Orde TMS/368/2019.

Para teren dereito á súa percepción as persoas solicitantes deberán presentar unha declaración responsable, incluída no anexo I, indicando que se cumpren os requisitos establecidos no parágrafo anterior e achegar mensualmente a documentación recollida no artigo 24.3 desta orde.

Artigo 8. Axudas á conciliación

1. As persoas traballadoras desempregadas que asistan ás accións de formación de referencia e que teñan que conciliar tal participación co coidado de fillos/as menores e/ou persoas acollidas menores de doce anos ou de familiares dependentes ata o segundo grao, terán dereito a unha contía igual ao 75 % do IPREM diario, por día de asistencia, acumulable, de ser o caso, ao resto de bolsas e axudas que poidan corresponderlle.

2. As persoas que queiran acollerse a esta axuda deberán cumprir as seguintes condicións ao inicio da acción formativa ou no momento en que teña lugar o feito causante:

a) Carecer de rendas de calquera clase iguais ou superiores ao 75 % do IPREM, nos termos de cálculos de renda referidos nesta orde.

b) Ter fillo/a/s e/ou persoas acollidas menor/es de doce anos ou, se é o caso, a dependencia do familiar ata o segundo grao.

3. No suposto de que o suxeito causante da axuda sexa un familiar ata o segundo grao, este entenderase incluído na unidade familiar para o cómputo de rendas.

4. Se o fillo ou a filla nace ou se acredita a dependencia con posterioridade ao inicio da acción formativa, terase dereito a percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte ao que teña lugar o feito causante, tendo que realizar a solicitude da axuda no prazo dun mes desde que o feito tivo lugar.

5. No suposto de desaparición do feito causante, perderán o dereito á percepción da axuda a partir do primeiro día do mes seguinte ao que teña lugar a desaparición, estando obrigadas a comunicalo por escrito ao órgano competente para resolver, no prazo de cinco días hábiles desde que se produza tal circunstancia.

Artigo 9. Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero

1. As persoas traballadoras desempregadas que asistan a accións de formación as que se refire esta orde e que teñan a condición de muller vítima de violencia de xénero, terán dereito a percibir unha axuda de dez euros por día de asistencia, acumulables, de ser o caso, ao resto de bolsas e axudas que poidan corresponderlle.

2. Para aquelas subvencións en concepto de bolsas e axudas en que se establezan límites de rendas da unidade familiar ou de convivencia para a súa percepción, quedan excluídos do cómputo das rendas os ingresos da persoa agresora.

Artigo 10. Cálculo das rendas

1. Para os efectos destas bases, as rendas calcularanse do seguinte xeito:

a) Para as persoas traballadoras por conta allea:

• Tomaranse os ingresos brutos do mes anterior ao inicio do curso ou do mes anterior a que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.

• Teranse en conta as axudas de custo que superen o 10 % do IPREM.

b) Para as persoas autónomas:

• Tomaranse os ingresos netos do trimestre anterior ao inicio do curso ou do trimestre anterior a que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso.

• Ratearase o importe mensualmente, para obter as rendas mensuais.

2. Computarase como renda o importe dos salarios sociais, as rendas mínimas de inserción ou as axudas análogas de asistencia social concedidas pola Comunidade Autónoma, así como o importe das prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal.

Tamén terán a consideración de renda os ingresos correspondentes a rendementos patrimoniais, pensións e calquera outro tipo de ingresos percibidos.

A variación de rendas non se considerará circunstancia sobrevida para os efectos de xerar dereito á percepción das axudas.

3. Os datos dos puntos anteriores referiranse á suma de ingresos de todas as persoas que integran a unidade familiar ou de convivencia, incluída a persoa solicitante, dividida polo número de membros que a compoñen.

Artigo 11. Definición de unidade familiar ou de convivencia

1. Para os efectos desta orde, consideraranse como persoas integrantes da unidade familiar ou de convivencia, con referencia ao momento de presentar a solicitude e sempre que se produza a convivencia no mesmo enderezo que a persoa solicitante, ademais de a esta:

a) As persoas familiares por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grado de parentesco en liña ascendente, descendente ou colateral da persoa solicitante.

b) O seu cónxuxe ou a persoa con que conviva en situación de unión de feito ou análoga, sempre que se trate de parella de feito acreditada.

c) As persoas acollidas menores de vinte e seis anos, ou de máis idade pero incapacitados/as.

2. A acreditación da convivencia non se realizará no momento da solicitude, senón que terá lugar, eventualmente, no momento posterior que proceda, nos termos sinalados nesta orde, ben que se deberán cumprir os requisitos coas oportunas consecuencias para o caso de incumprimento ou falsidade do declarado responsablemente.

Artigo 12. Procedemento de concesión

O procedemento de concesión das subvencións en concepto de bolsas e axudas as que se refire esta orde tramitarase en réxime de concesión directa, de acordo co previsto na Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral; na Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, e no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións no ámbito do emprego e da formación profesional ocupacional.

Artigo 13. Información sobre o procedemento administrativo

Poderase obter información relativa a este procedemento administrativo a través dos seguintes medios:

a) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: http://sede.xunta.gal

b) Na páxina web oficial da consellería: http://emprego.ceei.xunta.gal

c) Para as subvencións en concepto de bolsas e axudas que instrúa e tramite a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral nos teléfonos 881 99 53 70 e 981 54 56 95.

Para o caso concreto de accións formativas impartidas no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia nos teléfonos 881 99 78 03 e 881 99 78 07, así como no enderezo web https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/

d. Para as subvencións en concepto de bolsas e axudas que instrúan e tramiten as xefaturas territoriais, segundo corresponda, ademais de presencialmente na sede do correspondente servizo periférico, na rede de oficinas de emprego e na rede pública de centros de formación profesional para o emprego, nos seguintes teléfonos:

• A Coruña: 881 88 15 66 e 881 88 15 58.

• Lugo: 982 29 42 84 e 982 29 42 41.

• Ourense: 988 38 68 37 e 988 38 61 05.

• Vigo: 986 81 70 64 e 986 81 70 87.

e) Nas entidades, centros e empresas que perciban fondos públicos para o desenvolvemento de accións de formación para o emprego, nos termos do sinalado nesta orde e no correspondente instrumento xurídico.

f) Para cuestións de carácter xeral relacionadas coa orde a través do teléfono 012 de información e atención a cidadanía da Xunta de Galicia (981 90 06 43 desde o resto do territorio español), e nas oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Artigo 14. Obriga de colaboración

1. As entidades, centros e empresas que perciban fondos públicos para o desenvolvemento de accións de formación para o emprego e que desenvolvan as accións formativas a que se refire o artigo 1, colaborarán, en cumprimento dos compromisos e obrigas asumidas, na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado que participe nas accións formativas desenvolvidas por cada un deles.

Esta obriga de colaboración abrangue tamén a aqueles centros da rede pública da Xunta de Galicia que impartan formación profesional para o emprego, con independencia da consellería de adscrición, sen prexuízo doutras obrigas que poidan determinarse no instrumento xurídico correspondente.

2. A obriga de colaboración concretarase en todos aqueles aspectos que se indican nesta orde, e con respecto ás persoas que participen na correspondente acción formativa, de conformidade co previsto no artigo 23.1 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo:

a) Informalas axeitadamente, en tempo e forma, dos dereitos que teñen, dos prazos para presentar a solicitude e da documentación necesaria.

b) Auxilialas no trámite de solicitude se así son requiridas e autorizadas pola persoa participante. Neste sentido, facilitarán ao alumnado solicitante das subvencións en concepto de bolsas e axudas os oportunos documentos que acrediten a documentación achegada, así como a data de entrega.

c) De ser o caso e naqueles supostos que determine a orde, presentarán ante o órgano instrutor competente, dentro dos 10 primeiros días naturais de cada mes, a documentación relativa a subvencións en concepto de bolsas e axudas de alumnado do seu centro que corresponden ao mes anterior.

3. Cando a Administración pública autonómica constate que se produciu a perda do dereito ao recoñecemento ou pagamento dunha subvencións por bolsa ou axuda por parte dunha persoa traballadora desempregada que tivese dereito a ela/s, e a dita perda fose motivada polo incumprimento das obrigas por parte das entidades a que se refire este artigo, estas poderán ser obxecto dun procedemento de revogación e reintegro do financiamento público que obtivesen para o desenvolvemento da acción formativa na contía equivalente ao importe que deixase de percibir a persoa afectada.

Artigo 15. Modo de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado do anexo I, procedemento TR301V, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal para a súa posterior tramitación a través so sistema informático SIFO.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. No suposto de que a persoa solicitante non teña capacidade técnica ou económica, ou que, por outros motivos, non teña garantido o acceso e dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos, a presentación electrónica da solicitude e da documentación complementaria poderá ser validamente realizada por unha persoa representante que si cumpra cos anteditos requisitos.

Neste senso, de conformidade co previsto no artigo 23.1 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, as correspondentes entidades e centros beneficiarios colaborarán coas persoas solicitantes, a través dos seus recursos e medios humanos e técnicos, sempre que aquelas lles outorguen a súa autorización para presentar no seu nome a solicitude e a documentación complementaria.

Ademais, a persoa peticionaria poderá dirixirse á oficina de emprego que lle corresponda do Servizo Público de Emprego de Galicia, para que unha das súas persoas empregadas públicas presente no seu nome a solicitude e a documentación complementaria, se é autorizada expresamente por aquela.

No caso de mulleres vítimas de violencia de xénero que teñan solicitado a confidencialidade dos seus datos, a subvención deberá solicitarse a través da persoa titora.

3. A solicitude dirixirase á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral ou ás xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, segundo cal sexa o tipo de acción formativa en que se participa, de conformidade co establecido nesta orde:

a) As solicitudes das persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas, procedemento TR302A, e nas accións formativas impartidas polo Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia dirixiranse á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

b) As solicitudes das persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas con compromiso de contratación, no marco do procedemento TR301P, dirixirán as súas solicitudes ao Servizo de Orientación e Promoción Laboral da xefatura territorial competente, en función da localización do centro en que reciben a formación, para que a dita unidade administrativa proceda á súa instrución e tramitación e, logo da emisión do correspondente informe, remita á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral o conxunto do expediente para que este órgano dite a resolución.

c) As solicitudes das persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas distintas ás que se mencionan nas anteriores letras, incluíndo, en todo caso, as derivadas da oferta formativa executada nos centros da Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como nos centros da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto das accións formativas incluídas nos acordos de colaboración para a impartición de formación profesional para o emprego nos centros educativos, dirixiranse ás correspondentes xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, segundo a provincia ou ámbito territorial.

Para estes efectos, deberán sinalar no cadro correspondente do modelo de anexo I a opción que corresponda.

Artigo 16. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada. Opcionalmente, tamén poderán tramitarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Prazo de presentación das solicitudes

1. A persoa traballadora desempregada deberá presentar a súa solicitude no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, ou desde que teña lugar o feito causante que determina o dereito, coa data límite do 30 de novembro de 2020.

2. Por razóns organizativas as solicitudes presentadas como consecuencia da participación en accións formativas que comecen a partir da entrada en vigor desta orde deberán presentarse a partir do 1 de xaneiro de 2020, respectando o prazo máximo dun mes establecido no punto anterior.

3. A presentación da solicitude fóra de prazo dará lugar á súa inadmisión sen máis trámites, previa resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase a persoa solicitante para que, nun prazo de dez días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

Artigo 18. Declaración responsable

1. A persoa interesada deberá presentar debidamente cuberto e asinado o formulario de solicitude do anexo I, con indicación expresa das bolsas ou axudas que vaia solicitar, e declarar que cumpre cos requisitos necesarios en cada caso para o recoñecemento do dereito á/s subvención/s que solicita, que no momento da solicitude dispón da documentación que acredita tal cumprimento e que a porá á disposición da Administración cando lle sexa requirida, ademais de que se compromete a manter os ditos requisitos durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito.

2. A concesión das subvencións vinculadas coas bolsas e axudas recollidas nesta orde realizaranse sobre a base da declaración responsable recollida neste artigo, sen prexuízo das comprobacións que poidan ser realizadas con posterioridade pola unidade administrativa correspondente.

Artigo 19. Documentación complementaria probatoria

1. Para os efectos das posteriores comprobacións, a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos por parte das persoas beneficiarias, que estas gardarán durante un prazo mínimo de 4 anos, nos termos do artigo 14 da Orde TMS 368/2019, do 28 de marzo, e que porán a disposición da Administración cando esta llelo requira, é a seguinte:

a) Bolsas de asistencia reguladas no artigo 5 dirixidas a persoas con discapacidade e persoas que participan nunha acción formativa incluída no seu itinerario persoal individualizado de emprego, segundo proceda:

• Libro de familia ou calquera documentación que acredite de forma suficiente o grao de parentesco.

• Documentación acreditativa de que a suma das rendas das persoas integrantes da dita unidade familiar ou de convivencia sexa inferior ao 75 % do IPREM.

Para o caso concreto das bolsas de asistencia para persoas con discapacidade, certificado acreditativo do grao de discapacidade emitido polo Imserso ou polo servizo autonómico correspondente.

No suposto de que o recoñecemento da discapacidade estea acreditado pola Xunta de Galicia, o dito certificado só deberá presentarse no caso de que a persoa interesada, conforme o disposto no artigo 20 da presente orde, se opoña á súa consulta.

b) Axuda por transporte en vehículo propio: documentación xustificativa de que non existe medio de transporte público entre o enderezo de intermediación laboral e o lugar en que a acción formativa se desenvolva ou, caso de existir este, que o horario regular do trasporte público non permite compatibilizalo co horario de realización da acción formativa.

c) Axuda á conciliación:

• Libro de familia ou calquera documentación que acredite de forma suficiente o grao de parentesco.

• Documentación acreditativa de que a suma das rendas das persoas integrantes da dita unidade familiar ou de convivencia sexa inferior ao 75 % do IPREM.

d) Axuda para mulleres vítimas de violencia de xénero: calquera dos seguintes documentos, con vixencia no momento de participación na acción formativa:

Certificación da orde de protección ou da medida cautelar correspondente, ou testemuño ou copia autenticada pola secretaria ou polo secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar; certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local; sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na lei; certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local; informe do ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia, auto de apertura de xuízo oral ou documento equivalente en que conste a existencia dos ditos indicios, ou informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social, segundo sexa o caso.

2. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá requirir de maneira motivada a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

3. No caso de que algún dos documentos que hai que presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada nesta orde. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

4. As unidades administrativas competentes, efectuarán labores de control e verificación do cumprimento dos requisitos necesarios para beneficiarse das referidas bolsas e axudas, nos termos que sinale ao respecto a instrución que dite a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

Se durante as referidas actividades de control e verificación se concluíse que unha persoa beneficiaria presentou unha declaración responsable falseando as condicións requiridas para a concesión da subvención ou ocultando as circunstancias que a impedisen ou limitasen, ademais da consecuente perda do dereito á percepción da subvención, poderá ter a consideración dunha infracción nos termos da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas posibles consecuencias sancionadoras que se recollen na dita norma e no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Artigo 20. Comprobación de datos

1. Para tramitar estes procedementos consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas.

I) DNI/NIE da persoa solicitante.

II) DNI/NIE da persoa representante.

III) A inscrición no Servizo Público de Emprego de Galicia como persoa traballadora desempregada, nos termos desta orde.

IV) Para o caso de solicitar a axuda por transporte en vehículo propio ou a axuda por manutención, o enderezo de intermediación laboral da persoa solicitante.

V) Para o caso concreto das bolsas de asistencia para persoas con discapacidade, certificado da discapacidade da persoa solicitante recoñecida pola Xunta de Galicia.

VI) Nos casos que proceda, a inclusión da acción formativa, solicitada e non caducada, en que a persoa traballadora desempregada participa, desde o itinerario individual e personalizado de emprego (IPE), en coherencia co obxectivo profesional que nel se estableza, nos termos desta orde.

VII) Para o suposto das bolsas de asistencia reguladas no artigo 5 (persoas con discapacidade e persoas que participan nunha acción formativa incluída no seu itinerario persoal individualizado de emprego) e de axudas por conciliación, certificado de empadroamento, convivencia ou residencia de toda a unidade familiar nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.

VIII) Para o caso específico de axudas á conciliación, de ser o caso, certificado de dependencia da persoa que motiva a conciliación emitido pola Administración pública competente.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberano indicar no cadro correspondente habilitado no formulario de solicitude e achegar os pertinentes documentos acreditativos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. Para a oposición expresa á comprobación automática dos datos a que se refiren os puntos 1.VII e 1.VIII do presente artigo, xunto coa solicitude deberá achegarse debidamente cuberto o modelo de comprobación recollido como anexo II da presente orde. Caso de que exista oposición á consulta as persoas solicitantes deberán achegar a dita documentación.

Artigo 21. Declaracións responsables

1. As declaracións responsables a que se refire esta orde, recollidas no modelo de anexo I, deberán deixar de manifesto, baixo a responsabilidade da persoa interesada, que esta cumpre cos requisitos necesarios en cada caso para o recoñecemento do dereito á bolsa ou axuda correspondentes, que dispón da documentación que acredita tal cumprimento e que a porá á disposición da Administración cando lle sexa requirida, ademais de que se compromete a manter os ditos requisitos durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito, de tal maneira que, se deixase de cumprilos, estaría obrigado a comunicalo por escrito ao órgano competente para resolver, no prazo de cinco días hábiles desde que se produza tal circunstancia.

De non comunicarse que se deixou de cumprir os requisitos exixidos para ter dereito á subvención, considerarase que a persoa declarante incorre en falseamento da súa declaración responsable, cos efectos sinalados nesta orde.

2. Forma parte da solicitude a declaración responsable que se contén nela e na que se fai constar, ademais dos requisitos exixidos para cada tipo de axuda, os aspectos seguintes:

a) Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

• Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo concepto para o que se solicita esta subvención.

• Se se solicitou e/ou concedeu algunha outra axuda para este mesmo concepto para o que se solicita esta subvención, deberán relacionarse.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.

c) Que a persoa solicitante non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

d) Que a persoa solicitante non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e especificamente que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, para os efectos do establecido no artigo 11 letra h) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

e) Que a persoa solicitante está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado por Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

f. Que a persoa solicitante coñece as estipulacións da presente orde e das bases da convocatoria, que cumpre cos requisitos sinalados nelas e que se compromete a destinar o importe da axuda ao obxecto da subvención indicada.

3. A presentación dunha declaración responsable falseando as condicións requiridas para a concesión da subvención ou ocultando as circunstancias que a impedisen ou limitasen, poderá ter a consideración dunha infracción nos termos da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas posibles consecuencias sancionadoras que se recollen na dita norma e no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

En calquera caso, considerarase como falseamento ou ocultación das circunstancias o incumprimento do compromiso de manter os requisitos necesarios para ter dereito á subvención, a falta de documentación que o acredite e o incumprimento da obriga de comunicar que se deixou de cumprir os requisitos exixibles, no prazo sinalado nesta orde.

Artigo 22. Órganos competentes para a ordenación e instrución do procedemento de concesión. Prazo de resolución e de notificación

1. Os órganos competentes para as distintas fases do procedemento serán:

a) A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral será o órgano competente para a instrución e tramitación, así como proposta de resolución e resolución das solicitudes de subvencións por concepto de bolsas e axudas das persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas, nas accións formativas impartidas no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia e nas accións formativas cuxa resolución de concesión corresponde á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, con excepción do sinalado na seguinte letra.

b) Os servizos de Orientación e Promoción Laboral das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria serán as competentes para instruír, tramitar e emitir o informe correspondente ás bolsas e axudas das persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas con compromiso de contratación, no marco do procedemento TR301P, en centros do seu ámbito territorial, e a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral será o órgano que dite as correspondentes resolucións.

c) Os servizos de Orientación e Promoción Laboral das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria correspondentes, segundo a provincia ou ámbito territorial sobre o que exerzan as súas funcións, serán as unidades competentes para a instrución e tramitación do resto das solicitudes, incluíndo, en todo caso, as derivadas da oferta formativa executada nos centros da Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como nos centros da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto das accións formativas incluídas nos acordos de colaboración para a impartición de formación profesional para o emprego nos centros educativos, sen prexuízo das obrigas que se recollan para estes centros nos correspondentes instrumentos xurídicos.

2. As xefaturas territoriais poderán determinar que as oficinas de emprego e os centros de formación da rede pública delas dependentes poidan participar na instrución e tramitación das solicitudes ás que se refire o número 1 deste artigo.

3. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder de seis meses e computarase a partir da data da presentación das solicitudes.

Logo de transcorrer o dito prazo sen terse notificado resolución expresa, a solicitude poderá entenderse desestimada.

4. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.

As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

5. As solicitudes desestimadas notificaranse individualmente, con indicación das causas de desestimación.

6. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, as persoas interesadas propostas como beneficiarias disporán dun prazo de 10 días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, se entenderá tacitamente aceptada.

7. As persoas beneficiarias deberán cumprir coas obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 23. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro desta orde poñen fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, de conformidade co que preceptúan os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 24. Pagamento das bolsas e axudas

1. O pagamento das subvencións por concepto de bolsas e axudas establecidas na presente orde realizarase logo da comunicación da resolución de concesión á persoa beneficiaria tendo carácter mensual, sempre que sexa compatible coa exixencia da contía mínima acumulada por persoa desempregada a que se refire esta orde. No primeiro pagamento incluirase o importe total das axudas devindicadas para o período correspondente até a comunicación da resolución de concesión.

2. Todas as subvencións previstas nesta orde están supeditadas, ademais de ao cumprimento dos requisitos exixidos en cada caso, á asistencia á acción formativa, de maneira que todos os pagamentos terán lugar logo da comprobación das asistencias mensuais de cada unha das persoas beneficiarias.

Para o caso específico da axuda por manutención esta asistencia deberá ser de mañá e tarde.

3. No suposto da axuda por manutención as persoas beneficiarias deberán achegar mensualmente as correspondentes facturas ou os xustificantes de pagamento.

4. A autorización de vacacións polo órgano competente implica que, durante ese período, queda en suspenso o pagamento das subvencións en concepto de bolsas e axudas ás que teña dereito o alumnado.

Artigo 25. Información básica sobre protección de datos persoais

1. Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

2. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.

3. Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

4. Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios

5. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou, presencialmente, nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Artigo 26. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, previo requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

4. De conformidade co disposto no artigo 15.2.d) da Lei de subvencións de Galicia, non será necesaria a publicación das subvencións concedidas cando a publicación dos datos do beneficiario en razón do obxecto da subvención poda ser contrario ao respecto e á salvagarda da honra e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

Disposición adicional primeira. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, así como nas persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no ámbito das súas respectivas competencias, para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento das subvencións reguladas nesta orde, así como para resolver a súa concesión, denegación, modificación, reintegro ou outras incidencias das citadas subvencións.

De igual xeito, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para tramitar e resolver os expedientes de redistribución dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

Disposición adicional segunda. Información sobre a xestión de subvencións

1. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto de cada convocatoria pública efectuada no marco destas bases e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS), nos termos do Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas.

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da correspondente convocatoria para a súa publicación.

2. De acordo co establecido no artigo 14 letra ñ) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Disposición transitoria única. Accións formativas iniciadas con anterioridade á entrada en vigor desta orde e que rematen no ano 2020

Nos casos de accións formativas iniciadas antes da entrada en vigor desta orde e que rematen no ano 2020 actuarase do seguinte xeito:

– Tramitarase con cargo aos créditos da Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301V) a parte das bolsas correspondente ao período do curso impartido durante o ano 2019.

– Tramitarase con cargo aos créditos da presente orde a parte das bolsas correspondente ao período do curso impartido durante o ano 2020, pero aplicando os criterios da Orde do 31 de maio de 2018.

Así mesmo, se o feito causante se producise con posterioridade á entrada en vigor desta orde, tramitarase a bolsa con cargo aos créditos da presente orde, pero aplicando os criterios da Orde do 31 de maio de 2018.

Na aplicación dos criterios recollidos nesta disposición transitoria, en ningún caso se requirirá á persoa interesada a presentación dunha nova solicitude, unha vez presentada a solicitude inicial.

Disposición derrogatoria

Desde o día seguinte ao da publicación desta orde de convocatoria, derrógase a Orde do 23 de setembro de 2019 (DOG núm. 184 do 27 de setembro) pola que se procede á ampliación do prazo de presentación de solicitudes da Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301V).

Disposición derradeira primeira. Habilitación para ditar resolucións e instrucións de desenvolvemento e execución

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral para que dite, no ámbito das súas funcións, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2019

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file