Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Luns, 23 de decembro de 2019 Páx. 54288

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 11 de decembro de 2019 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/20.

Mediante a Orde do 2 de setembro de 2019 (DOG do 11 de setembro), aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/20.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, desde o día 8 ao 22 de novembro de 2019 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á súa Carpeta cidadá.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlles as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2019/20, ao alumnado que se relaciona na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda para a matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada por la persoa interesada.

Artigo 3

Denegarlle a axuda ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte da persoa beneficiaria de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables, poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle poidan corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Listaxe de axudas concedidas

Núm. de exp.

Solicitante

Univ.

Máster universitario

Concedido

2019/000018-0

Aguado Molina, Roque

UDC

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

1.881,60

2019/000097-0

Alonso Pablos, Diego

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000029-0

Alonso Suárez, Laura

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000068-0

Álvarez González, Rita

UDC

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2019/000052-0

Amor Pérez, Eva María

UDC

Dirección Integrada de Proxectos

1.881,60

2019/000072-0

Anido Alonso, Adriana

UDC

Bioinformática para Ciencias da Saúde

1.881,60

2019/000042-0

Ares Pumares, María Carmen

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000077-0

Arias Mas, Borja

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000049-0

Arteaga Marca, Carolina Rosbeli

UDC

Dirección e Administración de Empresas

1.296,60

2019/000090-0

Barreiro Espido, Dina

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000062-0

Brage Gago, Beatriz

UVigo

Xestión do Desenvolvemento Sustentable

1.881,60

2019/000024-0

Brito Monroy, Jéssica

UVigo

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2019/000011-0

Bueses Suárez, Alba

UDC

Bioinformática para as Ciencias da Saúde

1.881,60

2019/000084-0

Cachaza Martínez, María de los Ángeles

UDC

Estudios Avanzados Museos, Arquivos e Bibliotecas

1.296,60

2019/000023-0

Camacho Encina, María

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000100-0

Carballo Vázquez, Raquel

UVigo

Nutrición

1.881,60

2019/000080-0

Cid Bouzas, Bianca

UDC

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

1.296,60

2019/000037-0

Comesaña López, Laura

UVigo

Comercio Internacional

1.296,60

2019/000059-0

Conde Lago, Jesús

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000051-0

Costa Álvarez, Laura

UVigo

Comercio Internacional

1.296,60

2019/000053-0

Díaz Escudero, Marta

USC

Biodiversidade Terrestre: Caracterización, Conservación e Xestión

1.881,60

2019/000019-0

Escobar Coira, Andrés Eduardo

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000004-0

Esperón Moldes, Uxía Saraiva

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000002-0

Felipe González, Ana Paula de

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000016-0

Fernández No, Inmaculada Concepción

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000104-0

Fernández Villamarín, Carlos Antonio

UVigo

Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados

1.881,60

2019/000045-0

Gago Fraga, Gardenia

USC

Investigación Química e Química Industrial

1.881,60

2019/000048-0

García Pérez, María Isabel

UDC

Asistencia e Investigación Sanitaria

1.881,60

2019/000061-0

García Ulloa, Alba

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000060-0

González Martínez, Ánxela

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000098-0

González Rodríguez, Lucía

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000034-0

Grela Eiroa, Nuria

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000013-0

Guillama Camba, Ruxandra

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000006-0

Iglesias González, Lucía

UVigo

Comercio Internacional

1.296,60

2019/000031-0

Iglesias Graña, Santiago

UVigo

Comercio Internacional

1.296,60

2019/000047-0

Kovach Núñez , Carolina

USC

Dirección e Xestión Contable e Financeira

1.296,60

2019/000074-0

Lamas Pacios, Tamara

UDC

Literatura, Cultura e Diversidade

1.296,60

2019/000075-0

López López, Hadrián

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000079-0

Martínez Ferreira, Rosalía

UVigo

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2019/000081-0

Medrano Torres, Clara

UVigo

Xestión do Desenvolvemento Sustentable

1.881,60

2019/000073-0

Méndez Casas, Noelia

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000085-0

Newton, Matthew Craig

UVigo

Enerxía e Sustentabilidade

1.881,60

2019/000039-0

Noguerol Rodríguez, María Esther

UVigo

Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

1.296,60

2019/000076-0

Otero Pérez, Julián

UDC

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

1.296,60

2019/000093-0

Palacio Lamas, Silvia del

USC

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade

1.296,60

2019/000035-0

Pena Iglesias, Jesús

UDC

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

1.296,60

2019/000091-0

Penedo López, Águeda

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000050-0

Pérez Vilarelle, María José

USC

Dirección de Proxectos

1.881,60

2019/000044-0

Pernas Marín, Marina

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000043-0

Presedo Rama, Clara

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.166,90

2019/000086-0

Puga Núñez, Iria

UDC

Dirección Integrada de Proxectos

1.881,60

2019/000065-0

Quijada González, Isabel

USC

Avogacía

591,00

2019/000099-0

Ramos García, Sheila

UDC

Asistencia e Investigación Sanitaria

1.881,60

2019/000046-0

Río Franqueira, Daniel del

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000106-0

Ríos Abad, Eva María

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000069-0

Rita Paz, María del Carmen

UDC

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2019/000001-0

Rodríguez Díaz, Liliana

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000063-0

Rodríguez Expósito, Belén

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.296,60

2019/000096-0

Rodríguez Vázquez, Lydia

UDC

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

1.296,60

2019/000012-0

Rubal González, Paulo

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000102-0

Sánchez de Enciso Expósito, David

UDC

Rehabilitación Arquitectónica

1.881,60

2019/000055-0

Sánchez Expósito, Aida

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000020-0

Seijas Fernández, Sira

UVigo

Prevención de Riscos Laborais

417,90

2019/000032-0

Silva Bautista, Sergio

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000038-0

Silva de Jesús, Glecieles

UVigo

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,0

2019/000082-0

Souto Echave, Olga María

UDC

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2019/000003-0

Tarrío Rey, Yolanda

USC

Fiscalidade Internacional e Comunitaria

1.296,60

2019/000028-0

Teixeira López, María Emma

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.296,60

2019/000010-0

Torralba Elipe, Guillermo

UDC

Matemática Industrial

1.881,60

2019/000056-0

Valle Regueiro, Xabier

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591,00

2019/000008-0

Varela Rodríguez, Sabela

UDC

Asistencia e Investigación Sanitaria

1.881,60

2019/000015-0

Veiras Barreiro, Cristina

USC

Estudos Internacionais

1.296,60

2019/000101-0

Villar Soliño, Sandra

UDC

Rehabilitación Arquitectónica

1.881,60

Listaxe de axudas denegadas

Núm. de exp.

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2019/000021-0

Alvarez Fandiño, Roberto

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000009-0

Bolaños Blanco, Carla

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000005-0

Bueses Suárez, Cibrán

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000105-0

Castro Porteiro, Natalia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000083-0

Fernández Gil, Benigno

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000033-0

Garrobo Peral, Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000017-0

Gil Soto, David

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000088-0

Gómez Goas, Reyes

UVigo

Renuncia

2019/000092-0

Iñiguez Tejo, Lorena

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000058-0

Irausquin Regueiro, Anabella

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000064-0

Juncal Suárez, Iria

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000071-0

Lamelas López, Lucía

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000095-0

Laurández Fanego, Laura

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000036-0

Miguélez Santamaría, Cristina

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000027-0

Miño Rojas, Iván

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000094-0

Mouco Reza, Raquel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000030-0

Novo Otero, Marina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000078-0

Núñez Couselo, Irene

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000070-0

Olivares Lemos, María

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000025-0

Pardo Raíces, Pablo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000067-0

Perdiz Álvarez, Miguel

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000007-0

Pereiras Cristobo, Tamara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000107-0

Pérez Tejerina, Christian

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000087-0

Pombo Camino, Carla

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000089-0

Posada Coto, Alba

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000022-0

Rodríguez Gómez, José Luis

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000041-0

Rodríguez Seivane, Silvia

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000103-0

Teijeira Bastos, Eva

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000066-0

Varela Rouco, Sara

UVigo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000014-0

Veiga Galán, Aida

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000040-0

Vidal Pailos, Andrés

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2019/000026-0

Vivero Saavedra, Carlota

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria