Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Luns, 23 de decembro de 2019 Páx. 54458

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ourense

ANUNCIO de notificación a titulares descoñecidos do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas (expediente 2019044161).

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a continuación son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícase ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa, e retirada de especies arbóreas prohibidas nos parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta de inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

26.7.2019

2169019NG9826N0001RT

Rúa dos Cotos-Cabeza de vaca

Descoñecida

29.7.2019

32900A204002050000TZ

Montiño, polígono 204, parcela 205

Descoñecida

6.8.2019

32900A199002750000LP

Soutiño, polígono 199, parcela 275

Descoñecida

6.8.2019

32900A199002800000LT

Soutiño, polígono 199, parcela 280

Descoñecida

30.7.2019

32900A011000980000PM

Calvelos Barrán, polígono 11, parcela 98

Descoñecida

30.7.2019

32900A025000590000PF

Ponte do Val, Cantureiro, polígono 25, parcela 59

Descoñecida

30.7.2019

4684008NG8848S0001OB

Rúa Ramirás, nº 38

Descoñecida

30.7.2019

32900A010000300000PK

Calvelos, polígono 10, parcela 30

Descoñecida

8.8.2019

5488024NG9848N0001PQ

Rúa da Rabaza, Bamio

Descoñecida

2.8.2019

3616805NG9931N0001LZ

Rúa Cudeiro, Gouriz

Descoñecida

3.8.2019

32900A172000580000LW

Souto, polígono 172, parcela 58

Descoñecida

3.8.2019

32900A172000500000LX

Souto, polígono 172, parcela 50

Descoñecida

3.8.2019

32900A172007650000LB

Viña, polígono 172, parcela 765

Descoñecida

2.8.2019

32900A111000950000LL

Os Bravos, polígono 111, parcela 95

Descoñecida

6.8.2019

32900A214000060000TS

Monte Grande, polígono 214, parcela 6

Descoñecida

15.9.2019

32900A159002930000LB

O Rego do Loy, polígono 159, parcela 293

Descoñecida

7.8.2019

32900A145000670000LH

Pozo Darriba, polígono 145, parcela 67

Descoñecida

6.8.2019

32900A145002150000LD

Monte das Uces, polígono 145, parcela 215

Descoñecida

6.8.2019

32900A145002160000LX

Monte das Uces, polígono 145, parcela 216

Descoñecida

13.8.2019

32900A163005450000LE

Muros, polígono 163, parcela 545

Descoñecida

6.8.2019

32900A214000670000TI

Regata do Cego, polígono 214, parcela 67

Descoñecida

6.8.2019

32900A214000750000TU

Regata do Cego, polígono 214, parcela 75

Descoñecida

6.8.2019

32900A214001650000TJ

Granxa, polígono 214, parcela 165

Descoñecida

6.8.2019

32900A214001800000TY

Granxa, polígono 214, parcela 180

Descoñecida

3.8.2019

32900A181000410000LS

Montosco, polígono 181, parcela 41

Descoñecida

3.8.2019

32900A181000390000LZ

Montosco, polígono 181, parcela 39

Descoñecida

31.7.2019

32900A034005460000PA

Fonte Dabaixo, polígono 34, parcela 546

Descoñecida

2.8.2019

32900A120005750000LE

Ollo de Cabra, polígono 120, parcela 575

Descoñecida

1.8.2019

32900A121001560000LM

Canteiras, polígono 121, parcela 156

Descoñecida

1.8.2019

32900A121001440000LA

Canteiras, polígono 121, parcela 144

Descoñecida

1.8.2019

32900A121001410000LU

Canteiras, polígono 121, parcela 141

Descoñecida

4.8.2019

32900A165000460000LX

Carrixeixas, polígono 165, parcela 46

Descoñecida

4.8.2019

5365203NG9856N0001DJ

Camiño da Pontella, Porteliña

Descoñecida

9.8.2019

32900A155006350000LU

Xamoniz, polígono 155, parcela 635

Descoñecida

9.8.2019

32900A155004720000LJ

Perdigós, polígono 155, parcela 472

Descoñecida

9.8.2019

32900A155004630000LO

Monte do Cuco, polígono 155, parcela 163

Descoñecida

9.8.2019

32900A155003130000LS

Xamoniz, polígono 155, parcela 313

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección referenciada comprobouse que na referida parcela incúmprese o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Por tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. En caso de persistencia no incumprimento, transcorrido o devandito prazo, o concello procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión de biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais establecidos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, a espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa.

Nº de expediente

Ref. catastral

Ha afectadas por la execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional (€)

2019041822

2169019NG9826N0001RT

0.100

7021

700,00

2019041825

32900A204002050000TZ

0.053

4500

238,95

2019041828

32900A199002750000LP

0.021

2000

41,80

2019041830

32900A199002800000LT

0.008

2000

16,60

2019041831

32900A011000980000PM

0.039

2000

78,20

2019041832

32900A025000590000PF

0.112

2000

224,00

2019041834

4684008NG8848S0001OB

0.030

27631

840,00

2019041835

32900A010000300000PK

0.287

2000

574,00

2019041837

5488024NG9848N0001PQ

0.099

2000

197,40

2019041838

3616805NG9931N0001LZ

0.043

2000

86,00

2019041839

32900A172000580001LZ

0.013

7426

95,80

2019041840

32900A172000500000LX

0.009

2000

17,60

2019041841

32900A172007650000LB

0.028

2000

55,80

2019034842

32900A111000950000LL

0.032

2000

64,40

2019041843

32900A214000060000TS

0.072

22331

1614,60

2019041845

32900A159002930000LB

0.1002

2000

200,40

2019041846

32900A145000670000LH

0.017

2000

34.80

2019041848

32900A145002150000LD

0.206

2000

412,60

2019041929

32900A145002160000LX

0.284

2000

567,80

2019041931

32900A163005450000LE

0.074

2000

148,00

2019041932

32900A214000670000TI

0.031

31073

972,60

2019041935

32900A2140007500001TU

0.0174

2000

34,80

2019041936

32900A214001650000TJ

0.0172

2000

34,40

2019041938

32900A214001800000TY

0.055

8346

455,70

2019041940

32900A181000410000LS

0.0782

2000

156,40

2019041942

32900A181000390000LZ

0.0912

4457

406,54

2019041944

32900A034005460000PA

0.023

2000

46,00

2019041947

32900A120005750000LE

0.049

2000

97,00

2019041950

32900A121001560000LM

0.0845

6000

507,00

2019041951

32900A121001440000LA

0.0433

4500

194,85

2019041953

32900A121001410000LU

0.0748

7307

546,60

2019041955

32900A165000460000LX

0.3726

2310

860,70

2019041957

5365203NG9856N0001DJ

0.5531

4543

2512,80

2019041959

32900A155006350000LU

0.0801

4621

370,20

2019041962

32900A155004720000LJ

0.1569

2000

313,80

2019041964

32900A155004630000LO

0.3019

2000

603,80

2019041965

32900A155003130000LS

0.1437

2000

287,40

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal, a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves ou moi graves corresponderá á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2 g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

Ourense, 2 de decembro de 2019

Gonzalo Pérez Jácome
Alcalde presidente