Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Xoves, 16 de xaneiro de 2020 Páx. 1996

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2020 (código de procedemento TR852A).

O Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu artigo 29, epígrafe 1, que lle corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia a execución da lexislación do Estado en materia laboral, sendo á Consellería de Economía, Emprego e Industria, de acordo co Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a súa estrutura orgánica, a quen lle corresponden as competencias e funcións nesta materia e, entre outras, as relativas á seguridade e saúde laboral, polo que, dando cumprimento ao artigo 5.3 e concordantes da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, está a levar a cabo a promoción da prevención de riscos laborais coa finalidade de promover melloras nas condicións de traballo dirixidas a elevar o nivel de protección e da seguridade e saúde laboral.

Así mesmo, correspóndelle executar a Axenda 20 para o Emprego que ten entre os seus fins a consolidación dunha cultura preventiva na sociedade galega, así como cumprir cos obxectivos da Estratexia galega de seguridade e saúde no traballo 2017-2020.

Son destinatarias finais destas accións as persoas traballadoras activas ou en situación de desemprego, persoas traballadoras autónomas, delegados e delegadas de prevención, recursos preventivos e persoas traballadoras designadas que asuman con medios propios a actividade preventiva da empresa.

De acordo cos obxectivos da Estratexia galega de seguridade e saúde no traballo 2017-2020, priorízanse actividades formativas en determinadas áreas de risco e con máis impacto nas empresas e nas persoas traballadoras, en consonancia coa estratexia galega, que ten entre os seus obxectivos o de potenciar a formación de calidade e potenciar a formación de colectivos específicos.

A Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada dos expedientes de gasto, modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000 e pola Orde do 25 de outubro de 2001 (en diante, Orde do 11 de febreiro de 1998), posibilita a tramitación anticipada dos expedientes de gasto imputables ao capítulo IV no exercicio inmediatamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos que se vaian a imputar os correspondentes gastos, sempre que exista crédito adecuado e suficiente no proxecto de lei de orzamentos aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o día 17 de outubro de 2019.

De acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde do 11 de febreiro de 1998, a tramitación anticipada poderá chegar, como máximo, ata o momento anterior ao da disposición ou compromiso de gasto. Así mesmo, segundo o establecido no artigo 5 da dita orde, todos os actos de trámite ditados en desenvolvemento desta orde enténdense condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento da súa produción.

Consecuentemente con todo o anterior, consultados o Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral e o Consello Galego de Relacións Laborais, e obtidos os informes da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, da Secretaría Xeral da Igualdade, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, da Asesoría Xurídica e da Intervención Delegada, e no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

TÍTULO I

Obxecto, actividades subvencionables, beneficiarias e importe

Artigo 1. Obxecto

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 da concesión de subvencións, pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, Secretaría Xeral de Emprego, mediante o réxime de concorrencia competitiva, co fin de levar a cabo accións de formación, sensibilización, asesoramento e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia (código de procedemento TR852A).

Artigo 2. Liñas e actividades subvencionables

Liña 1: formación e actividades de asesoramento e sensibilización en materia de prevención de riscos laborais de carácter intersectorial.

As axudas desta liña están destinadas á realización de accións formativas e ás actividades de asesoramento e sensibilización en relación coa normativa de prevención de riscos laborais por parte dos gabinetes técnicos de seguridade e saúde laboral das entidades que resulten beneficiarias.

Liña 2: formación e outras actividades de fomento en materia de prevención de riscos laborais de carácter sectorial.

As axudas desta liña están destinadas a cursos de formación sectoriais e á realización de xornadas de sensibilización de carácter sectorial, así como a estudos de carácter tamén sectorial.

Artigo 3. Beneficiarias e o seu financiamento

1. Liña 1: poderán ser beneficiarias desta liña:

As asociacións empresariais e as organizacións sindicais intersectoriais, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, constituídas ao abeiro da Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical.

Esta liña ten un orzamento de 800.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.1, código de proxecto 2015 00507.

2. Liña 2: poderán ser beneficiarias desta liña:

a) As asociacións empresariais galegas sectoriais ou intersectoriais constituídas ao abeiro da Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical.

b) As organizacións sindicais con representatividade no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto de carácter sectorial como intersectorial.

c) As fundacións sectoriais paritarias para a promoción da prevención da seguridade e saúde laboral, nadas da negociación colectiva o de acordos sectoriais, con sede e actividade en Galicia.

d) As asociacións profesionais de persoas traballadoras autónomas rexistradas segundo o establecido no Decreto 406/2009, do 22 de outubro, que recollan expresamente nos seus estatutos que teñen entre os seus fins o fomento da prevención de riscos laborais.

Esta liña ten un orzamento de 690.000 euros con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.1, código de proxecto 2015 00507.

Artigo 4. Entidades non beneficiarias

a) Aquelas entidades en que concorra algunha das circunstancias a que se refire o artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) As administracións públicas, as sociedades públicas, nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.

Artigo 5. Importe máximo subvencionable

1. Por entidade:

a) Na liña 1: ningunha entidade beneficiaria poderá percibir unha contía que supere a proporción que lle corresponda en función da súa representatividade e, en todo caso, non poderá superar o 50 % do orzamento desta liña, incluídas, se é o caso, as incorporacións dos remanentes da liña 2.

b) Na liña 2: ningunha entidade poderá percibir unha contía que supere os 30.000 euros pola totalidade de accións solicitadas.

2. Por actividade:

a) Nas liñas 1 e 2 o importe máximo de cada curso non poderá exceder o importe resultante de multiplicar 160 euros polo número total de horas impartidas.

Excepcionalmente e debido á complexidade técnica dos seguintes cursos: traballos en espazos confinados, traballos en altura, traballos verticais, plataformas elevadoras móbiles de persoal, montaxe e desmontaxe de estadas, operador/a manexo seguro de carretillas elevadoras, operador/a de guindastre autocargante, non poderán exceder o importe de multiplicar 200 euros polo número total de horas impartidas. O mesmo se aplicará só no caso de cursos sectoriais, referidos á técnicas de evacuación, rescate industrial e extinción de incendios.

b) Nas liñas 1 e 2 o importe máximo subvencionable por cada xornada de sensibilización será de 1.500 euros.

Artigo 6. Acumulación do remanente

Unha vez realizada a proposta de resolución de concesión da subvención nas liñas 1 e 2 e para o caso de existir remanente de crédito nunha delas, este poderá acumularse á outra liña.

Artigo 7. Ampliación do crédito dispoñible

Poderán ditarse resolucións complementarias cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións, inicialmente concedidas, ou doutros remanentes. Neste caso non poderán terse en conta outras solicitudes distintas das presentadas inicialmente.

TÍTULO II

Requisitos e gastos subvencionables

Artigo 8. Accións non subvencionables

1. Cursos e xornadas de sensibilización que non se realicen integramente de forma presencial.

2. Cursos que conten cun número de alumnos e alumnas menor a 8.

3. Na liña 2, os cursos de nivel básico previstos no artigo 35 do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

4. Accións formativas que supoñan o cumprimento de obrigas legais en materia preventiva das persoas integrantes das entidades solicitantes e, en particular o cumprimento do artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

5. Os cursos, cunha duración inferior a 8 horas, que versen sobre as seguintes materias: traballos en espazos confinados, traballos en altura, traballos verticais, plataformas elevadoras móbiles de persoal, montaxe e desmontaxe de estadas, operacións de manexo seguro de carretillas elevadoras e de guindastre autocargante.

6. No caso dos estudos, non serán subvencionables aqueles que non sexan innovadores e que consistan exclusivamente en traducións, adaptacións ou adecuacións de publicacións en calquera formato, así como os subvencionados en anos anteriores ou os que xa estean realizados por outras entidades cuxos resultados estean publicados e accesibles ao público por calquera medio.

Artigo 9. Requisitos de asistencia aos cursos

1. Exixirase un mínimo de 15 persoas asistentes aos cursos de formación, sectorial e intersectorial.

2. En casos excepcionais, debidamente motivados e cunha comunicación á Secretaría Xeral de Emprego, poderanse levar a cabo estas accións cun menor número de asistentes, en todo caso, non menor a oito. Esta comunicación será solicitada pola entidade beneficiaria a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

3. Durante a execución dos cursos non se permitirá a ausencia de cada alumno ou alumna a máis dun 20 % do tempo total de duración desta. No caso de que a acción se desenvolvese por módulos, non se permitirán ausencias de máis dun 10 % en ningún dos módulos.

Artigo 10. Gastos subvencionables e período de imputación

1. As accións formativas propostas e os gastos que deriven delas, que se detallarán no anexo II, poderán realizarse desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de outubro de 2020, sen prexuízo do disposto no artigo 27.

2. Os gastos derivados de persoal adscrito aos gabinetes técnicos de seguridade e saúde laboral poderán imputarse desde o 1 de novembro de 2019 ata o 31 de outubro de 2020.

3. Os gastos das actividades levadas a cabo serán imputables de acordo co seguinte:

a) Gastos xerais de execución:

1º. Terán relación directa coa actividade subvencionable e poderán comprender: compra de material funxible, gastos de deseño, maquetación, impresión, distribución, publicidade (cuñas informativas, folletos, trípticos, carteis e similares) e arrendamentos de aparellos e equipamentos.

2º. O período para imputar os gastos de publicidade será de catro meses como máximo antes de realizar as actividades e, para os relativos á difusión, un mes como máximo despois do final de todas as actividades relativas ás accións.

3º. No caso de reedición de material de carácter didáctico que sexa necesario para desenvolver accións formativas, só se subvencionará cando a súa tirada sexa coherente coas estimacións de asistentes á actividade, que en ningún caso poderá superar o 10 % dos alumnos e alumnas que iniciasen o curso.

b) Gastos derivados da subcontratación, segundo o previsto no artigo 12 desta orde.

c) Gastos de persoal técnico propio:

A súa porcentaxe máxima non poderá exceder o 60 % do custo mensual laboral (nómina e seguros sociais a cargo da entidade), no caso de que as persoas beneficiarias das actividades formativas superen os 800 alumnos e alumnas, a porcentaxe máxima de imputación será do 75 %.

Nas accións correspondentes aos gabinetes técnicos de seguridade e saúde laboral, será do 100 %. Deberá terse en conta que o referido límite se calculará en función das nóminas do período que corresponda á actividade para realizar, non en función do custo total anual, e debe especificarse as horas destinadas en cada acción, de acordo co seguinte:

1º. Para as accións relativas a cursos ou xornadas, imputarase como máximo o gasto de catro meses antes do inicio efectivo das accións e un mes posterior ao seu final.

2º. De teren que achegar gastos de persoal técnico propio vinculado á actividade subvencionable deberase indicar a correlativa porcentaxe de gasto e a natureza dos traballos que realizará o persoal propio ou contratado.

d) Gastos de persoal técnico contratado expresamente para o desenvolvemento da actividade subvencionable, poderá imputarse o 100 % do custo laboral.

e) Gastos de axudas de custos do persoal técnico e docente: poderán ser por desprazamento, coas contías máximas de 0,19 euros por quilómetro.

f) Gastos indirectos: gastos tales como consumo eléctrico, teléfono, mensaxaría, entre outros; poderá imputarse ata un máximo do 10 % do seu importe e sempre que correspondan cos locais en que se realizan as accións, tendo en conta que:

1º. Non se poderán imputar estes gastos no caso de que as accións sexan subcontratadas en máis dun 50 %.

2º. O período máximo para imputar estes gastos, para as accións relativas aos cursos e xornadas, na fase de planificación e organización, será de catro meses anteriores ao do inicio efectivo das accións e un mes posterior ao seu final. Para a fase de realización efectiva, o período estará en función das datas efectivas en que teñan lugar as accións.

g) Gastos específicos: poderán ser os das persoas docentes, alugamento de aulas, os dos alugamentos de materiais de protección e seguridade e os de seguros de accidentes das persoas participantes, sempre que estean referidos ás datas efectivas do programa de actividades e quede acreditada a natureza do gasto en relación coa acción realizada, mediante documento xustificativo ou certificación acreditativa de cada organización.

4. Admitirase o movemento entre partidas de gastos relacionados neste artigo na porcentaxe máxima do 10 % do total do orzamento. Excepcionalmente, no caso de que se desexe unha porcentaxe superior, deberá solicitarse previamente e será potestade da Secretaría Xeral de Emprego a súa autorización ou denegación.

5. O cobramento destas subvencións será compatible coa percepción de calquera outra axuda pública ou privada da mesma natureza para a mesma actuación.

O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Artigo 11. Gastos non subvencionables

1. Non se poderán imputar os gastos do persoal directivo ou dos cargos electos executivos das entidades solicitantes, nin axudas de custos para asistentes a cursos e xornadas.

2. Non se admitirán gastos referidos a manutención nin ningún outro de carácter protocolario.

Artigo 12. Subcontratación

1. As entidades beneficiarias poderán subcontratar, por unha única vez, a realización das accións financiadas con cargo a esta convocatoria, tendo en conta que a subcontratación non pode supoñer un aumento do custo de execución da acción subvencionada e deberá ser realizada de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Ademais, as subcontratistas deberán facilitarlle aos organismos de xestión, auditoría e control toda a información necesaria relativa ás accións subcontratadas. Esta subcontratación poderá chegar ata o 100 % do importe da acción, cos límites previstos no artigo 5 desta orde.

2. Acreditarase a necesidade de recorrer á contratación de servizos externos, determinando o traballo encomendado, a súa duración e o servizo que se vai a prestar, así como o sistema de coordinación coa entidade principal.

3. En ningún caso poderá concertar a beneficiaria a execución total ou parcial das actividades subvencionadas con persoas ou entidades vinculadas coa beneficiaria, salvo que concorran as seguintes circunstancias:

a) Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.

b) Que se obteña a autorización previa da Secretaría Xeral de Emprego e se presente unha memoria xustificativa para ese efecto.

4. Cando a actividade concertada con terceiros exceda o 20 % do importe da subvención e sexa superior a 60.000 euros, procederase á subscrición dun contrato por escrito. Con carácter previo á sinatura do contrato, solicitarase, por escrito, autorización á Secretaría Xeral de Emprego.

TÍTULO III

Disposicións comúns

Artigo 13. Agrupacións das beneficiarias

1. De conformidade co establecido no artigo 8.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, terán tamén a condición de entidades beneficiarias:

a) Os membros asociados da entidade beneficiaria que se comprometan a executar a totalidade ou parte da actividade que fundamenta a concesión da subvención en nome e por conta desta. Neste caso, xunto coa solicitude deberán achegar certificado expedido por quen posúa estas facultades na organización, de acordo cos seus estatutos, no cal se acredite a condición de membro asociado integrante desta e un compromiso formalizado entre ambas as dúas entidades no que se determine a parte estimada da actividade subvencionable que ten previsto executar, compromiso que será subscrito pola representación legal de ambas as dúas entidades. En todo caso, o pagamento da subvención efectuarase á entidade beneficiaria principal.

b) As agrupacións formadas por organizacións ou entidades previstas na liña 1 e as entidades vinculadas a estas que teñan entre os seus fins o desenvolvemento de actividades formativas. Neste caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como entidade beneficiaria, corresponden a esta.

2. Conxuntamente coa solicitude deberá achegarse:

a) Nomeamento dunha persoa representante ou apoderada única da asociación ou agrupación, con poderes suficientes para cumprir coas obrigas das entidades beneficiarias.

b) Copia do instrumento de formalización da asociación ou agrupación.

c) Copia do compromiso de execución formalizado polas entidades asociadas ou agrupadas, subscrito pola representación legal destas, no cal se concrete que partes do proxecto realizará cada entidade.

d) Compromiso de responsabilidade solidaria dos seus membros e de non disolución mentres non transcorran os prazos de prescrición legalmente previstos.

Artigo 14. Prazo para a presentación de solicitudes e o seu contido

1. O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación no DOG. Se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes e, se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

2. Cada entidade solicitante presentará unha única solicitude de axudas. No caso de que se presentase máis dunha solicitude, só será tida en conta aquela que se presentou en primeiro lugar.

3. Para as accións previstas na liña 1 que soliciten as organizacións que se integren noutra entidade que tamén sexa solicitante, considerarase unicamente a da entidade que teña un ámbito territorial máis amplo.

Artigo 15. Forma e lugar de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), conforme o anexo I.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá utilizarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

3. No caso de que algún dos documentos que hai que presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

4. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

5. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

6. Todos os requisitos exixidos ás entidades solicitantes entenderanse cumpridos na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 16. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

1. Documentación acreditativa da representación legal suficiente para actuar en nome da entidade solicitante.

2. Designación dunha única persoa responsable e de contacto co órgano instrutor, para o seguimento e control dos aspectos técnicos de todas as accións incluídas na solicitude, que se identificará no anexo I polo seu nome, teléfono e correo electrónico.

Artigo 17. Documentación para as solicitudes de cursos, xornadas e estudos das liñas 1 e 2

1. Acción solicitada, segundo o anexo II. No caso de que un mesmo proxecto implique distintas accións, cubrirase un anexo por cada acción. No encabezamento de cada unha delas deberá constar:

a) A liña de axudas a que se opta.

b) Na denominación da acción proposta terase que definir o contido da acción evitando títulos xenéricos ou de carácter publicitario ou comercial.

2. Presentarase unha memoria que deberá conter a actividade que a solicitante quere desenvolver, sinalando de forma independente e separada as accións que se van levar a cabo e co contido mínimo que a seguir se indica.

Se unha acción formativa se desenvolvese en varias edicións ou sesións, na mesma ou distintas localidades, presentarase unha única memoria, pero indicarase o número de edicións ou sesións que se van realizar e a localidade onde se desenvolverá cada unha delas.

Cada memoria exporá de forma numerada e separada o contido dos seguintes elementos:

1º. Denominación da organización ou entidade solicitante.

2º. A denominación da acción proposta acorde co seu contido.

3º. Descrición da acción formativa solicitada, indicando o seu obxectivo, a necesidade no sector en que se vai impartir e sinalando a finalidade perseguida na prevención de riscos laborais.

4º. Planificación temporal da acción ou accións solicitadas.

5º. Número de sesións ou edicións que se van impartir por cada acción solicitada, con indicación do municipio onde se vai impartir cada unha delas.

6º. Se se trata dun curso ou xornada, deberá indicarse ademais dos elementos indicados nos números anteriores:

a) O programa docente que se vai impartir, indicando de forma separada os seus módulos.

b) As horas de formación teórica e práctica, cando proceda, de cada módulo.

c) A titulación da persoa docente que debe impartir cada módulo.

d) O importe de cada unha das accións formativas.

e) A entidade solicitante deberá sinalar por orde de prioridade as accións formativas, o que terá en conta a Comisión de Valoración.

7º. Se se trata dun estudo, deberase indicar o seu carácter innovador así como o seu encaixe nos obxectivos da Estratexia galega de seguridade e saúde no traballo 2017-2020.

Artigo 18. Documentación para as solicitudes do gabinete técnico da liña 1

1. Acción solicitada, segundo o anexo II.

2. Se se trata dun gabinete técnico de seguridade e saúde laboral que prestará asesoramento e sensibilización en relación coa normativa de prevención de riscos laborais, deberá achegarse:

a) Unha memoria explicativa das funcións que vai desenvolver o gabinete.

b) Unha relación das persoas que van conformar o gabinete e as funcións que vai desenvolver cada unha delas. As persoas integrantes dese gabinete deberán ter unha titulación mínima de técnico intermedio en prevención de riscos laborais e polo menos unha persoa con titulación de técnico superior en prevención de riscos laborais.

Artigo 19. Documentación económica liñas 1 e 2

1. Na solicitude deberase recoller o conxunto de todas as accións solicitadas, individualizar por cada unha delas no anexo II e especificar o seu custo. Indicarase se a entidade colabora no financiamento e, se é o caso, a cantidade que achegue. De colaborar no financiamento do custo total, para o caso de que se concedan importes inferiores, debe manterse, polo menos, a porcentaxe de cofinanciamento inicial.

2. Orzamento total do solicitado por accións (anexo III).

3. De conformidade co establecido no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei de contratos do sector público para o contrato menor, a entidade beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación.

Artigo 20. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI ou NIE da persoa que en nome e representación da entidade solicita a concesión da subvención.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Certificado de estar ao día das obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

d) Certificado de estar ao día das obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria de Galicia.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 21. Instrución

1. A instrución do procedemento corresponderalle ao Servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral, da Subdirección Xeral de Relacións Laborais da Secretaría Xeral de Emprego.

2. O procedemento que se seguirá na instrución dos expedientes será o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, coas concrecións que se establecen nos parágrafos seguintes:

a) Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou a documentación presentada contivese erros ou for insuficiente, o órgano instrutor, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, requirirá a entidade interesada para que, nun prazo máximo e improrrogable de 10 días, emende a falta ou presente os documentos requiridos coa advertencia de que, se así non o fixese, se considerará desistida da súa petición, despois de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da antedita lei.

b) O órgano instrutor poderá solicitar a outros organismos os informes técnicos que considere necesarios para a idónea valoración dos proxectos.

Artigo 22. Avaliación e Comisión de Valoración

1. O órgano instrutor, á vista das solicitudes e da documentación que se presente, verificará o cumprimento das condicións exixidas nesta orde e, no caso de non cumprir coas condicións para ser entidade beneficiaria, ditará resolución de exclusión a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

2. A Comisión de Valoración estará composta pola persoa titular da Subdirección Xeral de Relacións Laborais, que a presidirá, e dúas persoas vogais, unha das cales será elixida de entre as persoas adscritas á Secretaría Xeral de Emprego, que exercerá as funcións de secretaría, con voz pero sen voto, e outra vogal que será unha persoa experta do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga). Se, por calquera causa, no momento en que a Comisión de Valoración teña que examinar as solicitudes, algunha das persoas que a compoñen non puidese asistir, será substituída pola persoa que para o efecto designe a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego.

Poderá asistir ás reunións da Comisión de Valoración, con voz e sen voto, calquera outra persoa que se considere necesaria, elixida de entre as persoas adscritas á Secretaría Xeral de Emprego.

Na composición da Comisión de Valoración procurarase acadar unha presenza equilibrada de homes e mulleres.

3. Para unha mellor avaliación dos expedientes, a Comisión de Valoración, de maneira motivada, poderá requirir das entidades solicitantes información ou documentación adicional que, non estando en poder da Administración, teña fundamental relevancia e unha relación directa coa solicitude.

4. A Comisión de Valoración, unha vez avaliadas as solicitudes presentadas, realizará un informe para determinar a contía máxima das subvencións tendo en conta a orde de prelación conseguida polas solicitantes e con base nos criterios de valoración que se establecen nesta orde.

5. A Presidencia da comisión, tendo en conta o informe da Comisión de Valoración, elevará a proposta de resolución ante o órgano competente para resolver.

Artigo 23. Criterios de valoración para as solicitudes presentadas das liñas 1 e 2

A Comisión de Valoración examinará as solicitudes debidamente presentadas por cada unha das liñas de forma separada, de acordo cos criterios e a ponderación que a seguir se relacionan:

1. Representatividade da entidade solicitante (de 0 a 5 puntos):

a) A representatividade determinarase para as fundacións paritarias, segundo o ámbito funcional do convenio colectivo ou acordo sectorial polo que foron creadas, e para as organizacións sindicais e empresariais, terase en contra o establecido no título III da Lei do Estatuto dos traballadores, segundo o ámbito territorial e funcional específico en cada unha das accións programadas, ou segundo o criterio da participación institucional que cada organización teña recoñecida no ámbito da comunidade autónoma, de acordo coa Lei 17/2008, do 29 de decembro, de participación institucional das organizacións sindicais e empresariais máis representativas de Galicia.

b) A puntuación da representatividade valorarase da seguinte maneira (de 0 a 5 puntos):

– Para entidades con representatividade intersectorial: menos do 3 %: 0 puntos; entre o 3 % e menos do 10 %: 1 punto; entre o 10 % e menos do 15 %: 2 puntos; entre o 15 % e menos de 20 %: 3 puntos, entre o 20 % e menos do 24 %: 4 puntos; máis do 24 %: 5 puntos.

– Para as entidades con representatividade sectorial: menos do 10 %: 0 puntos; entre o 10 % e menos do 25 %: 1 punto; entre o 25 % e menor do 35 %: 2 puntos; a partir do 35 %: 3 puntos.

2. No caso de cursos e xornadas nas dúas liñas: alcance territorial da programación que se vai desenvolver (de 1 a 4 puntos): se o alcance territorial é inferior a provincial (1 punto), se o alcance territorial é provincial (2 puntos), se o alcance é interprovincial (3 puntos) e se é autonómico (4 puntos).

3. No caso de cursos, xornadas ou estudos, daráselle prioridade a determinadas materias: (de 0 a 4 puntos).

Cando o programa dos cursos e xornadas ou de estudos de calquera das dúas liñas, non verse polo menos sobre dúas das seguintes: prevención de riscos laborais en poboación traballadora de máis de 55 anos, prevención de riscos laborais e perspectiva de xénero, prevención de accidentes in itinere, prevención de riscos psicosociais, prevención de riscos ergonómicos, prevención de risco químico, prevención de riscos laborais derivados da presenza de radon, traballos con risco de exposición ao amianto, exposición ao po de sílice, o fomento dos hábitos de vida saudables e riscos asociados á manipulación de nanomateriais: 0 puntos. Cando verse sobre dúas ou máis das materias mencionadas: 4 puntos.

4. Taxa de estabilidade do persoal da entidade (de 0 a 4 puntos): entenderase por tal a porcentaxe de persoas traballadoras fixas sobre o total do cadro de persoal da entidade: menos do 15 %: 0 puntos, de 15 % ata o 30 %: 1 punto; ata o 50 %; 2 puntos; do 50 % ata o 80 %; 3 puntos; 80 % ou máis: 4 puntos.

5. Paridade entre a porcentaxe de homes e mulleres no cadro de persoal da entidade solicitante (de 0 a 2 puntos): ata un 40 %-60 %; 0 puntos; un 40 %-60 %; 1 punto; 50 % de ambos os sexos: 2 puntos.

6. Sinistralidade do sector ao que vai dirixido a acción (de 0 a 5 puntos):

– Cando a sinistralidade sexa menor do 50 % do índice de incidencia medio: 0 puntos.

– Cando a sinistralidade sexa maior do 50 % do índice de incidencia medio: 1 punto.

– Cando coincida co índice de incidencia medio: 2 puntos

– Cando sexa maior do índice de incidencia medio: 5 puntos.

Terase en conta a taxa media de sinistralidade para Galicia do período correspondente aos anos 2016-2017-2018, que é de 3.397,59.

Desagregada por sectores, o índice de incidencia é o seguinte: agricultura: 4.101,53; pesca: 5.642,01; industria: 6.472,05; construción: 6.638,83 e servizos: 2.321,91.

7. Cofinanciamento da acción (de 0 a 2 puntos): entre o 20 % de cofinanciamento e o 50 %: 1 punto; 51 % ou máis: 2 puntos.

A porcentaxe de cofinanciamento que se indique no anexo II deberá manterse sexa cal sexa o importe da subvención concedida.

8. Renuncia ás axudas (de 0 a 2 puntos): no caso de que a entidade renunciase, unha vez concedidas estas axudas no período dos tres exercicios anteriores: 0 puntos; de non renunciar: 2 puntos.

9. Cumprimento das obrigas derivadas das subvencións concedidas no período dos tres exercicios anteriores nas subvencións obxecto da presente orde (de 0 a 5 puntos).

Executar menos do 60 %: 0 puntos.

Executar igual ou máis do 60 % e menos ou igual ao 70 %: 1 punto.

Executar máis do 70 % e menos ou igual ao 90 %: 3 puntos.

Executar máis do 90 %: 5 puntos.

10. Polo compromiso do emprego efectivo da lingua galega, e de conformidade con establecido no artigo 20.2.l) da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia (0-1 puntos):

Polo emprego efectivo da lingua galega: 1 punto.

Non empregar a lingua galega: 0 puntos.

Artigo 24. Criterios de desempate

No caso de empate na puntuación obtida, determinarase como criterio de desempate a puntuación establecida en cada un dos criterios de valoración segundo a orde de prelación establecida no artigo anterior desta orde. No caso de persistir o empate, terase en conta a data e a hora de presentación da solicitude.

Artigo 25. Resolución e recursos

1. A resolución dos expedientes corresponderalle á persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que será notificada ás entidades interesadas no prazo de 10 días desde que se dite. Unha vez notificadas as resolucións, as entidades interesadas dispoñerán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal, sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada, segundo o artigo 21.5 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

2. No caso de que a resolución de concesión recolla unha subvención menor da solicitada, as entidades beneficiarias poderán presentar para a súa autorización por correo electrónico ao enderezo seguridade-saude-laboral@xunta.gal unha reconfiguración da súa programación formativa adaptada á resolución aprobatoria e a resposta será comunicada pola mesma vía ao solicitante.

3. No momento en que se teña constancia da aceptación da subvención concedida, poderanse realizar pagamentos anticipados, logo de solicitude en concepto de anticipo e de acordo coas seguintes condicións establecidas no artigo 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

a) Cando o importe da subvención non supere os 18.000 euros, ata o 80 % da subvención concedida.

b) Cando o importe da subvención concedida supere os 18.000 euros, poderanse conceder pagamentos dun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 18.000 euros.

Neste caso, as entidades solicitantes dese pagamento anticipado quedan exoneradas da constitución de garantía segundo o disposto no artigo 65.4.f) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

4. De acordo co sinalado no artigo 23.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo en conta que se trata dun procedemento baixo o réxime de concorrencia competitiva, o prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder os 5 meses. Transcorrido ese prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase rexeitada a solicitude.

5. As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante a Secretaría Xeral de Emprego, no prazo dun mes desde a súa notificación, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

6. De conformidade co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a Consellería de Economía, Emprego e Industria publicará na súa páxina web e no DOG a relación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das entidades beneficiarias e a súa publicación na citada páxina web.

Artigo 26. Práctica das notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións na conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. Neste caso, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá crear de oficio o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, e entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia efectuará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 27. Prazo de finalización e de xustificación das accións

1. Todas as accións deberán estar finalizadas con data límite, do 31 de outubro de 2020, agás que na resolución de concesión se estableza unha data posterior.

2. No relativo á presentación da documentación xustificativa, será ata o 11 de novembro de 2020.

Artigo 28. Documentación requirida para a xustificación do pagamento das liñas 1 e 2

1. A acreditación da aplicación da subvención para os fins para os cales foi concedida realizarase mediante a presentación da xustificación económica e da xustificación técnica ou do informe final dirixida á Secretaría Xeral de Emprego por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Deberán achegar copia en soporte electrónico (CD, memoria ou similar) de toda a documentación presentada.

Toda a documentación entregada presentarase en folios separados sen a utilización de canutillo para a súa encadernación.

A relación de alumnos e alumnas dos cursos e dos asistentes ás xornadas para os cales se concedeu a axuda deberá ser entregada nun formato (tipo Calc ou Excel) que permita extraer datos para a súa posterior consulta e que deberá incluír o nome, apelido, DNI ou NIE.

2. No caso de cofinanciamento, deberase xustificar o importe calculado sobre o custo total xustificado, e deberá respectar a porcentaxe indicada no anexo II.

3. Deberá achegar os seguintes documentos:

a) Certificado da entidade en que figure a mención das accións realizadas, o importe xustificado e a relación de facturas e os gastos de persoal (anexo IV).

b) Declaración complementaria do conxunto de axudas solicitadas para a mesma actividade ás distintas administracións públicas competentes ou ás súas entidades vinculadas ou dependentes, tanto as aprobadas como as pendentes de resolución, incluídas as resolucións correspondentes, e da cantidade que achega a entidade para o financiamento da acción, se é o caso, así como o xustificante de pagamento do financiamento propio (anexo V).

c) Xustificantes de gastos realizados durante as distintas fases de execución da actividade, separando planificación e organización e realización efectiva da acción. Non se poderán presentar xustificantes de data posterior ao vencemento do prazo de xustificación.

4. A xustificación técnica ou informe final do proxecto será conforme o modelo que se inclúe como anexo VI ao final deste texto articulado.

5. Os documentos e demais accións que se realicen deberán levar a lenda «co financiamento de», o anagrama da Xunta de Galicia (https://www.xunta.gal/identidade-corporativa/a-marca) e o depósito legal, de ser o caso.

6. Requisitos formais das facturas:

a) Deberán ser copias e cada factura deberá conter unha explicación detallada do gasto en relación coa acción subvencionada, así como o prezo unitario de cada actividade da acción realizada, aplicable igualmente para o caso de subcontratar cun terceiro a execución parcial ou total.

b) Conterán os datos identificativos do expedidor (nome, apelidos, denominación ou razón social, NIF e enderezo), así como do destinatario, que deberá ser a entidade subvencionada.

c) Incluirán o IVE correspondente ou o imposto equivalente. Cando a cota repercuta dentro do prezo deberá indicarse «IVE incluído», así como o lugar e a data.

d) Presentarase o comprobante bancario do seu pagamento (copia). Se a transferencia engloba varias facturas, presentarase a relación destas. Non se admitirán xustificantes de aboamento en metálico. Os pagamentos mediante transferencia bancaria, salvo que sexan telemáticos, deberán vir conformados ou verificados pola entidade bancaria.

e) As facturas deberán indicar a conformidade da entidade beneficiaria coa prestación recibida. Esta conformidade manifestarase mediante selo para o efecto na propia factura, no cal conste expresamente a conformidade co gasto, o nome e a sinatura da persoa responsable/coordinadora designada da entidade beneficiaria, ou mediante certificación da devandita conformidade, que fará referencia á presente orde, emitida pola persoa responsable/coordinadora designada na cal figure a listaxe completa das facturas conformadas, que conterá obrigatoriamente a identificación da empresa (nome e NIF), o concepto da factura e o seu importe, e que se xuntará ás copias das facturas.

Artigo 29. Xustificación segundo o tipo de gasto nas liñas 1 e 2

Os tipos de gastos adecuaranse ás accións realizadas e imputaranse cos límites que se establecen nos disposicións desta orde de convocatoria.

1. Gastos xerais de execución: achegarase copia e o seu xustificante de pagamento. No seu caso achegarase coa solicitude de xustificación unha unidade física dos respectivos materiais elaborados. No caso dos gastos de publicidade e difusión, presentarase ademais documento gráfico ou material que acredite a súa realización: prensa, difusión en páxina web, díptico, cartel; os devanditos materiais, unha vez feita a comprobación pola Secretaría Xeral de Emprego, deberán ser retirados pola propia entidade nun prazo de dous meses desde o pagamento; no caso de non retirarse, pasarán a ser propiedade da Administración.

2. Gastos derivados da subcontratación:

a) No suposto recollido no artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sempre que o importe do gasto subvencionable supere a contía establecida na lexislación vixente de contratos do sector público para os contratos menores, deberán presentarse as correspondentes ofertas económicas.

b) Para xustificar este gasto presentarase a copia da factura, coa explicación detallada do gasto e o prezo unitario de cada actividade relacionada coa acción, e o documento acreditativo do seu pagamento.

3. Gastos de persoal:

a) Persoal técnico propio: deberán presentar certificado da persoa representante legal da entidade no cal conste o número de horas da xornada de traballo ordinaria dedicada á actividade subvencionada e o seu custo.

b) Persoal técnico contratado expresamente para a actividade: terá que presentarse o contrato de traballo no cal se indicará a data de inicio e fin da contratación e do servizo determinado.

c) Para xustificar os gastos deste persoal deberán presentar, así mesmo, o seguinte:

1º. Copia das nóminas de cada un dos meses que se imputan á actividade subvencionada, xunto co comprobante do pagamento expedido pola entidade bancaria.

2º. Cadro en que figuren os cálculos realizados para obter o importe da imputación da subvención: horas, conceptos, importes, porcentaxes aplicadas, totais. Nun formato (tipo Calc ou Excel) que permita extraer datos para a súa posterior consulta.

3º. Xustificantes correspondentes ás cotizacións da Seguridade Social (RLC e RNT, sistema de liquidación directa Proxecto Creta) e ás respectivas transferencias bancarias do seu pagamento.

4. Axudas de custo: deberán presentar o documento xustificativo do servizo que se realizou vinculado á acción, a súa efectiva liquidación e o xustificante de pagamento.

5. Gastos indirectos: certificado emitido pola persoa representante legal da entidade beneficiaria, sen prexuízo de que a Secretaría Xeral de Emprego solicite, en calquera momento, as correspondentes facturas e os documentos acreditativos do seu pagamento.

6. Gastos específicos das accións: copia da factura e o seu xustificante de pagamento.

Artigo 30. Memoria técnica das actividades das liñas 1 e 2

1. A xustificación técnica ou informe final axustarase ao modelo do anexo VI e especificará co máximo detalle as accións realizadas e a súa relación directa cos xustificantes do gasto:

Cando a actividade realizada sexan cursos ou xornadas de sensibilización, faranse constar a/as data/s, o lugar e o sitio de realización, o programa formativo, a descrición do colectivo destinatario, o profesorado, o material didáctico utilizado e entregado, copia dos relatorios e presentacións gráfica, e o control de asistencia do alumnado coas sinaturas dos asistentes e do profesorado.

2. O incumprimento do deber de presentar a xustificación técnica, así como a de incluír os aspectos antes sinalados, dará lugar ao non pagamento e/ou á revogación da axuda.

Artigo 31. Corrección de defectos da xustificación e pagamento

1. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que a entidade beneficiaria da subvención presentase a documentación exixida, requirirase para que a presente no prazo improrrogable de 10 días. Así mesmo, cando a Secretaría Xeral de Emprego, na comprobación da subvención, aprecie a existencia de defectos emendables na xustificación presentada pola/s beneficiaria/s, poñerao no seu coñecemento e concederalle un prazo de 10 días para a súa corrección. A falta de presentación da xustificación ou a non corrección no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención (artigos 45 e 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

2. Tras a recepción da documentación requirida procederase á revisión e valoración dos documentos xustificativos da execución. Unha vez feita a revisión, realizarase a proposta de pagamento ou a revogación da subvención.

3. Revisada a xustificación e sempre que esta se axuste ao disposto nesta orde, a Secretaría Xeral de Emprego emitirá as certificacións para poder facer efectiva a correspondente liquidación da axuda concedida.

4. Nas liñas 1 e 2 poderán acordarse pagamentos parciais á medida que as entidades beneficiarias xustifiquen as actividades xa realizadas.

Estes pagamentos, conxuntamente cos pagamentos anticipados, nunca serán superiores ao 80 % da subvención concedida.

5. De acordo co establecido no artigo 65.4.f) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación cos artigos 62.3 e 67 do mesmo corpo legal, quedan exonerados da constitución de garantías os beneficiarios e as beneficiarias de subvencións con cargo aos créditos orzamentarios correspondentes ao capítulo IV, transferencias correntes, destinados a familias e institucións sen fins de lucro.

Artigo 32. Obrigas das entidades beneficiarias

1. Executar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

2. Antes do inicio das actividades, comunicar ao órgano instrutor calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e das obrigas asumidos.

3. Comunicar a obtención concorrente de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público estatal ou internacional.

4. O sometemento ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Economía, Emprego e Industria, ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e ao Consello de Contas, ou a outros órganos que proceda, así como a obriga de facilitar información, tal como establece o artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, así como cantos estados contables e rexistros específicos sexan necesarios, coa finalidade de garantir o exercicio adecuado das facultades de comprobación e control.

6. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

7. Dar a adecuada publicidade de carácter público do financiamento de programas, actividades, investimentos ou actuacións de calquera tipo que sexan obxecto de subvención nos termos regulamentariamente establecidos, en concreto, deberá consignarse a lenda «co financiamento de» e o anagrama da Xunta de Galicia (https://www.xunta.gal/identidade-corporativa/a-marca) en todas as actividades de difusión, así como no material que se realice con motivo das actuacións realizadas ao abeiro desta orde de convocatoria, e tamén deberá observarse o disposto na Lei 23/2011, do 29 de xullo, de depósito legal, así como calquera outra das obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

8. Calquera outra das obrigas establecidas nos artigos 11 e 45 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

9. Estarán obrigadas a ceder ao uso público, sen ánimo de lucro, todos aqueles materiais que resulten da execución da actividade manuais, dípticos, enquisas, conferencias e relatorios que se poidan aproveitar noutros sectores.

10. Deberán estar, con independencia da súa contía, tanto antes de ditarse a resolución de concesión como de proceder ao cobramento das subvencións, ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

11. No caso da axuda para gabinetes técnicos de seguridade e saúde laboral, un compromiso do solicitante no cal se indique que os locais que vai ocupar estarán debidamente identificados.

12. As actividades subvencionables e os seus entregables elaborados pola entidade beneficiaria, así como a súa difusión, poderán ser realizados en idioma galego e castelán pero, en todo caso, deberán realizarse en galego.

Artigo 33. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 8 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei. O incumprimento desta obriga determinará, se é o caso, a imposición das multas coercitivas previstas no número 4 do citado artigo.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto no artigo 20.8.a) da Lei 38/2003, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por este, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 34. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, Consellería de Economía, Emprego e Industria, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e dos contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, esta circunstancia reflectirase no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Artigo 35. Gradación dos incumprimentos

De acordo co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos para determinar a cantidade que se minorará ou reintegrará serán os seguintes:

1. Procederá non realizar o pagamento ou o posterior reintegro da totalidade da axuda concedida nos seguintes casos:

a) O incumprimento das obrigas ou compromisos regulados por esta orde e os aceptados pola beneficiaria.

b) O incumprimento das obrigas exixidas á entidade beneficiaria para a concesión da subvención recollidas no artigo 32.

c) No caso de que non se presente ningunha da documentación exixida.

d) O incumprimento das obrigas en materia de publicidade establecidas nesta orde.

e) A obtención da axuda falseando as condicións requiridas ou ocultando aquelas que impidan a concesión.

f) O incumprimento mínimo de oito alumnos e alumnas nas accións formativas, conforme o establecido no artigo 8.2 desta orde.

g) Cando as actividades subvencionables e os seus entregables elaborados pola entidade beneficiaria, así como a súa difusión non estivesen en galego.

2. Procederá o pagamento parcial ou, a posteriori, o reintegro parcial, en proporción ao gasto non xustificado ou aos datos coñecidos despois do pagamento, nos seguintes supostos:

a) A presentación só de parte da documentación exixida ou que esa documentación sexa incorrecta.

b) Calquera outro incumprimento considerarase incumprimento parcial dos fins para os cales se concedeu a axuda e dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao reintegro, en ambos os casos, na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.

Artigo 36. Modificación de resolución de concesión

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión destas axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, fóra dos casos permitidos nesta orde, ou que o importe supere o custo total da actividade subvencionada que desenvolverá a entidade beneficiaria, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión ou, se é o caso, á súa revogación.

Artigo 37. Revogación

1. Procederá a revogación da axuda, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. A obriga de reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo das competencias que ten a Inspección de Traballo e Seguridade Social en virtude do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 38. Seguimento e control

1. A Secretaría Xeral de Emprego poderá comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados.

2. Co fin de garantir o seguimento adecuado e control destas subvencións, unha vez notificadas as resolucións de concesión, as entidades beneficiarias deberán achegar a planificación definitiva e só se comunicarán os cambios que afecten esa planificación definitiva. Estes cambios dirixiranse ao seguinte enderezo: seguridade-saude-laboral@xunta.gal.

Disposición adicional primeira. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polas entidades beneficiarias, respecto das resolucións de concesión, das que traen causa, ditadas por delegación da persoa titular da consellería.

Disposición adicional segunda. Tramitación anticipada

Ao abeiro do establecido no proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do día 17 de outubro de 2019, as axudas recollidas nesta orde financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.1, código de proxecto 2015 00507, cun crédito de 1.490.000 euros.

A concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión, segundo o disposto no artigo 25 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

De acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde do 11 de febreiro de 1998, a tramitación anticipada poderá chegar, como máximo, ata o momento anterior ao da disposición ou compromiso de gasto. Así mesmo, segundo o establecido no artigo 5 desta orde, todos os actos de trámite ditados en desenvolvemento dela enténdense condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento da súa produción.

Disposición adicional terceira. Outra documentación

A Consellería de Economía, Emprego e Industria poderá requirir, en todo momento, a documentación que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas da subvención concedida agás aquela que, de acordo co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, xa se encontre en poder da administración actuante.

Disposición derradeira primeira. Remisión normativa

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; a Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e o Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención de riscos laborais, en canto lle sexa de aplicación e, con carácter supletorio, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento

Autorízase a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e a execución desta disposición.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2019

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO VI

Modelo de xustificación técnica ou informe final da actividade subvencionada

O obxectivo de presentar un informe final da actividade subvencionada é para facilitar a difusión, se é o caso, dos seus resultados.

Este documento debe seguir o esquema seguinte:

A. Datos de identificación da actividade subvencionada:

1. Título: indicar o título completo.

2. Autor/a ou autores/as: en primeiro lugar, indicar o nome dos/das autores/as principais e, a seguir, o dos/das colaboradores/as.

3. Entidade subvencionada: nome completo da entidade e NIF.

4. Datas de realización: indicar a data de inicio e fin do proxecto global.

5. Cronograma: presentar un cronograma co desenvolvemento das distintas fases da actividade.

6. Ámbito territorial: sinalar a dimensión territorial.

6.1. Para actividades de formación, número de localidades en que se realiza.

6.2. Para estudos/traballos técnicos, o territorio de implantación do sector.

7. Persoas destinatarias: sinalar a quen vai dirixido e se pertencen a un mesmo sector ou a diferentes.

A. Sinopse:

Explicaranse os obxectivos e os aspectos máis relevantes da actividade. Así mesmo, explicaranse, brevemente, os antecedentes, o desenvolvemento da actividade obxecto de subvención e os obxectivos conseguidos, cunha pequena síntese dos resultados ou conclusións.

B. Metodoloxía:

Trátase de proporcionar a información o máis precisa e concreta posible sobre a forma de levar a cabo a actividade subvencionada. Se é o caso, debe explicarse o método de recollida da información ou da captación de participantes, obxectivos principais e específicos, variables ou temática principal.

C. Resultados:

Farase referencia aos resultados concretos e puntuais máis importantes das accións de formación, de investigación ou estudo.

D. Utilidade práctica dos resultados en relación coa prevención de riscos laborais:

Describirase a achega que a actividade de sensibilización ou formación supón no campo da prevención de riscos laborais e se vai ter continuidade.

E. Conclusións finais e posibles recomendacións:

Nos estudos expoñeranse as conclusións deducidas dos resultados e sinalaranse, cando sexa pertinente, as oportunas recomendacións para a solución do problema estudado e a súa posible aplicación nas empresas.

F. Recursos humanos e técnicos:

Sinalaranse as persoas participantes na actividade subvencionada e os medios técnicos que se precisaron.

Entre os recursos deberán figurar, se é o caso, as subcontratacións realizadas, indicando as tarefas encomendadas e a xustificación da necesidade de recorrer a estas subcontratacións.

G. Bibliografía:

Para o caso de estudos de investigación achegarase unha lista coas referencias bibliográficas.

Xustificación de actividades de gabinetes técnicos:

Os gabinetes técnicos deberán presentar unha ficha por cada unha das actuacións realizadas ao abeiro da presente orde, coa seguinte estrutura:

Ficha de seguimento de actuacións dos gabinetes técnicos:

Nome do/da técnico/a: _____________________________________________________

Persoa traballadora: Home □ Muller □

Empresa asesorada: □ Sector de actividade____________________________________

Data:___________________________________________________________________

Hora de inicio: ____________________________________________________________

Hora de finalización: _______________________________________________________

Resumo da actuación realizada:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________