Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Martes, 18 de febreiro de 2020 Páx. 11362

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

EXTRACTO da Resolución do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na Estratexia RIS3 de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN607E).

BDNS (Identif.): 494142.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarios das axudas os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de Galicia validamente inscritos, no momento da presentación da súa solicitude, no Rexistro Estatal de Centros regulado polo Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro.

Segundo. Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento mediante a adquisición de infraestruturas de investigación ligadas ao desenvolvemento dunha mesma liña ou liñas de I+D+i, no marco de cadeas de valor estratéxicas para Galicia da Estratexia RIS3. As infraestruturas deben estar orientadas á mellora da excelencia investigadora do centro tecnolóxico e das súas tarefas de transferencia ao tecido produtivo.

Así mesmo, por medio desta resolución convócanse estas axudas para o ano 2020 en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva (código de procedemento IN607E). As axudas concedidas no marco desta resolución axustaranse ao establecido no Regulamento (UE) nº 651/2014.

Terceiro. Bases reguladoras

Publícanse conxuntamente coa convocatoria.

Cuarto. Importe

O importe total da convocatoria é de 5.000.000,00 euros, coa seguinte distribución por anos:

2020

2021

Total

4.000.000,00 €

1.000.000,00 €

5.000.000,00 €

A distribución dos fondos entre as anualidades 2020 e 2021 é unha previsión que deberá axustarse tras a valoración das solicitudes de axuda. Con este fin poderá traspasarse crédito do exercicio 2020 ao 2021 sen incrementar o crédito total.

As axudas reguladas nesta resolución estarán cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 dentro dos seguintes parámetros: eixe 1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, prioridade de investimento 1.1. A mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e das capacidades para desenvolver a excelencia en materia de I+i, e o fomento dos centros de competencias, en especial os de interese europeo, obxectivo específico 1.1.2. Fortalecemento das institucións de I+D e creación, consolidación e mellora das infraestruturas científicas e tecnolóxicas, e actuación 1.1.2.1. Fortalecemento de centros de xeración de coñecemento.

A intensidade das axudas é do 50 % dos custos subvencionables, conforme o establecido no artigo 26 do Regulamento (UE) nº 651/2014.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (en diante DOG). Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o derradeiro día do mes.

Outros datos.

Poderase anticipar o 50 % do importe da subvención concedida.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2019

A directora da Axencia Galega de Innovación
P.A. (Resolución do 16.6.2014 da Presidencia da Axencia,
DOG núm. 127, do 7 de xullo)
Benito Fernández Rodríguez
Director da Área de Xestión