Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Martes, 3 de marzo de 2020 Páx. 14342

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 43/2020, do 27 de febreiro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2020.

O artigo 28.2 da Constitución española recoñece, como dereito fundamental da persoa, o dereito á folga. O exercicio deste dereito queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG nº 116, do 20 de xuño).

A Central Unitaria de Traballadores (CUT) e o Sindicato Labrego Galego, o Sindicato de Oficios Varios da Confederación do Traballo de Vigo, comunicaron convocatoria de folga xeral, para todas as mulleres traballadoras de Galicia e para todas aquelas persoas que estean sometidas ás diferentes violencias patriarcais como reacción ao seu xénero, que se iniciará ás 00.00 horas do 8 de marzo de 2020 e finalizará ás 24.00 horas do mesmo día, e específicamente para as mulleres traballadoras do sector da prensa escrita (xornais), a folga iniciarase ás 00.00 horas do 7 de marzo, e finalizará ás 24.00 horas dese mesmo día, e con respecto ao eido territorial do municipio de Vigo e a súa bisbarra naquelas quendas que comencen antes das 00.00 horas, a folga terá lugar nas 24 horas seguintes.

Non obstante, as traballadoras con xornadas concentradas de fin de semana nas que a súa xornada do domingo 8 de marzo represente en realidade máis dunha xornada de traballo ordinario, a traballadora poderá escoller entre realizar o seguimento durante toda a súa xornada concentrada ou ben facer folga nun segmento da súa xornada que sexa equivalente a unha xornada ordinaria de traballo. Así mesmo, as traballadoras cuxa xornada transcorra en parte o 8 de marzo, pero que se incorporen ou ben antes das 00.00 horas dese día ou a súa xornada finalice despois das 00.00 horas do día 9 de marzo, poderán á súa elección realizar a folga naquel segmento da xornada que se comprenda entre as 00.00 horas e as 23.59 horas do 8 de marzo, ou ben facer folga durante a extensión da súa xornada. Exclusivamente para efectos destas xornadas que só parcialmente se desenvolvan o 8 de marzo, pero ou ben inicien a xornada en data anterior ou a finalicen en data posterior, amplíase a franxa horaria da folga do seguinte xeito: o 7 de marzo, inicio ás 16.00 horas e o 9 de marzo finaliza ás 8.00 horas.

A necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais obriga esta Administración autonómica galega, de acordo coa normativa vixente, a fixar uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esenciais, que se concretan neste decreto.

Desta forma, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades cuxa regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar o desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.

Os criterios determinantes para a fixación dos servizos mínimos establecidos no presente decreto tiveron en conta os distintos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación cos servizos esenciais fixados nas xornadas das anteriores folgas do 8 de xuño de 2010, do 29 de setembro de 2010, do 27 de xaneiro de 2011, do 29 de marzo de 2012, o 14 de novembro de 2012, e do 8 de marzo de 2018, así como a sentenza núm.415/201, do 25 de setembro.

Aínda que é certo que o dito tribunal ditou sentenzas que anulaban as normas polas que se establecían os referidos servizos mínimos, non é menos certo que as ditas sentenzas viñeron motivadas fundamentalmente polo déficit de expresión da ponderación dos factores e criterios tidos en conta para a súa fixación, considerando insuficiente a motivación na determinación das prestacións mínimas garantidas.

Por todo isto, no caso concreto e tendo en conta os pronunciamentos anteriores, preténdense dar a coñecer máis xustificadamente, se cabe, os criterios en virtude dos cales se procedeu a identificar os servizos mínimos como esenciais e a determinar os efectivos necesarios para aseguralos á luz da presente convocatoria de folga. Todo isto observando a necesaria proporción entre o sacrificio para o dereito dos traballadores e os bens e intereses que se teñen que salvagardar.

Tense en conta, igualmente, o feito de que a folga se desenvolverá unicamente durante un período dun día, e que este coincide en domingo.

• No ámbito da Presidencia da Xunta de Galicia, e dependendo da Secretaría Xeral para o Deporte, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva ten ao seu cargo diariamente 90 deportistas residentes menores de idade e baixo a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, e entre as súas obrigas con eles/elas está darlles o almorzo, o xantar, a cea e o coidado durante a súa pernoita.

A atención indispensable que é debida a estes/estas residentes menores de idade xustifica plenamente os servizos mínimos necesarios para o mantemento das instalacións operativas e accesibles aos/ás menores residentes, sobre todo porque o domingo é cando fan a incorporación á residencia.

Á vista do horarios de folga o vindeiro 8 de marzo, tívose en conta para o establecemento dos servizos mínimos indispensables a circunstancia de que a actividade desenvolvida os domingos pola tarde non é a mesma que o resto dos días da semana. Os domingos pola tarde incorpóranse á residencia do centro os residentes menores de idade, e é precisa a supervisión da recollida destes e que se verifique e se asinen as súas entradas. En consecuencia, polo que se refire á xornada de tarde, establécense os servizos mínimos imprescindibles para o desenvolvemento desta actividade de supervisión e non se considera indispensable a presenza de persoal de cociña ou de limpeza durante a xornada de tarde.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. garante a atención de emisores e reemisores para conseguir a cobertura do sinal de comunicación audiovisual, a continuidade da rede de emerxencias e a conectividade da Xunta de Galicia.

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A. é a sociedade mercantil pública autonómica cuxo obxecto social, de acordo cos seus estatutos, é:

«1. […] a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as cales obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

2. En particular constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións».

Para o desenvolvemento das súas funcións, Retegal conta con seis (6) centros emisores –San Marcos-O Pedroso-Santiago de Compostela (A Coruña), A Bailadora-Ares (A Coruña), Domaio-Moaña (Vigo), O Xistral-Vilalba (Lugo), O Páramo-Sarria (Lugo), A Meda-Montederramo (Ourense)– e cun Centro de Xestión e Atención de Rede (CEXAR).

Os traballadores prestan servizos nestes centros, ininterrompidamente, 24 horas ao día, os 365 días do ano, en horario presencial no CEXAR. Nos centros emisores, préstanse servizos ininterrompidamente as 24 horas do día, os 365 días do ano, e parte son en horario presencial e parte en dispoñibilidade (gardas).

Resulta necesario a presenza ou atendemento (dispoñiblidade) dos referidos centros permanentemente coa finalidade de asegurar as prestacións de servizos contratadas.

A maior abastanza, Retegal, contractualmente, ten cláusulas de penalización por indispoñibilidades na prestación dos servizos que realiza.

Polo exposto, Retegal debe asegurar a presenza dun traballador, polo menos, en cada centro emisor e no CEXAR.

Polos servizos esenciais que presta Retegal, que non son obxecto de discrepancia, e que se xustifican na nota da SETSI sobre a folga xeral do 29 de setembro de 2010, no centro de San Marcos, nas oficinas centrais de Retegal, os sábados, domingos e festivos sempre hai un/unha enxeñeiro/a do departamento técnico de garda (Soporte Nivel 2), imprescindible para atender as incidencias que non poden ser resoltas polo persoal dos centros emisores.

A inclusión de catro técnicos/as no CEXAR obedece a que o horario da xornada de folga comeza ás 00.00 horas, e inclúese, por tanto o persoal que inicia a súa xornada o anterior ás 22.30 horas.

• No ámbito da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza cómpre a fixación de servizos mínimos porque se considera esencial o mantemento dos edificios administrativos co obxecto de garantir o correcto funcionamento das súas instalacións nas posibles situacións de emerxencia que puideren acontecer.

No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público:

1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso.

3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras.

4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos.

5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.

6. Rexistro de asuntos e documentos en que venza un prazo preestablecido por lei e cuxo vencemento poida deparar perda de dereitos á cidadanía, así como a atención daquelas actuacións en que venza un prazo improrrogable establecido na lei cuxo incumprimento poida afectar o dereito da tutela xudicial efectiva e aquelas cuxa urxencia veña determinada polas leis procesuais ou polos bens xurídicos en xogo.

Para fixación dos servizos mínimos que permitan a prestación dos servizos esencias, aténdense os criterios determinantes que establece a doutrina do Tribunal Constitucional e a xurisprudencia contencioso-administrativa. Neste sentido tense en conta que se trata dunha única xornada de folga, que esta ten lugar en domingo e, en prol da protección do dereito de folga, non se fixan outros servizos mínimos que aqueles que corresponden a este día concreto da semana. Nestas circunstancias, esta Administración entende que os servizos mínimos deben circunscribirse a aqueles órganos que prestan o servizo de garda.

Nesta mesma liña, entrando na concreta xustificación que motiva o número de efectivos establecidos, sinálase que:

Nos xulgados de instrución de garda, así como nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda, establécese que os servizos mínimos estarán atendidos polo equipo de persoal que presta o servizo de garda, dado que a xustificación estriba precisamente na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a modo de exemplo: actuacións con detido ou actuacións inaprazables, como a adopción de medidas cautelares urxentes.

Nas oficinas de fiscalías, así como nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, a dotación que prestarán os servizos mínimos serán os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda. No caso das oficinas de fiscalías, esta decisión fundaméntase na necesidade de atender as actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial como, entre outras, as seguintes a título de exemplo: garantir as medidas cautelares ou provisionais urxentes en materia de familia, de menores, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional. No caso das subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, fundaméntase na necesidade de garantir o servizo que lles é propio na materia, a prestación do servizo de garda, a asistencia médico-forense ao xulgado de garda, o levantamento de cadáveres, a asistencia a detidos e a vítimas de violencia de xénero ou asistir nos internamentos, entre outros.

Posto que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior presta servizo ao Centro de Atención ás Emerxencias 112, os mínimos propostos establécense coa mesma intensidade mínima para poder atendelos, tal e como se sinala na Sentencia 1397/2012 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Na Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa permanecerá 1 auxiliar administrativo/a para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

Polo que respecta ao servizo prestado desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (en diante, CIAE 112), este ten carácter indispensable e esencial para a comunidade.

O volume de chamadas ou atención requirida depende das emerxencias acaecidas, catástrofes, accidentes e demais situacións de urxencia que teñen, por definición, carácter imprevisible, polo que o servizo debe atoparse en todo momento preparado para atendelas.

Un dimensionamento insuficiente podería ocasionar que as chamadas dos/das cidadáns/ás non fosen correctamente atendidas ou que se producisen atrasos e dilacións tanto na atención dos requirimentos como na transmisión de información aos medios que deban intervir para resolver as situacións de emerxencia.

Por tanto, o número de traballadores/as que se establece como servizos mínimos, dadas as características da actividade do CIAE 112 de Galicia, resulta imprescindible para manter a axeitada cobertura na atención das emerxencias e para evitar que se produzan graves prexuízos á poboación.

A carga de traballo ao longo dunha xornada vén determinada, en primeiro lugar, polo número de incidencias que se produzan e a cantidade de chamadas que efectúe a cidadanía ao número 1-1-2 ante as cales o servizo, como se sinalou, debe contar co número de profesionais suficiente para prestar a atención que se demanda.

O CIAE 112 Galicia funciona de xeito ininterrumpido as 24 horas do día, 7 días á semana e os 365 días do ano. No que se refire á función de atención de chamadas de emerxencia ao número 112, non existen diferencias entre as xornadas intersemanais e as fins de semana, con independencia do día de que se trate.

Porén, para establecer o dimensionamento dos servizos mínimos, tívose en conta o feito de que o día 8 de marzo sexa un domingo, analizando de xeito comparativo as incidencias rexistradas no último ano en función do día da semana en que se producisen.

Así, vista a información obrante nas bases de datos do CIAE 112, no pasado ano 2019 advírtese que o volume total de incidencias rexistradas nos domingos do ano 2019 non é inferior ás incidencias doutros días da semana. Por exemplo na tipoloxía que se refire á asistencia sanitaria o día en que se observa un maior número de incidencias é o domingo (11.563 incidencias sanitarias nos domingos fronte ás 9.041, por exemplo, que se rexistraron nos mércores).

A media de chamadas e incidencias atendidas nos domingos do mes de marzo de 2019 foi de 2.340 e 605 respectivamente.

Pola súa parte, tamén se extraeron os datos correspondentes á pasada xornada de folga (8 de marzo de 2019, venres) na cal os valores do número de chamadas (2.104) e incidencias atendidas (462), así como do domingo día 10 de marzo de 2019, en que se rexistraron 2.353 chamadas e 798 indicdencias, demostran o elevado volume de requirimentos recibidos no centro con independencia de que se trate dun día de folga e, en consecuencia, a transcendencia de que o servizo se atope suficientemente cuberto.

Ao anterior engádese o feito de que nunha xornada de folga o centro debe atoparse preparado porque poden incrementarse o número de incidencias con respecto a un día laborable ordinario (posto que hay actividades diferentes ás de calquera outra xornada, diferentes desprazamentos, maior concentración de persoas en determinados puntos e etc).

Cómpre sinalar que desde o 112, ademais da prestación de asistencia ás persoas que a requiren ante situacións de urxencia, desenvólvense outros servizos como a difusión de información á cidadanía por exemplo ante situacións de risco, para o cal son un medio fundamental as redes sociais e a web do 112, que permiten trasladar información dotada de inmediatez, veraz e contrastada, o que constitúe unha ferramenta de autoprotección das persoas ante emerxencias que poidan acontecer.

Por canto antecede, e atendendo ao carácter esencial deste servizo público, establécense os servizos mínimos, determinados en función das diversas categorías do persoal en cada quenda de traballo, posto que as funcións e traballo que cada unha leva a cabo, pola súa especialidade, non é substituíble ou intercambiable por outra. Neste senso cómpre salientar que:

O persoal de estrutura do CIAE 112 está composto polas seguintes tipoloxías de persoal: xefatura de xestión operativa; formación; comunicación, prensa e imaxe; calidade, protocolos e documentación.

En primeiro lugar, dentro do denominado persoal de estrutura, atopamos os efectivos da xefatura de xestión operativa. Esta figura sería determinante no caso de que por calquera situación de emerxencia grave resultase preciso incrementar o número de operadores na sala. Entre as súas funcións podemos destacar a activación de recursos extraordinarios aos previstos (elevándoa á decisión da Xerencia da AXEGA), a modificación dos procedementos de actuación da sala de operacións do CIAE 112 ou a adecuación dos recursos materiais e humanos necesarios para garantir o correcto servizo á cidadanía. O dimensionamento ordinario do centro para os domingos establece 1 efectivo localizable de xefatura de xestión operativa en cada quenda de traballo, considerándose preciso manter igualmente para a xornada de folga a dita localización de 1 efectivo por quenda (ante a eventualidade de que poida xurdir unha necesidade de reforzo que faga preciso dispor en localización dunha persoa que desenvolva a dita función).

Dentro do persoal de estrutura atopamos tamén a área de Comunicación, Prensa e Imaxe. A tarefa principal deste departamento céntrase na relación do CIAE 112 Galicia cos medios de comunicación, para os efectos de facilitar a información necesaria requirida por eles. As súas funcións non son intercambiables con outra categoría de persoal. O persoal de prensa e comunicación encárgase, entre outras tarefas, da actualización de información a través das redes sociais do 112 (actividade que comezou o seu funcionamento no mes de maio de 2018). As redes sociais son unha canle fundamental para facer chegar a información á cidadanía, o que é especialmente relevante nunha xornada de folga, na cal se ten que dar puntual conta de datos relacionados con posibles incidencias de seguridade ou situacións de urxencia que poidan acaecer, e é, ademais, a canle máis axeitada pola súa inmediatez para informar aquelas persoas que se atopen participando en manifestacións ou concentracións convocadas nesa xornada. A xestión das redes como vías directas de transmisión de información á cidadanía, así como a atención a medios no caso de que suceda algunha incidencia, supón que deba contarse cunha persoa localizada en cada quenda de traballo, posto que pode ser preciso atender a demanda de información sobre mobilización de recursos ou informacións sobre asistencias que poidan ser precisas ante situacións ou eventualidades que teñan lugar durante as manifestacións, concentracións etc. As anteditas funcións xustifican os servizos mínimos establecidos para o persoal desta categoría do CIAE 112.

Finalmente, dentro do persoal de estrutura atópanse tanto os efectivos de Calidade, Protocolos e Documentación como o correspondente á área de Formación, os cales non prestan servizos ordinariamente nun domingo e respecto dos cales non se sinalan servizos mínimos, atendido o carácter das súas funcións.

Respecto da área de Coordinación, debemos sinalar que o/a coordinador/a ten por finalidade o control da correcta xestión telefónica por parte da área de operación telefónica do CIAE 112. Supervisa e asesora os/as operadores/as no caso de que a emerxencia sexa de certa entidade e, en atención á súa cualificación, leva a cabo a coordinación, supervisión e seguimento directo da actividade dos/das operadores/as, aos/ás cales presta o seu asesoramento cando a situación o require. Deste xeito, non contar con esta figura dificultaría o correcto desenvolvemento do servizo e afectaría o labor dos/das operadores/as, que non poderían tomar determinadas decisións ante unha emerxencia nas debidas condicións de rapidez e eficacia. Entre as súas funcións podemos destacar o seguimento das incidencias e dos recursos mobilizados pola sala de operacións do CIAE 112, en especial daquelas situacións de emerxencia que poidan dar lugar á activación dalgún plan; o control da recepción, resposta e atención de chamadas recibidas; o control da tipificación e xestión das chamadas, así como a confirmación da aplicación dos procedementos e das tácticas operativas; seguimento das incidencias ata o seu peche. Os/as coordinadores/as toman a decisión da conversión da actividade de xestión na sala ao modelo de «sala partida» en momentos de alta actividade, creando grupos de traballo compartimentados dentro dos/das operadores/as e aumentando as súas función e tarefas de xeito proporcional a este incremento. Por canto antecede, atendendo á súa cualificación e especialización, a figura do coordinador/a non resulta substituíble por outra categoría de persoal do CIAE 112.

Os/as operadores/as de enlace son persoal cualificado ao cal corresponde recibir as chamadas dos/das xefes/as dos servizos de emerxencias e demais organismos e autoridades públicas para coordinar actuacións evitando que estas chamadas pasen ao resto dos operadores/as que están recibindo as chamadas da cidadanía. A iso súmase que lles corresponde facer o seguimento dos fenómenos meteorolóxicos adversos e da documentación precisa para o envío das distintas alertas ou avisos. O enlace tamén informa e asiste o técnico de garda do CIAE 112, non só nas emerxencias ordinarias de certa envergadura senón tamén naquelas que acadan niveis de gravidade importante en que sexa necesaria a activación de plans e toma de medidas extraordinarias, de acordo cos procedementos daquel. Os/as operadores/as de enlace son persoal con especialización nas súas funcións, que non poden ser desempeñadas por ningún outro/a operador/a.

Os/as operadores/as de atención telefónica constitúen a peza básica do sistema de xestión de chamadas de emerxencia. A súa función consiste na recepción das chamadas, a recollida dos datos precisos, a tipificación das incidencias e a súa transmisión aos organismos implicados na mobilización de recursos. Son os/as operadores/as os/as que, a través da aplicación de xestión de emerxencias, teñen que conseguir xestionar no menor tempo posible unha situación de emerxencia desde a chamada inicial. De non contarse co suficiente persoal desta categoría, poríase en risco o funcionamento do servizo. Se non existisen operadores/as telefónicos/as suficientes, o servizo prestado polo 112 carecería do primeiro e fundamental elo da cadea. Sería imposible funcionar segundo os estándares mínimos de rapidez e eficacia exixibles nun centro desta natureza cun dimensionamento inferior ao establecido, atendendo ao número diario de chamadas que, de media, se reciben no número 112. Como previamente se sinalou, o volume de chamadas que se atenden nun domingo non difiren das recibidas en calquera outro día da semana (incluso en determinados tipos de incidencias pode chegar a ser superior). De feito, nesta categoría de persoal o número de efectivos que ordinariamente se asignan ao servizo é igual en domingo que no resto dos días da semana. A isto engádese que, como previamente se sinalou, aínda que se trate dunha xornada de folga o número de operadores ten que ser suficiente para atender as chamadas de emerxencia (que xorden de xeito imprevisto e non planificable). En consecuencia, redúcense os efectivos ao 80 %, porcentaxe que se considera esencial atendendo ás características das súas funcións.

Por último, o persoal de soporte técnico (Área de Informática do CIAE 112) resulta fundamental, dada a especificidade e criticidade dun centro como o CIAE 112 e atendendo ás características e complexidade da plataforma de xestión de emerxencia. Trátase de persoal formado e especializado e é imprescindible, cando menos, a súa dispoñibilidade (estar localizables) para resolver calquera incidencia, avaría ou eventualidade de tipo técnico que poida xurdir e afectar o servizo.

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda en materia de xestión de residuos, cómpre fixar servizos mínimos na Sociedade Galega de Medio Ambiente, empresa que ten encomendada a xestión dos residuos sólidos urbanos a partir do seu depósito nas estacións de transferencia ou plantas de tratamento, conforme sinala o artigo 10 da Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia, xa que a parada das instalacións centrais de Sogama (motores, caldeiras e turbinas) e algunha das plantas de transferencia, en caso de non se fixaren servizos mínimos, imposibilitaría directamente a prestación dos servizos esenciais, o que ocasionaría graves consecuencias ambientais e de saúde pública, e desde a base de que estes servizos mínimos afecten o menor persoal posible.

No ámbito de competencias da conservación do patrimonio natural, cómpre a fixación duns servizos mínimos que garantan o adecuado desenvolvemento da xestión dos recursos naturais e cinexéticos, porque se considera indispensable a presenza de persoal dos espazos naturais protexidos e da biodiversidade, dada a especial protección que requiren tanto os bens como os recursos naturais existentes nestes espazos. Así mesmo, tamén se tiveron en conta as necesidades mínimas de funcionamento, sen colapso, dos centros de recuperación da fauna salvaxe, piscifactorías e demais centros de fauna. Constitúe esta proposta o persoal mínimo para poder cubrir as continxencias que poidan acontecer nalgúns distritos, parques naturais e nos centros de traballo da Dirección Xeral que, polas súas características especiais, precisen dunha atención instantánea. No que atinxe ao ámbito concreto do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, cómpre fixar uns servizos mínimos que poidan atender unha eventual situación de urxencia nas illas, tendo en conta que son catro arquipélagos (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).

• No marco das competencias atribuídas á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sector do transporte, cómpre distinguir:

A) Servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada:

Tendo en conta que a xornada de folga xeral se desenvolverá en domingo e, por tanto, non se prevé para tal día a prestación de servizos de transporte asociados co acceso de escolares a centros educativos, establécese unha regulación dos servizos mínimos dos servizos públicos de transporte regular de uso xeral de viaxeiros/as por estrada que incide especialmente na mobilidade que se produce cara aos principais centros urbanos, nos cales se localizan servizos esenciais aos cales cómpre garantir o dereito a acceder ás persoas usuarias, e cara aos cales se presentan pautas de mobilidade cotiá recorrente en transporte público, vinculada co desenvolvemento ordinario das persoas.

Neste sentido, cómpre ter en conta que a oferta ordinaria de servizos en festivos está asociada ás necesidades de mobilidade que resultan propias deste tipo de días, normalmente cunha menor mobilidade cara a centros de traballo ou de formación e, incluso, cara centros sanitarios en que se desenvolvan actividades de consulta. Non obstante, a partir desa diferente configuración da oferta xeral ou ordinaria de servizos en días festivos, os criterios para o establecemento daqueles servizos mínimos que deben garantir a cobertura das necesidades esenciais de mobilidade da poboación resultan equivalentes aos doutras xornadas.

Así, diferenciarase a mobilidade que ten como orixe e/ou destino algunha das sete principais cidades galegas, tanto en servizos de curto percorrido, normalmente vinculados coa mobilidade máis recorrente, como en servizos de máis longo percorrido, vinculados cunha mobilidade dirixida fundamentalmente a acceder a servizos xerais radicados nas ditas entidades de poboación.

Deste xeito, nas expedicións de curto percorrido, de ata 25 km, manterase ata un 50 % do servizo nas franxas horarias da primeira e última hora do día (das 6.00 ás 9.00 e das 18.00 ás 21.00 horas), co que se garante a posibilidade de acceder e retornar aos centros de traballo, entre outros, aínda que as persoas usuarias poderían ter que adaptar as súas pautas habituais de mobilidade.

En canto ás expedicións de máis longo percorrido, garantirase con elas o acceso aos principais núcleos de poboación, ben na xornada de mañá ben na de tarde, mais limitando a súa prestación a un servizo de ida e volta antes das 14.00 horas e outro despois das 18.00 horas, o que fai un total de 2 servizos diarios de ida e outros tantos de volta.

Deste xeito, o total de servizos que se establecen resultan sensiblemente menores aos que terían correspondido nun domingo normal (349 expedicións fronte a máis de 1.500 existentes en domingo).

B) Servizos regulares de uso especial para transporte de traballadores: co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo que teñan xornadas en domingo, naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, propóñense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

C) Transporte de mercadorías: neste ámbito debe terse en conta a dependencia que deste tipo de transporte teñen os servizos de asistencia sanitaria, que non poden afrontar unha falta de subministración suficiente dos produtos precisos para a atención á cidadanía.

En consecuencia, manterase a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

D) Transporte funerario: polas necesidades sociais inaprazables que atende esta modalidade de transporte, proponse manter a totalidade dos servizos de transporte funerario.

No ámbito da materia de infraestruturas viarias, a comunidade galega caracterízase pola dispersión da súa poboación e pola existencia de innumerables asentamentos de poboación (máis de 30.000 entidades de poboación no conxunto dos 313 municipios galegos) distribuídos nun territorio caracterizado pola súa difusión xeográfica e atendidos por unha extensa rede de infraestruturas de diversa escala.

Garantir a súa utilización polos cidadáns en condicións de normalidade exixe, por un lado, manter as estradas nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade para os seus usuarios, e doutro, permitir a súa utilización de acordo cos principios de igualdade, universalidade e non discriminación, posibilitando, deste xeito, a liberdade de circulación e, xunto a esta, o acceso ao exercicio doutros dereitos fundamentais, como o acceso aos servizos de saúde ou a liberdade de elección entre o exercicio ao dereito de folga e o dereito ao traballo.

Neste marco, é nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa por parte da Administración onde debe prestarse o servizo nunhas condicións mínimas que garantan o funcionamento das infraestruturas coas debidas condicións de seguridade e considérase indispensable a presenza de persoal nos centros de control, así como a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (neve, xeo, sarabia, chuvia) etc.

Pola súa banda, e ao respecto da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica que se xestionen baixo o réxime de concesión, por parte das empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria tamén se considera indispensable a existencia de persoal que actuará cando se prevexan circunstancias adversas de calquera tipo: emerxencias ou situacións excepcionais derivadas de accidentes, posibilidade de obstáculos na estrada ou desprendementos, presenza de animais na vía, circulación de vehículos con cargas perigosas, fenómenos meteorolóxicos (xeo, sarabia, chuvia) etc. Ademais, dado que está operativo o dispositivo para garantir a vialidade nas estradas autonómicas en circunstancias meteorolóxicas adversas propias do inverno, considérase en calquera caso indispensable a presenza do persoal necesario para a realización da vialidade invernal.

En ambos os casos, tanto as empresas concesionarias como as empresas adxudicatarias de servizo en vías explotadas pola Administración atenderán as necesidades, establecendo as medidas preventivas e correctivas, e a transmisión de información sobre elas, e adoptarán para isto as medidas precisas para atender axeitadamente as incidencias acaecidas durante as horas en que teña lugar a folga convocada.

Asemade, considérase necesario que nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) en que non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios ramal na AG-57) permaneza operativa unha vía manual, dado que doutra forma se impediría a circulación de vehículos por eses treitos.

• No ámbito da Consellería de Economía, Emprego e Industria tómase en consideración, para determinar os servizos mínimos, a necesidade da presenza que garanta a seguridade e saúde laboral de persoal empregado no ámbito da prevención de riscos laborais.

En canto á seguridade e saúde laboral, o mínimo imprescindible para cubrir as necesidades urxentes é contar con 1 técnico/a de prevención de riscos laborais por cada un dos centros provinciais do Instituto Galego de Saúde e Seguridade Laboral.

A dotación que prestarán os servizos mínimos serán os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda. Esta decisión fundaméntase na necesidade de atender ás actuacións que xorden durante o servizo de garda que teñen carácter esencial.

• No ámbito da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, polo que se refire ao servizo esencial da educación, este non pode ser reducido exclusivamente á actividade docente xa que xunto a esta actividade se realizan outras funcións como son a vixilancia e coidado do alumnado que acode aos centros docentes públicos, incluída a alimentación, cando é o caso, así como o coidado, mantemento e vixilancia das instalacións destinadas ao servizo público educativo.

Con carácter xeral, o artigo 39 da Constitución depara unha protección especial aos menores; dun xeito máis específico, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG do 15 de xullo), dispón no seu artigo 7 que o alumnado ten dereito a que se respecte a súa identidade, integridade e dignidade persoal, e á protección integral contra toda agresión física e moral. Por tanto, a custodia e seguridade dos menores de idade que accedan a un centro docente, o cumprimento dos principios constitucionais mencionados e dos dereitos citados é responsabilidade ineludible desta Administración educativa e parte indivisible do dereito esencial á educación.

O dereito á seguridade e o correlativo deber de protección dos menores, dada a súa entidade, debe exercerse continuamente, mesmo un domingo, no cal, como é notorio, non hai actividade lectiva, pero si hai determinados centros que teñen un servizo de residencia para algúns dos seus alumnos, básico para que estes poidan acceder ao servizo esencial da educación, por canto, de non existir tal servizo, estes alumnos, polas súas circunstancias persoais, poderían ver minguado ou verse excluídos do seu dereito á educación, do seu dereito a completar a súa formación.

En efecto, o feito de que a folga sexa nun domingo fai que os servizos mínimos que se fixan no ámbito da educación sexan poucos, pero existen, iso si, limitados a centros contados, de acordo co exposto no parágrafo precedente. Así, cando un centro educativo asume a responsabilidade da residencia nun domingo para facilitar a determinados alumnos o exercicio do dereito da educación durante a semana, tal servizo non pode quedar desatendido. Isto implica a presenza como mínimo dunha persoa de cociña para garantir a alimentación dos usuarios; tamén dun responsable (titor, educador, técnico auxiliar de residencia, responsable de internado; as denominacións son varias) que debe velar polo benestar dos usuarios, algúns menores de idade, nese período de tempo e resolver as incidencias que se poidan presentar; por último, a seguridade das instalacións, mesmo o control de entradas e saídas do edificio da residencia, tamén debe quedar salvagardado, como garantía da seguridade das instalacións e dos propios usuarios do edificio, cando para tales funcións haxa persoal específico.

• No ámbito da Consellería de Cultura e Turismo.

O Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG), integrado como área na Dirección de Profesionalización da Axencia Turismo de Galicia, é un centro de ensino superior que forma directivos hostaleiros e xestores en cociña, impartindo dúas titulacións: o Diploma Superior en Xestión Hoteleira e o Diploma de Gastronomía e Xestión en Cociña.

O CSHG ofrece residencia aos/ás seus/súas alumnos/as, e conta, neste curso 2019/20, cun total de 62 alumnos que residen no centro.

Os centros residenciais docentes teñen como característica propia a presenza do alumnado fóra do horario lectivo para realizar actos da vida cotiá que o resto fai no seu domicilio particular, como estudar, durmir ou comer. Nestes centros debe quedar garantida, xa que logo, a atención mínima para que esas actividades non se poidan ver alteradas con risco ou desatención para os usuarios do servizo, polo que se require a presenza dunha persoa de conserxaría como mínimo imprescindible para atender as instalacións e o alumnado. O servizo de conserxaría está externalizado a través do correspondente contrato de servizos.

• No eido da Consellería de Sanidade os servizos mínimos que se establecen resultan totalmente necesarios para manter a adecuada cobertura dos servizos esenciais que presta a Consellería de Sanidade, evitando que se produzan graves prexuízos para a saúde da cidadanía e permitindo cumprir coa normativa vixente.

Estes servizos mínimos responden á necesidade de compatibilizar o respecto ineludible ao exercicio do dereito á folga co mantemento dunha serie de servizos á poboación que baixo ningún concepto poden quedar desasistidos, xa que se realizan no eido da protección da saúde, cun carácter marcadamente preventivo, e deberán ser prestados tendo en conta as obrigas que o marco normativo vixente, no contexto europeo, nacional ou autonómico, establece en materia ambiental e alimentaria co obxectivo de protexer a saúde da cidadanía. No ámbito sanitario, os servizos deben garantir o cumprimento das normas esenciais para asegurar o control de calquera incidencia que se poida producir nos establecementos e servizos de sanidade ambiental ou alimentaria.

En canto aos servizos de inspección de saúde pública, cubriranse co servizo habitual de gardas en domingos e festivos as necesidades urxentes ou de perentoria necesidade, entre as cales se encontran alertas nivel I, intoxicacións alimentarias, abrochos e actuacións especiais en establecementos e servizos no marco das competencias da Consellería de Sanidade.

En canto ás alertas epidemiolóxicas, o obxectivo principal é o de detectar rapidamente aquelas ameazas e situacións que poidan ter un impacto grave na saúde da poboación e requiran tomar medidas de xeito rápido, coa finalidade de dar una resposta de saúde pública adaptada á situación, polo que a persoa que estea de garda nesta data cubrirá os servizos mínimos.

• No ámbito da Consellería de Política Social tómase en consideración para a determinación dos servizos mínimos a necesidade da presenza efectiva que garanta o funcionamento dos centros, tendo como referencia para os centros asistenciais o número de efectivos presentes nun día festivo por seren estes os días en que a prestación de servizos e realización de actividades, así como o número de usuarios, acada os seus niveis mínimos, limitándose ao mantemento básico e esencial dos centros, o cal non pode ser desatendido. Estes servizos mínimos fixados no ámbito dos servizos sociais considéranse imprescindibles para garantir unha atención adecuada ás persoas residentes ou usuarias destes centros, máxime cando é necesario dar unha resposta inmediata ás diferentes situacións de emerxencia social.

• No que respecta á Consellería do Medio Rural e debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, sen prexuízo de situación de carga de incendios por actividade incendiaria e que precisen un maior despregamento do operativo, redúcense os servizos mínimos fixando unicamente como imprescindible o persoal previsto para calquera domingo ou festivo, no dispositivo de prevención e extinción de incendios. O dito dispositivo comprende tanto os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

Os servizos fixados na Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias permitirán responder á necesidade imperiosa de manter activo o Sistema de alerta sanitaria veterinaria e son os determinados no menor grao posible para asegurar a sanidade animal.

Así, nos servizos de sanidade de servizos centrais, a presenza dun veterinario/a para realizar todos as labores de coordinación no casos de aparición dunha grave epizootia, tanto cos servizos provinciais de Gandaría, como co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Unha única persoa veterinaria nos servizos provinciais de Gandaría da Coruña e Ourense, e dúas persoas veterinarias nos servizos de Gandaría de Lugo e Pontevedra, para, se for o caso, realizar a oportuna coordinación tanto a nivel provincial, cos servizos veterinarios comarcais, como cos servizos centrais. No caso dos servizos provinciais de Lugo e Pontevedra, noméanse dúas persoas pois, ademais deste labor de coordinación, realizarían as actuacións directas que houbese que facer nas áreas veterinarias de Becerreá e Monforte, no caso de Lugo, e do Porriño e Pontevedra, no caso de Pontevedra. Un/unha veterinario/a en cada unha das sete áreas veterinarias de Galicia para, se for o caso, realizar as oportunas actuacións nas explotacións afectadas. Así mesmo, é necesario unha persoa veterinaria no Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia (Lugo) para cubrir a necesidade de recibir mostras que poderían existir nunha alerta sanitaria e, en caso de urxente necesidade, se for preciso, derivalas aos Laboratorios nacionais de referencia.

En canto aos centros de formación da Consellería do Medio Rural que polo seu carácter teñen gando ao seu coidado (centro de formación de Sergude), para non desatendelo desígnase o persoal necesario e imprescindible para o mantemento de cultivos e gando.

Así mesmo, no caso dos centros de formación de Sergude e Lourizán, que teñen réxime de internado, desígnanse os servizos que permiten atender minimamente os seus usuarios, polo que se establece un responsable de apertura de centro e un cociñeiro de 1ª.

En relación cos centros de investigación, naqueles centros que, polo seu carácter, teñen gando ao seu coidado, para non desatendelo, desígnase o persoal necesario e imprescindible para o mantemento de cultivos e gando.

• Respecto da Consellería do Mar, nos centros educativos con alumnado en réxime de internado é preciso un mínimo de persoal que manteña a atención que se debe prestar aos/ás residentes.

Os dous centros de ensino dependentes desta consellería en que se propón fixar servizos mínimos, o IPMP de Vigo e a EONP de Ferrol, teñen durante os días lectivos da semana servizo de residencia e comedor, pero os sábados, domingos e festivos permanecen pechados. Existe un servizo de vixilancia exclusivamente de dúas horas aos domingos e festivos véspera de días lectivos, que ten como misión abrir o centro e permanecer nel para recibir os/as residentes mentres non empeza a quenda de noite do/a educador/a.

Os/as educadores/as (persoal laboral) desenvolven o seu traballo por quendas, de luns a venres en horario de mañá, tarde e noite. En ausencia dun servizo de vixilancia faise necesario garantir que ao menos un/ha educador/a estea presente de maneira permanente para control e servizo do alumnado residente. Sendo o día para que está convocada a folga un domingo, eses efectivos deberán cubrir unicamente a quenda da noite dese día.

A vixilancia pesqueira non só é necesaria para manter o control do sector, coa finalidade de ofrecer unha efectiva protección dos recursos mariños, senón que tamén colabora en tarefas e actuacións de salvamento e rescate marítimo cando as necesidades así o exixen. Así, os servizos mínimos deben cubrir de xeito efectivo a área de busca e salvamento marítimo e loita contra a contaminación do mar en Galicia, dada a imposibilidade de que tal servizo quede desatendido, pola trascendencia que esta actividade ten no salvamento de vidas e na protección e prevención de contaminacións mariñas.

O Servizo de Gardacostas de Galicia está operativo as 24 horas do día, os 365 días do ano, sen que se diferencien os servizos establecidos para festivos, sábados e domingos dos programados para o resto dos días laborables. As emerxencias, de producírense no día fixado para a folga, poden ser atendidas garantindo unha tripulación (composta por un/unha patrón/patroa, un/unha mecánico/a e un/unha vixilante mariñeiro/a) nas bases operativas de Muxía, Ribeira e Vigo, e dous/dúas vixilantes mariñeiros/as na base operativa da Coruña.

Finalmente, en relación coa Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG), a fixación dos servizos mínimos adoptados na CRTVG fundaméntase en razón das seguintes circunstancias:

1. O carácter esencial que revisten os servizos de comunicación audiovisual, non só pola determinación expresa do lexislador (Lei 9/2011, do 9 de novembro), senón tamén pola súa incidencia no exercicio dos dereitos fundamentais a comunicar e recibir información veraz por calquera medio de difusión (artigo 20.1.d) CE); a Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual, só reserva por norma o carácter de servizo esencial para o servizo público de comunicación audiovisual.

A condición de «servizo esencial», distinto deste último de «servizos de interese xeral», resérvase na actualidade para o servizo público de comunicación audiovisual (artigo 40 da Lei 7/2010), isto é, agora, para aqueles servizos de comunicación audiovisual que son de titularidade pública.

En plena concordancia co indicado, a Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, di que o servizo público de radio e televisión de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia é (este si) un «servizo esencial» para a comunidade.

E así, por isto, a consecuencia sería que concorren no presente caso os presupostos normativos establecidos no artigo 10 do Real decreto lei 17/1977, pois este refírese, como premisa para a fixación de servizos mínimos por parte da Administración tan só a aquelas folgas que son declaradas en empresas encargadas da prestación de «calquera xénero de servizos públicos» ou de «recoñecida e inaprazable necesidade».

En efecto, o suposto de feito en que poden impoñerse medidas limitadoras componse de dous elementos: un, a cualificación do servizo («servizos públicos ou de recoñecida e inaprazable necesidade») e outro, de carácter circunstancial («e concorran circunstancias de especial gravidade»), que debe concorrer en ambos os termos da alternativa do primeiro elemento. Non basta así coa cualificación do servizo para xustificar as medidas limitativas, senón que estas, en cada caso, deben axustarse ás circunstancias, que deben ser non só graves senón de especial gravidade, como a urxencia de non asegurar a emisión e a comunicación informativa relevante cando é o único medio audiovisual de titularidade pública de Galicia.

2. A procedencia de precisar, dentro da total extensión da prestación destes servizos públicos esenciais, e aplicando un criterio o máis estrito posible, aqueles aspectos cuxo mantemento debe considerarse indispensable coa finalidade de asegurar a satisfacción do interese público afectado, daqueles outros que poden quedar suspendidos temporalmente como consecuencia da folga, sen mingua do interese xeral da comunidade.

De modo que a consideración dun servizo como esencial non pode supoñer a supresión do dereito de folga dos traballadores que teñan que prestalo, senón a necesidade de dispoñer as medidas precisas para o seu mantemento ou, dito doutra forma, para asegurar a prestación dos traballos que sexan necesarios para a cobertura mínima dos dereitos, liberdades ou bens que satisfai o dito servizo, sen que exixa alcanzar o nivel de rendemento habitual nin asegurar o seu funcionamento normal.

En consecuencia, estimáronse necesarios, entre outros servizos mínimos:

A) Garantir a produción e emisión dos programas informativos, que son considerados imprescindibles para o mantemento dos servizos públicos esenciais de información á comunidade.

A «programación informativa» que sexa establecida co dito carácter de servizo mínimo exixirá que queden debidamente expresadas ou identificadas as seguintes circunstancias ou datos, de feito que demostren na dita «programación informativa» o cumprimento destas dúas exixencias que seguen:

– Por un lado, a súa «necesidade» para garantir, no mínimo que resulta exixible, os dereitos fundamentais de liberdade de expresión e de información do artigo 20 da Constitución; neste sentido, os efectivos que se presentan neste decreto fan referencia aos mínimos indispensables para asegurar a emisión, produción e continuidade dos espazos considerados de contido informativo esencial.

– E, por outro, a súa «proporcionalidade», isto é, que a actividade informativa mantida como servizo mínimo comporta unha diminución, non só da total actividade televisiva ou radiofónica de calquera clase de contido que é desenvolvida en circunstancias de normalidade, senón tamén nunha apreciable redución da actividade audiovisual que é realizada nesas mesmas circunstancias de normalidade.

Con estas dúas consideracións, a decisión verbo da folga do 8 de marzo de 2020, que ten un compoñente particular ao ser un domingo, día en que xa a actividade laboral é máis reducida que entre semana na CRTVG, verase reducida simplemente a tan só:

1. A consideración de programas informativos na TVG serán tan só o «Telexornal 1» e o «Telexornal 2» en formato reducido; onde se emitirán as noticias fundamentais de relevancia co fin de cumprir o labor informativo esencial mínimo.

Habitualmente na quenda de domingo hai uns 13 redactores en San Marcos e o mesmo número de reporteiros gráficos para a elaboración dos contidos informativos. Para facer esta produción de contido informativo mínimo é preciso contar co/coa presentador/a para ambos os espazos informativos e 4 redactores/as no centro de San Marcos.

Así como un/una redactor/a en cada unha das delegacións territoriais para cubrir a información das 4 provincias da Comunidade Autónoma.

En canto os/as reporteiros/as gráficos, é preciso 1 por cada redactor/a. Nun día de semana traballan entre todos os centros de traballo 61 reporteiros/as gráficos, nun domingo 13.

En relación ao persoal do servizo de documentación, é preciso contar como mínimo 1 documentalista na mesa central para atender os pedidos dos/das redactores/as, e outro na sala de documentación.

2. Na Radio Galega estarán en servizos mínimos unicamente o persoal preciso para a cobertura informativa mínima dos espazos informativos «Galicia por diante», «A Crónica» e os boletíns de información. Habitualmente nun domingo no servizo de redacción de informativos da RG están en quenda 12 efectivos, máis o persoal de programas que non se inclúe en mínimos. Para facer esta produción de contido informativo previsto é preciso convocar nos servizos mínimos 3 efectivos de redacción, dos cales un será o presentador/a dos informativos.

3. A realización do contido informativo descrito ten que ter un soporte de medios de produción, tanto na TVG como na Radio Galega, para que o dito contido sexa emitido cunha calidade adecuada, polo cal se precisan:

a) TVG: para a execución dos servizos informativos mínimos establecidos é preciso dispoñer dun plató con medios técnicos e efectivos para asegurar a gravación, a produción, iluminación, fondos das noticias, o son, a realización e demais parte técnica de produción informativa do TX1 e TX2.

Nesta convocatoria de servizos mínimos, ao considerar que o propósito de asegurar a emisión dos informativos é tan só a cobertura da información esencial do día, os medios técnicos precisos para isto redúcense prescindindo de certos efectivos que achegan calidade e profesionalidade ao formato, prevendo que cos efectivos convocados se faga un formato máis sinxelo e básico.

Como mostra desta redución, o departamento de grafismo, no cal nun día de semana traballan 15 efectivos, nun domingo 4 para os espazos informativos e nesta folga convócanse 3.

b) Radio Galega: na radio, a parte técnica dos informativos realízana os/as técnicos/as de control. Habitualmente na xornada de domingo están en quenda un total de 8 técnicos/as de control, nos servizos mínimos propostos convócanse 2.

B) Asegurar a continuidade das emisións radiofónicas e televisivas, co obxecto de que por razóns de máxima urxencia e necesidade deba cubrirse algún acontecemento de actualidade que pola súa inmediatez obrigue á súa cobertura coa maior axilidade posible. Tal garantía exixe do necesario persoal de emisións e continuidade e da formación dun retén de garda informativa para a súa eventual cobertura.

– Servizo de continuidade: 3 operadores/as de continuidade. O motivo de convocar 3 é que é preciso cubrir o total das 24 horas de xornada de folga, polo que se precisan 3 operadores/as en diferentes quendas.

– Servizo de retransmisións: 1 axudante de produción.

– Servizo de operacións técnicas, emisións e mantemento técnico: 4 técnicos/as electrónicos necesarios para manter as máquinas en uso e poder dar soporte ás consolas de mestura nos controis e os dispositivos electrónicos na sala de rac, o que é fundamental para manter a emisión da televisión. Estes 4 técnicos/as distribúense do seguinte xeito:

i. 1 para control central.

ii. 2 para operacións técnicas.

iii. 1 para sala rac.

Existen, ademais, outras áreas que son precisas para dar soporte en caso de incidencias a cada un dos departamentos: son os servizos xerais:

– Informática e sistemas: onde é fundamental dar un soporte informático ao persoal. Para iso convócase o efectivo que se encontre de garda nesa fin de semana para atender as incidencias informáticas e de sistemas, e 2 efectivos do grupo de soporte para cubrir as quendas da xornada de folga para dar soporte tecnolóxico á redacción. Tras o proceso de dixitalización acontecido na TVG a finais do ano 2018, todos os fluxos de traballo e ferramentas mudaron para adaptar o traballo ao novo sistema. Este traballo de dar soporte é clave neste momento, xa que a plataforma de dixitalización aínda se está a estabilizar.

– Instalacións e mantemento: nun domingo habitual, o servizo de instalacións e mantemento ten un número de persoal en quenda substancialmente menor aos días da semana e está para cubrir incidencias ou urxencias, xa que as tarefas habituais de instalacións e mantemento se levan a cabo pola semana. Nun domingo normal traballan neste servizo 4 efectivos; nos servizos mínimos para cubrir eventuais circunstancias que poidan afectar na emisión dos contidos en servizos mínimos, precísase convocar 2 para realizar as tarefas de recibir e entregar equipamentos de captación de imaxe, iluminación e equipamento técnico e o mantemento ou traslado de decorados e mobiliario e outras tarefas durante o informativo.

E, en fin, C) a consideración da ampla extensión xeográfica e temporal da convocatoria de folga xeral que afecta a xestión dos servizos públicos esenciais de radiodifusión sonora e televisión.

Na adopción de tales medidas que garantan o mantemento dos servizos débese ponderar a extensión territorial e persoal, a duración prevista e as demais circunstancias concorrentes na folga, así como as concretas necesidades do servizo e a natureza dos dereitos ou bens constitucionalmente protexidos sobre os que aquela repercute.

Neste caso, a folga do 8 de marzo de 2020 é unha folga xeral convocada por diferentes axentes sociais e organizacións sindicais no ámbito autonómico. A CRTVG é o único medio de comunicación audiovisual de carácter público con cobertura autonómica, polo que, ao ser o resto do sector axentes privados, se trata do único medio con posibilidade de asegurar este servizo informativo esencial.

A duración temporal da convocatoria da folga é de 24 horas ou de paro parcial durante a xornada, o que obriga, nalgúns casos, a convocar en servizos mínimos persoal de diferentes quendas, xa que debe cubrirse, en especial na parte técnica, a totalidade das 24 horas.

A presente convocatoria de folga ten lugar nun domingo, que se trata dun día en que a produción da CRTVG é menor que un día de semana. A media de efectivos convocados para traballar nun domingo é de aproximadamente 190 traballadores/as, sendo a presente convocatoria dos servizo mínimos un total de 60 efectivos.

Na súa virtude, vista as propostas das consellerías e da CRTVG, por proposta do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, oído o comité de folga e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do vinte e sete de febreiro de dous mil vinte,

DISPOÑO:

Artigo único

1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan a seguir:

1.1. Presidencia da Xunta de Galicia.

1.1.1. Secretaría Xeral para o Deporte.

Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra).

1 garda/ordenanza na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 5.30 horas do día 9 de marzo.

1 preceptor/a na quenda de tarde, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 14.30 horas e remata ás 22.00 horas.

1 preceptor/a na quenda de noite, que inicia a súa xornada o día 8 de marzo ás 22.00 horas e remata ás 5.30 horas do día 9 de marzo.

1.1.2. Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A, adscrita á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

San Marcos: 1 enxeñeiro/a do Departamento técnico (soporte nivel 2) en garda.

Centro emisor de San Marcos-O Pedroso: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor da Bailadora: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor de Domaio: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor do Xistral: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor do Páramo: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

Centro emisor da Meda: 2 oficiais técnicos electrónicos (1 de mañá e 1 de tarde).

CEXAR: 4 oficiais de comunicación (1 por quenda de 8 horas).

1.2. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

1.2.1. Servizos centrais:

1.2.1.1. Secretaría Xeral Técnica:

1 funcionario/a da Oficina Técnica localizable.

1.2.1.2. Dirección Xeral de Xustiza:

– Nos xulgados de instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

– Nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

– Nas oficinas de fiscalías: os/as funcionarios/as que presten o servizo de garda.

– Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

1.2.1.3. Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: 2 técnicos/as do sistema integrado de protección civil e emerxencias con tarefas de garda do sistema.

1.2.1.4. Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa: 1 auxiliar administrativo/a para efectos da captura dos datos de seguimento da folga.

1.2.1.5. Centro de Atención de Emerxencias 112:

– Persoal de estrutura:

Xefatura xestión operativa.

1 persoa localizada en cada quenda de traballo.

Comunicación, prensa e imaxe.

1 persoa localizada en cada quenda de traballo.

– Coordinación:

1 coordinador/a en cada quenda de traballo.

– Operadores/as de enlace:

1 operador/a de enlace en cada quenda de traballo.

– Operadores/as de atención telefónica:

Quenda de mañá: 6 operadores/as de atención telefónica.

Quenda de tarde: 7 operadores/as de atención telefónica.

Quenda de noite: 5 operadores/as de atención telefónica.

– Persoal de soporte técnico (Informática CIAE 112).

1 informático/a localizado/a en cada quenda de traballo.

1.2.2. Servizos periféricos:

1.2.2.1. Delegación Territorial da Coruña.

1 persoa localizable para o mantemento do Edificio Administrativo da Coruña.

1 persoa localizable para o mantemento do Edificio Administrativo de Ferrol.

1.2.2.2. Delegación Territorial de Lugo.

1 persoa localizable para o mantemento do Edificio Administrativo de Lugo.

1.2.2.3. Delegación Territorial de Ourense.

1 persoa localizable para o mantemento do Edificio Administrativo de Ourense.

1.2.2.4. Delegación Territorial de Pontevedra.

1 persoa localizable para o mantemento do Edificio Administrativo de Pontevedra.

1.2.2.5. Delegación Territorial de Vigo.

1 persoa localizable para o mantemento do Edificio Administrativo de Vigo.

1.3. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

1.3.1. Servizos mínimos en materia de xestión de residuos:

a) Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC):

– Servizos xerais:

1 operario/a por quenda, control de accesos.

1 operario/a por quenda, pesaxe.

1 operario/a por quenda, limpeza de vestiarios e local de descanso.

1 operario/a por quenda, depuradoras CMC.

1 DUE por quenda (enfermaría).

– Planta termoeléctrica e coxeración:

1 xefe/a de quenda por quenda.

2 operadores/as por quenda.

1 roldista por quenda.

1 auxiliar de roldista por quenda.

1 camioneiro/a de escouras por quenda.

1 ensacadores/as por quenda en ensaca de cinzas.

1 camioneiro/a de cinzas por quenda en ensaca de cinzas.

1 enganchador/a por quenda en ensaca de cinzas.

– Planta de Clasificación de Materiais PCM e PRTEM:

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 axente de circulación por quenda.

2 camioneiro/a por quenda.

3 operadores/as de guindastre por quenda (descarga de tren, alimentación de residuos e alimentación de finos a secadoiro).

4 triadores/as por quenda (control de calidade e triaxe).

1 operador/a por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

2 roldistas por quenda.

1 oficial de secadoiro por quenda.

1 oficial de trituradora por quenda.

1 oficial de prensa por quenda.

1 oficial de carretilla por quenda.

b) Vertedoiro de Areosa:

1 xefe/a de quenda por quenda.

1 operador/a de pa por quenda.

1 operario/a de control de accesos por quenda.

1 operario/a de depuradoras por quenda.

c) Plantas de transferencia.

A Rúa: 1 operario/a.

Lugo: 1 condutor/a de camión por quenda.

Monforte de Lemos: 1 operario.

Ourense: 1 condutor/a de camión por quenda.

O Porriño: 1 operario/a de compactación por quenda.

Ribadumia: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

Santiago de Compostela: 1 condutor/a de camión por quenda.

Vigo: 1 operario/a de compactación por quenda + 1 condutor/a de camión por quenda.

1.3.2. Servizos mínimos en materia de conservación do patrimonio natural:

a) A Coruña:

1 axente por distrito en quenda única:

Distrito ambiental I-Ferrol.

Distrito ambiental II-Bergantiños/As Mariñas Coruñesas.

Distrito ambiental III-Santiago/Meseta Interior.

Distrito ambiental IV-Noia.

Distrito ambiental V-Fisterra.

Parque Natural Fragas do Eume: 1 vixilante/a de recursos naturais en quenda de mañá.

Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán: 1 vixilante/a de recursos naturais en quenda tarde.

Centro de Recuperación de Fauna en Oleiros: 1 veterinario/a en quenda de mañá.

b) Lugo:

1 axente por distrito en quenda única:

Distrito ambiental VI-A Mariña Lucense.

Distrito ambiental VII-A Fonsagrada/Os Ancares.

Distrito ambiental VIII-Terra de Lemos.

Distrito ambiental IX-Sarria/Lugo.

Distrito ambiental X-A Terra Chá.

Complexo Ambiental O Veral: 1 capataz e 1 peón en quenda de mañá.

c) Ourense:

1 axente por distrito en quenda única:

Distrito ambiental XI-Ribeiro/Arenteiro.

Distrito ambiental XIV-Verín/Viana.

Distrito ambiental XV-A Limia-Xurés.

Centro de Recuperación da Fauna do Rodicio: 1 capataz.

Piscifactoría do Carballiño: 1 peón.

Parque Natural do Invernadeiro: 1 axente.

Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés: 1 axente.

d) Pontevedra:

1 axente por distrito en quenda única:

Distrito ambiental XVI-Deza/Tabeirós.

Distrito ambiental XVII-O Condado/A Paradanta.

Distrito ambiental XVIII-Vigo/Baixo Miño.

Distrito ambiental XIX-Caldas/O Salnés.

Parque Natural Monte Aloia-LIC Gándaras de Budiño: 1 axente.

Complexo Ambiental Cotobade: 1 peón en quenda de mañá.

e) Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia:

1 axente en cada arquipélago (4).

1 mecánico/a (tripulación).

1 patrón/patroa (tripulación).

1 mariñeiro/a (tripulación).

1.4. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

1.4.1. Servizos mínimos en materia de infraestruturas viarias:

– Por parte das empresas concesionarias nas vías de alta capacidade en réxime de concesión e naquelas cuxa contraprestación sexa o pagamento dunha tarifa, deberá garantirse o funcionamento das infraestruturas nas debidas condicións de seguridade, mantendo o persoal correspondente a un domingo ou a un día festivo en materia de conservación e mantemento.

– Por parte das empresas adxudicatarias dos contratos de servizo para a realización da vialidade invernal e da conservación ordinaria das estradas de titularidade autonómica, deberá manterse o persoal correspondente a un domingo para a realización da vialidade invernal e da conservación e mantemento.

– Nas áreas de peaxe das autoestradas A Coruña-Carballo (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57) en que non existen vías automáticas (Paiosaco e A Laracha na AG-55 e Vincios Ramal na AG-57) permanecerá operativa unha vía manual.

1.4.2. Servizos mínimos en materia de transporte público regular de viaxeiros de uso xeral por estrada:

– Servizos mínimos en materia de transporte público regular de viaxeiros/as de uso xeral por estrada:

Concesión

Expedición

Nome da ruta

Sentido

Hora saída

Hora chegada

XG600

XG600310111

Carballiño E.A.-As Lagoas

Ida

19.45

20.16

XG600

XG600310113

Carballiño E.A.-As Lagoas

Volta

20.30

21.01

XG603

XG603010107

Bande-Ourense E.A.

Volta

9.00

10.05

XG603

XG603010108

Bande-Ourense E.A.

Ida

10.59

12.05

XG603

XG603010109

Bande-Ourense E.A.

Volta

19.00

20.05

XG604

XG604030105

Ourense E.A.-Cortella (cruce)

Ida

11.00

11.54

XG604

XG604030107

Ourense E.A.-Cortella (cruce)

Volta

12.15

13.09

XG604

XG604030111

Ourense E.A.-Cortella (cruce)

Volta

18.30

19.24

XG605

XG605100106

Ourense E.A.-Piñoar-Ourense E.A.

Ida

7.25

8.08

XG605

XG605120101

Ourense E.A.-Moreiras-Ourense E.A.

Ida

7.00

7.43

XG605

XG605120110

Ourense E.A.-Moreiras-Ourense E.A.

Ida

21.00

21.43

XG605

XG605150106

Ourense E.A.-A Tolda

Ida

19.30

20.29

XG605

XG605290101

As Lagoas-As Lagoas

Ida

10.00

10.23

XG605

XG605310151

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

18.00

18.25

XG605

XG605310157

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Ida

19.30

19.55

XG605

XG605310165

As Lagoas-A Valenzá-Autovía

Volta

21.00

21.25

XG613

XG613010106

Raigada-Manzaneda-Ourense E.A.

Ida

9.00

10.45

XG613

XG613010113

Raigada-Manzaneda-Ourense E.A.

Volta

11.00

12.45

XG613

XG613010110

Raigada-Manzaneda-Ourense E.A.

Volta

18.30

20.15

XG614

XG614010108

Ourense E.A.-Verín E.A.

Ida

6.15

8.00

XG614

XG614010109

Ourense E.A.-Verín E.A.

Volta

8.00

9.45

XG614

XG614010112

Ourense E.A.-Verín E.A.

Ida

20.00

21.45

XG614

XG614010113

Ourense E.A.-Verín E.A.

Volta

22.10

23.55

XG622

XG622010107

A Cañiza-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

10.30

11.54

XG622

XG622010109

A Cañiza-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

19.30

20.57

XG622

XG622020107

Maceira-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

8.00

9.46

XG622

XG622020109

Maceira-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

20.30

22.16

XG622

XG622030111

Mondariz-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

10.15

11.34

XG622

XG622030107

Mondariz-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

13.00

14.19

XG623

XG623010112

Lugo E.A.-Ourense E.A.

Volta

8.10

9.54

XG623

XG623010104

Lugo E.A.-Ourense E.A.

Ida

10.15

11.59

XG623

XG623010108

Lugo E.A.-Ourense E.A.

Ida

18.35

20.19

XG623

XG623020109

Vigo E.A.-Ourense E.A. (por Ponteareas)

Volta

9.00

10.35

XG623

XG623020102

Vigo E.A.-Ourense E.A. (por Ponteareas)

Ida

11.35

13.10

XG623

XG623020112

Vigo E.A.-Ourense E.A. (por Ponteareas)

Volta

20.30

22.05

XG623

XG623020107

Vigo E.A.-Ourense E.A. (por Ponteareas)

Ida

20.45

22.20

XG623

XG623050104

Vigo E.A.-Ourense E.A. (directo)

Ida

18.35

19.40

XG623

XG623080101

Ourense E.A.-Pontevedra E.A. (semidirecto)

Ida

19.30

21.12

XG625

XG625010101

Cangas E.A.-Bouzas

Ida

12.50

13.40

XG625

XG625010141

Cangas E.A.-Bouzas

Volta

13.50

14.40

XG625

XG625010103

Cangas E.A.-Bouzas

Ida

19.30

20.20

XG625

XG625010137

Cangas E.A.-Bouzas

Volta

20.30

21.20

XG625

XG625030110

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

11.30

12.26

XG625

XG625030151

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

12.30

13.26

XG625

XG625030119

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

19.30

20.26

XG625

XG625030159

Cangas E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

20.30

21.26

XG625

XG625040113

Cangas E.A.-Pontevedra E.A. (por Vilaboa)

Volta

20.30

21.26

XG625

XG625050117

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

6.40

8.10

XG625

XG625050131

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

11.50

13.20

XG625

XG625050114

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital Álvaro Cunqueiro

Ida

20.40

22.10

XG625

XG625050140

Cangas E.A.-Meixoeiro-Hospital Álvaro Cunqueiro

Volta

22.15

23.45

XG626

XG626010122

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

10.40

11.55

XG626

XG626010131

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

12.00

13.15

XG626

XG626010120

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Ida

20.30

21.45

XG626

XG626010136

O Grove E.A.-Pontevedra E.A.

Volta

21.10

22.25

XG626

XG626020105

O Grove E.A.-Portonovo-Pontevedra E.A.

Ida

9.45

11.00

XG626

XG626020128

O Grove E.A.-Portonovo-Pontevedra E.A.

Volta

11.00

12.15

XG626

XG626020120

O Grove E.A.-Portonovo-Pontevedra E.A.

Volta

22.00

23.15

XG626

XG626270102

O Grove E.A.-Aeroporto Peinador

Ida

9.00

10.30

XG626

XG626270106

O Grove E.A.-Aeroporto Peinador

Volta

19.00

20.30

XG634

XG634010107

IES A Fonsagrada-Lugo E.A.

Ida

8.45

10.10

XG634

XG634010109

IES A Fonsagrada-Lugo E.A.

Volta

10.30

11.55

XG634

XG634010113

IES A Fonsagrada-Lugo E.A.

Volta

19.30

20.55

XG635

XG635010109

Ferrol E.A.-Hospital da Costa-Burela

Volta

9.20

11.50

XG635

XG635010105

Ferrol E.A.-Hospital da Costa-Burela

Ida

12.30

15.00

XG635

XG635020101

Lugo E.A.-Meira-Ribadeo E.A.

Ida

11.15

12.50

XG635

XG635030115

Coruña E.A.-Hula-Lugo E.A.

Volta

9.00

10.21

XG635

XG635030119

Coruña E.A.-Hula-Lugo E.A.

Volta

19.00

20.21

XG635

XG635030111

Coruña E.A.-Hula-Lugo E.A.

Ida

20.30

21.51

XG635

XG635040102

Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Ida

11.00

12.30

XG635

XG635040109

Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Volta

11.40

13.10

XG635

XG635040106

Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Ida

20.00

21.30

XG635

XG635040113

Coruña E.A.-Guitiriz-Lugo E.A.

Volta

20.40

22.10

XG635

XG635050102

Coruña E.A.-Ribadeo E.A.

Volta

18.20

20.29

XG635

XG635060103

Coruña E.A.-Viveiro E.A.

Volta

18.00

20.45

XG635

XG635070103

Lugo E.A.-Vilalba E.A.

Volta

9.00

9.43

XG635

XG635070102

Lugo E.A.-Vilalba E.A.

Ida

18.00

18.43

XG635

XG635090105

Lugo E.A.-Mondoñedo-Viveiro E.A.

Volta

6.00

8.59

XG635

XG635090102

Lugo E.A.-Mondoñedo-Viveiro E.A.

Ida

10.15

13.14

XG635

XG635090104

Lugo E.A.-Mondoñedo-Viveiro E.A.

Ida

18.15

21.14

XG636

XG636010105

Friol-Lugo E.A.

Ida

13.15

13.56

XG636

XG636010107

Friol-Lugo E.A.

Volta

19.15

19.56

XG636

XG636210103

Hospital Hula-Parga

Volta

9.30

10.37

XG637

XG637010101

Sarria E.A.-Hospital Hula

Volta

10.00

11.20

XG640

XG640020104

Praza de Galicia-Praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Volta

7.35

8.23

XG640

XG640020105

Praza de Galicia-Praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Ida

9.30

10.18

XG640

XG640020108

Praza de Galicia-Praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Ida

19.00

19.48

XG640

XG640020110

Praza de Galicia-Praia da Frouxeira-Cedeira E.A.

Volta

19.00

19.48

XG640

XG640030108

Praza de Galicia-Vilaboa

Volta

8.10

8.52

XG640

XG640180105

Praza de Galicia-Sedes-Praia da Frouxeira

Ida

18.30

19.10

XG642

XG642040109

Mercado de San Xulián-Circular

Volta

9.30

10.30

XG642

XG642040115

Mercado de San Xulián-Circular

Ida

19.30

20.30

XG642

XG642170121

Mercado de San Xulián-O Val

Ida

20.15

20.45

XG642

XG642200101

Porto-O Puntal

Volta

7.00

7.50

XG642

XG642200107

Porto-O Puntal

Ida

8.00

8.50

XG642

XG642200109

Porto-O Puntal

Volta

8.40

9.30

XG642

XG6422001174

Porto-O Puntal

Ida

18.00

18.50

XG642

XG6422001172

Porto-O Puntal

Volta

18.00

18.50

XG642

XG6422001182

Porto-O Puntal

Ida

19.20

20.10

XG642

XG6422001190

Porto-O Puntal

Ida

20.40

21.30

XG642

XG6422001188

Porto-O Puntal

Volta

20.40

21.30

XG642

XG642290103

Praza da Graña-Couto

Volta

9.00

9.59

XG642

XG642290125

Praza da Graña-Couto

Ida

20.00

20.59

XG642

XG642290127

Praza da Graña-Couto

Volta

20.45

21.44

XG642

XG642320101

Praza Vella-Caranza

Ida

8.20

8.34

XG642

XG642320163

Praza Vella-Caranza

Ida

18.20

18.34

XG642

XG642320171

Praza Vella-Caranza

Ida

21.00

21.14

XG642

XG642330101

Caranza-Praza Vella

Ida

8.00

8.13

XG642

XG642330163

Caranza-Praza Vella

Ida

18.00

18.13

XG642

XG642330171

Caranza-Praza Vella

Ida

20.40

20.53

XG642

XG642340101

Porto-Hospital Naval

Ida

7.45

8.15

XG642

XG642340125

Porto-Hospital Naval

Ida

19.45

20.15

XG642

XG642350123

Hospital Naval-Porto

Ida

19.15

19.45

XG644

XG644010101

Viloira-Barco de Valdeorras, O-Ourense E.A.

Ida

8.00

9.45

XG644

XG644010102

Viloira-Barco de Valdeorras, O-Ourense E.A.

Volta

12.55

14.40

XG644

XG644010104

Viloira-Barco de Valdeorras, O-Ourense E.A.

Volta

20.00

21.45

XG644

XG644020101

Viloira-Barco de Valdeorras, O-San Francisco E.F.-Ourense E.A.

Volta

6.00

7.59

XG644

XG644020102

Viloira-Barco de Valdeorras, O-San Francisco E.F.-Ourense E.A.

Ida

22.00

23.59

XG648

XG648080101

Monforte E.A.-Santiago E.A.

Ida

18.30

20.20

XG648

XG648080103

Monforte E.A.-Santiago E.A.

Volta

20.30

22.20

XG648

XG648090108

Monforte E.A.-Lugo E.A.

Ida

8.15

9.30

XG648

XG648090111

Monforte E.A.-Lugo E.A.

Volta

13.35

14.50

XG648

XG648090114

Monforte E.A.-Lugo E.A.

Ida

18.45

20.00

XG648

XG648090116

Monforte E.A.-Lugo E.A.

Ida

22.05

23.20

XG721

XG721010107

Pedrafita do Cebreiro-Lugo E.A.

Ida

19.30

21.03

XG721

XG721020105

Navia de Suarna-Hospital Hula

Ida

10.30

12.20

XG621

XG621340101

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Salceda-Mos)

Ida

9.45

11.00

XG621

XG621340105

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Salceda-Mos)

Volta

20.30

21.45

XG621

XG621360113

Salvaterra-Vigo E.A.

Ida

6.45

8.00

XG621

XG621360102

Salvaterra-Vigo E.A.

Volta

8.00

9.15

XG621

XG621360117

Salvaterra-Vigo E.A.

Ida

20.45

22.00

XG621

XG621360106

Salvaterra-Vigo E.A.

Volta

22.00

23.15

XG621

XG621380106

Salvaterra-Hospital Álvaro Cunqueiro (Salceda)

Volta

12.30

13.50

XG621

XG621470117

Torneiros-Vigo E.A.

Ida

19.30

20.10

XG624

XG624020105

Antas (Ramallal)-Vigo E.A.

Ida

18.10

18.55

XG624

XG624190209

Fornelos de Montes-Redondela-Vigo

Volta

10.15

11.16

XG624

XG624190205

Fornelos de Montes-Redondela-Vigo

Ida

11.30

12.31

XG624

XG624190211

Fornelos de Montes-Redondela-Vigo

Volta

20.15

21.16

XG624

XG624200174

Redondela-N-550-Vigo (Areal)

Ida

18.00

18.28

XG624

XG624200192

Redondela-N-550-Vigo (Areal)

Volta

20.30

20.58

XG628

XG628010114

Marín-Residencia Montecelo

Ida

7.00

7.55

XG628

XG628010103

Marín-Residencia Montecelo

Ida

21.00

21.55

XG628

XG628030112

Fontáns-Pontevedra E.A.

Volta

18.30

19.09

XG628

XG6280701147

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Volta

6.00

6.23

XG628

XG628070117

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Ida

6.20

6.43

XG628

XG6280701153

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Volta

8.30

8.53

XG628

XG628070175

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Ida

9.00

9.23

XG628

XG628070135

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Ida

18.00

18.23

XG628

XG6280701141

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Volta

18.00

18.23

XG628

XG628070192

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Ida

19.30

19.53

XG628

XG6280701215

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Volta

19.30

19.53

XG628

XG628070198

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Ida

21.00

21.23

XG628

XG6280701201

Marín-Praza de Galicia (marquesiña)

Volta

21.00

21.23

XG628

XG628080113

Pontevedra E.A.-Residencia Montecelo

Volta

20.30

20.49

XG628

XG628220111

Pontevedra E.A.-Santa Margarida-Monteporreiro (Alemaña 1)-Pontevedra E.A.

Ida

19.00

20.00

V-7027

V-70270201

Malpica-Santiago E.A.

Ida

18.45

20.20

V-7045

V-70450101

Caión-Coruña E.A.

Volta

9.45

10.40

V-7045

V-70450101

Coruña E.A.-Caión

Ida

18.00

18.45

V-7045

V-70450101

Caión-Coruña E.A.

Volta

18.45

19.40

V-7045

V-70450101

Coruña E.A.-Caión

Ida

12.30

13.25

V-7045

V-70450202

Entrexardíns-Caión

Ida

8.50

9.45

V-7045

V-70450202

Entrexardíns-Caión

Ida

17.50

18.45

V-7068

V-70680101

Aguiño (Centro Médico)-Santiago E.A.

Volta

18.15

19.45

V-7068

V-70680102

Ribeira-Santiago E.A.

Volta

19.15

20.30

V-7068

V-70680201

Aguiño (Centro Médico)-Santiago E.A.

Volta

20.00

21.46

V-7068

V-70680201

Santiago E.A.-Aguiño (Centro Médico)

Ida

8.00

9.46

V-7068

V-70680202

Santiago E.A.-Ribeira

Ida

18.00

19.35

V-7068

V-70680202

Santiago E.A.-Ribeira

Ida

12.00

13.35

V-7068

V-70680202

Ribeira-Santiago E.A.

Volta

18.00

19.35

V-7068

V-70680202

Ribeira-Santiago E.A.

Volta

10.00

11.35

V-7068

V-70680301

Ribeira-Santiago E.A.

Ida

8.00

9.36

V-7068

V-70680301

Santiago E.A.-Ribeira

Volta

20.00

21.36

V-7068

V-70680601

Viveiro E.A.-Santiago E.A.

Ida

18.30

21.07

V-7068

V-70680701

Burela E.A.-Santiago E.A.

Volta

18.15

21.12

V-7068

V-7068080101

Entrexardíns-Ferrol E.A.

Ida

7.45

9.45

V-7068

V-7068080104

Entrexardíns-Ferrol E.A.

Ida

19.45

21.45

V-7068

V-7068080105

Ferrol E.A.-Entrexardíns

Ida

8.00

9.45

V-7068

V-7068080108

Ferrol E.A.-Entrexardíns

Ida

20.00

21.45

V-7068

V-70680901

Ferrol E.A.-Coruña E.A.

Volta

10.00

11.48

V-7068

V-70680901

Ferrol E.A.-Coruña E.A.

Volta

18.00

19.48

V-7068

V-70680901

Coruña E.A.-Ferrol E.A.

Ida

18.00

19.48

V-7068

V-70680901

Coruña E.A.-Ferrol E.A.

Ida

10.00

11.48

V-7068

V-70681201

Ferrol E.A.-Coruña E.A.

Volta

22.30

23.46

V-7068

V-70681301

Ferrol E.A.-Coruña E.A.

Ida

20.30

21.15

V-7068

V-70681301

Coruña E.A.-Ferrol E.A.

Volta

21.30

22.15

V-7068

V-70681301

Coruña E.A.-Ferrol E.A.

Volta

12.30

13.15

V-7068

V-70681301

Ferrol E.A.-Coruña E.A.

Ida

10.30

11.15

V-7068

V-70681401

Coruña E.A.-Ferrol E.A.

Volta

19.30

20.20

V-7068

V-70681401

Ferrol E.A.-Coruña E.A.

Ida

13.30

14.20

V-7068

V-70681501

Coruña E.A.-Viveiro E.A.

Ida

11.30

14.28

V-7068

V-70681801

Ourense E.A.-Entrexardíns

Ida

19.00

21.40

V-7068

V-70681801

Entrexardíns-Ourense E.A.

Ida

18.45

21.30

V-7068

V-70681901

Entrexardíns-Ourense E.A.

Ida

9.45

13.15

V-7068

V-70681901

Ourense E.A.-Entrexardíns

Ida

10.00

13.15

V-7068

V-70683001

Ares-Praza de Galicia

Volta

19.00

19.44

V-7068

V-70683101

Mugardos-Praza de Galicia

Volta

23.00

23.40

V-7068

V-70683201

Mugardos-Praza de Galicia

Volta

20.00

20.45

V-7068

V-70683202

Praza de Galicia-Ares

Ida

18.30

19.08

V-7068

V-70683401

Ares-Praza de Galicia

Ida

21.00

21.49

V-7068

V-70683402

Praza de Galicia-Mugardos

Volta

21.30

22.11

V-7068

V-70683402

Praza de Galicia-Mugardos

Volta

13.30

14.11

V-7068

V-70683801

Ferrol E.A.-Lugo E.A.

Ida

11.00

13.13

V-7068

V-70684601

Coruña E.A.-Ourense E.A.

Volta

7.00

9.43

V-7068

V-70684701

Vilalba E.A.-Ferrol E.A.

Volta

20.10

21.17

V-7068

V-70685001

Ourense E.A.-Coruña E.A.

Ida

18.00

20.19

V-7068

V-70685201

Ribadeo E.A.-Santiago E.A.

Ida

18.20

20.50

V-7068

V-70685501

Lalín E.A.-Betanzos

Ida

6.45

8.20

V-7068

V-70685601

As Pontes-Coruña E.A.

Ida

19.25

20.44

V-7068

V-7068580118

Betanzos Praza-Entrexardíns-Betanzos Praza

Volta

8.00

9.45

V-7068

V-7068580122

Betanzos Praza-Entrexardíns-Betanzos Praza

Volta

20.00

21.45

V-7072

V-70720202

Entrexardíns-Montouto

Ida

12.50

14.00

V-7072

V-70720202

Montouto-Entrexardíns

Ida

12.00

13.00

V-7072

V-70720602

Entrexardíns-Oza dos Ríos

Ida

10.20

11.45

V-7072

V-70721001

Entrexardíns-Montouto

Ida

20.50

22.00

V-7072

V-70721001

Montouto-Entrexardíns

Ida

18.30

19.30

V-7074

V-70740101

Entrexardíns-Carballo E.A.

Ida

12.50

14.00

V-7074

V-70740101

Entrexardíns-Carballo E.A.

Ida

18.50

20.00

V-7074

V-70740103

Entrexardíns-Arteixo

Ida

20.50

21.30

V-7074

V-70740101

Carballo E.A.-Entrexardíns

Ida

21.30

22.40

V-7074

V-70740101

Carballo E.A.-Entrexardíns

Ida

8.30

9.40

V-7074

V-70740301

Corme Porto-Entrexardíns

Ida

18.00

20.10

V-7074

V-70740404

Coruña E.A.-Carballo E.A.

Ida

10.00

11.10

V-7074

V-70740404

Coruña E.A.-Carballo E.A.

Ida

20.30

21.40

V-7074

V-70740404

Carballo E.A.-Coruña E.A.

Volta

11.30

12.40

V-7074

V-70740405

Arteixo-Coruña E.A.

Volta

20.00

20.40

V-7074

V-70740406

Corme-Carballo E.A.

Volta

10.30

11.28

V-7074

V-70740902

Laxe-Coruña E.A.

Volta

12.00

13.53

V-7074

V-70741101

Laxe-Coruña E.A.

Volta

19.15

20.55

V-7074

V-70741202

Coruña E.A.-Laxe

Ida

21.00

22.24

V-7074

V-70741301

Muxía-Coruña E.A.

Volta

18.10

20.26

V-7074

V-70741502

Fisterra-Coruña E.A.

Volta

18.10

20.20

V-7074

V-70741601

Fisterra-Coruña E.A.

Volta

9.55

12.16

V-7074

V-70741601

Coruña E.A.-Fisterra

Ida

18.25

20.46

V-7074

V-70741601

Coruña E.A.-Fisterra

Ida

9.15

11.36

V-7074

V-70741701

Suevos (zona Muros)-Coruña E.A.

Volta

18.30

20.39

V-7074

V-70742401

Coruña E.A.-Carballo E.A.

Ida

22.30

23.47

V-7074

V-70742401

Coruña E.A.-Carballo E.A.

Ida

8.30

9.47

V-7074

V-70742401

Carballo E.A.-Coruña E.A.

Volta

7.00

8.17

V-7076

V-70760103

Santiago E.A.-Baio (Enlace V-7074)

Volta

18.00

19.06

V-7076

V-70760103

Baio-Santiago E.A. (Enlace V-7074)

Ida

19.20

20.26

V-7076

V-70760103

Baio-Santiago E.A. (Enlace V-7074)

Ida

10.55

12.01

V-7076

V-70760103

Santiago E.A.-Baio (Enlace V-7074)

Volta

9.00

10.06

V-7062

V-706201

Estramundi de Arriba-Santiago E.A.

Ida

10.00

11.02

V-7062

V-706201

Santiago E.A.-Estramundi de Arriba

Volta

19.00

20.02

V-7062

V-706201

Estramundi de Arriba-Santiago E.A.

Ida

18.00

19.02

V-7062

V-706201

Santiago E.A.-Estramundi de Arriba

Volta

11.00

12.02

V-1129

V-112901

Sada-Entrexardíns

Ida

8.30

9.30

V-1129

V-112901

Sada-Entrexardíns

Ida

18.00

19.00

V-1129

V-112901

Entrexardíns-Sada

Ida

22.00

23.15

V-1129

V-112901

Entrexardíns-Sada

Ida

11.30

12.45

V-0533

V-05330101

Pontevedra E.A.-A Lama (Centro Médico)

Volta

20.00

20.50

V-0448

V-04480401

Cambados-Pte. Castrelo-Castrelo-Tanoira-Padrenda-Mosqueiro-Barrantes-Ribadumia-Leiro-Mosteiro-Empalme de Nogueira-Curro-A Devesa-S. Caetano-Pontevedra

Volta

20.35

21.45

V-0448

V-04480401

Cambados-Pte. Castrelo-Castrelo-Tanoira-Padrenda-Mosqueiro-Barrantes-Ribadumia-Leiro-Mosteiro-Empalme de Nogueira-Curro-A Devesa-S. Caetano-Pontevedra

Volta

12.15

13.25

V-0448

V-04480401

Cambados-Pte. Castrelo-Castrelo-Tanoira-Padrenda-Mosqueiro-Barrantes-Ribadumia-Leiro-Mosteiro-Empalme de Nogueira-Curro-A Devesa-S. Caetano-Pontevedra

Ida

19.00

20.10

V-0448

V-04480401

Cambados-Pte. Castrelo-Castrelo-Tanoira-Padrenda-Mosqueiro-Barrantes-Ribadumia-Leiro-Mosteiro-Empalme de Nogueira-Curro-A Devesa-S. Caetano-Pontevedra

Ida

10.30

11.40

V-2613

V-26130501

Pontevedra (E.A.)-Santa Margarida-Monteporreiro (Alemaña-1)-Pontevedra (E.A.)

Ida

19.00

20.00

V-7008

V-70080103

Vigo E.A.-Camposancos

Volta

18.00

19.40

V-7008

V-70080104

A Guarda (Palomar)-Vigo E.A.

Ida

10.30

12.00

V-7008

V-70080104

A Guarda (Palomar)-Vigo E.A.

Ida

19.00

20.30

V-7008

V-70080104

Vigo E.A.-A Guarda (Palomar)

Volta

21.00

22.30

V-7008

V-70080104

Vigo E.A.-A Guarda (Palomar)

Volta

12.00

13.30

V-7008

V-70080703

Vigo E.A.-Baiona

Volta

8.00

9.00

V-7008

V-70080703

Baiona-Vigo E.A.

Ida

20.00

21.00

V-7008

V-70080703

Baiona-Vigo E.A.

Ida

7.00

8.00

V-7008

V-70080801

Vigo E.A.-A Guarda

Volta

19.00

21.00

V-7008

V-70081201

Vigo E.A.-Baiona

Volta

20.00

21.00

V-7034

V-70340101

H. Abente y Lago-Aeroporto de Alvedro

Ida

19.30

19.58

V-7034

V-70340101

Aeroporto de Alvedro-H. Abente y Lago

Volta

9.00

9.28

V-7034

V-70340101

Aeroporto de Alvedro-H. Abente y Lago

Volta

21.00

21.28

V-7034

V-70340101

Aeroporto de Alvedro-H. Abente y Lago

Volta

18.00

18.28

V-7034

V-70340301

Horta do Conde-Coruña E.A.

Ida

20.55

21.48

V-7034

V-70340701

Tarrío-Coruña E.A.

Ida

19.30

19.57

V-7034

V-70341301

Entrexardíns-Patiña II

Ida

20.50

21.30

V-7034

V-70341301

Patiña II-Entrexardíns

Ida

18.30

19.10

V-7002

V-70020101

Coruña-Aeroporto da Lavacolla

Ida

19.00

20.00

V-7002

V-70020101

Aeroporto da Lavacolla-Coruña

Volta

22.15

23.15

V-7007

V-700701

Entrexardíns-San Pedro de Nós

Ida

18.50

19.25

V-7007

V-700701

Entrexardíns-San Pedro de Nós

Ida

19.50

20.25

V-7007

V-700701

Entrexardíns-San Pedro de Nós

Ida

20.50

21.25

V-7007

V-700701

Entrexardíns-San Pedro de Nós

Ida

7.20

7.55

V-7007

V-700701

Entrexardíns-San Pedro de Nós

Ida

8.20

8.55

V-7007

V-700703

Entrexardíns-Montrove-Oleiros-Oleiros

Ida

20.05

20.41

V-7007

V-700702

Entrexardíns-Oleiros-Sada

Ida

18.45

19.40

V-7007

V-700702

Entrexardíns-Oleiros-Sada

Ida

20.45

21.40

V-7007

V-700702

Entrexardíns-Oleiros-Sada

Ida

8.45

9.40

V-7007

V-700703

Entrexardíns-Santa Cruz-Arillo

Ida

19.35

20.15

V-7007

V-700701

San Pedro de Nós-Entrexardíns

Ida

18.00

18.35

V-7007

V-700701

San Pedro de Nós-Entrexardíns

Ida

19.00

19.35

V-7007

V-700701

San Pedro de Nós-Entrexardíns

Ida

20.00

20.35

V-7007

V-700701

San Pedro de Nós-Entrexardíns

Ida

7.30

8.05

V-7007

V-700701

San Pedro de Nós-Entrexardíns

Ida

8.30

9.05

V-7007

V-700703

Oleiros-Montrove-Entrexardíns

Ida

20.30

21.06

V-7007

V-700701

Sada-Santa Cruz-Entrexardíns

Ida

19.20

20.15

V-7007

V-700701

Sada-Santa Cruz-Entrexardíns

Ida

20.20

21.15

V-7007

V-700703

Arillo-Santa Cruz-Entrexardíns

Ida

19.15

19.55

V-7049

V-70490102

Fornelos de Montes-Vigo E.A.

Ida

11.30

12.45

V-7049

V-70490102

Vigo E.A.-Fornelos de Montes

Volta

20.15

21.30

V-7049

V-70490102

Vigo E.A.-Fornelos de Montes

Volta

10.15

11.30

V-7049

V-70490203

Redondela (av. Ernestina Otero, 24)-Vigo Rúa Areal

Ida

19.30

20.00

V-7049

V-70490203

Vigo Rúa Areal-Redondela (A Farola)

Volta

20.30

21.00

V-3216

V-3216 0102

Vigo E.A.-Silleda

Volta

19.30

21.40

V-3216

V-3216 0904

Santiago EA-A Estrada

Volta

20.00

20.40

V-0065

V-00650101

Santiago E.A.-Lugo E.A.

Volta

20.00

21.47

V-0065

V-00650101

Santiago E.A.-Lugo E.A.

Volta

11.00

13.05

V-0065

V-00650101

Santiago E.A.-Lugo E.A.

Volta

7.00

9.05

V-0065

V-00650101

Lugo E.A.-Santiago E.A.

Ida

19.30

21.35

V-0065

V-00650101

Lugo E.A.-Santiago E.A.

Ida

11.00

13.05

V-0065

V-00650101

Lugo E.A.-Santiago E.A.

Ida

7.00

9.05

V-0065

V-00650301

Lugo E.A.-Santiago de Compostela pola C-547

Ida

21.00

22.35

V-0065

V-00650301

Santiago de Compostela-Lugo pola C-547

Volta

21.30

23.05

V-0065

V-00650401

Lugo E.A.-Santiago E.A.

Ida

8.00

9.35

V-0065

V-00650801

Aeroporto da Lavacolla-Aeroporto da Lavacolla

Ida

11.30

12.35

V-0065

V-00650801

Aeroporto da Lavacolla-Aeroporto da Lavacolla

Ida

8.30

9.35

V-0065

V-00650801

Aeroporto da Lavacolla-Aeroporto da Lavacolla

Ida

21.30

22.35

V-0065

V-00650801

Aeroporto da Lavacolla-Aeroporto da Lavacolla

Ida

19.00

20.05

V-0065

V-00650802

Avda. de Lugo-Aeroporto da Lavacolla

Ida

6.26

7.05

V-7032

V-703201

Vila de Cruces-Coruña E.A.

Volta

18.15

20.33

V-7032

V-703201

A Coruña-Vila de Cruces

Ida

9.30

11.48

V-7014

V-70140102

Vigo E.A.-A Cañiza

Volta

10.00

12.00

V-7014

V-70140206

Arbo Bar Castro-Vigo E.A.

Ida

8.15

9.45

V-7014

V-70140207

Vigo E.A.-As Neves

Volta

12.00

13.14

V-7014

V-70140207

As Neves-Vigo E.A.

Ida

13.30

14.44

V-7014

V-70140210

Ponteareas E.A.-Vigo E.A.

Ida

11.00

11.45

V-7014

V-70140210

Vigo E.A.-Ponteareas E.A.

Volta

21.00

21.45

V-7014

V-70140302

Crecente-Vigo E.A.

Ida

18.20

20.15

V-2362

V-23620102

Sinde/Cruce Outeiro-Padrón E.A.

Ida

8.00

8.18

V-2362

V-23620103

Herbón-Padrón E.A.

Ida

8.50

8.58

V-3367

V-33670201

Xuane-Padrón E.A.

Ida

7.45

8.27

V-0152

V-015201

Rúa da Rosa-Firmistáns

Ida

18.00

18.24

V-0152

V-015201

Firmistáns-Rúa da Rosa

Volta

19.30

19.54

V-0152

V-015201

Rúa da Rosa-Firmistáns

Ida

20.00

20.24

V-7026

V-702601

Santiago E.A.-Muxía

Ida

9.45

11.45

V-7026

V-702601

Muxía-Santiago E.A.

Volta

18.45

20.45

V-7026

V-702601

Muxía-Santiago E.A.

Volta

7.30

9.30

V-7026

V-702601

Santiago E.A.-Negreira

Ida

12.45

13.30

V-7026

V-702601

Santiago E.A.-Negreira

Ida

22.30

23.15

V-7026

V-702601

Negreira-Santiago E.A.

Volta

8.45

9.30

V-7026

V-702601

Negreira-Santiago E.A.

Volta

19.45

20.30

V-7026

V-702601

Negreira-Santiago E.A.

Ida

1.30

2.05

V-7026

V-702601

Santiago E.A.-Negreira

Volta

2.30

3.05

V-7038

V-703801

Pontevedra E.A.-Testos

Volta

20.00

21.05

V-7038

V-703801

Pontevedra E.A.-Vilagarcía de Arousa

Volta

13.00

13.45

V-7038

V-703801

Vilagarcía de Arousa-Pontevedra E.A.

Ida

8.30

9.15

V-7038

V-703801

Pontevedra E.A.-Vilagarcía de Arousa

Volta

21.00

21.45

V-7038

V-703801

Vilagarcía de Arousa-Pontevedra E.A.

Ida

20.00

20.45

V-7047

V-7047010324

Gondomar-Vigo

Ida

20.30

21.01

V-7047

V-7047020107

Tomiño-Vigo

Volta

21.00

22.00

V-3050

V-305001

Monterroso-Santiago E.A.

Ida

18.00

19.40

V-3050

V-305001

Santiago E.A.-Monterroso

Volta

20.00

21.40

– Servizos regulares de uso especial para transporte de persoas traballadoras:

Co fin de garantir o acceso e a saída dos postos de traballo naqueles servizos de carácter interurbano en que a ausencia dunha previsión mínima crebaría toda posibilidade de acceso ao traballo, establécense como mínimos todos os servizos nas expedicións anteriores ás 9.00 horas e posteriores ás 18.00 horas.

– Transporte de mercadorías:

Manterase a totalidade dos transportes de toda clase de mercadorías para e desde os establecementos sanitarios.

– Transporte funerario:

Manterase a totalidade dos servizos de transporte funerario.

1.5. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

1.5.1. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga na Coruña.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Lugo.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Ourense.

– 1 técnico/a de prevención de riscos laborais de garda no centro do Issga en Pontevedra.

1.6. Consellería de, Educación, Universidade e Formación Profesional.

• IES Calvo Sotelo, na Coruña:

– 1 cociñeira.

– 1 técnico auxiliar de residencia.

• Centro Residencial Docente da Coruña, en Culleredo:

– 1 membro do persoal de cociña.

– 1 vixilante.

– 1 titor/a.

• Centro Residencial Docente de Ourense, en Ourense:

– 1 membro do persoal de cociña.

– 1 membro do persoal de seguridade.

– 1 titor/a.

• CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús, en Ourense:

– 1 membro do persoal responsable do internado.

• Seminario Menor Mª Inmaculada, en Ourense:

– 1 membro do persoal responsable do internado.

• CPR Pablo VI-Fátima, na Rúa:

– 1 membro do persoal de cociña.

– 1 membro do persoal responsable do internado.

• CIFP A Granxa, en Ponteareas:

– 1 educador.

• Centro Residencial Docente de Vigo, en Vigo:

– 1 vixilante.

– 1 cociñeira.

– 1 educador.

1.7. Consellería de Cultura e Turismo.

1 empregado/a de conserxaría, por quenda de traballo, na residencia do Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG).

1.8. Consellería de Sanidade.

1.8.1. Servizos de inspección veterinaria de saúde pública:

Para os/as inspectores/as veterinarios/as oficiais de saúde pública de comarca, os mínimos estarán compostos por un efectivo de garda en cada zona veterinaria (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Noia, Lugo, Burela, Monforte de Lemos, Ourense, Verín, O Barco de Valdeorras, Pontevedra, Vigo, O Porriño e Lalín).

1.8.2. Servizo de Alerta Epidemiolóxica de Galicia (SAEG):

1 técnico/a de saúde pública de garda localizable durante todo o día.

1.9. Consellería de Política Social.

1.9.1. A Coruña.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Complexo Xuvenil As Mariñas.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

– Centro de Menores San Xosé de Calasanz.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

2 camareiro/a limpadora/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

– Complexo de Atención de Menores Ferrol.

3 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 1ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

2 camareiro/a limpadora/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpadora/a en quenda de tarde.

– Centro de Atención a Persoas con Discapacidade.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

15 auxiliares coidadores en quenda de mañá.

15 auxiliares coidadores en quenda de tarde.

5 auxiliares coidadores en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de maiores Torrente Ballester da Coruña.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

7 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de maiores de Carballo.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª ou axudante de cociña en quenda de tarde.

– Residencia de maiores de Ferrol.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 1ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

11 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de maiores de Oleiros.

1 médico/a.

1 subgobernante.

1 coordinador/a.

6 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

34 auxiliares de clínica en quenda de mañá.

17 auxiliares de clínica en quenda de tarde.

8 auxiliares de clínica en quenda de noite.

19 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/a limpadores/as en quenda de tarde.

2 oficiais/las 2ª cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de maiores (A Pobra do Caramiñal).

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a ou axudante de cociña en quenda de tarde.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

– Residencia de maiores de Santiago de Compostela (Porta do Camiño).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Residencia asistida de maiores Volta do Castro.

1 médico/a.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de mañá.

1 coordinador/a enfermaría en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

18 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

12 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

4 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

b) Centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión).

– Centro de menores Concepción Arenal.

1 coordinador/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

8 educadores/as en quenda de mañá.

8 educadores/as en quenda de tarde.

1 educador/a en quenda de noite.

3 vixilantes de seguridade en quenda de mañá.

3 vixilantes de seguridade en quenda de tarde.

2 vixilantes de seguridade en quenda de noite.

– Residencia de maiores Concepción Arenal.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

8 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

17 auxiliares xerocultores/as en quenda de mañá.

12 auxiliares xerocultures/as en quenda de tarde.

4 auxiliares xerocultores/as en quenda de noite.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

1 médico/a garda telefónica.

1 persoa do equipo de dirección de garda.

– Residencia de maiores de Laraxe (Pontedeume).

19 xerocultores/as en quenda de mañá.

12 xerocultores/as en quenda de tarde.

3 xerocultores/as en quenda de noite.

7 limpadores/as en quenda de mañá.

3 limpiadores/as en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

2 cociñeiros/as en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

1 médico/a de garda.

1 técnico/a de garda.

1 operarios/as de mantemento de garda.

– Residencia de maiores de Ribeira:

12 xerocultores/as en quenda de mañá.

9 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

4 limpadores/as en quenda de mañá.

1 limpador/a en quenda de tarde.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

– Residencia Fundación José Otero (Santiago).

15 xerocultores/as a xornada completa en quenda de mañá.

2 xerocultores/as a media xornada en quenda de mañá.

10 xerocultores/as a xornada completa en quenda de tarde.

1 xerocultores/as a media xornada en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE, en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

6 limpadores/as en quenda de mañá.

2 limpadores/as en quenda de tarde.

1 técnico/a de garda localizable as 24 horas.

– Centro Souto de Leixa de Ferrol.

5 coidadores/as quenda de mañá.

5 coidadores/as quenda de tarde.

4 coidadores/as quenda de noite.

1 oficial/a primeira cociña quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña quenda de tarde.

1 limpador/a quenda de mañá.

1 limpador/a quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

2 monitores/as de tempo libre.

1 ATS/DUE quenda de mañá.

1 ATS/DUE quenda de tarde.

1 ATS/DUE quenda de noite.

– Residencia Geriatros Vimianzo.

1 ATS/DUE quenda de mañá (xornada completa).

1 ATS/DUE quenda de tarde (xornada completa).

1 ATS/DUE quenda de noite (xornada completa).

16 xerocultores/as en quenda de mañá (xornada completa).

10 xerocultores/as en quenda de tarde (xornada completa).

2 xerocultores/as en quenda de noite (xornada completa).

5 limpadores/as en quenda de mañá (xornada completa).

2 limpadores/as en quenda de tarde (xornada completa).

1 recepcionista en quenda de mañá (xornada completa).

1 recepcionista en quenda de tarde (xornada completa).

2 cociñeiros/as en quenda de mañá.

2 cociñeiros/as en quenda de tarde.

1 técnico/a de garda localizable as 24 horas.

1 médico/a localizable as 24 horas.

1.9.2. Lugo.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia de maiores Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 enfermeiro/a en quenda de mañá.

1 enfermeiro/a en quenda de tarde.

1 enfermeiro/a en quenda de noite.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

– Residencia de maiores (Monforte de Lemos).

1 ordenanza en quenda en noite.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

– Residencia de maiores (A Milagrosa).

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de tarde.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Residencia de maiores (As Gándaras).

1 gobernante/a ou sugobernante/a en quenda de mañá.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña ou oficial 1ª en quenda de mañá.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a 2ª en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

8 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

– Casa do Mar de Burela.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Celeiro.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro de atención a persoas con discapacidade de Sarria.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

2 ATS-DUE en quenda de mañá.

1 ATS-DUE en quenda de tarde.

1 ATS-DUE en quenda de noite.

20 coidadores/as en quenda de mañá.

18 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª ou xefe/a cociña) en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a (oficial/a 1ª, oficial/a 2ª) en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

– CS Milagrosa.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Centro Santo Anxo de Rábade.

4 educadores/as en quenda de mañá.

1 educador/a en quenda de noite.

4 educadores/as en quenda tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda tarde.

1 vixilante nocturno en quenda de noite.

b) Centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión).

– Residencia de maiores de Castro de Ribeiras de Lea.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

12 xerocultores/as en quenda de mañá.

12 xerocultores/as en quenda de tarde.

4 xerocultores/as en quenda de noite.

1 recepcionista en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de tarde.

7 traballadores/as de limpeza en quenda de mañá.

4 traballadores/as de limpeza en quenda de tarde.

1 xefe/a de cociña en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 persoa de mantemento en quenda de mañá.

– Apartamentos tutelados de Antas de Ulla.

1 auxiliar de xeriatría en quenda de mañá.

1 auxiliar de xeriatría en quenda de tarde.

1 auxiliar de xeriatra en quenda de noite.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá e tarde.

– Residencia de maiores de Quiroga.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

4 limpadores/as en quenda de mañá.

2 limpadores/as en quenda de tarde.

1 persoal de cociña en quenda de mañá.

1 persoal de cociña en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

– Punto de encontro familiar de Lugo.

2 técnicos en xornada de mañá/tarde.

1.9.3. Ourense.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Residencia do Carballiño para maiores con autonomía.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 oficial/a 2ª cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Centro de menores A Carballeira.

3 educadores/as en quenda de mañá.

3 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial de cociña en quenda de mañá.

1 axudante de cociña en quenda de mañá.

1 oficial de cociña en quenda de tarde.

1 axudante de cociña en quenda de tarde.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

1 vixilante nocturno.

2 coidadores.

– Residencia de maiores Nosa Señora dos Milagres.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

11 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a de cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 porteiro/a en quenda de mañá.

1 porteiro/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores de Castro Caldelas.

1 oficial/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

b) Centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión).

– Centro de Menores Montealegre.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

2 educadores/as en quenda de noite.

1 coordinador/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

1 vixilante de seguridade en quenda de mañá.

1 vixilante de seguridade en quenda de tarde.

– Centro de atención específica Montefiz.

5 educadores/as en quenda de mañá.

5 educadores/as en quenda de tarde.

3 educadores/as en queda de noite.

3 vixilantes de seguridade en horario diúrno.

1 vixilante de seguridade en quenda nocturna.

1 coordinador/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

– Centro de reeducación Monteledo.

6 educadores/as en quenda de mañá.

6 educadores/as en quenda de tarde.

2 educadores/as en quenda de noite.

3 vixilantes de seguridade en horario diúrno.

2 vixilantes de seguridade en horario nocturno.

1 coordinador/a en quenda de mañá.

1 coordinador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores de Bande.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 limpador/a en quenda de mañá.

1 limpador/a en quenda de tarde.

1 cociñeiro/a en quenda de mañá.

1 cociñeiro/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores de Viana do Bolo.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 efectivos de limpeza en quenda de mañá.

3 efectivos de limpeza en quenda de tarde.

2 cociñeiros/as en quenda de mañá.

2 cociñeiros/as en quenda de tarde.

15 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

9 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 supervisor/a en quenda de mañá.

1 supervisor/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores de Larouco.

7 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

5 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

2 efectivos de limpeza en quenda de mañá.

2 efectivos de limpeza en quenda de tarde.

1 recepcionista.

– Residencia do Carballiño para persoas con dependencia.

1 ATS/DUE.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar de enfermaría en quenda de noite.

– Residencia DomusVi Ourense Centro.

15 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

11 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

5 persoal de limpeza en quenda de mañá.

2 persoal de limpeza en quenda de tarde.

2 persoal de cociña en quenda de mañá.

2 persoal de cociña en quenda de tarde.

– Residencia DomusVi Barbadás.

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de noite

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

16 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá (3 a media xornada).

11 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

5 efectivos de limpeza/lavandaría en quenda de mañá (1 en quenda curta).

3 efectivos de limpeza/lavandaría en quenda de tarde (1 en quenda curta).

1.9.4. Pontevedra.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia.

– Centro de menores Avelino Montero.

4 educadores/as en quenda de mañá.

4 educadores/as en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá e tarde a xornada partida.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de mañá e tarde a xornada partida.

1 vixilante en quenda de noite.

– Residencia de maiores (Pontevedra).

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

6 auxiliares de enfermaría en quenda de mañá.

4 auxiliares de enfermaría en quenda de tarde.

2 auxiliares de enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

6 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

3 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Residencia de maiores (A Estrada).

1 oficial/a 1ª cociña en xornada partida.

1 axudante/a cociña en xornada partida.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

1 camareiro/a limpador/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores (Marín).

1 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

1 auxiliar enfermaría en quenda de tarde.

1 auxiliar enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo I).

1 médico/a en quenda de mañá.

1 ATS/DUE con funcións de coordinación en quenda de mañá.

5 ATS/DUE en quenda de mañá.

3 ATS/DUE en quenda de tarde.

2 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a en quenda de mañá.

39 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

31 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

8 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

2 ordenanzas en quenda de mañá.

2 ordenanzas en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de mañá.

1 oficial/a servizos técnicos en quenda de tarde.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

2 axudantes/as cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

17 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Complexo residencial de atención a persoas dependentes (Vigo II).

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

1 gobernante/a ou 1 subgobernante/a en quenda de mañá.

10 auxiliares enfermaría en quenda de mañá.

8 auxiliares enfermaría en quenda de tarde.

3 auxiliares enfermaría en quenda de noite.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 oficial/a cociña en quenda de tarde.

1 axudante/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a cociña en quenda de tarde.

10 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

5 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

– Centro de atención a persoas con discapacidades de Redondela.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

2 educadores/as en quenda de mañá.

2 educadores/as en quenda de tarde.

22 coidadores/as en quenda de mañá.

18 coidadores/as en quenda de tarde.

6 coidadores/as en quenda de noite.

1 oficial/a cociña en quenda de mañá.

1 axudante/a de cociña en quenda de tarde.

9 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

4 camareiros/as limpadores/as en quenda de tarde.

1 ordenanza en quenda de mañá.

1 ordenanza en quenda de tarde.

– Casa do Mar de Vigo.

2 camareiros/as limpadores/as en quenda de mañá.

b) Centros de titularidade pública con xestión externa (en réxime de concesión).

– Centro de menores O Seixo.

1 educador/a en quenda de mañá.

2 educador/a en quenda de tarde.

– Residencia de maiores de Bembrive.

16 auxiliares en quenda de mañá (1 a media xornada).

6 limpadores/as en quenda de mañá.

2 ATS/DUE en quenda de mañá.

1 técnico/a de garda en quenda de mañá.

1 médico/a localizable en quenda de mañá.

1 recepcionista en quenda de mañá.

11 auxiliares en quenda de tarde (2 a media xornada).

4 limpadores/as en quenda de tarde.

1 ATS/DUE en quenda de tarde.

1 técnico/a de garda en quenda de tarde.

1 recepcionista en quenda de tarde.

3 auxiliares en quenda de noite.

1 ATS/DUE en quenda de noite.

– Centro de día-Residencia de Maiores de Bembrive.

3 auxiliares en quenda de mañá (1 a media xornada).

3 auxiliares en quenda de tarde (1 a media xornada).

– Punto de encontro familiar de Vigo.

2 psicólogos/as.

– Punto de encontro familiar de Pontevedra.

1 psicólogo/a.

1 educador/a.

1.9.5. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

a) Centros de titularidade pública con xestión propia:

Centros residenciais:

– Vivenda comunitaria de Vilasantar.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

– Vivenda comunitaria da Pontenova.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

– Vivenda comunitaria de Riotorto.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

– Vivenda comunitaria/Centro de día de Vilar de Santos.

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

1 traballador/a en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día de Taboadela.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar residencial/Centro de día de Cerdedo.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

– Fogar residencial/Centro de día de Cerceda.

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde

– Miniresidencia/vivenda comunitaria/Centro de día de Melide.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultor/a en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– Residencia/Centro de día de Ortigueira.

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultores/as en quenda de noite.

1 PSX en quenda de mañá.

2 PSX en quenda de tarde.

– CEMVI.

1 educador/a social en quenda de mañá.

1 PSX en quenda de tarde.

1 PSX en quenda de noite.

b) Centros de titularidade pública con xestión externa.

Centros residenciais:

– Vivenda comunitaria de Alfoz:

1 traballador/a en quenda de mañá.

1 traballador/a en quenda de tarde.

– Fogar residencial/Centro de día de Vilar de Barrio:

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día da Laracha:

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día de Vilardevós:

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día de Redondela:

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día de Arteixo:

3 xerocultores/as en quenda de mañá.

3 xerocultores/as en quenda de tarde.

2 xerocultor/a en quenda de noite.

– Fogar residencial/Centro de día de Baleira:

2 xerocultores/as en quenda de mañá.

2 xerocultores/as en quenda de tarde.

1 xerocultor/a en quenda de noite.

1.9.6. Outros centros de traballo da Consellería ou de organismos públicos vinculados ou dependentes.

En todo caso, quedará garantida a apertura e peche de todos os centros de traballo mediante a designación dun/dunha traballador/a na súa quenda habitual.

1.9.7. Centros asistenciais de titularidade privada de atención a persoas maiores e/ou con discapacidades, servizo de teleasistencia e servizo de axuda a domicilio.

Os servizos mínimos designaranse coa mesma intensidade con que os servizos esenciais se ven atendidos nun día festivo.

1.10. Consellería do Medio Rural.

1.10.1. Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais:

– Debido á época de baixo risco de incendio en que nos atopamos, sen prexuízo de situación de carga de incendios por actividade incendiaria e que precisen un maior despregamento do operativo, redúcense os servizos mínimos fixando os efectivos de persoal previstos para calquera domingo ou festivo no dispositivo de prevención e extinción de incendios. Este dispositivo comprende os servizos prestados nos centros de coordinación central e nos catro centros de coordinación provincial de cada unha das catro provincias, así como os servizos prestados en cada un dos dezanove distritos forestais.

– As empresas Airworks Helicopters, S.L., Planificación y Soluciones Aéreas, S.L., a UTE2 Inaer Galicia, S.L. e Consultoría Natutecnia, S.L. e a UTE3 Inaer Galicia, S.L., Inaer Helicópteros, S.A.U. e Consultoría Natutecnia, S.L. deberán garantir que as aeronaves afectas ao Servizo de Prevención de Incendios Forestais prestarán os servizos contratados axustados aos servizos mínimos fixados pola Xunta de Galicia neste ámbito durante a xornada de folga.

1.10.2. Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

– Servizo de Sanidade Animal: 1 persoa veterinaria.

– Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia: 1 persoa veterinaria.

– Servizos de Gandaría de A Coruña: 1 persoa veterinaria.

– Área Veterinaria de Arzúa (A Coruña): 1 persoa veterinaria.

– Área Veterinaria de Betanzos Ferrol (A Coruña): 1 persoa veterinaria.

– Área Veterinaria de Noia (A Coruña): 1 persoa veterinaria.

– Servizo de Gandaría de Lugo: 2 persoas veterinarias.

– Área Veterinaria de Mondoñedo (Lugo): 1 persoa veterinaria.

– Área Veterinaria de Vilalba (Lugo): 1 persoa veterinaria.

– Área Veterinaria de Lugo (Lugo): 1 persoa veterinaria.

– Servizo de Gandería de Ourense: 1 persoa veterinaria.

– Servizo de Gandería de Pontevedra: 2 persoas veterinarias.

– Área Veterinaria de Lalín (Pontevedra): 1 persoa veterinaria.

1.10.3. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Centros de formación:

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra): 1 responsable apertura centro e 1 cociñeiro/a 1ª.

– Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña): 1 responsable apertura centro, 1 oficial/a 2ª agrario/a e 1 cociñeiro/a 1ª.

Centros de investigación:

– Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña):

1 capataz agrícola e 2 oficiais 2ª agrario, na quenda de mañá e 1 capataz agrícola e 1 oficial 2ª agrario na quenda de tarde.

– Centro de Investigación Forestal de Lourizán: 1 auxiliar de laboratorio, 1 axente coordinador de predio e 1 garda.

1.11. Consellería do Mar.

1.11.1. Centros de ensino:

a) Provincia da Coruña:

– Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol:

1 educador/a na quenda de noite (comeza ás 22.00 horas do día da folga).

b) Provincia de Pontevedra:

– Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo:

1 educador/a na quenda de noite (comeza ás 22.00 horas do día da folga).

1.11.2. Servizo de Gardacostas de Galicia:

a) Bases operativas:

– Coruña: 2 vixilantes mariñeiros/as.

– Muxía: 1 patrón/patroa, 1 mecánico/a e 1 vixilante mariñeiro/a.

– Ribeira: 1 patrón/patroa, 1 mecánico/a e 1 vixilante mariñeiro/a.

– Vigo: 1 patrón/patroa, 1 mecánico/a e 1 vixilante mariñeiro/a.

b) Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación Mariña:

As empresas Tragsatec, Remolcanosa e Inaer deberán garantir que a sala de operacións e todas as embarcacións e aeronaves afectas ao Servizo de Gardacostas de Galicia estarán operativas as 24 horas da xornada de folga.

1.12. Compañía de Radio e Televisión de Galicia.

1.12.1. Área de información e documentación.

a) Informativos TVG:

i. 1 presentador/a de TX para conducir os dous espazos informativos en mínimos.

ii. 4 redactores/as en San Marcos para a cobertura das noticias esenciais do día.

iii. 4 redactores/as de delegacións (un por cada delegación), para a cobertura de noticias nas catro provincias.

iv. 4 reporteiros/as gráficos en San Marcos.

v. 4 reporteiros/as gráficos para delegacións (un por cada delegación).

b) Documentación:

i. 1 documentalista atendendo a mesa central.

ii. 1 documentalista en documentación.

c) Informativos da Radio Galega:

i. 1 redactor/a ou presentador/a de informativos.

ii. 2 redactores/as de informativos.

1.12.2. Área de soporte tecnolóxico e medios:

a) Informativos TVG:

i. Iluminación: 1 iluminador/a e 1 técnico/a de iluminación.

ii. Produción: 1 produtor/a e 1 axudante de produción.

iii. Cámaras: 1 control de cámara e 1 cámara.

iv. Son: 2 técnicos/as de son ou operadores/as produtores/as de son.

v. Realización: 1 realizador/a, 1 axudante de realización, 1 rexedor/a (axudante de realización) e 1 mesturador/a (axudante de realización).

vi. Grafismo: 2 grafistas e 1 deseñador/a gráfico.

vii. Maquillaxe: 1 maquillador/a.

viii. Operadores/as montadores/as de vídeo: 2 operadores/as de inxesta PAM, 1 operador/a de inxesta MAN, 1 de edición avanzada, 2 operadores/as de media e 1 de posprodución.

b) Informativos Radio Galega:

i. 2 técnicos/as de control.

c) Continuidade e emisións:

i. Servizo de continuidade: 3 operadores/as de continuidade.

ii. Servizo de retransmisións: 1 axudante de produción.

iii. Servizo de operacións técnicas, emisións e mantemento técnico: 4 técnicos/as electrónicos.

d) Servizos xerais:

i. Sistemas e informática:

– 1 analista-programador/técnico de sistemas.

– 2 efectivos do grupo soporte.

ii. Instalacións e mantemento:

– 1 almacenista.

– 1 oficial técnico electricista.

2) En todo caso, quedará garantida a apertura e o peche de todos os centros de traballo.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e sete de febreiro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza