Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Venres, 22 de maio de 2020 Páx. 20910

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2020 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2019.

De acordo co previsto no artigo 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e ás súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2019, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2020

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO

Situación dos créditos do orzamento corrente de 2019

Ata o 31.12.2019

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Crédito vixente

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito
executable

Saldo
dispoñible

1

Parlamento

19.804.604,00

-111.335,96

19.693.268,04

0,00

0,00

19.693.268,04

0,00

2

Consello de Contas

7.288.943,00

-1.489.785,89

5.799.157,11

0,00

0,00

5.799.157,11

0,00

3

Consello da Cultura Galega

2.679.233,00

-128.206,21

2.551.026,79

0,00

0,00

2.551.026,79

0,00

4

Presidencia da Xunta de Galicia

258.115.913,00

9.077.130,92

267.193.043,92

315.606,00

70.554,35

266.806.883,57

406.055,74

5

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

294.320.649,00

18.308.755,37

312.629.404,37

658.098,49

126.611,38

311.844.694,50

2.029.974,10

6

Consellería de Facenda

56.680.849,00

279.560.824,92

336.241.673,92

401,00

921,81

336.240.351,11

0,00

7

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

160.362.537,00

-14.648.455,76

145.714.081,24

251.387,87

521.733,10

144.940.960,27

32.988.085,17

8

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

374.501.312,00

-97.249.411,46

277.251.900,54

235.062,20

87.300,53

276.929.537,81

1.997.241,02

9

Consellería de Economía, Emprego e Industria

547.370.891,00

41.674.594,07

589.045.485,07

1.374.707,94

920.165,42

586.750.611,71

56.533.097,43

10

Consellería de Educación, Universidades e FP

2.391.760.781,00

57.081.127,90

2.448.841.908,90

0,00

2.250.453,59

2.446.591.455,31

15.632.249,84

11

Consellería de Cultura e Turismo

141.013.296,00

-6.932.244,25

134.081.051,75

518.481,33

79.482,02

133.483.088,40

44.439,51

12

Consellería de Sanidade

3.782.335.225,00

199.965.622,72

3.982.300.847,72

159.682,55

436.915,92

3.981.704.249,25

2.145.143,40

13

Consellería de Política Social

731.544.968,00

-8.564.252,56

722.980.715,44

781.243,43

20.610,67

722.178.861,34

165.375,30

14

Consellería do Medio Rural

514.865.486,00

18.794.629,32

533.660.115,32

62.466,09

164.168,18

533.433.481,05

8.999.648,38

15

Consellería do Mar

161.371.683,00

-20.042.631,39

141.329.051,61

130.438,88

63.787,26

141.134.825,47

529.204,86

20

Consello Consultivo de Galicia

2.116.521,00

-575.645,58

1.540.875,42

0,00

0,00

1.540.875,42

0,00

21

Transferencias a Corporacións Locais

128.744.353,00

-5.314.845,61

123.429.507,39

0,00

0,00

123.429.507,39

0,00

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.675.915.745,00

1.164.756.331,25

2.840.672.076,25

0,00

0,00

2.840.672.076,25

0,00

23

Gastos de diversas consellerías

40.382.306,00

11.975.661,89

52.357.967,89

0,00

0,00

52.357.967,89

16.057.549,38

Total xeral

11.291.175.295,00

1.646.137.863,69

12.937.313.158,69

4.487.575,78

4.742.704,23

12.928.082.878,68

137.528.064,13

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Crédito vixente

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito
executable

Saldo
dispoñible

1 Gastos de persoal

2.051.150.920,00

59.555.819,91

2.110.706.739,91

0,00

75.442,53

2.110.631.297,38

10.650.885,31

2 Gastos en bens correntes e servizos

540.723.545,00

-7.245.661,39

533.477.883,61

0,00

227.025,88

533.250.857,73

4.759.765,73

3 Gastos financeiros

165.099.029,00

-10.016.166,28

155.082.862,72

0,00

0,00

155.082.862,72

0,00

4 Transferencias correntes

5.214.166.506,00

257.716.939,80

5.471.883.445,80

20.398,36

1.974.817,16

5.469.888.230,28

59.721.803,90

5 Fondo de continxencia

7.125.450,00

1.898.536,97

9.023.986,97

0,00

0,00

9.023.986,97

9.023.986,97

6 Investimentos reais

348.564.651,00

16.532.944,99

365.097.595,99

1.767.942,55

1.053.355,46

362.276.297,98

22.887.532,19

7 Transferencias de capital

1.351.246.838,00

-132.163.593,71

1.219.083.244,29

2.699.234,87

1.412.063,20

1.214.971.946,22

30.452.202,91

8 Activos financeiros

100.051.799,00

280.807.938,59

380.859.737,59

0,00

0,00

380.859.737,59

31.887,12

9 Pasivos financeiros

1.513.046.557,00

1.179.051.104,81

2.692.097.661,81

0,00

0,00

2.692.097.661,81

0,00

Total xeral

11.291.175.295,00

1.646.137.863,69

12.937.313.158,69

4.487.575,78

4.742.704,23

12.928.082.878,68

137.528.064,13

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao cuarto trimestre de 2019 (ata o 31.12.2019)

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección 

Orzamento
vixente

Retencións de crédito

Saldo
autorizacións

Saldo
disposicións

Saldo
obrigas

Pagamento pendente de ordenar

Pendente de pagamento

Saldo
orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas
recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

19.693.268,04

0,00

0,00

19.693.268,04

0,00

19.693.268,04

0,04

19.693.268,00

0,00

19.693.268,00

3.282.211,30

16.411.056,70

0,00

16.411.056,70

02

Consello de Contas

5.799.157,11

0,00

0,00

5.799.157,11

0,00

5.799.157,11

0,00

5.799.157,11

81.880,84

5.717.276,27

0,00

5.717.276,27

0,00

5.717.276,27

03

Consello da Cultura Galega

2.551.026,79

0,00

0,00

2.551.026,79

0,00

2.551.026,79

3.469,56

2.547.557,23

0,00

2.547.557,23

87.799,21

2.459.758,02

0,00

2.459.758,02

04

Presidencia da Xunta de Galicia

267.193.043,92

406.055,74

386.160,35

266.400.827,83

0,00

266.400.827,83

14.324.814,33

252.076.013,50

0,00

252.076.013,50

20.388.538,07

231.687.475,43

0,00

231.687.475,43

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

312.629.404,37

2.029.974,10

784.709,87

309.814.720,40

0,00

309.814.720,40

12.841.615,38

296.973.105,02

0,00

296.973.105,02

19.455.276,63

277.517.828,39

0,00

277.517.828,39

06

Consellería de Facenda

336.241.673,92

0,00

1.322,81

336.240.351,11

0,00

336.240.351,11

399.998,80

335.840.352,31

0,00

335.840.352,31

2.266.412,61

333.573.939,70

0,00

333.573.939,70

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

145.714.081,24

32.988.085,17

773.120,97

111.952.875,10

0,00

111.952.875,10

8.776.054,56

103.176.820,54

0,00

103.176.820,54

31.777.187,01

71.399.633,53

0,00

71.399.633,53

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

277.251.900,54

1.997.241,02

322.362,73

274.932.296,79

0,00

274.932.296,79

21.391.234,37

253.541.062,42

5.292,33

253.535.770,09

44.444.841,67

209.090.928,42

0,00

209.090.928,42

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

589.045.485,07

56.533.097,43

2.294.873,36

530.217.514,28

0,00

530.217.514,28

140.243.543,27

389.973.971,01

0,00

389.973.971,01

96.095.265,66

293.878.705,35

0,00

293.878.705,35

10

Consellería de Educación, Universidades e FP

2.448.841.908,90

15.632.249,84

2.250.453,59

2.430.959.205,47

0,00

2.430.959.205,47

19.484.750,93

2.411.474.454,54

0,00

2.411.474.454,54

62.356.855,02

2.349.117.599,52

0,00

2.349.117.599,52

11

Consellería de Cultura e Turismo

134.081.051,75

44.439,51

597.963,35

133.438.648,89

0,00

133.438.648,89

5.076.953,63

128.361.695,26

0,00

128.361.695,26

49.828.440,83

78.533.254,43

0,00

78.533.254,43

12

Consellería de Sanidade

3.982.300.847,72

2.145.143,40

596.598,47

3.979.559.105,85

0,00

3.979.559.105,85

30.720.069,71

3.948.839.036,14

284.367,07

3.948.554.669,07

272.400.363,80

3.676.154.305,27

0,00

3.676.154.305,27

13

Consellería de Política Social

722.980.715,44

165.375,30

801.854,10

722.013.486,04

0,00

722.013.486,04

18.146.426,51

703.867.059,53

0,00

703.867.059,53

75.398.375,75

628.468.683,78

0,00

628.468.683,78

14

Consellería do Medio Rural

533.660.115,32

8.999.648,38

226.634,27

524.433.832,67

0,00

524.433.832,67

96.149.346,90

428.284.485,77

0,00

428.284.485,77

57.882.876,40

370.401.609,37

0,00

370.401.609,37

15

Consellería do Mar

141.329.051,61

529.204,86

194.226,14

140.605.620,61

0,00

140.605.620,61

47.605.366,35

93.000.254,26

0,00

93.000.254,26

11.650.423,67

81.349.830,59

0,00

81.349.830,59

20

Consello Consultivo de Galicia

1.540.875,42

0,00

0,00

1.540.875,42

0,00

1.540.875,42

7.354,85

1.533.520,57

0,00

1.533.520,57

18.127,55

1.515.393,02

0,00

1.515.393,02

21

Transferencias a Corporacións Locais

123.429.507,39

0,00

0,00

123.429.507,39

0,00

123.429.507,39

0,00

123.429.507,39

0,00

123.429.507,39

9.414.399,06

114.015.108,33

0,00

114.015.108,33

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

2.840.672.076,25

0,00

0,00

2.840.672.076,25

0,00

2.840.672.076,25

0,00

2.840.672.076,25

0,00

2.840.672.076,25

101.591,00

2.840.570.485,25

0,00

2.840.570.485,25

23

Gastos de diversas consellerías

52.357.967,89

16.057.549,38

0,00

36.300.418,51

0,00

36.300.418,51

4.102,12

36.296.316,39

0,00

36.296.316,39

818.207,57

35.478.108,82

0,00

35.478.108,82

 Total xeral

12.937.313.158,69

137.528.064,13

9.230.280,01

12.790.554.814,55

0,00

12.790.554.814,55

415.175.101,31

12.375.379.713,24

371.540,24

12.375.008.173,00

757.667.192,81

11.617.340.980,19

0,00

11.617.340.980,19

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento
vixente

Retencións
de crédito

Saldo
autorizacións

Saldo
disposicións

Saldo
obrigas

Pagamento pendente de ordenar

Pendente
de pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas
recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

2.110.706.739,91

10.650.885,31

75.442,53

2.099.980.412,07

0,00

2.099.980.412,07

837.560,57

2.099.142.851,50

337.436,75

2.098.805.414,75

2.041.438,91

2.096.763.975,84

0,00

2.096.763.975,84

2 Gastos en bens correntes e servizos

533.477.883,61

4.759.765,73

227.025,88

528.491.092,00

0,00

528.491.092,00

9.085.777,80

519.405.314,20

28.811,16

519.376.503,04

37.548.070,81

481.828.432,23

0,00

481.828.432,23

3 Gastos financeiros

155.082.862,72

0,00

0,00

155.082.862,72

0,00

155.082.862,72

0,00

155.082.862,72

5.292,33

155.077.570,39

341.530,00

154.736.040,39

0,00

154.736.040,39

4 Transferencias correntes

5.471.883.445,80

59.721.803,90

1.995.215,52

5.410.166.426,38

0,00

5.410.166.426,38

91.047.193,97

5.319.119.232,41

0,00

5.319.119.232,41

356.790.443,64

4.962.328.788,77

0,00

4.962.328.788,77

5 Fondo de continxencia

9.023.986,97

9.023.986,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

365.097.595,99

22.887.532,19

2.821.298,01

339.388.765,79

0,00

339.388.765,79

68.681.273,93

270.707.491,86

0,00

270.707.491,86

58.425.128,35

212.282.363,51

0,00

212.282.363,51

7 Transferencias de capital

1.219.083.244,29

30.452.202,91

4.111.298,07

1.184.519.743,31

0,00

1.184.519.743,31

245.360.497,20

939.159.246,11

0,00

939.159.246,11

300.687.687,65

638.471.558,46

0,00

638.471.558,46

8 Activos financeiros

380.859.737,59

31.887,12

0,00

380.827.850,47

0,00

380.827.850,47

162.797,84

380.665.052,63

0,00

380.665.052,63

228.186,23

380.436.866,40

0,00

380.436.866,40

9 Pasivos financeiros

2.692.097.661,81

0,00

0,00

2.692.097.661,81

0,00

2.692.097.661,81

0,00

2.692.097.661,81

0,00

2.692.097.661,81

1.604.707,22

2.690.492.954,59

0,00

2.690.492.954,59

Total xeral

12.937.313.158,69

137.528.064,13

9.230.280,01

12.790.554.814,55

0,00

12.790.554.814,55

415.175.101,31

12.375.379.713,24

371.540,24

12.375.008.173,00

757.667.192,81

11.617.340.980,19

0,00

11.617.340.980,19

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro de 2019

Código e conceptos

Previsións
iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos
de ingresos

Dereitos
recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En
aumento

En diminución

 

Capítulo 1-Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.188.810.482,00

0,00

0,00

2.188.810.482,00

2.251.907.047,65

2.249.016.789,69

2.890.257,96

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

139.817.133,00

0,00

0,00

139.817.133,00

334.821.348,96

141.683.586,96

193.137.762,00

111

Imposto sobre o patrimonio

80.194.631,00

0,00

0,00

80.194.631,00

91.344.042,29

85.492.979,34

5.851.062,95

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

22.407.312,00

0,00

0,00

22.407.312,00

19.791.680,89

19.791.251,74

429,15

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

235.522,65

235.522,65

0,00

 

Total 1-Impostos directos

2.431.250.558,00

0,00

0,00

2.431.250.558,00

2.698.099.642,44

2.496.220.130,38

201.879.512,06

 

Capítulo 2-Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

204.963.183,00

0,00

0,00

204.963.183,00

250.158.926,43

205.040.781,84

45.118.144,59

201

Sobre actos xurídicos documentados

85.423.676,00

0,00

0,00

85.423.676,00

98.096.469,24

84.374.217,46

13.722.251,78

210

Imposto sobre o valor engadido

2.080.527.054,00

0,00

0,00

2.080.527.054,00

2.203.357.150,00

2.042.791.093,12

160.566.056,88

220

Impostos especiais

974.254.807,00

0,00

0,00

974.254.807,00

1.000.509.287,50

971.584.206,53

28.925.080,97

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

78.963,57

78.963,57

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

55.882.987,00

0,00

0,00

55.882.987,00

53.828.095,40

52.793.649,29

1.034.446,11

231

Imposto sobre actividades de xogo

9.309.816,00

0,00

0,00

9.309.816,00

8.409.951,40

8.402.172,25

7.779,15

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

72.861,50

0,00

72.861,50

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

4.175.908,00

0,00

0,00

4.175.908,00

2.056.623,33

2.011.437,77

45.185,56

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

13.594.764,00

0,00

0,00

13.594.764,00

13.595.125,83

11.389.645,38

2.205.480,45

293

Canon eólico

22.595.700,00

0,00

0,00

22.595.700,00

22.844.981,57

22.844.981,57

0,00

 

Total 2-Impostos indirectos

3.450.727.895,00

0,00

0,00

3.450.727.895,00

3.653.008.435,77

3.401.311.148,78

251.697.286,99

 

Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por servizos administrativos

7.858.232,00

0,00

0,00

7.858.232,00

8.624.812,05

8.597.353,96

27.458,09

302

Taxas por servizos profesionais

11.888.817,00

0,00

0,00

11.888.817,00

11.773.021,84

11.709.753,24

63.268,60

303

Taxas por venda de bens

71.356,00

0,00

0,00

71.356,00

37.660,86

37.655,70

5,16

304

Taxas por dominio público

76.220,00

0,00

0,00

76.220,00

67.736,62

67.736,62

0,00

311

Prezos públicos

24.621.464,00

0,00

0,00

24.621.464,00

25.434.961,80

25.370.634,00

64.327,80

312

Prezos privados

3.445.850,00

0,00

0,00

3.445.850,00

4.031.765,67

4.006.927,28

24.838,39

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343  

De sociedades públicas e ouros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e ouros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

408.114,40

408.114,40

0,00

380

De exercicios pechados

14.514.264,00

0,00

0,00

14.514.264,00

10.396.167,52

8.352.146,84

2.044.020,68

381

De exercicio corrente

2.220.000,00

0,00

0,00

2.220.000,00

2.303.417,53

2.256.251,68

47.165,85

391

Recargas e multas

14.500.000,00

0,00

0,00

14.500.000,00

32.369.226,21

7.959.233,17

24.409.993,04

392

Sancións impostas polas consellerías

17.675.003,00

0,00

0,00

17.675.003,00

23.791.073,71

20.977.258,49

2.813.815,22

394

Diferencias entre valores de reembolso e emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

37.500,00

37.500,00

0,00

399

Ingresos diversos

5.150.000,00

0,00

0,00

 

3.925.765,89

3.826.169,85

 

 

Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos

102.575.726,00

0,00

0,00

102.575.726,00

123.201.224,10

93.606.735,23

29.494.892,83

 

Capítulo 4-Transferencias correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación no sistema de financiamento

2.472.946.651,00

794.934,04

0,00

2.473.741.585,04

2.477.524.939,55

2.268.338.342,12

209.186.597,43

401

Da seguridade social

96.500.000,00

0,00

0,00

96.500.000,00

104.802.021,40

92.469.755,88

12.332.265,52

402

De organismos autónomos do Estado

167.062.391,00

945.536,00

0,00

168.007.927,00

177.369.406,42

136.611.392,63

40.758.013,79

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

76.394,47

76.394,47

0,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

36.275.985,00

8.016.589,59

0,00

44.292.574,59

43.833.574,59

43.687.063,16

146.511,43

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

11.915.342,80

11.915.342,80

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

74.514,39

74.514,39

0,00

432

De axencias públicas

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

18.660.452,89

18.660.452,89

0,00

441

De sociedades mercantís públicas autonómicas

0,00

0,00

0,00

0,00

4.311,00

4.311,00

0,00

444

De universidades públicas da CA

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

460

De concellos

0,00

2.321.104,39

0,00

2.321.104,39

2.321.104,39

2.321.104,39

0,00

461

De deputacións

0,00

8.622,00

0,00

8.622,00

8.622,00

8.622,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

15.061,44

0,00

15.061,44

15.061,44

15.061,44

0,00

481

De institucións sen fin de lucro

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

490

Feder programa operativo

85.778.435,00

3.980.813,23

0,00

89.759.248,23

86.634.425,65

50.533.576,83

36.100.848,82

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

1.096.245,00

290.300,24

46.177,79

1.340.367,45

1.509.419,90

629.365,01

880.054,89

496

Iniciativa de emprego xuvenil. Yei

7.396.217,00

0,00

0,00

7.396.217,00

7.964.565,92

7.964.565,92

0,00

499

Outras transferencias da unión europea

701.498,00

2.189.143,45

0,00

2.890.641,45

5.028.472,19

2.314.074,30

2.714.397,89

 

Total 4-Transferencias correntes

2.867.757.422,00

18.595.104,38

46.177,79

2.886.306.348,59

2.937.771.629,00

2.635.652.939,23

302.118.689,77

 

Capítulo 5-Ingresos patrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

505

De comunidades autónomas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514

A empresas publicas e outros entes públicos

350.974,00

0,00

0,00

350.974,00

459.654,88

459.654,88

0,00

520

Xuros de contas bancarias

202.480,00

0,00

0,00

202.480,00

221.085,75

221.036,03

49,72

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas

0,00

0,00

0,00

0,00

3.071.538,83

3.071.538,83

0,00

537

De empresas privadas

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

1.525.467,63

1.525.467,63

0,00

542

Rendas e produtos de aproveitamento forestal de fincas rústicas

0,00

0,00

0,00

0,00

51.798,03

51.798,03

0,00

550

De concesións administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

483.115,26

483.084,36

30,90

593

Operacións de derivados

862.500,00

0,00

0,00

862.500,00

801.562,50

801.562,50

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

6.717,19

6.717,19

0,00

 

Total 5-Ingresos patrimoniais

3.915.954,00

0,00

0,00

3.915.954,00

6.620.940,07

6.620.859,45

80,62

 

Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

2.371,20

2.371,20

0,00

601

Venda de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.151,13

1.151,13

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

401.292,04

401.292,04

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

44.700,00

44.700,00

0,00

680

De exercicios pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

681

De exercicio corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

93.289,15

93.289,15

0,00

 

Total 6-Alleamento de investimentos reais

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

13.542.803,52

13.542.803,52

0,00

 

Capítulo 7-Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Do fondo de compensación interterritorial

44.035.387,00

0,00

0,00

44.035.387,00

51.748.261,36

45.590.944,36

6.157.317,00

702

De organismos autónomos do Estado

23.897.223,00

2.146.565,55

0,00

26.043.788,55

23.923.513,39

17.361.549,61

6.561.963,78

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

3.812.029,00

93.866,17

0,00

3.905.895,17

4.226.695,17

414.666,17

3.812.029,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

16.887.877,00

5.124.546,29

0,00

22.012.423,29

22.471.423,29

20.437.544,39

2.033.878,90

732

De axencias públicas

0,00

1.005.052,37

0,00

1.005.052,37

1.005.052,37

0,00

1.005.052,37

741

De sociedades mercantís da CA

14.520,00

3.159,53

0,00

17.679,53

17.679,53

0,00

17.679,53

760

De concellos

1.291.800,00

1.642.456,53

0,00

2.934.256,53

3.120.597,24

424.498,17

2.696.099,07

761

De deputacións

0,00

875.000,00

0,00

875.000,00

1.125.000,00

1.125.000,00

0,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

2.200.000,00

125.779,65

0,00

2.325.779,65

2.325.779,65

1.586.133,87

739.645,78

781

De institucións sen fins de lucro

0,00

660,29

0,00

660,29

20.007,13

20.007,13

0,00

790

Feder programa operativo

281.957.642,00

64.020.276,33

0,00

345.977.918,33

238.763.903,36

135.227.322,38

103.536.580,98

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

3.689.136,00

5.323.618,41

0,00

9.012.754,41

9.045.669,25

1.223.039,11

7.822.630,14

792

Feoga/Feader/Feaga

209.035.189,00

49.625.878,42

0,00

258.661.067,42

220.333.507,87

152.106.278,62

68.227.229,25

794

IFOP/FEP/FEMP

68.934.935,00

13.866.492,27

0,00

82.801.427,27

62.464.153,24

22.106.552,27

40.357.600,97

799

Outras transferencias da unión europea

645.053,00

885.206,21

0,00

1.530.259,21

1.899.533,79

439.476,24

1.460.057,55

 

Total 7-Transferencias de capital

656.400.791,00

144.738.558,02

0,00

801.139.349,02

642.490.776,64

398.063.012,32

244.427.764,32

 

Capítulo 8-Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reintegros de préstamos concedidos o sector publico a L/P. Concellos

9.917.438,00

0,00

0,00

9.917.438,00

17.428.226,55

17.428.226,55

0,00

830

Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector publico a C/P

144.917,00

0,00

0,00

144.917,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de prestamos concedidos fóra do sector publico a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

460.923,66

460.923,66

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

539.579,15

539.579,15

0,00

 

Total 8-Activos financeiros

10.062.355,00

0,00

0,00

10.062.355,00

18.428.729,36

18.428.729,36

0,00

 

Capítulo 9-Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.768.394.594,00

2.951.682.778,79

2.951.682.778,79

0,00

 

Total 9-Pasivos financeiros

1.768.394.594,00

0,00

0,00

1.768.394.594,00

2.951.682.778,79

2.951.682.778,79

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 31.12.2019

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capitulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

2.500.118.955,74

17.684.005,43

2.482.434.950,31

5.209.051,43

2.487.644.001,74

8.576.128,64

II. Impostos indirectos

3.588.840.669,81

193.393.936,88

3.395.446.732,93

861.331,24

3.396.308.064,17

5.003.084,61

III. Taxas, prezos e outros ingresos

82.923.091,77

1.875.659,31

81.047.432,46

160.781,74

81.208.214,20

12.398.521,03

IV. Transferencias correntes

2.628.358.153,41

45.834.231,35

2.582.523.922,06

0,00

2.582.523.922,06

53.129.017,17

V. Ingresos patrimoniais

6.620.940,07

80,62

6.620.859,45

0,00

6.620.859,45

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

13.542.803,52

0,00

13.542.803,52

0,00

13.542.803,52

0,00

VII. Transferencias de capital

317.686.454,69

1.995.349,60

315.691.105,09

0,00

315.691.105,09

82.371.907,23

VIII. Activos financeiros

17.945.806,02

0,00

17.945.806,02

0,00

17.945.806,02

482.923,34

IX. Pasivos financeiros

2.951.682.778,79

0,00

2.951.682.778,79

0,00

2.951.682.778,79

0,00

Total xeral

12.107.719.653,82

260.783.263,19

11.846.936.390,63

6.231.164,41

11.853.167.555,04

161.961.582,02

Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

348.927,2

miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

11.846.936,4

  

Residuos

167.668,3

  

Extraorzamentarios

(4.196,9)

  

Recursos outros entes

11.612,7

 

 

Suma

12.022.020,6

"

Pagamentos do período 

Orzamento corrente

11.617.341,0

  

Residuos

646.210,4

  

Extraorzamentarios

18.763,5

  

Recursos outros entes

11.692,3

  

Suma

12.294.007,3

"

Existencias finais 

76.940,6

"

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2019

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito
inicial

Modificacións de crédito

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas
recoñecidas

1 Gastos de persoal

3.889.283.999,00

189.758.769,05

4.079.042.768,05

4.066.574.247,95

4.065.722.321,65

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.783.753.059,00

102.314.500,40

1.886.067.559,40

1.880.332.367,39

1.864.183.571,76

3 Gastos financeiros

165.416.827,00

-7.290.068,36

158.126.758,64

158.126.758,64

158.094.836,62

4 Transferencias correntes

2.320.419.320,00

75.641.653,37

2.396.060.973,37

2.339.732.671,11

2.241.947.582,80

5 Fondo de continxencia

39.042.625,00

-30.018.638,03

9.023.986,97

0,00

0,00

6 Investimentos reais

911.184.697,00

-42.863.754,60

868.320.942,40

826.791.042,93

688.450.524,07

7 Transferencias de capital

740.708.713,00

22.617.305,12

763.326.018,12

728.039.355,72

505.934.666,00

8 Activos financeiros

164.010.362,00

232.418.870,61

396.429.232,61

396.397.345,49

393.209.975,19

9 Pasivos financeiros

1.530.531.691,00

1.179.568.325,45

2.710.100.016,45

2.710.100.016,45

2.710.099.424,43

Total xeral

11.544.351.293,00

1.722.146.963,01

13.266.498.256,01

13.106.093.805,68

12.627.642.902,52

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2019

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento
inicial

Modificacións
negativas

Modificacións
positivas

Dereitos recoñecidos
netos

Recadación
líquida

I. Impostos directos

2.431.250.558,00

0,00

0,00

2.496.220.130,38

2.482.434.950,31

II. Impostos indirectos

3.450.727.895,00

0,00

0,00

3.401.311.148,78

3.395.446.732,93

III. Taxas, prezos e outros ingresos

177.517.376,00

0,00

0,00

197.568.757,92

152.232.618,92

IV. Transferencias correntes

3.008.295.732,00

46.177,79

25.862.223,52

2.762.133.265,18

2.707.799.645,25

V. Ingresos patrimoniais

8.686.373,00

0,00

0,00

12.105.019,26

10.625.033,21

VI. Alleamento de investimentos reais

7.340.000,00

0,00

0,00

15.814.110,65

15.320.314,39

VII. Transferencias de capital

671.166.454,00

0,00

174.367.114,34

421.966.607,41

338.558.197,91

VIII. Activos financeiros

20.972.311,00

0,00

0,00

30.447.261,13

27.021.519,19

IX. Pasivos financeiros

1.768.394.594,00

0,00

0,00

2.971.450.778,79

2.971.450.778,79

Total xeral

11.544.351.293,00

46.177,79

200.229.337,86

12.309.017.079,50

12.100.889.790,90

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.