Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Martes, 23 de xuño de 2020 Páx. 25105

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pola Resolución do 21 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 42, do 3 de marzo), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 20 de febreiro de 2019 (DOG núm. 39, do 25 de febreiro).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 20 de febreiro de 2019 (DOG núm. 39, do 25 de febreiro).

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aquelas outras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito en que faga constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade ou dun certificado expedido pola entidade en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas solicitantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Promoción interna.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Fernández López, Julia

***6875**

57

González Calvete, Sara

***4638**

57

Méndez Díaz, Andrea

***8220**

57

Novo Bouza, Sonia

***1797**

57

Oliveros Yanes, Berta

***9456**

57

Quinteiro Latas, Begoña

***4902**

57

Rodríguez Carro, María Jesús

***9637**

85

Rodríguez González, María Esperanza

***4703**

96

Cota específica base I.1.1.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Blanco Alejandre, Santiago

***3188**

85

Cardoso Cruvinel, Jamily

***5851**

85

Castro Casanova, Ana Isabel

***6046**

85, 86, 87

Castro Domínguez, Digna Karen

***9497**

85, 86, 87

Devesa Neira, Alejo

***0737**

85

Díaz Botana, Numberto

***3128**

85

Domínguez Estévez, María Milagros

***1551**

85

Fernández Pérez, Cristina Magdalena

***9597**

85, 86, 87

Figueira Alvela, Domingo

***6082**

85

Gómez Fernández, María Jesús

***1934**

85

Gómez Romeo, María Begoña

***9440**

85

Iglesias Costas, José

***8202**

85, 86, 87

Lires Calo, Javier

***0902**

85

Manzano Fraile, Itziar

***9097**

85, 86, 87

Pena García, Rocío

***5897**

10

Pérez Luaces, Diego

***9636**

85

Pisón da Silva, Óscar Aitor

***0955**

85

Romaus Blanco, Silvia María

***1875**

85

Sartal Solla, María del Carmen

***0860**

85

Urtaza Pazos, María Elena

***2396**

85, 86, 87

Acceso libre.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abad Vilas, María del Carmen

***6410**

84

Abalo Sánchez, María Teresa

***5042**

83

Aboal de Castro, Marcos

***0748**

86

Acevedo Pérez, María Josefa

***7145**

43

Álvarez González, María Eugenia

***4840**

86

Aradas Castro, José

***9124**

83, 86, 87

Aradas López, Sabela

***1511**

83, 86, 87

Babarro Pérez, Susana

***7653**

86

Blanco Carracedo, Noe

***1955**

43

Blanco Domínguez, Bettina

***1387**

86, 87

Blanco Ferreiro, Andrea

***5939**

86

Blanco Miñan, María Vanessa

***0050**

86

Carballal Díaz, Manuela

***3248**

83

Conde Seoane, María Jesús

***4316**

86, 87

Costa Otero, Eva

***1000**

86, 87

De la Torre Gastañaduy, Concepción

***7867**

86, 87

Díaz Hermelo, Isabel

***1988**

86

Estebanez Rodríguez, Cristina

***2675**

86, 87

Fernández Durán, María del Pilar

***1151**

86, 87

Ferro López, María Cristina

***6863**

86, 87

Fidalgo Jardón, Esperanza

***8661**

86, 87

Fidalgo Martínez, Sonia

***5635**

86, 87

García Iglesias, Estefanía

***7717**

86, 87

García Ramos, María Victoria

***8315**

86

García Rodríguez, Erika

***6891**

86, 87

Gestal Queijas, Sarah

***0357**

83

Gil Rodríguez, Anabella

***1499**

84, 86, 87

Gil Vázquez, Andrea

***1053**

86, 87

González Díaz, Silvia

***1241**

87

González Parada, Noemí

***8795**

86, 87

González Rodríguez, Carlos Javier

***0974**

85

Goti Torres, Carla

***1727**

83

Guitián Montelo, Anxela

***5708**

86, 87

Labraña Piñón, Lidia

***8439**

86

Lantes Suárez, Carmen María

***0452**

86, 87

López Belón, Olalla

***4600**

86, 87

López Casares, Tania

***4244**

86, 87

Losada Pérez, Nuria

***5665**

86, 87

Lozano Coello, Sandra

***9022**

86, 87

Martínez Aguiar, Jorge Eduardo

***2540**

86, 87

Martínez Nion, Juan Manuel

***0989**

86

Moreira Montes, María del Carmen

***0545**

86, 87

Núñez Ares, Jacobo

***4373**

67

Otero Rial, Sabela

***8019**

86

Páez Iglesias, María Blanca

***8250**

22

Pampín Martínez, Ana María

***6315**

86

Pardiñas Pedrosa, Sandra María

***2951**

83

Pena Paz, Laura

***1688**

86, 87

Pérez Ferraz, Rosalía

***4036**

86

Portas Blanco, Alicia

***3909**

10

Portela Sánchez, Elena

***3404**

22, 86, 87

Ríos Verde, Olga

***6589**

83

Rodríguez Díaz, Ana Belén

***6957**

86, 87

Rodríguez López, Tania

***8218**

66, 67

Rodríguez Sampedro, Marta María

***9551**

83

Romar Lema, Silvia

***0509**

86, 87

Saavedra Méndez, Adriana

***2824**

86, 87

Sanmartín Aguete, Julia

***1131**

21

Suarez Rabuñal, Sara

***0088**

43

Villar da Vila, María Olga

***9542**

86, 87

Villegas Goraguer, Elodie

***8155**

87

Yolanda Diéguez, Mouriño

***9300**

86, 87

Yribarren Mansito, María Ángelica

***4864**

87

Cód.

Causa da exclusión

10

Instancia fóra de prazo

21

Importe de taxas ingresadas inferior ao estipulado

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

57

Non pertence ao corpo ou escala do grupo correspondente

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

96

Non é persoal laboral fixo