Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Martes, 14 de xullo de 2020 Páx. 27981

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Xeografía e Ordenación do Territorio.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 18 de outubro de 2019 (publicado no BOE do 6 de novembro de 2019 pola Resolución do secretario xeral de Universidades do 28 de outubro de 2019).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado/a en Xeografía e Ordenación do Territorio pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2020

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Xeografía e Ordenación do Territorio (2ª ed.)
pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 2503949.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

138

Optativas

36

Traballo fin de grao

6

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

R.D. 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carac.

Ciencias Sociais e Xurídicas

Xeografía

Análise Xeográfica Rexional

6

FB

Cartografía Básica

6

FB

Fundamentos de Sistemas de Información Xeográfica

6

FB

Xeografía Física I

6

FB

Xeografía Física II

6

FB

Xeografía Humana I

6

FB

Xeografía Humana II

6

FB

Historia

Historia Contemporánea de España

6

FB

Historia do Mundo Contemporáneo

6

FB

Historia da Arte

Historia da Arquitectura e do Urbanismo

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

Xeografía Humana I

Formación básica

6

Xeografía Física I

Formación básica

6

Historia do Mundo Contemporáneo

Formación básica

6

Historia da Arquitectura e do Urbanismo

Formación básica

6

Cartografía Básica

Formación básica

6

Xeografía Humana II

Formación básica

6

Xeografía Física II

Formación básica

6

Historia Contemporánea de España

Formación básica

6

Análise Xeográfica Rexional

Formación básica

6

Teoría, Métodos e Técnicas Instrumentais

Fundamentos de Sistemas de Información Xeográfica

Formación básica

6

Tratamento da Información Xeográfica

Obrigatoria

6

Fotointerpretación e Teledetección

Obrigatoria

6

Métodos e Técnicas de Traballo de Campo e Laboratorio en Xeografía Física

Obrigatoria

6

SIX para Xeografía Humana Rexional

Obrigatoria

6

SIX para Xeografía Física

Obrigatoria

6

Dinámicas Naturais e Antrópicas no Territorio

Xeografía de Europa

Obrigatoria

6

Xeografía Económica

Obrigatoria

6

Xeografía Rexional do Mundo I

Obrigatoria

6

Climatoloxía

Obrigatoria

6

Xeografía da Poboación

Obrigatoria

6

Xeografía Rexional do Mundo II

Obrigatoria

6

Teoría e Historia da Xeografía

Obrigatoria

6

Xeografía de España

Obrigatoria

6

Xeografía Rural

Obrigatoria

6

Bioxeografía

Obrigatoria

6

Xeomorfoloxía

Obrigatoria

6

Xeografía de Galicia

Obrigatoria

6

Xeografía Urbana

Obrigatoria

6

Ordenación do Territorio

Fundamentos de Ordenación do Territorio

Obrigatoria

6

Instrumentos de Ordenación Territorial e Ambiental

Obrigatoria

6

Xestión Territorial da Paisaxe

Obrigatoria

6

Xeografía Física Aplicada á O.T.

Obrigatoria

6

Xeografía dos Riscos Naturais

Obrigatoria

6

Mención Xeografía Física e Territorio

Xeodinámica Litoral

Optativa

6

Xeoloxía Ambiental

Optativa

6

Climatoloxía Aplicada

Optativa

6

Paisaxes Naturais

Optativa

6

Paleoambiente e Cambio Climático

Optativa

6

Recursos Edáficos

Optativa

6

Sistemas Fluviais

Optativa

6

Xeomorfoloxía e Patrimonio Natural

Optativa

6

Mención Sociedade e Territorio

Xeografía do Turismo

Optativa

6

Xeografía Política

Optativa

6

Xeografía Cultural

Optativa

6

Xeografía da Pobreza e Cooperación ao Desenvolvemento

Optativa

6

Xeografía de Latinoamérica

Optativa

6

Xeografía dos Recursos Mariños

Optativa

6

Xeografía dos Transportes

Optativa

6

Xeografía Social

Optativa

6

Prácticas externas e traballo fin de grao

Traballo fin de grao

Obrigatoria

6

Prácticas académicas externas

Optativa

6

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Xeografía Humana I

Formación básica

6

Xeografía Física I

Formación básica

6

Historia do Mundo Contemporáneo

Formación básica

6

Historia da Arquitectura e do Urbanismo

Formación básica

6

Cartografía Básica

Formación básica

6

Xeografía Humana II

Formación básica

6

Xeografía Física II

Formación básica

6

Historia Contemporánea de España

Formación básica

6

Análise Xeográfica Rexional

Formación básica

6

Fundamentos de Sistemas de Información Xeográfica

Formación básica

6

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Tratamento da Información Xeográfica

Formación básica

6

Fotointerpretación e Teledetección

Formación básica

6

Métodos e Técnicas de Traballo de Campo e Laboratorio en Xeografía Física

Formación básica

6

SIX para Xeografía Humana Rexional

Formación básica

6

Xeografía de Europa

Formación básica

6

Xeografía Económica

Formación básica

6

Xeografía Rexional do Mundo I

Formación básica

6

Climatoloxía

Formación básica

6

Xeografía da Poboación

Formación básica

6

Xeografía Rexional do Mundo II

Formación básica

6

Terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

SIX para Xeografía Física

Obrigatoria

6

Teoría e Historia da Xeografía

Obrigatoria

6

Xeografía de España

Obrigatoria

6

Xeografía Rural

Obrigatoria

6

Bioxeografía

Obrigatoria

6

Xeomorfoloxía

Obrigatoria

6

Xeografía de Galicia

Obrigatoria

6

Xeografía Urbana

Obrigatoria

6

Fundamentos de Ordenación do Territorio

Obrigatoria

6

Créditos optativos

Optativa

6

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Instrumentos de Ordenación Territorial e Ambiental

Obrigatoria

6

Xestión Territorial da Paisaxe

Obrigatoria

6

Xeografía Física aplicada á O.T.

Obrigatoria

6

Xeografía dos Riscos Naturais

Obrigatoria

6

Créditos optativos

Optativa

30

Traballo fin de grao

Obrigatoria

6

– Optativas de terceiro curso.

Xeodinámica Litoral

Optativa

6

Xeografía do Turismo

Optativa

6

– Optativas de cuarto curso.

Xeoloxía Ambiental

Optativa

6

Climatoloxía Aplicada

Optativa

6

Paisaxes Naturais

Optativa

6

Paleoambiente e Cambio Climático

Optativa

6

Recursos Edáficos

Optativa

6

Sistemas Fluviais

Optativa

6

Xeomorfoloxía e Patrimonio Natural

Optativa

6

Xeografía Política

Optativa

6

Xeografía Cultural

Optativa

6

Xeografía da Pobreza e Cooperación ao Desenvolvemento

Optativa

6

Xeografía de Latinoamérica

Optativa

6

Xeografía dos Recursos Mariños

Optativa

6

Xeografía dos Transportes

Optativa

6

Xeografía Social

Optativa

6

Prácticas académicas externas

Optativa

6