Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Martes, 14 de xullo de 2020 Páx. 27976

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Psicoloxía.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título polo Acordo do Consello de Ministros do 29 de novembro de 2019 (publicado no BOE do 17 de decembro de 2019 pola Resolución do secretario xeral de Universidades de 3 de decembro de 2019).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2020

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Psicoloxía

Código RUCT: 4317022.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Modalidade de impartición: presencial.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

18

Optativas

42

Prácticas externas OB

18

Traballo fin de máster

12

Créditos totais

90

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Curso

Módulo

O papel da Psicoloxía na Sociedade e Compromiso Ético

Obrigatorio

3

Materias obrigatorias

Deseños Avanzados de Investigación en Psicoloxía

Obrigatorio

3

Medida e Análise de Datos en Psicoloxía

Obrigatorio

4,5

Habilidades para o Emprendemento en Psicoloxía

Obrigatorio

4,5

Perspectiva de Xénero e Igualdade en Psicoloxía

Obrigatorio

3

Prácticum de Intervención Social e Comunitaria

Obrigatorio

18

Materias vinculadas á especialidade en Psicoloxía da Intervención Social e Comunitaria

Traballo fin de máster de Intervención Social e Comunitaria

Obrigatorio

12

Análise da Realidade Social: Fundamentos da Intervención Social e Comunitaria

Optativo

3

Habilidades Sociais e Directivas para a Intervención en Psicoloxía Social e Comunitaria

Optativo

3

Intervención en Contextos de Violencia Grupal

Optativo

3

Intervención en Contextos de Violencia de Xénero

Optativo

3

Participación Cidadá, Apoio Social e Voluntariado

Optativo

3

Materias optativas da especialidade en Psicoloxía da Intervención Social e Comunitaria

Intervención en Pobreza, Emigración e Desarraigamento

Optativo

3

Intervención en Violencia Política e Terrorismo

Optativo

3

Paradigma da Obediencia á Autoridade: Implicacións para a Intervención en Violencia

Optativo

3

Intervención en Nenos e Adolescentes en Situacións de Vulnerabilidade Psicosocial

Optativo

3

Prevención de Condutas Problema en Menores e Desenvolvemento Moral

Optativo

3

Promoción de Hábitos de Vida Saudables

Optativo

3

Prevención e Intervención en Drogodependencias

Optativo

3

Prevención e Intervención en Problemas de Adicción a Novas Tecnoloxías

Optativo

3

Intervención Psicosocial en Crise e Trauma

Optativo

3

Intervención Psicosocial en Emerxencias e Catástrofes

Optativo

3

Prácticum de Psicoloxía Experimental

Obrigatorio

18

Materias vinculadas á especialidade en Psicoloxía Experimental

Traballo fin de máster de Psicoloxía Experimental

Obrigatorio

12

Alcance do Método Científico en Psicoloxía

Optativo

3

Técnicas Psicofisiolóxicas

Optativo

3

Programación Informática para Experimentación en Psicoloxía

Optativo

3

Nesgos Cognitivos e Motivación

Optativo

3

Técnicas de Investigación en Condicionamento Clásico Humano

Optativo

3

Materias optativas da especialidade en Psicoloxía Experimental

Aprendizaxe e Control Cognitivo

Optativo

3

Investigación en Imaxes Mentais: Ámbitos de Aplicación

Optativo

3

Distorsións da Memoria

Optativo

3

Razoamento e Solución de Problemas

Optativo

3

Investigación en Bilingüismo

Optativo

3

Investigación Aplicada en Neurociencia Cognitiva

Optativo

3

Procesos Psíquicos Superiores

Optativo

3

Lingüística de Corpus

Optativo

6

Gramática e Discurso

Optativo

3

Economía das Políticas Científicas e de Innovación

Optativo

3

Políticas e Programas de Apoio á I+D e á Innovación

Optativo

3

Deseño, Avaliación e Xestión de Proxectos de Investigación

Optativo

3

Inglés Académico Oral e Escrito

Optativo

3

Materia optativa común

Especialidades:

O mestrado ten dúas especialidades:

– Especialidade en Psicoloxía da Intervención Social e Comunitaria.

– Especialidade en Psicoloxía Experimental.

Cada estudante debe optar, obrigatoriamente, por unha especialidade.

Para obter o título nunha especialidade, ademais das materias obrigatorias, o estudante deberá cursar o módulo de materias vinculadas á especialidade elixida, 24 créditos optativos da especialidade e outros seis a elixir de entre todas as materias optativas do mestrado, sexan da especialidade ou non. O prácticum e o traballo fin de máster (TFM) deberán realizarse no campo da especialidade elixida.