Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 31 de xullo de 2020 Páx. 30210

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 15 de xullo de 2020, ditada no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020, e se procede á súa convocatoria.

Mediante a Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (Diario Oficial de Galicia número 27, do 10 de febreiro de 2020), establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2020.

De conformidade co artigo 19 da citada orde, o órgano competente para resolver, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social, será a persoa titular da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Así mesmo, o artigo 12 establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 15 de xullo de 2020, ditada no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria, que se recolle no anexo á resolución.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 15 de xullo de 2020, que finaliza este procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor, potestativamente, recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun (1) mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Esta resolución tamén poderá ser impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza, o órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2020

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 15 de xullo de 2020, ditada no procedemento BS306B, respecto das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria.

Pola Orde do 20 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia nº 27, do 10 de febreiro de 2020) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2020.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor, examinadas pola comisión de avaliación as admitidas a trámite e emitido por esta o informe referido no artigo 16.6, á vista da proposta de resolución formulada polo órgano instrutor, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias e atribuída a competencia para resolver, por delegación da conselleira de Política Social, segundo o disposto no artigo 19.1 e na disposición adicional cuarta da orde de convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son admisibles a trámite as solicitudes das asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo I, por incumprimento dos requisitos sinalados nos artigos 5 e 13 da orde de convocatoria.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo II, polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 5.5 da orde de convocatoria.

Terceiro. Que non son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo III, por concorrer causa de exclusión ao non ser o proxecto subvencionable segundo os artigos 6 e 7.

Cuarto. Que son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo IV, na contía sinalada para cada entidade e en aplicación dos criterios de avaliación e prelación establecidos nos artigos 16 e 17, por un importe total de 398.012,74 €.

Quinto. Que non son susceptibles de obter subvención as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo V, por non acadar o proxecto presentado a puntuación mínima de 50 puntos exixida no artigo 17 da orde de convocatoria.

Sexto. Que están na lista de reserva as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de servizos á xuventude, federacións e grupos informais de mozas e mozos recollidas no anexo VI, de acordo co artigo 18.2 e coa orde de prelación establecida no artigo 16.6.

Sétimo. De conformidade co artigo 19.3 das bases reguladoras, a entidade ou grupo beneficiario disporá dun prazo de dez (10) días, desde a publicación da resolución de concesión, para realizar algún dos seguintes trámites mediante a presentación do anexo V:

a) Renunciar á subvención concedida se, por calquera circunstancia, non pode realizar o proxecto subvencionado, tendo en conta o establecido no artigo 5.4.

b) Solicitar o anticipo previsto no artigo 21.2. Para iso deberá presentar, ademais:

1º. O anexo X debidamente cuberto. No caso dos grupos informais, todas as persoas que o compoñen deberán ser titulares da conta bancaria e asinar este anexo.

2º. As certificacións de estar ao día das obrigas coa AEAT, a TXSS e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, só no caso de que se opuxesen expresamente á súa consulta automática no trámite de solicitude.

Transcorrido o prazo de dez (10) días, non se admitirán máis solicitudes de anticipo.

Oitavo. A data límite para presentar a xustificación da subvención é o 15 de outubro de 2020.

Xustificarase a totalidade do proxecto subvencionado, para o cal deberá achegarse a documentación relacionada no artigo 20 da orde reguladora.

Noveno. A presente resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun (1) mes, que se contará a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Esta resolución tamén poderá ser impugnada directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza, o órgano contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses, a partir do día seguinte ao súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 12 da Orde do 20 de decembro de 2019 e no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2020. A conselleira de Política Social; P.D. (Artigo 19 da Orde do 20.12.2019); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Solicitudes non admitidas a trámite

Nº exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Causa

2020/023

Asociación Xuvenil de Estudantes do IES Nº 1 do Carballiño ASESGAL

G32498826

Non censada

2020/024

Oceanic and Marine Engineering Student Association

G70584891

Non censada

2020/043

Asociación Espazo Feminista Marín

G94180601

Non censada

2020/052

ENJOY 2020!

Israel David Figueirido Arnoso

***9818**

Non presenta proxecto

2020/057

Cangas 3X3

Manel Iglesias Vidal

***1493**

Número de persoas membros inferior ao mínimo requirido

2020/058

Lazanos polo Camiño

Jacobo García Novoa

***3253**

Non atenderon o requirimento

2020/059

Asociación EFA Piñeiral

G15058977

Non presenta proxecto

2020/060

Iniciativa Biosbarda

Andrea Soliño Romero

***8078**

Non presenta proxecto

2020/062

ICE Renovación Xuventude

Erika Teresa Arreaga Sandoval

****5016*

Non presenta proxecto

2020/070

Sustinea

G32422834

Non presenta proxecto

2020/074

Asociación Cultural Maislume Kolektive

G70485453

Non presenta proxecto

2020/082

Mocidade Exterior en Galiza

Santiago Gamboa Ocampo

***4382**

Non atenderon o requirimento

2020/090

Ovos de Ouro

Pedro Fernández Ares

***9810**

Non atenderon o requirimento

2020/103

Agrupación Xuvenil Brigantium

G15404403

A persoa representante non cumpre o requisito da idade

2020/112

Twit Plost

Gema Míguez Rodríguez

***2174**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2020/114

Asociación Futura XXI

G70024583

Non presenta proxecto

2020/117

La Grotta

G70560602

Non presenta proxecto

2020/119

Feitizo Films

Roi Grandío Arbiol

***9261**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2020/122

Asociación Xuvenil Arousa moza

G94157963

Non xustificou a axuda o ano anterior

2020/124

Asociación de Estudiantes de Intercambio de Santiago de Compostela

G70521240

Non censada

2020/126

Gandeiros Tecnolóxicos

Adrián Pereira Alonso

***1034**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2020/128

Xeocatching Rural do Cambio Climático

Amaia Kjaersgaard Larrañaga

***8502**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2020/129

Mozas Emprendedoras do Rural a prol da Conciliación

Aida Núñez Lamelas

***4843**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2020/130

Agolada Quere Música

Adrián Buján Vázquez

***0629**

Unha persoa membro pertence a dous grupos

2020/135

Rol Dungeon

Marcos Gañete Mougán

***9290**

Non atenderon o requirimento

ANEXO II

Solicitudes denegadas por incumprimento dos requisitos do artigo 5.5

Nº exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Motivo

2020/089

Onion

Lara Caeiro de Soto

***9106**

Débedas coa AEAT

2020/134

Monitorado Activo

Juan Ignacio Arrebola Prieto

***9044**

Débedas coa AEAT e SS

2020/105

Grupo Informal O cerquiño

José Mauricio Nieto Calderón

***4780**

Débedas coa AEAT

2020/076

Agrupación Folclórica Queixume dos Pinos

G32224198

Débedas coa AEAT

ANEXO III

Solicitudes excluídas

Nº exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Causa

2020/004

Ardai Educación y Terapia

G32456097

Remuneración da entidade impulsora do proxecto

2020/033

Asociación de Pais de Alumnos Armando Cotarelo Valledor de Boimorto

G15433238

Subcontratación

2020/056

OvinoGal

Alejandro Castelo Lens

***0244**

Subcontratación

2020/072

Correr por un Sueño

Alejandro Núñez Núñez

***5561**

Actividades fóra de Galicia

2020/098

Eido Cultural

Sofía García Álvarez

***7172**

Actividades fóra do período subvencionable

2020/132

Garatuxe

Nazaret Seoane Vales

***1051**

Gastos non subvencionables

ANEXO IV

Solicitudes obxecto de subvención

Orde de prelación

Expediente

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

Importe concedido

1

2020/065

Ciencia Aberta

Ignacio Delgado Ferreiro

***1639**

87,5

5.000,00 €

2

2020/100

Rural Mutante

Araceli Macías García

***2970**

87,5

5.000,00 €

3

2020/068

Asociación Cultural e Deportiva Vella Escola

G36597714

80

4.980,00 €

4

2020/125

Xóvenes con Talento: unha Aposta polo Rural Galego

Paula Rodríguez Villamayor

***9443**

77,5

5.000,00 €

5

2020/022

Asociación Xuvenil Xuntanza Xuvenil

G36744951

75

5.000,00 €

6

2020/116

Asociación Cultural Xaquedrum

G27336353

75

5.000,00 €

7

2020/096

Asociación Colectivo Espazo 16

G94155298

72,5

5.000,00 €

8

2020/075

San Xulián

Rubén Ricardo Pereira Castrillón

***2718**

72,5

3.653,00 €

9

2020/015

Asociación Cultural Rebulir

G32378960

72,5

4.972,00 €

10

2020/087

Murphy Films

Rubén Beiró Rodríguez

***4867**

70

1.310,00 €

11

2020/010

Asociación Integro das Persoas con Diversidade Funcional da Costa da Morte

G15173263

70

5.000,00 €

12

2020/073

Colectivo Empodera Rural

Lidia Arcas Pérez

***4409**

70

3.770,13 €

13

2020/049

Asociación Lalatinica

G70358155

70

5.000,00 €

14

2020/086

Pesquedellas

Catuxa Gómez Teijo

***4533**

70

3.470,00 €

15

2020/111

Asociación Grupo Scout ILEX 695

G32466187

70

5.000,00 €

16

2020/021

Asociación Escola de Tempo e Aire Libre Néboa

G15409063

70

4.125,00 €

17

2020/017

Asociación EFA Fonteboa

G15059876

67,5

4.960,00 €

18

2020/123

La 10 Producciones

Alejandro Vargas Vizoso

***7411**

67,5

5.000,00 €

19

2020/055

Asociación Xuvenil Os gaiteiros

G32270423

67,5

4.965,00 €

20

2020/051

Asociación Tir Na N´Og

G27383785

67,5

5.000,00 €

21

2020/030

Down Vigo: Asociación para Síndrome de Down

G36697324

67,5

5.000,00 €

22

2020/088

Grupo informal Xóvenes do Xurés

Pablo Rodríguez Paz

***6959**

67,5

5.000,00 €

23

2020/081

Impulso de las Mujeres en el Emprendimiento Rural

Laura Iglesias Salvador

***8448**

65

4.900,00 €

24

2020/035

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

65

5.000,00 €

25

2020/094

Magma

Alma da Luz Fernández

***6505**

65

3.058,68 €

26

2020/069

Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

65

5.000,00 €

27

2020/038

PoliGal

Paula Rivas Fandiño

***1113**

62,5

5.000,00 €

28

2020/054

Acción Social por la Juventud

G70611439

62,5

5.000,00 €

29

2020/053

Federación ASDE Scouts de Galicia

G70305008

62,5

5.000,00 €

30

2020/034

As Xoias do Alén

Daniel Atán Romar

***9714**

62,5

700,00 €

31

2020/115

Jóvenes Tui-Vigo

Luis José Boullosa Martínez

***6734**

62,5

5.000,00 €

32

2020/009

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

R1500053B

62,5

5.000,00 €

33

2020/131

Grupo Informal Dezactiva

Pablo Jordedo Frade

***9302**

62,5

5.000,00 €

34

2020/001

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

62,5

2.584,00 €

35

2020/006

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

62,5

4.385,00 €

36

2020/029

Asociación Recreativa e Cultural Sueste

G36472306

60

4.495,10 €

37

2020/002

ONG Mestura

G15940414

60

5.000,00 €

38

2020/008

Asociación Cultural Vieiro

G32015760

60

5.000,00 €

39

2020/013

Organización Juvenil Española

G28556728

60

4.996,00 €

40

2020/045

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

G15068091

60

3.544,50 €

41

2020/061

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

60

5.000,00 €

42

2020/091

Asociación Recreativa e Cultural Marexada

G36980605

60

5.000,00 €

43

2020/071

Cóidome

Diego García Sánchez

***7436**

60

3.385,00 €

44

2020/011

Asociación Ocionautas

G94114022

60

5.000,00 €

45

2020/121

Federación Galega de Bandas de Música Populares

G15110893

60

5.000,00 €

46

2020/028

Xeración

G70385091

60

5.000,00 €

47

2020/036

Enredando Igualdade

Angee Marcela Garzón Rodríguez

***5346**

60

5.000,00 €

48

2020/102

Asociación Cultural Deportiva e Xuvenil de Ser

G70300736

60

5.000,00 €

49

2020/080

Grupo Informal Vedra Verde XXI

Silvia Ferro Fernández

***9463**

57,5

4.930,00 €

50

2020/120

Asociación Musical Cultura Tirante

G94081809

57,5

5.000,00 €

51

2020/040

Antas 2020

Aroa Pazos Vidal

***1309**

57,5

5.000,00 €

52

2020/101

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

57,5

4.088,00 €

53

2020/016

Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual ASPAS

G15031537

57,5

5.000,00 €

54

2020/083

Asociación Ourensana de Esclerose Múltiple, Párkinson e outras Enfermidades Neurodexenerativas

G32209983

57,5

4.109,14 €

55

2020/063

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

57,5

2.400,00 €

56

2020/108

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

57,5

4.600,00 €

57

2020/027

Simbiose

G70592985

57,5

5.000,00 €

58

2020/046

Imaqua

Francisco Abilleira González

***1625**

57,5

5.000,00 €

59

2020/047

Asociación Xuvenil Ateibo

G27013309

57,5

5.000,00 €

60

2020/110

Asociación Down Coruña

G15731466

55

5.000,00 €

61

2020/041

20 Ulla 20

Fátima Limia Rocha

***0922**

55

5.000,00 €

62

2020/097

Asociación Xuvemprende

G32469694

55

5.000,00 €

63

2020/113

LZU Producciones

Gabriel Varela Vales

***0869**

55

4.992,70 €

64

2020/032

Asociación Síndrome de Down Compostela

G15587355

55

4.850,00 €

65

2020/039

Cimo Entidade Prestadora de Servizos

G32010449

55

4.664,99 €

66

2020/066

ADO

G32410797

55

5.000,00 €

67

2020/067

Cruz Vermella Española - Cruz Vermella Xuventude

Q2866001G

55

5.000,00 €

68

2020/106

Asociación Feitizo

G70550710

55

5.000,00 €

69

2020/109

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

55

5.000,00 €

70

2020/136

Crú Edicións

Manuel Chapela Poceiro

***1209**

55

5.000,00 €

71

2020/042

ASPANAIS, Asociación de Padres o Tutores de Personas con Discapacidad Intelectual de Lugo

G27018365

55

2.215,00 €

72

2020/025

Asociación Cultural O Castro

G36116879

55

4.970,00 €

73

2020/137

Mocidade Cabaqueira

José Alonso Martínez

***7415**

55

5.000,00 €

74

2020/050

Asociación Xogais

G36917037

55

5.000,00 €

75

2020/099

Agrupación CeibaRimas

Margarida Rodríguez Tilve

***9072**

55

5.000,00 €

76

2020/118

Esfeir@s

Marc Romero Estonllo

***8442**

55

5.000,00 €

77

2020/085

Club Montañeiros Celtas

G36637890

55

4.965,00 €

78

2020/037

Kpop Lugo

Víctor Manuel Carro Cotarelo

***0825**

55

3.799,50 €

79

2020/012

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

52,5

5.000,00 €

80

2020/048

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

52,5

4.924,00 €

81

2020/095

Asociación Xuvenil Comarea

G15798747

52,5

5.000,00 €

82

2020/079

Asociación para a Prevención e a Educación Social

G32383549

52,5

4.366,00 €

83

2020/031

Federación EFA Galicia

G15299357

52,5

4.950,00 €

84

2020/127

Grupo Informal Implícate

Andrea Piñeiro Puente

***9362**

52,5

5.000,00 €

85

2020/133

GZ Agroup

Gustavo Thomé Oliveira

***6785**

52,5

4.935,00 €

86

2020/107

Amigos da Terra

G32242422

52,5

5.000,00 €

ANEXO V

Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima de 50 puntos

Nº exp.

Solicitante

Representante do grupo informal

NIF

Puntos

2020/078

Asociación AMAP

G84985753

45

2020/018

Asociación Xuvenil Atlántica

G70563663

42,5

2020/026

Asociación Cultural Jóvenes Científicos y Emprendedores Atlantic

G32407611

42,5

2020/084

Kinitas Fanzine

Erika Bea Sotullo

***6303**

37,5

2020/093

Iniciatica Xove de Integración

Cristina Correa Segade

***3023**

37,5

2020/104

Asociación Xuvenil Altamar

G36658581

35

ANEXO VI

Solicitudes en lista de reserva

Orde de prelación

Nº exp.

Solicitante

NIF

Puntos

Orzamento

1

2020/064

Asociación Érguete Baixo Miño

G36124279

52,5

5.000,00 €

2

2020/014

Down Pontevedra «Xuntos»

G36164887

52,5

4.930,00 €

3

2020/092

Asociación CIOR Galicia

G27497619

52,5

5.000,00 €

4

2020/007

Agrupación Folklórica Santiaguiños de Boimorto

G15223936

50

5.000,00 €

5

2020/003

Sagrado Corazón

G27118934

50

5.000,00 €

6

2020/005

Asociación Apader

G15051741

50

3.015,00 €

7

2020/019

Censea

G70529920

50

5.000,00 €

8

2020/077

ASDEGAL (Acción Solidaria de Galicia)

G27727593

50

5.000,00 €

9

2020/020

Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo de Cuntis

G36405769

50

5.000,00 €

10

2020/044

Asociación Periodística, Estudios y Comunicación

G70448345

50

5.000,00 €