Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 31 de xullo de 2020 Páx. 30220

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 21 de xullo de 2020 de concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS508B).

No Diario Oficial de Galicia número 22, do 3 de febreiro de 2020, publícase a Orde do 3 de xaneiro de 2020, da Consellería de Política Social, coas bases reguladoras das subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (procedemento BS508B).

De conformidade co artigo 13 da antedita orde, a resolución do procedemento de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 14 da mesma orde establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da resolución de concesión de data 21 de xullo de 2020 no procedemento BS508B de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria de carácter privado, para o fomento e a realización de actividades de voluntariado para o ano 2020.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 21 de xullo de 2020 esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Unha vez notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de dez (10) días, computado a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia, para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2020

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 21 de xullo de 2020 ditada no procedemento BS508B de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e realización de actividades de voluntariado.

Vista a proposta de resolución do Servizo de Voluntariado e Participación, de conformidade co disposto no artigo 11 da Orde do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas no anexo I, ao abeiro da Orde do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade cos criterios de valoración previstos no artigo 12 das bases reguladoras, por un importe total de cento corenta e cinco mil catrocentos quince euros (145.415,00 €) para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.312F.481.0.

As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 3 de xaneiro de 2020 e, especialmente, ás establecidas no artigo 20.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 16 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizarase de acordo co previsto no artigo 18 da mesma convocatoria.

Segundo. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Terceiro. Esta resolución, que finaliza o procedemento, esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2020

A conselleira de Política Social, (P.D. artigo 13 e disposición adicional terceira da Orde do 3.1.2020); Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Nº de expediente

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

BS508B 2020/075

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (CogamiI)

G32115941

A Coruña

64,00

1.703,68 €

2

BS508B 2020/088

Arquitectos sin Fronteras España , ASF-Demarcación Galicia

G60192614

A Coruña

61,00

1.623,82 €

3

BS508B 2020/030

Asociación Búsqueda y Salvamento de Galicia

G70420021

A Coruña

60,00

1.597,20 €

4

BS508B 2020/056

Cruz Roja Española, Comité Autonómico de Galicia

Q2866001G

A Coruña

58,00

1.543,96 €

5

BS508B 2020/092

Asociación Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

A Coruña

58,00

1.543,96 €

6

BS508B 2020/016

Escola Deportiva Santiago

G70301379

A Coruña

57,00

1.517,34 €

7

BS508B 2020/034

Asociación Centinelas

G70390745

A Coruña

57,00

1.517,34 €

8

BS508B 2020/053

Aspronaga, Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia

G15028855

A Coruña

57,00

1.517,34 €

9

BS508B 2020/011

Real Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

G15074743

A Coruña

56,00

1.490,72 €

10

BS508B 2020/048

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

56,00

1.490,72 €

11

BS508B 2020/027

Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela

G15775604

A Coruña

55,00

1.464,10 €

12

BS508B 2020/117

Agrupación Xuvenil, Sociocultral, Recreativa y Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

55,00

1.464,10 €

13

BS508B 2020/118

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

54,50

1.450,79 €

14

BS508B 2020/032

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

54,00

1.437,48 €

15

BS508B 2020/079

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

A Coruña

54,00

1.437,48 €

16

BS508B 2020/106

Fetega-UDP, Federación Territorial de Asociaciones Provinciales de Pensionistas y Jubilados de Galicia

G32193138

A Coruña

54,00

1.437,48 €

17

BS508B 2020/022

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

53,00

1.410,86 €

18

BS508B 2020/041

Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña, Grumico

G15038797

A Coruña

53,00

1.410,86 €

19

BS508B 2020/108

Fademga Plena Inclusión Galicia (Federación Gallega de Asociacións en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo)

G36620037

A Coruña

53,00

750,00 €

20

BS508B 2020/029

Asociación Extramundi

G70479902

A Coruña

52,50

1.397,55 €

21

BS508B 2020/049

Asociación Xuvenil, Cultural, Deportiva e de Promoción da Saúde INTEGRAD@S

G15973357

A Coruña

52,00

1.384,24 €

22

BS508B 2020/061

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

52,00

1.384,24 €

23

BS508B 2020/100

Asociación Dignidad Galicia

G15500853

A Coruña

51,50

1.370,93 €

24

BS508B 2020/064

Asociación de pais de persoas con trastorno do espectro autista (TEA) da provincia da Coruña, Aspanaes

G15048937

A Coruña

51,00

1.357,62 €

25

BS508B 2020/119

Asociación Ambar das persoas con diversidade funcional

G15052434

A Coruña

51,00

1.357,62 €

26

BS508B 2020/054

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

50,50

1.215,00 €

27

BS508B 2020/120

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

50,50

1.344,31 €

28

BS508B 2020/005

ONG Mestura, para la integración social de las personas inmigrantes y emigrantes

G15940414

A Coruña

50,00

1.331,00 €

29

BS508B 2020/052

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, AXF

G15121676

A Coruña

50,00

1.331,00 €

30

BS508B 2020/115

Asociación Mirabal

G70312954

A Coruña

50,00

1.331,00 €

31

BS508B 2020/121

Asociación Proxecto Máscaras

G70401518

A Coruña

50,00

1.331,00 €

32

BS508B 2020/024

Asociación Socioeducativa para la Educación, ASEDUC

G70067830

A Coruña

49,00

1.304,38 €

33

BS508B 2020/059

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

49,00

1.304,38 €

34

BS508B 2020/045

Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco

G15229057

A Coruña

48,00

1.277,76 €

35

BS508B 2020/074

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

48,00

1.277,76 €

36

BS508B 2020/082

Asociación de padres, profesionales y amigos de personas con discapacidad intelectual «Special Olympics Galicia»

G15771777

A Coruña

47,50

375,00 €

37

BS508B 2020/099

Club deportivo inclusivo ENKI

G70505276

A Coruña

47,00

1.251,14 €

38

BS508B 2020/096

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

A Coruña

46,50

1.237,83 €

39

BS508B 2020/006

Asociación Galega de Fibrose Quística, AGFQ

G15088396

A Coruña

44,00

1.171,28 €

40

BS508B 2020/008

Cooperación Internacional

G80829641

A Coruña

44,00

1.171,28 €

41

BS508B 2020/012

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

44,00

1.171,28 €

42

BS508B 2020/116

Club Hockey Compostela

G70160114

A Coruña

44,00

1.171,28 €

43

BS508B 2020/047

Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, Fagal

G15656739

A Coruña

42,00

1.118,04 €

44

BS508B 2020/093

Asociación Síndrome de Down da Coruña

G15731466

A Coruña

42,00

1.118,04 €

45

BS508B 2020/109

Fundación Baiuca Verdescente

G70542113

A Coruña

42,00

1.118,04 €

46

BS508B 2020/113

Fundación Ronsel

G15752660

A Coruña

39,50

1.051,49 €

47

BS508B 2020/085

Xeración Asociación Cultural

G70385091

A Coruña

39,00

1.038,18 €

48

BS508B 2020/090

Asociación Alcer-Coruña, para a loita contra as enfermidades do ril

G15058647

A Coruña

39,00

1.038,18 €

49

BS508B 2020/009

Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector, Igaxes3

G15784978

A Coruña

35,50

945,01 €

50

BS508B 2020/015

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur

G15052137

A Coruña

35,00

931,70 €

51

BS508B 2020/017

Asociación de padres de personas con discapacidad intelectual, Aspas

G15031537

A Coruña

35,00

931,70 €

52

BS508B 2020/023

Fundación de Adultos Discapacitados de A Coruña, ADCOR

G15546484

A Coruña

35,00

931,70 €

53

BS508B 2020/007

Asociación por qué no Ayudar

G70529870

A Coruña

34,00

905,08 €

54

BS508B 2020/107

Marola Fútbol Club

G15583370

A Coruña

34,00

905,08 €

55

BS508B 2020/105

Asociación Raíña Paraíso

G70461009

A Coruña

33,00

878,46 €

56

BS508B 2020/050

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

60,00

1.597,20 €

57

BS508B 2020/094

Fundación Juan Soñador

G24452435

Lugo

57,50

1.530,65 €

58

BS508B 2020/072

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

56,00

1.490,72 €

59

BS508B 2020/040

Alume Saúde Mental

G27198977

Lugo

55,00

1.464,10 €

60

BS508B 2020/018

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo, Cogami Lugo

G27219773

Lugo

54,00

1.437,48 €

61

BS508B 2020/069

Asociación Raiolas-Lugo

G27255991

Lugo

54,00

498,28 €

62

BS508B 2020/058

Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

G27262799

Lugo

53,00

1.410,86 €

63

BS508B 2020/021

Aspnais-Asociación de padres o tutores de personas con discapacidad intelectual de Lugo

G27018365

Lugo

51,00

1.357,62 €

64

BS508B 2020/124

Asociación cultural Xaquedrum

G27336353

Lugo

51,00

1.357,62 €

65

BS508B 2020/037

Asociación Alcer-Lugo, para a loita contra as enfermidades renais

G27015866

Lugo

49,00

1.304,38 €

66

BS508B 2020/001

Asociación Alar Galicia, para proyectos globales de inserción e integración sociolaborales

G15775901

Lugo

48,50

1.291,07 €

67

BS508B 2020/114

Asociación Juvenil y Cultural Ateibo

G27013309

Lugo

47,00

1.251,14 €

68

BS508B 2020/033

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer de Chantada

G27320225

Lugo

44,00

1.171,28 €

69

BS508B 2020/010

Asociación Auxilia-Lugo

G08317059

Lugo

42,00

1.118,04 €

70

BS508B 2020/004

Asociación de familiares de personas con alzhéimer y otras demencias, AFA Viveiro

G27341940

Lugo

41,00

1.091,42 €

71

BS508B 2020/051

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer e outras demencias de Lugo, Afalu

G27285980

Lugo

40,00

1.064,80 €

72

BS508B 2020/080

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Lugo

25,00

665,50 €

73

BS508B 2020/101

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude

G32242422

Ourense

58,00

1.543,96 €

74

BS508B 2020/065

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

57,50

1.530,65 €

75

BS508B 2020/046

Asociación Autismo Ourense

G32249484

Ourense

56,50

1.504,03 €

76

BS508B 2020/057

Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense Renacer

G32306623

Ourense

54,00

1.437,48 €

77

BS508B 2020/077

Asociación ouensana de esclerosis múltiple, ELA, párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, AODEM

G32209983

Ourense

53,00

1.410,86 €

78

BS508B 2020/098

Asociación Limisi para a promoción das persoas con diversidade funcional da comarca da Limia

G32302671

Ourense

52,00

1.384,24 €

79

BS508B 2020/038

Fundación Hospital Asilo de Nuestra Señora de los Ángeles

G32008633

Ourense

51,00

1.357,62 €

80

BS508B 2020/103

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

51,00

1.357,62 €

81

BS508B 2020/044

Natural Ardai, terapia, ocio y formación

G32456097

Ourense

47,50

1.264,45 €

82

BS508B 2020/076

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)/Junta Provincial de Ourense

G28197564

Ourense

47,00

1.251,14 €

83

BS508B 2020/087

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense, Afaor

G32198970

Ourense

47,00

1.251,14 €

84

BS508B 2020/003

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

45,50

1.211,21 €

85

BS508B 2020/013

Asociación de Viudas María Andrea de Ourense

G32014334

Ourense

42,00

1.118,04 €

86

BS508B 2020/025

Asociación Down Ourense

G32311870

Ourense

41,50

1.104,73 €

87

BS508B 2020/097

Valoresc Innovation

G70377585

Ourense

41,00

1.091,42 €

88

BS508B 2020/002

Club Fluvial Allariz

G32102899

Ourense

37,50

998,25 €

89

BS508B 2020/067

Asociación Xaruma

G27746486

Pontevedra

57,00

1.517,34 €

90

BS508B 2020/091

Fundación Amigos de los Mayores

G83625509

Pontevedra

57,00

1.517,34 €

91

BS508B 2020/042

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra. Cogami-Pontevedra

G36704195

Pontevedra

56,00

1.490,72 €

92

BS508B 2020/062

Asociación San Xerome Emiliani

G36018802

Pontevedra

56,00

1.490,72 €

93

BS508B 2020/083

Sociedade Amigos de Redondela, Soar

G94175544

Pontevedra

55,50

1.477,41 €

94

BS508B 2020/102

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

Pontevedra

55,50

1.477,41 €

95

BS508B 2020/071

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

54,50

1.450,79 €

96

BS508B 2020/060

Aspanaex, Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual de la provincia de Pontevedra

G36605905

Pontevedra

54,00

1.437,48 €

97

BS508B 2020/081

Asociación Filantrópica. Inclusión Social Activa. Boa Vida

G94056215

Pontevedra

54,00

1.437,48 €

98

BS508B 2020/066

AIDA. Ayuda, Intercambio y Desarrollo

G82484882

Pontevedra

53,00

1.410,86 €

99

BS508B 2020/089

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

51,00

1.357,62 €

100

BS508B 2020/068

Fundación Eomaia

G27729326

Pontevedra

50,00

1.331,00 €

101

BS508B 2020/104

Asociación Avelaíña de axuda ás persoas con problemas de saúde mental

G36298867

Pontevedra

49,00

1.304,38 €

102

BS508B 2020/110

APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

49,00

1.304,38 €

103

BS508B 2020/112

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

49,00

1.304,38 €

104

BS508B 2020/035

Asociación de atención a la parálisis cerebral y afines Amencer-Aspace

G36153757

Pontevedra

48,50

1.291,07 €

105

BS508B 2020/043

Down Pontevedra Xuntos, Asociación Síndrome de Down

G36164887

Pontevedra

48,00

1.277,76 €

106

BS508B 2020/073

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Pontevedra

46,00

1.224,52 €

107

BS508B 2020/020

Asociación de apoyo a personas con diversidad intelectual, Aceesca

G36021970

Pontevedra

45,00

1.197,90 €

108

BS508B 2020/026

Comunidade de Montes de Teis

V36841047

Pontevedra

45,00

1.197,90 €

109

BS508B 2020/014

Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer y otras demencias de Galicia, Afaga

G36776920

Pontevedra

43,00

1.144,66 €

110

BS508B 2020/095

Asociación Diversidades

G27783950

Pontevedra

43,00

1.144,66 €

111

BS508B 2020/039

Bicos de Papel, asociación de axuda aos nenos oncolóxicos do Hospital Álvaro Cunqueiro

G27847672

Pontevedra

42,00

1.118,04 €

112

BS508B 2020/055

Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos

G36797579

Pontevedra

42,00

1.118,04 €

113

BS508B 2020/122

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

37,50

998,25 €

114

BS508B 2020/019

Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa Comarca, APALC

G36022762

Pontevedra

34,00

905,08 €

Total

145.415,00 €

ANEXO II

Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Nº de expediente

Entidade

NIF

Provincia

Causa da inadmisión ou denegación

1

BS508B 2020/028

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

Non respondeu o requirimento de documentación

2

BS508B 2020/031

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)/Junta Provincial de Pontevedra

G28197564

Pontevedra

Non estar inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria

3

BS508B 2020/036

Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple, Alucem

G27209535

Lugo

Non respondeu o requirimento de documentación

4

BS508B 2020/063

Asociación Cultural O Castro

G36116879

Pontevedra

Presentado escrito de desistencia e renuncia

5

BS508B 2020/070

Asociación Afaco, de familiares de enfermos de alzhéimer y demencias afines de A Coruña

G15538838

A Coruña

Presentado escrito de desistencia e renuncia

6

BS508B 2020/084

Asociación Oficina de Voluntariado

G94035565

Pontevedra

Non respondeu correctamente o requirimento de documentación

7

BS508B 2020/086

Asociación de pais, nais, familiares e amigos de persoas con trastornos do espectro autista TEA Un Máis

G94046380

Pontevedra

Non respondeu o requirimento de documentación

8

BS508B 2020/111

Asociación Tempus, de acción social, educación permanente y de servicios a la juventud y a la mujer

G15681000

A Coruña

Non respondeu o requirimento de documentación

9

BS508B 2020/123

Federación ASDE-Scouts de Galicia

G70305008

A Coruña

Presentado escrito de desistencia e renuncia

10

BS508B 2020/125

Asociación Futura XXI

G70024583

A Coruña

Non estar inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria