Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 183 Mércores, 9 de setembro de 2020 Páx. 35472

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 3486/2019-BPB).

Tipo e nº de recurso: RSU. Recurso suplicación 3486/2019

Xulgado de orixe/autos: PO. Procedemento ordinario 44/2019. Xulgado do Social número 1 de Vigo

Recorrente: Pedro Ricardo Agulla Justo

Avogada: Cristina Pesqueira García

Recorridos: Fogasa, Transportes RD Lens, S.L. (BOP), Manuel García Couso (BOP), Olívica TCA, S.L. (BOP)

Eu, M. Asunción Barrio Calle, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 3486/2019 desta sección, seguido por instancia de Pedro Ricardo Agulla Justo contra Fogasa, Transportes RD Lens, S.L., Manuel García Couso e Olívica TCA, S.L., sobre reclamación de cantidade, se ditou a resolución cuxa parte dispositiva é do teor literal que segue:

«Resolvemos que, estimando o recurso de suplicación interposto pola representación legal do traballador Pedro Ricardo Agulla Justo contra a Sentenza do 27 de marzo de 2019, ditada polo Xulgado do Social número 1 de Vigo, nos presentes autos 44/2019, e con revogación desta e estimación da demanda, declaramos que procede estender a execución de cantidades pendentes fronte a todos os demandados, Transportes RD Lens, S.L., Rosa María Domínguez Lens, Manuel García Couso e Olívica TCA, S.L., que son condenados ao aboamento da suma pendente de execución por importe de cinco mil setecentos oitenta e cinco euros con cincuenta céntimos [5.785,50€] máis o 10 % de xuro por mora.

Modo de impugnación. Fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que se deberá preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes ao da data de notificación da sentenza. Se o recorrente non ten a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 35, seguida de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 35, ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo Observacións ou Concepto da transferencia os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 35 **** ++).

Así o pronunciamos, mandamos e asinamos por esta nosa sentenza».

Para que sirva de notificación en legal forma a Transportes RD Lens, S.L., Manuel García Couso e Olívica TCA, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 4 de xuño de 2020

A letrada da Administración de xustiza