Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Venres, 25 de setembro de 2020 Páx. 37271

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia, do 14 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

No Diario Oficial de Galicia núm. 139, do pasado 14 de xullo, publícase a Resolución do 6 de xullo de 2020 (DOG do 14 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021, establecéndose no seu artigo 5 un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 15 de agosto de 2020.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte deporte.xunta.gal e comunícase ás federacións solicitantes, a listaxe provisional de avalición de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 25 de agosto de 2020, establecendo un prazo de dez (10) días para a formulación de alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a Comisión de Selección formula a proposta de resolución definitiva.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Selección á que se refire o artigo 10 da Resolución do 6 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021 (DOG núm. 139, do 14 de xullo), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 16 de setembro de 2020, e vista a proposta formulada pola citada Comisión de Selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sita en Pontevedra, as prazas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas por modalidade deportiva, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 20, 21, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar as solicitudes de prazas que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas por deporte, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 20, 21, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia e tamén na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte http://deporte.xunta.gal/.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigo 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, un recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous(2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigo 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de solicitudes admitidas (ordenadas por deporte)

Deportista

Curso 19/20

Federación

Praza solicita

Nova/ renova

Observacións

1

Neira Rodríguez, Marta

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Renova

2

Pereira Rubín, Blanca

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

3

Lago Andrade, Xiana

1º BACH

Atletismo

Residente 1

Renova

4

Eiriz Vázquez, Víctoria

2º BACH

Atletismo

Residente 1

Renova

5

Núñez Vilas, Bran

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

6

Santos Villalón, Pedro Fikadu

1º BACH

Atletismo

Externo 1

Renova

7

Rodríguez García, Lucía

1º BACH

Bádminton

Residente 1

Renova

8

Setién Erro, Ania

2º BACH

Bádminton

Residente 1

Renova

9

Fernández Ferreiro, Jacobo

2º BACH

Bádminton

Residente 1

Renova

10

Sanjurjo Rivas, Rodrigo

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

11

Porto Táboas, Basilio

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

12

Álava Montenegro, Javier

2º BACH

Bádminton

Residente 1

Renova

13

Carulla Kocsis, Nikol

4º ESO

Bádminton

Externo 1

Nova

14

Ínsua Iglesias, Noelia

2º BACH

Judo

Residente 1

Renova

15

Laccone Cariglia, Francesco

1º BACH

Judo

Residente 1

Renova

16

Pérez Pacheco, Verónica

2º BACH

Judo

Residente 1

Renova

17

González Da Costa Evangelist, Noa

1º BACH

Judo

Residente 1

Renova

18

Campos Varón, Jorge

2º BACH

Judo

Residente 1

Renova

19

Sánchez Rubín, Javier

4º ESO

Judo

Residente 1

Renova

20

Pazos Trillo, Lucía

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

21

López Peón, Alicia

1º BACH

Judo

Residente 1

Renova

22

Iglesias Álvarez, Alejandro

1º BACH

Judo

Externo 1

Nova

23

Carrodeguas Díaz, Bruno

3º ESO

Judo

Externo 1

Nova

24

Guerreo Mouriz, Lucía

2º BACH

Karate

Residente 1

Renova

25

Pinaque García, Nicolás

2º BACH

Karate

Residente 1

Renova

26

Soto Fidalgo, Martina

4º ESO

Karate

Residente 1

Nova

27

Cancelo Sánchez, Simón

1º BACH

Karate

Residente 1

Nova

28

Iglesias Campos, Nerea

2º BACH

Loita

Residente 1

Renova

29

Bello Álvaez, Saúl

2º BACH

Loita

Residente 1

Renova

30

Brea Mariño, Uxía

1º BACH

Loita

Externo 1

Renova

31

Iemma, Alesandro

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

32

Bello Álvarez, Moisés

4º ESO

Loita

Residente 1

Renova

33

Suárez Barros, Christian

2º BACH

Loita

Residente 1

Renova

34

González Silva, David

2º BACH

Loita

Residente 1

Renova

35

Santiso Penas, Manuel

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

36

Osco Abreu, Aimara

1º BACH

Loita

Residente 1

Renova

37

Lesta Caneda, Raúl

1º BACH

Loita

Externo 1

Nova

38

Otero Fernández, Paula

1º BACH

Natación

Residente 1

Renova

39

Cabana del Amo, Pablo

1º BACH

Natación

Residente 1

Renova

40

Souto Vilas, Carlos

2º BACH

Natación

Residente 1

Renova

41

Cernadas González, Ana

1º BACH

Natación

Residente 1

Renova

42

Bouzas Pedreira, Alicia

4º ESO

Natación

Externo 1

Renova

43

Rodríguez Alonso, Julia

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

44

Carrón Muíña, Carla

4º ESO

Natación

Residente 1

Renova

45

Marín Martínez, Rosalía

1º BACH

Natación

Residente 1

Nova

46

Carballo González, Sofía

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

47

Lemos Fernández, Iria

Guadalupe

3º ESO

Natación

Externo 1

Nova

48

Becerra Bernárdez, Yoel

2º BACH

Piragüismo

Residente 1

Renova

49

Jorge Fernández, Ángela

2º BACH

Piragüismo

Externo 1

Renova

50

Braña Rial, Nicolás

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

51

Rodríguez Requejo, Alba Mª

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

52

Devesa Barreiro, Carme

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

Renova

53

Bautista Garcia, Fernando David

1º BACH

Piragüismo

Externo 1

Renova

54

Couto Fernández, Claudia

2º BACH

Piragüismo

Externo 1

Nova

55

García Martínez, Iago

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

56

Pardavila Lorenzo, Mauro

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

Renova

57

Estévez Martínez, Raúl

2º BACH

Piragüismo

Residente 1

Renova

58

Domínguez Martín, Diego

2º BACH

Piragüismo

Residente 1

Renova

59

Torrado Mollinedo, Pedro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

60

Fontán García, Anxela

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Renova

61

López González, Martín

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

62

Durán Piñeiro, Sara

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

63

Ríos Velo, Laura

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

64

Graña Galbán, Lucía

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

Nova

65

Pérez Meis, Brian

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

66

Cubiella Fernández, Lúa

2º BACH

Piragüismo

Residente 1

Renova

67

Devesa Fernández, Víctor

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

68

Barreiro Suárez, Ainhoa

1º BACH

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

69

Soutelo Pérez, Alba

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

70

Rodríguez Martínez, Sergio

1º BACH

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

71

Sánchez Cancela, Brais

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

72

Varela Muñoz, Valentín

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

73

Horta Pombo, Caetano Xosé

2º BACH

Remo

Residente 1

Renova

74

Cabrera Gonzalez, Pedro

1º BACH

Remo

Residente 1

Renova

75

Silva Martínez, Nieves del Carmen

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

76

Meis Fernández, Roi

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

77

Rodríguez Guerreiro, Jacobo

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

78

Vázquez Puriños, Emma

4º ESO

Remo

Externo 1

Nova

79

Iglesias Rial, Cloe

1º BACH

Taekwondo

Residente 1

Renova

80

Troitiño Amoedo, Sergio

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Renova

81

Imparato Pomares, Giovanni

2º BACH

Taekwondo

Residente 1

Renova

82

Meilán Irago, Samuel

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

83

Reimúndez Queimadelos, Yadira

1º BACH

Taekwondo

Residente 1

Renova

84

Salanova Liste, Adrián

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Renova

85

Franco Martínez, Borja

Domingo

1º BACH

Taekwondo

Residente 1

Renova

86

Tomás González, Lois

2º BACH

Taekwondo

Residente 1

Renova

87

Méndez Leis, Samuel

1º BACH

Taekwondo

Externo 1

Renova

88

Otero Sousa, Javier

3º ESO

Taekwondo

Externo 1

Nova

89

Pena Vicenta, Elsa

2º BACH

Tríatlon

Residente 1

Renova

90

Rodríguez Rilo, Alejandro

1º BACH

Tríatlon

Residente 1

Renova

91

Guisande Vieito, Carla

2º BACH

Tríatlon

Residente 1

Renova

92

Cons Gestido, Víctoria Anna

4º ESO

Tríatlon

Externo 1

Renova

93

Álvarez Ferreira, Alexandre

2º BACH

Tríatlon

Residente 1

Renova

94

Piñón Pereira, Lucía

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

95

Filgueiras Barcenilla, María

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

96

Caneiro Hermida, Sabela

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

97

Ameneiro Amezaga, Bruno Enrique

1º BACH

Vela

Residente 1

Renova

98

Castro Parga, Yago

2º BACH

Vela

Residente 1

Renova

99

Wizner Pérez-Lafuente, Jaime

2º BACH

Vela

Residente 1

Renova

100

Rodríguez Trillo, Pablo

4º ESO

Vela

Residente 1

Nova

101

Llorens Jorge, Pablo

4º ESO

Vela

Residente 1

Nova

102

Lorenzo González, Pablo

4º ESO

Vela

Externo 1

Nova

ANEXO II

Listaxe de solicitudes desestimadas (ordenadas por deporte)

Deportista

Curso 19/20

Federación

Praza solicita

Motivo

1

Álvarez Núnez, Sofía

4º ESO

Bádminton

Residente 1

a

2

Mosquera Gil, Martín

3º ESO

Bádminton

Residente 1

a

3

Torralba Ezkurdia, Amaia

 

Bádminton

Residente 1

a

4

Pérez Beceiro, Manuel

4º ESO

Judo

Residente 1

a/b

5

Torres Formoso, Diego

1º BACH

Karate

Residente 1

a

6

Lomba Luis, Anxo Xoaquín

3º ESO

Loita

Residente 1

a

7

Jiménez Garrido, Naiara

3º ESO

Loita

Residente 1

a

8

Fouzi Laili, Yassine

4º ESO

Loita

Residente 1

a

9

Alvarez Posada, Xacobe

4º ESO

Loita

Residente 1

a/b

10

Méndez Puga, Mario

1º BACH

Natación

Residente 1

a

11

Losada Jiménez, Sergio

4º ESO

Natación

Residente 1

a

12

Malmierca Julián, Miguel

2º BACH

Natación

Residente 1

a

13

Martín Novas, Pablo

4º ESO

Natación

Externo 1

a

14

González Covelo, Uxía

3º ESO

Natación

Residente 1

a

15

Martínez Novoa, Silvia

3º ESO

Natación

Residente 1

a

16

Gómez Tojo, Ander

4º ESO

Natación

Residente 1

a

17

Gunche Barreiro, Sabela

1º BACH

Natación

Residente 1

a

18

Rey Pita, Simón

1º BACH

Natación

Residente 1

a

19

Vázquez Costas, Miguel

3º ESO

Natación

Residente 1

a

20

Avilés Zhuralev, Santiago

4º ESO

Natación

Residente 1

a

21

Otero Santiago, Antía

2º BACH

Piragüismo

Residente 1

f

22

Oliveira Otero, Valeria

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

f

23

García Villaverde, Anxo

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

f

24

Domínguez Figueira, Mauro

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

f

25

Giadas Couselo, Aarón

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

26

Vila Grela, Tania

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

27

Quintás Vázquez, Germán

3º ESO

Piragüismo

Externo 1

a

28

García de Dios, Rosalía

2º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

29

Varela Cepeda, Natalia

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

30

Tenreiro Varela, Lucía

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

31

Dios Novo, Aroa

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

32

Da Fonseca Castaño, Ana

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

33

Dorado Zas, Antón

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

34

Barreiro Castelao, Lucas

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

35

Costas Ruibal, Ana

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

36

Álvarez Cayetano, Daniela

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

37

Devesa Núñez, Juan

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

38

Moraña Martínez, Noé

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

39

Caeiro Pavlyuk, Erica

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

40

Villaverde Casal, María

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

41

Devesa Fernández, Emma

2º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

42

Estévez Carballo, Anxo

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

43

Freire Suárez, Avril

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

44

Freire Bouza, Celia

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

45

Miguens Remiseiro, Noelia

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

46

Fernández Pita, Ada

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

47

Díaz Rodríguez, Pedro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

48

Antelo Caamaño, Martín

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

49

Durán Iglesias, Celia

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

50

Torres Miniño, Érika

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

51

Fernández Vázquez, Daniel

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

52

Prada Pérez, Raúl

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

53

Paz Iglesias, Rocío

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

54

Santiago Alonso, Víctor

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

55

Narciso González, Alejandro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

56

Suárez Penabab, Adrián

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

57

García García, Aroa

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

58

Pousa Novas, Manuel

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

59

Santomé Pérez, Raúl

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

60

Copa Pardo, Alejandro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

61

Tellado Rey, Daniel

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

62

Molina Martínez, Saulo

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

63

Otero Jabois, Rubén

1º BACH

Piragüismo

Residente 1

a

64

Otero Díaz, Isaac

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

a

65

Otero Padín, Mario

2º BACH

Piragüismo-S

Residente 1

f

66

Alvedro del Río, Álvaro

3º ESO

Remo

Residente 1

a

67

Muñiz Padín, Xulia

4º ESO

Remo

Residente 1

a

68

Fernández Castro, Alba

1º BACH

Remo

Residente 1

a

69

Lara Calonge, Juan

1º BACH

Remo

Residente 1

a

70

Iglesias Christopher, Kevin

3º ESO

Remo

Residente 1

a

71

Avilés Caramés, Saúl

3º ESO

Remo

Residente 1

a

72

Costas Fuentes, Maruxa

1º BACH

Remo

Residente 1

a

73

García Valle, Iker

2º BACH

Remo

Residente 1

a

74

Amador Valdés, Antuanet de la Caridad

1º BACH

Remo

Residente 1

a

75

Siso Salgado, Diego

3º ESO

Remo

Residente 1

a

76

Iglesias Filgueiras, Brais

1º BACH

Remo

Residente 1

a

77

Imparato Pomares, Alexandra

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

a

78

Novo Moruja, Carlos

3º ESO

Taekwondo

Externo 1

a

79

Rego Veigas, Iván

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

a

80

Novo Dios, Marta

3º ESO

Tríatlon

Externo 1

a

81

Otero Pintos, Iago

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

a

82

Gómez Rilo, Inés

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

a

83

Picón Montero, Brais

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

a

84

Cons Gestido, Nicolás Manuel

4º ESO

Tríatlon

Externo 1

a

85

González Borges, David

2º BACH

Tríatlon

Residente 1

a

86

Gómez Rilo, Marcos

2º BACH

Tríatlon

Residente 1

a

87

Rodríguez Vázquez, Héctor

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

a

88

Ortins Méndez, Lucas

4º ESO

Tríatlon

Externo 1

a

Motivo da desestimación:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución.

b

Non cumpre os requisitos académicos.

c

Non obtén «apto» na análise médica

d

Non cumpre as bases da convocatoria.

e

Corrección de resultados deportivos/praza solicitada.

f

Renuncia á bolsa concedida.

g

Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria.

h

Informe técnico negativo da federación (artigo 22.d).

i

Pendente notas de setembro.

j

Pendente matrícula de ciclo formativo.