Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Mércores, 30 de setembro de 2020 Páx. 37931

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN de 25 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Por Resolución do 6 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 139, do 14 de xullo), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 213, do 8 de novembro).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral,

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aquelas outras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito no que faga constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade ou dun certificado expedido pola entidade no que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas aspirantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Promoción interna.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Casteleiro López, Paula

***1577**

20, 55, 57

Míguez Cerqueiro, Avelino

***8049**

55

Cota específica base I.1.1.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abalo de Dios, María

***8868**

55

Alcántara Carrasco, María Caridad

***1348**

85

González Peón, María José

***1176**

85

Portela Pastrana, Javier Adolfo

***1122**

55

Sanluis Ferradas, María Mercedes

***3342**

55

Acceso xeral.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abalo Fernández, Carmen María

***6606**

20, 55

Acosta Mena, Alberto

***4903**

84

Afonso Campos, Adriana

***7844**

20

Alonso Pino, Lorena

***7409**

20, 55

Álvarez Reimúndez, Iria

***7261**

86, 87

Araque Díaz de los Bernardo, Ana Belén

***5516**

20, 55, 87

Baceiredo Pumar, Cristina

***9547**

20, 55

Barca Gómez, María del Mar

***1169**

20, 55

Barreiro Piñeiro, Alexandre

***8147**

55

Bejarano Domínguez, Laura

***5388**

55

Blanco Blanco, Sonia María

***9031**

87

Bouza López, Yolanda

***5131**

55

Bouzo Sabas, Alejandro

***4681**

86

Bruña Sánchez, Nelia

***7639**

83

Cambeiro Canosa, Eloy

***6814**

86, 87

Cao Gaudeoso, Iván

***7152**

55

Carballo Castaño, Mónica

***7157**

55

Casas Nogueira, M. Belén

***3473**

55

Castro Ansede, Ledicia

***5541**

55

Chaves Millán, María

***8593**

20, 55, 86

Cid Liñares, María Isabel

***8990**

55

Covelo Riveiro, Alba

***9304**

20

Da Costa Romero, José Manuel

***5645**

20, 55

Díaz Carreira, Elena

***4231**

55

Díaz Diz, Sonia

***9476**

86, 87

Díaz Martínez, Patricia

***3402**

20, 55

Domínguez Lage, José María

***9031**

86

Domínguez Pascual, Andrea

***1609**

87

Eiris Prieto, Jessica

***6439**

55

Fernández Fernández, Pilar

***8202**

55

Fernández Meneses, Eva

***9953**

86

Fernández Pérez, Aracelis

***6205**

55

Fernández Rodríguez, María José

***8951**

55

Fraiz Solana, Óscar

***7804**

86, 87

García Bouza, Mar

***4349**

20, 55

García Calleja, Rebeca

***4481**

20, 55

García Insua, Cristina

***1315**

20, 55

García López, Sandra

***4160**

55

Gesto Gesto, Naria Isabel

***4299**

20, 55

Gómez Barros, María José

***2469**

55

González García, Marcos

***5306**

55

González León, Dorinda

***8015**

20, 55

Guijarro Martínez, María Luz

***9968**

83

Ladra Fraga, Patricia

***5557**

86, 87

Lobón Martínez, Ana

***0092**

84

López Martínez, Gema

***4492**

86, 87

López Miguel, Isabel

***7539**

20, 55

López Salorio, Lucía

***9866**

55

Losada Mourenza, Cristina

***3222**

20

Maceiras López, José Alberto

***1757**

20, 55

Mampaso Desbrow, Beatriz

***3308**

20, 55

Maquieira Pampín, Alba

***0942**

87

Marcos Rodríguez, María Rosa

***1281**

55

Martínez-Murillo Alejano, Marta

***6924**

84

Méndez Dorado, Noa

***7377**

86, 87

Mendy, Dominga

***2479**

86

Monteso Fernández, Raquel

***4261**

43

Naveira Rumbo, Sonia

***0947**

55

Olivares Lemos, María

***9626**

86

Otero Rodríguez, Marta

***8017**

20

Pájaro Vales, María Concepción

***9243**

20

Palmeiro Ojeros, Tatiana

***5794**

55

Pazos Vidal, Aroa

***1309**

83

Pérez Fernández, David

***8576**

83, 86

Portela da Conceicao, Tamara

***7914**

83

Quintas Vázquez, Laura

***5787**

55

Rebolo López, Alejandro

***4845**

20, 55

Rey Eibe, Francisco José

***5685**

20, 55

Rioboo Lois, Alexo Breogán

***0962**

55

Rodríguez Fernández, Bárbara

***2727**

55

Rodríguez González, Eva

***6311**

55

Rodríguez López, Clara

***9309**

86

Sande Veiga, Víctor

***0106**

20, 55

Sanz Sanz, Marta

***5235**

55

Simón Riveiro, Ana Belén

***1244**

20, 55

Soares, Claudia Regina

***4083**

55, 87

Soliño Bello, Miriam

***3864**

86

Soneira Muiño, Jorge

***0491**

20, 55

Teresinha da Silva, Sheila

***4051**

86

Valencia Bacelo, Daniel

***8995**

55

Valle Pailos, Alba

***3715**

20, 55

Varela Carballeira, Violeta

***1673**

55

Varela Vázquez, Celestino

***2131**

20, 55

Varela Vázquez, María

***7234**

55

Vázquez Rodríguez, Isabel

***8446**

20

Viéitez Rivas, Bianca

***9490**

20

Yáñez Rouco, Beatriz

***3753**

86

Cód.

Causa da exclusión

20

Pendente de presentar/pendente de realizar o pago

43

Desistencia da solicitude

55

Non cumprir ou acreditar requisito da titulación

57

Non pertencer ao corpo ou escala do grupo correspondente

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego