Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 16 de outubro de 2020 Páx. 40099

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se publica a Resolución do 28 de setembro de 2020, ditada nos procedementos BS303B prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas, para o curso académico 2020/21.

No Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 21 de xullo de 2020, publicouse a Orde do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión de prazas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social e se convocan para o curso académico 2020/21, en réxime de concorrencia competitiva.

O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias son os seguintes:

Cidade

Residencia

Núm. prazas

Lugo

Centro Residencial Xuvenil LUG

74 home/muller

Ourense

Florentino López Cuevillas

55 home/muller

Vigo

Altamar

87 home/muller

Do total de prazas resérvase un 9 % para mozos e mozas que desempeñen unha actividade profesional. No suposto de que non se cubran todas as prazas reservadas a persoas que desenvolvan unha actividade profesional coas solicitudes presentadas en prazo, as prazas restantes ofertaranse a estudantes.

No artigo 13 establécese que, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social, a resolución de adxudicación das prazas, a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas e a lista de espera serán aprobadas e notificadas pola persoa que exerza a xefatura territorial de cada provincia onde radique a residencia xuvenil, no prazo máximo de catro meses contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o prazo para resolver e notificar sen que se dite resolución expresa, deberá entenderse desestimada a solicitude correspondente. As ditas relacións notificaranse de acordo co establecido no artigo 17.

Na disposición derradeira primeira apróbase a delegación de competencias da persoa titular da Consellería de Política Social na persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social en función do seu respectivo ámbito territorial, para resolver a adxudicación das prazas e a perda do dereito nas residencias xuvenís dependentes da consellería.

De conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 13 e 17 da referida Orde do 6 de xullo de 2020, a resolución será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.net con carácter complementario.

Polo exposto, no ámbito da competencia territorial,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido integro da Resolución do 28 de setembro de 2020, ditada nos procedementos BS303B, prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D, prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas, lista de espera, excluídos/as e desistencias na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas para o curso académico 2020/21, e na páxina web http://xuventude.net, que figura recollida no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 28 de setembro de 2020 pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpor recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnala directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Ourense, 1 de outubro de 2020

María José Fernández Laso
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Resolución asinada o día 28 de setembro de 2020, ditada nos procedementos BS303B, prazas de residencias xuvenís para estudantes e BS303D, prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras, da Xefatura Territorial
de Ourense da Consellería de Política Social, pola que se aproba a relación definitiva de persoas beneficiarias das prazas, lista de espera, excluídas
e desistencias na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas
para o curso académico 2020/21

Convocada a oferta de prazas para os procedementos BS303B e BS303D nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social para o curso académico 2020/21 mediante a Orde do 6 de xullo de 2020 (DOG núm. 145, do 21 de xullo), e tendo en conta os seguintes

Antecedentes:

Primeiro. O número de solicitudes presentadas en tempo e forma foi de 75 (74 solicitudes do procedemento BS303B e unha solicitude para o procedemento BS303D).

Segundo. O número de prazas convocadas para a residencia Florentino López Cuevillas foi de 55, cunha reserva de 5 prazas para persoas solicitantes que desempeñen unha actividade profesional que, en caso de non cubrirse, se ofertarán a estudantes.

Terceiro. As solicitudes admitidas a trámite foron remitidas á comisión cualificadora para a súa valoración de conformidade cos criterios preferenciais que se recollen no artigo da convocatoria.

A Comisión Cualificadora emitiu un informe que elevou ao órgano instrutor.

Cuarto. O órgano instrutor, con base no informe da comisión cualificadora, elevou a súa proposta de resolución, que incluía 54 persoas beneficiarias no procedemento BS303B, 1 persoa beneficiaria no procedemento BS303D, 4 persoas na lista de espera no procedemento BS303B, 3 persoas excluídas no procedemento BS303B e 13 desistencias no procedemento BS303B.

Vistos os antecedentes citados e tendo en conta o disposto nos artigos 9 e 11 da citada orde e os demais preceptos normativos de xeral e pertinente aplicación, esta xefatura territorial resolve:

Primeiro. Adxudicar as prazas e aprobar a relación definitiva dos procedementos BS303B e BS303D de persoas beneficiarias das prazas, lista de espera, excluídos/as e desistencias na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas, para o curso académico 2020/21, que figuran como anexos I, II, III e IV, respectivamente, á presente resolución, á vista das solicitudes presentadas no prazo regulamentario, con base no artigo 1 e nos demais requisitos exixidos na convocatoria.

Segundo. Facer pública a dita relación mediante a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Será igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, http://xuventude.net con carácter complementario.

Terceiro. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela pódese interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou impugnala directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución no Diario Oficial de Galicia (artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).

Ourense, 28 de setembro de 2020. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 13 da Orde do 6 de xullo de 2020; DOG núm. 145, do 21 de xullo). María José Fernández Laso. Xefa territorialde Ourense.

ANEXO I

Persoas beneficiarias

Procedementos BS303B e BS303D

BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes. Persoas beneficiarias:

Nº orde

Apelidos e nome

DNI

Puntuación

1

Azzalin Piso, Adriana

***6961**

21,10

2

Amigo Fernández, Alexis

***8190**

18,30

3

Rey Monteagudo, Adrián

***7973**

18,11

4

Núñez García, Laura

***5658**

17,96

5

González Carneiro, Joel

***0818**

17,83

6

Bechiki Akki, Widad

***3365**

17,75

7

Álvarez Barja, Sergio

***3005**

16,51

8

Pérez Hervella, Alberto

***1280**

16,14

9

Pérez García, Claudia

***9433**

16,02

10

García Jamargo, Alba

***6566**

15,96

11

Lorenzo Peral, Miguel

***3297**

15,90

12

Gabella Ocampo, Diego

***3547**

15,90

13

Méndez Sánchez, Aida

***3160**

15,15

14

Villota Martínez, Jaime

***9923**

14,73

15

Armesto Grandío, Javier

***9108**

14,58

16

Dios García, Stefanny

***6508**

14,38

17

Martínez Posada, Uxía

***8119**

14,07

18

Fernández Rodríguez, Kilian

***4350**

13,14

19

Míguez Méndez, Gael

***8602**

13,04

20

Ferreira Domínguez, Álvaro

***3126**

13,03

21

Iglesias Rodríguez, Yeabsera

***4481**

12,93

22

Rodríguez Rey, Pablo

***7975**

12,21

23

Lama Opazo, Sara

***3238**

12,08

24

Sánchez Calvo, Pedro

***9366**

12,02

25

Bahía Colmenero, Lorena

***1171**

11,97

26

Dos Santos Cuadrado, Carlos

***3174**

11,81

27

Jorge Carreiro, Christian

***8466**

11,80

28

Díaz Molto, Ricardo

***5283**

11,66

29

Doval Herbón, José

***8766**

11,62

30

Baños Regueiro, Andrea

***9129**

11,57

31

García García, Alberto

***3152**

11,50

32

Cortegoso Budiño, Jacobo

***7015**

11,22

33

López Alonso, Claudia

***6220**

11,11

34

Soto de la Concepción, Andrés

***5090**

11,10

35

Ruiz de Ocenda Presa, Bosco

***8016**

11,07

36

Avendaño Mauriz, Pablo

***2830**

10,96

37

Vázquez Giráldez, Andrea

***9427**

10,82

38

Rodríguez Martínez, David

***8139**

10,78

39

Santos Negro, José Rodrigo

***5995**

10,58

40

Bernárdez Pintos, Paula

***6620**

10,50

41

Navia Riveiro, Sandra

***2730**

10,49

42

Alcalde Piñeiro, Jorge

***0036**

10,36

43

Pinto Peña, Lidia

***1042**

10,25

44

Cobas Almozara, Lucía

***0614**

10,24

45

Vázquez Ramírez, Daniel

***3670**

10,17

46

López Abalo, Cristina

***5562**

9,98

47

Rosón Ramos, María

***7432**

9,97

48

Cerredelo Prieto, Pedro

***1581**

9,88

49

González Jácome, Ana

***3052**

9,87

50

Ares Álvarez, Martín

***9542**

9,84

51

Montaos Blanco, Laura

***6756**

9,29

52

Quintana Fernández, Santiago

***6327**

9,25

53

Francisco Justo, Lara

***2943**

9,21

54

Barbeito Pérez, Sara

***2852**

9,01

BS303D Prazas de residencias xuvenís para persoas traballadoras. Persoas beneficiarias:

Nº orde

Apelidos e nome

DNI

Puntuación

55

Burón Guerrero, Justo

***7437**

9,00

ANEXO II

Excluídos/as
Procedemento BS303B

BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes. Persoas excluídas:

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

Motivo da exclusión

2020/027-3

Herrero Valcarce, Juan

***3579**

Incumprimento do artigo 3.2.a) da orde

2020/038-3

Antón Pérez, Ánxela

***4869**

Incumprimento do artigo 3.2.a) da orde

2020/073-3

Pazos Seoane, Pablo

***3141**

Incumprimento do artigo 3.2.a) da orde

ANEXO III

Desistencias
Procedemento BS303B

BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes. Desistencias (artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro):

Nº expediente

Apelidos e nome

DNI

2020/004-3

Posada Otero, Verónica

***6744**

2020/010-3

San Claudio Varela, Nuria

***3498**

2020/013-3

Macía Rodríguez, Emilio

***9842**

2020/032-3

Rodríguez Vaz, Marta

***2942**

2020/034-3

Amoedo Cerdeira, Andrea

***1028**

2020/042-3

González Romero, Sara

***4068**

2020/048-3

Touceda Pardal, Vanesa

***9123**

2020/050-3

Alonso Amoedo, Roi

***1061**

2020/054-3

Rodríguez Martínez, Martín

***0066**

2020/055-3

Vidal Durán, Marcela

***4444**

2020/059-3

Gómez Negreira, Fabio

***7333**

2020/062-3

Viqueira Nouche, Alba

***9037**

2020/063-3

Sánchez Pía, Martín

***2181**

ANEXO IV

Lista de espera
Procedemento BS303B

BS303B Prazas de residencias xuvenís para estudantes. Lista de espera:

Nº orde

Apelidos e nome

DNI

Puntuación

1

Vidal Seijas, Marta

***0384**

8,95

2

Buján Castro, Nicolás

***5233**

8,93

3

Bravo Marcos, Elena

***2448**

8,72

4

Bañales Echarri, Eunate

***7015**

8,39