Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Xoves, 22 de outubro de 2020 Páx. 42106

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI440A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2020, a través da Resolución do 5 de xuño de 2020 (DOG número 114, do 12 de xuño), axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

A partida orzamentaria con cargo á que se financian estas axudas ten un cofinanciamento do 80 % dos fondos FSE a través do programa operativo de Galicia 2014-2020.

O artigo 9 da Resolución do 5 de xuño de 2020 establece o prazo e a forma de presentación das solicitudes e indica que a presentación das solicitudes se realizará obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, no artigo 10, determínase a documentación que se xuntará ao anexo da solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro de dita resolución de convocatoria, polo órgano encargado da instrución dos procedementos, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

O artigo 12 da citada resolución establece, de conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, que se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, a unidade administrativa encargada de tramitación do expediente requirirá a persoa solicitante para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste requirimento farase indicación expresa de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, tamén se indica que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45 da citada Lei 39/2015, os citados requirimentos de emenda poderanse facer ben a través de notificación individualizada, ben mediante publicación no Diario Oficial de Galicia ou na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade, a cal producirá os mesmos efectos que a devandita notificación.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal ou dos teléfono 881 99 91 63, 981 54 73 97 e 981 95 76 89.

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Relación de solicitudes suxeitas a emenda

Número de expediente

Solicitante

Causas de requirimento

SI440A-2020-00000004-00

Guerreiro Rego, Marta

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000009-00

Serantes Villadóniga, José Andrés

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000014-00

López Pardo, Diego

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000018-00

Reyes Caneda, Alejandro

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000021-00

Gómez Díaz, María Yolanda

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000022-00

Costas Torres, David

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000026-00

Pérez Bardanca, Margarita

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000028-00

Sánchez Rilo, Marcos

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000030-00

Vila Vázquez, Begoña

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

SI440A-2020-00000031-00

Pernas Rico, Yago

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000032-00

Diéguez Gómez, María Cristina

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000033-00

Aldrey Prieto, Gerardo

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000036-00

Gil Rocha, Norberto

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

SI440A-2020-00000041-00

Espiñeira, Verónica

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000043-00

Cid Campos, José

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000045-00

Vázquez Pita, David

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000046-00

Picans Cerviño, Ricardo

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000047-00

Portolés Argüelles, Manuel Horacio

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000050-00

Quintian Freire, Juan Carlos

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000051-00

Álvarez, Amoedo, Yago

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución xudicial pola que se constitúe a adopción. (Art. 10.1.i)

• Resolución administrativa ou xudicial de acollemento familiar dos fillos e fillas menores de 12 anos cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.j). cando fose expedida pola Xunta de Galicia (Art. 11.1.f)

SI440A-2020-00000052-00

Granda Formoso, José Manuel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do/da solicitante ou do/da cónxuxe. (Art.11.1.h)

SI440A-2020-00000053-00

Maceiras López, Bruno

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000054-00

Galán Cendán, Víctor Miguel

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000056-00

Paz Yanes, Manuel

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000057-00

Lamadrid Nazar, Laura

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000058-00

Pérez Álvarez, Sergio

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000059-00

Posada Lorenzo, Antonio

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000061-00

Hernández Villaverde, Óscar

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do/da solicitante ou do/da cónxuxe. (Art.11.1.h)

SI440A-2020-00000062-00

García Carrara, María Cecilia

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000063-00

Díaz del Río Tapias, Carolina

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000066-00

Daponte Thomas, Manuel

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000067-00

González Cadavid, Marcos

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000070-00

Miguélez Fandiño, Miguel Anxo

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000072-00

Correa Rodríguez, David

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000074-00

López Vales, Iago

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000075-00

Penabad Arnoso, Jorge

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000076-00

Villar Casal, Francisco Javier

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000077-00

Lemos del Río, María del Pilar

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000078-00

Castro Gómez, Alberto

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000082-00

González Blanco, Pablo

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000084-00

Acea González, Rubén

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000085-00

Vila Fernández, Micael

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000086-00

Rial Blanco, Miguel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000088-00

Sueiro Varela, Álvaro

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000089-00

Sánchez Álvarez, Iván

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000093-00

Evangelista Charro, María Victoria

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000094-00

Medina Vivas, Fabián

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000095-00

Prieto Soliño, Jorge

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000099-00

Ares Mateos, Carlos

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000100-00

Santás Álvarez, Emilio José

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000101-00

Reboredo Núñez, Sergio

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000104-00

Méndez Sarmiento, Izacar José

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000110-00

Cartelle Pico, Rubén

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000113-00

Freiria González, Román

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000131-00

González Mancebo, Iván

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000135-00

Santos Cabanelas, Diego

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000143-00

Varela Costas, Emmanuel

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000146-00

Obarrio Sánchez, José Alberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000152-00

Durán Rey, Antonio

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000159-00

Pérez Pérez, Alejandra

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

SI440A-2020-00000163-00

Dios Graña, Paula

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)

SI440A-2020-00000164-00

Mogica del Río, Alejandro

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

SI440A-2020-00000166-00

Castro Pajarín, Diego

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do/da solicitante ou do/da cónxuxe. (Art.11.1.h)

SI440A-2020-00000178-00

Leira Canedo, Pablo

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000180-00

González Novas, Diego

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000181-00

Rotea Costas, Sergio

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000182-00

Lorenzo Comesaña, Iago

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito. (Art. 10.1)

SI440A-2020-00000184-00

Dieste Ferreiros, Adolfo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000187-00

Rodríguez Castro, Rosa María

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

SI440A-2020-00000190-00

Vila Fernández, Óscar

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000193-00

Vigo Oneto Octavio Marcelo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000194-00

Gándara Garrido, Alberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000196-00

Soliño Fuentes, Luis

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000200-00

Fajardo Filgueira, Eva María

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000217-00

Pérez García, Cristina

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000218-00

Martínez Pereiro, Verónica

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)

SI440A-2020-00000222-00

Costas Seoane, Pablo

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000226-00

Montero Gómez, Rubén

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000230-00

Viña Segura, María

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000242-00

Gómez Abeleira, Tatiana

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

SI440A-2020-00000243-00

Gayoso Tomé, Jesús Alejandro

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000247-00

Rico Martínez, Adrián

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000248-00

Villanueva Sanmartín, Damián

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000250-00

Torea Figueiras, Juan José

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000251-00

Arrojo Longueira, Francisco Javier

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000253-00

Flores Santos, Antonio

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000262-00

González López, Juan Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000266-00

Pérez Galovart, Claudia

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000278-00

Sola Fernández, Alberto

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000283-00

Peralejo Abeleira, Bernardino

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000292-00

Valencia García, Palomares

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000293-00

López Barbeito, Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000294-00

Pérez Rodríguez, Santiago

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000299-00

Lamas Gómez, María Elisa

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000301-00

García Fernández, Daniel

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000309-00

Diéguez Pose, David

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000314-00

Freitas Costas, Gonzalo

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000317-00

Felpeto Bello, María Elena

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

SI440A-2020-00000323-00

Sousa González, Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000324-00

Becerra Burgos, Ricardo

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000329-00

Esperon Martínez, Santiago

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000336-00

Casal López, Marcos

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000338-00

Moreira Hermelo, José Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000341-00

Álvarez Ferro, Andrea

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

SI440A-2020-00000343-00

Guimarey Esìño, Diego

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000347-00

Díaz Losada, Carlos

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000348-00

Suárez Duran, Daniel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000349-00

Castro Alonso, Generoso

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000351-00

Muñiz Vilas, Paula

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

SI440A-2020-00000353-00

García Gil, Arianna

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000357-00

Fraga Vázquez, José Luis

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000358-00

Villamisar Martínez, María del Pilar

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000361-00

Ramilo Martínez, Miguel Ángel

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000364-00

Caramés Hermo, José Luis

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000365-00

De la Fuente Pérez, Araceli

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000368-00

Varela Gómez, Silvia Belén

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

SI440A-2020-00000369-00

Acuña Rial, José María

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000371-00

Placer Rioboo, Alberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000379-00

Pombo Pereira, Gerardo

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000382-00

Dapena Iglesias, María

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000387-00

Casal Duarte, Javier

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000390-00

Martínez Troncoso, María Victoria

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000391-00

Gonzalez Rúa, Juan Carlos

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000406-00

Anido Ferreiro, Antonio Ricardo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000408-00

Rocha Fernández, José Antonio

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000411-00

Silva Pérez, Roberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000414-00

Jiménez Núñez, María Teresa

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000415-00

Papiri Villanueva, David Ángel

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000416-00

García Rivas, Domingo

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000417-00

López Pazos, Iván

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000419-00

López Fernández, Antonio Luis

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000420-00

Pérez Costas, Héctor

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000422-00

Nartallo Pampín, José

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito. (Art. 10.1)

SI440A-2020-00000426-00

Salgueiro González, Antonio

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000427-00

Delgado García, Verónica

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000431-00

Brea Mato, Beatriz

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000432-00

Rodríguez González, Antonio

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito. (Art. 10.1)

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do/da solicitante ou do/da cónxuxe. (Art.11.1.h)

SI440A-2020-00000433-00

Flores Díaz, Pablo

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000434-00

Rodríguez Nieto, José Antonio

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000435-00

Irago Rodríguez, Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000441-00

Gude Teira, Pedro

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

SI440A-2020-00000445-00

González Amoedo, Ángel

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000447-00

López Seoane, Mónica

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000450-00

Muñoz García, Óscar Daniel

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000457-00

Leiva Rosales, María Nieves

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000458-00

Porto Ponte, Marcos

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000467-00

Canosa Torres, Rubén

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000468-00

Fernández Varela, Moisés

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000479-00

Gil Álvarez, Melania

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000483-00

Paredes Outumuro, Rubén

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000488-00

Pérez Vargas, Roberto

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000489-00

López Bolado, Alberto

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• IRPF do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000492-00

Conde Cameselle, Javier Delio

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• IRPF 2018 do cónxuxe ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do/da solicitante ou do/da cónxuxe. (Art.11.1.h)

SI440A-2020-00000499-00

Seselle Fernández, María

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000500-00

Couñago Magariños, Genaro

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• IRPF 2018 do solicitante ou certificación de ingresos. (Art. 11.1.d)

SI440A-2020-00000502-00

Lancina Rouco, José Alberto

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000504-00

Asensio Varela, Óscar Antonio

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000513-00

García Francos, Carina

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)

SI440A-2020-00000516-00

Rodríguez Paz, Daniel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000517-00

Salgueiros Quintas, Francisco Manuel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000518-00

Domínguez Vila, Samuel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000520-00

Díaz Fidalgo, Dora

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b).

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)

SI440A-2020-00000521-00

Rodríguez Rodríguez, Luis

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000522-00

Suárez Rodríguez, David

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000523-00

Prado Meis, María del Carmen

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000525-00

Fernández Dorado, Cristina

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

SI440A-2020-00000532-00

Sánchez Carral, Agustín

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000534-00

Martínez García, José Francisco

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000553-00

Sierra Cardona, Inés

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000560-00

Regojo García, Santiago

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000564-00

Rivas Pena, Raquel

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

SI440A-2020-00000566-00

Morales Aguilar, Ismael

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000577-00

Fernández Castro, María José

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Convenio regulador ratificado polo xulgado da nulidade, separación ou divorcio. (Art. 10.1.h)

• Resolución administrativa de autorización do expediente de regulación temporal de emprego por causas extraordinarias da COVID-19 (ERTE) do/da solicitante ou do/da cónxuxe. (Art.11.1.h)

SI440A-2020-00000579-00

Quinteiro González, Iván

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000581-00

González López, Francisco Javier

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000582-00

Devesa Diéguez, María Estela

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art. 10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000585-00

Quintás Vázquez, Óscar

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000586-00

Sampaio Barbosa, Nuno Miguel

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000592-00

Soñora Neu, Isidro

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000597-00

Rabina Quijada, Marta

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• DNI ou NIF do solicitante, cónxuxe ou parella. (Art. 11.1.a)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)

SI440A-2020-00000599-00

González Fernández, Brais

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000603-00

Ramilo Gómez, Diego

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000614-00

Campos Ferreiro, Adrián

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000615-00

Pardo Cacheiro, Ángela María

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)

SI440A-2020-00000618-00

Regueiro Barcia, José

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000623-00

Nogueira Moar, Juan Carlos

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

SI440A-2020-00000627-00

Nerga Salgado, Alberto

• Anexo I debidamente cuberto en todas as súas epígrafes. (Art. 10.1)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificación ou resolución do recoñecemento do permiso de maternidade en datas comprendidas entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020, ou certificación acreditativa equivalente no caso de pertencer a Muface, Isfas ou Mugeju. (Art. 10.1.f)

SI440A-2020-00000630-00

Pérez López, Héctor

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000633-00

Espinoza Mañez, Dougleisy Yetzabet

• Anexo II. Declaración responsable de non convivencia co/coa proxenitor/a ou con outra parella ou relación análoga. (Art.10.1.a)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000641-00

Aguiar Fouces, Pablo

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

SI440A-2020-00000643-00

Herves Alonso, Roberto Luis

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

SI440A-2020-00000664-00

González Estévez, José Raúl

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000669-00

López Martínez, Alejandro

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

SI440A-2020-00000684-00

García Fernández, José Manuel

• Anexo III. Comprobación de datos do cónxuxe ou parella. (Art. 10.1.b)

• Resolución administrativa de recoñecemento dun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % cando non fose expedida pola Xunta de Galicia (art. 10.1.k), no caso de que fose expedida pola Xunta de Galicia. (Art. 11.1.g)

SI440A-2020-00000686-00

Vázquez Lorenzo, Fernando

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Libro de familia completo ou inscrición no rexistro. (Art. 10.1.g)

• Certificado da vida laboral emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social, relativa á persoa cónxuxe ou parella do período comprendido entre o 1.7.2019 e o 30.6.2020 (art. 11.1.e). No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificación acreditativa equivalente á vida laboral en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.e)

SI440A-2020-00000687-00

Álvarez Aponte, Abbelane

• Anexo I. Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito. (Art. 10.1)

• Volante de empadroamento das persoas que viven no domicilio (só no caso de familias monoparentais). (Art. 10.1.c)

• Documento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (IDC, facilitado pola empresa) en que se acredite a redución de xornada. No caso de pertencer a sistemas de previsión distintos da Seguridade Social (Muface, Isfas, Mugeju), certificado que acredite a redución de xornada en papel oficial do organismo que emite o certificado. (Art. 10.1.d/e)

• Certificado de empadroamento da persoa solicitante no cal se acredite que leva empadroada en Galicia desde, como mínimo, o 1.1.2019. (Art. 11.1.b)

• Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. (Art. 11.1.c)