Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Luns, 26 de outubro de 2020 Páx. 42468

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 17 de xuño de 2020, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A).

Mediante a Resolución do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2020 as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia (DOG núm. 133, do 6 de xullo).

Segundo o artigo 18.3 das bases reguladoras, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 16.2 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino ás iniciativas empresariais lideradas por mulleres que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia, no caso de empate, establecidos no artigo 17 da convocatoria, pola contía que se reflicte no anexo fixada en función da liña subvencionada e do número de empregos xerados segundo o previsto nas bases reguladoras, por un importe total de 2.120.000 euros con cargo á aplicación 05.11.313B.470.0, código de proxecto 2015 00143, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Ao abeiro do establecido no artigo 22 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para as beneficiarias que así se especifica no anexo I, os efectos desta resolución quedan condicionados á presentación da renuncia ás axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega, así como, se é caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibisen. Para estes efectos, outórgase un prazo de 10 días hábiles para acreditar que teñen presentada ante o correspondente órgano competente a renuncia e, se é o caso, o reintegro das axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega.

De acordo co establecido no artigo 21.1 das bases reguladoras, a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 17 de novembro de 2020. Dentro do dito prazo, as beneficiarias deberán presentar a documentación que se relaciona no punto 2 do mesmo artigo a través da Carpeta cidadá da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 22.1 das bases reguladoras, as beneficiarias poderán percibir un primeiro pagamento en concepto de anticipo con anterioridade á xustificación da axuda, que se fará efectivo a partir da presentación da aceptación da subvención e sempre que o soliciten expresamente mediante a presentación da comunicación de aceptación da subvención e anticipo no modelo anexo IV das bases reguladoras; o dito anexo está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/). O importe do anticipo poderá acadar o 80 % da subvención concedida cando esta non supere os 18.000 euros; no caso de que os supere, prevese ademais o pagamento anticipado dun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 18.000 euros.

Segundo. No anexo II relaciónanse as solicitudes que quedan na lista de espera segundo a orde de puntuación e que, de ser o caso, poderán ser atendidas a través do crédito que quede sen comprometer por producirse algunha renuncia ou ben por un posible incremento do crédito orzamentario destinado a estas subvencións. Para estes efectos, poderán realizarse sucesivas propostas de resolución con anterioridade ao fin do prazo de xustificación das axudas.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 15.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, a través do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 8 «promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral»; prioridade de investimento 8.4 «a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo»; obxectivo específico 8.4.1 «aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un alto potencial de emprego con escasa presenza feminina»; liña de actuación 124, Programa de emprendemento feminino en Galicia.

b) Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, estas axudas quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) número 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro).

c) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) número 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Así mesmo, as empresas beneficiarias deberán informar as traballadoras por conta propia e por conta allea tidas en conta para a concesión da subvención que a iniciativa emprendedora segundo o emprego feminino xerado está financiada polo FSE.

d) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma finalidade nos termos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras.

e) As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas nos artigos 23 (Obrigas das beneficiarias) e 24 (Obriga de permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego) das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

f) No artigo 25 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, se é o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2020

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº expte.

Beneficiaria
(por orde alfabética)

Iniciativa

Ptos.

Emprego
feminino xerado

Emprego feminino preexistente

Liña

Incentivo

Total

Condición sobre os efectos
da resolución

2020/000073-0

A&B Comunicación e Deseño, S.C.

Produción de películas cinematográficas

44

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000414-0

África Copias, C.B.

Papelaría/copistaría

32

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000074-0

Agudo González, Yeldris Luisol

Transporte de paquetaría

29

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000491-0

Alvela Alvite, María Belén

Servizo de taxi

33

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000463-0

Ambar 2, C.B.

Café bar

40

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000227-0

Antelo Pérez, Ainoa

Servizos de tradución

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000010-0

Araujo da Silva Valado, Ainhoa

Comercio polo miúdo de roupa sen establecemento

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000429-0

Asesoría Administrativa Ribadeo, S.L.U.

Xestoría

34

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

10.000
3.000

13.000

2020/000301-0

Avengali

Axencia de viaxes

40

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000299-0

Balado Gómez, María Concepción

Café bar

36

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

2020/000489-0

Barral Brandariz, María

Servizos de xardinaría-paisaxismo

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000024-0

Barral Martínez, Carla

Deseño, fabricación e venda de xoiaría

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000081-0

Bartolomé Barrasa, Natalia

Desenvolvemento de aplicacións móbiles e páxinas web

32

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000488-0

Baulo Gómez, María Natividad

Adestramento de animais

31

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000393-0

Bautista Díaz, Ana

Psicóloga

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000441-0

Belandria Cerdeira, Rocío Marina

Servizo de reparto

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000326-0

Bello y Martínez, S.C.

Edición de libros

40

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000525-0

Bernárdez Prego, Lilian

Servizos de publicidade e artes gráficas

41

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Activa

12.000

12.000

2020/000532-0

Bikultu, S.L.

Academia de idiomas

30

2 conta allea indefinidos

1 conta propia

Activa
Concilia-acordo

12.000
3.000

15.000

2020/000027-0

Blanco Pereira, Marisa

Centro de estética

31

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000223-0

Bolboreta, S.C.

Café bar

35

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000126-0

Boullosa Liñeiro, Dulce Melodi

Restaurante

38

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2020/000401-0

Bouza Testa, Ana Belén

Estudio de arquitectura

27

1 conta propia

Activa
Concilia-promotoras

6.000
3.000

9.000

2020/000167-0

Café Bar Salgado, S.C.

Café bar

34

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000099-0

Calvo García, Sandra

Servizo de taxi

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000258-0

Cambados Dental, S.L.

Clínica dental

36

2 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000368-0

Canto Nine, María Dolores

Mercería-paquetaría

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000271-0

Carbón Prado, Patricia

Ludoteca

31

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000172-0

Carrasco Martínez, Lidia

Herbolario

21

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000196-0

Carrera Dasilva, Alba María

Clínica veterinaria

33

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000310-0

Carrera Iglesias, Alba

Servizos xurídicos

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000472-0

Castro Baltar, Natalia

Centro ocio-saúde

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000352-0

Castro Carballo, Raquel

Axente de seguros

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000122-0

Castro Pose, Begoña

Restaurante

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000513-0

Ceneri Boiero, Pilar

Deseño, confección e venda de roupa interior

33

1 conta allea indefinido

1 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000239-0

Chelsea Centro de Estudios, S.C.

Academia

33

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000114-0

Cinesia Fisioterapia, S.C.

Clínica fisioterapia

32

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000061-0

Clickup Solutions, S.C.

Plataforma web buscador coches 2ª man

30

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000269-0

Cocolatte

Tenda de roupa

32

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000068-0

Coiradas Castro, Noelia

Clínica fisioterapia

36

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000523-0

Colombo Zarazo, Adriana Isabel

Floraría

30

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

10.000

10.000

2020/000343-0

Correa Rodríguez, Natalia

Tenda de artigos de bricolaxe

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000015-0

Cortex Neurorehabilitación Funcional, S.C.P.

Servizos de rehabilitación neurolóxica

32

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000345-0

Costoya López, Raquel

Transporte de paquetaría

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000065-0

Couso Lineros, Andrea

Construción de piscinas

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000225-0

Da Silva Cebreiro, Carla

Comercio por xunto de peixes e mariscos

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000526-0

Dálle que Dálle, Soc. Coop. Galega

Xestión de coworking e asesoramento a pemes

31

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000422-0

De Miguel Matilla, Paloma Elena

Pastelaría

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000158-0

Deibe Arribe, María Victoria

Centro de día

41

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

2020/000464-0

Despacho Multidisciplinar ABC, S.L.

Servizos xurídicos, contables e técnicos de enxeñaría

33

2 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

12.000

12.000

2020/000170-0

Di Benedetto, Gladis Alejandra

Organización de actividades recreativas

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000295-0

Díaz Garrido, María José

Zapataría

30

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

10.000

10.000

2020/000066-0

Dicar Contrat, S.L.U.

Comercio por xunto de materiais de construción

32

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000374-0

Dos Santos Suárez, María del Carmen

Servizo de taxi

32

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000405-0

Elefantes e Castelos, S.C.

Xoguetaría

37

2 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

2020/000280-0

Estévez Alfonso, Laura

Estudio de serigrafía e pintura

32

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000076-0

Fachadas Silleda, S.L.

Construción

29

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000509-0

Fernández Carro, Ana María

Axente de seguros

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000131-0

Fernández Cebey, María Isabel

Tenda de produtos de pintura

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000495-0

Fernández Darrocha, Vanesa

Perrucaría

30

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende
Concilia-promotoras

18.000
3.000

21.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000236-0

Fernández Fuentes, Miryam

Servizo de asistencia domiciliaria a persoas dependentes

24

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000402-0

Fernández López, Katia

Deseño, fabricación e venda de xoiaría

28

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000184-0

Fernández Ramírez, Carmen Viviana

Cafetaría

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000005-0

Ferradáns Quintela, Lucía

Servizos de quiromasaxe

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000011-0

Fidalgo Díaz, Sabela

Servizos técnicos de arquitectura baseada na neurociencia

33

1 conta propia

ITEF

16.000

16.000

2020/000255-0

Forox Innovación, S.L.

Consultoría de recursos humanos e formación

38

2 conta allea indefinidos

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

15.000
3.000

18.000

2020/000309-0

Futakuchi, S.C.

Deseño, confección e venda de produtos téxtiles

33

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000321-0

Gaiaecia, S.C.

Venda en liña de produtos ecolóxicos

36

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000212-0

García Alonso, Clara María

Fabricación e venda de xoiaría

29

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000251-0

García Martínez, Miriam

Servizos xurídicos

20

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000411-0

García Vázquez, Marta

Servizos de alimentación/restauración

33

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

2020/000486-0

Gebell Essence, S.L.

Perrucaría

36

1 conta allea indefinido

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

15.000
3.000

18.000

2020/000146-0

GLC, S.C.

Compravenda de vehículos

39

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000377-0

Gómez Hermida, Ana Belén

Lavandaría

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000324-0

Gómez Manteiga, Rosa María

Mercería-paquetaría

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000306-0

Gómez Otero, Mercedes

Tenda de roupa

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000504-0

Gómez Roodenburg, Nancy

Froitaría

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000018-0

Gómez Sánchez, Sandra

Café bar

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000156-0

Gómez Sandianes, Lorena

Café bar

34

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

2020/000040-0

González Cernadas, Tania María

Lavandaría

22

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000307-0

González Mallo, Flora

Ensinanza de idiomas

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000494-0

González Martínez, Verónica

Tenda de produtos agrícolas

22

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000243-0

González Maye, Rosana

Perrucaría

34

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2020/000136-0

González Mouriño, Nerea

Dietista

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000272-0

González Pereira, Raquel

Perrucaría

32

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

12.000
3.000

15.000

2020/000415-0

Grupo Galejobs, S.L.

Consultoría de recursos humanos e formación

35

3 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

15.000

15.000

2020/000354-0

Hosteleros Aldana, S.L.

Restaurante

40

1 conta propia
7 conta allea indefinidos

Emprende
Concilia-promotoras

20.000
3.000

23.000

2020/000451-0

Ibérica Global de Servicios y Mantenimientos, S.L.

Servizos de limpeza

43

1 conta propia
4 conta allea indefinidas

Emprende

20.000

20.000

2020/000248-0

Iglesias Casal, Vanesa

Fabricación de marcos e servizos de enmarcación

26

1 conta propia

Activa

6.000

6.000

2020/000366-0

Iglesias Mein, Isolina

Albergue

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000440-0

Iguaran Hernández, Celia Catalina

Café bar

22

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000106-0

Isobea, S.L.

Tenda de artigos do fogar e decoración

36

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000291-0

Juárez Acedo, Bárbara Edith

Tenda de produtos de alimentación

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000471-0

La Guagua Servicios Socioculturales, S.L.

Servizos socioculturais e de ocio

40

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000078-0

Lage Corzo, Azucena

Promoción inmobiliaria

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000014-0

Lago Fariña, María Esther

Asesoría de empresas

38

1 conta allea indefinido

1 conta propia

Activa
Concilia-teletraballo

10.000
1.000

11.000

2020/000371-0

Lago Fernández, María del Carmen

Artesá

25

1 conta propia

Activa

6.000

6.000

2020/000520-0

Lago Rodríguez, Raquel

Produtora audiovisual de moda

31

1 conta propia

ITEF

16.000

16.000

2020/000455-0

Lamas Sánchez, Fátima

Perrucaría

31

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2020/000530-0

Legalmit, S.L.

Actividades de programación informática

40

2 conta propia

Activa
Concilia-teletraballo

10.000
2.000

12.000

2020/000466-0

Lidera Consultoría y Gestión Empresarial, S.L.

Asesoría de empresas

38

1 conta propia
3 conta allea indefinidos

Emprende
Concilia-teletraballo

20.000
1.000

21.000

2020/000380-0

Lista Suárez, Arsilia

Animadora festas infantís

31

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000121-0

Lojo Rodríguez, Ana Luz

Asesoría e axente de seguros

32

1 conta allea indefinido

1 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000181-0

López Díaz, María Luisa

Servizos de limpeza

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000285-0

López Paramos, María Lorena

Promoción inmobiliaria

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000021-0

Maceiras Soares, Cindy

Perrucaría

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000230-0

Madden, Rachael

Academia de idiomas

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000284-0

Maenca Estilistas, S.C.

Perrucaría

34

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000057-0

Marcos Campomar, Izaro

Fabricación e venda de xoiaría

32

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000210-0

Margarita Asesores, S.L.

Servizos financeiros e contables

42

2 conta propia
3 conta allea indefinidos

Activa

15.000

15.000

2020/000303-0

Martínez Campos, María Antonia

Tenda de lambetadas

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000408-0

Martínez Paz, María

Clínica fisioterapia

36

1 conta allea indefinido

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Activa

15.000

15.000

2020/000381-0

Materia Consultoría de Edificacións, S.L.P.

Servizos técnicos de arquitectura

30

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000442-0

Messias da Rosa, Elis do Rocío

Servizos de limpeza

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000360-0

Míguez Dacosta, Ana

Academia

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000215-0

Mismores, C.B.

Zapataría

33

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000262-0

Montes Fernández, Romina

Gardaría

39

1 conta allea indefinido

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

12.000
3.000
3.000

18.000

2020/000030-0

Mouco Arribas, Lorena

Servizos de publicidade e relacións públicas

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000023-0

Muñiz García, María de las Mercedes

Pastelaría

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000031-0

Neifert, Daiana Nahir

Consulta medicina xeral

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000245-0

Nieto Pérez, Lorena

Perrucaría

37

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000013-0

Nova Xestión Cultural, S.L.

Xestión cultural

32

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000535-0

Nucha, S.L.

Perrucaría

35

1 conta propia
3 conta allea indefinidos

Activa

15.000

15.000

2020/000249-0

Núñez Carpintero, Laura

Deseñadora gráfica

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000033-0

Núñez Fernández, Jennifer

Estudio de arquitectura

30

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

10.000

10.000

2020/000361-0

O Cable Inglés, S. Coop. Galega

Servizos de xestión cultural e comunicación

30

3 conta propia

Activa
Concilia-teletraballo

12.000
1.000

13.000

2020/000173-0

Oliveira Chazo, Cristina

Tradutora-intérprete

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000473-0

Ontiveros García, Susana

Gardaría

30

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000331-0

Otero Reinoso, Elena

Tradutora-intérprete

30

1 conta allea indefinido

1 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000286-0

Paradela Cancela, Elsa María

Formación desenvolvemento persoal e manexo de emocións

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000004-0

Pardo Gallego, Neleta

Transporte de paquetaría

28

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000043-0

Pardo Rodríguez, María Dolores

Fabricación de xogos e xoguetes

30

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000183-0

Paula Campos González, S.L.

Café bar

33

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

2020/000001-0

Pazos Carpintero, Dolores

Axente de seguros

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000404-0

Pereira Álvarez, Ana Cristina

Restaurante

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000191-0

Pérez Cordo, Ana Isabel

Panadaría

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000091-0

Pérez Gago, Ángela

Servizo de taxi

25

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000095-0

Pérez González, Pilar

Café bar

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000101-0

Pérez Trillo, María Celia

Organización de rutas fotográficas

30

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000006-0

Piedra Gutierrez, Magali

Instalación deportiva-escola de baile

28

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000439-0

Pimenta Pinheiro Neto, Fernanda Manuela

Axente de seguros

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000270-0

Plata Santín, Mónica

Xestoría

31

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Emprende
Concilia-teletraballo

18.000
2.000

20.000

2020/000022-0

Porto González, Judit

Academia

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000145-0

Pousa Domínguez, Cintia

Deseñadora gráfica

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000261-0

Prados Loures, Ana

Confección roupa

33

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

2020/000373-0

Priegue Caamaño, Leticia

Estudio de tatuaxe

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000384-0

Quintela Pazos, María Elena

Aloxamento turístico

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000132-0

Quintillán Piris, Iria

Salón de beleza

30

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

10.000
3.000

13.000

2020/000311-0

Rafols Sánchez, María del Carmen

Perrucaría

33

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2020/000159-0

Ramos Martínez, Nidia Rosario

Café bar

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000153-0

Red Talento Consultoras, S.L.

Consultoría de xénero e social

30

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000067-0

Rial Ávarez, Cristina

Servizos xurídicos

35

1 conta allea indefinido

1 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000500-0

Rivas Fernández, Irene

Servizos fotográficos

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000032-0

Rivas Frieiro, Lucía

Albergue

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000124-0

Rivas Vilar, Natalia

Casa de turismo rural

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000069-0

Riveira Fondevila, María Pilar

Perrucaría

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000178-0

Riveiro Lois, Paloma

Tenda de alimentación

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000090-0

Rodríguez Calvo, María Estela

Artes escénicas

29

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000028-0

Rodríguez González, Cristina

Docencia

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000051-0

Rodríguez López, Lucía

Servizos técnicos de arquitectura

22

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2020/000109-0

Rodríguez Loureiro, Patricia

Café bar

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000202-0

Rodríguez Martínez, Tamara

Fabricación e montaxe de pezas metálicas

29

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000197-0

Rodríguez Miras, Susana

Servizos de limpeza

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000277-0

Rodríguez Rodríguez, Carmen Dolores

Tenda de lambetadas

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000344-0

Rodríguez Rodríguez, Sonia

Reparación de calzado

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000240-0

Romero Norman, María Pilar

Tenda de roupa

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000113-0

Rubio García, Alba

Perrucaría

21

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000200-0

Sabio Marrero, Silena

Café bar

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000461-0

Sabores de África, S.C.

Restaurante

30

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000093-0

Sambade Sande, Ana María

Servizo de taxi

32

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000503-0

Sana Sana Culito de Rana, S.L.

Centro de estética

30

1 conta allea indefinido

1 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000283-0

Sánchez Suárez, María Ismenia

Tenda de roupa

34

1 conta propia
2 conta allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

12.000
3.000

15.000

2020/000320-0

Sánchez Vigo, Guadalupe

Vivenda turística

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000317-0

Seijas Domínguez, Sara

Tenda de artigos de decoración e regalo

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000329-0

Serrano Vaquero, Olga

Consultoría de prevención de riscos laborais

35

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2020/000281-0

Siempre con Estilo, C.B.

Tenda de roupa

35

2 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

12.000

12.000

2020/000275-0

Silva Martín, Natalia

Comercio por xunto de produtos cosméticos

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000507-0

Snow 4you Manzaneda, S.L.U.

Actividades deportivas

33

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000187-0

Sousa Gómez, María Sandra

Terapeuta

20

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000207-0

Souto Santos, María Mónica

Café bar

37

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000395-0

Speak Up!, S.C.

Academia de idiomas

36

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

2020/000017-0

Suárez Fontenla, Úrsula

Docencia

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000457-0

Suárez Iglesia, Estefanía

Servizos de publicidade e relacións públicas

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000518-0

Tecymak Galicia de Maquinaria y Accesorios, S.L.U.

Reparación de maquinaria industrial

44

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

10.000

10.000

2020/000385-0

Tenzas, Enxeñería e Asesoramento Legal, S.L.

Consultora forestal

40

2 conta propia
3 conta allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

15.000
3.000

18.000

2020/000278-0

Tintorerías Vitsec, S.L.

Tinturaría

30

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa

10.000

10.000

2020/000515-0

Todoxestión Asesores, S.C.

Xestoría

30

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000152-0

Transmaser Excavaciones, S.L.

Escavación e limpeza de solos

29

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000413-0

Tridelta Teendulza, S.L.

Tenda de alimentación

22

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000147-0

Trillo Villar, Patricia

Docencia

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000222-0

Turnes Rodríguez, Cristina

Fabricación e montaxe de pezas metálicas

32

1 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2020/000505-0

Ubeira Naveiras, Águeda

Panadaría/pastelaría

33

1 conta allea indefinido

1 conta propia
1 conta allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

12.000
3.000

15.000

2020/000003-0

Unidade de Memoria Lémbrate, S. Coop. Galega

Centro de estimulación e rehabilitación cognitiva

30

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

2020/000077-0

Vázquez Fernández, Alba

Centro académico

23

1 conta propia

Emprende

8.000

8.000

2020/000386-0

Vigo Viaja, S.L.

Axencia de viaxes

33

2 conta propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

2020/000125-0

Viravira Estudio, S.C.

Servizos de publicidade e relacións públicas

36

2 conta propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira (promotora Miriam).

2020/000105-0

Wedu Sociedad & Educación, S.L.

Actividades de ensinanza

30

2 conta propia

Activa

10.000

10.000

ANEXO II

Lista de espera

Nº orde

Nº expte.

Solicitante

Iniciativa

Ptos.

Liña

1

2020/000049-0

Fernández Rodríguez, Lucía

Tenda de alimentación

20

Emprende

2

2020/000050-0

González Álvarez, Inmaculada

Herbolario

20

Emprende

3

2020/000083-0

Graña González, María

Libraría

20

Emprende
Concilia-promotoras

4

2020/000116-0

Giráldez Abal, Iria

Artesá

20

Emprende

5

2020/000130-0

Afonina Afonina, Natalia

Casa de turismo rural

20

Emprende

6

2020/000133-0

Franco Lado, Eva Melina

Tenda de artigos de enxoval e adorno

20

Emprende

7

2020/000268-0

Casalderrey Cochón, María Teresa

Comercio por xunto de materiais de construción

20

Activa

8

2020/000273-0

Rodríguez Romero, Rosa Aricia

Servizos técnicos de enxeñaría

20

Activa
Concilia-promotoras

9

2020/000332-0

Díaz Pérez, Ana

Servizos de publicidade e relacións públicas

20

Emprende

10

2020/000337-0

Combarros Fernández, Rosa Ana

Academia de idiomas

20

Activa

11

2020/000348-0

Prado Fandiño, Paula

Café cultural

20

Emprende

12

2020/000357-0

Verde Fernandes, María Ermelinda

Tenda de electrodomésticos

20

Emprende

13

2020/000009-0

Cadaya Fernández, Sonia

Dietista

19

Emprende

14

2020/000012-0

Traba Andújar, Noelia

Tenda de roupa

19

Emprende
Concilia-promotoras

15

2020/000025-0

Álvarez Penedo, Paula

Clínica psicoloxía

19

Emprende

16

2020/000035-0

Bermúdez Canosa, Apolonia

Servizos de quiromasaxe

19

Emprende

17

2020/000036-0

Tobares Quevedo, Gemma María

Tenda de roupa

19

Activa

18

2020/000048-0

Carrillo Torres, María del Carmen

Clínica logopedia

19

Emprende

19

2020/000055-0

Alonso Monteagudo, Aurora

Asesora financeira

19

Emprende

20

2020/000070-0

González Ferreiro, Trinidad

Asesora inmobiliaria

19

Emprende

21

2020/000071-0

Trigo Caamaño, Olalla

Educadora social

19

Emprende

22

2020/000072-0

Azzato Osorio, Mayerlin Carolina

Café bar

19

Emprende

23

2020/000096-0

Fernández Alonso, Bruna Antía

Comercio por xunto de produtos alimenticios

19

Emprende

24

2020/000097-0

Deahora Cruces, Lorena

Servizo de restauración/cátering

19

Emprende
Concilia-promotoras

25

2020/000110-0

Fernández Pereira, Marta María

Clínica fisioterapia e nutrición

19

Emprende

26

2020/000112-0

Bergantiños Ramallo, Jessica

Perrucaría

19

Emprende

27

2020/000129-0

Ferreiro Fernández, Cristina

Reparación de vehículos

19

Emprende

28

2020/000161-0

Vázquez García, Juana María

Xestoría

19

Emprende

29

2020/000162-0

Afonso Pires, Nadia Patricia

Clínica fisioterapia

19

Emprende

30

2020/000166-0

Pereira Varela, Elisa

Formación en liña

19

Activa

31

2020/000185-0

González Loredo, María Azucena

Academia

19

Activa

32

2020/000194-0

Sánchez Portos, Tania

Clínica fisioterapia

19

Emprende

33

2020/000205-0

Barreras Viso, Nuria Rosina

Servizos de deseño multimedia

19

Emprende

34

2020/000219-0

Ramos Barrera, Araceli

Tenda de manualidades

19

Emprende

35

2020/000244-0

Gómez Garabato, Laura

Herboristaría

19

Emprende

36

2020/000250-0

Blanco Cancio, María del Mar

Perrucaría

19

Activa

37

2020/000256-0

Boullón Gómez, Tania

Centro de estética

19

Emprende

38

2020/000257-0

Gómez Domínguez, Itziar

Tradutora

19

Emprende

39

2020/000279-0

Iriarte López, Mari Carmen

Fabricación e venda de artigos para eventos

19

Activa
Concilia-promotoras

40

2020/000308-0

Angulo Pérez, Jennie Pamela

Deseño de zapatillas

19

Emprende
Concilia-promotoras

41

2020/000338-0

Colque Gonzales, Alison

Café bar

19

Emprende

42

2020/000341-0

Antelo Cameán, Yolanda

Servizos de publicidade e relacións públicas

19

Emprende

43

2020/000346-0

Bardanca Valencia, Mónica

Dietista/masaxista

19

Emprende

44

2020/000351-0

Parceiro Casas, Patricia Carmen

Perrucaría

19

Activa

45

2020/000375-0

Bóo Montes, María Jesús

Almacén de distribución

19

Activa

46

2020/000389-0

Castro Almuster, María Josefa

Café bar

19

Emprende

47

2020/000392-0

Fraguela Fernández, María

Tenda de alimentación

19

Emprende

48

2020/000400-0

Rodríguez Rodríguez, Inés

Deseño e fabricación de tecidos artesanais

19

Activa

49

2020/000406-0

Toja Blanco, Susana María

Café bar

19

Emprende

50

2020/000412-0

Sabín Otero, Clara

Servizos técnicos de arquitectura

19

Activa

51

2020/000427-0

Estévez Villanueva, Irene

Clínica podolóxica

19

Emprende

52

2020/000435-0

Peña Toyo, Karelis Nahoret

Tenda 24 horas

19

Emprende

53

2020/000437-0

Geneiro, Ana Carolina

Monitora de ioga e pilates

19

Activa

54

2020/000445-0

Gomes de Almeida, Fernanda

Café bar

19

Emprende

55

2020/000508-0

Formoso Geada, Marta María

Café bar

19

Emprende

56

2020/000512-0

González García, Sandra

Axente de seguros

19

Emprende

57

2020/000007-0

Ramírez García, Nataly

Panadaría-pastelaría

18

Emprende

58

2020/000029-0

Peña Álvarez, María Luz

Confección

18

Emprende

59

2020/000038-0

Gómez González, Soheyla Cristina

Café bar

18

Emprende

60

2020/000041-0

Anta Espiñeira, Benita

Reparación de calzado

18

Emprende

61

2020/000045-0

Centelles Vázquez, Elena María

Servizos de publicidade e relacións públicas

18

Emprende

62

2020/000053-0

Pérez Covela, Miriam

Tradutora

18

Emprende

63

2020/000059-0

Pazos Castromán, Beatriz

Centro psicoloxía

18

Emprende

64

2020/000079-0

Valladares Zulueta, Alejandra Cristina

Deseño, confección e venda de roupa

18

Emprende

65

2020/000086-0

Hygge Sport Team, S.L.U.

Campamentos deportivos

18

Activa

66

2020/000089-0

Amador Méndez, María

Tenda de produtos eróticos

18

Emprende

67

2020/000094-0

Pahino Estévez, Marta

Servizos de publicidade e relacións públicas

18

Emprende

68

2020/000098-0

Santiago Calviño, Silvia María

Decoración e deseño de interiores

18

Emprende

69

2020/000100-0

Paredes Torreira, Natividad

Café bar

18

Emprende

70

2020/000103-0

González Vázquez, Raquel

Papelaría

18

Emprende

71

2020/000111-0

Gaeta Verdeal, Jennifer Alejandra

Tenda de alimentación e bebidas

18

Emprende

72

2020/000115-0

Lema Cotelo, Fabiola

Técnica en hostalaría

18

Emprende

73

2020/000119-0

Gago García, Patricia

Venda en liña de pezas de roupa

18

Emprende

74

2020/000120-0

Ayala Flores, Kathereen Edith

Servizos fotográficos

18

Emprende

75

2020/000127-0

Dos Santos, Enidelza

Servizos de limpeza

18

Emprende

76

2020/000138-0

Ferreira Nunes, María Elizabeth

Café bar

18

Emprende

77

2020/000139-0

Carrajo Parada, Patricia

Tenda de roupa

18

Emprende

78

2020/000149-0

Varela Seara, Begoña

Servizos técnicos de enxeñaría

18

Emprende
Concilia-promotoras

79

2020/000155-0

Soilán Pérez, María Luz

Fabricación e venda de proteccións de vestimenta

18

Emprende

80

2020/000160-0

Clementino da Silva, Aline Cristina

Organización de eventos

18

Emprende
Concilia-promotoras

81

2020/000169-0

Rodríguez Melendez, Sonia

Xestoría

18

Activa

82

2020/000175-0

Migal Filgueiras, Noa

Mestra de educación musical e baile

18

Emprende

83

2020/000189-0

Basanta Hermida, Miriam

Organización de eventos

18

Activa

84

2020/000193-0

Rivas Melón, Carmen

Moblaría

18

Emprende

85

2020/000199-0

Alayon del Pino, Elizabeth María

Reparación de equipos de comunicación

18

Emprende

86

2020/000214-0

Veiga Martínez, María Sonia

Tenda de artigos de bricolaxe

18

Emprende

87

2020/000217-0

Arellano de García, Mildred Isabel

Confección de roupa

18

Emprende

88

2020/000221-0

Pintos Fragueiro, Silvia

Restaurante

18

Emprende

89

2020/000228-0

Dorribo Otero, Tamara

Libraría

18

Emprende

90

2020/000229-0

Iglesias Cortés, María Belén

Centro académico

18

Emprende

91

2020/000234-0

Adasme Mena, Ingeborg Sandra

Acupuntura e quiromasaxe

18

Emprende

92

2020/000259-0

Rodal Platas, Laura

Axente comercial

18

Emprende

93

2020/000265-0

Rivera Rey, Laura

Elaboración e venda de comida para levar

18

Emprende

94

2020/000266-0

Cadavid Limia, Carla

Deseño e venda de roupa deportiva

18

Emprende

95

2020/000274-0

Lameiro Sánchez, Belinda

Venda de peixes e mariscos

18

Emprende

96

2020/000276-0

Miranda Trigueros, Eva

Axencia de publicidade

18

Emprende

97

2020/000282-0

Rodríguez Fernández, Vanesa

Masaxista

18

Emprende
Concilia-promotoras

98

2020/000290-0

Dacuña Vila, Dolores

Servizos de estética

18

Emprende

99

2020/000293-0

Pereira Costa, Carmen María

Axencia de viaxes

18

Activa

100

2020/000294-0

Dos Santos Soares, Jaciara Virginia

Cafetaría

18

Emprende

101

2020/000300-0

Ramírez Fernández, Marta

Axencia de publicidade

18

Emprende
Concilia-promotoras

102

2020/000305-0

Sanromán Iglesias, Lara María

Confección e venda de roupa

18

Emprende

103

2020/000322-0

Romero García, Carmen

Tenda de alimentación

18

Emprende
Concilia-promotoras

104

2020/000325-0

Gómez, Silvia Lorena

Salón de beleza

18

Emprende

105

2020/000327-0

Gueye, Anta

Café bar

18

Emprende

106

2020/000335-0

De Armas González, Karla Graciela

Venda de peixes e mariscos

18

Emprende

107

2020/000336-0

Romera López, Isabel María

Guía turística

18

Emprende

108

2020/000356-0

Fugas Galicia, S.L.

Servizo de localización de fugas de auga

18

Emprende

109

2020/000359-0

Rozas Goy, Paula

Tenda de complementos

18

Emprende

110

2020/000363-0

Álvarez Fernández, María José

Tenda de roupa

18

Activa

111

2020/000397-0

Viancha Mejía, Lizeth Tatiana

Clínica podolóxica

18

Emprende

112

2020/000399-0

Agis Groba, María

Froitaría

18

Emprende

113

2020/000403-0

Das, Nilu

Tenda de alimentación

18

Emprende

114

2020/000409-0

Mestre Jiménez, María

Servizos de publicidade e relacións públicas

18

Emprende

115

2020/000421-0

Ruíz-Esteller Merchante, María Belén

Fabricación de artigos confección téxtil

18

Emprende

116

2020/000423-0

Fariña Casal, Ana

Reparación de instrumentos de música

18

Emprende

117

2020/000428-0

Martínez López, Laura

Axencia de publicidade

18

Emprende

118

2020/000432-0

Ruíz Correa, María Dolores

Tenda de alimentación e bebidas

18

Emprende

119

2020/000434-0

Martínez Valverde, Ana María

Tinturaría

18

Emprende

120

2020/000447-0

Rodríguez Alonso, Nerea

Panadaría

18

Emprende

121

2020/000450-0

Salas Prudencio, Alexandra

Tenda de artigos para persoas fumadoras

18

Emprende
Concilia-promotoras

122

2020/000456-0

Sangil Santamaría, Beatriz

Coach en xestión tarefas do fogar

18

Emprende

123

2020/000467-0

Chicasaca Flores, Yoselin Luzmila

Consultoría de recursos humanos

18

Emprende

124

2020/000474-0

Alonso Gullón, Ana María

Perrucaría

18

Emprende

125

2020/000476-0

González Blanco, María del Carmen

Inmobiliaria

18

Emprende

126

2020/000478-0

Fuentefría González, Dayren

Tenda de produtos de alimentación ecolóxica e a granel

18

Emprende

127

2020/000484-0

Couto Cerdeira, Ana

Coach educacional

18

Emprende

128

2020/000487-0

Manso Feal, Sofía

Café bar

18

Emprende

129

2020/000496-0

Moledo Rodríguez, Osledy Enid

Servizo de repartición

18

Emprende

130

2020/000499-0

Baldomir Moreira, Paula Esperanza

Centro de estética

18

Emprende

131

2020/000501-0

Bourdon, Anaïs Francoise Danielle

Formadora/preparadora maternidade

18

Emprende

132

2020/000511-0

Belisario Morillo, Yenire Andreina

Masaxista

18

Emprende

133

2020/000516-0

Padilha Padilha, Claudia

Lavandaría

18

Emprende

134

2020/000529-0

Pichardo de la Cruz, Yluminada

Tenda de alimentación

18

Emprende

135

2020/000537-0

González Bermúdez, Adelaida

Perrucaría

18

Emprende

136

2020/000540-0

Lugo Barral, Ángeles

Perrucaría

18

Emprende

137

2020/000082-0

Castro Tarela, Ángela Adriana

Xestora cultural

17

Activa

138

2020/000102-0

Díaz Pampín, Gloria

Perrucaría canina

17

Emprende

139

2020/000135-0

Penso Balseiro, Mercedes

Clínica fisioterapia

17

Emprende

140

2020/000141-0

Brao Figueroa, Patricia

Cafetaría

17

Emprende

141

2020/000177-0

Pérez Fuentes, María Guadalupe

Tenda de roupa

17

Emprende
Concilia-promotoras

142

2020/000180-0

Fiuza Vieito, Mónica

Aloxamento turístico

17

Emprende

143

2020/000208-0

Carnotto Díaz, Paula Carolina

Café bar

17

Emprende

144

2020/000213-0

Comesaña Campos, Silvia

Perrucaría

17

Emprende

145

2020/000253-0

Fuente Torrado, María Pilar

Clínica psicoloxía

17

Activa

146

2020/000260-0

González Freitas, Isabel

Axente comercial

17

Emprende

147

2020/000328-0

Noriega Fernández, Elsa

Deseñadora de interiores

17

Emprende

148

2020/000459-0

Iglesias Martínez, María Luz

Xestoría

17

Emprende

149

2020/000019-0

Regueira Martínez, Marta

Clínica fisioterapia

16

Emprende

150

2020/000075-0

Araújo Rubianes, María del Rocío

Intermediaria de comercio

16

Activa

151

2020/000117-0

Andújar Santos, Belén

Axente comercial

16

Emprende

152

2020/000137-0

Gantes Crespo, Marta

Axencia de viaxes

16

Emprende
Concilia-promotoras

153

2020/000148-0

Rodríguez Silgo, Alba

Axencia de viaxes

16

Emprende

154

2020/000188-0

Torres Iglesias, Marta

Café bar

16

Emprende

155

2020/000204-0

De Oliveira Lopes, Suelen Marcela

Pastelaría

16

Emprende
Concilia-promotoras

156

2020/000218-0

Barros Lamiño, Teresa María

Ensinanza de idiomas

16

Emprende

157

2020/000231-0

Silva Blanco, Sonia

Perrucaría

16

Emprende

158

2020/000242-0

Feijoo Seguín, Lidia

Estudo de arquitectura e deseño de interiores

16

Emprende

159

2020/000287-0

Mayorga Matín, María

Formadora/educadora ambiental

16

Emprende

160

2020/000289-0

Antón Pazos, Ángela

Axente de seguros

16

Emprende
Concilia-promotoras

161

2020/000315-0

Montes Rodríguez, María Eugenia

Café bar

16

Emprende

162

2020/000444-0

Gómez Fernández, Carmen

Academia de idiomas

16

Emprende

163

2020/000465-0

Gago Domínguez, María Purificación

Economista

16

Activa

164

2020/000479-0

Rubio Fernández, María Guadalupe

Clínica podolóxica

16

Activa

165

2020/000497-0

Barral Rivas, María Tamara

Axente de seguros

16

Emprende

166

2020/000002-0

Sendón Veloso, Marta

Clínica podolóxica

15

Activa

167

2020/000046-0

Barrio Soto, Estela

Economista

15

Activa

168

2020/000052-0

Havrylchyk, Yuliia

Perrucaría

15

Emprende

169

2020/000060-0

Pérez Fernández, Bárbara

Dietista e asesora nutricional

15

Emprende

170

2020/000063-0

Camarinha Chacin, Abril Estefanía

Café bar

15

Emprende

171

2020/000064-0

Barrio Soto, Leticia

Servizos xurídicos

15

Activa

172

2020/000087-0

Nogueira Rodríguez, María Ángeles

Academia

15

Activa

173

2020/000092-0

Regueira Ulloa, Alexia

Xestoría

15

Emprende

174

2020/000108-0

López González, Beatriz

Tenda de artesanía galega

15

Activa

175

2020/000123-0

Folgueira Cobas, Mónica

Servizos técnicos de arquitectura

15

Activa

176

2020/000128-0

Ferreira Ribeiro, Rosiene

Café bar

15

Emprende

177

2020/000150-0

Roel Bonome, Victoria Eugenia

Consulta medicina especializada

15

Emprende

178

2020/000164-0

Mosqueira Suárez, Estefanía

Perrucaría

15

Emprende

179

2020/000174-0

Magallanes de Pérez, María Isabel

Cafetaría

15

Emprende

180

2020/000186-0

Rey Lago, Raquel

Venda en liña de pezas de roupa

15

Emprende

181

2020/000209-0

Rivero Hidalgo, Amalia de los Ángeles

Servizo de repartición de comida a domicilio

15

Emprende

182

2020/000211-0

Abalde Fernández, Araceli

Servizos técnicos de enxeñaría

15

Emprende
Concilia-promotoras

183

2020/000226-0

Soares Campos, María Iris

Psicoterapeuta

15

Emprende

184

2020/000241-0

Xarma Servicios Formativos, S.L.U.

Impartición cursos de formación

15

Emprende

185

2020/000246-0

Figueiras Lorenzo, Carmen

Estudio de arquitectura

15

Activa

186

2020/000264-0

Buceta González, Beatriz

Axente comercial

15

Emprende

187

2020/000288-0

Caamaño Gómez, María Begoña

Café bar

15

Activa

188

2020/000298-0

Vázquez Figueirido, Itziar

Perrucaría

15

Emprende

189

2020/000312-0

Santos García, Patricia

Monitora de ioga

15

Emprende

190

2020/000313-0

Mera Rodríguez, María Teresa

Comercio por xunto e distribución de moda téxtil

15

Activa

191

2020/000333-0

Rueda Rincón, Valeria Andrein

Academia de idiomas

15

Activa
Concilia-promotoras

192

2020/000347-0

Rajoy González, Jimena Mayra

Tenda de roupa

15

Activa

193

2020/000350-0

Domínguez Vicente, Olalla

Servizos de publicidade

15

Activa

194

2020/000353-0

Porto García, María Jesús

Centro de estética

15

Emprende

195

2020/000362-0

Porto Corujo, María

Servizos de publicidade e relacións públicas

15

Activa

196

2020/000370-0

Moa Cagiao, Milagros Guaitinema

Clínica psicoloxía

15

Activa

197

2020/000376-0

Veiga Leira, María José

Servizos de quiromasaxe

15

Emprende

198

2020/000379-0

Da Cruz Blanco, Bárbara

Axente de seguros

15

Activa

199

2020/000382-0

Ledesma Ludi, S.L.

Clínica dental

15

Emprende

200

2020/000391-0

Casal Gil, Belén Stephanie

Servizos de publicidade e relacións públicas

15

Emprende

201

2020/000394-0

Barreiro Villar, María Isabel

Tenda de roupa

15

Activa

202

2020/000416-0

Martínez Lago, Susana

Tenda de roupa

15

Activa

203

2020/000420-0

Rodríguez González, Laura

Xestoría

15

Activa

204

2020/000430-0

Mayo Rodríguez, Estefanía

Maquilladora/esteticista

15

Emprende

205

2020/000431-0

Martínez Estévez, Andrea

Centro ensinanza idiomas

15

Emprende

206

2020/000449-0

Castro Outeiriño, Eva Dolores

Consultora proxectos impacto social

15

Activa

207

2020/000452-0

Yefremenko Ushakova, Alina

Perrucaría

15

Emprende

208

2020/000454-0

Pinales Romero, Dania

Servizo de perrucaría a domicilio

15

Emprende

209

2020/000460-0

Gómez Costoya, Patricia

Centro de estética

15

Activa

210

2020/000468-0

Freire Lavandeira, Iria

Gabinete de psicoloxía

15

Emprende

211

2020/000469-0

Losada Bobillo, Beatriz

Axencia de publicidade e produción

15

Activa

212

2020/000475-0

Belloch Villasante, Marina

Axencia de comunicación

15

Activa
Concilia-promotoras

213

2020/000482-0

Ramudo Queiruga, Estefanía

Servizos de limpeza, reparación e reformas

15

Activa

214

2020/000510-0

Barrientos Morales, María Rosa

Tenda de roupa

15

Activa

215

2020/000514-0

Fernández Vega, Miriam

Academia

15

Emprende

216

2020/000521-0

De León Arismendiz, Deyni

Venda de produtos cosméticos

15

Emprende

217

2020/000539-0

Rey Campos, Lucrecia

Docencia

15

Emprende

218

2020/000541-0

García Rodríguez, Leticia

Servizos técnicos de arquitectura e formación

15

Activa
Concilia-promotoras

219

2020/000546-0

Castellano Copa, Paula

Deseño, elaboración e comercialización de artigos de decoración

15

Activa
Concilia-promotoras

ANEXO III

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº expte.

Solicitante
(por orde alfabética)

Causa

2020/000140-0

91 Grados Innovación y Estrategia Empresarial, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2020/000297-0

Abalde Rodríguez, Tamara

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000165-0

Agrelo y Reboiras, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000533-0

Aguiar Louzao, Beatriz

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000483-0

Aguilar Planas, María Nuria

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000388-0

Alfonso Aller, María del Carmen

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000436-0

Aller Casal, Paula

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000198-0

Alonso Gómez, Gema María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000490-0

Alonso Pereira, María Isabel

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non está ao día no cumprimento das obrigas tributarias para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000443-0

Amor Ageitos, María Jesús

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000524-0

Arroyo López, Mónica

Artigo 5.1 das bases reguladoras: non é válida nin admisible a solicitude presentada por unha socia dunha sociedade civil a título persoal.

2020/000481-0

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: ten percibido unha axuda do programa Emega no ano 2019.

2020/000304-0

Barbosa Pereira, Orlanda María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000047-0

Barton King, Lauren Clare

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000267-0

Bechu, Fiona Marie Isabelle

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000319-0

Bellón Pérez, Eliana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000016-0

Bezerra do Nascimento, Ana Carolina

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non está ao día no cumprimento das obrigas tributarias para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000531-0

Bezman, Tatiana

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: ten percibido unha axuda do programa Emega no ano 2017.

2020/000387-0

Calderón Gándara, Sandra

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000367-0

Calvo de la Iglesia, Rebeca

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000433-0

Camba Souto, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000448-0

Cardelle Camacute, Bianca Casanova

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000235-0

Casiopea, Espacio de Estimulación Temprana, S.L.

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000458-0

Casmartiño Rodríguez, Laura Carmen

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e das bases reguladoras).

2020/000216-0

Castro Álvarez, Yessica

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000142-0

Castro González, María Teresa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000398-0

Centro Kangaroo International Language Services, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000084-0

Coman, Ráluca Andrea

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000372-0

Cool Stripe, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: a administración da empresa non a exerce unha muller nin o capital social está integramente subscrito por mulleres.
Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: a promotora non está vinculada laboralmente á empresa.

2020/000355-0

Córdova Vía, Jhesica Pamela

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000358-0

Corral Castiñeiras, María Cristina

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega segundo o establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

2020/000179-0

Cretu, Mariana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000314-0

Cuneo García, Davina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000182-0

Díaz Basanta, Sofía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000203-0

Díaz Borges, Maribel

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000118-0

Díaz Rodríguez, Ana

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2020/000425-0

Docampo Diéguez, María Dolores

Artigo 8.1 das bases reguladoras: non existe un proxecto de reactivación para o mantemento do emprego.

2020/000519-0

Dospuntofarma, S.C.

Artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: non acredita representación fidedigna para poder actuar en nome da entidade solicitante nin en nome das promotoras.
Artigo 8.1 das bases reguladoras: non existe un proxecto de reactivación para o mantemento do emprego.

2020/000195-0

El Tren de los Sueños, S.C.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000334-0

Escobedo Rodríguez, Nayeli

Liña Activa: o inicio da actividade laboral da promotora non é anterior ao 01/08/2019 (artigo 8.1.a) das bases reguladoras).
Liña Emprende: non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000426-0

Fentón Filgueira, Noemi Lea

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000502-0

Fernandes Gomes, Bárbara

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000085-0

Fernández del Prado, Aida

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).
Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000163-0

Fernández Fagilde, María Elena

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000383-0

Fernández Méndez, Katiana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000104-0

Fernández Viñas, Vanesa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000424-0

Ferrer Rodríguez, Bethania del Valle

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000252-0

Ferreyra, Melisa Clara

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non estar ao día de pago coa Administración pública da Comunidade Autónoma para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000302-0

Figueiras Ferreiro, María del Carmen

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega segundo o establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

2020/000493-0

Formación 3.0

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000190-0

Franco Martins, Andrea

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000323-0

Freire García, Susana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000296-0

Frutas Luvaexport, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta de todas as promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social non está formalizada no período comprendido entre o 1.8.2019 e o 6.8.2020.

2020/000417-0

Gaia dos Nenos, Soc. Coop. Galega

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000545-0

García Carrara, María Cecilia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000232-0

Gayoso Babío, Carmen María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000396-0

Giménez Chamorro, Irene

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega segundo o establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

2020/000144-0

González Caicoya, María Roma

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000176-0

González Velasquez, Lusbely Gabriel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000492-0

Graciela Velo, S.L.

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non está ao día no cumprimento das obrigas tributarias para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000349-0

Hallado Álvarez, Elena

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000168-0

Huertas García, Noelia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000390-0

Iglesias Martínez, Cristina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000364-0

Jiménez Alcántara, Miguelina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000340-0

Jorge Liñares, Julia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000339-0

Kadyrova, Antonina

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non está ao día no cumprimento das obrigas tributarias para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000330-0

Lara Hernández, María del Pilar

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non está ao día no cumprimento das obrigas tributarias para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000517-0

Lema Martínez, Julia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000192-0

López Carballeira, Paula

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000418-0

López Domínguez, María Isabel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000254-0

Lusco Fusco, S.C.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000107-0

Magava, S.C.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000544-0

Mato Rodríguez, Verónica

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000378-0

Micasoul, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2020/000020-0

Mosteiro Sigüenza, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000037-0

Motiñospais, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2020/000342-0

Muñiz Paz, María del Rosario

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con posterioridade ao 6.8.2020.

2020/000522-0

Natural Smart Beauty, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2020/000026-0

Noray, S.C.P.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2020/000062-0

Oposiciones y Cualificaciones, S.L.U.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000042-0

Optimus Tour, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres

2020/000365-0

Padarogo, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000044-0

Padel I Ocio Xinzo, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000551-0

Pan Escorziello, María Victoria

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000238-0

Pardavila Rivera, Diana Rigel

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e das bases reguladoras).

2020/000201-0

Payano de Fernández, Yisely

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000446-0

Paz Arce, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000318-0

Peña Arias, Luisa María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000054-0

Pérez & Alonso Trade, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.
Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2020/000536-0

Pérez Cao, Noelia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000143-0

Pérez Fornos, Ana Patricia

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non está ao día no cumprimento das obrigas tributarias para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000316-0

Pérez Talavera, Eliberia María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000157-0

Pestana Abreu, Ana Paula

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000498-0

Picado Dopico, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000247-0

Piñeiro, Jacqueline Carmen

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000543-0

Puga Barros, Rosalía

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: ten percibido unha axuda do programa Emega no ano 2017.

2020/000485-0

Quintero Mosquera, Francis Elena

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000453-0

Ramos Díaz, Vanesa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000263-0

RC Servicios de Consultoría Gallega, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000534-0

Rey Garea, Concepción

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000058-0

Rey Pardo, Yolanda

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000480-0

Reyes Quintela, Laura

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2020/000369-0

Rivas Gonzalo, Alicia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000550-0

Rivas Vilar, Vanesa María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000034-0

Rodeiro Rodríguez, Alesandra

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2019.

2020/000134-0

Rodríguez Álvarez, María Lorena

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2020/000171-0

Rodríguez Barcia, Susana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000039-0

Rodríguez Fernández, Sonia

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2020/000438-0

Rodríguez Filgueira, Elena

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000548-0

Rodríguez Nájera, María Antonia

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social non está formalizada no período comprendido entre o 1.8.2019 e o 6.8.2020.

2020/000410-0

Rodríguez Sar, María del Mar

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega segundo o establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

2020/000233-0

Rolán Núñez, Teresa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000220-0

Ron Vega, Noelia

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e das bases reguladoras). Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000056-0

Rueda Fernández, Meliza

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega segundo o establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

2020/000407-0

Santiago Dopico, María José

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2020/000151-0

Santiso Rodríguez, Mercedes

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000477-0

Santos Inacio, Elaine

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000080-0

Seijas Rosende, Marina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.
Artigo 5.2.c) das bases reguladoras: non ten domicilio fiscal en Galicia.

2020/000008-0

Seoane Castromil, Mónica

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: ten percibido unha axuda do programa Emega no ano 2019.

2020/000542-0

Simbiosis, Soc. Coop. Galega

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000462-0

Since2020, C.B.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000237-0

Sobral Sotelino, Jessica

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras). Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000538-0

Sorema, Soc. Coop. Galega

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000547-0

Suárez Olveira, Tatiana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000470-0

Supermercados Aliana, S.L.

Artigos 1.2.c) e 8.1 das bases reguladoras: as medidas de reactivación presentadas non están dirixidas a paliar unha situación económica adversa da empresa.

2020/000419-0

Tallón García, María José

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000292-0

Toro Chacón, Mariana Yamileth

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000206-0

Torre Gómez, María

Artigo 10.2.e) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: non está ao día no cumprimento das obrigas tributarias para poder obter a condición de beneficiaria de subvencións.

2020/000527-0

Trazos Violetas, S.C.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000088-0

Unha de Romanos, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000549-0

Valiño Teijido, María Remedios

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2020 (DOG núm. 187, do 15 de setembro).

2020/000224-0

Vázquez Vázquez, Yolanda

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega segundo o establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

2020/000154-0

Vica Velázquez, Miriam Esther

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2020/000528-0

Wang, Weizhen

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.